SADRŽAJ
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .................................................................................. 1-3
IZJAVA O NEZAVISNOSTI ..........................................................................................................4
IZJAVA O KONSULTANTSKIM USLUGAMA ..........................................................................5
PRILOG
PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
BILANS STANJA
BILANS USPEHA
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
PRILOG:
3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
•
Opšti podaci;
•
Podaci o Upravi društva;
•
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i
podaci važni za procenu stanja imovine;
•
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim
politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;
•
Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za
koju je izveštaj pripremljen;
•
Značajniji poslovi sa povezanim licima;
•
Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja;
•
Podaci o stečenim sopstvenim akcijama;
Opšti podaci
Firma i sedište javnog društva;
Fabrika ulja ’Banat’ a.d. Nova Crnja
Magazinska bb
Matični broj: 08044643
PIB: 101595160
Veb sajt: www.uljarabanat.rs
e-mail: [email protected]
Broj i datum rešenja o upisu u registar Agencije za privredne registre:.
BD. 31803/2005 od 07. 07. 2005.
Delatnost (šifra i opis): 1041 – Proizvodnja ulja i masti
Broj zaposlenih na neodređeno vreme (na dan 31. 12. 2013.): 152
Broj akcionara (na dan 31. 12. 2013.): 302
Deset najvećih akcionara (na dan 31. 12. 2013. god.):
Naziv
Broj akcija
93.806
Mirotin d.o.o Vrbas
13.072
F. U. Banat a.d. Nova Crnja
7.595
Agrovojvodina Komercservis, N. Sad
6.751
Ostala fizička i pravna lica
6.085
Metropolitan trading, Vaduz u likvid.
492
Sanja transport, Srbobran
243
Šooš Bruno, fizičko lice
118
Kuzmić Milosav, fizičko lice
109
Pramenko Milan, fizičko lice
95
Vasilić Tode, fizičko lice
93
Dobrić Đorđe, fizičko lice
% učešća
73,02
10,18
5,91
5,26
4,74
0,38
0,19
0,09
0,08
0,07
0,07
Vrednost osnovnog kapitala (na dan 31. 12. 2013.): 1.065.994.000,00 din.
Od toga: - akcijski kapital 1.064.928.000,00 din.
- ostali kapital
1.066.000,00 din.
Broj i vrsta izdatih akcija (na dan 31. 12. 2013.): 128.459 običnih akcija
Nominalna vrednost akcije: 8.290,00 dinara
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSFUBAE 87920
Podaci o matičnom društvu:
Naziv:
Mirotin DOO
Sedište:
Vrbas, Ivana Milutinovića 33
Matični broj:
08335087
PIB:
100636963
Podaci o povezanim društvima:
Naziv:
Agrovojvodina Komercservis
Sava Kovačević
RG Ečka
Mirotin Tisa
Mirotin Invest
Mirotin-Vet
Mirotin-Energo
Sedište:
Matični broj:
Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 127
08011923
Vrbas, Vinogradska kosa bb
08065888
Lukino selo, Beloblatski put bb
08062595
Savino selo, Maršala Tita bb
08816107
Vrbas, Ivana Milutinovića 33
20714913
Vrbas, Vinogradska kosa bb
20713607
Vrbas, Vinogradska kosa bb
20721723
PIB:
101644229
100636176
101162350
103409414
106965616
106958858
107003271
Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće: Finodit DOO Beograd ul. Imotska br. 1
Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije: Beogradska berza a.d. Novi Beograd,
Omladinskih brigada br. 1
Podaci o Upravi društva
Odbor direktora
•
Predsednik: Zdravko Pavićević, Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 46/1/211, ekonomista,
Neizvršni direktor FU Banat a.d. Nova Crnja
•
Član: Aleksa Janičić, Vrbas, Save Kovačević 44, dipl. ekonomista, Izvršni direktor FU
Banat a.d. Nova Crnja
•
Član: Boško Milinković, Vršac, Zagorke Malivuk 14, ekonomista, Neizvršni i nezavisni
direktor FU Banat a.d. Nova Crnja
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje
i podaci važni za procenu stanja imovine
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za
procenu stanja imovine društva detaljno su prikazani i objašnjeni u okviru "Napomena uz
finansijske izveštaje za 2013. godinu Fabrike ulja ‘Banat’ a.d." (u okviru poglavlja 1. Godišnjeg
izveštaja). U nastavku su prikazani samo neki od relevantnih parametara poslovanja, koji su
značajni za pravilno razumevanje navedene materije.
Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2013. godini bila je sledeća:
Vrednost u 000 din.
Struktura bruto rezultata
2013.
2012.
Podbilans poslovnih prihoda i rashoda
Poslovni prihodi
2.969.354
4.075.110
Poslovni rashodi
2.903.087
3.954.477
Poslovni rezultat
66.267
120.633
Podbilans finansijskih prihoda i rashoda
Finansijski prihodi
334.576
Finansijski rashodi
135.456
Rezultat finansiranja
199.120
Podbilans neposlovnih prihoda i rashoda
Neposlovni i vanredni prihodi-ostali prihodi
349.118
Neposlovni rashodi – ostali rashodi
99.749
Rezultat neposlovnih prihoda i rashoda
249.369
Ukupan prihod
3.653.048
Ukupan rashod
3.138.292
Dobitak pre oporezivanja
514.756
169.150
248.267
(79.117)
21.943
22.186
(243)
4.266.203
4.224.930
41.273
Osnovna zarada po akciji:
1.
2.
3.
Neto dobitak za obične akcionare
Prosečan broj akcija
Osnovna zarada po akciji (u dinarima)
2013.
441.494.567,08
118.203
3.735,05
2012.
42.556.320,86
126.881
335,40
U narednim tabelama su prikazani najznačajniji pokazatelji poslovanja u 2013. godini, i to:
Prinos na imovinu:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poslovni dobitak
Prosečna poslovna imovina
Početak godine
Kraj godine
Prosečna poslovna imovina
Stopa prinosa na imovinu (r.br.1*100/r.br.5)
2013.
66.267
u 000 din.
2011.
120.633
3.386.891
3.772.945
3.579.918
1,85 %
3.175.734
3.386.891
3.281.312
3,68 %
2013.
441.494
u 000 din.
2012.
42.556
1.559.657
1.508.852
1.534.255
1.543.177
1.559.657
1.551.417
28,78 %
2,74 %
2013.
2.264.093
3.772.945
60,01 %
u 000 din.
2012.
1.827.234
3.386.891
53,95 %
Neto prinos na sopstveni kapital:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Neto dobitak
Prosečan sopstveni kapital
Početak godine
Kraj godine
Prosečan sopstveni kapital
Stopa neto prinosa na sopstveni kapital
(r.br.1*100/r.br.5)
Stepen zaduženosti:
R.br.
1.
Dugoročna rezervisanja i obaveze
2.
Ukupna pasiva
3.
Stopa stepena zaduženosti (r.br.1*100/r.br.2)
Prvi i drugi stepen likvidnosti:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina
Kratkoročne obaveze
I stepen likvidnosti (r.br.1*100/r.br.3)
II stepen likvidnosti (r.br.2*100/r.br.3)
2013.
408.608
1.478.213
2.162.112
18,90 %
68,37 %
u 000 din.
2012.
124.133
1.014.041
1.827.234
6,79 %
55,50 %
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim
politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva
izloženo
Očekivani razvoj društva u narednom periodu realizovaće se u skladu sa strateškim
dokumentima društva: ‘Investicioni plan ulaganja za period od 2012. do 2014. godine’ i ‘Biznis
plan za 2013. godinu’.
Menadžment Društva na čelu sa Izvršnim direktorom usvojio je ciljeve kvaliteta za 2013. godinu
koji detaljno opisuju način, resurse i odgovornost za poboljšanje kvaliteta procesa i proizvoda.
Za opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo korištena je tehnika SWOT
analize. SWOT analiza predstavlja metodu koja omogućava uspostavljanje ravnoteže između
internih sposobnosti i eksternih mogućnosti.
Važni eksterni aspekti SWOT analize
Šanse
• Ulazak na nova tržišta i tržišne
segmente
• Raznovrsnost u srodnim proizvodima
• Kvalitet
proizvoda,
proizvodnja
fizičkom rafinacijom
Važni interni aspekti SWOT analize
Snage
• Jasna vizija i misija
• Jasni ciljevi i strategija
• Dobre konkurentske veštine
• Dobro mišljenje kupaca
• Vrsta tehnologije
• Mogućnost inovacije
• Adekvatan menadžment
• Lojalnost zaposlenih
Pretnje
• Nepovoljno-političko ekonomska situacija
• Uticaj cene, a ne kvaliteta na obim prodaje
• Povećanje tržišnog učešća konkurencije
• Povećanje pregovaračke pozicije dobavljača
i kupaca
• Promena potreba, želja i ukusa kupaca
• Višak zaliha ulja na domaćem i ino tržištu
• Pojava Privatnih robnih marki (PL) u
Trgovinskim lancima
Slabosti
• Nepovoljni uslovi finansiranja za
organizaciju otkupa i dugoročnog
investicionog projekta
• Nedovoljno razvijen marketing
• Nedovoljni skladišni kapaciteti za gotove
proizvode
Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za
koju je izveštaj pripremljen
Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih poslovnih
događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.
Relevantne poslovne vesti o bitnim događajima redovno se objavljuju na web sajtu Fabrike ulja
‘Banat’ (http:/www.uljarabanat.rs) i Beogradske berze.
Značajniji poslovi sa povezanim licima
Shodno zahtevima iz MRS 24 Obelodanjivanja povezanih strana, u nastavku je izvršeno
obelodanjivanje odnosa, transakcija i dr.; između Društva i povezanih strana.
Sa aspekta matičnog i povezanih društava, u sledeće dve tabele su prikazane transakcije koje
rezultiraju iskazanim prihodom i rashodom u bilansu uspeha, i iskazanim obavezama i
potraživanjima u bilansu stanja.
Struktura prihoda i rashoda od matičnog i povezanih pravnih lica
u 000 din.
2012.
2013.
Prihodi
Mirotin d.o.o. Vrbas
Mirotin-Tisa d.o.o. Savino selo
Sava Kovačević, Vrbas
Mirotin-Invest, Vrbas
Agrovojvodina Komercservis, Novi Sad
Ečka RG, Lukino selo
Mirotin-Energo, Vrbas
Svega:
53.383
3.183
16.105
131
2.972
6.051
107
81.932
37.829
18.345
10.949
294
3
4.945
38
72.403
2.714
0
10.187
1.830
150
14.881
14.378
1.912
18.143
1.306
139
35.878
Rashodi
Mirotin d.o.o. Vrbas
Mirotin-Tisa d.o.o. Savino selo
Sava Kovačević, Vrbas
Agrovojvodina Komercservis, Novi Sad
Ečka RG, Lukino selo
Svega:
Promet potraživanja i obaveza prema matičnom i povezanim pravnim licima
u 000 din.
2012.
2013.
Potraživanja
Mirotin d.o.o. Vrbas
Mirotin-Tisa d.o.o. Savino selo
Sava Kovačević, Vrbas
Mirotin-Invest, Vrbas
Agrovojvodina Komercservis, Novi Sad
Ečka RG, Lukino selo
Mirotin-Energo, Vrbas
Svega:
392.997
3.562
83.329
166
4.510
8.105
129
492.798
63.241
23.858
12.797
974
3.985
24.945
45
129.845
Obaveze
Mirotin d.o.o. Vrbas
Mirotin-Tisa d.o.o. Savino selo
Sava Kovačević, Vrbas
Agrovojvodina Komercservis, Novi Sad
Ečka RG, Lukino selo
Svega:
320.405
0
11.387
27.661
150
359.603
16.868
2.294
19.600
1.410
139
40.311
Potraživanja od matičnog i povezanih pravnih lica potiču od prodaje robe, gotovih proizvoda i
usluga i datih zajmova. Kao instrument obezbedjenja naplate Društvo poseduje blanko menice i
Ovlašćenja.
Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja
Sopstvene investicije Fabrike ulja ‘Banat’ u prethodnim godinama detaljno su prikazane u okviru
"Napomena uz finansijske izveštaje za 2012. godinu Fabrike ulja ‘Banat’ a.d." (u okviru
poglavlja 1. Godišnjeg izveštaja).
U narednom periodu će se održavati postojeći sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa
standardima ISO 9001:2008, HACCP i FSSC. Novi standard za bezbednost hrane FSSC uveden
je u toku 2012. godine.
Radiće se na stalnom usavršavanju postojećeg poslovnog informacionog sistema, primereno
aktuelnom obimu i planiranom rastu obima poslovanja.
Nabavke nove opreme i izgradnja građevinskih objekata obavljaće se u skladu sa ‘Planom
investicionih ulaganja za period od 2012. do 2014. godine’, kao i u skladu sa potrebama.
Podaci o stečenim sopstvenim akcijama
Društvo poseduje sopstvene akcije koje je steklo od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja.
Akcije su stečene od nesaglasnih akcionara i to:
Dana 17. 04. 2013. g.
860 kom. akcija
Dana 18. 04. 2013. g.
4.210 kom. akcija
Dana 19. 04. 2013. g.
319 kom. akcija
Dana 22. 04. 2013. g.
228 kom. akcija
Ukupno:
5.617 kom. akcija
Dana 12. 09. 2013. g.
1.651 kom. akcija
Ukupno broj otkupljenih sopstv. akcija u 2013. godini:
7.268 kom. akcija
Ukupno broj otkupljenih sopstv. akcija u 2012. godini:
5.804 kom. akcija
Ukupno otkupljene sopstvene akcije:
13.072 kom. akcija
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne
podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima,
tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.
Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:
Ruk. finansijske službe
Zora Stančić, dipl. ecc
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*
Zakonski zastupnik:
Generalni direktor
Aleksa Janičić, dipl. ecc
DRUŠTVA
O
USVAJANJU
Napomena*:
•
Godišnji izveštaj društva u momentu objavljivanja još uvek nije usvojen od strane
nadležnog organa društva (Skupštine akcionara). Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku
nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja.
6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA*
Napomena*:
•
Odluka o raspodeli dobiti društva za 2013. godinu doneće se na redovnoj godišnjoj
skupštini akcionarskog društva. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa
o raspodeli dobiti društva.
Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a
regulisanom tržištu, odnosno MTP, dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog
društva uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne
godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje
pet godina od dana objavljivanja.
Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju.
U Novoj Crnji, april 2014. god.
Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:
Ruk. finansijske službe
Zora Stančić, dipl. ecc
Zakonski zastupnik:
Generalni direktor
Aleksa Janičić, dipl. ecc
Download

Izvestaj ovlascenog revizora - Fabrika ulja Banat AD Nova Crnja