Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes
511044-Tempus-1-2010-1-UK-Tempus-JPCR
Remedijacija
Predavači: Trifunović dr Srećko, redovni profesor; Matović dr Zoran, vanredni profesor; Marina Čendić,
istraživač pripravnik; Maja Đukić, istraživač pripravnik
Cena kursa: besplatan
Vreme održavanja: septembar 2012. godine
Trajanje: 2 dana
Mesto održavanja kursa: Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet (Sala A-0-15 preko
puta biblioteke)
Ciljne grupe: Studenti diplomskih, master i doktorskih studija, zaposleni u industriji i državnom sektoru u
oblasti zaštite životne sredine, nosioci projekata, profesori osnovnih i srednjih škola, agencije koje se bave
izradom studija o proceni uticaja na životnu sredinu, inspektori zaštite životne sredine, građani.
Ciljevi kursa: Upoznavanje ciljnih grupa sa mogućnošću pojava i vrstama akcidenata u životnoj sredini i
metodama za njihovu sanaciju.
Značaj kursa: Primenom stečenog znanja u okviru kursa moguće je snalaženje u situacijama ekoloških
akcidenata i grubih narušavanja ekoloških sistema zagađujućim materijama, kao i mogućnost
prepoznavanja posledica akcidenata na osnovu, geoloških i atmosferskih prilika i osobina supstanci,
jedinjenja koja su nekontrolisano ispuštena u vodu, vazduh i zemlju.
Sadržaj kursa: Kurs se sastoji iz dva dela. Teme prvog dela kursa: Zagađivači i zagađujuće materije; Glavne
karakteristike zagađujućih materija i podela; Izvori zagađivanja životne sredine; Ciklus kruženja
zagađujućih materija. Teme drugog dela kursa: Metode remedijacije-in situ; Metode remedijacije-ex situ;
Tretmanske tehnologije-remedijacija DNAPLs; Tretmanske tehnologije-remedijacija LNAPLs; Tretmanske
tehnologije-remedijacija VOCs; Tretmanske tehnologije-remedijacija SVOCs; Tretmanske tehnologijeremedijacija goriva; Tretmanske tehnologije-remedijacija neorganskih zagađujućih materija; Tretmanske
tehnologije-remedijacija eksplozivnog otpada.
Metode i oblici rada: Usmeno izlaganje predavača i konsultacije polaznika kursa sa predavačima.
Broj učesnika: 20-40
Kontakt osoba: Marina Čendić, [email protected]
Download

Remedijacija