EMİSYON ÖLÇÜMLERİ
Emisyon Nedir?
Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.
Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma,
buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer
mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri ifade etmektedir.
Uzman kadromuz işletmelerde oluşan kirleticilerin ölçümlerini yaparak emisyon raporlarını
hazırlamaktadır.

Elektrokimyasal hücre metodu yönetimi ile yanma gazları tayini ( O2, CO, CO2, SO2,
NO, NO2, NOx )

İzokinetik örnekleme ve gravimetrik toz tayini,

Pitot tüpü ile hız tayini,

Dijital ve gravimetrik nem tayini,

Termoclup ile sıcaklık tayini

Renk karşılaştırılması metoduna göre İslilik ölçümleri)

Uçucu Organik Madde (VOCs) numune alma

Ağır Metal ( Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Ag, Tl, Zn
parametleri) numune alma

Halojen ( HCl, HBr, HF, Cl2) numune alma

Dioksin ve Furan ( PCDD/PCDF) numune alma

Formaldehit numune alma

Siyanür (HCN) numune alma

H2SO4, SO3, SO2 numune alma
İMİSYON ÖLÇÜMLERİ
PM10 (ortamda toz) Ölçümleri; Tozlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemlerinin yapıldığı tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun önlenmesi; kimyasal
toz bastırma sistemi veya basınçlı pülverize su kullanılması ile de gerçekleştirilebilir. Bu
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz
konsantrasyonu saatlik ortalama değeri (PM 10) en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
Çöken toz ölçümü; tesis inceleme alanı içinde en az 2 (iki) ölçüm noktasında hakim rüzgar
yönü dikkate alınır. Aynı bölgede toz emisyonuna neden olan başka kaynakların da bulunması
durumunda ölçüm noktası sayısı tesis dışındaki diğer kaynakların katkılarının belirlenmesi
için attırılabilir. Ölçüm süresi birer aylık 2 (iki) ölçüm olup, toplam 2 (iki) aydır. Aylık olarak
bulunacak değerler gün sayısına bölünerek bir günde çöken ortalama toz miktarı hesaplanır.
Hazır beton, kırma eleme tesisi, maden ocakları, çimento tesisleri, tozlu maddelerin
depolandığı tesislerde PM10 ( ortamda toz ) ölçümü uzman kadromuz ile yapılmaktadır.
Tesiste emisyon faktörü kullanılarak kütlesel debi hesaplanır ve Yönetmeliğe göre
değerlendirilir.

PM 10 (ortamda toz) ölçümü

Çöken Toz ölçümü
Kimyasal madde depolama tesisleri, yakıt depolama tesislerinde emisyon faktörleri
kullanılarak kütlesel debi hesaplanır ve Yönetmeliğe göre değerlendirilir. Yönetmelikte sınır
değerler aşıldığında; hava kalitesi modellemesi yapılır ve belirlenen noktalarda pasif
örnekleme metodu ile ortamda havasında oluşan kirleticilerin tayini gerçekleştirilir.

Pasif Örnekleme metodu ile ( NO2, SO2, O3, HF, HCl, VOC (C2-C28), Aldehitler, H2S,
NH3, BTX parametreleri)
GÜRÜLTÜ-TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ
Gürültü Nedir?
Hoşa gitmeyen, istenmeyen ve rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Ses, nesnel bir
kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. Gürültü ise öznel bir
kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi
kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini
rahatsız edebilir.
Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği,
deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye,
imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü
dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava
seslerini ifade eder.
Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi
işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan
hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve
insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketlerini ifade eder.
Uzman kadromuz ile arka plan, ÇED Mevzuatı kapsamında ve akustik gürültü, çevresel
titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM STANDARTLARI

TS 9315 ISO 1996-1 / TS ISO 1996-2

TS ISO 8297

TS ISO 9613-2

TS EN ISO 3744 / TS EN ISO 3746

TS 10713, TS EN 61672-1, TS EN 61672-2 (TÜRKAK kapsamında)
TİTREŞİM ÖLÇÜM STANDARTLARI

TS ISO 4866

TS 10354

TS EN 12543-4, TS ISO 2631-2, ISO 10816-5 (TÜRKAK kapsamında)
ELEKTRİKSEL TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ
Topraklama Nedir?
Can güvenliğini ve şebekeye bağlı yükleri elektrik akımının istenmeyen etkilerinden korumak
için elektriksel bakımdan iletken bölümleri topraklamaya bağlamaya denir.
TOPRAKLAMA NEDEN GEREKLİ?

Meydana gelebilecek herhangi bir hata durumunda oluşabilecek tehlikeli bir dokunma
gerilimine karşı insan hayatını korumaktır.

Şebekenin ve elektrik tesisatının düzgün çalışmasını sağlamaktır.
TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ
1. Koruma Topraklaması
İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan
metal kısımlarının topraklanması.
2. İşletme Topraklaması
İşletme esnasında gerilim altında olabilen noktaların topraklanması.
3. Fonksiyon Topraklaması
Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için
yapılan topraklama.
TÜRKİYE’ de İLK ve TEK AKREDİTE
ELEKTRİKSEL TOPRAKLAMA ÖLÇÜM LABORATUVARI
TS 4363, TS EN 61557-5 standartlarına göre pano, ekipman gövdeleri ve paratonerlerin
ELEKTRİKSEL TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİNİ uzman kadromuz gerçekleştirmektedir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ ( İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ )
İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma
ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir
çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma
ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçümler uzman kadromuz ile
gerçekleşmektedir.
ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Solunabilir Tozların Konsantrasyon Tayini

Anlık Gürültü Ölçümü ve Haritalandırılması

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü

Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü

Havadaki Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) Konsantrasyon Tayini

Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyon Tayini

Aydınlatma Ölçümü

Termal Konfor (sıcaklık-nem-hava akım hızı) Ölçümü
Download

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir?