KREDINA ANALIZA – CORPORATE VS. RISK ASPEKT
23. i 24. jun 2015.
Opšti podaci
Kneza Mihaila 9, Beograd
Trajanje obuke 09:00 – 16:30
Rok za prijavu: 18. jun 2015
Tokom seminara, učesnici će imati priliku da razumeju ulogu
corporate-a i risk-a u kreditnom procesu, da sagledaju različitosti u
analitičkom pristupu corporate i risk analitičara, corporate vs risk
Opis obuke
aspekt kvalitativne i kvantitativne analize, kao i elemente procene
kreditnog rizika. Učesnicima seminara će biti prezentovane
različitosti u analitičkom pristupu na primerima iz prakse, sa ciljem
unapređenja kvaliteta kreditne analize i kreditnog procesa.
PRVI DAN:
MODUL 1 – Faze kreditnog procesa i uloga Corporate-a i Risk-a u
kreditnom procesu

Pojam i vrste kreditnog rizika

Značaj adekvatne procene kreditnog rizika

Pristupi analizi i proceni kreditnog rizika

Faze kreditnog procesa

Uloga Corporate-a u kreditnom procesu

Uloga Risk-a u kreditnom procesu
MODUL 2 – Uzroci i identifikovanje različitih aspekata kreditne
analize: Corporate vs Risk analitički pristup

Uloga Corporate-a u ostvarivanju ciljeva banke

Uloga Risk-a u ostvarivanju ciljeva banke

Različiti aspekti kreditne analize u Corporate i Risk
analitičkim pristupima
Sadržaj obuke po modulima
MODUL 3 – Kvantitativna analiza: corporate vs risk analitički pristup
(sa studijama slučaja)

Elementi kvantitativne analize (BS, BU, CF)

Racio analiza

Analiza projektovanih tokova gotovine

Analiza izloženosti, povezanih lica, instrumenata
obezbeđenja

Corporate vs Risk analitički pristup za sve elemente
kvantitativne analize
MODUL 4 – Kvalitativna analiza: Corporate vs Risk analitički pristup
(sa studijama slučaja)

Elementi kvalitativen analize (analiza delatnosti, tržišta,
uslova poslovanja, menadžmenta, vlasničke strukture)

Corporate vs Risk analitički pristup za sve elemente
kvalitativne analize
DRUGI DAN:
MODUL 5 – Ključni elementi kreditne analize: Corporate vs Risk
analitički pristup (sa studijama slučaja)

Rezime ključnih elemenata kreditne analize Corporate
analitičara

Rezime ključnih elemenata kreditne analize Risk analitičara

Zašto se izdvajaju rezličiti ključni elementi kreditne analize
od strane Corporate i Risk analitičara

Ocena značaja svakog od ključnih elemenata kreditne
analize sa aspekta donošenja odluka
MODUL 6 – Prezentovanje rezultata kreditne analize: Corporate
analitičar (sa studijama slučaja)

Efikasno prezentovanje rezultata kreditne analize od strane
Corporate analitičara

Prezentovanje elemenata kvalitativne analize, sa pozitivnim
efektima saradnje banke i potencijalnog klijenta

Prezentovanje elemenata kvantitativne analize od strane
Corporate analitičara

Elementi kreditnog predloga
MODUL 7 – Prezentovanje mišljenja o rizičnosti odobrenja
plasmana: Risk analitičar (sa studijama slučaja)

Elementi mišljenja o kreditnom riziku

Risk aspekt kvalitativne i kvantitativne analize

Pretpostavke za projektovanje tokova gotovine-pristup Risk
analitičara

Analiza izloženosti prema grupama povezanih lica,
usklađenost sa regulatorno definisanim limitima i dr.

Značaj adekvatne klasifikacije i internog rejtinga

Način efikasnog prezentovanja mišljenja o kreditnom riziku
(identifikovanje, merenje i procena kreditnog rizika)
MODUL 8 – Simulacija kreditnog odbora i donošenja odluka o
odobrenju plasmana – argumenti Corporate i Risk analitičara (sa
studijama slučaja)

Efikasno prezentovanje rezultata kreditne analize od strane
Corporate analitičara

Prezentovanje elemenata kvalitativne analize, sa pozitivnim
efektima saradnje banke i potencijalnog klijenta

Prezentovanje elemenata kvantitativne analize od strane
Corporate analitičara

Elementi kreditnog predloga
Kome je namenjen seminar
Predavači
Banka:


Poslovi sa pravnim licima (Corporate, Risk)
Upravljanje kreditnim rizikom i kreditna analiza (Corporate,
Risk)
Una Sikimić ima zvanje magistra nauka bankarskog i finansijskog
menadžmenta. Njene glavne oblasti stručnosti su procena kreditnog
rizika privrednih subjekata i razvoj metodologija za procenu
kreditnog rizika. Od 2007. godine, zaposlena je u Komercijalnoj banci
a.d. Beograd, na poziciji direktora Odeljenja analize kreditnog rizika
pravnih lica. Član je Nadzornog odbora Komercijalne banke a.d.
Banja Luka, prethodno član Odbora za reviziju Komercijalne banke
a.d. Budva. Petogodišnje akademsko radno iskustvo stekla je kao
asistent na predmetima Bankarstvo i Međunarodne poslovne
finansije, za redovne studente, English Devision i zaposlene studente
na Fakultetu za menadžment Alfa univerziteta i kao gostujući
predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Angažovana je kao
interni predavač za bankarsku grupu, a uzela je učešće i u domaćim i
međunarodnim obukama i skupovima u domenu kreiranja poslovne
strategije preduzeća, analize poslovanja preduzeća, procene i
upravljanja kreditnim rizikom i dr.
Kontakt i prijava
Snežana Nešić
Andrija Nikolić
T: +381 11 3282 080
E: [email protected]
Download

Preuzmite agendu za ovaj seminar