KREDITNI PROCES I KREDITNA ANALIZA ZA
RETAIL
Opšti podaci
Datum: 09. i 10. april 2015.
Knez Mihajlova 9, Beograd
Trajanje obuke 09:00 – 16:30
Rok za prijavu: 06. april 2015.
Postaviti efikasan kreditni proces koji ispunjava sve preduslove masovne
produkcije je jedan od najznačajnijih izazova u Retail-u. Na koji način uraditi
analizu portfolija i kako odabrati baš one kriterijume koji razdvajaju “dobre” od
“loših” platiša, a pri tome izbeći upadanje u “zamku” subjektivnosti i opštosti
je ključni faktor uspeha kreditne politike za stanovništvo.
Opis obuke
Na ovom seminaru predstavićemo dokazana rešenja iz prakse koja su pravi
odgovor na gore navedene izazove. Prezentovaćemo parametre efikasnog i
funkcionalnog kreditnog procesa i njegove osnovne elemente koji doprinose
istovremenom održanju i poboljšanju kvaliteta Retail portfolija Banke.
Posebnu pažnju obratićemo na specifičnosti kreditne analize u uslovima
masovne produkcije.
PRVI DAN:
Modul 1 – Masovna produkcija - specifičnosti kreditnog procesa
Modul 2 – Sistem ovlašćenja za donošenje odluka u kreditnom procesu za
Retail
Sadržaj obuke po modulima
Modul 3 – Osnovni principi procene kreditnog rizika za stanovništvo u
uslovima masovne produkcije
DRUGI DAN:
Modul 4 - Uloga skoringa u procesu odobrenja
Modul 5 – Minimalni preduslovi kojima bi se omogućila analiza trendova u
odobrenju i procena kreditnog rizika
Kome je namenjen seminar
Banka: •
Upravljanje kreditnim procesima u Retail-u / Stanovništvo
•
Upravljanje rizikom i kreditna analiza za Retail / Stanovništvo
Aleksandra Vasin
Predavači
Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. U bankarstvu radi 10 godina, od
toga 7 godina na rukovodećim funkcijama u Diviziji rizika u Crédit Agricole
Srbija Banci. Bila je rukovodilac kreditne kontrole i administracije, zadužena i
za usklađivanje internih akata kojima se reguliše proces klasifikacije portfolija
banke sa regulativom. Trenutno je zaposlena na poziciji rukovodioca Sektora
rizika u poslovanju sa stanovništvom u Credit Agricole Srbija Banci.
Snežana Nešić
Andrija Nikolić
Kontakt
Valor Akademija Ltd
A: Knez Mihajlova 9, Belgrade, Serbia
T: +381 (0) 63 8553 601
E: [email protected]
Download

KREDITNI PROCES I KREDITNA ANALIZA ZA RETAIL