SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA
TERORIZMA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
07. i 08. maj 2015.
Opšti podaci
Kneza Mihaila 9, Beograd
Trajanje obuke 09:00 – 16:30
Rok za prijavu: 04. maj 2015.
Tokom obuke, učesnici će imati prilike da razumeju i ovladaju:
Zakonima i propisima koji se primenjuju iz oblasti sprečavanja pranja
novca, ali i da steknu potrebna znanja u vezi sa prepoznavanjem
transakcija u vezi sa pranjem novca, kao i da se osposobe za
polaganje stručnog ispita i da u svojim kompanijama budu
Opis obuke
osposobljeni za praćenje i sprečavanje ovih transakcija u skladu sa
Zakonom.
Seminar karakteriše veliki broj saveta i primera iz prakse koji
predstavljaju jednu od najvećih vrednosti. Visok stepen komunikacije
i interakcije sa učesnicima doprinosi razmeni znanja i iskustava na
relaciji predavač - učesnici.
PRVI DAN:
MODUL 1 - Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u
Republici Srbiji
Pojam sprečavanja pranja novca
Uticaj na finansijsku instituciju
Uticaj na nacionalnu ekonomiju
Faze pranja novca
MODUL 2 - Analize rizika od pranja novca
 Način analize
 Vrste rizika
 Veza sa Strategijom Sprečavanja pranja novca
MODUL 3 - Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke
 Praćenje i poznavanje stranke
 Identifikacija fizičkog lica
 Identifikacija pravnog lica i stvarni vlasnik stranke
MODUL 4 – Sumnjiva transakcija
 Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija
 Analiza i podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
 Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o
pranju novca




Sadržaj obuke po modulima
DRUGI DAN
MODUL 5 - Obaveze ovlašćenog lica
 Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad
ovlašćenog lica,
 Izveštavanje
 Godišnji plan i treninzi
MODUL 6 - Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca
 Privremeno obustavljanje i izvršenje transakcije: ovlašćenja,
ograničenja i uslovi,
 Obaveze obveznika primene Zakona prema Upravi
MODUL 7 - Zabrana dojavljivanja
Pojam i slučajevi na koje se odnosi
Izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
MODUL 8 - Tipologije i trendovi u pranju novca.
 Smernice za procenu rizika.
 Primena indikatora
MODUL 9 - Studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca u
finansijskim institucijama


Kome je namenjen seminar
Viši i srednji menadžment, kao i službenici u finansijskim
kompanijama, koji rade na pravnim poslovima, usklađenosti
poslovanja, sprečavanja pranja novca, poslovima odnosa sa
klijentima, interne revizije i finansija.
Predavači
Mladenka Balaban, ima zvanje doktora nauka, zaposlena je u AXA
osiguranju. Njena oblast ekspertize je osiguranje, upravljanje
poslovnim finansijama, finansijski menadžment, što predaje na
Vojnoj akademiji u Beogradu, Nezavisnim Univerzitetu u Banja Luci.
Mladenka ima veliki broj rezultata u praksi, obzirom da je radila kao
Izvršni direktor za finansije u osiguranju, učestvovala je na
mnogobrojnim projektima Saobraćajnog instituta CIP, Hipo banke i
Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Pored praktičnih znanja,
kao vanredni profesor i naučni saradnik Instituta ekonomskoih nauka
u Beogradu ima i dosta naučnih rezultata, na šta ukazuje veći broj
radova iz oblasti osiguranja i finansija. Mladenka je bila angažovana
kao profesor na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, Američkom
univerzitetu u Sarajevu, učesnik je mnogobrojnih domaćih i
medjunarodnih konferencija. Pored profesorskog angažovanja,
konsultant je i saradnik Agencije za osiguranje Republike Srpske.
Kontakt i prijava
Snežana Nešić
Andrija Nikolić
T: +381 11 3282 080
E: [email protected]
Download

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA