Broj: 01-04-46/2015.
Datum: 06.03.2015. godine
Na osnovu člana 64. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“
broj: 39/14), a po Preporuci br. 01-04-45/15. od 06.03.2015. godine o dodjeli ugovora
najpovoljnijem ponuđaču Komisije za javnu nabavku roba – Nabavka kancelarijskog
materijala za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH
donosi:
ODLUKU
O DODJELI UGOVORA PONUĐAČU:
R & S D.O.O. SARAJEVO
I
Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke roba: Nabavka kancelarijskog
materijala za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH, proveden je postupak prikupljanja
ponuda, analize i ocjene ponuda u okviru „Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“.
Konstatuje se da je dana 24.02.2015. godine na Portalu javnih nabavki objavljeno
obavještenje o nabavci broj: 1382-7-1-3-3-2/15.
Analizom ponuda, te primjenom kriterija „najniža cijena“ formalno-tehnički prihvatljive
ponude, nadležna Komisija za nabavku roba je aktom broj 01-04-44/2015. od 06.03.2015.
godine utvrdila cijenovnu rang listu zaprimljenih ponuda:
Rang
lista
Naziv ponuđača
Konačna cijena u KM
(bez PDV-a)
1.
R & S d.o.o. Sarajevo
7.004,29
2.
SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo
12.324,86
71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a
Tel: +387 33 72 36 80
Fax: +387 33 72 36 88
[email protected]
http://www.fzofbih.org.ba
Obzirom na rezultate navedene analize, zaključeno je da:
prvoplasirana i najpovoljnija ponuda je ponuda ponuđača
R & S D.O.O. SARAJEVO, sa cijenom od 7.004,29 KM (bez PDV-a).
Navedena ponuda u pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava
zahtjeve ugovornog organa.
Također se konstatuje da je ponuđač R & S d.o.o. Sarajevo, u svojoj ponudi u svrhu
dokazivanja uslova iz člana 45. stav (1) tačke b) i c) Zakona o javnim nabavkama BiH
dostavio ovjerenu izjavu o ispunjavanju navedenih uslova, te je u skladu sa članom 45. stav
(2) tačke b) i c) isti dužan u roku od 5 dana od dana primitka obavijesti o izboru
najpovoljnijeg ponuđača dostaviti potrebnu dokumentaciju i to u vidu originala ili kopija čiji
datum izdavanja od strane nadležnog organa ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući
od momenta predaje ponude.
Ukoliko odabrani ponuđač ne postupi u skladu sa gore navedenim, ugovorni organ će u skladu
sa članom 72. stav 3. tačka a) dostaviti prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po
rang- listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.
Cijeneći navedeno direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donosi odluku kao u dispozitivu.
II
Po okončanju roka za žalbu, odnosno po isteku 5 dana od dana kada je ponuđač primio odluku
odnosno obavještenje o dodjeli ugovora, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi
zaključenja odgovarajućeg ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane
za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj
dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.
71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a
Tel: +387 33 72 36 80
Fax: +387 33 72 36 88
[email protected]
http://www.fzofbih.org.ba
Pravna pouka: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj
nabavci i koji smatra da naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele
ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili drugih podzakonskih
akata ili Pravilnika, ima pravo uložiti prigovor na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet)
dana od dana kada je njegov podnosilac primio obavještenje o postupku javne nabavke
usluga. Prigovor se podnosi naručiocu kao prvostepenoj žalbenoj instanci. Ponuđač zardžava
i druga prava prigovora utvrđena Zakonom.
Dostaviti:
 Ponuđačima;
 a/a.
71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a
Tel: +387 33 72 36 80
Fax: +387 33 72 36 88
[email protected]
http://www.fzofbih.org.ba
Download

Odluka o dodjeli ugovora - fond za zaštitu okoliša fbih