IZJAVA O AUTORSKOM PRAVU
OPŠTE ODREDBE
Ovaj blog je u vlasništvu Automattic Inc. koji je pokrenuo veb sajt hosting servis pod imenom
http://wordpress.com/ . Sadržaj ovog bloga je u vlasništvu njegovog autora, odnosno
Mladena Kesida, u skladu sa odredbama ''Uslova za korišdenje usluge''
http://sr.wordpress.com/tos/
MORALNO PRAVO
Pravo paterniteta pripada meni, i svaka ličnost koja javno koristi moja dela je dužna da na
odgovarajudi način naznači autora dela, osim ako u pisanom obliku izjavim da ne želim da
budem naveden.
Imam pravo da se usprotivim svakom deformisanju, sakadenju ili drugoj izmeni svog dela i
svakom korišdenju dela koje ugrožava moju čast ili ugled.
Imam pravo da opozovem pravo korišdenja dela i da sprečim njegovo dalje korišdenje uz
nadoknadu štete korisniku toga prava, ako bi dalje korišdenje škodilo mojoj časti ili ugledu.
Ovim se uvažava činjenica da je moje delo odraz moje ličnosti.
IMOVINSKO PRAVO
Mladen Kesid je isključivi nosilac autorskih prava objavljenog sadržaja na ovom blogu.
Zabranjeno je bez mog odobrenja reprodukovati, javno prikazivati, umnožavati, obraditi ili na
drugi način preraditi prikazane sadržaje, ili dobijene informacije i sadržaje koristiti radi
sticanja imovinske koristi.
Svaka zloupotreba podleže
odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima
http://www.pks.rs/portals/0/privredasrbije/preduzetnici/autorsko%20pravo_zakon.pdf
Za zloupotrebu nastalu van granica Republike Srbije važe i primenjivade se međunarodne
konvencije i ugovori.
OGRANIČENJA
Dozvoljavam korišdenje mojih dela u nastavi ili naučnom istraživanju, sudskim i upravnim
odlukama, u svrhu informisanja javnosti.
Dozvoljavam preradu mojih dela u parodiju u meri koja je potrebna za njen smisao, kao i
karikaturu, a uz navođenje dela koje se prerađuje i mene kao autora.
Dozvoljavam ‘’linkovanje’’ na druge sajtove – blogove, uz gore navedene obaveze.
O ZAŠTITI LIČNOSTI KORISNIKA
Obavezujem se da du poštovati anonimnost i privatnost korisnika ovog bloga. Nedu vršiti
prikupljanje ličnih podataka korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i
sl.
PRAVO NA PROMENU IZJAVE
Zadržavam pravo izmene ove Izjave u bilo kom trenutku, i nedu biti odgovoran ni za kakve
mogude posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu
objavljivanjem na ovom blogu ili kada su korisnici o njima obavešteni.
Download

IZJAVA O AUTORSKOM PRAVU - Mladen Kesic