JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
SUTEREN ULIČNOG DELA OBJEKTA
I RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 Obijanje poda od keramičkih pločica u
prostoriji suterena. Obiti pločice i skinuti
podlogu do čiste površine poda. Šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
2
Obračun po m poda.
m²
11,0
0,00
0,00
2 Obijanje keramičkih pločica sa stepeništa u
prostoriji suterena, zajedno sa malterom. Obiti
pločice, očistiti spojnice i sve slojeve do čiste
površine. Površinu očistiti, šut utovariti u
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun
po m2 .
m²
6,6
0,00
0,00
3 Obijanje bočne površine ulaznog stepeništa do
zdrave podloge. U cenu ulazi obijanje slojeva.
Šut prikupiti, izneti, utovariti i odneti na
gradsku deponiju.
Obračun po m2.
m²
2,0
0,00
0,00
m²
40,0
0,00
0,00
5 Skidanje drvenog poda u prostoriji suterena sa
pripadajućim slojevima. Pod skinuti, upakovati
i utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po m2 poda.
m²
30,0
0,00
0,00
6 Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova u
prostorijama suterena, sve do čiste površine
zida. Površine zidova i spojnica očistiti do
dubine od 2cm. Šut pokupiti, izneti, utovariti i
odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine.
m²
34,5
0,00
0,00
m²
15,0
0,00
0,00
m²
55,0
0,00
0,00
9 Obijanje maltera sa zidova, u ulaznom hodniku
sa stepeništem. Obiti malter na delovima gde je
to potrebno. Očisti površinu, šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odneti na gradsku
deponiju.
2
Obračun po m .
m²
3,0
402,50
1.207,50
10 Obijanje maltera sa plafona, u ulaznom hodniku
sa stepeništem. Obiti malter na delovima gde je
to potrebno, očistiti površinu, šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odneti na gradsku
deponiju.
Obračun po m2.
m²
1,0
0,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
4 Obijanje keramičkih pločica sa zidova u
prostoriji suterena, zajedno sa malterom. Obiti
pločice, očistiti spojnice i sve slojeve do čiste
površine. Površinu očistiti, šut utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.
7 Pažljivo obijanje maltera sa svodova. Obijanje
izvršiti na delovima gde je potrebno, do
zdravog zida. Obijanje plafona izvršiti pažljivo,
vodeći računa da se površina opeke ne ošteti.
Po obijanju maltera očistiti spojnice, površine
svodova očistiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti
na kamion i odneti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine.
8 Obijanje sloja betonskog poda do potrebne
visinske kote,
radi dovođenja čitavog prostora na istu visinu.
2
Obračun po m .
Strana 31 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
11 Pažljivo obijanje maltera sa svodova u ulaznom
hodniku, iznad stepeništa. Obijanje izvršiti na
delovima gde je potrebno, do zdravog zida.
Obijanje plafona izvršiti pažljivo, vodeći
računa da se površina opeke ne ošteti. Po
obijanju maltera očistiti spojnice, površine
svodova očistiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti
na kamion i odneti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine.
m²
4,0
0,00
0,00
12 Obijanje keramičkih pločica sa zidova u
ulaznom hodniku suterena, zajedno sa
malterom. Obiti pločice, očistiti spojnice i sve
slojeve do čiste površine. Površinu očistiti, šut
utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po m2.
m²
69,5
0,00
0,00
13 Rušenje zuba na zidu u ulaznom hodniku. Obiti
zub i dovesti taj deo zida u istu ravan sa
ostatkom. Šut počistiti, utovariti na kamion i
odvesti na deponiju.
Obračun po m2.
m²
1,4
0,00
0,00
kom
1
0,00
0,00
kom
1
0,00
0,00
kom
1
0,00
0,00
m2
10,2
0,00
0,00
2
15,0
0,00
0,00
kom
2
0,00
0,00
kom
1
0,00
0,00
14 Demontaža unutrašnjih dvokrilnih drvenih vrata
sa štokom, b/h=114/195cm. Demontirati vrata,
utovariti na kamion i odvesti na deponiju.
Obračun po komadu.
15 Demontaža unutrašnjih jednokrilnih drvenih
vrata sa štokom, b/h=110/200cm. Demontirati
vrata, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.
Obračun po komadu.
16 Demontaža
ulaznih
metalnih
vrata.
Demontirana ulazna metalna dvokrilnih vrata sa
ulične fasadne strane, dimenzija 134/192 cm
utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po komadu.
17 Rušenje pregradnih zidova u suterenu, debljine
15cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa
serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na
zidu. Šut prikupiti, izneti i utovariti na kamion i
odvesti na deponiju. U cenu ulazi i pomoćna
skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
18 Rušenje pregradnih zidova u suterenu, debljine
19cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa
serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na
zidu. Šut prikupiti, izneti i utovariti na kamion i
odvesti na deponiju. U cenu ulazi i pomoćna
skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
m
19 Demontaža stepenišne ograde u suterenu kao i
rukohvata na stepeništu i njihovih držača u
hodniku. Cenom je obuhvaćena demontaža,
čišćenje šuta i odnošenje ograde i šuta.
Obračun po komadu.
20 Demotaža ugrađenog plakara dimenzija
b/h=145/80. U cenu ulazi demontaža plakara sa
frontovima i policom i odnošenje plakara i šuta.
Obračun po komadu plakara.
Strana 32 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
21 Demontaža lavaboa sa baterijom za vodu. U
cenu uračunata demontaža i odnošenje.
Obračun po komadu.
kom
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
1
0,00
0,00
122,4
0,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE:
II IZOLATERSKI RADOVI
1 Izrada hidroizolacije podova suterena. Izolaciju
izvesti preko potpuno suve i dobro očišćene
podloge. Hidroizolaciju izvesti nanošenjem
elastičnog vodonepropusnog premaza za beton
u tri sloja. Cenom je obuhvaćen rad, premazi,
hidroizolacione zaptivne trake i ugaoni
2
elementi. Obračun po m postavljene površine.
m²
0,00
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:
III GIPSARSKI RADOVI
1 Montaža zidova d=10cm od gips-kartonskih
ploča, vlagootpornih debljine 12.5mm. U cenu
je uračunata nabavka i montaža zidova sa svim
pratećim elementima.
Obračun po m2 zida.
m²
55,00
0,00
0,00
m²
15,00
0,00
0,00
2 Montaža zidova d=12cm od gips-kartonskih
ploča, vlagootpornih debljine 12.5mm. U cenu
je uračunata nabavka i montaža zidova sa svim
pratećim elementima.
Obračun po m2 zida.
UKUPNO GIPSARSKI RADOVI:
0,00
IV STOLARSKI RADOVI
1 Nabavka i ugradnja dvokrilnih drvenih ulaznih
vrata dim 134/192 cm. Vrata izraditi uz
konsultacije sa stručnom službom Zavoda za
zaštitu spomenika kulture.
Obračun po komadu.
kom
1
0,00
0,00
2 Ugradnja jednokrilnih furniranih vrata za
toalete. Cenom je obuhvaćena, nabavka i
ugradnja vrata, dimenzija 70x205 cm. Obračun
po komadu.
kom
2
0,00
0,00
3 Ugradnja drvenih vrata za toalete sa
rukohvatima. Cenom je obuhvaćena nabavka i
ugradnja vrata sa montiranim rukohvatima,
dimenzije vrata 90x205 cm. Obračun po
komadu.
kom
2
0,00
0,00
4 Ugradnja jednokrilnih furniranih vrata za
toalete. Cenom je obuhvaćena, nabavka i
ugradnja vrata, dimenzija 65x205 cm. Obračun
po komadu.
kom
2
0,00
0,00
UKUPNO STOLARSKI RADOVI:
0,00
Strana 33 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
V KERAMIČARSKI RADOVI
1 Postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u
lepak, u toaletima. Dimenzija i boja pločica po
izboru Investitora. Spojnice fugovati i očistiti.
2
Obračun po m zida.
m²
75,00
0,00
0,00
2 Postavljanje podnih keramičkih pločica I klase
u lepku, u toaletima. Dimenzija i boje po izboru
Investitora. Spojnice fugovati i očistiti
piljevinom. Obračun po m2 zida.
m²
13,00
0,00
0,00
3 Postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u
lepak,u trpezariji, dimenzija i boje po izboru
Investitiora. Postavljene pločice fugovati i
očistiti . U cenu ulazi i nabavka pločica.
Obračun po m2 zida.
m²
4,50
0,00
0,00
m²
85,00
0,00
0,00
pauš
1,00
0,00
0,00
4 Postavljanje podnih protivklinih keramičkih
pločica I klase u lepak, u trpezariji, dnevnom
boravku i na pripadajućem stepeništu boravku.
Dimenzija i boje po izboru Investitora.
Spojnice fugovati i očistiti. Obračun po m2
poda.
5 Nabavka i postavljanje kupatilske opreme u
toaletima, (držača peškira, fiksnih i pokretnih,
rukohvata u toaletima za invalide itd).
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:
0,00
VI BRAVARSKI RADOVI
1 Farbanje čeličnih delova postavljenih na
prozorima suterena. Skinuti staru boju , brusiti i
očistiti. Naneti impergnaciju , osnovnu boju i
obojiti dva puta bojom za metal. Obračun po
komadu.
2 Nabavka i ugradnja stepenišne ograde na
stepeništu u uličnom delu objekta. Ogradu
izvesti od metalnih kutijastih profila sa
hrastovim rukohvatom. Visina ograde h=1.00m.
Ogradu postaviti obostrano sa obe strane
1
stepeništa. Obračun po m
kom
5,00
0,00
0,00
m1
3,00
0,00
0,00
m1
18,50
0,00
0,00
3 Nabavka i ugradnja zidnih rukohvata na
stepeništu i hodniku u uličnom delu objekta.
Hrastov rukohvat postaviti na metalne držače
kutijastih profila, sa obe strane zida. Rukohvat
1
postaviti na visinu od h=1.00m. Obračun po m
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
0,00
Strana 34 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
VII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1 Gletovanje plafona. Gletovati u dva sloja, sa
obaveznim
nanošenjem
podloge
za
premazivanje. Nakon nanošenja prvog sloja,
izvršiti šmirglanje, plafon premazati podlogom i
naneti drugi sloj glet mase. Obračun po m2
gletovane površine.
m2
160,0
0,00
0,00
2 Bojenje gletovanih plafona , silikatnim bojama
za unutrašnje prostore u tonu po izboru
Investitora. Bojenje izvesti u dva premaza.
Obračun po m2 obojene površine.
m
2
160,0
0,00
0,00
3 Saniranje, gletovanje i bojenje zidova. Sanirati
zidove nanošenjem sanacionog špric maltera,
zatim naneti paropropusni sanacioni malter.
Gletovati nanošenjem debeloslojne glet mase.
Bojiti nanošenjem osnovnog premaza za
silikatne boje a potom silikatnu boju za
unutrašnje zidove u dva premaza. Obračun po
m2 površine.
m
2
240,0
0,00
0,00
4 Bojenje
gips-kartonskih
ploča,
poludisperzivnim bojama sa prethodnim
bandažiranjem i gletovanjem spojnica. Boja i
nijansa po izboru Investitora. Obračun po m2
obojene površine.
m2
30,0
0,00
0,00
UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI
RADOVI:
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
VIII OSTALI RADOVI
4 Nabavka i ugradnja kose podizne platforme za
prevoz osoba sa posebnim potrebama. U cenu
ulazi izrada potrebne tehničke dokumentacije,
cena montaže, tehnički pregled i atestiranje od
strane izvođača. Obračun po komadu.
kom
1
0,00
0,00
UKUPNO OSTALI RADOVI:
REKAP
ITULA
CIJA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
0,00
m2
19215
95
RUŠENJA I DEMONTAŽE
IZOLATERSKI RADOVI
GIPSARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
SANACIJA SUTERENA
DELA OBJEKTA
1825425
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DVORIŠNOG
Strana 35 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
I RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 Skidanje poda od linoleuma. Linoleum, skinuti,
upakovati i utovariti na kamion i odvesti na
2
gradsku deponiju. Obračun po m poda.
m²
18,80
0,00
0,00
2 Skidanje itisona sa stepeništa. Itison skinuti,
upakovati i utovariti u kamion i odvesti na
gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.
m²
4,13
0,00
0,00
3 Obijanje keramičkih pločica sa zidova u
prostoriji suterena, zajedno sa malterom. Obiti
pločice, očistiti spojnice i sve slojeve do čiste
površine. Površinu očistiti. Šut utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun
po m2.
m²
3,58
0,00
0,00
4 Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova u
prostorijama suterena, sve do čiste površine
zida. Površine zidova i spojnica očistiti. Šut
pokupiti, izneti, utovariti i odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po m2.
m²
65,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5 Obijanje maltera sa plafona. Malter obiti sve do
čiste površine tavanice Površine tavnica i
spojnica očistiti. Šut pokupiti, izneti, utovariti i
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.
m²
38,8
0,00
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE:
II IZOLATERSKI RADOVI
1 Izrada hidroizolacije podova suterena. Izolaciju
izvesti preko potpuno suve i dobro očišćene
podloge. Hidroizolaciju izvesti nanošenjem
elastičnog vodonepropusnog premaza za beton
u tri sloja. Cenom je obuhvaćen rad, premazi,
hidroizolacione zaptivne trake i ugaoni
elemenati. Obračun po m2 postavljene površine.
m²
40,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:
III KERAMIČARSKI RADOVI
1 Postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u
lepak. Postavljene pločice fugovati i očistiti
2
piljevinom. Obračun po m zida.
m²
25,00
0,00
0,00
m²
8,34
0,00
0,00
2 Postavljanje podnih keramičkih pločica I klase
u lepak, Boja i dimenzija po izboru Investitora.
Postavljene pločice fugovati i očistiti. Obračun
2
po m poda.
Strana 36 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
3 Oblaganje stepeništa keramičkim pločicama I
klase u lepak. Boja i dimenzije po izboru
Investitora. Pločice fugovati i očistiti. Širina
stepenišnog kraka iznosi 150cm. Obračun po
2
m.
m²
4,13
0,00
0,00
0,00
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:
IV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1 Gletovanje plafona. Gletovati u dva sloja, sa
obaveznim
nanošenjem
podloge
za
premazivanje. Nakon nanošenja prvog sloja,
izvršiti šmirglanje, plafon premazati podlogom i
naneti drugi sloj glet mas. Obračun po m2
gletovane površine.
m²
35,0
0,00
0,00
2 Bojenje gletovanih plafona , silikatnim bojama
za unutrašnje prostore u tonu po izboru
Investitora. Bojenje izvesti na prethodno
gletovane plafone, u dva premaza. Obračun po
m2 obojene površine.
m²
35,0
0,00
0,00
m²
105,00
0,00
0,00
m²
12,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
3 Saniranje, gletovanje i bojenje zidova. Sanirati
zidove nanošenjem sanacionog špric maltera,
zatim naneti paropropusni sanacioni malter.
Gletovati nanošenjem debeloslojne glet mase te
potom bojiti osnovnim premazom za silikatne
boje. Silikatnu boju za unutrašnje zidove naneti
u dva premaza. Obračun po m2 površine.
4 Farbanje drvenih unutrašnjih vrata u suterenu,
akrilnom belom bojom, preko postojeće. Pre
farbanja, brušenjem skinuti oštećene stare
slojeve. Manje pukotine i oštećenja sanirati
gitovanjem specijalnom masom za drvo i
izbrusiti nakon sušenja. Farbati osnovnom
bojom (prajmerom), te nakon sušenja naneti
završni sloj. Obračun po m2 obojene površine.
5 Farbanje čeličnih okvira na prozorima. Skinuti
staru boju , brusiti i očistiti. Naneti
impregnaciju, osnovnu boju i obojiti dva puta
bojom za metal. Cenom je obračunat materijal i
rad. Obračun po komadu.
kom
UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI
RADOVI:
REKAPITULACIJA
I
II
III
IV
0,00
m2
19215
0
RUŠENJA I DEMONTAŽE
IZOLATERSKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
UKUPNO:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dojava požara
Strana 37 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom.
1
kom.
25
kom.
1
kom.
8
kom.
5
kom.
4
m
400
m
20
m
95
m
400
Isporuka, ugradnja na plafon prostorija i
povezivanje termodiferencijalnog javljača
sličnog tipu UTD 633 (adresabilni javljač sa
procenom trenda i ugrađenim razdvajačem za
izolovanje dela linije u kvaru ) sa
odgovarajućim podnožjem .
Isporuka, ugradnja na zid i povezivanje ručnih
javljača požara sa adresom sličnih tipu MCP
633. Javljaci se postavljaju u/na zid prostorija
na visini 1,5 m od poda.
Isporuka, ugradnja na zid/pafon, na visini 2,5 m
od poda i povezivanje alarmne sirene slične
tipu SIR 077 , 24 V, 98 dB, IP 54.
7.
Isporuka i polaganje kabela J-H(St)H 2x2x0,8
za instalaciju ručnih i automatskih javljača
požara. Kablove postaviti delom kroz rebrasta
halogen – fri instalaciona creva Ø 16 po
zidovima i plafonima ispod maltera, a delom u
prostoru iznad spuštenog plafona.
10.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Isporuka, ugradnja na plafon prostorija i
povezivanje optičkih javljača dima sličnih tipu
SSD 633 (adresabilni javljač sa procenom
trenda i ugrađenim razdvajačem za izolovanje
dela linije u kvaru ) sa odgovarajućim
podnožjem.
Isporuka i montaža instalacione kutije.
9.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Isporuka, ugradnja na zid u kancelariji
predsednika udruženja u prizemlju objekta i
povezivanje centralne jedinice slične tipu MCU
304, sa mogućnošću priključenja do dve
adresabilne petlje i izlazima za daljinski prenos
signala alarma (telefonskim putem) i PC
računar, sa jedinicom za napajanje i
pripadajućim akumulatorima 2x12 V, 24 Ah.
6.
8.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Isporuka, polaganje i povezivanje kabela
N2XH-J 3x1,5 za napajanje PPC iz najbližeg
energetskog razvodnog ormana. Kabel položiti
po zidu ispod maltera.
Isporuka, polaganje i povezivanje kabela
NHXHX FE180/E90 2x1,5 za napajanje
alarmnih sirena. Kablove postaviti po zidu
ispod maltera.
Isporuka i polaganje rebrastog halogen – fri
instalacionog creva Ø 16 mm po zidovima i
plafonima ispod maltera, kao i u prostoru iznad
spuštenog plafona.
Strana 38 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
11.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Sitan nespecificiran instalacioni materijal i
nepredviđeni radovi.
Paušalno
12.
Programiranje centrale, funkicionalna proba
sistema sa izradom korisničkog uputstva i
obukom korisnika
Paušalno
16.
Završna merenja i ispitivanje instalacije od
strane ovlaštene ustanove.
Paušalno
UKUPNO DOJAVA POŽARA:
PROTIVPOŽARNI APARATI
1.
2.
Nabavka ručnog prenosnog aparata tipa "S-9"
Nabavka ručnog prenosnog aparata
tipa " CO2-5 "
kom
kom
4
1
pauš.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
4
kom.
1
kom.
5
kom.
7
kom.
3
kom.
m
3
1
UKUPNO PROTIVPOŽARNI APARATI:
ELEKTRO
OMM
1.
Fiksni troškovi povećanja odobrene snage u
jednotarfinom mernom sistemu. Odobrenu
snagu potrebno je povećati sa do sada
odobrenih 17,25kW na 34,6 kW. U stavku
uračunati i troškovi izvođenja radova na zameni
glavnih osigurača i priključenje novopoloženog
kabla.
3.
4.
RO-2
Isporuka i montaža sa povezivanjem, glavne
tropolne sklopke 0-1, nazivne struje 63A.
Montaža se vrši na vrata RO-2
Isporuka i montaža sa povezivanjem,
automatskih instalacionih zaštitnih prekidača
sledećih karakteristika:
Tropolni, nazivna struja 4A, karakteristika
isklopa B, prekidna moć 10kA
Tropolni, nazivna struja 20A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Tropolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 10A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 6A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
LED fi22mm sijalica, za indikaciju prisutnosti
napona
Tropolna jezičasta RST sabirnica
5.
Redne stezaljke 10mm2
kom.
5
6.
Redne stezaljke 2,5 - 4 mm2
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radovi
Ispitivanje instalacije od strane ovlašćenog
instituta i izdavanje atesta o pregledanim
instalacijama
UKUPNO:
kom.
50
pauš.
1
kompl.
1
1.
2.
7.
8.
Strana 39 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom.
1
kom.
3
kom.
7
kom.
m
3
1
pauš.
1
kompl.
1
kom.
1
kom.
5
kom.
5
kom.
m
3
1
pauš.
1
kompl.
1
kom.
1
kom.
7
kom.
4
kom.
m
2
1
pauš.
1
kompl.
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Razvodna tanla RT-1
1.
2.
3.
4.
5.
Razvodna tabla sa 24 osiguračka mesta,
ugradna, sa prozirnim vratima, približnih
dimenzija 270x350x96 mm (ŠxVxD), bele
boje, proizvođača SCHRACK. Isporuka table
podrazumeva i isporuku PE i N sabirnica, kao i
ugradnu kutiju za smeštanje table.
Isporuka i montaža sa povezivanjem,
automatskih instalacionih zaštitnih prekidača
sledećih karakteristika:
Jednopolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 10A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 6A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Tropolna jezičasta RST sabirnica
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radovi
Ispitivanje instalacije od strane ovlašćenog
instituta i izdavanje atesta o pregledanim
instalacijama
UKUPNO:
Razvodna tabla RT-2
1.
2.
3.
4.
5.
Razvodna tabla sa 24 osiguračka mesta,
ugradna, sa prozirnim vratima, približnih
dimenzija 270x350x96 mm (ŠxVxD), bele
boje, proizvođača SCHRACK. Isporuka table
podrazumeva i isporuku PE i N sabirnica, kao i
ugradnu kutiju za smeštanje table.
Isporuka i montaža sa povezivanjem,
automatskih instalacionih zaštitnih prekidača
sledećih karakteristika:
Jednopolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 10A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 6A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Tropolna jezičasta RST sabirnica
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radovi
Ispitivanje instalacije od strane ovlašćenog
instituta i izdavanje atesta o pregledanim
instalacijama
UKUPNO:
Razvodna tabla RT-VEŠ
1.
2.
3.
4.
5.
Razvodna tabla sa 24 osiguračka mesta,
ugradna, sa prozirnim vratima, približnih
dimenzija 270x350x96 mm (ŠxVxD), bele
boje, proizvođača SCHRACK. Isporuka table
podrazumeva i isporuku PE i N sabirnica, kao i
ugradnu kutiju za smeštanje table.
Isporuka i montaža sa povezivanjem,
automatskih instalacionih zaštitnih prekidača
sledećih karakteristika:
Jednopolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 10A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 6A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Tropolna jezičasta RST sabirnica
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radovi
Ispitivanje instalacije od strane ovlašćenog
instituta i izdavanje atesta o pregledanim
instalacijama
UKUPNO:
Razvodna tabla RT-SUT
Strana 40 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom.
1
kom.
1
kom.
3
kom.
10
kom.
m
2
1
pauš.
1
kompl.
1
m
50
m
90
Razvodna tabla sa 24 osiguračka mesta,
ugradna, sa prozirnim vratima, približnih
dimenzija 270x350x96 mm (ŠxVxD), bele
boje, proizvođača SCHRACK. Isporuka table
podrazumeva i isporuku PE i N sabirnica, kao i
ugradnu kutiju za smeštanje table.
Isporuka i montaža sa povezivanjem,
automatskih instalacionih zaštitnih prekidača
sledećih karakteristika:
Tropolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 16A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 10A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Jednopolni, nazivna struja 6A, karakteristika
isklopa C, prekidna moć 10kA
Tropolna jezičasta RST sabirnica
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radovi
Ispitivanje instalacije od strane ovlašćenog
instituta i izdavanje atesta o pregledanim
instalacijama
UKUPNO:
2
NHXHX 5x4mm
4.
5.
6.
7.
8.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Električne instalacije
Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja
elektroenergetskog kabla tipa: (u cenu su
uračunati i radovi na štemovanju zida)
NHXHX 5x10mm2
3.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
NHXHX 5x2,5mm
2
m
10
NHXHX 3x2,5mm2
m
250
NHXHX 3x1,5mm2
m
900
NHXHX 4x1,5mm2
m
20
NHXHX 2x1,5mm2
Isporuka i montaža na mestima račvanja
električnih instalacija istog izvoda, PVC
ugradnih dozni (kutija) fi 78mm. Kutija se
isporučuje sa poklopcem
Isporuka i montaža na mestima montaže
priključnica i instalacionih prekidača, PVC
ugradnih dozni (kutija) fi 60mm.
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog elektroenergetskog
kabla, monofaznih instalacionih duplih
priključnica ekvivalent tipu METALKA
MAJUR
m
50
kom.
80
kom.
150
kom.
7
kom.
60
kom.
20
kom.
4
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog elektroenergetskog
kabla, monofaznih instalacionih priključnica
ekvivalent tipu METALKA MAJUR
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog elektroenergetskog
kabla, jednopolnih instalacionih prekidača za
osvetljenje ekvivalent tipu METALKA
MAJUR
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog elektroenergetskog
kabla, dvopolnih instalacionih prekidača za
osvetljenje ekvivalent tipu METALKA
MAJUR
Strana 41 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom.
2
kom.
23
kom.
14
kom.
9
kom.
6
kom.
14
kom.
9
kom.
2
kom.
1
pauš.
1
kompl.
1
kom.
1
kom.
1
m
150
m
50
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog elektroenergetskog
kabla, naizmeničnih instalacionih prekidača za
osvetljenje ekvivalent tipu METALKA
MAJUR
Isporuka, montaža i povezivanje, nadgradnih
zidnih svetiljki za protivpanično – sigurnosno
osvetljenje
• Napajanje: 230 VAC
• Baterija: NiCd
• Sijalica: 1 x 8W
• Autonomija: 3 h
• Zaštita: IP 40
• Način rada: trajni
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne,
plafonske, svetiljke za osvetljenje, sa E27
grlom. Svetiljka je opremljena kompakt fluo
sijalicom snage 21W.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne,
zidne, dekorativne, svetiljke za osvetljenje, sa
E27 grlom, prema izboru investitora Svetiljka
je opremljena kompakt fluo sijalicom snage
21W.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne,
plafonske, svetiljke za osvetljenje,
opremljenom fluo svetlosnim izvorom, slično
tipu ORIEN 2x24 DL proizvođača BUCK
Beograd.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne,
plafonske, svetiljke za osvetljenje,
opremljenom fluo svetlosnim izvorom, slično
tipu ORIEN 4x24 DL proizvođača BUCK
Beograd.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne,
plafonske, svetiljke za osvetljenje,
opremljenom fluo svetlosnim izvorom, slično
tipu VELA DL 2x35W proizvođača BUCK
Beograd.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne,
plafonske, svetiljke za osvetljenje,
opremljenom halogenim svetlosnim izvorom
snage 50W, slično tipu Q-BIC 1x50W
proizvođača BUCK Beograd.
Isporuka, montaža i povezivanje, dimera za
svetlo. Predviđeno je dimovanje jedne BUCK
Q-BIC svetiljke i to montirane iznad podijuma
u svečanoj Sali.
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radov
Ispitivanje saniranih i adaptiranih električnioh
instalacije od strane ovlašćenog instituta i
izdavanje atesta o kvalitetu izvedenih radova
UKUPNO:
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Telekomunikacione instalacije
3.
Isporuka i montaža na zid razvodnog
telekomunikacionog ormana RTO. U orman se
smešta novopostavljena telefonska centrala.
Isporuka i montaža u prethodno postavljen
RTO orman telefonske centrale tip KXTES824CE proizvođača Panasonic ili slično
Isporuka, polaganje PVC instalacionih kanala
za polaganje telekomunikacionih kablova.
Kanali su tipa WDK dimenzija 20x50 mm,
proizvođača Obo Betermann ili odgovarajući.
Kanal je bele boje.
4.
Isporuka, montaža PVC instalacionih kanala za
polaganje kablova infrastrukturnog kabliranja.
Kanali su tipa WDK 10x10mm, proizvođača
Obo Betermann ili odgovarajući. Kanali su bele
boje. Kanali su namenjeni za izvođenje
vertikalnih izvoda iz glavnog instalacionog
kanala.
1.
2.
Strana 42 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
m
240
m
200
kom.
6
kom.
4
pauš.
1
pauš.
1
m
90
m
120
kom.
50
kom.
450
m
500
kom
100
kom.
100
kom.
10
paušal
1
kompl.
1
6.
Isporuka, polaganje sa povezivanjem nakon
polaganja u prethodno montirane PVC kanale,
telefonskog instalacionog kabla tip J-Y(st)Y
2x2x0,6mm2
Isporuka, polaganje sa povezivanjem nakon
polaganja u prethodno montirane PVC kanale,
mrežnog instalacionog kabla tip FTP kabla
CAT 6.
7.
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog telefonskog kabla u
nadgradnu telefonsku priključnicu.
5.
8
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Isporuka i montaža sa povezivanjem prethodno
položenog i pripremljenog mrežnog FTP kabla
kabla u nadgradnu mrežnu priključnicu.
Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i
radovi
Ispitivanje saniranih i adaptiranih
telekomunikacionih instalacije od strane
ovlašćenog instituta i izdavanje atesta o
kvalitetu izvedenih radova
UKUPNO:
Instalacija uzemljenja i gromobrana
Isecanje asfalta sa šlicovanjem rova za
polaganje FeZn trake 25x4. Rov je dubine
80cm, a širine 40cm.
Isporuka i polaganje, u prethodno
pripremljenom rovu, sa pravljenjem izvoda
prema crtežima u grafičkom delu
dokumentacije, FeZn trake 25x4 mm
Isporuka i montaža tipskih slemenih nosača
trake. Montažni komad odgovara standardnom
komadu izrađenom prema SRPS N.B4.920
Isporuka i montaža tipskih nosača FeZn trake
za montažu na kosi krov pokrivem crepom.
Nosači se postavljaju na međusobnom
rastojanju od 1m. Montažni komad odgovara
standardnom komadu izrađenom prema SRPS
N.B4.922B
Ispruka i montaža na prethodno postavljene
montažne nosače FeZn trake 20x3.
Isporuka i montaža ukrsnog komada 60x60.
Komad se montira na mestima povezivanja
trake.
Isporuka i komntaža tipskih zidnih nosača
trake. Montažni komad je izrađen prema SRPS
N.B4.925A.
Isporuka i montaža profilisanih L zaštita za
gromobranski izvod. Zaštita se postavlja od
kote terena do visine od 1,5 m
Ostali sitni montažni nespecificirani materijal i
radovi
Ispitivanje novopostavljenje instalacije,
merenje otpornosti novopostavljenog
uzemljenja i izdavanje atesta o kvalitetu
izvršenih radova
UKUPNO:
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
REKAPITULACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OMM
RO-2
Razvodna tabla RT-1
Razvodna tabla RT-2
Razvodna tabla RT-VEŠ
Razvodna tabla RT-SUT
Električne instalacije
Telekomunikacione instalacije
Instalacija uzemljenja i gromobrana
GREJANJE
Strana 43 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom.
7
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Ponuda treba da obuhvati nabavku, isporuku i
montažu sledeće opreme i materijala.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Demontaža postojećih livenih člankastih
radijatora "Termik 2", proizvođača Radijator
Zrenjanin, radi izvođenja građevinskih radova
(hidroizolacija, krečenje zidova).
Farbanje postojećih livenih člankastih
radijatora bojom otpornom na visoke
temperature.
55,1
Montaža postojećih livenih člankastih
radijatora "Termik 2", proizvođača Radijator
Zrenjanin, posle završenih građevinskih radova
(hidroizolacija, krečenje zidova).
kom.
7
Demontaža postojećih čeličnih panelnih
radijatora "Jugoterm", Merošina, radi izvođenja
građevinskih radova (hidroizolacija, krečenje
zidova).
kom.
3
Montaža postojećih čeličnih panelnih radijatora
"Jugoterm", Merošina, posle izvođenja
građevinskih radova (hidroizolacija, krečenje
zidova).
kom.
3
kom.
2
1
Nabavka i montaža radijatorskih ventila sa
termoglavom, proizvođača "Herz" ili
ekvivalentno.
kom.
13
Nabavka i montaža radijatorskih navijaka,
proizvođača "Herz" ili ekvivalentno.
kom.
13
m'
36
Nabavka i montaža čeličnih panelnih radijatora,
završno ofarbanih proizvođača "Jugoterm"
Merošina, sledećih tipova:
T22 600x1200 (2657 W)
T22 600x600 (1328 W)
Nabavka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi
za radijatore kojima je promenjena pozicija i
koji su novougrađeni.
DN15 (Ø21,3x2,3 mm)
Nabavka i montaža potrošnog materijala za
crne čelične bešavne cevi (lukovi, T komadi,
redukcije, elektrode, gas). Uzima se 50 % od
predhodne stavke
11.
Miniziranje cevi i pribora za kačenje u dva
premaza
12.
Završno farbanje celokupne cevne mreže
suterena završnom bojom u jednom premazu.
13.
2
m
Izolacija primarne i sekundarne toplotne
podstanice mineralnom vunom debljine 50 mm
u oblozi od Al-u lima debljine 0,75 mm.
0,5
m2
7,5
2
38
2
16
m
m
INSTALACIJA VODOVODA I
KANALIZACIJE
Strana 44 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
m3
2
paus
1
Obračun pausalno
paus
1
Demontaža
postojeće
livenih-PVC
kanalizacionih cevi sa transportom na
deponiju.
Obračun pausalno.
paus
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije
mora biti izvedena prema vazecim tehnickim
propisima i na osnovu odobrenog projekta.
Izmene se mogu vrsiti samo po pismenom
odobrenju nadzornog organa. Investitor
zadrzava pravo izmene, povecanja ili
izostavljanja pojedinih pozicija. U slucaju
nepredvidjenih radova izvodjac je duzan da
podnese nadzornom organu analizu cena pa tek
po odobrenoj ceni izvrsi takve radove. U
protivnom nema prava reklamacije cena.
Obracun ce se izvrsiti prema stvarno izvrsenim
kolicinama izmerenim na licu mesta, bez obzira
na kolicine u predmeru.
Odovodne i kanalizacione cevi obracunavaju se
po m1 osovinski a u jedinicnu meru ulaze i svi
fazonski komadi i fitinzi. Kod reducira se
obracunava veci precnik. Sva potrebna
probijanja zidova, temelja i tavanica, pravljenja
zljebova za polaganje cevi, rabiciranja,
zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po
izvrsenoj montazi kao i postavljanja drzaca
(ankera) za cevi, ne placaju se posebno vec su
obuhvaceni cenom duznog metra cevi. Kod
vodovodnih PE cevi prikazan je unutrasnji
precniki za NP 10 bara.
I ZEMLJANI RADOVI-PRIPREMNI
RADOVI
1,01
1,02
Iskop zemje-razbijanje poda za polaganje
cevi sa nabavkom peska, izradom pescane
posteljice sa zatrpavanjem i nabijanjem do kote
posteljice poda.
Cenom je obuhvaceno i odvoz suta do
deponije.
Obračun po m3
Demontaža
čeličnih
pocinkovanih
vodovodnih cevi sa transportom na deponiju.
Obračun pausalno
1,03
1,04
Demontaža sanitarnih uredjaja i transport do
skladišnog mesta ili transport na deponiju).
UKUPNO:
II UNUTRAŠNJI VODOVOD
2,01
Nabavka i montaza vodovodnih (PPR) PN20
cevi i odgovarajucih spojnica. Spajanje cevi
izvrsiti prema uputstvu i preporuci
proizvodjaca. U zavisnosti od mesta
ugradjivanja obratiti paznju na toplinsku
dilataciju. Cevi tople vode koje se ugradjuju
u zid uviti u filc traku.
Strana 45 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
m1
m1
m1
m1
25
14
2
10
m1
4,00
kom.
1
m1
55
m1
55
m1
12
kom.
kom.
2
2
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nakon izvrsenog probnog pritiska izvrsiti
ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema
vazecem pravilniku.
Jedinacnom cenom je obuhvaceno:
- ankerisanje visecih delova mreze obujmicama
ili konzolnim nosacima na svakih 2.0-2.5 m1,
- stemovanje sliceva, i prodora cevi kroz
zidove i temelje
- Svi neophodni fasonski i prelazni(liv-pocinkPE) komadi odgovarajuceg precnika i kvaliteta
- sav spojni i zaptivni materijal
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 80 mm
2,02
Nabavka, transport i montaža celicnih
pocinkovanih cevi JUS CB5025 i
odgovarajucih fazonskih komada sa
spajanjem na navoj sa kucinom i lanenim
uljem.
U zemlji cevi antikoroziono zastititi, a u zidu
ih uviti uviti u filc traku. Delove mreze koji
su izlozeni tempereraturnim promenama
treba termicki izolovati.
Nakon izvrsenog probnog pritiska izvrsiti
ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema
vazecem pravilniku. Jedinacnom cenom je
obuhvaceno ankerisanje visecih delova mreze
obujmicama na svakih 2.0-2.5 m1,stemovanje
sliceva, i prodora cevi kroz zidove sa
potrebnim fitinzima za montazu vodovoda.
Obračun po m'.
Ø 50 mm
2,03
Nabavka i montaza protiv pozarnog zidnog
hidranta po uputsvu proizvodaca, ciji su
sastavni delovi propusni ventil, impregnirano
crevo, mlaznica i metalno kuciste.
Obračun po kopletu.
2,04
2,05
Ispitivanje
vodovodne
mreze
na
vodonepropusnost i
funkcionisanje celokupne instalacije, prema
propisu za tu vrstu radova. Tek nakon dobijanja
zadovoljavajucih pristupiti izolaciji, bojenju
cevi i zatvaranju sliceva.
Obračun po m1
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda
Pre pustanja mreze u pogon, treba izvrsiti
ispiranje, dezinfekciju i ponovno ispiranje
celokupne instalacije u potrebnom obimu,
dok se nedobiju rezultati koji odgovaraju
pravilniku vode za pice.
Obračun po m1
2,06
Nabavka i montaza ter.izolacije Sve slobodne
delove mreze, tople ili hladne vode, koji su
izlozeni temperaturnim uticajima, obloziti
PFLAMAFLEKS oblogom (za toplovode) ili
slicnom, odgovarajuceg precnika.
Obračun po m1
2,07
Nabavka i montaza propusnih ventila sa
kapom(u sanitarnom cvoru) ili tockom, prema
rasporedu u semi instalacija.
Obračun po kom.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Strana 46 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
2,08
2,09
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka i montaza ugaonog EK-ventila u
sanitarnom
cvoru
(
vodokotlica,
sudopera,umivaonika,
bidea....)
prema
rasporedu u semi instalacija.
Obračun po kom.
Ø 15 mm
kom.
9
Prikljucenje vodovodne instalacije na
postojeci vodovod u objektu.
Obracun se vrsi pausalno
paus
1
m'
m'
m'
13
18
11
Nabavka, transport i ugradnja PVC slivnika
(horizontalni ili vertikalni odvod) sa sifonom
ili
samozatvarajucim
otvorom,
i
poniklovanom podnom rešetkom debljine 2
mm
Obračun po komadu.
Ø 50 mm
kom
4
Nabavka i montaza odlivnog sifona za ves ili
masinu za
sudove sa poniklovanim kucistem.
Obračun po komadu.
kom
6
Nabavka, i montaza ventilacione HL902T
glave za ovazdusavanje instalacije. Montaza
na bocni zid mokrog cvora
Obračun po komadu.
kom
1
kom
1
paus
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
UKUPNO:
III UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA
3,01
Nabavka, transport i montaža PVC
kanalizacionih cevi JUS G C6.501 sa
potrebnim fasonskim komadima i zaptivnim
materijalom, prema uptstvu proizvodjaca.
Cevi za zid i medjuspratnu konstrukciju
pricvrstiti obujmicama sa gumenom
oblogom odgovarajuceg precnika ispod
naglavka.
Cevi u rovu poloziti na pescanu posteljicu
d=10cm.
Obracun se vrsi po m1 a jedinacnom cenom
je
obuhvacen
spojni
i
zaptivni
materijal,originalne šelne za kačenje o
konstrukciju (min 1 šelna na 1.5 m) kao i
ispitivanje na vodonepropusnost prema
propisu za tu vrstu radova.
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 110 mm
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
Nabavka, i montaza kompaktne CRPNE
STANICE Multilift za otpadne vode.
Montaza u podu mokrog cvora sa 2 pumpe,
PE kucistem , elektronskim upravljanjem,
model GRUNDFOS MLD , za Q=5 l/s,
H=7.0 m
Prikljucenje kanalizacione
mreze na
postojecu kanalizaciju prema uslovima na
licu msta.
Obracun se vrsi pausalno
UKUPNO:
Strana 47 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kompl
2
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
IV SANITARNI UREĐAJI
(Pre nabavke svih pozicija pod brojem 3,
ponuđač je dužan da prikaže uzorke
Investitoru, nakon čega će se izvršiti odabir i
nabavka materijala).
4,01
Nabavka, transport i montaža kompletnog
umivaonika sirine 50cm od fajansa I klase.
Umivaonik snabdeti stojećom baterijom za
toplu i hladnu vodu ili hladnu, poniklovanim
sifonom Ø 32 mm sa rozetom, čepom i lancem.
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog
uređaja.
4,02
Nabavka, transport montaža kompletnog
INVALIDSKOG umivaonika, oblika i boje
po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji
se sastoji od:
keramičkog invalidskog umivaonika vel. cca
70x60 cm s plitkim horizontalnim ili gibljivim
priključkom d40 mm na ugradni sifon odvoda;
montažnog instalacijskog elementa umivaonik,
visine ugradnje 112 cm . Instalacijski element
samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu
ili
predzidnu
konstrukciju
obloženu
gipskartonskim
pločama,
komplet
s
priključnom odvodnom cevi i skrivenim
ugradnim sifonom d50 mm, pločom s
armaturnim priključcima ½" sa vijcima za
učvršćenje keramike i svim potrebnim
pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
stojeće elektronske senzorske armature za
umivaonik, s prethodno podesivim mehaničkim
mešanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem
protoka vode, dva gibljiva creva R⅜" za
priključak vode sa sitima protiv nečistoća i
nepovratnim ventilima, komplet s EK ventilima
DN15 spojeno na dovod vode;
-zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel. cca
70x50 cm, zidnog dispenzera za tekući sapun i
držača papirnatih peškira i metalne korpe za
otpatke;
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog
kompl
uređaja.
4,03
Nabavka, transport i montaža komplet WC
šolje od fajansa I klase. Šolju snabdeti
plastičnim bešumnim vodokotlić sa ispirnom
cevi, kao i sav potrebni spojni i zaptivni
materijal za priključak na kanalizaciju.
Obračun po kompletu.
4,04
1
kompl
2
Nabavka, prenos i montaža kompletnog
invalidskog WC-a u javnim sanitarijama,
oblika i boje po izboru projektanta. unutarnjeg
uređenja koji se sastoji od:
-specijalne konzolne keramičke WC šolje za 6
lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50
cm, odignute od poda min. 6 cm s
demontažnim sedištem bez poklopca;
komplet s integrisanim ugaonim ventilom
priključka vode ½", niskošumnim ulivnim
ventilom, odvodnim kolenom d90/110 mm
,spojnim komadom za WC šolju s zaptivnim
manžetama , srafovima za učvršćenje keramike
i svim potrebnim priborom za ugradnju prema
uputama proizvođača:
Strana 48 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
-obostranih zidnih držača za invalide (fiksni i
sklopivi), komplet s nosačem toalet papira,
montažnim elementima za učvršćenje držača i
svim potrebnim priborom za ugradnju prema
uputama proizvođača (model držača uskladiti s
tipom elektronskog aktiviranja WC-a);
elektronskog aktiviranja ispiranja WC-a na
držačima za invalide, s metalnom CrNi
pokrovnom pločom ugradnog vodokotlića s
tipkom za dodatno ručno aktiviranje ispiranja,
te ugradnim setom s mrežnim napajanjem
-zidnog nosača s WC četkom;
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog
kompl
uređaja.
4,05
4,06
4,07
4,08
4,09
1
Nabavka, transport i montaža slavine za
prikljucenje ves masine
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog
uređaja.
kompl
6
Nabavka, transport i montaža sanitarne
galanterije. Obračun po komadu.
- ogledalo
- etažer
- dozer za tečni sapun
- držač peskira ili papirnih ubrusa
- WC daska
-četka za WC
-držač za WC papir
-kanta za otpatke
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3
3
3
3
2
2
2
4
Nabavka, i montaza elektricnog grejaca
vode, sa sigurnosnim ventilom i priborom za
ugradnju i povezivanje na vodovodnu na
mrezu.
Obračun po kompletu.10 l
Obračun po kompletu. 50 l
kompl
kompl
1
1
Nabavka, transport i montaža jednoručne
stojeće ili zidne baterije topla-hladna voda
za sudoper, sa odgovarajucim odlivnim
sifonom .
Obračun po komadu.
kom
1
Nabavka, i montaza izlivne slavine sa
holenderom, za prikljucenje ves ili masine za
pranje sudova na vodovodnu mrezu..
Obračun po komadu.
kom
6
kom.
1
V. BETONSKI RADOVI
5,01
Izrada kanalizacionog šahta
Izrada šahta unutrasnjih svetlih dimenzija
120x120x 110 cm. od opeke 25cm
Cenom pozicije obuhvaćeni su sledeći radovi:
- iskop građevinske jame i njeno podgrađivanje
i razupiranje.
- planiranje dna rova, izrada tampon sloja od
šljunka debljine 10cm.
-nabavka, transport i ugradnja betona u dno
šahta od betona marke MB 20, d=15
- nabavka, transport i ugradnja opeke , zidanje i
malterisanje cem.malterom u dva sloja sa
glacanjem do crnog sjaja.
- nabavka, transport i ugradnja gasno
vodonerpopusnog poklopca 80x80
Obračun se vrši po komadu gotovog šahta, za
sav rad i potreban materijal.
UKUPNO:
I ZEMLJANI RADOVI
Strana 49 od 50
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 30-14-O - rekonstrukcija suterena objekta u Poštanskoj 3, u Novom Sadu
_________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
II INSTALACIJE VODOVODA
III INSTALACIJE KANALIZACIJE
IV SANITARNI UREĐAJI
V ZIDARSKI RADOVI
UKUPNO :
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:
SUTEREN ULIČNOG DELA OBJEKTA
SUTEREN
OBJEKTA
DVORIŠNOG
DELA
DOJAVA POŽARA
PROTIVPOŽARNI APARATI
ELEKTRO
GREJANJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
UKUPNO :
Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
§ u koloni 4. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke;
§ u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke;
§ u koloni 6. upisati ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a
(navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
§ u koloni 7. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om
(navedenu u koloni 5.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.
Dana ______________
M.P.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
______________________________________
Strana 50 od 50
Download

овде