Patent Foramen Ovale
Kapatılması
Alpay Çeliker
Hacettepe Üniversitesi
Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi
Patent Foramen
Ovale




Normal popülasyonda
sıklığı % 25 (19-36)
Fetal hayatın bir
kalıntısıdır
Potansiyel olarak tehlike
yaratabilir
Dinamik bir yapıdır
(Valsalva manevrası)
PFO: Embriyoloji
PFO: Patolojik Sonuçlar





TİA, kritojenik stroke
Dalgıçlarda
dekompresyon
hastalığı
Ortodeksi-platipne
sendromu
Migren
Obstrüktif uyku
apnesi
Patofizyoloji

Paradoksik embolizm

Kimyasal mediatörler


Venöz kanın sol kalbe
geçişi
Gaz geçişi
PFO&Kriptojenik Stroke
Patent foramen ovale inme için bağımsız bir risk faktörü olarak
görünmemektedir. Bu bilgi PFO’li hastaların tedavi stratejileri için
yol gösterici olmalıdır.
PFO & Stroke

Kriptojenik inmeli hastalarda TEE ile
PFO ve ASA % 33 olarak bulunmuştur
Platipne- Ortodeksi
Migren & PFO


Migrenli hastalarda
PFO insidansı %
37.7’dir.Bu normal
popülasyonun 6 katıdır.
PFO kapatılması
hastaların % 7090’ında migrene bağlı
baş ağrılarının
azalmasına veya
kaybolmasına neden
MIST çalışması devam etmektedir.
olur.
PFO Kapatılması:
Endikasyonlar

Genç Yaşta (<55 yaş) risk taşıyan hastalar:








Hiperkoagulabilite
Medikal tedaviye karşın tekrarlayan stroke
Derin ven trombozu ile birlikte inme
PFO&atriyal septal anevrizma
Uzun tünel PFO
Hemodinamik olarak önemli PFO
Östakian valf ve PFO ?
Cevaplandırılamayan gurup: Tek nörolojik
olay geçiren PFO
Dünyada Uygulamalar



ABD: FDA onayı yok, araştırma fazında
Avrupa: Ülkelere göre değişik
uygulamalar
Cihazlar



Amplatzer: 35.000
Starflex: 20.000
İntracept: 6.000
DİKKAT KARDİYOLOGLAR
GÖRÜNDÜĞÜNDEN
DAHA YAKIN OLABİLİRLER !!!
Cihazlar
Cardioseal
Amplatzer PFO
Cihazı
Helex
Biostar
St Jude
Premere
Cardia
İntrasept
CIERRA PFX System
PFO Kapatılması

Uygun Hastaların bulunması


Nöroloji klinikleri ile yakın iletişim
Stroke geçiren hastalarda PFO taraması





Transkranial Doppler
TEE
Uygun Endikasyon
Girişimsel yöntemle kapatma
Hastaların İzlemi
Transkranial Doppler


Stroke geçiren
hastalarda taramada
kullanılır.
Sensitivitesi oldukça
yüksektir (> % 95).

Noninvazifdir.

Uygulaması kolaydır.

Kontrast ajan
kullanılmasına gerek
yoktur.
TKD



< 25 buble varsa
PFO TEE ile
görülemeyebilir
> 25 buble varsa
PFO TEE ile büyük
olasılıkla görülür
Çok fazla sayıda
buble varsa (perde
şeklinde) PFO TEE ile
kesinlikle belirlenir.
Ekokardiyografi



Tanıda oldukça önemlidir
Transtorasik ekokardiyografi büyük
PFO’larda faydalıdır
Transözefagal ekokardiyografi



Tanıda altın standart
Fonksiyonel değerlendirme
Girişimsel yöntem sırasında
Kontrast Eko
Spontan veya provokasyonla sağ
atriyum opasifiye olduktan 4
siklus sonra en az 3 mikrobuble
sol atriyuma geçerse pozitif
olarak kabul edilir.
ASA Değerlendirilmesi
Rigatelli ve ark.
PFO Kapatılması

Yöntemler




Genel anestezi, sedasyon
TEE veya İKE
Cihaz seçimi
İzlem



Erken dönemde başarı
Kapanma oranı
Rekürren stroke
İntrakardiyak Eko
• 8-10
F transduser
• Uzunluk 90 cm
• 5,5-10 mHz frekans
• 90 derece sektör görüntüleme
• 64
kristalli transduser
• 4 yönlü hareket
• Full Doppler özellikleri
İntrakardiyak Eko
İntrakardiyak Eko
PFO Kapatılması: Literatür

Homojen olmayan bilgiler mevcut




Cihaz tipleri&teknikler
Endikasyonlar, tanımlamalar
İzlem süreleri
Sonuçlar



Komplikasyonlar
 Başarısızlık. % 5
 Atriyal fibrilasyon % 5
 Trombüs formasyonu % 2-3
 Enfeksiyon, cihaz migrasyonu
 Perforasyon-fistül oluşumu
Kapanma Oranları: % 95
Düşük stroke rekürrens oranı: < %1,5
Wahl A, ve ark.
Sonuç I



Tekrarlayan kriptojenik stroke ve PFO
olan tüm hastaların transkateter
yöntemle kapatılması endikedir.
Transkateter PFO kapatılması
komplikasyon olmaksızın
uygulanmalıdır.
İzlem sonuçları istenilen düzeyde
değildir. Uzun süreli izlem sonuçları
henüz bilinmemektedir.
Sonuç II



Girişim erken dönemde ve uzun süreli
izlem sonucunda başarılı olmalıdır.
Bu uygun tanı ve doğru endikasyonun
sağlanmasıyla yakından ilişkilidir.
Uygun hastaların bulunması için
Nöroloji klinikleri ile birlikte çalışma
gereklidir.
Download

Dokümanı İndirin - doğumsal