İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ: 29.08.2013
TOPLANTI SAYISI: 980
2- Prof.Dr.A.Sezai SARAÇ ve Doç.Dr.Fatma Neşe KÖK’ün, İTÜ Teknokent’te faaliyet
gösteren Sentromer DNA Teknolojileri Ltd.Şti.’nde “Et ve Et Ürünlerinde Patojen
Mikroorganizmaların Moleküler Genetik Yöntemleri ve Biyosensörlerle Saptanması” isimli
projede, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ve “İTÜ Öğretim
Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine
İlişkin Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 24 ay süre ile
haftada ½ gün olmak üzere görevlendirilmelerine ilişkin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’ndan
alınan 26.08.2013 günlü, 1867-1868 sayılı yazılar görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
3- Prof.Dr.Oğuz Salim SÖĞÜT’ün, YALTES Elektronik ve Bilgi Sistemleri Üretim ve
Ticaret A.Ş.’nde TÜBİTAK-TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamında Entegre Köprüüstü Sistemi Donanım ve Yazılımlarının Tasarımı ve Üretimi
süresince tasarlanacak ürünlerin “Emniyet Faktörleri” açısından analiz edilmesi için bilimsel
danışmanlık yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca, 01 Temmuz 2013 –
31 Temmuz 2015 tarihleri arasında haftada ½, ayda 2 gün olmak üzere 25 ay süre ile
Üniversitemiz Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde görevlendirilmesine ilişkin Gemi
İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 14.08.2013 günlü, 1014 sayılı yazı
görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
3a- Prof.Dr.Abdi KÜKNER’in, YALTES Elektronik ve Bilgi Sistemleri Üretim ve
Ticaret A.Ş.’nde TÜBİTAK-TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamında Entegre Köprüüstü Sisteminde Bir Yazılım Modülü Olarak Görev Yapacak Stabilite
Kontrol Yazılımının Tasarımı ve Üretimi Aşamasında Gemi Stabilitesinin Hesaplanması İle
İlgili Yöntemlerin Belirlenmesi ve Doğrulanması konusunda danışmanlık yapmak üzere, 2547
Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca, 01 Temmuz 2013 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında
haftada ½, ayda 2 gün olmak üzere 25 ay süre ile Üniversitemiz Döner Sermaye Yönetmeliği
çerçevesinde görevlendirilmesine ilişkin Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı’ndan alınan 14.08.2013 günlü, 1014 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar
verildi.
4- İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b
maddesi uyarınca Beden Eğitimi Bölümü’nde görev yapmakta olan Araş.Gör.Dr.Hülya
YELTEPE ERCAN’ın, ABD/Northwestern University, Department of Preventive Medicine’de
Center for Behavior and Health Direktörü Prof.Dr.Bonnie Spring ile “Impact of health behaviors
and pyschological well-being change over time on cardiovascular risk: the CARDIA study” adlı
çalışmayı yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, İTÜ Geliştirme Vakfı’ndan
sağlanan aylık 1000 $ destekten yararlanarak 23 Eylül 2013-23 Ocak 2014 tarihleri arasında 4 ay
süre ile yol masrafları (gidiş-dönüş uçak ile) Üniversitemiz UOLP Bütçesinden karşılanarak
ABD’de görevlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildi.
29.08.2013/980
5- Müh.Jale ARSLAN’ın, Üniversitemizin dahil olduğu T.C Avrupa Birliği Bakanlığı
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Türkiye Temas Noktaları Ağı
tarafından düzenlenen “Türk Ulusal Ajansı Gençlik Programı ve Eurodesk Proje Döngüsü
Yönetimi (PDY) Eğitimi”ne katılmak üzere, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca,
03 – 07 Eylül 2013 tarihleri arasında yevmiye ücreti Üniversitemiz Rektörlük Bütçesi’nden
karşılanarak Trabzon’da görevlendirilmesine ilişkin Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi
Başkanlığı’ndan alınan 26.08.2012 günlü, 246 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar
verildi.
6- Üniversitemiz öğretim elemanlarının, Üniversite dışı ders görevlendirmeleri ile ilgili
kriterleri belirlemek üzere;
Prof.Dr.Ali Fuat AYDIN (Başkan)
Prof.Dr.Ömer USTA
Prof.Dr.Gaye ONURSAL DENLİ
Prof.Dr.Fethi ÇALIŞIR
Prof.Dr.Ahmet ERGİN’den
oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.
6a- Üniversitemiz Fakültelerinde projelerin arttırılmasına yönelik yapılabilecek
çalışmalar ile ilgili çerçeveyi belirlemek üzere;
Prof.Dr.Mehmet Sabri ÇELİK (Başkan)
Prof.Dr.Sinan Mert ŞENER
Prof.Dr.Ata MUĞAN
Prof.Dr.Fatma ARSLAN
Prof.Dr.Beraat ÖZÇELİK
Prof.Dr.Altuğ ŞİŞMAN’dan
oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.
7- Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü 030100039 numaralı öğrencisi
Mustafa Çağıl IŞIK’ın, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılında almış olduğu ELK 226
kodlu, 22896 CRN’li “Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri” adlı dersin sınav notunu
yeniden değerlendirmek üzere kurulan komisyondan alınan 16.08.2013 tarihli rapor ve adıgeçen
öğrencinin 28.08.2013 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda; Komisyon raporundan adıgeçen öğrencinin sınav
kağıtlarının yeniden değerlendirilmediği anlaşıldığından, Komisyonca sınav kağıtlarının yeniden
değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildi.
Download

980 - İstanbul Teknik Üniversitesi