Transkateter ASD Kapatılması
Komplikasyonlara Yaklaşım
Prof. Dr. Alpay Çeliker
Acıbadem Maslak Hastanesi
Transkateter ASD Kapatılması:
Komplikasyonlar



İşlem Sırasında

Ritm sorunları

Cihaz migrasyonu veya embolizasyonu

Cihazın geri alınamaması
İşlemden Hemen Sonra

Ritm sorunları

Cihaz migrasyonu veya embolizasyonu

Perikard effüzyonu
Geç Dönem

Perforasyon, erozyon

Ritm sorunları

Cihaz migrasyonu veya embolizasyonu
Ritm Sorunları

AV İletim Sorunları





AV iletimde sorunlar % 6-7 oranında
bildirilmekdir
Hastaların bir kısmında bu sorun işlem
sonrasında görülebilmektedir.
III. Derece AV blok nadirdir <%1
Özelllikle küçük çocuklarda büyük cihaz
yerleştirilmeleri sırasında olabilir.
Supraventriküler Ektopi: Oldukça sıktır. Ancak
nadiren klinik yönden önemlidir.
Suda et al. Reversible Atrioventricular Block Associated With
Closure of ASD’s Using the Amplatzer Device. JACC 2004
Closure of ASDs using the large ASO can be associated with
transient AVB, which occurs during the first week of ASD closure
and mandates close follow-up. Device size >19 mm or indexed
size > 0.18 mm/cm seems to be the major predisposing factor.
Cihaz Migrasyonu


Bu komplikasyon oldukça nadir görülür.
Cihaz migrasyonu cihazın bırakma işleminden
sonra yer değiştirmesidir. Cihaz emboli
açısından yüksek risk taşıyorsa veya
intrakardiyak basıya neden oluyorsa
yakalanarak dışarı alınmalıdır. Bu işlem için
daha çok kementler (snare) kullanılmalıdır.
Cihaz Embolizasyonu





Genelde büyük ASD ve eksik rimleri olan
hastalarda olabilir.
<%1 oranında rapor edilmektedir
Embolizasyon sıklıkla hemodinamik sorunlara
neden olmaz.
Perkütan çıkartma işlemi uygulanmalıdır.
Cerrahi destekte gerekebilir.
Embolize Cihaz Çıkartılması

Genel Önlemler:






Hemodinamik durum
Ritm durumu
Kan ve kan ürünleri
Cerrahi destek
Yardımcı kardiyolog
Gerekli malzemeler




Kılıflar
Kement
Biyoptome
Çeşitli kateterler
Endomyocardial Biopsy Forceps
Gooseneck Snare
9
Cihaz Çıkartılması





Cihazın embolize olduğu bölge önemlidir.
Cihaz ventriküllerde ise ekokardiyografik olarak
kapaklarla ilişkisi ve ritm yönünde değerlendirme
gereklidir.
Cihaz aort veya pulmoner artere embolize oldu ise
ritm problemi veya ciddi hemodinamik sorun
nadirdir.
Cihazın yakalanma ve çıkarılma bölgesi belirlenir.
Venöz yol kullanılsa bile arteriyel basınç monitorize
edilmelidir.
10
Kılıf Seçimi


Genelde kullanılan
kılıftan 2 F daha
büyük kılıf
seçilmelidir.
Mullins veya
“braided” daha
dayanıklı kılıflar
tercih nedeni olabilir.
11
Kateter Seçilmesi




Kullanılacak snare veya
yakalama cihazının
içinden geçebileceği,
boyunun uygun olduğu.
Manevra yapılabilir.
Kılıftan daha uzun
Genelde sağ Judkins vb
kateterler kullanılmalıdır.
12


Cihazın yakalanması
 Ventriküler yerleşen cihazların kateterle maniple edilerek
büyük damarlara yerdeğiştirmesi faydalı olabilir.
 Cihaz bırakma vidasından veya distal ucundaki çıkıntıdan
yakalanmalıdır.
 Bırakma vidasından yakalarken mümkün olduğu kadar uca
yakın olan kısmından yakalanması kılıfa alınmasında
kolaylık sağlar.
Cihazın kılıfın içine alınması
 Kılıf içine alınmadan cihazı yerinden oynatmaktan
kaçınmalıdır.
 Cihazın pozsiyonu kılıfa alınma açısından zorluk
gösteriyorsa dikkatli bir şekilde yer değişimi yapılabilir.
15
16
17
Helex cihazının yakalanması
Latson L. 2009
Erozyon ve
Perforasyon
• Dikkatli balon sizing
• Minnesota manevrası
yapmaktan kaçınma
• Bazı hastaların yakın
izlemi
Büyük cihaz kullanılması
▫ İşlem sonrası perikard
effüzyonu
▫ Aortik kökte deformasyon
▫ Aortic ve superior rimi
kısa defektler
▫
Amin et al. Erosion of
Amplatzer Septal Occluder
Device After Closure of
Secundum Atrial Septal
Defects. CCI 2004
CIHAZıN KıLıF
İÇINE
ALıNAMAMASı
Sonuç
• Komplikasyonların önlenmesi için gerekli
önlemler alınmalıdır
• Komplikasyon olasılığı yüksek olan hastalarda
işlemi çok dikkatli bir şekilde ve kurallara uygun
bir şekilde yapılmalıdır.
• Her hastada komplikasyon gelişebileceği akılda
tutulmalıdır.
• Gerekli malzemelerin laboratuvarda
bulundurulması ve cerrahi destek oldukça
önemlidir.
Download

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım