ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски
програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 1
Шифра предмета
КЛ101
ЕСПБ
Статус предмета
Обавезни
X
Одговорни наставник
Мр Александра Радосављевић, доцент, Дарио Зомбра, доцент
2
Година студија
Фонд часова
I
Предавања
Семестар
1
1
0
Вјежбе
Намјена и циљ предмета
Циљ клавирског практикума је стварање вјештина и практична примјена музичко – теоријског знања који ће омогућити
извођење дјела свјетске и домаће музичке литературе на клавиру.
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са другим
инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са сваким
студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља обрађују се по
програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од којих једна
обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих композиција
(стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању текста и разрешењу
основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на потпуном овладавању
темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике, историја – развој, процес).
Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном кретању у размаку октаве, у обиму 4
октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању паралелно у обиму 4 октаве. Композиције
виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде, Кабалевски:
Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Полифоне композиције: Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор
композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Композиције велике форме: Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт:
Сонате, Бетовен: Сонатe; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
вјежбе
демонстрација
Практичан рад
Начин провјере знања (означити масним словима)
Колоквиј
Активност на настави
Концертна пракса
Семинарски радови
Студије случаја
Присуство на настави
Завршни испит
Истраживање
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан
бодова
концертна пракса
10
5
Активност на настави
10
5
Присуство на настави
10
5
колоквиј
20
10
Завршни испит (практицни)
50
26
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
број
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна
литература
Полифонија: Ј.С.Бах: Мала књижица за Ану Магдалену Бах, Дванаест и шест малих прелудија,
Двогласне инвенције, Г.Ф. Хендл:Избор лаких композиција Етиде: Диверноа: оп. 176, Лемоан:оп.
37, Лешорн: оп.181, К.Черни: оп. 849, оп. 299, Крамер-Билов,Бургмилер: оп. 100, Бертини: оп. 29 и
оп. 32, Хелер: оп. 45 и оп. 46 Сонатине и сонате: Ванхал, Хаслингер, Диабели, Плејел
.Хајдн,Моцарт, Бетовен.... Композиције по слободном избору различитих стилова и карактера
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина коришћења
клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом музиком, посебно у
раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 1
Шифра предмета
ХО101
ЕСПБ
Статус предмета
Обавезни
X
Одговорни
наставник
Доц. мр Јелена Милићевић Тракиловић, Јасмина Новокмет, венредни проф.
2
Година студија
Фонд часова
I
Предавања
Семестар
1
2
0
Вјежбе
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Практичан рад
Практичне вјежбе
Дискусија
демонстрација
Начин провјере знања (означити масним словима)
Практично
Концертна активност
колоквији
Активност на настави
Присуство настави
Формирање оцјене означити масним словима активности које се оцјењују и унијети максималан број бодова
које студент може остварити за сваку активност, као и минималан број бодова које студент треба остварити за
сваку активност)
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
Концертна активност
10
5
Присуство на настави
10
5
Залагање на настави
10
5
колоквиј
20
10
Завршни испит
50
26
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Вокална (хорска) и вокално-инструментална дела композитора различитих
стилских епоха
Исход учења
владање хорском вокалном техником; поседовање знања о методолошком приступу музичком делу и
неопходним елементима процеса његовог савладавања у раду са хорским колективима;оспособљеност за певање
у професионалним и другим хоровима;практична примена свих стечених музичких вештина и знања у раду са
хоровима.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Композиција
Назив предмета
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ 1
Шифра предмета
ХА101
ЕСПБ
Статус предмета
Обавезни
X
Одговорни
наставник
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доц.Јелена Јеленковић, асист.
6
Година студија
Фонд часова
I
Предавања
Семестар
1
2
1
Вјежбе
Намјена и циљ предмета
Проширивање, употпуњавање и доградња познавања хармоније из раније етапе школовања (средња школа) у три
смера: теоријском, стилско-историјском и практичном (укључујући и стваралачко-аналитички приступ).
Садржај предмета
Формирање тоналитета-претапање модуса у дурско-молски систем; Барокни тоналитет – акордски фонд;
просечан хармонски језик барока; Барокни хомофони слог и хармонска полифонија на примерима Бахових
хармонизација протестантских корала; Корал – основне карактеристике коралног стила; Фигурирања корала;
Анализа хармонских појава у Баховим хармонизацијама корала; Хармонизовање коралних мелодија у барокном
(Баховом) стилу; Хармонија позног барока у делима Баха и Хендла; Сложенији модулаторни процеси у Баховом
стваралаштву (Бахов „модернизам“).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Практичан рад
Вјежбе
дискусија
демонстрација
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Тестови/колоквијум
и
Активност на настави
Присуство настави
Писмени
Концертна активност
Формирање оцјене означити масним словима активности које се оцјењују и унијети максималан број бодова
које студент може остварити за сваку активност, као и минималан број бодова које студент треба остварити за
сваку активност)
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
Колоквији - тестови
30
15
Присуство на настави
10
5
Залагање на настави
10
5
Завршни испит (писмени)
50
26
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Д.Деспић: Хармонска анализа; Универзитет уметности, Београд 1975,
Д.Деспић: Хармонија са хармонском анализом I, II, III, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2005,
Светислав Божић: Дарови и трагови времена прошлог – огледи из хармоније, Чугура
принт, 2003.
Живковић, Мирјана Бахове четворогласне хармонизације корала, ФМУ Београд, 1995.
Исход учења
Развијена знања и вештине у самосталном, теоријски утемељеном, надасве креативном приступу музичкој
литератури, како са практично-аналитичке,тако и са стваралачке позиције; Способност да се у музичком делу
разраши свака сложенија ситуација у оквиру одређеног хармонског стила; практично овладавање свим, за дати
стил, карактеристичним хармонским појавама; развијема способност пректичног и вештог реконструисања
хармонског језика.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ДИРИГОВАЊЕ 1
Шифра предмета
ДИ101
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
1
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Јасмина Новокмет, ванредни проф. , мр Јлена Тракиловић, доц.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да - кроз анализу и интерпретационо студирање хорских дела из опуса композитора различитих
генерација и стилских опредељења – студента оспособи за самосталан рад са школским хорским и оркестарским
ансамблима, те хоровима културно уметничких друштава.
Садржај предмета
Техника дириговања: Мануелна техника. Гест, мимика и реч. Ослобађање руку диригента. Вежба за ослобађање
лакта и шаке руке. Самосталност руку. Функција леве и десне руке. Тактирање. Почетни и завршни покрет на
свакој доби. Техника ударца. Тачка ударца. Ауфтакт на свакој доби. Шеме тактирања 1, 2, 3, 4 и 6-то делних
тактова. Мешовито сложене шеме тактирања (5, 7, 9, 12-то делни тактови). Шеме тактирања са пододелом.
Карактер геста. Активни и пасивни покрет. Акценти, синкопе, фермате, цезуре, фразирање, динамичка и агогичка
интерпретација. Хорски ансамбл: Врста и величина хора. Избор гласова. Хорска импостација гласа. Практичне
вежбе за дисање и распевавање. Хоризонтална и вертикална интонација и могућности и начини корекције.
Елементи интерпретације: Дикција. Ритам, метар, темпо и агогика. Динамика, артикулација и фразирање. "Хорска
инструментација". Диригентска анализа партитуре. Хорска фактура: Опште карактеристике хомофонога и
полифонога одређења хорске Фактуре. Неимитациона и имитациона полифонија. Миса, мотет, мадригал.
Хомофона хорска фактура. Мешовити хорски слог.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Практичан рад
Практичне вјежбе
дискусија
демонстрација
Начин провјере знања (означити масним словима)
Практично
Демонстрације
колоквији
Активност на настави
Присуство настави
Формирање оцјене означити масним словима активности које се оцјењују и унијети максималан број бодова
које студент може остварити за сваку активност, као и минималан број бодова које студент треба остварити за
сваку активност)
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан
број
бодова
Присуство на настави
10
5
Залагање на настави
10
5
колоквиј
30
15
Завршни испит
50
26
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Хорска дела из опуса композитора различитих генерација и стилских опредељења
Исход учења
Владање диригентском мануалном техником и методама припреме и интерпретације хорских композиција
различитих стилских карактеристика.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Композиција
Назив предмета
МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ 1
Шифра предмета
МО101
ЕСПБ
6
Година студија
I
Семестар
1
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доц. Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање елементима музичког облика и њиховим садејством у изградњи музичког тока, као
и упознавање са општим принципима обликовања форме (независно од формалног модела).
Садржај предмета
1. Појам и метод анализе музичког облика 2. Музички ток, музички планови, компоненте 3. Рашчлањивост
музичког тока, сегментирање музичког тока, појам и типологија граница 4. Елементи музичког облика (мотив,
мотивски рад, метричко формалне јединице, реченица) 5. Састав музичке реченице и типологија музичких
реченица 6. Изнадреченични ниво 7. Типови фрагментарних структура 8. Еквиваленција, односи сегмената на
растојању и у суседном односу 9. Тест 10. Контраст у музичком облику 11. Типови излагања 12. Архитектонски и
еволутивни принцип 13. Симетрија у музичком облику 14. Критичко читање литературе 15. Рекапитулација
пређеног градива.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература :
-
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Поповић, Берислав, Музичка форма или смисао у музици, Београд : Kлио, 1998,
Перичић, Властимир, Душан, Сковран, Наука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991,
Адорно, Теодор, Проблеми глазбене анализе, у: Звук бр. 3 Загреб : СОКОЈ, 1989,
Schoenberg, Arnold, Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD,
Лондон, 1967.
Исход учења
По завршетку наставе из предмета од студената се очекује способност анализе елемената музичког облика и
разумевања
музичког тока као и способност самосталног тумачења музичког тока кроз писмене анализе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Теоријска социологија
Назив предмета
СОЦИОЛОГИЈА
Шифра предмета
СЦ005
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Проф. др Зоран Милошевић, редовни проф., Александар Јанковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ студија овог предмета јесте да се студенти упознају са најзначајнијим социолошким, филозофским и најшире
културолошким промишљањима односа човека, културе и уметности. Због тога је разумевање проблематике
културе управо оно које студенте треба да уведе у посебни свет социолошког поимања културе и уметности,
објасни им њихов специфичан
цивилизацијски развој и значење.
Садржај предмета
У оквиру предмета Социологија културе студенти ће бити упознати са најзначајнијим оријентацијама у
разумевању културе и уметности, а посебно ће бити упућени у разумевање настанка појмова историје и културе,
идеје напретка и цикличног разумевања историје и културе, значења филозофије историје за настанак
социологије културе, односа игре и културе, музике, смисла трагедије и културе. Такође, посебно ће бити
тематизован однос музике и могућности критике друштвеног поретка, затим, однос религије и културе, улога
религије у настанку грађанског и капиталистичког друштва, као и однос језика и културе. У оквиру студија овог
предмета разматраће се и однос естетике и социологије уметности, посебних подручја социологије уметности и
културе, критика модерне грађанске културе и уметности, појам масовне културе, те однос психоанализе и
репресивног карактера модерне културе.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијум
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Присуство настави
Поени - Бодови
Писмени
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
Завршни испит (усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература :
1. Кулић, Мишо, Култура и филозофија историје, изд. Универзал, Универзал, Тузла,
1985;
2. Ниче, Фридрих, Родење трагедије, Култура, Београд, 1960;
3. Силер, Фридрих, О лепом (студија: Писма о естетском васпитању човека), Култура,
Београд, 1968;
4. Спенглер, Освалд, Пропаст Запада И, Београд, Утопија, 305-404, 2003;
5. Адорно, Теодор, Филозофија нове музике, Београд, Нолит, 1968;
6. Хараламбос, Мајкл, Мартин, Холборн, Социологија: теме и перспективе, Загреб,
Голден маркетинг, 2002;
7. Александер, Викторија, Социологија уметности, Београд, Клио, 2007;
8. Валтер Бењамим, Уметничко дело у веку своје техничке репродукције" у: Есеји,
Београд, Нолит 1974;
9. Маркузе, Херберт, Човјек једне димензије, Загреб, Напријед, 1968;
10. Тодорова, Марија, Имагинарни Балкан, Београд, XX век, Чигоја штампа, 1999.
Исход учења
На крају процеса студија предмета Социологија културе очекује се да студенти знају и разумеју садржај предмета,
односно буду способни да: 1. знају све релевантне аспекте социолошког разумевања културе и уметности који су
темељ њиховог ефикасног студирања и каснијег креативног промишљања у пракси. 2. разумеју темељне појмове,
теме и проблеме односа културе и уметности, те посебно музике и модерног друштва. 3. критички промишљају
све аспекте модерног друштва, културе и уметности
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Рачунарске науке
Назив предмета
ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ
Шифра предмета
ОИ004
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
1
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
2
Одговорни
доц. др Верица Васиљевић, Драго Видовић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Намјена предмета је да студентима обезбеди неопходна теоретска и практична знања из области иформатике.
Циљеви предмета су упознавање студената са савременим приступима развоју информатике и основним
поставкама пословне информатике у фукцији информатичке подршке оперативним и управљачким структурама
пословних система.
Садржај предмета
1
Основи информатике
2
Идентификација ИС, компоненте ИС, ресурси ИС, нова улога ИС
3
Рачунарски системи: основи рачунарских система
4
Врсте рачунарских система
5
Рачунарски софтвер
6
Телекомуникациони системи
7
Рачунарске мреже
И парцијални испит
8
Интернет технологија
9
Заштита података на Интернету
10
Организација и управљање подацима
11
Методе организације датотека
12
Полазне основе развоја информационих система
13
Стандардизација у функцији развоја ИС
14
Развој ИС: полазни основи развоја ИС, концепцијски основи развоја ИС
15
Основи електронског пословања
ИИ парцијални испит
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Вујовић С., Пословна информатика, Слобомир П Универзитет, Слобомир, 2007.
Вуковић Н., Информатика, Слобомир П Универзитет, 2008. (електронско издање)
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Шифра предмета
ЕЈ101
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
1
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Курс има задатак да студентима обезбиједи развијање и увјежбавање следећих вјештина:одмјерени и постепени
приступ који изгарђује вјештине и самопоуздање, развијање граматичких вјештина учећи садашње, прошло и
будуће вријеме и основе, учење и савладавање гласова у енглеском језику, обогаћивање рјечника који се
фокусира на основне појмове и спријечава оптерећење, постепено увођење у једноставне вјештине кроз
комуникативне активности, увјежбавање функционалног енглеског језика тј. језика који се користи у свакодневној
прилици.
Садржај предмета
1. Увод у курс: представљање календара рада студентима, обавезе и задаци; приједлози и облици сарадње2.
Граматика: “to be” (бити) –1. и 2. лице једнине; присвојни придјеви: my/ your(м3. Рјечник:основне ријечи, бројеви
од 1 до 10, множина именица; превођење основних реченица са енглеског на српски језик;4. Граматика: “to be” –
облици за једнину и множину;личне замјенице; присвојни придјеви: his / her 5. Питања: шта, гдје; 6. упитни и
одрични облици глагола “to be“,кратки одговори – потврдни и одрични облици;рјечник: посао и лични подаци
(адреса, доб), 7. изрази: добар дан, хвала, итд. читање и слушање: 8. граматика: присвојни придјеви: облици
множине: our/theirприсвојни облици; облици глагола “to have” (имати); питања и одговори у вези са личним
подацима, рјечник: породица, описивање пријатеља; 9. конструкција: придјев + именица; 10. граматика: садашње
просто вријеме: 1., 2., и 3. лице – потврдни, упитни, одрични облици; неодређени члан: а и ан; рјечник: спорт,
храна, пиће;11. бројеви и цијене: колико кошта .... ? изговор: језици и нације: слушање и читање 12. граматика:
вријеме; садашње просто вријеме: 3. лице једнине – потврдни, упитни, одрични облици; да / не питања и са
помоћним глаголом; прилози за вријеме; рјечник 13. Читање 14. граматика: замјенице;показне замјенице:
тхис/тхат (ово / оно); уптне ријечи: ко, шта, гдје, како, када, итд. ; одговори на питања; 15. рјечник: антоними
придјева, придјев + именица; енглески изрази: конструкција са ‘can’ – Can I ….?
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература :
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Soars L. and J. 2006. English Course: New Headway – Pre-Intermediate – Student’s
Book, Oxford: Oxford University Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма..
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Социјална психологија
Назив предмета
ПСИХОЛОГИЈА
Шифра предмета
ОП003
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
2
Одговорни
проф. др Панта Ковачевић
наставник
Намјена и циљ предмета
Упознавање са основама психологије и примјена сазнања добијених у такозваним базичним областима
психологије на практичне проблеме у менаџменту, маркетингу, економији и адвертајзингу. Циљ предавања је
упознавање са теоријским аспектима сваког елемента програма, док се на вежбама разрађују примјене сазнања и
принципа изложених у предавањима.
Садржај предмета
Органске основе психичког живота; Основне психичке функције; Перцепција, учење, мотивација, емоције и
личности; Примена сазнања о базичним психичким процесима на проблеме радне организације ; Примена
сазнања о базичним психичким процесима на понашање појединца и групе у радној одранизацији; Невербална
комуникација; Невербална комуникација у разреду; I парцијални испит ; Развој небербалних способности код
дјеце; Знакови надмоћи и несигурности; Показивање занимања и пријатељства; Трема и како је превазићи;
Разлике међу скупинама; Ефикасна ријеч и говорнички стилови; Закључна разматрања
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Присуство настави
Поени - Бодови
Писмени
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
Завршни испит (усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
1. Гринберг Џ. и Барон, Р.А., Понашање у организацијама – разумевање и управљање
људском страном рада, Београд, Желнид, 1998;
2. Рот, Н., Општа психологија, Београд, Завод за уџбенике, 1988;
Исход учења
Познавање основних психолошких појмова и појмова психологије музике. Разумевање и примена психолошких
законитости и принципа у склопу сопствених музичких активности (извођење и стварање) и у пракси музичког
образовања. Формирање критичког мишљења и развој способности евалуације музичких искустава.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Шифра предмета
ЕЈ102
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Курс има задатак да студентима обезбиједи развијање и увјежбавање следећих вјештина:одмјерени и постепени
приступ који изгарђује вјештине и самопоуздање, развијање граматичких вјештина учећи садашње, прошло и
будуће вријеме и основе, учење и савладавање гласова у енглеском језику, обогаћивање рјечника који се
фокусира на основне појмове и спријечава оптерећење, постепено увођење у једноставне вјештине кроз
комуникативне активности, увјежбавање функционалног енглеског језика тј. језика који се користи у свакодневној
прилици.
Садржај предмета
1.Понављање граматичког материјала и усвојених ријечи као и додатног материјала усвојеног у току прве
године2. Наставна јединица 8: Where I live граматика: конструкција: there is/there are (има, налази се); some and
anz; приједлози: у, на, испод, до; 3. Рјечник: собе и намјештај; живот у граду, мјеста; читање и разговор: Како се
провести лијепо у Шпанији?; слушање и писање: Мој родни град; изговор ријечи: нагласак; 4. Наставна јединица
9: Happy birthday! граматика: глагол “to bе ” – прошло просто вријеме– одрични и упитни облици; прошло просто
вријеме – неправилни глаголи; 5. Рјечник: људи и послови, датуми и године; читање 6. Наставна јединица 10: We
had a good time! граматика: прошло посто вријеме: потврдни, упитни и одрични облици; правилни и неправилни
глаголи; кратки одговори; рјечник: спорт и одмарање, 7. Слушање и разговор: Празници; читање: Недов одмор
(радна свеска) писање: Мој посљедни одмор; вјежба: попуњавање празнина са датим ријечима 8. Наставна
јединица 11: We can do it! граматика: модални глагол ‘can’ (моћи) – способност, захтјев, понуда, потврдни,
упитини и одрични облици; рјечник: глаголи и прилози, глаголи и именице; 9. Свакодневни изрази: Шта није у
реду? читање и сушање: Оно што можеш радити на интернету; рјечник: избаците уљеза 10. Наставна јединица 12:
Thank you very much! граматика: want vs. like vs. Would like (жељети вс. желио бих); изговор: избаците уљеза; 11.
Рјечник: храна, у ресторану, куповина; читање: Она само једе брзу храну; писање: састављање јеловника; 12.
Наставна јединица 13: Here and now! граматика:садашње трајно вријеме потврдни, упитни и одрични облици;
поређење са садашњим простим временом; 13. Рјечник: боје, одјећа, описивање особе; читање и разговор 14.
Наставна јединица 14: It’s time to go граматика: садашње трајно вријеме за изражавање будућности; ревизија
времена 15. Рјечник: превозна средства и путовања; разгледање;
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Soars L. and J. 2006. English Course: New Headway – Pre-Intermediate – Student’s
Book, Oxford: Oxford University Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Општа педагогија
Назив предмета
ПЕДАГОГИЈА
Шифра предмета
ПЕД03
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Проф.др Здравко Марјановић, Марио Бабић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је пружити студентима темељна знања из знаности о одгоју, помоћи им да знанствено утемељено
артикулирају свој педагошки језик и мишљење.
Садржај предмета
1. Темељне координате система педагошких термина (елементи, њихове дескрипције и интеракције међу њима).
2. Знаност о одгоју: систем дисциплина, знанствено-теоријски концепти.
3. Димензионирање одгоја (комплексни постмодерни одгој).
4. Блоомов таксономски модел развоја когнитивног и афективног подручја личности.
5. Интелектуални одгој(појам, одгојни ток, циљеви, методе).
6. Естетски одгој(појам, одгојни ток, циљеви, методе).
7. Релевантни приступи одгоју моралности(класични, Колбергов...).
8. I парцијални испит
9. Духовни одгој као компонента интегрираног одгоја.
10. Духовни одгој као компонента интегрираног одгоја.
11. Човјекова отвореност за свијет (поставке пе педагошког оптимизма и педагошког песимизма).
12. Процеси одгоја у контексту културе.
13. Структурни и холистички приступ разумевању фактора одгоја.
14. Одгој у породици(идеално-типске шансе породичног одгоја, функционалност породице).
15. Одгој у породици(идеално-типске шансе породичног одгоја, функционалност породице).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Присуство настави
Поени - Бодови
Писмени
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
Завршни испит (усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
1.Ћатић-Стевановић, Педагогија, ПФ Зеница, 2002.
2. Малић-Мужић, Педагогија, Школска књига, Загреб, 1985.
Исход учења
Познавање основних законитости процеса учења. Познавање основних дидактичких принципа и
метода.Разумевање и примена принципа учења у склопу сопствених музичких активности и у пракси музичког
образовања. Познавање принципа формулисања адекватних стратегија вођења напредовања ученика.
Формирање критичког мишљења и развој способности евалуације резултата наставног процеса.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
СОЛФЕЂО 2
Шифра предмета
СЛ102
ЕСПБ
6
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић, доцент, Горедана
наставник
Модраковић, асист.
Намјена и циљ предмета
Систематизација стеченог знања, Оспособљавање за разумевање садржаја музике, овладавање музичким
структурама, стиловима и жанровима; опажање, извођење и тумачење музике;Континуирани развој слуха и
музикалности; Корелација и интеракција садржаја рада на солфеђу са инструменталном и теоријском наставом;.
Неометано повезивање смерова перцепције и рецепције музике:
а) од нотне слике (записа) до звука ;
б) од звука до нотне слике (записа).
Стечено свеобухватно знање на солфеђу уз методику наставе солфеђа требало би омогући стицање компетенција
за бављење педагогијом солфеђа у школама за основно музичко образовање.
Садржај предмета
Мелодика: дијатоника, дијатонске модулације, хроматика, алтерације (једноглас и вишегласје). Одговарајући
једногласни и двогласни диктати.
Ритам: поставка дисања., артикулације и фразирања. Систематизација ритмова.
Теорија музике: системи повезивања стеченог знања са праксиом и интерпретацијом
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Ноел-Галон, Једногласни диктати,1945;
- Ноел-Галон, Двогласни диктати, 1945;
- Ноел-Галон, Ритмичке етиде, 1976;
- Зорислава М. Васиљевић, Мелодика I, Београд: Унивезитет уметности,1995.
- Дробни, И., А прима виста, Београд: Кона; 2004.;
- Васиљевић, Зорислава, М., Солфеђо Методски практикум, 2003;
Исход учења
Развијен функционалан начин мишљења и способност интерпретације (читање са листа), памћења и бележења
музичког
текста.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 2
Шифра предмета
КЛ102
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевић, доцент, Дарио Зомбра, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образоване музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са
другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са
сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља
обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од
којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих
композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању
текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на
потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике,
историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном
кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању
паралелно у обиму 4 октаве.
Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45:
Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Полифоне композиције: Ј. С. Бах: Двогласне
инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Композиције велике форме:
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe ; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави
Активност на настави
Студије случаја
колоквиј
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна пракса
Завршни испит
Поени - Бодови
Семинарски радови
Истраживање
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
51
концертна пракса
10
колоквиј
20
Активност на настави
10
Присуство на настави
10
Завршни испит (практицни)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде
Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78:
Двогласне фуге, Бах: Трогласне инвенције
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Соната оп. 49 бр.2 G-dur, Шуман: Албум за
младеж, Шопен Нокурно, Валцери, Прелиди, Чајковски: Годишња доба
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ 2
Шифра предмета
ХА102
ЕСПБ
5
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гатовић, доц.Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Проширивање, употпуњавање и доградња познавања хармоније из раније етапе школовања (средња школа) у три
смера:
теоријском, стилско-историјском и практичном (укључујући и стваралачко-аналитички приступ).
Садржај предмета
1. Хармонија галантног (осећајног) стила и рококоа 2. Класицизам у музици – општа стилска, обележја 3. Улога
хармоније у
класицизму, периодичност целине у садејству са њеним хармонским током 4. Функционално утемељење
класицистичког тоналитета, акордски фонд 5. Развијени класични стил - проширење поља вантоналних акорада 6.
Нова алтерована сазвучја (дијатонског и хроматског типа) у класицизму 7. Тонални план целине у класицизмутонални односи и контрасти 8. Врсте промена тоналитета 9. Енхармонска модулација и њена примена у
класичном стилу 10. Бечки класичари: хармонски језик Ј. Хајдна 11. Бечки класичари: хармонски језик В. А.
Моцарта 12. Бечки класичари: хармонски језик Л. в. Бетовена 13. Анализе сложенијих типова модулаторних
промена код Моцарта и Бетовена 14. Хармонизације сопранских и (необележених) басовских мелодија у оквиру
класичног стила 15. Упоредна анализа хармонских појава у делима бечких класичара.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Практичан рад
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Д.Деспић: Хармонска анализа; Универзитет уметности, Београд 1975,
Д.Деспић: Хармонија са хармонском анализом I, II, III, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005,
Светислав Божић: Дарови и трагови времена прошлог – огледи из хармоније,
Чугура принт, 2003.
Живковић, Мирјана Бахове четворогласне хармонизације корала, ФМУ Београд,
1995.
Исход учења
Развијена знања и вештине у самосталном, теоријски утемељеном, надасве креативном приступу музичкој
литератури, како са практично-аналитичке, тако и са стваралачке позиције; Способност да се у музичком делу
разраши свака сложенија ситуација у оквиру одређеног хармонског стила; практично овладавање свим, за дати
стил, карактеристичним хармонским појавама; развијема способност пректичног и вештог реконструисања
хармонског језика поједине стилске епохе у целини, као и њених изразитих представника.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 2
Шифра предмета
ХО102
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмина Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Концертна активност
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна активност
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Вокална (хорска) и вокално-инструментална дела композитора различитих
стилских епоха
Исход учења
владање хорском вокалном техником; поседовање знања о методолошком приступу музичком делу и
неопходним елементима процеса његовог савладавања у раду са хорским колективима;оспособљеност за певање
у професионалним и другим хоровима;практична примена свих стечених музичких вештина и знања у раду са
хоровима.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ДИРИГОВАЊЕ 2
Шифра предмета
ДИ102
ЕСПБ
2
Година студија
1
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Јасмина Новокмет, ванредни проф., мр Јелена Тракиловић, доц.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да - кроз анализу и интерпретационо студирање хорских дела из опуса композитора различитих
генерација и стилских опредељења – студента оспособи за самосталан рад са школским хорским и оркестарским
ансамблима, те хоровима културно уметничких друштава.
Садржај предмета
Техника дириговања: Усавршавање техничко-оперативних диригентских навика и знања стечених савладавањем
наставни садржаја предмета Дириговање 1. Елементи интерпретације: Диригентска интерпретација репрезентних
дела хорске литературе
различитих епоха и стилских карактеристика са тежиштем на делима домаћих аутора.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Демонстрације
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
30
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
15
26
51
Хорска дела из опуса композитора различитих генерација и стилских
опредељења
Исход учења
Владање диригентском мануалном техником и методама припреме и интерпретације хорских композиција
различитих стилских карактеристика.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Компотзиција
Назив предмета
МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ 2
Шифра предмета
МО102
ЕСПБ
5
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доц.Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Разумевање типологије музичке форме.
Садржај предмета
1.Увод у типологију форме 2.Концепција дводела и тродела 3. Облик песме – дводелни и троделни 4.Прелазни
облик песме 5.Сложена песма 6.Прожимање типова песме 7.Тест 8.Претече сонатног облика 9.Глобална
концепција сонатног облика 10.Однос тема у сонатном облику 11.Дистрибуција експозиционих и развојних
сегмената у сонатном облику 12.Статус репризе у сонатном облику 13.Жанровско испољавање сонатног облика
14.Прожимање сонатног облика са другим формалним типовима 15.Критичко читање литературе
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
-
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Поповић, Берислав, Музичка форма или смисао у музици, Београд : Цлио, 1998,
Перичић, Властимир, Душан Сковран аука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991,
Адорно, Теодор, Проблеми глазбене анализе, у: Звук бр. 3 Загреб : СОКОЈ, 1989,
Schoenberg, Arnold, Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD, London,
1967.
Исход учења:
Од студената се очекује способност да самостално анализирају облик песме и сонатни облик из различитих
стилских периода и жанрова. Очекује се способност критичког промишљања и уопштавања добијених
аналитичких резултата
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
СОЛФЕЂО 3
Шифра предмета
СЛ103
ЕСПБ
5
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Иваноић, доцент, Гордана
наставник
Модраковић, асист.
Намјена и циљ предмета
Систематизација стеченог знања, Оспособљавање за разумевање садржаја музике, овладавање музичким
структурама, стиловима и жанровима; опажање, извођење и тумачење музике;Континуирани развој слуха и
музикалности; Корелација и интеракција садржаја рада на солфеђу са инструменталном и теоријском наставом;.
Неометано повезивање смерова перцепције и рецепције музике:
а) од нотне слике (записа) до звука ;
б) од звука до нотне слике (записа).
Стечено свеобухватно знање на солфеђу уз методику наставе солфеђа требало би омогући стицање компетенција
за бављење педагогијом солфеђа у школама за основно музичко образовање.
Садржај предмета
Мелодика: алтерације, модулације; модуси; једногласни примери са клавирском пратњом; Једногласни диктат:
усмени и писмени диктати у оквиру градива из области мелодике и ритма (ширење мелодијског амбитуса изван
вокално-извођачког регистра;Двогласни диктат: мутација, модулаторна иступања, дијатонске и хроматске
модулације у тоналитете прве квинтне сродности (хомофони и полифони примери);
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
10
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
20
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Ноел-Галон, Једногласни диктати,1945;
- Ноел-Галон, Двогласни диктати, 1945;
- Ноел-Галон, Ритмичке етиде, 1976;
- Васиљевић-Дробни, М: Мелодика II;
- Дробни, И.: Хроматика и алтерације, 2007;
- Зорислава М. Васиљевић, Мелодика И, Београд: Унивезитет уметности,1995.
- Дробни, И., А прима виста, Београд: Кона; 2004.;
- Васиљевић, Зорислава, М., Солфеђо Методски практикум, 2003.
Исход учења
Развијен функционалан начин мишљења и способност интерпретације (читање са листа), памћења и бележења
музичког
текста.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 1
Шифра предмета
ИМ103
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности
музике барока и класицизма. Стицање способности креативне примене стечених знања у матичној области
студија.
Садржај предмета
Музика првобитног друштва; Музика робовласничког друштва - Сумер и Вавилон, Египат; Музика робовласничког
друштва - Индија; Музика робовласничког друштва - Кина и Јапан; Музика исламских земаља; Музика античке
Грчке; Музика средњег века - грегоријански корал; Музика средњег века - световна; Музика средњег века - развој
музичке теорије и писма; Ренесанса у уметности и музици; Мотет и миса у ренесанси; Световна И инструментална
музика ренесансе; Палестрина и Ласо;
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слусање
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Усмено
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
J. Peter Burkholder, Donald J. Grout and Claude V. Palisca, A History of Western Music,
W. W. Norton & Company; Eighth Edition edition, 2009. - превод Весна Микић
Абрахам, Гералд, Оксфордска историја музике I, Београд, Kлио, 2001,
Андреис, Јосип, Повијест глазбе, Загреб : Либер, 1975,
Јудкин, Џереми, Музика у средњовековној Европи, Београд : Цлио, 2003,
Пејовић, Роксанда, Историја музике K, Београд, Завод за удзбенике, 1991,
Пејовић, Роксанда и сарадници, Музика минулог доба, Београд, 2004,
Сакс, Курт, Музика старог света, Београд ; Универзитет уметности, 1980,
Група аутора, Музичка енциклопедија I-III, Загреб, 1977,
Исход учења
Исход предмета је оспособљавање студената за промишљање и интерпретацију значајних појава и остварења из
области музике барока и класицизма, као и развијање историјског, теоријског и аналитичког мишљења везаног за
наведене епохе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 3
Шифра предмета
КЛ103
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевић, доцент, Дарио Зомбра, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образоване музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета: Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или
за клавир са другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз
практичан рад са сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом).
Током 15 недеља обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и
две композиције од којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика
звучне слике задатих композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички
рад на савладавању текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих
композиција. 11-15 рад на потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам
– идеја, карактеристике, историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у
паралелном и супротном кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима
у великом разлагању паралелно у обиму 4 октаве. Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II
свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер:
ЕтидеПолифоне композиције: Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп.
78: Двогласне фуге; Композиције велике форме: Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонате; Композиције
слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави
Активност на настави
Концертна пракса
Семинарски радови
Студије случаја
колоквиј
Заврсни испит
Истраживање
Формирање оцјене (означити масним словима активности које се оцјењују и унијети максималан број бодова
које студент може остварити за сваку активност, као и минималан број бодова које студент треба остварити за
сваку активност)
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
концертна пракса
10
5
колоквиј
20
10
Активност на настави
10
5
Присуство на настави
10
5
Завршни испит (практицни)
50
26
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде, Лист Етиде оп. 1, Шуман Етиде
оп.3
Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78:
Двогласне фуге, Бах: Француске свите, Енглеске свите,Прелудијум и фуге
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe, Шопен: Валцери, Прелиди,
Ноктурна,
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ 3
Шифра предмета
ХА103
ЕСПБ
5
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Проширивање, употпуњавање и доградња познавања хармоније из раније етапе школовања (средња школа) у три
смера: теоријском, стилско-историјском и практичном (укључујући и стваралачко-аналитички приступ).
Садржај предмета
1. Музички романтизам-општа стилска обележја 2. Хармонски језик у музици романтичног стила – улога
хармоније 3. Романтичарски тоналитет – акордски фонд 4. Прожимање дура и мола (истоимених,паралелних) 5.
Модална дијатоника у романтизму 6. Вантоналне доминанте, вантоналне субдоминанте, типови разрешења,
елипсе 7. Медијантика, поларни акорд 8. Промене тоналитета у раном романтизму 9. Хроматска и енхармонска
модулација и њихови појавни облици у раном романтизму (истовремена дејства) 10. Рани романтичари:
хармонски језик Вебера и Менделсона на примерим из њихових дела 11. Хармонски језик Франца Шуберта на
примерима његових композиција 12. Хармонски језик Роберта Шумана на примерима његових композиција 13.
Хармонски језик Фредерика Шопена на примерима његових композиција 14. Хармонизације сопранских и
(необележених) басовских мелодија на темељу раноромантичарског хармонског језика 15. Хармонска анализа
сложенијих хармонских појава у делима тројице најзначајнијих представника раног романтизма (Шуберт, Шуман,
Шопен).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Практичан рад
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Д.Деспић: Хармонска анализа; Универзитет уметности, Београд 1975,
Д.Деспић: Хармонија са хармонском анализом И, ИИ, ИИИ, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005,
Светислав Божић: Дарови и трагови времена прошлог – огледи из хармоније,
Чугура принт, 2003.
Живковић, Мирјана Бахове четворогласне хармонизације корала, ФМУ Београд,
1995.
Исход учења
Развијена знања и вештине у самосталном, теоријски утемељеном, надасве креативном приступу музичкој
литератури, како са практично-аналитичке, тако и са стваралачке позиције; Способност да се у музичком делу
разраши свака сложенија ситуација у оквиру одређеног хармонског стила; практично овладавање свим, за дати
стил, карактеристичним хармонским појавама; развијема способност пректичног и вештог реконструисања
хармонског језика поједине стилске епохе у целини, као и њених изразитих представника.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
КОНТРАПУНКТ 1
Шифра предмета
КО103
ЕСПБ
5
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
мр Ана Гњатовић, доцент, Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Оспособљавање студената за аналитички приступ стилу у музици.Оспособљавање студената за полифони начин
музичког мишљења у оквиру ренесансног стила, који се остварује кроз анализу примера из музичке литературе и
самосталну израду композиција у датом стилском маниру.
Садржај предмета
Теоријска настава: Модални систем, контрапунктска мелодија, двогласни контрапунктски став, контрапунктске
технике у двогласном контрапунктском ставу. Теме за обрађивање: 1. Увод у контрапункт, историјат 2. Модални
систем 3. Кантус фирмус 4. Контрапунктска мелодија 5. Увод у двоглас 6. Контрапунктске врсте (1. део) 7.
Контрапунктске врсте (2. део) 8. Флоридус на кантус фирмус, посебни случајеви у примени дисонанци 9. Слободни
двогласни став, третман текста 10. Контрапунктске технике: рад са кантус фирмусом 11. Контрапунктске технике:
имитација 12. Контрапунктске технике: обртајни контрапункт 13. Контрапунктске технике: посебне врсте 14.
Израда имитационог двогласног става 15. Израда троделне имитационе двогласне композиције, повезивање
одсека. Практична настава: Израда писмених радова и анализа према теоријским јединицама.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Завршни испит
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
6
51
Перичић, Властимир, Вокални контрапункт, Завод за уџбенике и наставна средства,
1991,
Тајчевић, Марко, Контрапункт, Београд, Просвета, 1958,
Цервенка, Бруно, Контрапункт у класичној вокалној полифонији (прев. Константин
Бабић) Београд : Универзитет уметности, 1981.
Исход учења
По завршетку наставе од студената се очекује да буду оспособљени за: разумевање организације двогласне
вокалне полифоне композиције, практично овладавање карактеристичним контрапунктским појавама датог стила,
анализу контрапунктских поступака у оквиру зататог полифоног одломка, израду двогласне стилске композиције.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 3
Шифра предмета
ХО103
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмина Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Концертна активност
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна активност
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Вокална (хорска) и вокално-инструментална дела композитора различитих
стилских епоха
Исход учења
владање хорском вокалном техником; поседовање знања о методолошком приступу музичком делу и
неопходним елементима процеса његовог савладавања у раду са хорским колективима;оспособљеност за певање
у професионалним и другим хоровима;практична примена свих стечених музичких вештина и знања у раду са
хоровима.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ДИРИГОВАЊЕ 3
Шифра предмета
ДИ103
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Јасмина Новокмет, ванредни проф. , мр Јелена Тракиловић, доц.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да - кроз анализу и интерпретационо студирање хорских дела из опуса композитора различитих
генерација и стилских опредељења – студента оспособи за самосталан рад са школским хорским и оркестарским
ансамблима, те хоровима културно уметничких друштава.
Садржај предмета
Техника дириговања: Усавршавање техничко-оперативних диригентских навика и знања стечених савладавањем
наставни садржаја предмета Дириговање 1 и Дириговање 2 Елементи интерпретације: Диригентска
интерпретација технички и изражајно сложенијих репрезентних дела хорске а цаппелла литературе различитих
епоха и стилских карактеристика са тежиштем на делима домаћих аутора.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Демонстрације
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
колоквији
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
5
5
15
26
51
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
колоквиј
30
Завршни испит
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Хорска дела из опуса композитора различитих генерација и стилских опредељења
Исход учења
Владање диригентском мануалном техником и методама припреме и интерпретације хорских композиција
различитих стилских карактеристика.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво и сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ВОКАЛНА ТЕХНИКА 1
Шифра предмета
ВТ101
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
1
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Верица Пејић, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Упознавање вокалног инструмента и начина његовог рада, као и усвајање основних елемената вокалне технике,
које ће студенти моћи да примене у интерпретацији вокализа и песама старих мајстора.
Садржај предмета
Основни акустички појмови-процес пријема звучних таласа; Основни појмови о анатомији и физиологији
гласовних органа-потреба познавања вокалног инструмента; Органи за припрему тона;Органи за стварање тона;
Органи за дефинитивно обликовање тона-резонатори гласа; Основи фонетике-вокали и консонанти; Основи
вокалне технике; Техника дисања-четири начина удисања; Правилно певачко дисање; Како настаје певани тон;
Три начина атакирања тона; Три основна квалитета гласа; Проширивање обима гласа и уједначавање боје гласа по
читавом његовом обиму; Регистри људског гласа; Класификација певачких гласова Подела певачких гласова;
Тонска артикулација-основни појмови о техници легата,стаката,портамента и музичких украса Најчешће погрешке
у вези са правилним основним ставом тела; Најчешће погрешке које настају као последица непознавања
правилног положаја и правилне употребе фонаторних И резонантних органа; Најчешће погрешне звучне појаве у
емисији певаног тона и начини за њихово исправљње-грлено певање,тешкоће у певању високих тонова и
немогућност тихог (пиано) певања; Недовољна јачина гласа,брзо умарање гласа и интонативно нетачно певање
Појава такозваних “рупа“ у гласу; Мали обим гласа и његово проширивањ
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
Коментари:
Начин провјере знања
практично
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Ј. Стаматовић-Николић: Соло певање,Београд, 1950.
Н. Цвејић: Ниједан дан без певања, Нови Сад, 1994.
Исход учења
Поступно и свесно савладавање основних елемената вокалне технике омогућиће студентима да се правилно
служе сопственим вокалним инструментом и да на тај начин развију, ојачају и оспособе свој глас.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ 3
Шифра предмета
МО103
ЕСПБ
5
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Разумевање типологије музичке форме.
Садржај предмета
1.Уводно предавање 2.Варирање као принцип изградње форме 3.Типови варијација 4.Типови варијација 5.Типови
варијација 6.Рондо – опште карактеристике, генеза рондо форме 7.Рондо – видови испољавања 8.Рондо – видови
испољавања 9.Рондо – видови испољавања 10.Тест 11.Ненормирани формални модели 12.Ненормирани
формални модели 13.Међусобно садејство различитих формалних модела 14.Међусобно садејство различитих
формалних модела 15.Критичко читање литературе.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Поповић, Берислав, Музичка форма или смисао у музици, Београд : Цлио, 1998,
Перичић, Властимир, Душан Сковран аука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991,
Адорно, Теодор, Проблеми глазбене анализе, у: Звук бр. 3 Загреб : СОКОЈ, 1989,
Schoenberg, Arnold, Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD,
London, 1967.
Исход учења:
Способност за препознавање типова варијација и типова ронда, способност за праћење преплитања драматургија
различитих формалних модела. Очекује се способност критичког промишљања и уопштавања добијених
аналитичких резултата.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3
Шифра предмета
ЕЈ103
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
3
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Овај курс помаже студентима да развију и овладају језичким вјештинама које подразумијевају граматику и
рјечник који се користи у свакодневном говору. Такође ће им пружити могућност да савладају четири основне
вјештине које укључују читање, разговор, слушање и писање. Курс је предвиђен за студенте ниже-средњег нивоа
знања енглеског језика. Стога је курс концентрисан на оне дијелове језика које би студенти ниже-средњег нивоа
користили али им представљају потешкоћу. Нагласак је на учењу и побољшању наведених вјештина. Поред тога,
курс може служити као основа за понављање претходно усвојеног знања, али и као средство за увјежбавање
нових структура
Садржај предмета
1.Uvod u kurs: predstavljanje kalendara rada studentima; zadaci i obaveze; oblici saradnje
2. Unit 1: Getting to know you; Gramatika: revizija vremena – prošlo, sadašnje, buduće; pitanja sa i bez upitne riječi;
oblici sa i bez pomoćnih glagola; 3. Rječnik: vrste riječi: pridjevi, prijedlozi, riječi koje imaju više značenja; čitanje
4. Unit 2: The way we live gramatika 5. Rječnik: opisivanje zemalja 6. Unit 3: It all went wrong gramatika: the past
tenses): past simple vs. past continuous (prošlo prosto vs. prošlo trajno vrijeme) – potvrdni, upitni i odrični oblici i
upotreba; vremenski izrazi sa prijedlozima; 7. Rječnik: sufiksi za tvorbu različitih vrsta riječi, nepravilni glagoli, odrični
oblici; 8. Unit 4: Let’s go shopping!
gramatika: izražavanje količine – many i much, some i any, a few i a little, a lot / lots of; članovi: neodređeni, određeni i
upotreba bez člana; rječnik: kupovina i cijene;9. Čitanje: “The best shopping street in the world – Nowy Swiat in Poland”;
razgovor 10. Unit 5: What do you want to do? gramatika: glagolske strukture: glagol + infinitiv / glagol + gerund; like
doing i would like to do; buduća namjera: going to i will;11. Rječnik: glagoli: come, have i go; izrazi: how do you feel?;
čitanje: “Hollywood kids – growing up in Los Angeles ain’t easy”;razgovor: what are your plans and ambitions? (kakvi su
vam planovi i ambicije); pisanje12. Unit 6: Tell me! What’s it like?13. Čitanje: “The story of two millionaires” – one was
mean and one was generous; razgovor: poređenje dva grada; bogataši i njihov novac; slušanje: intervju sa dvije djevojke
koje žive u Švedskoj; pisanje: opisivanje mjesta – upotreba odnosnih zamjenica 14. Unit 7: Famous couples
Gramatika: the present perfect tense : potvrdni, upitni i odrični oblici i upotreba; present perfect vs. past simple 15.
Čitanje: ''Celebrity interview from Hi! Magazine„razgovor:intervju sa poznatom osobom; slušanje: intervju sa grupom
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Присуство настави
Поени - Бодови
Писмени
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
Завршни испит (усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Soars L. and J. 2006. English Course: New Headway – Pre-Intermediate – Student’s Book,
Oxford: Oxford University Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4
Шифра предмета
ЕЈ104
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Овај курс помаже студентима да развију и овладају језичким вјештинама које подразумијевају граматику и
рјечник који се користи у свакодневном говору. Такође ће им пружити могућност да савладају четири основне
вјештине које укључују читање, разговор, слушање и писање. Курс је предвиђен за студенте ниже-средњег нивоа
знања енглеског језика. Стога је курс концентрисан на оне дијелове језика које би студенти ниже-средњег нивоа
користили али им представљају потешкоћу. Нагласак је на учењу и побољшању наведених вјештина. Поред тога,
курс може служити као основа за понављање претходно усвојеног знања, али и као средство за увјежбавање
нових структура
Садржај предмета
1.Revizija gramatičkog materijala, rječnika i vještina usvojenih u prvom semestru;. Unit 8: Do’s and don’ts gramatika:
has/have + to + infinitiv – oblici i upotreba; uvod u modalne, pomoćne glagole 3. Rječnik: zanimanja, putovanje u
inostrnstvo, kod ljekara, kolokacije: glagol komplement; složenice 4. Unit 9: Going places gramatika: vremenske
rečenice: as soon as, when, while, until; uslovne rečenice – tip 1 – vremena i upotreba 5. Rječnik: ''vrući'' glagoli: make,
take, get i do; hoteli – rezervacije i smještaj, plaćanje; čitanje: “The world’s first megalopolis”; 6. Unit 10: Scared to death
gramatika: glagolske sturkture: glagol + to +infinitiv , glagol + gerund, glagol + objekat + infinitiv bez ''to''; used to –
tvorba i upotreba; used to vs. past simple; 7. Rječnik: prodavnice, opis osjećanja i situacija; uzvici; čitanje: “Into the wild”
–anAmerican boy’s search for freedom; razgovor: pričanje o djetinjstvu, opisivanje osjećanja; pisanje: zvanična i
nezvanična pisma 8. Unit 11: Things that changed the world gramatika: pasiv – oblici sadašnjeg, prošlog i budućeg
vremena; potvrdni, upitni i odrični oblici; upotreba; rječnik: glagoli i participi prošli, kolokacije glagola i imenica;
upozorenja 9. Čitanje: Three plant that changed the world – tobacco, cotton and sugar; 10. Unit 12: Dreams and reality
gramatika: uslovne rečenice - tip 2 – oblici i upotreba; modalni glagol: might – oblici i upotreba; rječnik: frazni glagoli: go
away, take off, itd.. izrazi: čestitamo!, itd.;Čitanje: The vicar who’s a ghostbuster; 11. Razgovor: davanje savjeta, 12. Unit
13: Earning a living gramatika: the present perfect continuous tense. Rječnik: zanimanja, tvorba riječi 14. Unit 14: Love
you and leave you; gramatika: the past perfect tense 15. Čitanje: A love story and a short story – “The tale of two silent
brothers”; razgovor: ljubavna priča – vaše ideje za završetak priče; svađa u porodici;
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Присуство настави
Поени - Бодови
Писмени
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
Завршни испит (усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Soars L. and J. 2006. English Course: New Headway – Pre-Intermediate – Student’s Book,
Oxford: Oxford University Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
СОЛФЕЂО 4
Шифра предмета
СЛ104
ЕСПБ
5
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић, доцент, Гордана
наставник
Модракоић, асист.
Намјена и циљ предмета
Систематизација стеченог знања, Оспособљавање за разумевање садржаја музике, овладавање музичким
структурама, стиловима и жанровима; опажање, извођење и тумачење музике;Континуирани развој слуха и
музикалности; Корелација и интеракција садржаја рада на солфеђу са инструменталном и теоријском наставом;.
Неометано повезивање смерова перцепције и рецепције музике:
а) од нотне слике (записа) до звука ;
б) од звука до нотне слике (записа).
Стечено свеобухватно знање на солфеђу уз методику наставе солфеђа требало би омогући стицање компетенција
за бављење педагогијом солфеђа у школама за основно музичко образовање.
Садржај предмета
Мелодика: алтерације и модулације; модуси; пентатоника; фолклорне лествице:једногласни примери са
клавирском пратњом;Једногласни диктат: усмени и писмени диктати у оквиру градива из области мелодике и
ритма (ширење мело-дијског амбитуса изван вокално-извођачког регистра; Двогласни диктат: дијатонске и
хроматске модулације у удаљеније тоналитете; модалност; (хомофони и по лифони примери).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
26
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Ноел-Галон, Једногласни диктати,1945;
- Ноел-Галон, Двогласни диктати, 1945;
- Ноел-Галон, Ритмичке етиде, 1976;
- Васиљевић-Дробни, М: Мелодика II
- Зорислава М. Васиљевић, Мелодика I, Београд: Унивезитет уметности,1995.
- Дробни, И., А прима виста, Београд: Кона; 2004;
- Дробни, И: Хроматика и алтерације, 2007;
- Васиљевић, Зорислава, М., Солфеђо Методски практикум, 2003;
Исход учења
Развијен функционалан начин мишљења и способност интерпретације (читање са листа), памћења и бележења
музичког текста.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво и сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ВОКАЛНА ТЕХНИКА 2
Шифра предмета
ВТ102
ЕСПБ
2
Година студија
I
Семестар
2
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Верица Пејић, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Упознавање вокалног инструмента и начина његовог рада, као и усвајање основних елемената вокалне технике,
које ће студенти моћи да примене у интерпретацији вокализа и песама старих мајстора.
Садржај предмета
Основни акустички појмови-процес пријема звучних таласа; Основни појмови о анатомији и физиологији
гласовних органа-потреба познавања вокалног инструмента; Органи за припрему тона;Органи за стварање тона;
Органи за дефинитивно обликовање тона-резонатори гласа; Основи фонетике-вокали и консонанти; Основи
вокалне технике; Техника дисања-четири начина удисања; Правилно певачко дисање; Како настаје певани тон;
Три начина атакирања тона; Три основна квалитета гласа; Проширивање обима гласа и уједначавање боје гласа по
читавом његовом обиму; Регистри људског гласа; Класификација певачких гласова Подела певачких гласова;
Тонска артикулација-основни појмови о техници легата,стаката,портамента и музичких украса Најчешће погрешке
у вези са правилним основним ставом тела; Најчешће погрешке које настају као последица непознавања
правилног положаја и правилне употребе фонаторних И резонантних органа; Најчешће погрешне звучне појаве у
емисији певаног тона и начини за њихово исправљње-грлено певање,тешкоће у певању високих тонова и
немогућност тихог (пиано) певања; Недовољна јачина гласа,брзо умарање гласа и интонативно нетачно певање
Појава такозваних “рупа“ у гласу; Мали обим гласа и његово проширивањ
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
Коментари:
Начин провјере знања
практично
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Ј. Стаматовић-Николић: Соло певање,Београд, 1950.
Н. Цвејић: Ниједан дан без певања, Нови Сад, 1994.
Исход учења
Поступно и свесно савладавање основних елемената вокалне технике омогућиће студентима да се правилно
служе сопственим вокалним инструментом и да на тај начин развију, ојачају и оспособе свој глас.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 2
Шифра предмета
ИМ104
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности
музике барока и класицизма. Стицање способности креативне примене стечених знања у матичној области
студија.
Садржај предмета
Предавања, слушање и анализирање примера из литературе. Теме: Стилске карактеристике барока; Опера у 17.
веку, Опера у првој половини 18. века; Вокално-инструментална музика барока; Инструментална музика барока;
Бах и Хендл; Стилске карактериситике класицизма у музици; Развој симфоније у класицизму (Хајдн и Моцарт),
Бетовен-симфоније; Развој камерне музике у класицизму; Музика yа инструмента са диркама у класицизму;
Моцарт - опере.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слушање
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Усмено
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
J. Peter Burkholder, Donald J. Grout and Claude V. Palisca, A History of Western Music,
W. W. Norton & Company; Eighth Edition edition, 2009. - превод Весна Микић
Ајншатајн, Алфред, Моцарт, Београд, Нолит, 1991.
Андреис, Јосип, Повијест глазбе, Загреб : Либер, 1975,
Палисца, Цлауде, Барокна глазба, Хрватско музиколошко друштво, Загреб, 2005.
Пејовић, Роксанда, Барокни концерт, Београд, Нолит, 1987
Пејовић, Роксанда и сарадници, Музика минулог доба, Београд, 2004,
Перичић, ВластимирИнструментални и вокално-инструментални контрапункт,
Београд, 1987.
Група аутора, Музичка енциклопедија I-III, Загреб, 1971.
Исход учења
Исход предмета је оспособљавање студената за промишљање и интерпретацију значајних појава и остварења из
области музике барока и класицизма, као и развијање историјског, теоријског и аналитичког мишљења везаног за
наведене епохе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ 4
Шифра предмета
ХА104
ЕСПБ
5
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Проширивање, употпуњавање и доградња познавања хармоније из раније етапе школовања (средња школа) у три
смера: теоријском, стилско-историјском и практичном (укључујући и стваралачко-аналитички приступ).
Садржај предмета
1. Хармонија зрелог и позног романтизма 2. Доградња система медијанти, поларни акорд, поларна каденца 3.
Вантоналне доминанте и вантоналне субдоминанте 4. Алтеровани акорди хроматског типа 5. Сложеније тоналне
промене6. Медијантни круг и негација квартно-квинтне функционалне организације тоналитета 7. Судбина
тоналитета у позном романтизму као последица свеопште хроматизације музичког тока 8. Хармонски језик
значајнијих представника зрелог и позног романтизма: Франц Лист 9. Хармонски језик Рихарда Вагнера 10.
Хармонски језик Густава Малера 11. Хармонски језик Јоханеса Брамса 12. Хармонски језик Сезара Франка 13.
Хармонски језик Р. Штрауса, М. Регера, А. Брукнера и Х. Волфа 14. Хармонизација сопранских и (необележених)
басовских мелодија у стилу зрелог и позног романтизма 15. Хармонска анализа примера из дела најзначајнијих
представника зрелог и позног романтизма.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Практичан рад
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Д.Деспић: Хармонска анализа; Универзитет уметности, Београд 1975,
Д.Деспић: Хармонија са хармонском анализом И, ИИ, ИИИ, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005,
Светислав Божић: Дарови и трагови времена прошлог – огледи из хармоније,
Чугура принт, 2003.
Живковић, Мирјана Бахове четворогласне хармонизације корала, ФМУ Београд,
1995.
Исход учења
Развијена знања и вештине у самосталном, теоријски утемељеном, надасве креативном приступу музичкој
литератури, како са практично-аналитичке, тако и са стваралачке позиције; Способност да се у музичком делу
разраши свака сложенија ситуација у оквиру одређеног хармонског стила; практично овладавање свим, за дати
стил, карактеристичним хармонским појавама; развијема способност пректичног и вештог реконструисања
хармонског језика поједине стилске епохе у целини, као и њених изразитих представника.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ 4
Шифра предмета
МО104
ЕСПБ
4
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доцент, Јелена Јеленковић, асист,
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање елементима музичког облика и њиховим садејством у изградњи музичког тока, као
и упознавање са општим принципима обликовања форме (независно од формалног модела).
Садржај предмета
1. Појам циклуса и тумачење цикличности у музици 2. Свита 3. Свита 4. Сонатни циклус 5. Сонатни цилус 6.
Повезивање ставова у сонатном циклусу 7. Циклични принцип 8. Монотеизам, соната у једном ставу 9. Тест 10.
Симфонијска поема 11. Сифонијска поема 12. Посебности у испољавању сонатног циклуса 13. Презентације
студентских семинарских радова 14. Презентације студентских семинарских радова 15. Рекапитулација предјеног
градива
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
-
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Поповић, Берислав, Музичка форма или смисао у музици, Београд : Цлио, 1998,
Перичић, Властимир, Душан Сковран аука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991,
Катунац, Драгољуб Сцарлаттиева соната, Савремена администрација, Београд,
1990
Rummenhöller, Петер, Глазбена преткласика, Хрватско музиколошко друштво,
Загреб, 2004
Поповић, Берислав, Музичка форма или смисао у музици, Београд,Цлио, 1998
Адорно, Теодор, Проблеми глазбене анализе, у: Звук бр. 3 Загреб : СОКОЈ, 1989,
Schoenberg, Arnold, Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD, London,
1967
Исход учења
Од студента се очекује способност да самостално анализирају цикличне композиције из различих стилских
периода и жанрова, као и теоријско и аналитичко тумачење драматургије нестандардних циклуса и програмских
компзиција.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 4
Шифра предмета
КЛ104
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевиц, доцент, Дарио Зомбра
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образоване
музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са
другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са
сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља
обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од
којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих
композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању
текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на
потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике,
историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном
кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању
паралелно у обиму 4 октаве. Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп.
66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде;Полифоне композиције: Ј. С.
Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Композиције
велике форме: Хајдн:, В.А.Моцарт:, Бетовен: Сонатe; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави Активност на настави
Студије случаја
колоквиј
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна пракса
Заврсни испит
Поени - Бодови
Семинарски радови
Истраживање
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
51
концертна пракса
10
колоквиј
20
Активност на настави
10
Присуство на настави
10
Завршни испит (практицни)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде, Лист Етиде оп 1, Шуман: Етиде
оп. 3, Мошковски Етиде, Мошелес Етиде
Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Трогласне инвенције, Француске свите, Енглеске свите,
Корали, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонате, Клементи Сонате
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
КОНТРАПУНКТ 2
Шифра предмета
КО104
ЕСПБ
4
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Ана Гњатовић, доцент, Јелена Јеленковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Оспособљавање студената за аналитички приступ стилу у музици.Оспособљавање студената за полифони начин
музичког мишљења у оквиру ренесансног стила, који се остварује кроз анализу примера из музичке литературе и
самосталну израду композиција у датом стилском маниру.
Садржај предмета
Теоријска настава: Трогласни и вишегласни контрапунктски став, контрапунктске технике у трогласном и
вишегласном контрапунктском ставу, вокални полифони облици. Теме за обрађивање: 1. Увод у троглас 2.
Контрапунктске врсте у трогласу (1. део) 3. Контрапунктске врсте у трогласу (2. део) 4. Слободни трогласни став 5.
Имитација у трогласу (1. део) 6. Имитација у трогласу (2. део) 7. Четворогласни и вишегласни полифони став 8.
Обртајни контрапункт у трогласном и вишегласном контрапунктском ставу 9. Остале контрапунктске технике у
трогласном и вишегласном контрапунктском ставу 10. Мотет 11. Израда трогласног мотета, повезивање одсека и
каденцирајући комплекс 12. Канон 13. Миса 14. Мадригал 15. Рекапитулација градива и припрема за испит.
Практична настава: Израда писмених радова и анализа према теоријским јединицама.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Завршни испит
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Перичић, Властимир, Вокални контрапункт, Завод за уџбенике и наставна
средства, 1991,
Тајчевић, Марко, Контрапункт, Београд, Просвета, 1958,
Цервенка, Бруно, Контрапункт у класичној вокалној полифонији (прев.
Константин Бабић) Београд : Универзитет уметности, 1981.
Исход учења
По завршетку наставе од студената се очекује да буду оспособљени за: разумевање организације вишегласне
полифоне композиције, самосталну анализу дела вокалне ренесансне полифоне музике, практично
реконструисање полифоног дела дате стилске епохе кроз израду трогласне и четворогласне стилске композиције
(мотета).
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 4
Шифра предмета
ХО104
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмона Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Концертна активност
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна активност
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Вокална (хорска) и вокално-инструментална дела композитора различитих
стилских епоха
Исход учења
Владање хорском вокалном техником; поседовање знања о методолошком приступу музичком делу и
неопходним елементима процеса његовог савладавања у раду са хорским колективима;оспособљеност за певање
у професионалним и другим хоровима;практична примена свих стечених музичких вештина и знања у раду са
хоровима.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ДИРИГОВАЊЕ 4
Шифра предмета
ДИ104
ЕСПБ
2
Година студија
II
Семестар
4
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Јасмина Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да - кроз анализу и интерпретационо студирање хорских дела из опуса композитора различитих
генерација и стилских опредељења – студента оспособи за самосталан рад са школским хорским и оркестарским
ансамблима, те хоровима културно уметничких друштава.
Садржај предмета
Техника дириговања: Усавршавање техничко-оперативних диригентских навика и знања стечених савладавањем
наставни садржаја предмета Дириговање 1. Елементи интерпретације: Диригентска интерпретација репрезентних
дела хорске литературе различитих епоха и стилских карактеристика са тежиштем на делима домаћих аутора.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Демонстрације
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
колоквији
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
5
5
15
26
51
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
колоквиј
30
Завршни испит
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Хорска дела из опуса композитора различитих генерација и стилских опредељења
Исход учења
Владање диригентском мануалном техником и методама припреме и интерпретације хорских композиција
различитих стилских карактеристика.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
Ужа област
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Солфеђо
Назив предмета
СОЛФЕЂО 5
Шифра предмета
СЛ105
ЕСПБ
5
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић, доцент, Гордана
наставник
Модраковић, асист.
Намјена и циљ предмета
Систематизација стеченог знања, Оспособљавање за разумевање садржаја музике, овладавање музичким
структурама, стиловима и жанровима; опажање, извођење и тумачење музике;Континуирани развој слуха и
музикалности; Корелација и интеракција садржаја рада на солфеђу са инструменталном и теоријском наставом;.
Неометано повезивање смерова перцепције и рецепције музике:
а) од нотне слике (записа) до звука ;
б) од звука до нотне слике (записа).
Стечено свеобухватно знање на солфеђу уз методику наставе солфеђа требало би омогући стицање компетенција
за бављење педагогијом солфеђа у школама за основно музичко образовање.
Садржај предмета
Мелодика: дијатонске, хроматске и енхармонске модулације; једногласни примери са клавирском пратњом;
Једногласни диктат: усмени и писмени диктати у оквиру градива из области мелодике и ритма (ширење
мелодијског амбитуса изван вокално-извођачког регистра; Двогласни диктат: дијатонске, хроматске и
енхармонске модулације са елементима вантоналних кретања (хомофони и полифони примери).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Дробни, И, Васиљевић-Дробни, М: Хетерометрија;
- Зорислава М. Васиљевић, Мелодика И, Београд: Унивезитет уметности,1995.
- Дробни, И: Хроматика и Алтерације;
- Дробни, И., А прима виста, Београд: Кона; 2004.;
- Васиљевић, Зорислава, М., Солфеђо Методски практикум, 2003;
- Васиљевић-Дробни, М: Мелодика II.
- Lazzari, A: Solfeggi cantati.
Исход учења
Развијен функционалан начин мишљења и способност интерпретације (читање са листа), памћења и бележења
музичког текста
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 1
Шифра предмета
МС105
ЕСПБ
4
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић
наставник
Намјена и циљ предмета
Формирање наставног кадра за предмете солфеђо и теорија музике према потребама образовног процеса у
музичким школама.
Садржај предмета
Теоријска настава:садржај предмета усмерен је на специфично посматрање и артикулисање музичке писмености
у контексту образовног процеса. Обухвата различите приступе музичком градиву у контексту примене
разноврсних метода узимајући у обзир детерминишуће факторе образовног процеса (као и тип националног
образовног система, циљ образовног процеса, структуру школства, курикулум и сл.).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Васиљевић, Зорислава, Методика музичке писмености, Завод за уџбенике и
наставна средства, 2006;
Васиљевић-Дробни, Мирослава: Једногласни мелодијски диктат, ФМУ, 1986
Дробни, Ивана, Методичке основе вокално-инструменталне Наставе, Завод за
уџбенике, Београд, 2008.
Исход учења
Студент је усвојио теоријско знање и у стању је да аргументовано проблематизује теме из пређених области,
демонстрирајући своје аналитичко и критичко мишљење; студент може да осмисли и изведе час на основу било
које наставне јединице из градива солфеђа и теорије музике у оквиру предшколског, основношколског и
средњошколског система; студент има увид у могућности реализације наставе солфеђа и теорије музике у оквиру
целокупног музичког образовног система; студент разуме и може да примени критеријуме вредновања знања.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 5
Шифра предмета
КЛ105
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевиц, доцент, Дарио Зомбра, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образоване музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са
другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са
сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља
обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од
којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих
композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању
текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на
потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике,
историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном
кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању
паралелно у обиму 4 октаве. Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп.
66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде
Полифоне композиције: Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78:
Двогласне фуге; Композиције велике форме: Хајдн:, В.А.Моцарт:, Бетовен: Сонатe; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави
Активност на настави
Студије случаја
колоквиј
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна пракса
Заврсни испит
Поени - Бодови
Семинарски радови
Истраживање
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
51
концертна пракса
10
колоквиј
20
Активност на настави
10
Присуство на настави
10
Завршни испит (практицни)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Ј. С. Бах: Двогласне инвенције,
Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Хајдн: Сонате,
В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 3
Шифра предмета
ИМ105
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности
музике барока и класицизма. Стицање способности креативне примене стечених знања у матичној области
студија.
Садржај предмета
Предавања, слушање и анализирање примера из литературе. Теме: Романтизам, одлике стила; Симфонија раних
романтичара (Шуберт, Менделсон, Шуман); Програмска музика романтичара (Берлиоз); Симфонијска поема;
Клавирска музика романтичара; Камерна музика романтичара; Раноромантична опера (италијанска, немачка и
француска); Верди; Вагнерова музичка драма; Симфонија позних романтичара; Симфонијска музика позних
романтичара; Концерт романтичара
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слусање
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Усмено
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Андреис, Јосип, Повијест глазбе, Загреб : Либер, 1975.
J. Peter Burkholder, Donald J. Grout and Claude V. Palisca, A History of Western Music,
W. W. Norton & Company; Eighth Edition edition, 2009. - превод Весна Микић.
Dahlhaus, Carl, Глазба 19. стољећа, Хрватско музиолошко друштво, Загреб, 2007.
Маринковић, Соња, Историја музике, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2003.
Исход учења
Исход предмета је оспособљавање студената за промишљање и интерпретацију значајних појава и остварења из
области музике барока и класицизма, као и развијање историјског, теоријског и аналитичког мишљења везаног за
наведене епохе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 5
Шифра предмета
ХО105
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмина Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Концертна активност
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна активност
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Вокална (хорска) и вокално-инструментална дела композитора различитих
стилских епоха
Исход учења
владање хорском вокалном техником; поседовање знања о методолошком приступу музичком делу и
неопходним елементима процеса његовог савладавања у раду са хорским колективима;оспособљеност за певање
у професионалним и другим хоровима;практична примена свих стечених музичких вештина и знања у раду са
хоровима.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музичка педагогија
Назив предмета
МЕТОДИКА ОПШТЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 1
Шифра предмета
ММ105
ЕСПБ
4
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
др Драгана Сарајлић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Методика општег музичког образовања има за циљ да се студенти оспособе за реализацију програмских садржаја
музичке културе у разредној и предметној настави ( од I до V разреда основне школе ), развијањем личних
музичких способности ( музикалности ) и упути их у практичну примјену стечених знања.
Садржај предмета
Наставни планови и програми у школама за основно и средње образовање,
Организација часа,
Дидактички принципи,
Наставне методе,
Морално-васпитни и образовни лик наставника музичке културе,
Извођење музике ( бројалице, пјевање пјесама ),
Музичко описмењавање ученика,
Методски поступак у обради пјесме по слуху,
Методски поступак у обради пјесме са нотног текста,
Методски поступак у раду на упознавању инструмената,
Методски поступак у раду на упознавању стилова,
Инструментални ансамбли у основној школи,
Хор и хорска проба
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Тракиловић Десанка; Музичка култура са методиком у разредној настави,
Стојановић Гордана; Настава музичке културе од 1. до 4. основне школе
Васиљевић М. Зорислава; Музички буквар,
Васиљевић М. Зорислава; Методика музичке писмености,
Ивановић, Нада: Методика општег музичког образовања
Исход учења
Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
СВИРАЊЕ ХОРСКИХ ПАРТИТУРА 1
Шифра предмета
СП107
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Јасмина Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је стицање способности и вештине да се партитура прочита и течно одсвирају њени битни
елементи како би се стекао утисак о уметничким квалитетима дела
Садржај предмета
Предмет је осмишљен да континуираним радом и свирањем већег броја примера, идући од лакших ка тежим,
пролазећи кроз све епохе музичког стваралаштва, студент упозна у најкраћем року све битне елементе
уметничког дела. И година Свирање двогласних и трогласних хорских композиција од старих мајстора до
савремених аутора. ИИИ година Свирање четворогласних и петогласних хорских композиција од старих мајстора
до савремених аутора и савлађивање читања нота у це-кљуцевима /сопран, алт, тенор/.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Вјежбе
Коментари:
Начин провјере знања
практично
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Илић, Војислав, Вежбе за хорско дириговање, 1968,
Н.аутор, Збирка 25 дечјих песама, 1968,
Перић, Драгољуб, Свирање хорских партитура, 2004,
Бах, Јохан Себастијан, Корали /у ц-кључевима/, 1960,
Палестрина, Говани П., Три мадригала, 1960,
Марензио, Лука, Ahi, dispietata morte, 1964,
Монтеверди, Клаудио, Ја сам млада, мадригал, 1964,
Хаyдн, Јозеф, Брачна хармонија, 1982,
Христић, Стеван, Јесен, 1966,
Милојевић, Милоје, Муха и комарац, 1964.
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да буде способан да у најкраћем року одсвира битне елементе
партитуре и упозна уметничке квалитете новог дела а у склопу припрема за рад са хорским ансамблом.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5
Шифра предмета
ЕЈ105
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
5
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Курс има задатак да студентима обезбиједи развијање и увјежбавање следећих вјештина:одмјерени и постепени
приступ који изграђује вјештине и самопоуздање, развијање граматичких вјештина учећи садашње, прошло и
будуће вријеме и основе, учење и савладавање гласова у енглеском језику, обогаћивање рјечника који се
фокусира на основне појмове и спријечава оптерећење, постепено увођење у једноставне вјештине кроз
комуникативне активности, увјежбавање функционалног енглеског језика тј. језика који се користи у свакодневној
прилици.
Садржај предмета
1.Vokabular: kompjuteri Gramatika:drugi kondicional
2. Gramatika: članovi-određeni, neodređeni i izostavljanje članova; indirektna i direktna pitanja
3. Vokabular:izrazi za vrijeme; Gramatika: pasiv
4. Vokabular: tvorba riječi, prefiksi i riječi suprotnog značenja; vježbe čitanja
5. Konverzacija:upozoravanje i davanje savjeta
6. Vokabular: izrazi za zdravlje Gramatika: odnosne rečenice
7. Jezičke vještine; Vježbe slušanja
8. Vokabular: izrazi za zdravstvene probleme, simptome i liječenje
9. Gramatika: was/were supposed to, was/were going to
10. Vokabular: frazalni glagoli; Jezičke vještine
11. Gramatika: upravni govor
12. Vježbe čitanja: Undercover's success Vježbe slušanja: contrastive stress
13. Gramatika: treći kondicional Vokabular:fraze sa „get“
14. Vježbe slušanja:The life of Stan Lee
15. Vježbe čitanja, vježbe slušanja
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Soars L. and J. 2006. English Course: New Headway – Pre-Intermediate – Student’s
Book, Oxford: Oxford University Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6
Шифра предмета
ЕЈ106
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист,
наставник
Намјена и циљ предмета
Курс има задатак да студентима обезбиједи развијање и увјежбавање следећих вјештина:одмјерени и постепени
приступ који изгарђује вјештине и самопоуздање, развијање граматичких вјештина учећи садашње, прошло и
будуће вријеме и основе, учење и савладавање гласова у енглеском језику, обогаћивање рјечника који се
фокусира на основне појмове и спријечава оптерећење, постепено увођење у једноставне вјештине кроз
комуникативне активности, увјежбавање функционалног енглеског језика тј. језика који се користи у свакодневној
прилици.
Садржај предмета
1.Gramatika: obnavljanje upitnih oblika
2. Pozitivni i negativni gl.oblici; riječi i fraze
3. Modalni glagoli;vokabular:kolokacije sa work
4. Present Simple; Present Continuous
5. Reading: I just can't sleep; Konverzacija: pokazivanje zabrinutosti, davanje savjeta
6. Present Perfect Simple:nezavršeni prošli i skoriji događaji/aktivnosti
7. Tvorba riječi: sufiksi za tvorbu imenica i pridjeva
8. Past perfect; Vokabular: pridjevi za opis karaketa
9. Reading: Prirodni lijekovi
10. Komparacija, frazalni glagoli
11. Vježbe slušanja i čitanja; Vokabular: materijali
12. Vokabular: izrazi sa glagolima make, go
13. Sinonimi; Vježbe slušawa: The history of superstitions
14. Konverzacija: debata
15. Gramatika- frazalni glagoli: be able to, manage, be good at
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Soars L. and J. 2006. English Course: New Headway – Pre-Intermediate – Student’s
Book, Oxford: Oxford University Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 2
Шифра предмета
МС106
ЕСПБ
4
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Формирање наставног кадра за предмете солфеђо и теорија музике према потребама образовног процеса у
музичким школама.
Садржај предмета
Теоријска настава:садржај предмета усмерен је на специфично посматрање и артикулисање музичке писмености
у контексту образовног процеса. Обухвата различите приступе музичком градиву у контексту примене
разноврсних метода узимајући у обзир детерминишуће факторе образовног процеса (као и тип националног
образовног система, циљ образовног процеса, структуру школства, курикулум и сл.).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Васиљевић, Зорислава, Методика музичке писмености, Завод за уџбенике и
наставна средства, 2006;
Васиљевић-Дробни, Мирослава: Једногласни мелодијски диктат, ФМУ, 1986
Дробни, Ивана, Методичке основе вокално-инструменталне Наставе, Завод за
уџбенике, ,Београд, 2008.
Исход учења
Студент је усвојио теоријско знање и у стању је да аргументовано проблематизује теме из пређених области,
демонстрирајући своје аналитичко и критичко мишљење; студент може да осмисли и изведе час на основу било
које наставне јединице из градива солфеђа и теорије музике у оквиру предшколског, основношколског и
средњошколског система; студент има увид у могућности реализације наставе солфеђа и теорије музике у оквиру
целокупног музичког образовног система; студент разуме и може да примени критеријуме вредновања знања.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
СОЛФЕЂО 6
Шифра предмета
СЛ106
ЕСПБ
5
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић, доцент.
наставник
Намјена и циљ предмета
Систематизација стеченог знања, Оспособљавање за разумевање садржаја музике, овладавање музичким
структурама, стиловима и жанровима; опажање, извођење и тумачење музике;Континуирани развој слуха и
музикалности; Корелација и интеракција садржаја рада на солфеђу са инструменталном и теоријском наставом;.
Неометано повезивање смерова перцепције и рецепције музике:
а) од нотне слике (записа) до звука ;
б) од звука до нотне слике (записа).
Стечено свеобухватно знање на солфеђу уз методику наставе солфеђа требало би омогући стицање компетенција
за бављење педагогијом солфеђа у школама за основно музичко образовање.
Садржај предмета
Мелодика: дијатонске, хроматске и енхармонске модулације; једногласни примери са клавирском пратњом;
Једногласни диктат: усмени и писмени диктати у оквиру градива из области мелодике и ритма (ширење
мелодијског амбитуса изван вокално-извођачког регистра; Двогласни диктат: дијатонске, хроматске и
енхармонске модулације са елементима вантоналних кретања (хомофони и полифони примери).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Колоквији - тестови
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
- Дробни, И, Васиљевић-Дробни, М: Хетерометрија;
- Зорислава М. Васиљевић, Мелодика И, Београд: Унивезитет уметности,1995.
- Дробни, И: Хроматика и Алтерације;
- Дробни, И., А прима виста, Београд: Кона; 2004.;
- Васиљевић, Зорислава, М., Солфеђо Методски практикум, 2003;
- Васиљевић-Дробни, М: Мелодика II.
- Lazzari, A: Solfeggi cantati.
Исход учења
Развијен функционалан начин мишљења и способност интерпретације (читање са листа), памћења и бележења
музичког текста
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 4
Шифра предмета
ИМ106
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности
музике барока и класицизма. Стицање способности креативне примене стечених знања у матичној области
студија.
Садржај предмета
Предавања, слушање и анализирање примера из литературе. Теме: Националне школе у романтизму; Руска
национална школа (ГЛинка); Руска национална школа (Руска петорица); Руска симфонијска музика - Чајковски;
Руска опера; Чешка национална школа (Сметана и Дворжак) Карактеристике импресионизма у уметности и
музици; Дебиси - клавирска музика; Дебиси - оркестарска музика; Равел; веризам; Пучини
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слусање
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Усмено
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Андреис, Јосип, Повијест глазбе, Загреб : Либер, 1975.
J. Peter Burkholder, Donald J. Grout and Claude V. Palisca, A History of Western Music,
W. W. Norton & Company; Eighth Edition edition, 2009. - превод Весна Микић.
Дахлхаус, Kарл, Глазба 19. стољећа, Хрватско музиолошко друштво, Загреб, 2007.
Маринковић, Соња, Историја музике, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2003.
Исход учења
Исход предмета је оспособљавање студената за промишљање и интерпретацију значајних појава и остварења из
области музике барока и класицизма, као и развијање историјског, теоријског и аналитичког мишљења везаног за
наведене епохе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 6
Шифра предмета
КЛ106
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевиц, доцент, Дарио Зомбра, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образоване музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са
другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са
сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља
обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од
којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих
композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању
текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на
потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике,
историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном
кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању
паралелно у обиму 4 октаве. Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп.
66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Полифоне композиције: Ј.
С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Композиције
велике форме: Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави Активност на настави
Студије случаја
колоквиј
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна пракса
Заврсни испит
Поени - Бодови
Семинарски радови
Истраживање
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
51
концертна пракса
10
колоквиј
20
Активност на настави
10
Присуство на настави
10
Завршни испит (практицни)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде
Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78:
Двогласне фуге
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 6
Шифра предмета
ХО106
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмина Новокмет, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Практичне вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Концертна активност
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна активност
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Вокална (хорска) и вокално-инструментална дела композитора различитих
стилских епоха
Исход учења
Владање хорском вокалном техником; поседовање знања о методолошком приступу музичком делу и
неопходним елементима процеса његовог савладавања у раду са хорским колективима;оспособљеност за певање
у професионалним и другим хоровима;практична примена свих стечених музичких вештина и знања у раду са
хоровима.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музичка педагогија
Назив предмета
МЕТОДИКА ОПШТЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 2
Шифра предмета
ММ106
ЕСПБ
4
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
др Драгана Сарајлић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Методика општег музичког образовања има за циљ да се студенти оспособе за реализацију програмских садржаја
музичке културе у разредној и предметној настави ( од I до V разреда основне школе ), развијањем личних
музичких способности ( музикалности ) и упути их у практичну примјену стечених знања.
Садржај предмета
Наставни планови и програми у школама за основно и средње образовање,
Организација часа,
Дидактички принципи,
Наставне методе,
Морално-васпитни и образовни лик наставника музичке културе,
Извођење музике (бројалице, пјевање пјесама),
Музичко описмењавање ученика,
Методски поступак у обради пјесме по слуху,
Методски поступак у обради пјесме са нотног текста,
Методски поступак у раду на упознавању инструмената,
Методски поступак у раду на упознавању стилова,
Инструментални ансамбли у основној школи,
Хор и хорска проба
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Тракиловић Десанка; Музичка култура са методиком у разредној настави,
Стојановић Гордана; Настава музичке културе од 1. до 4. основне школе
Васиљевић М. Зорислава; Музички буквар,
Васиљевић М. Зорислава; Методика музичке писмености,
Ивановић, Нада: Методика општег музичког образовања
Исход учења
Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
СВИРАЊЕ ХОРСКИХ ПАРТИТУРА 2
Шифра предмета
СП108
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Јасмина Новокмет, ванредни проф.,
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је стицање способности и вештине да се партитура прочита и течно одсвирају њени битни
елементи како би се стекао утисак о уметничким квалитетима дела
Садржај предмета
Предмет је осмишљен да континуираним радом и свирањем већег броја примера, идући од лакших ка тезим,
пролазеци кроз све епохе музицког ствараластва, студент упозна у најкрацем року све битне елементе уметницког
дела. Свирање лаксих цетворогласних хорских композиција од старих мајстора до савремених аутора. ИВ година
Свирање тежих Мокрањчевих руковети и дела из духовног и световног опуса истог композитора или других
композитора одговарајуће тежине.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Практичан рад
Вјежбе
Коментари:
Начин провјере знања
практично
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Бетовен, Лудвиг ван, Жртвена песма, 1968
Милојевић, Милоје Ноћ, Лептир и ружа 1956
Бацх, Јоханн Себастиан, Корали /у ц-кључевима/, 1960,
Бах, Јохан Себастијан, 6 корала, 1968,
Lassus, Orlandus, Super flumina babulonis, Драга моја госпо 1968,
Мокрањац, Стеван Стојановић, VI,VII,VIII,IX руковет 1957,
Перић, Драгољуб, Свирање хорских партитура, 2004,
Мокрањац, Стеван Стојановић, III,V,X,XII,XIV,XV руковет, Приморски напјеви,
Духовна музика, Козар, Београд, Просвета, 1957,
Мокрањац,Стеван Стојановић, Духовна музика, Просвета, 1964.
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да буде способан да у најкраћем року одсвира битне елементе
партитуре и упозна уметничке квалитете новог дела а у склопу припрема за рад са хорским ансамблом.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 3
Шифра предмета
МС107
ЕСПБ
5
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор, мр Сандра Ивановић
наставник
Намјена и циљ предмета
Формирање наставног кадра за предмете солфеђо и теорија музике према потребама образовног процеса у
музичким школама.
Садржај предмета
Теоријска настава:садржај предмета усмерен је на специфично посматрање и артикулисање музичке писмености
у контексту образовног процеса. Обухвата различите приступе музичком градиву у контексту примене
разноврсних метода узимајући у обзир детерминишуће факторе образовног процеса (као и тип националног
образовног система, циљ образовног процеса, структуру школства, курикулум и сл.).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Васиљевић, Зорислава, Методика наставе солфеђа, Завод за уџбенике и наставна
Средства, 2006,
Дробни, Ивана, Методичке основе вокално-инструменталне Наставе, Завод за
уџбенике, ,Београд, 2008.
Исход учења
Студент је усвојио теоријско знање и у стању је да аргументовано проблематизује теме из пређених области,
демонстрирајући своје аналитичко и критичко мишљење; студент може да осмисли и изведе час на основу било
које наставне јединице из градива солфеђа и теорије музике у оквиру предшколског, основношколског и
средњошколског система; студент има увид у могућности реализације наставе солфеђа и теорије музике у оквиру
целокупног музичког образовног система; студент разуме и може да примени критеријуме вредновања знања.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 7
Шифра предмета
КЛ107
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевиц, доцент, Дарио Зомбра, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образоване музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са
другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са
сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља
обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од
којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих
композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању
текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на
потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике,
историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном
кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању
паралелно у обиму 4 октаве. Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп.
66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Полифоне композиције: Ј.
С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Композиције
велике форме: Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате; Бетовен: Сонате ; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави Активност на настави
Студије случаја
колоквиј
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна пракса
Заврсни испит
Поени - Бодови
Семинарски радови
Истраживање
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
51
концертна пракса
10
колоквиј
20
Активност на настави
10
Присуство на настави
10
Завршни испит (практицни)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде
Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78:
Двогласне фуге
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 5
Шифра предмета
ИМ107
ЕСПБ
3
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности
музике барока и класицизма. Стицање способности креативне примене стечених знања у матичној области
студија.
Садржај предмета
Предавања, слушање и анализирање примера из литературе. Теме: Увод у правце прве половине 20. века
(друштвено-историјски контекст, правци, методе); Неокласицизам - особености праксе; Неокласицизам у
Француској (Ерик Сати); Неокласицизам у Француској - шесторка; Игор Стравински - фолклорно условљени
експресионизам; Игор Стравински - неокласицизам; Бела Барток; Сергеј Прокофјев; Дмитриј Шостаковић; ИИ
бечка школа - Шенберг, атонални експресионизам; ИИ Бечка школа - Шенберг - додекафонија; ИИ Бечка школа Берг и Веберн; Паул Хиндемит , Курт Вајл
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слусање
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Усмено
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
- Danuser, Hermann, Глазба 20. стољећа, Хрватско музиолошко друштво, Загреб, 2007.
- Микић, Весна, Лица српске музике: Неокласицизам, ФМУ, Београд, 2009.
- Morgan, Robert.P, Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe
and America (The Norton Introduction to Music History), W. W. Norton & Company; 1st
Edition, 1991. - превод Весна Микић.
- Веселиновић-Хофман, Мирјана, Фрагменти о музичкој постмодерни, Матица српска,
Нови Сад, 1997.
- Веселиновић-Хофман, Мирјана, Стваралачка присутност европске авангарде у нас,
Универзитет уметности, Београд, 1981.
Исход учења
Исход предмета је оспособљавање студената за промишљање и интерпретацију значајних појава и остварења из
области музике барока и класицизма, као и развијање историјског, теоријског и аналитичког мишљења везаног за
наведене епохе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
МЕТОДИКА ОПШТЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 3
Шифра предмета
ММ107
ЕСПБ
5
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
др Драгана Сарајлић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Методика општег музичког образовања има за циљ да се студенти оспособе за реализацију програмских садржаја
музичке културе у разредној и предметној настави ( од V до IX разреда основне школе ), развијањем личних
музичких способности ( музикалности ) и упути их у практичну примјену стечених знања.
Садржај предмета
Практично предавање у основним, средњим школама и гимназијама.
Преглед писмених припрема са темом:
Методе рада на упознавању музичких инструмената
Методе рада на упознавању стилских карактеристика историјских епоха
Методе рада на упознавању живота и дјела композитора
Методе рада на упознавању узичких облика
Музичка драматургија
Музика и текст
Музика и програм
Апсолутна музика
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Тракиловић Десанка; Музичка култура са методиком у разредној настави,
Стојановић Гордана; Настава музичке културе од 1. до 4. основне школе
Васиљевић М. Зорислава; Музички буквар,
Васиљевић М. Зорислава; Методика музичке писмености,
Ивановић, Нада: Методика општег музичког образовања
Исход учења
Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7
Шифра предмета
ЕЈ107
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Стицање способности да се самостално користи енглески језик , разумевање главне идеје сложених текстова који
се баве и конкретним и апстрактним темама, овладавање вокабуларом којим ће студенти моћи да аргументовано
изражавају своје мишљење о одређеним темама и савременим проблемима.
Садржај предмета
1.Uvod u kurs: predstavljanje kalendara rada studentima; zadaci i obaveze; oblici saradnje
2. Upotreba pomićnih glagola, vježbe slušanja:Two university students
3. Vježbe vokabulara: obarzovanje; Konverzacija: održavanje/tok dijaloga
4. Vježbe vokabulara: osjećanja, mišljenja i sufiksi Gramatika: izražavanje radnji i stanja koji se ponavljaju
5. Vježbe čitanja: Letter from abroad; vježbe pisanja: Your eating habits
6. Konverzacija: agreeing and disagreeing politely
7. Vježbe vokabulara: vrste zločina, kršioci zakon, zločin i kazna,glagoli i prijedlozi Vježbe čitanja: How honest are you?
8. Gramatika: Drugi kondicional; alternative za veznik“ako“; Vježbe slušanja: telefonski razgovor
9. Vježbe vokabulara: frazalbi glagoli; knjige i čitanje; konektori:razlog i kontrast
10. Gramatika: Treći kondicional; relativne rečenice Vježbe čitanja: Book reviews
11. Gramatika: Narativni glagolski oblici(Past Perfect Continuous) Konverzacija: Dvije urbane legende, dobar dan ili loš
dan
12. Vokabular: životinje, biljke i bašte,; pridjevi za izražavanje stavova
13. Gramatika: glagolski oblici za izražavanje budućnosti; vrste komparacija Vježbe čitanja:History of flowers
14. Vokabular: složeni pridjevi za izražavanje karakternih osobina Vježbe čitanja: razumijevanje riječi iz konteksta
15. Gramatika: Modalni glagoli; upotreba konstrukcije: glagol + gerund
čitanja: A problem at Daisy’s
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
C. Redston G. Cunningham face2face –upper intermediate. Cambridge University
Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Англистика
Назив предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8
Шифра предмета
ЕЈ108
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
1
Одговорни
Вук Ћустић, предавач, Бојан Нешковић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
Стицање способности да се самостално користи енглески језик , разумевање главне идеје сложених текстова који
се баве и конкретним и апстрактним темама, овладавање вокабуларом којим ће студенти моћи да аргументовано
изражавају своје мишљење о одређеним темама и савременим проблемима.
Садржај предмета
1.Revizija gramatičkog materijala, rječnika i vještina usvojenih u prvom semestru; predstavljanje kalendara rada za drugi
semestar; zadaci i obaveze; prijedlozi za poboljšanje nastave;
2. Vokabular:glagoli koji izražavaju stanja, posao i trgovina, Internet; tvorba riječi: prefiksi
3. Gramatika: Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; Vježbe pisanja: An Internet survey
4. Konverzacija: diskusija o stvarima zbog kojih se obično kajemo; Vježbe čitanja: How to make some extra cash
5. Vokabular: bioskop, homonimi; Gramatika: pasivi, veznici: as, like, such as, so, such
6. Vježbe čitanja:And the winner is...Vježbe slušanja: A night at the theatre
7. Vježbe vokabulara: kućni poslovi, složene imenice i pridjevi. Gramatika: have/get something done, get somebody to
do something, do something yourself
8. Vježbe čitanja: Men in the 21st century, Women's roles.Vježbe pisanja/kompozicije: Your family, Ppeople you know
9. Vježbe slušanja: Practical women, Wonderwall. Vježbe konverzacije: diskusija o porodici, razlike između muškaraca i
žena
10. Vježbe vokabulara: kolokacije vezane za posao i biznis, reklamiranje.
11. Gramatika: Opisivanje događaja u budućnosti, upravni govor. Vježbe čitanja: A problem at Daisy’s
12. Vježbe slušanja: Two friends arranging to meet, a business opportunity.
13. Vježbe konverzacije: talking about future, starting your own business.
14. Vježbe slušanja: Is my flat haunted?Vokabular: idiomi, kolokacije vezane za vijesti. Gramatika: modalni glagoli.
15. Vježbe pisanja/konverzacije: zaključivanje.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Вјежбе
Практичан рад
Колоквији - тестови
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература:
Присуство настави
Писмени
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
C. Redston G. Cunningham face2face –upper intermediate. Cambridge University
Press
Исход учења
Од студента се на крају наставе предмета очекује да је савладао предвиђене граматичке и лексичке јединице
енглеског језика и усвојио општи и музички вокабулар који ће му омогућити информативно читање текстова,
самостално репродуковање текста у облику повезаног излагања или конверзацијске размене ставова, као и
критичког осврта и изношења сопствених ставова у вези са одређеном темом из различитих студијских програма.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 4
Шифра предмета
МС108
ЕСПБ
6
Година студија
IV
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
Др Ивана Дробни, редовни професор
наставник
Намјена и циљ предмета
Формирање наставног кадра за предмете солфеђо и теорија музике према потребама образовног процеса у
музичким школама.
Садржај предмета
Теоријска настава: садржај предмета усмерен је на специфично посматрање и артикулисање музичке писмености
у контексту образовног процеса. Обухвата различите приступе музичком градиву у контексту примене
разноврсних метода узимајући у обзир детерминишуће факторе образовног процеса (као и тип националног
образовног система, циљ образовног процеса, структуру школства, курикулум и сл.).
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Усмени
Писмени
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит (писмени)
Завршни испит (усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
-
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
30
10
10
20
30
100
Активност на настави
Минималан број
бодова
15
5
5
10
16
51
Васиљевић, Зорислава, Методика наставе солфеђа, Завод за уџбенике и наставна
Средства, 2006,
Дробни, Ивана, Методичке основе вокално-инструменталне Наставе, Завод за
уџбенике, Београд, 2008.
Исход учења
Студент је усвојио теоријско знање и у стању је да аргументовано проблематизује теме из пређених области,
демонстрирајући своје аналитичко и критичко мишљење; студент може да осмисли и изведе час на основу било
које наставне јединице из градива солфеђа и теорије музике у оквиру предшколског, основношколског и
средњошколског система; студент има увид у могућности реализације наставе солфеђа и теорије музике у оквиру
целокупног музичког образовног система; студент разуме и може да примени критеријуме вредновања знања.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 6
Шифра предмета
ИМ108
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности
музике барока и класицизма. Стицање способности креативне примене стечених знања у матичној области
студија.
Садржај предмета
Предавања, слушање и анализирање примера из литературе. Теме: Музика после 1945. године (друштвеноисторијски контекст, правц); Интегрални серијализам - особености технике компоновања; Интегрални
серијализам - Штокхаузен и Булез; Алеаторика - особености технике, Алеаторика европског типа - Штокхаузен и
Булез; Електронска музика - технолошки историјат; Електронска музика - праксе; Алеаторика америчког типа - Џон
Кејџ; Алеаторика пољске школе - Пендерецки и Лутославски; Ђерђ Лигети - микрополифонија; Минимализам у
музици - особености правца; Минимализам - Стив Рајш и Филип Глас; Постмодерна у музици
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слушање
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Усмено
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Danuser, Hermann, Глазба 20. стољећа, Хрватско музиолошко друштво, Загреб,
2007.
Микић, Весна, Музика у технокултури, Универзитет уметности у Београду, 2004.
Morgan, Robert.P, Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern
Europe and America (The Norton Introduction to Music History), W. W. Norton &
Company; 1st Edition, 1991. - превод Весна Микић.
Веселиновић-Хофман, Мирјана, Фрагменти о музичкој постмодерни, Матица
српска, Нови Сад, 1997.
Веселиновић-Хофман, Мирјана, Стваралачка присутност европске авангарде у нас,
Универзитет уметности, Београд, 1981.
Исход учења
Исход предмета је оспособљавање студената за промишљање и интерпретацију значајних појава и остварења из
области музике барока и класицизма, као и развијање историјског, теоријског и аналитичког мишљења везаног за
наведене епохе.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музичка педагогија
Назив предмета
МЕТОДИКА ОПШТЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 4
Шифра предмета
ММ108
ЕСПБ
6
Година студија
IV
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
др Драгана Сарајлић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Методика општег музичког образовања има за циљ да се студенти оспособе за реализацију програмских садржаја
музичке културе у разредној и предметној настави ( од В до ИX разреда основне школе ), развијањем личних
музичких способности ( музикалности ) и упути их у практичну примјену стечених знања.
Садржај предмета
Практично предавање у основним, средњим школама и гимназијама.
Преглед писмених припрема са темом:
Методе рада на упознавању музичких инструмената
Методе рада на упознавању стилских карактеристика историјских епоха
Методе рада на упознавању живота и дјела композитора
Методе рада на упознавању музичких облика
Музичка драматургија
Музика и текст
Музика и програм
Апсолутна музика
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
-
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
Тракиловић Десанка; Музичка култура са методиком у разредној настави,
Стојановић Гордана; Настава музичке културе од 1. до 4. основне школе
Васиљевић М. Зорислава; Музички буквар,
Васиљевић М. Зорислава; Методика музичке писмености,
Ивановић, Нада: Методика општег музичког образовања
Исход учења
Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
Шифра предмета
ЕТ107
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
7
Статус предмета
Обавезни
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
2
Одговорни
Др Весна Микић, ванредни проф., Славиша Микић, асист.
наставник
Намјена и циљ предмета
У оквиру овог предмета посебна пажња биће посвећена музици националних мањина У Србији (Цигани, Власи,
мањине у Војводини).
Садржај предмета
Од студента се очекује да похађањем курса стекне основна знања везана за облике музицирања припадника
националних
мањина.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Слусање
Вјежбе
примјера
Коментари:
Начин провјере знања
Завршни испит
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
- Васић, Оливера, Народне песме и игре у околини Бујановца, Београд : Етнографски
институт САНУ, 1980,
- Големовић,
Димитрије
О.Инструментална
традиција
Влаха
(прилог
етномузиколошком проучавању подручја акомулације ХЕ “Ђердап ИИ”), Новинскоиздавачка организација ООУР “Тимок”, 1983,
- Големовић, Димитрије О., „Однос сеоског и градског у музицирању лозничког
виолинисте Наифа Амзића, СУФЦГ ,1988,
- Девић, Драгослав, Народна музика Црноречја, Београд : ФМУ, 1990,
- Големовић, Димитрије О., Народна музика ђердапских Влаха, Центар за проучавање
народних игара Србије, 1992,
- Големовић, Димитрије О., “Путујући музичар Богоје Царијевић” у: Развитак, 1992, бр.
3-4, Зајечар : Новинско-издавачка организација ООУР “Тимок” 1992
Исход учења
У оквиру овог курса посебна пажња биће посвећена музици националних мањина У Србији (Цигани, Власи,
мањине у Војводини).
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ 8
Шифра предмета
КЛ108
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
1
Вјежбе
0
Одговорни
Мр Александра Радосављевић, доцент, Дарио Зомбра, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Овладавање знањем и вештином свирања на клавиру у складу са изграђивањем професионалне и свестрано
образованe музичке личности у оквиру струке.
Садржај предмета
Познавање и рад на клавирској литератури разних епоха стилова и облика (за клавир соло или за клавир са
другим инструментима) кроз практично извођење на инструменту. Индивидуална настава кроз практичан рад са
сваким студентом. Концертна пракса студената – активно и пасивно учешће(са дискусијом). Током 15 недеља
обрађују се по програму две етиде, једна полифона барокна композиција, једна цела соната и две композиције од
којих једна обавезно домаћег или аутора XX века. 1-5 упознавање основних карактеристика звучне слике задатих
композиција (стила, облика и обележја у темпу, динамици и артикулацији). 6-10 аналитички рад на савладавању
текста и разрешењу основних извођачких проблема на микро и макро плану задатих композиција. 11-15 рад на
потпуном овладавању темпом, стилом и интерпретацијом задатих композиција. Појам – идеја, карактеристике,
историја – развој, процес). Вјежбе за тонско обликовање. Дијатонске љествице у паралелном и супротном
кретању у размаку октаве, у обиму 4 октаве. Дурски и молски четворозвуци са обртајима у великом разлагању
паралелно у обиму 4 октаве.
Композиције виртуозног карактера: К. Черни, оп.299 Етиде I и II свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45:
Етиде, Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Полифоне композиције: Ј. С. Бах: Двогласне
инвенције, Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Композиције велике форме:
Хајдн: Сонате, В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe; Композиције слободне форме.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрација
Практичан рад
вјежбе
Начин провјере знања (означити масним словима)
Присуство на настави Активност на настави
Студије случаја
колоквиј
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Концертна пракса
Заврсни испит
Поени - Бодови
Семинарски радови
Истраживање
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
51
концертна пракса
10
колоквиј
20
Активност на настави
10
Присуство на настави
10
Завршни испит (практицни)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
К. Черни, оп.299 Етиде И и ИИ свеска, Лешхорн, оп. 66: Етиде, Хелер, оп. 45: Етиде,
Кабалевски: Етиде, Шчедрин: Етиде, Бургмилер: Етиде; Ј. С. Бах: Двогласне инвенције,
Хендл: Избор композиција за клавир, Мјаковски оп. 78: Двогласне фуге; Хајдн: Сонате,
В.А.Моцарт: Сонате, Бетовен: Сонатe
Исход учења
По завршетку наставе од студента се очекује да на основу стечених практично извођачких знања и вештина
коришћења клавира, у оквиру струке оствари на најбољи начин спој теоријских знања са практичним – живом
музиком, посебно у раду са хорским ансамблима и употпуни музичко образовање.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
АНАЛИЗА МУЗИЧКИХ СТИЛОВА 1
Шифра предмета
АМС107 ECTS
5
Година студија
4
Семестар
7
Статус предмета
Изборни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни наставик
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доц.
Намјена и циљ предмета
Оспособљавање студената за аналитички приступ стилу у музици.
Садржај предмета
Теоријска настава Општа проблематика везана за феномен музичког стила и музичко–стилску анализу
(аналитички приступ). 1.Однос ренесансног и барокног стила и стилска формација барока 2.Стилски комплекси
барока; монодијски стил 3.Концертантни стил и bel canto 4.Однос италијанског и француског стила: француски
класицизам друге половине XVII и прве половине XVIII века 5.Stulus luxurianus и немачки национални стил прве
половине XVIII века 6.Стилска формација класицизма 7.Стилски комплекси класицизма: галантни стил, осећајни
стил 8. Стурм унд Друнг и високи класицизам 9.Стилска формација романтизма 10.Комплекс романсе 11.Музичко
- драмски стил 12.Импресионизам 13.Стилови и правци у музици XX века; експресионизам 14.Модернизам
15.Постмодернизам
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Način izvođenja nastave
Предавања
Практичан рад
Дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијум
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство настави
Активност на настави
Завршни испит (писмени)
(Завршни испит усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
Обавезна литература
-
Присуство настави
Завршни испит
Поени - Бодови
10
20
10
10
50
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
Деспић, Деспић, Музички стилови, Српско Сарајево, Завод за уџбенике и наставна
средства, 2004,
-Гостушки, Драгутин, Време уметности, Просвета, 1968,
-Д.Деспић: Хармонија са хармонском анализом I, II, III, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005.
Исход учења
Очекује се да по завршетку похађања наставе студенти располажу основним знањима везаним за питања
музичког стила и да буду оспособљени за самосталан аналитички приступ музичком стилу.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
АНАЛИЗА МУЗИЧКИХ СТИЛОВА 2
Шифра предмета
АМС107
ECTS
6
Година студија
4
Семестар
8
Статус предмета
Обавезни X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни наставик
Мр Светислав Божић, редовни проф., Ана Гњатовић, доц.
Намјена и циљ предмета
Оспособљавање студената за аналитички приступ стилу у музици.
Садржај предмета
Теоријска настава Општа проблематика везана за феномен музичког стила и музичко–стилску анализу
(аналитички приступ). 1.Однос ренесансног и барокног стила и стилска формација барока 2.Стилски комплекси
барока; монодијски стил 3.Концертантни стил и bel canto 4.Однос италијанског и француског стила: француски
класицизам друге половине XVII и прве половине XVIII века 5.Stulus luxurianus и немачки национални стил прве
половине XVIII века 6.Стилска формација класицизма 7.Стилски комплекси класицизма: галантни стил, осећајни
стил 8. Стурм унд Друнг и високи класицизам 9.Стилска формација романтизма 10.Комплекс романсе 11.Музичко
- драмски стил 12.Импресионизам 13.Стилови и правци у музици XX века; експресионизам 14.Модернизам
15.Постмодернизам
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Način izvođenja nastave
Предавања
Практичан рад
Дискусија
Коментари:
Начин провјере знања
Тестови/колоквијум
Активност на настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији - тестови
Присуство настави
Активност на настави
Завршни испит (писмени)
(Завршни испит усмени)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
Обавезна литература
-
Присуство настави
Завршни испит
Поени - Бодови
10
20
10
10
50
Минималан број
бодова
5
10
5
5
26
Деспић, Деспић, Музички стилови, Српско Сарајево, Завод за уџбенике и наставна
средства, 2004,
-Гостушки, Драгутин, Време уметности, Просвета, 1968,
-Д.Деспић: Хармонија са хармонском анализом I, II, III, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2005.
Исход учења
Очекује се да по завршетку похађања наставе студенти располажу основним знањима везаним за питања
музичког стила и да буду оспособљени за самосталан аналитички приступ музичком стилу.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( стваралаштво-сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ОСНОВИ ДИЗАЈНА
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
4
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Предавања
Одговорни
Доц.мр Ненад Малешевић
наставник
Намјена и циљ предмета
Семестар
2
Вјежбе
0
Cilj predmeta je da studenti upoznaju i usvoje osnovna načela vizuelnog oblikovanja. Studenti
izučavaju svojstva forme, odnosno pravila i postupke komponovanja likovnih elemenata. Nastava se
oslanja na primjere iz istorije umjetnosti, fotografije i dizajna. Zadaci se realizuju upotrebom softvera
za vektorsko crtanje i obradu digitalne fotografije. U suštini, funkcija predmeta je savlađivanje
osnova dizajna i pripremanje studenata za složenije metode, procese i tehnike rada.
Predmet sadrži predavanja iz oblasti teorije forme i teorije i istorije dizajna. Dizajn se izučava kao
metamedijska praksa. Težište je na vježbama koje studenti realizuju u domenu crteža, slikarstva i
fotografije, te u domenu osnova računarske obrade i generisanja crteža, slika i fotografija.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Практичан рад
Вјежбе
Слушање музике
Коментари:
Начин провјере знања
Завршни испит
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
20th Century Photography. Museum Ludwig Köln, Edition: English,
Taschen, (ISBN: 978-3-8228-4083-2)
Arnason, H. H. - Istorija moderne umetnosti. Beograd, Izdavački zavod
Jugoslavija, 1975.
Bogdanović, Kosta i Bojana Burić. - Teorija forme. Beograd, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, 2004.
Bogdanović, Kosta. - Oblici, pojave, stanja kao mogućnosti vizuelnih
značenja, Beograd, MSU, 1984.
Denegri, Ješa (priredio). - Dizajn i kultura. Beograd, SIC, 1980.
Dorfles, Đilo. – Uvod u dizajn: jezik i istorija serijske proizvodnje. Novi
Sad, Svetovi, 1994.
-
Ishod učenja je sticanje osnovnih znanja o vizuelnom oblikovanju, odnosno o određenim
pravilim i postupcima komponovanja likovnih elemenata, kao i osposobljenost za učenje kritičkog
rasuđivanja o dizajnu i vizuelnim umjetnostima načelno. Ishod je i poznavanje osnovnih načela rada
(funkcija, algoritama i naredbi) u softverima Corel Draw, Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.
Исход учења
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Музикологија
Назив предмета
МУЗИКА И МЕДИЈСКА КУЛТУРА
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
4
Семестар
7
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
др Весна Микић, ванредни проф.
наставник
Намјена и циљ предмета
Студенти ће бити оспособљени да овладају теоријским апаратом из области студија медија, који ће им омогућити
и солидно аналитичко сналажење у анализи медијских музичких садржаја. Поред тога овладаће и основним
техникама и знањима о медијским формама музике.
Садржај предмета
Студије медија – преглед теорија и основних појмова 1 – медиј као порука (Мек Луан) Келнер, Болтер и Грусин,
Манович
Студије медија – преглед теорија и основних појмова 2 – симулација ( Бодријар)
Студије медија – преглед теорија и основних појмова – медијска култура (Келнер)
Студије медија – преглед теорија и основних појмова – нови медији, ремедијација (Болтер и Грусин, Мановч)
Медији музике – теоријске поставке
Штампани медији и музика – од теоријских трактата до интернет часописа
Радијска култура; Грамофонска култура; Телевизија и музика
Музички видео
Носачи звука – о винила до Ipod-а
Интернет платформе и презентација музике – Wеб 2.0. (Yоутубе)
Провјера знања - испит
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Практичан рад
Вјежбе
Слушање музике
Коментари:
Начин провјере знања
Завршни испит
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Колоквији
Присуство на настави
Залагање на настави
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Активност на настави
Поени - Бодови
30
10
10
50
100
-
Исход учења
колоквијуми
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Marshal McLuhan, The Medium is the Message:An Inventory of Effects (1967);
Жан Бодријар, Симулакрум и симулација, Светови, Нови Сад, 1991,
Лев Манович, Метамедији, Београд, СКЦ, 2000,
Музика и медији, Зборник радова са Међународног скупа, Катедра за
музикологију и етномузикологију, ФМУ, Београд, 2002,
Ур. Весна Микић и Татјана Марковић, Даглас Келнер, Медијска култура, Цлио,
Београд, 2004.
ур. Венса Микић и Татјана Марковић, Даглас Келнер, Медијска култура, ЦЛИО,
Београд, 2004.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
Ужа област
Назив предмета
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Менаџмент
МЕНАЏМЕНТ
ЕСПБ
2
Година студија
Изборни
Х
Фонд часова
Шифра предмета
III
Семестар
6
Статус предмета
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
наставник
др. Васо Арсеновић, доцент
Намјена и циљ предмета
Упознавање релевантних принципа менаџмента, те стицање представе о значају, волуминозности и деликатности
менаџмента као науке и вјештине. Изучавње предузећа и његовог окружења, као основа за коезистентно
изучавање пословног управљања.
Кључне ријечи: људи, ефикасност, промјене, мотивисање, вођење, конкурентска предност, мик пословних
функција и процеса, планови, стратегија, циљеви, организовање и сл.
Садржај предмета
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Практичан рад
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
10
5
10
5
10
5
20
10
50
26
100
51
Ј.Тодоровић, Ј. Ђурановић., Основи менаџмента, Слобомир П Универзитет,
2004.године
Додатна литература:
- Ј.Тодоровић, Д. Ђуричин, С. Јаношевић : Стратегијски менаџмент
- Д.Ерић: Увод у менаџмент, Чигоја, Београд, 2000. године
- Ј. Стонер, Р.Фриман, Д. Гилберт: Менаџмент, Желнид, Београд, 2002. године
- Други наслови које настваник саопшти током предавања
Обавезна литература
Исход учења
Стицање представе о значају, волуминозноси и деликатности менаџманта као науке и вјештине.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Опште студије кљижевности
Назив предмета
УВОД У ЕНГЛЕСКУ КУЛТУРУ
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
Статус предмета
Изборни
Х
Фонд часова
Одговорни
наставник
др Оливера Петровић, доцент
Намјена и циљ предмета
III
Предавања
Семестар
2
Вјежбе
6
0
Cilj predmeta podrazumeva da se studenti upoznaju sa britnaskom kulturom i njenim najvažnijim dostignućima u
različitim društvenim, obrazovnim, umetničkim i drugim oblastima koji, globalno, definišu svaku kulturu. Znanja iz te
kulture obuhvataju vreme od dolaska Iberijaca, odnosno Kelta pa sve do nekih dvadesetih godina 20. veka. Cilj predmeta
i nastave da se izvuku pozitvna iskustva iz te kuluture.
Program treba da ukaže, pre svega, na one odlike ove kulturue koje je čine specifičnim u opdnosu na tzv. kontinentalnu
kulturu. Istorijski pregled najvažnijih događaja, obihvata zanimljive i poučne fakte, na što se posebno skreće pažnja
studenta, razmatra istoriju engleskih dinastija, ukazuje na specifičnosti anglikanske crkve, odnosa sa Velsom, Škotskom i
Irskom, što dozvoljava studentima da mogu, na koristan način, vršiti, zajedno sa nastavnikoma, usporedbe sa domaćom i
kontinentalnom istorijom.
Садржај предмета
Program obuhvata fenomen kulturnih obrazaca, običaje koji su definisali parlamentarni i demokratski život Ostrva,
stvorili jedan od najzanimljivijih sociuma savremenog sveta.
Sadržajno program obuhvata pregled etničko-geografski od Kelta, druida, rimsku okupaciju, najezde Anglosaksona,
Skandinavaca, prvu dinastiju i okupaciju Engleske od strane Normana, nastanak pojma, geografskog i političkog, Britanija,
početke parlamentarnog života koji se, potom, prati sve do dvadesetih godina prošloga veka, zajedno sa razvojem
demokratije od Magna karte do početka 20. veka. Obrađuju se sve dinastije, najznačajniji kraljevi, naučni i socijalni život,
britanski, engleski ratovi, kolonijlna ekspanzija Britanije, značjani filosfski i ekonosmki mislioci (T. Mor, Hobz, Lok, Njutn,
A, Smit, itd.), posebno elizabetansko i viktorijansko doba, liberalizam, rađanje partijskog života, najuticajniji prajmministri 19. veka, odnos kapitalizma i imperijalizma, uz prethodna objašnjenja i sitiuranje industrijske revolucije kao
motora mnogih društvenih i kulturnih promena. Uratko se posmatra i politika Britanije prema Srbiji i Balkanu.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Практичан рад
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
 McDowall, David(1997). An Illustrated History of Britain, Longman, London.
 McDowall, David(2003). Britain in Close-Up: An In-Depth Study of Contemporary Britain
(new edition), Pearson longman, London
Исход учења:
Kritičko promišljanje engleske kulture i istorije.
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Композиција
Назив предмета
АРАНЖИРАЊЕ 1
Шифра предмета
СЛ101
ЕСПБ
Статус предмета
обавезни
X
Одговорни наставник
мр Светислав Бпћић, редовни проф., Ана Гњатовић, доцент
2
Година студија
Фонд часова
IV
Предавања
Семестар
7
2
0
Вјежбе
Намјена и циљ предмета
1. Образовни циљ
Предмет треба да омогући студентима овладавање вишегласном фактуром и инструментима намењеним дечјем
музицирању.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход предмета
Оспособљеност студента да креативно употребљава поседујуће инструменте намењене дечјем музицирању (блок флауте
/фрулице/, инструменте Орфовог инструментаријума) аранжирањем различитих композиција за трогласне и
четворогласне
ансамбле фрулица и вишегласне ансамбле Орфових инструмената у заданом и слободном саставу.
Спремност за рад у предшколским установама.
Садржај предмета
Упознавање са инструментима намењеним дечјем музицирању, писање и извођење аранжмана за вишегласне
ансамбле од њих сачињених.
Практична настава: Упознавање са техничким могућностима, тонским и изражајним својствима фрулице (блокфлауте).
Једнообразна нотација, регистарске варијанте; двоглас фрулица. Вишегласни ансамбли фрулица и принципи
аранжирања: партитура и партичело.
Трогласни и четворогласни ансамбли фрулица. Опште карактеристике и намена Орфовог
инструментаријума. Упознавање и основна подела инструмената. Опнозвучни и дрвозвучни инструменти
неодређене висине звука.
Металозвучни инструменти неодређене висине звука. Бележење музике за инструменте неодређене висине звука.
Инструменти одређене висине звука. Принципи (и поступци) аранжирања. Практично извођење аранжмана.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрације
Вјежбе
Дискусија
Практичан рад
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Усмени
Писмени
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
Колоквијуми - тестови
30
15
Присуство настави
10
5
Активност на настави
10
5
Завршни испит (писмени)
20
10
(Завршни испит усмени)
30
15
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
Ужа област
Композиција
Назив предмета
АРАНЖИРАЊЕ 2
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
X
X
Фонд часова
Изборн
и
III
Статус предмета
Обавезни
Предавања
Одговорни наставник
мр Светисалав Божић, редовни проф. , Ана Гњатовић, доцент
Семестар
8
2
0
Вјежбе
Намјена и циљ предмета
1. Образовни циљ
Предмет треба да омогући студентима овладавање вишегласном фактуром и инструментима намењеним дечјем
музицирању.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход предмета
Оспособљеност студента да креативно употребљава поседујуће инструменте намењене дечјем музицирању (блок флауте
/фрулице/, инструменте Орфовог инструментаријума) аранжирањем различитих композиција за трогласне и
четворогласне
ансамбле фрулица и вишегласне ансамбле Орфових инструмената у заданом и слободном саставу.
Спремност за рад у предшколским установама.
Садржај предмета
Упознавање са инструментима намењеним дечјем музицирању, писање и извођење аранжмана за вишегласне
ансамбле од њих сачињених.
Практична настава: Упознавање са техничким могућностима, тонским и изражајним својствима фрулице (блокфлауте). Једнообразна нотација, регистарске варијанте; двоглас фрулица. Вишегласни ансамбли фрулица и
принципи аранжирања: партитура и партичело.
Трогласни и четворогласни ансамбли фрулица. Опште карактеристике и намена Орфовог
инструментаријума. Упознавање и основна подела инструмената. Опнозвучни и дрвозвучни инструменти
неодређене висине звука.
Металозвучни инструменти неодређене висине звука. Бележење музике за инструменте неодређене висине звука.
Инструменти одређене висине звука. Принципи (и поступци) аранжирања. Практично извођење аранжмана.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
Демонстрације
Вјежбе
Дискусија
Практичан рад
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Усмени
Писмени
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
Колоквијуми - тестови
30
15
Присуство настави
10
5
Активност на настави
10
5
Завршни испит (писмени)
20
10
(Завршни испит усмени)
30
15
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења
-
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
Ужа област
Назив предмета
Шифра предмета
Статус предмета
Одговорни наставник
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Композиција
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ 5
XA105
ЕСПБ
5
Година студија
III
Семестар
5
Обавезни Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
проф. мр Светисалав Божић, редовни проф., Ана Гљатовић, доц.Јелена Јеленковић,
асист.
Намјена и циљ предмета
1. Образовни циљ
Проширивање, употпуњавање познавања хармоније из раније етапе школовања (изучавање Науке о хармонији у
средњој школи)
у три смера:
-теоријском
-стилско-историјском
-практичном
2. Исходи образовања (Стечена знања):
По завршетку похађања наставе од студента се очекује да:
-развије одређена знања и вештине у самосталном, теоријски утемељеном, надасве креативном приступу
музичкој литератури,
како са практично-аналитичке, тако и са стваралачке позиције;
-практично овлада свим, за дати стил, карактеристичним хармонским појавама;
-развије способност практичног реконструисања хармонског језика поједине стилске епохе, као и њених изразитих
представника.
Садржај предмета
1.Начини испољавања националног у музици; модалне и остале специфичне лествице у музици националних
школа деветнаестог века
2.Национални романтизам у Русији – опште одлике; хармонске особености;
3.Хармонски језик Александра Бородина;
4.Хармонски језик Николаја Римског-Корсакова;
5.Хармонски језик у операма и инструменталној музици Модеста Мусоргског;
6.Испољавање латентне модалности у хармонији Мусоргског;
7.Хармонски језик Петра И. Чајковског;
8.Особености хармоније чешке националне школе: Беџих Сметана и Антоњин Дворжак;
9.Музика европског Севера – Едвард Григ и Јан Сибелијус;
10.Национална оријентација у шпанској музици;
11.Национални романтизам у српској музици – опште одлике;
12.Хармонски језик у делима Стевана Ст. Мокрањца;
Практична настава:
1.Хармонска анализа дела одломка композиције аутора руске националне школе
2.Приступ хармонизацијама национално-одређених тема
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења
Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
10
10
10
20
50
100
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Умјетност ( ставаралаштво и сви облици ставаралаштва)
Назив предмета
ДИРИГОВАЊЕ 5
Шифра предмета
DI105
ЕСПБ
2
Година студија
III
Семестар
Статус предмета
Обавезни Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
Одговорни
Јасмиина Новокмет, ванредни проф., мр Јелена Тракиловић, доц.
наставник
Намјена и циљ предмета
5
0
1. Образовни циљ
Упознавање и савладавање свих елемената хорског дириговања,како кроз теоријски,тако кроз практичан рад,да
би се студент
оспособио за рад са ансамблима тј. Хоровима (дечији,женски,мушки,мешовити)
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Од будућег хорског диригента се очекује да практично примењује стечено знање из ове веома сложене
дисциплине,која сумира познавање теоријских и практичних елемената музичких стручних предмета.Познавање
диригентске и вокалне технике, музичке стилистике,начина и организације рада са различитим вокалним
ансамблима морају бити предуслов за активно учешће хорског диригента у припреми и реализацији музичких
наступа са ансамблом.
Садржај предмета
Предмет хорско дириговање представља основу за будући рад са вокалним ансамблима.Настава се изводи са
групом до 15 студената са посебним акцентом на индивидуалном раду
Поред неопходног теоријског,то јест аналитичког дела наставе, тежиште је на практичној настави која садржи:
упознавање са елементима технике дириговања,вежбе мануелне технике као и авладавање хорских композиција
различитих епоха и стилова од ренесансе до савремених домаћих и страних композитора.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Практичан рад
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења
Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
10
10
10
20
50
100
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
Ужа област
Назив предмета
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Композиција
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ 6
Шифра предмета
HA106
ЕСПБ
5
Година студија
III
Семестар
6
Статус предмета
Обавезни Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
1
Одговорни
проф. мр Светисалав Божић, редовни проф,, Ана Гњатовић, доц. Јелена Јеленковић,
наставник
асист.
Намјена и циљ предмета
1. Образовни циљ
Проширивање, употпуњавање познавања хармоније из раније етапе школовања (изучавање Науке о хармонији у
средњој школи)
у три смера:
-теоријском
-стилско-историјском
-практичном
2. Исходи образовања (Стечена знања):
По завршетку похађања наставе од студента се очекује да:
-развије одређена знања и вештине у самосталном, теоријски утемељеном, надасве креативном приступу
музичкој литератури,
како са практично-аналитичке, тако и са стваралачке позиције;
-практично овлада свим, за дати стил, карактеристичним хармонским појавама;
-развије способност практичног реконструисања хармонског језика поједине стилске епохе, као и њених
изразитих представника.
Садржај предмета
1.Општа обележја хармонског језика импресионизма; улога хармоније у импресионизму;
2.Хармонски језик Клода Дебисија и Мориса Равела; целостепена доминанта код Дебисија
3.Особености хармонског језика Александра Скрјабина;
4.Хармонија неокласицизма – опште одлике; неокласицизам Сергеја Прокофјева
5.Одлике хармонског језика неокласицизма у делима Паула Хиндемита и француске ,,Шесторке';
6.Националне школе двадесетог века – хармонски језик Беле Бартока и Игора Стравинског;
7.Хармонски језик композитора српске музике двадесетог века: Стевана Христића, Милоја Милојевића, Предрага
Милошевића,
композитора ,,Прашке групе' ;
8.Нови путеви хармонске и мелодијске организације у музици двадесетог века: квартни и квинтни акорди,
кластери; вишеслојност
фактуре (битоналност и политоналност); нови модуси;
9.Хармонија експресионизма: атоналност, додекафонија; особености хармонског језика Арнолда Шенберга,
Антона Веберна и
Албана Берга;
Практична настава: 1.Писмена хармонска анализа одломка композиције аутора музике двадесетог века
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
Ужа област
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Умјетност ( стваралаштво и сви облици стваралаштва)
Назив предмета
ХОР 7
ХО107
Обавезни
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
Статус предмета
Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
Одговорни
наставник
Мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмина Новокмет, ванредни проф.
Намјена и циљ предмета
7
0
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења:
Практичан рад
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100

Оспособљеност студената – будућих наставника за реализацију наставе
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
Ужа област
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Умјетност ( стваралаштво и сви облици сваралаштва)
Назив предмета
ХОР 8
ХО108
Обавезни
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
IV
Семестар
Статус предмета
Х
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
Одговорни
наставник
мр Јелена Тракиловић, доцент, Јасмина Новокмет, ванредни проф.
Намјена и циљ предмета
8
0
Циљ предмета је да, кроз учешће у припремању више различитих програма и пројеката, студенти овладају свим
потребним елементима студирања хорског дела, практично примене стечена знања (како певања у хоровима и
вокалним ансамблима-професионалним и аматерским), тако и у раду са школским и аматерским хоровима свих
узраста.
Садржај предмета
Хорска импостација гласа кроз практични рад; Певачко дисање; Певање хорских вокализа; Укупно усавршавање
фонаторног апарата сваког појединца; Савладавање и других елемената вокалне технике. Припремање од четири
до осам хорских програма (вокалних и вокално-инструменталних пројеката) композитора различитих епоха и
стилских одређења.Процес припремања програма омогућава студентима, осим искуства активног музицирања и
практично и теоријско упознавање са хорском литературом, а његово савладавање, учествовање у јавном
извођењу концерата или реализацији тонских записа,снимака.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Демонстрација
Вјежбе
Практичан рад
Начин провјере знања
Практично
Семинарски рад
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Семинарски рад
Присуство на настави
Залагање на настави
колоквиј
Завршни испит
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна литература
Исход учења:
колоквији
Активност на настави
Поени - Бодови
10
10
10
20
50
100

Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
ОСНОВЕ КОРЕПЕТИЦИЈЕ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ 1
Шифра предмета
ЕСПБ
Година студија
Семестар
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова 2
Предавања
Вјежбе
Одговорни
др. Ивана Дробни, мр Сандра Ивановић, доцент
наставник
Намјена и циљ предмета
Интеракција наставе Солфеђа и Методике општег музичког образовања са наставом упоредног
(комплементарног) клавира и овладавање вештином функционалне примене свирања на клавиру у музичкој
настави; Овладавање принципима транспозиције; Развијање вештине редуковања клавирске деонице и њене
практичне примене уз очување стилских карактеристика.
Садржај предмета
Овладавање основним принципима читања с листа и повезивање са наставом Солфеђа и Музичке културе;
Стицање праксе у вештом читању а прима виста и истовременом певању и свирању нотног текста; Развијање
вештине импровизовања клавирске пратње уз очување хармонске логике изворног текста.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Практичан рад
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Усмени
Писмени
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Присуство на
настави
Формирање оцјене (означити масним словима активности које се оцјењују и унијети максималан број бодова
које студент може остварити за сваку активност, као и минималан број бодова које студент треба остварити за
сваку активност)
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Поени - Бодови
Минималан број
бодова
Колоквији - тестови
10
5
Присуство настави
10
5
Активност на настави
10
5
Завршни испит (писмени)
20
10
(Завршни испит усмени)
50
26
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
51
Ивана Дробни: Мелодика III, етиде са клавирском пратњом
ЛИТЕРАТУРА
Ивана Дробни: Solfeggietto
Albert Lavignac: Solfege des Solfeges, 1A, 1B
Vaccai, Nicola: Metodo pratico de canto
Marchesi, Mathilde: 24 Vocalises for Soprano or Mezzo-Soprano, Op.2
Viardot, Pauline: An Hour of Study
Обавезна литература
Исход учења
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Солфеђо
Назив предмета
ОСНОВЕ КОРЕПЕТИЦИЈЕ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ 2
Шифра предмета
ЕСПБ
Година студија
Семестар
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Предавања
Вјежбе
Одговорни
др Ивана Дробни, мр Сандра Ивановић
наставник
Намјена и циљ предмета
Интеракција наставе Солфеђа и Методике општег музичког образовања са наставом упоредног
(комплементарног) клавира и овладавање вештином функционалне примене свирања на клавиру у музичкој
настави; Овладавање принципима транспозиције; Развијање вештине редуковања клавирске деонице и њене
практичне примене уз очување стилских карактеристика.
Садржај предмета
Овладавање основним принципима читања с листа и повезивање са наставом Солфеђа и Музичке културе;
Стицање праксе у вештом читању а прима виста и истовременом певању и свирању нотног текста; Развијање
вештине импровизовања клавирске пратње уз очување хармонске логике изворног текста.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Практичан рад
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Усмени
Писмени
Присуство на
настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Поени - Бодови
Колоквији - тестови
10
Присуство настави
10
Активност на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
Ивана Дробни: Мелодика III, етиде са клавирском пратњом
ЛИТЕРАТУРА
Ивана Дробни: Solfeggietto
Albert Lavignac: Solfege des Solfeges, 2A, 2B
Abt, Franz: Praktische Gesangschule, Op.474
Panofka, Heinrich: Vocalises progressives, Op.85
Panofka, Heinrich: Vocalises progressives, Op.86
Тирнанић, Радмила: Песме и арије старих мајстора
Обавезна литература
Исход учења
Активност на настави
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
ОСНОВЕ ОРКЕСТРАЦИЈЕ 1
Шифра предмета
ЕСПБ
Година студија
Семестар
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Предавања
Вјежбе
Одговорни
проф. мр Светислав Божић
наставник
Намјена и циљ предмета
Упознавање са основама акустике, теоријско,аналитичко и практично проучавање жичаних музичких
инструмената. Упознавање са врстама и саставима оркестра.
Оспособљавање за самостално проучавање оркестарске литературе.
Садржај предмета
Предмет треба да омогући студентима упознавање са основама акустике, врстама и саставима оркестара као и са грађом,
историјатом и техничко-употребним вредностима жичаних музичких инструмената.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Практичан рад
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Усмени
Писмени
Присуство на
настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
Колоквији - тестови
10
Присуство настави
10
Активност на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
Деспић, Дејан Музички инструменти Београд : Универзитет
ЛИТЕРАТУРА
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
уметности 1993
2, Обрадовић, Александар Увод у оркестрацију Београд : Универзитет
уметности у Београду 1997
Обавезна литература
Исход учења
Предмет треба да омогући студентима упознавање са основама акустике, врстама и саставима оркестара као и са грађом,
историјатом и техничко-употребним вредностима жичаних музичких инструмената.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Композиција
Назив предмета
ОСНОВЕ ОРКЕСТРАЦИЈЕ 2
Шифра предмета
ЕСПБ
Година студија
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Одговорни
проф. мр Светислав Божић
наставник
Намјена и циљ предмета
Предавања
Семестар
Вјежбе
Упознавање са основама акустике, теоријско,аналитичко и практично проучавање дувачких музичких инструмената (дрвени,
лимени,оргуље, хармоника) и удараљки (опнозвучне, дрвозвучне, металозвучне са одређеном и неодређеном висином).
Упознавање са врстама и саставима оркестра. Оспособљавање за самостално проучавање оркестарских партитура.
Садржај предмета
Предмет треба да омогући студентима упознавање са грађом, историјатом и техничко-употребним вредностима дувачких (
дрвених и лимених , оргуље, хармоника) инструмената и удараљки и врстама и саставима оркестара. Оспособљеност у читању
оркестарских партитура са и без транспонујућих инструмената. Основа за наставак студија на предмету Аранжирање.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе (означити масним словима)
Предавања
демонстрације
Вјежбе
дискусија
Практичан рад
Коментари:
Начин провјере знања (означити масним словима)
Усмени
Писмени
Присуство на
настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
Тестови/колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
Колоквији - тестови
10
Присуство настави
10
Активност на настави
10
Завршни испит (писмени)
20
(Завршни испит усмени)
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
Деспић, Дејан Музички инструменти Београд : Универзитет
ЛИТЕРАТУРА
Минималан број
бодова
5
5
5
10
26
51
уметности 1993
2, Обрадовић, Александар Увод у оркестрацију Београд : Универзитет
уметности у Београду 1997
Обавезна литература
Исход учења
Предмет треба да омогући студентима упознавање са грађом, историјатом и техничко-употребним вредностима дувачких (
дрвених и лимених , оргуље, хармоника) инструмената и удараљки и врстама и саставима оркестара. Оспособљеност у читању
оркестарских партитура са и без транспонујућих инструмената. Основа за наставак студија на предмету Аранжирање
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Монтажа
Назив предмета
МОНТАЖА ЗВУКА 1
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
Семестар
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
наставник
Намјена и циљ предмета
Стицање знања и способности потребних за студијско снимање и продукцију музике
Садржај предмета
Техничке карактеристике и употреба студијске технике: микрофони, еквилајзери, уредјаји за обраду динамике и
реверберацију.
Начини снимања, миксовања и финалне обраде звука.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Практичан рад
Вјежбе
Коментари:
Начин провјере знања
Завршни испит
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
Колоквији
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Петровић, Ђорђе, Снимање и продукција музике, ФМУ, 1992
Обавезна литература
Исход учења
Студент је стекао основна знања о студијској техници, процесу снимања и рада у студију.
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
ОПШТИ ПОДАЦИ
Студијски програм
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА – 240 ЕСПБ
Ужа област
Монтажа
Назив предмета
МОНТАЖА ЗВУКА 2
Шифра предмета
ЕСПБ
2
Година студија
Семестар
Статус предмета
Изборни
X
Фонд часова
Предавања
2
Вјежбе
0
Одговорни
наставник
Намјена и циљ предмета
Стицање знања и способности потребних за студијско снимање и продукцију музике
Садржај предмета
Техничке карактеристике и употреба студијске технике: микрофони, еквилајзери, уредјаји за обраду динамике и
реверберацију.
Начини снимања, миксовања и финалне обраде звука.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Начин извођења наставе
Предавања
Дискусија
Практичан рад
Вјежбе
Коментари:
Начин провјере знања
Завршни испит
Присуство настави
Формирање оцјене
Предиспитне обавеза (до 70 бодова)
колоквијуми
Активност на настави
Поени - Бодови
Колоквији
30
Присуство на настави
10
Залагање на настави
10
Завршни испит
50
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
100
ЛИТЕРАТУРА
Петровић, Ђорђе, Снимање и продукција музике, ФМУ, 1992
Обавезна литература
Исход учења
Студент је стекао основна знања о студијској техници, процесу снимања и рада у студију.
Минималан број
бодова
15
5
5
26
51
Download

Knjiga predmeta