R
SI
1 9 7 5
U
УЦИ NIV E
A У НИВ
UK
Е
AL
АЛ
Т У БА
ИТ Е
Њ
РЗ
F
TY O B A NJ
Назив предмета
Шифра предмета
УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Основне академске студије
Студијски
програм(и):
Математика и информатика
Увод у рачунарске мреже
Статус предмета
Семестар
Обавезни
пети
Фонд часова
2+2
Број ЕЦТС бодова
6
Наставнцици
Др Илија Лаловић, Доцент, Мр. Димитрије Чвокић, Виши асистент
Условљеност другим предметима:
Облик условљености
Претпоставља се да је студент одслушао двије почетне године студија.
Одслушани предмети.
Циљеви изучавања предмета:
У току прошле декаде дошло је до значајног развоја и раста глобалне структуре рачунарских мрежа. Интернет је
напредовао од куриозитета до нечег што се подразумијева као есенцијално и укључује разне корисничке мреже.
Поуздани протоколи омогућују апликације које у ранијим фазама развоја нису биле ни планиране, као на примјер
World Wide Web.
У курсу ћемо објаснити принципе на којима је дизајнирана глобална мрежна инфраструктура. Приказаћемо
савремено стање у области протокола, архитектуре и примјена рачунарских мрежа. Фокусираћемо се на дизајн,
имплементацију, анализу и евалуацију рачунарских мрежа и система мрежа.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће стећи разумијевање протокола, архитектуре и примјене рачунарских мрежа. Садржаји којима ће овладати укључују
филозофију умрежавања, рутирање, контролу загушења, квалитет мрежних сервиса, мобилне мреже, архитектуру рутера,
примјене мрежа, системе управљања садржајем, сигурност мрежа и анализу перформанси. Студент ће такође бити оспособљен
за писање једноставних интернет апликација.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Увод у рачунарске мреже (употреба рачунарских мрежа, мрежни хардвер, мрежни софтвер, референтни
модели, примјери мрежа, стандардизовање мрежа)
2. Физички слој (теоријске основе преноса података, физички медијуми за пренос података, бежични пренос
података, комуникациони сателити, јавна комутирана телефонска мрежа, систем мобилне телефоније, кабловска
телевизија)
3. Слој везе података (пројектовање слоја везе података, откривање и исправљање грешака, основни протоколи
слоја везе података, протокколи клизних прозора, провјера рада протокола, примјер протокола везе података)
4. Подслој за управљање приступом медијима (проблем додјељивања канала, протоколи за вишекориснички
приступ, Ethernet, бежичне локалне мреже, широкопојасни бежични пренос, bluetooth, комутирање у слоју везе)
5. Мрежни слој (пројектовање мрежног слоја, алгоритми за усмјеравање, алгоритми за управљање загушењем,
квалитет услуга, комбиновање различитих мрежа, мрежни слој на интернету)
6.Транспортни слој (услуга преноса, елементи транспортних протокола, примјер једноставног транспортног
протокола, транспортни протоколи за интернет: UDP, транспортни протоколи за интернет: tcp, перформансе мрежа
рачунара)
7. Слој апликација (DNS – систем именовања домена, електронска пошта, web – глобална рачунарска мрежа,
мултимедији)
8. Сигурност на межи (криптографија, алгоритми за шифровње јавним кључем, дигитални потписи, рад са јавним
кључевима, сигурност комуникације, протоколи за провјеру идентитета, безбиједност e-поште, безбиједност web-a,
Друштвени аспекти рада на мрежама)
Практична настава:
Поред једноставнијих примјера који се наводе на предавањима, на вјежбама се раде примјери који уводе студента
у практична рјешења програмерских проблема на мрежама.На примјерима се илуструје конфигурисање мрежа под
Linux-ом и MS Windows-ом, рад са CISCO рутерима и виртуалне мреже. Студенти добивају и пројектни задатак
чије рјешење презентују у 45 минутној презентацији, а у писаној форми га предају као семинарски рад.
Методе наставе и савадавање градива:
Предавања, вјежбе, колоквијум, пројекат са презентацијом и семинарским радом.
Литература:
[1] J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer networking: a top-down approach, 5th ed. Addison Wesley, 2010
[2] I. Lalović, Uvod u računarske mreže. Slajdovi predavanja, Banja Luka, 2009
[3] L. L. Peterson, B. S. Davie, Computer networks : a systems approach, 5th ed, TheMorgan Kaufmann, 2012
[4] A. S. Tenenbaum, Računarske mreže, Prevod četvrtog izdanja, Mikro knjiga i PH PTR, 2005
Облици провјере знања и оцјењивања:
Колоквијум. Пројекат са презентацијом и семинарским задатком. Завршни испит.
Похађање наставе
Пројекат са
25
Завршни испит
презентацијом и
5
Писмени
25
семинарским радом
Усмени
25
Активност на настави 5
Колоквиј
15
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: Катедра за информатику
Download

Увод у рачунарске мреже