PODOLIV
SAMORAZLIVAJU]A MASA
PODOLIV je samorazlivaju}a masa za izravnavanje (nivelisanje)
betonskih podova, to je suva smesa hidrauli~nih veziva, punila i
aditiva.
Podovi obra|eni PODOLIV-masom su ~vrsti, otporni na habanje,
mogu se prati i ujedno su odli~na podloga za parkete, plo~ice i sl.
PRIPREMA I UGRADNjA: Za pripremanje se dodaje samo voda.
Odnos vode i suve mase je (1:4). PODOLIV masa je samorazlivaju}a. Pripremanje se vr{i ru~no ili u raznim me{alicama.
Odpenjivanje se pobolj{ava sa nazubljenim valjkom. Nova koli~ina
se nanosi do ugra|ene u intervalu od 10 minuta.
Podlogu treba prethodno dobro o~istiti (otpra{iti, odmastiti i
oprati). Preporu~uje se HGP PODLOGA i to 24 ~asa pre nano{enja
mase. Pre nano{enja podlogu treba nakvasiti.
2
POTRO[NjA: 1,5 - 5,0 kg/m {to zavisi od ravnosti podloge.
SKLADI[TENjE: u suvim
i prozra~nim prostorijama.
ROK TRAJANjA: 12 meseci.
PAKOVANjE: 40 kg.
SRBIJA: HGP Novi Sad, Put {ajka{kog odreda 8a; tel/fax +381 (021) 526-838, 6624-271 [email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA: HGP Prnjavor, Naselje Ratkovac; tel/fax +387 (051) 767-672, 767-674
Download

05.PODOLIV samorazlivajuci.pdf