Rotacioni laser RL3
Samoniveliraju}i rotacioni laser za
unutra{nje i vanjsko podru~je
Art.-Nr. 0714 640 803
Upotreba za npr.:
 horizontalno i vertikalno poravnavanje (nivelisanje)
 preno{enje visine
 preno{enje pravog ugla
 preno{enje pozicije sa podloge
 nadzor gra|evinskih iskopa
 kalibriranje pravca postavljanja kolaca za {page i sl.
 pode{avanje oplata i gotovih gra|evinskih elemenata
 spu{tanje stropova, pozicioniranje pregradnih zidova
 pode{avanje instalacija
Samoniveliraju}i u vertikalnom i horizontalnom polo`aju
za brz i jednostavan rad.
Ku}i{te je otporno na prskaju}u vodu (IP 54) i pra{inu i {titi
od o{te}enja u te{kim gra|evinskim uslovima rada.
Integrisan nadzor visine sa sigurnosnim isklju~ivanjem sprije~ava gre{ke u nivelisanju zidova, mekanih podloga i
udara u stalak lasera.
Rukovanje (opslu`ivanje) od strane jedne osobe pomo}u
infracrvenog daljinskog upravlja~a iz radnog podru~ja.
Udaljenost do 150 m kod rada u zatvorenom podru~ju.
2 alkalne-baterije Mono omogu}uju ekstremno dugu upotrebu od ca. 50 sati sa jednim punjenjem baterija.
Sadr`aj isporuke:
Naziv
Rotacioni laser RL3
Daljinski upravlja~
Nao~ale za laser
Ciljna plo~a
Uputstvo za upotrebu
Art.-Nr.
0714 640 803
0714 640 800
Δ
Δ
Δ
1
Techni~ki podaci:
Klasa lasera
U~inak lasera
Talasna du`ina
Domet lasera
Promjer snopa na prizmi
Ta~nost nivelisanja
Podru~je nivelisanja
Radna trajnost
Vrijeme nivelisanja
Za{titna klasa / zaptivanje
Priklju~ak za stalak
Baterije
Te`ina
Brzina rotiranja
3R
< 5 mW
635 Nm
300 metara promjer
5 mm
3 mm / 30 metara
5° / 9%
ca. 50 sati
ca. 30 sek.
IP 54
5/8…
2 x alkalne
1,5 kg Δ Art.-Nr. 0827 04
0, 50, 200, 600
Primjena rotacionog lasera RL3
MWF - 04/10 - 10497 - © •
Pode{avanje pregradnih Preno{enje visine
zidova
Sve na dohvat ruke u robusnom plasti~nom koferu.
Pribor:
Naziv
Alu-podizni stalak
Dr`a~ za nivelisanje podova
Nagibni zglob
Tanjir stalka 1/4…
Daljinski upravlja~ LRC
Art.-Nr.
0714 649 13
0714 640 127
0714 649 128
0714 649 126
0714 640 804
1
Spu{tanje stropa
Postavljanje pravog ugla Poslovi nivelisanja temeljnih
i me|uspratnih plo~a
Zidni nosa~
Dr`a~ za nivelisanje podova
Nagibni zglob
Primjena na
podiznom stalku
Download

Rotacioni laser RL3