HAGEFAS
SILIKONSKA FASADNA BOJA
HAGEFAS je disperzivna boja namenjena za bojenje i za{titu fasadnih povr{ina
na stambenim, javnim, industrijskim i drugim objektima, a ~esto se koristi kao
za{tita unutra{njih povr{ina. Izra|en je od visokokvalitetnih silikonskih akrilnih veziva, pigmenata otpornih na ultravioletno zra~enje, odabranih punila i aditiva.
HAGEFAS ima dobru pokrivnu mo}, izvanrednu prionljivost, parapropustan je,
ima izuzetnu hidrofobnost, otporan na atmosferske uticaje, poja~ava povr{insku
tvrdo}u zida, jednostavan je za primenu. Povr{ine obra|ene silikonskim
HAGEFASOM se mogu prati vodom ili blagim rastvorom deterd`enta.
HAGEFAS se izra|uje u vi{e tonova prema TON KARTI ili po porud`bini kupca.
PRIPREMA: Pre nano{enja HAGEFASA nove povr{ine zida treba impregnirati
HGP PODLOGOM.
HAGEFAS se razre|uje sa 10 - 15% vode i obi~no se nanosi na zid valjkom ili
~etkom, u dva sloja. Su{enje izme|u prvog i drugog premaza je pribli`no dva sata,
{to zavisi od vremenskih uslova i podloge.
o
HAGEFAS se nanosi na temperaturi od 5 -25 C.
POTRO[NJA: 150 - 200 g/m2 u jednom premazu.
o
SKLADI[TENJE: na temperaturi 5 -35 C.
ROK TRAJANJA: 12 meseci
PAKOVANJE: 1 kg, 5 kg, 10 kg i 25 kg.
SILIKONSKI PREMAZ ZA OPEKU
- ZA[TITNI SILIKONSKI PREMAZ je namenjen za za{titu povr{ina od opeke, betona, maltera, i sli~nih materijala od atmosferskih uticaja.
SILIKONSKI PREMAZ jednim delom prodire u podlogu, a zahvaljuju}i prisustvu silikonskog veziva i aditiva formira i povr{insku za{titu podloge, pri ~emu
povr{ina koja se {titi zadr`ava potpuno nepromenjen izgled.
PRIPREMA I UGRADNJA: Pre upotrebe dobro prome{ati, a zatim naneti na fasadu
~etkom, valjkom ili ure|ajem za prskanje. Nanese se u jednom ili dva premaza.
Vremenski razmak izme|u premaza zavisi od temperature i vla`nosti vazduha.
o
Silikonski premaz se nanosi na temperaturama od 5 - 25 C
POTRO[NJA: 0.05 - 0.15 kg/m2 za dva premaza
o
SKLADI[TENJE: na temperaturi od 5 - 35 C
ROK TRAJANJA: 12 meseci
PAKOVANJE: 5 kg
SRBIJA: HGP Novi Sad, Put šajkaškog odreda 8a; tel/fax +381 (021) 526-838, 6624-271 [email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA: HGP Prnjavor, Naselje Ratkovac; tel/fax +387 (051) 767-672, 767-674
Download

03.HAGEFAS S i PREMAZ ZA OPEKU S.pdf