Na osnovu clana 329. Zakona o privrednim drustvima ( “Sl.glasnik RS” br.36/2011 I 99/2011) I clana
29.Statuta “Agroseme” a.d. Kikinda, Skupstina akcionara Drustva na sednici odrzanoj 28.06.2012 godine
donela je
ODLUKU
I.
II.
Razresavaju se predsednik I clanovi Upravnog odbora “Agroseme” a.d. iz Kikinde I TO:
1. Mojsilovic Dusan sa JMBG 0207960720036- predsednik
2. Lazarevic Milanka sa JMBG 2209956725058-clan
3. Sukovic Jovan sa JMBG 2401954710329-clan
4. Ivetic Milka sa JMBG 1007959845040-clan
5. Filipovic Novak sa JMBG 0501973720049 –clan
Ovu odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi brisanja imenovanih lica ia registra.
U Kikindi, 28.06.2012 godine.
Predsednik Skupstine
Lugonja Nebojsa
Download

Na osnovu clana 329. Zakona o privrednim drustvima ( “Sl.glasnik