... 107. sjednica UO
U Zenici je 17.01.2012. godine održana 107 sjednica Upravnog odbora...
Prisutni gosti:
Premijer ZE-DO kantona gosp. Fikret Pljevljak, ministar za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša ZE-DO kantona gosp. Raif Seferović , ministar za rad i socijalnu
politiku ZE-DO kantona gosp. Mirko Trifunović, Predsjednik SSRKP u FBiH
gosp. Rifat Mahmutović i Program menadžer i koordinator UNDP-a gosp. Igor
Palandžić.
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 106 sjednice, održane 28.11.2011. u Mostaru,
2. Informacija o radu Radne grupe, imenovane od Vlade FBiH za izradu analize
poslovanja i sačinjavanja pregleda ukupnih obaveza JKP,
 Prijedlog upućenih Zaključaka člana RG gosp. Hodžić Asmira,
 Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na
javne prihode i Amandmani na ovaj Zakon
3. Nova Inicijativa za donošenje Zakon o komunalnim djelatnostima na nivou
Federacije BiH,
4. Informacija o održanom sastanku sa predstavnikom UNDP-a,
5. Informacija o održanom Okruglom stolu Udruženja medijatora BiH,
6. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice:
upućeni dopisi:
 Primjedbe na novi Nacrt Zakona o javnim nabavkama u BiH,
 Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom u FBiH,
 Primjena Zakona o pošti – mogući odgovor
7. Tekuća pitanja:
 Uplata članarine
Poslije diskusije prisutnih, doneseni su slijedeći:
Z A K LJ U Č C I
Ad.1. Izvod iz zapisnika sa 106. sjednice usvojen je u predloženom tekstu.
Ad.2. Član Radne grupe za izradu analize poslovanja i sačinjavanja pregleda
ukupnih obaveza javnih komunalnih preduzeća gosp. Asmir Hodžić,
prisutne je informisao o radu Radne grupe, upućenim Zaključcima i
upućenim Primjedbama na Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o
visini stope zatezne kamate na javne prihode. Nakon pažljivog
razmatranja sadržine pomenutog prijedloga Zakona, svakako cijeneći
opravdanost njegovog donošenja u aktualnom trenutku i stanju
komunalne privrede u FBiH, ocijenjeno je da se bez određenih izmjena u
sadržini prijedloga neće moći postići očekivani rezultati. Primjedbama
(amandmanima) je predviđen značajno duži vremenski period u cilju
reprograma obaveza (period od deset godina), sa jasnim stavom da se
kamate svakako trebaju otpisati.
Kako je i prijedlogom Zakona predviđeno da porezni obveznici podnose
zahtjeve nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH,
amandmani predviđaju istovremeno zaključenje sporazuma o
reprogramu glavnog duga.
Ovako koncipirano rješenje smatramo izrazito kvalitetnom osnovom da
se glavni dug ipak naplati, a porezni obveznici rasterete od obračunatih
kamata, što u svakom slučaju predstavlja značajnu poticajnu mjeru za
revitalizaciju komunalne privrede u FBiH.
Također je donesen Zaključak da se Poreznoj Upravi FBiH, uputi zahtjev
kojim se traži obustava prinudne naplate i blokiranje računa JKP za
VPN, pogotovu što se naknade obračunavaju na zahvaćenu a ne na
isporučenu vodu.
Ad.3. Što se tiče nove Inicijativa za donošenje Zakon o komunalnim
djelatnostima na nivou FBiH, Kordinator gosp. Zečević je informisao
Upravni odbor da je Stručni tim počeo sa radom na ovom Zakonu.
Cilj ovog Zakona bi bio:
- da se izjednače uslovi pružanja usluga i standardi u komunalnoj djelatnosti
FBiH
- da se izjednače uslovi poslovanja i rada za sva preduzeća u ovoj oblasti u
FBiH
- da se obezbijede uslovi za efikasnu zaštitu okoline i smanje ekološki problemi
u Federaciji BiH (deponije otpada, zaštita izvorišta i vodotokova, zaštita zraka
itd...)
- da se ovim Zakonom predvidi osnivanje NEOVISNE I MERITORNE AGENCIJE
ZA CIJENE KOMUNALNIH USLUGA NA NIVOU FEDERACIJE BiH.
Usvojen je Zaključak da Stručni tim nastavi sa radom i do sljedeće
sjednice pripremi prijedlog teksta Zakona, koji će Upravni odbor razmotriti,
dati eventualne primjedbe i sugestije, te usaglašeni tekst kao Inicijativu
uputiti ESV na razmatranje.
Usvojen je Zaključak da se organizuje sastanak sa premijerom Vlade
FBiH, gdje će se otvorenom razgovoru pojasniti značaj donošenja ovog
Zakona.
Pod ovom tačkom se raspravljalo o Pravilniku o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom u FBiH koji je objavljen (Sl.Novine FBiH 88-od
28.12.2011.g.)
Osnovne primjedbe Radne grupe Udruženja/Udruge bile su, da se status
JKP, mora definisati Pravilnikom. Cilj je bio da se ojača pozicija JKP u
prikupljanju otpada i dobije određena finansijska potpora putem sredstava
koja se budu prikupljala po osnovu plaćanja takse od strane proizvođača
ambalažnog otpada.
Međutim i pored obećanja ministrice Đurić, naše osnovne Primjedbe nisu
ugrađene u Pravilnik, koji je ostao neprecizan i nedorečen i koji može
izazvati mnogo nedoumica u primjeni. Status JKP nije uopće definisan,
kakva im je aktivnost i uloga u cijelom ovom vrlo važnom procesu,
posebno što se tiče zaštite okoline i zbrinjavanju korisnog otpada iz
komunalnog otpada.
Ad.4.Upravni odbor je informisan o ranije održanom sastanku sa
predstavnikom UNDP-a. Tema razgovora je bila planovi UNDP u oblasti
„poboljšanja upravljanja na polju ekonomije u komunalnim preduzećima,
sa posebnim osvrtom na vodosnabdijevanje i njegove funkcije humanog
razvoja u BiH. Program menadžer i koordinator UNDP/MDG programa
gosp. Igor Palandžić, obratio se skupu i u kratkim crtama objasnio
Projekat. Za prvu fazu projekata čiju realizaciju pomaže i sufinansira
UNDP predviđeno je 4.450.000$. Trajanje projekta je 3 godine, a
završetak se planira u novembru 2012. godine. Zainteresovani su za
saradnju sa Udruženjem/Udrugom poslodavaca komunalne privrede FBiH
kod izrade i realizacije programa i projekata posebno u okviru VODNA
POLITIKA U BIH. Otvorena je mogućnost kontakata sa JKP u Federaciji
BiH.
Ad.5.Koordinator gosp. Zečević Hazim prisutne je informisao o održanom
sastanku sa Udruženjem medijatora BiH. Predlagači Medijacije, odnosno
njihovo Udruženje, uporno promovira obaveznu medijaciju i pored
upozorenja većine prisutnih na ovom skupu, gdje je jasno rečeno da
medijacija apsolutno ne može biti obavezna, posebno u tzv. "komunalnim
predmetima", jer se radi o firmama u većinskom ili 100% vlasništvu
države (Kantoni ili Općine), te da niko nema ovlaštenje bez saglasnosti
osnivača, osloboditi bilo kog dužnika ni za 1 pf. Također su upozoreni da
zakonska rješenja u FBiH ne daju mogućnost oslobađanja dužnika ni po
osnovu kamata. Zaključak je da se i dalje održavaju kontakti sa ovim
Udruženjem u cilju daljeg informisanja članica.
Ad.6.Upravni odbor je u pisanoj formi informisan o svim aktivnostima između
dvije sjednice o kojima se raspravljalo u predhodnim tačkama.
Ad.7.S obzirom na veliki iznos dugovanja po osnovu uplate članarine za 2011.
godinu, koji iznosi 47.216 KM i može ugroziti rad ureda, ponovno je
upućen apel za redovnijom uplate članarine, kako bi Udruženje/Udruga
moglo redovno obavljati svoje zadatke.
Na kraju sjednice, skupu se obratio premijer ZE-DO kantona gosp. Fikret
Pljevljak koji je izrazio zadovoljstvo prisustvovanja na sjednici i pohvalio
rad Udruženja ističući da će se rado odazvati i sljedećim sjednicama.
Izražavajući podršku za zajednički sastanak Udruženja/Udruge sa
Premijerom Vlade USK, Premijer je naglasio da bi on rado bio domaćin
sastanka drugog po redu.
Sve aktivnosti između dvije sjednice možete pogledati na našoj web stranici:
www.upkp.com.ba, (Aktuelnosti i Press) ili su Vam dostavljene na Vaše email adrese.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA UDRUŽENJA/UDRUGE
Babić Selim, dipl.ing.građ.
Download

zaključci - Udruzenje/udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH