UPUSTVA ZA RAD STRANIH STUDENATA U BIH
Student u BiH može da radi bez obzira da li on/ona bili BiH državljanin ili stranac.
Način na koji strani student može da radi na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu je sljedeći:
U skladu sa članom 85 stav d) Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH „Službeni glasnik BiH, broj: 36/08 i
87/12“ student stranac u BiH može da radi posredstvom OVLAŠTENOG POSREDNIKA.
Pod pojmom ovlaštenog posrednika se misli na studenski servis ili Studensku zadrugu KS. Jedna od studenskih
zadruga preko koje student može da se zaposli je:
„STUDENTSKI SERVIS JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO”;
Adresa: Titova 38 , 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
Tel: +387 (0) 33 213 876
Web: www.student-centar.ba
Evona koji način:
A. Student mora da bude član gore imenovanog Studentskog servisa:
B. Neophodno je da lično dostavi Studentskom servisu dokumentaciju s kojom će mu studentski servis dati ugovor o
aktivnom članstvu unutar studenskog servisa.
Student stranac u BiH mora lično da dostave sljedeću dokumentaciju :
1. Kopiju privremenog boravka u BiH po osnovu studija
2. Potvrdu sa fakulteta u kojoj će se navesti da je osoba redovan student na jednom od fakulteta na IUSu
3. Kopiju pasoša
4. Bankovni račun otvoren u jednoj od BiH banaka
C. Nakon dostave ove gore navedene dokumentacije, studentu će biti uručen ugovor o članstvu sa Studenskim
servisom te će mu biti uručena pismena upustva zajedno sa formularima koje treba da ovjeri u Studenskoj službi
svog univerziteta (IUS-a).
NAPOMENA: Članarina sa ovim studenskim servisom je besplatna.
D. Student će preko studenskog servisa biti upoznat sa sljedećim detaljima:
1.
2.
3.
E.
Do iznosa od 3.280KM u toku jedne godine student je oslobođen obaveze plačanja poreza u vrijednosti od 11%
na neto iznos.
Student je obavezan da plati naknadu za usluge studentskog servisa u iznosu od 7% od zaključenog iznosa kao i,
0,75KM po danu za troškove poreza na doprinose što u jednom mjesecu može da iznosi i do 22KM.
STUDENT MORA DA IMA OTVOREN RAČUN U JEDNOJ OD BiH BANAKA. BANKOVSKI RAČUN
STUDENT MORA DA DOSTAVI STUDENTSKOM SERVISU.
VAŽNO: Ukoliko iznos zarade u toku jedne godine pređe navedenin iznos od 3.280KM onda je student dužan da plati
11% poreza i da podnese godišnju prijavu poreza.Sva upustva I detalje oko podnošenja prijave može uzeti u poreznoj
upravi opštine stanovanja/boravka.
Za student koji su BH državljani važi isto gore navedeno upustvo uz napomenu da od dokumenata Studenskom servisu
trebaju da dostave:
1. Ličnu kartu
2. CIPSOVU prijavnicu
3. Bankovni račun otvoren u jednoj od BiH banaka
INSTRUCTIONS ON ” FOREIGN STUDENTS WORK IN BiH ”
Students in B&H can work regardless of whether they are BH citizen or foreigner. The way in which a foreign student can
work at the International University of Sarajevo is as follows:
In accordance with Article 85 , paragraph d ) of the Law on Movement and Stay of Aliens in BiH „Official Gazzets
BiH, number: 36/08 i 87/12“, a foreign student in B&H can work through authorized intermediary.
The term authorized intermediary refers to Student Service Center and in Canton of Sarajevo. Through this Student
Service Center the student can have employment contract:
"STUDENT SERVICE CENTER";
Address: Titova 38 , 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina ;
Tel : +387 (0) 33 213 876
Web : www.student - centar.ba
Here is the way:
A. In order that a foreign student work in BiH-Canton Sarajevo then he/she must be a member of the above- named Student
Service Center:
B. It is necessary that the student deliver personally to the Student Service Center the below documents which the in order
to getting the working contract. By submitting the below listed document to the Student’s service it will allow to the
student to be an active member of the Student’s Service.
The foreign student must submit to the Students' service personally the following documents.
Foreign students must submit the following documents:
1. A copy of the temporary residency permit decision in BiH based on student’s studies in BiH.
2. The confirmation slip issued by IUS that the student full time studies.
3. Copy of the student’s passport.
4. A bank account opened in one of the BiH bank.
C. After delivery of the above documentation, the student will be handed a membership agreement with a Student Service
Center and he/she will be given the written instructions together with the forms which IUS need to certify/verify.
The membership fee is free of charge for all students.
D. Via Student Service Center the Student will be informed and became familiar with the following details:
1. On the amount of 3.280,00KM within one year the student is exempt from paying taxes of 11% of the net amount from
the contract.
2. The student is required to pay to Student’s Service a fee in the amount of 7 % of the net amount concluded within the
working contract for some administrative charge,
3. The fee of 0,75KM per day the student must pay to Student’s Service for the cost of the tax on work contributions. In a
month it is amount of 22KM fee.
E. The student must have an account opened at one of the bank in BiH. The student must submit own bank account to
Student Service Center.
IMPORTANT: If the amount of income in a calendar year exceeds the amount of 3.280,00KM then the student is
responsible to pay 11% tax to State of BiH and report it to the Tax authority. All information on tax obligation the student
can get at Tax authority office at municipality he/she lives.
For students who are citizens of BH applies same and the slight difference is in the list of documentations which must be
submitted to Student’s Service and such documents are listed below:
1. Copy of ID card
2. Copy of CIPS
3. Bank account opened in one of the BiH banks.
Download

How Student Can Work At International University Of