Príloha 6HLÁSENIE POBYTU / NOTICE OF THE STAY
Pobyt od / Stay from:
do / until:
1. Meno / First name (s) :
2. Priezvisko / Surname :
___________________________________________________________________________
3. Dátum a miesto narodenia (štát) /
4. Štátna príslušnosť / Citizenship
Date and place of birth (Country) :
___________________________________________________________________________
5. Trvalý pobyt v domovskom štáte / Residence in home country:
___________________________________________________________________________
6. Účel cesty do Slovenskej republiky
7. Číslo pasu/ Passport number:
Purpose of journey to the Slovak Republic:
___________________________________________________________________________
8. Vízum (druh, číslo, platnosť od - do) / Visa ( nature, number, valid from - till)
___________________________________________________________________________
9. Meno a adresa ubytovacieho zariadenia v Slovenskej republike / Address of residence in
the Slovak Republic and name of the person providing accommodation:
___________________________________________________________________________
10. Spolucestujúce deti / Co-travelling children:
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
3...........................................................................................................
4...........................................................................................................
Som si vedomý a súhlasím s nasledujúcim: všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby,
ktoré sú uvedené v tomto formulári, budú poskytnuté príslušným úradom Slovenskej
republiky a spracované týmito úradmi pre účely hlásenia pobytu. Tieto údaje môžu byť
vložené do alebo uložené v databázach dostupných príslušným úradom Slovenskej republiky,
ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
I am aware of and I agree with the following: all personal data regarding my person which
are listed in this form will be provided to the competent authorities of the Slovak Republic and
processed by those authorities for the purposes of this notice of the stay. Such data may be
inserted into, or stored in databases accessible to the relevant authorities of the Slovak
Republic, unless an international treaty binding for the Slovak Republic stipulates otherwise.
.................................................................................
Podpis cudzinca / Foreigner’s signature
6
T MV SR 11-070
I/2012
Download

Príloha 6HLÁSENIE POBYTU / NOTICE OF THE STAY Pobyt od