Rano napuštanje školovanja
(ELS)
Iskustvo Crne Gore
Crna Gora
Zavod za školstvo
Strateške smjernice obrazovanja
(Knjiga promjena, 2001)
Sistem obrazovanja kao osnov razvoja pojedinca i društva:
•
Predškolsko ViO: kvalitetne pripreme sve djece, u njihovom ranom razvoju i učenju;
sveobuhvatne i kulturološki prilagođene inkluzivne usluge do polaska u osnovnu školu,
sa posebnim naglaskom na najosjetljiviju djecu.
•
Osnovno ViO: svako dijete nesmetano ostvaruje razvojne potencijale i zagarantovana
prava na kvalitetan život i rad i odgovorno učešće u životu društva.
•
Opšte i stručno obrazovanje: mora biti kompatibilano sa strateškim razvojem i
ciljevima reforme u Crnoj Gori.
•
Zakonodavni i strateški okvir
•
•
•
•
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
Zakon o srednjem stručnom obrazovanju
Zakon o gimnaziji
• Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2010-2015)
• Strategija razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa Akcionim planom (2012-2017)
• Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori (2012-2016)
Rano napuštanje školovanja (ELS) i drop-out
- osnovni podaci i trendovi •
Rizične grupe: romska i egipćanska djeca, većinom iz porodica raseljenih lica i
izbjeglica
•
Obuhvat u predškolskom ViO: 13.81% (vrlo nizak)
• Bilježi stalni rast u osnovnom obrazovanju:
2001/02 - 536 učenika
2012/13 - 1593 učenika
Vrlo mali broj završi osnovnu školu:
2011/12 - 72 učenika u srednjim školama
2013/14 – 93 učenika u srednjim školama
• Najveci drop-out u 5. razredu osnovne škole (posebno za djevojčice - socijalnoekonomski i kulturološki razlozi).
•
Postignuća - mjere za prevenciju ELS
Pripremni vrtići
Obezbijeđeni udžbenici i pribor za svu djecu iz romske i egipćanske populacije
Obuka nastavnika u osnovnoj školi: Priručnik i program "Case Management for Prevention
of ESP & Drop-Out
• Formirana Komisija za prevenciju ELS
(Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za socijalni
rad, Zavoda za školstvo, NVO - Institut za socijalnu inkluziju, Crveni krst, direktori
škola, predstavnici Roma i Egipćana)
• Stipendije – obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete za sve Rome i Egipćane u srednjim
školama
• Nastavnici kao mentori - Mentorship Project (februar 2014) (Zavod za školstvo & REFRoma Education Foundation)
•
•
•
Projekti
•
Studenski volonterizam
•
Desegregacijom do pune integracije (Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i REF,
NVO Pedagoški centar, Filozofski fakultet Nikšić)
•
IPA 10 - Servis inkluzinog obrazovanja
•
Mentorstvo u srednjim školama - Zavod za školstvo i REF
•
Program „Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku interno raseljenih stanovnika
kampa na Koniku u Crnoj Gori“
Izazovi
•
•
•
•
•
Neriješeni status (državljanstvo, stalni boravak) za učenike iz porodica interno raseljenih
lica i izbjeglica;
Izuzetno loša socijalna situacija (siromaštvo; nizak nivo obrazovanja roditelja)
Jezička barijera (većina govori samo romski i/ili albanski jezik)
Problemi vezani za tradicionalni način života (rana udaja)
Nepostojanje romskih pedagoških asistenata (nedostatak u zakonskoj regulativi)
Preporuke – naučene lekcije
•
Unaprijediti rad na pripremnim vrtićima (iskustva pokazala da su sva djeca koja su
pohađala pripremni vrtić uspješno završila prvi razred)
•
Uvesti romske pedagoške asistente kao obavezne (zakonsko rješenje; primjena u
praksi)
•
•
Unaprijediti mjere za punu integraciju romske i egipćanske djece
Zatvoriti segregisanu školu na Kampu Konik II
•
Organizovati dodatnu obuku za nastavnike koje rade sa malim Romima i Egipćanima
(ukidanje predrasuda i stereotipa)
•
Organizovati obuku za roditelje
Hvala!
Nataša Vlahović,
savjetnica
Zavod za školstvo,Crna Gora
mail: [email protected]
Download

(Microsoft PowerPoint - 9_Nata\232a Vlahovic)