UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE
IZVJEŠTAJ O RADU
ZA 2011. GODINU
Podgorica
aprila 2012.godina
Sadržaj:
1. Uvod
2. Rad organa upravljanja .................................................................................................................................. 3
2.1.UO.................................................................................................................................................................... 3
2.2.IO..................................................................................................................................................................... 3
3. Aktivnosti Generalnog sekretarijata.............................................................................................................. 4
3.1. Učešće u radnim grupama i tijelima .......................................................................................................... 4
3.2. Rad sa članstvom......................................................................................................................................... 6
3.2.1 Pravna analiza............................................................................................................................................. 6
3.2.2 Edukacija seminari, radionice................................................................................................................... 7
3.2.3 Publikacije, brošure, priručnici................................................................................................................. 9
4.Aktivnosti na nacionalnom nivou...................................................................................................................10
4.1 Saradnja sa državnim organima .................................................................................................................10
4.2 Socijalni dijalog.............................................................................................................................................13
5. Aktivnosti na međunarodnom nivou............................................................................................................14
5.1 Saradnja sa međunarodnim organizacijama..............................................................................................14
5.2 Saradnja sa drugim udruženjima poslodavaca..........................................................................................16
6. Realizovani i aktuelni projekti........................................................................................................................17
7. Odnosi sa javnošću.......................................................................................................................................21
7.1 Promotivna kampanja.................................................................................................................................21
7.2 Medijski nastup – analiza...........................................................................................................................21
2
2. RAD ORGANA UPRAVLJANJA
2.1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UPCG
U 2011.g. održane su 4 sjednice Upravnog odbora Unije poslodavaca.
1. Na sjednici 9. maja raspravljalo se o Amandmanima na Predlog Izmjena i dopuna Zakona o
radu i izloženosti crnogorske ekonomije riziku likvidnosti. Sjednici su prisustvovali ministar rada
i socijalnog staranja dr. Suad Numanović i pomoćnik ministra Anka Stojković. U okviru
sjednice, UO UPCG je, u formi jedinstvenog stava, usvojila zaključke koji su potom dostavljeni
socijalnim partnerima – Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao i
SSCG i USSCG.
2. Sjednici UO 25. jula prisustvovao je predsjednik Vlade Crne Gore, dr Igor Lukšić. Predstavljen
je i razmatran dokument UO UPCG: „Prilog unapređenju i razvoju privrede Crne Gore –
analiza problematike sa predlozima mjera“.
3. 10.oktobra održana je sjednica Upravnog Odbora UPCG u hotelu „Crna Gora“ u Podgorici.
Sjednici UO UPCG su, ispred socijalnog partnera–Vlade Crne Gore, prisustvovali:
potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem g-din Vujica Lazović, ministar
ekonomije g-din Vladimir Kavarić, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja g-din Tarzan
Milošević, ministar saobraćaja i pomorstva g-din Andrija Lompar, pomoćnica ministra finansija
gđa Bojana Bošković, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma g-din Zoran Duletić. Na
sjednici su razmotreni stavovi Vlade Crne Gore na predloge koje je UPCG dala u dokumentu
„Prilog unapređenju i razvoju privrede Crne Gore – analiza problematike sa predlozima mjera“.
4. Četrvrta sjednica UO održana je 21.decembra u konferencijskoj sali vinskog podruma
„Šipčanik“ AD Plantaže. Dnevni red sjednice obuhvatao je :Informaciju o usvojenim izmjenama
i dopunama Zakona o radu , OKU – informacije o trenutnom stanju i platforma UPCG za
početak pregovora i započetim postupcima za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora.
Nakon radnog dijela organizovan je prigodan koktel, kome su prisustvovali i gosti, predsjednik
Socijalnog savjeta dr Suad Numanović, ministar rada i drugi predstavnici socijalnih partnera.
2.2. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA UPCG
U 2011. g., održano je 7 sjednica Izvršnog odbora.
1. 16.februara održana je sjednica na kojoj se raspravljalo o Izmjenama i dopunama Zakona o
radu, granskim kolektivnim ugovorima, organizaciji sastanaka sa Ministarstvom finansija,
Direkcijom za javne nabavke, Ministarstvom zdravlja i premijerom CG, zatim o Fondu za
solidarnu stambenu iizgradnju i intenzivnijem radu sa članstvom UPCG.
2. Na sjednici IO 17.marta raspravljalo se o Zakonu o radu, Fondu za solidarnu stambenu
izgradnju i granski odborima UPCG.
3
predstavnici UPCG u radnoj grupi za izradu ZoR-a, prezentovali su aktuelnu situaciju po
osnovu pregovora, a članovi IO UPCG se usaglasili da treba tražiti odredbu po kojoj
poslodavac može na jednostavniji način otkazati ugovor o radu.
3. Na sjednici održanoj 8. aprila raspravljalo se o aktuelnoj problematici relizacije zakonskog
projekta izmjena i dopuna Zakona o radu, odnosima UPCG i Crnogorskog fonda za solidarnu
stambenu izgradnju i organizaciji sastanaka sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja
i Ministarstvom održivog razvoja i turizma. Takođe, Izvršni odbor je upoznat sa sporazumnim
raskidom ugovora o radu generalnog sekretara UPCG V. Čurovića, a za v.d. generalnog
sekretara imanovana je S. Radulović.
4. 4. maja održana je sjednica na kojoj su predstavnici UPCG u radnoj grupi za izradu Zakona o
radu prezentovali u kojoj su fazi pregovori. Dogovoreno je da se zakaže sjednica Upravnog
odbora na temu ZoR.
5. Dnevni red sjednice IO od 4.jula obuhvatao je: skicu za kratku analizu problema sa
predlozima mjera u cilju unapređenja privrednog poslovanja u CG, upoznavanje sa novim
zakonskim projektima (utvrđeni od strane Vlade CG): a) predlog Zakona o javnim nabavkama i
b) Predlog Zakona o lobiranju i aktuelni problemi statusa UPCG u Crnogorskom fondu za
solidarnu stambenu izgradnju.
6. Na sjednici IO 24.oktobra razmatrane su sledeće tačke dnevnog reda: a) Zakon o radu b)
Procjena vrijednosti Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju c) Inicijativa UPCG
„Krediti za start-up preduzeća“.
7. Na sjednici 6. decembra razmatrane su sledeće tačke: a) Procjena vrijednosti Crnogorskog
fonda za solidarnu stambenu izgradnju, b) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, c)
Osnivanje Lokalnog socijalnog savjeta – Opština Ulcinj i d) Granski kolektivni ugovori.
3. AKTIVNOSTI GENERALNOG SEKRETARIJATA
3.1. UČEŠĆE U RADNIM GRUPAMA I TIJELIMA
Tokom 2011.g UPCG je učestvovala u radnim grupama za izradu sledećih propisa:
a) Izmjene i dopune Zakona o radu;
b) Izmjene i dopuna Zakona o zapošljavanju i radu stranaca;
c) Izmjene i dopune Zakona o inspekciji rada;
d) Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
e) Izmjene i dopune Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova
f) Izmjene i dopune Zakona o socijalnom savjetu
g) Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
j) Odluka o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2012.godinu
i) Statut i Poslovnik o radu SS-akti potrebni za rad novouspostavljenog nacionalnog Savjeta CG.
Takođe, UPCG je učestvovala u radnim grupama/odborima :
a) za uvođenje RIA-e (licence, dozvole, odobrenja, sagalsnosti)
b) za analizu komunalnih usluga u državama regiona i EU, s ciljem davanja preporuka za uređenej ove
oblasti u CG
c) U okviru projekta IPA 2008 „Refroma tržišta rada i razvoj radne snage II“ (korisnici: Ministarstvo rada i
Ministarstvo prosvjete):
- Jačanje kapaciteta institucija koje pružaju podršku u zapošljavanju i RLJR
4
- Lokalna partnerstva i RLJR zapošljavanju i razvoju ljudskih resusrsa u CG
- Razvoj karijerne orjentacija i savjetovanja
d) Savjetodavnom odboru projekta „Rodne razlike u ličnim prihodima i primanjima“ koji realizuje Evropski
pokret u Crnoj Gori, a finansira European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR, Evropski
instrument za demokratiju i ljudska prava) posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
e) Savjetodavnom odboru projekta TACSO - Tehnička pomoć civilnom društvu (Technical Assistance for
Civil Society Organisations) koji finasira EU u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, a sprovodi SIPU
International.
Pored ovog, Unija poslodavaca je socijalni partner i u oblasti obrazovanja u Crnoj Gori gdje participira u
tripartitnim tijelima na nacionalnom nivou, radnim grupama za izradu strategija i planova, radnim grupama
projekata koji se odnose na zapošljavanje, tržište rada, stručno obrazovanje, obrazovanje odraslih,
preduzetničko učenje, razvoj ljudskih resursa i razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija. U tom smislu
predstavnik UPCG je učestvovao u kreiranju:
 Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori 2012-2015
 Akcioni plan razvoja stručnog obrazovanja za 2012.
 Plan obrazovanja odraslih za 2012.
 Akcionog plana za preduzetničko učenje 2011-2012.
Na ovom polju, UPCG je tokom 2011.godine stekla članstvo u sledećim tijelima:
 Odbor za stručno obrazovanje
 Odbor za obrazovanje odraslih
 Savjet za kvalifikacije
 Sektorske komisije ( do sada je formirano 10 komisija)
 Nadzorni odbor za praćenje primjene Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija
 Nacionalno koordinaciono tijelo za karijernu orjentaciju
 Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje
UPCG je nastavila sa učestvovanjem u kreiranju kvalifikacija, na način što Centru za stručno obrazovanje,
nakon konsultacija sa svojim članstvom, daje primjedbe i sugestije na standarde zanimanja, obrazovne
programe i programe obrazovanja. Napominjemo da je mišljenje UPCG, u svojstvu socijalnog partnera,
neophodno u proceduri usvajanja ovih dokumenata.
UPCG je član Koordinacionog tima za izradu i implementaciju Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća.
U sklopu ovog tijela, član UPCG je učestvovao u definisanju Akcionog plana za realizaciju ove strategije
kao i za evaluaciju iste. Važno je istaći da je UPCG u potpunosti realizovala svoje aktivnosti planirane
akcionim planom za 2011. godinu.
Pored navedenih radnih grupa, UPCG je aktivno učestvovala u Savjetu za regulatornu reformu i
unapređenje poslovnog ambijenta i inicirala niz aktivnosti na polju poboljšanja poslovnog ambijenta u CG.
Partcipiranjem u Savjetu za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta, te učestvovanjem u
ostalim radnim grupama i tijelima za izradu propisa, kao i intezivnim radom kroz dostavu primjedbi i
sugestija, UPCG je, između ostalog, postigla:
 ukidanje plaćanja tzv „firmarine“;
 ukidanje plaćanja poreza na potrošnju;
5









uvođenje prethodne saglasnosti Vlade na odluke nadležnih organa jedinice lokalne samouprave o
visini naknada za korišćenje opštinskih puteva;
ukidanje meritornog odlučivanja Inspekcije rada (brisano ovlašćenje inspektora rada da može, na
inicijativu zaposlenog i ako je pokrenut postupak za zaštitu prava kod nadležnog suda, obustaviti
od izvršenja rješenje poslodavca o otkazu ugovora o radu ako utvrdi da je očigledno povrijeđeno
pravo zaposlenog, dok sud ne donese pravosnažnu odluku o spornom pitanju);
uvođenje određivanja visine otpreminina za tehnološko-ekonomske viškove u zavisnosti od godina
radnog staža kod tog poslodavca;
fleksibilniji postupak otkaza ugovora o radu po osnovu opravdanih slučajeva;
uvođenje instituta dopunskog rada i kod istog poslodavca;
pojednostavljanje procedure zapošljavanja stranih lica u CG, u postupku izdavanja radnih dozvola
i odobrenja za privremeni boravak, kroz smanjenje administrativnih taksi, potrebne dokumentacije i
skraćivanje rokova za odlučivanje nadležnih organa.
oslobađanje obaveze plaćanja posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
lica sa invaliditetom za male poslodavce koji zapošljavaju do 10 lica;
ukidanje obaveze produžavanja registracije preduzeća na godinu dana;
uvođenje jednošalterskog sistema za registraciju preduzeća.
Dodatno, UPCG je doprinjela realizaciji projektne ideje koja se ticala osnivanja Agrarno-garantnog fonda.
Predlog predstavnika UPCG je podržan od strane Socijalnog savjeta Crne Gore koji je tim povodom uputio
preporuku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i Investicionom-razvojnom fondu CG da što
prije (uzimajući u obzir ekonomsku održivost) razrade sve vidove unapređenja postojećeg sistema
kreditiranja poljoprivrednih proizvođača. Kao rezultat navedene inicijative i djelovanja UPCG, aprila 2011. godine
uvodi se kreditno-agrarna šema u okviru Investiciono-razvojnog fonda.
UPCG, u svojstvu reprezentativnog udruženja poslodavaca, nastavlja sa participacijom u nacionalnom
Socijalnom savjetu CG-SS, LSS, Upravnom odboru Fonda rada, Upravnom odboru Fonda PIO, Upravnom
odboru Fonda zdravstva, Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje CG, Upravnom odboru Agencije za
mirno rješavanje radnih sporova, Odboru direktora Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju,
Upravnom odboru Društva za upravljanje penzionim fondom „Atlas penzija“, Odboru za reprezentativnosti
sindikata na nacionalnom i granskom nivou, Odboru za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog
ugovora, Odboru za praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za banke,
osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije, Savjetu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,
Savjetodavnom odboru mreže Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija (UN Global Compact) u Crnoj Gori
(Globalni sporazum predstavlja stratešku inicijativu UN-a, političku platformu i strateški okvir za kompanije
posvećene održivosti i odgovornim poslovnim praksama, te usklađivanju njihovog poslovanja sa deset
univerzalno prihvaćenih principa iz oblasti: ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe
protiv korupcije) i Upravnom odboru Asocijacije poslovnih žena Crne Gore „Poslovna žena“.
3.2. RAD SA ČLANSTVOM
U 2011. godini realizovane su brojne aktivnosti od kojih je značajan dio bio namenjen edukaciji našeg
članstva, u cilju njihove blagovremene informisanosti i upućenosti o novim, odnosno izmijenjenim i
dopunjenim propisima koji tretiraju cjelokupnu oblast poslovanja. Sve ovo radi usklađivanja njihovog
poslovanja sa važećim propisima, ukazivanja na moguće propuste, te u kranjem izbjegavanja rizika ulaska
u prekršajnu zonu.
6
3.2.1 PRAVNA ANALIZA
Stručna služba UPCG je periodu od 1. januara do 31. decembra 2011.godine sačinila preko 3 stotine (300)
bilo pisanih bilo usmenih odgovora koji podrazumijevaju pravne savjete i tumačenja po svim oblastima
poslovanja, čime je dala značajan doprinos unapređenju rada svojih članova.
Pored navedenog, važno je napomenuti da je značajan broj savjeta ove vrste dodatno upućen i u ličnoj
komunikaciji upriličenoj na sastancima održanim u Uniji poslodavaca (sastanci predstavnika Pravne službe
UPCG sa članovima Unije).
Tokom istog perioda je upućen značajan broj informacija, objašnjenja i odgovora na zahtjeve pristigle od
strane članova Unije. Navedeno se, između ostalog, odnosi na informacije o donošenju novih, te
izmjenama i dopunama postojećih zakonskih rešenja, što poslodavcima pomaže da usklade svoje
poslovanje sa zakonskom regulativom. Elektronskim putem su prosleđeni komentari na:
























Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih
specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
Izmjene i dopune Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
Izmjene i dopune Krivičnog zakonika
Izmjene i dopune Zakona o strancima
Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca
Izmjene i dopune Zakona o opštem upravnom postupku
Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji
Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna
Zakon o stečaju
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o upravljanju otpadom
Izmjene i dopune Zakona o radu
Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o regionalnom razvoju
Zakon o stranim investicijama
Izmjene i dopune Zakona o administrativnim taksama
Izmjene i dopune Zakona o poreskoj administraciji
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca
Izmjene i dopune Zakona o opštem upravnom postupku
Izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima
Zakon o tržišnoj inspekciji
Proslijeđeni su i komentari na niz donijetih podzakonskih akata potrebnih za sprovođenje gore navedenih
zakona.
7
U okviru rada sa poslodavcima - članovima UPCG, u proteklom periodu su pripremljeni i distrubuirani
upitnici u cilju dobijanja potrebnih podataka za dalje planiranje aktivnosti generalnog sekretarijarta UPCG.
U tom pogledu, u 2011.godini su realizovana sledeća istraživanja:
 sa ciljem identifikovanja biznis barijera koje su prisutne prilikom osnivanja (registracije) i kasnije - u
toku poslovanja preduzeća čije su vlasnice žene (sprovedeno među ženama i muškarcima
vlasnicama/cima preduzeća radi dobijanja uporednih podataka);
 sa ciljem identifikovanja potreba za vještinama na sektorskom nivou;
 sa cljem targetiranja preduzeća koja baštine principe dostojanstvenih radnih uslova za žene;
 sa ciljem dobijanja podataka o biznis barijerama koje otežavaju poslovanje privrednih subjekata;
 sa ciljem dobijanja podataka o preduzetničkom učenju na nivou preduzeća i upravljanju ljudskim
resursima.
Podaci po osnovi navedenih upitnika su obrađeni krajem 2011.godine, a sa istima će javnost biti upoznata
tokom naredne godine, kroz prezentovanje rezultata istraživanja na press konfrencijama, okruglim
stolovima i sl. Takođe, u sklopu ovih istraživanja pokriven je veliki broj pitanja koja se odnose na trenutno
poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori.
3.2.2 EDUKACIJA, SEMINARI, RADIONICE, OKRUGLI STOLOVI
Tokom 2011. godine, UPCG je organizovala niz edukativnih seminara i radionica, na kojima su aktuelne
teme prezentirali renomirani stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Ovom prilikom izdvajamo:
11.02.2011, Podgorica – U saradnji sa Poreskom upravom CG, organizovan je seminar za poslodavce na
temu: „Jedinstveni obrazac izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje“. Uz radni dio, za sve poslodavce – učesnike seminara, je
pripremljena brošura “Objedinjena registracija i izvještavanje o obračunatim i plaćenim porezima i
doprinosima” koja je tom prilikom i promovisana.
9.06.2011.god., Podgorica – U saradnji sa Evropskom federacijom proizvodjaca namjestaja (UEA) i
Asocijacijom proizvodjaca namjestaja Velike Britanije (BFM), održan je seminar za poslodavce iz sektora
drvoprerade i proizvodnje namještaja pod nazivom „Zaštita na radu u sektoru drvoprerade i proizvodnje
namještaja“. Na istom su bile predstavljene i dodatne teme: socijalni dijalog u oblasti drvoprerade i
proizvodnje namjestaja (na nivou EU i u CG); unapređenje izvoza u istoj oblasti na nivou EU; podrška
sektoru drvoprerade u Crnoj Gori i implementacija standarda u preradi drveta i proizvodnji namještaja (na
nivou Eu i u CG);
29.06.2011.g, Podgorica - Organizovan je seminar na temu „Menadžment ljudskih resursa“ u smislu
afirmacije značaja ulaganja u ljudske resurse. Konkretno, isti je imao za cilj da učesnike uputi u načine
selekcije kandidata, značaj ljudskih resursa, važnost obuke kadrova i ulaganja u iste, kao i u brojna druga
pitanja vezana za upravljanje ljudskim resursima.
11.07.2011.g., Podgorica i 12.07.2011.g, Miločer - Pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije rada
(MOR-a) održani su seminari na teme: „ Zapošljavanje stranaca/izmjene i dopune, Zapošljavanje lica sa
invaditetom-izmjene i dopune “, uz aktivno učešće predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja,
Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, Zavoda za zapošljavanje, Inspekcije rada, Univerziteta CG,
udruženja lica sa invalididtetom.
8
19.09.2011.god. Održan je okrugli sto pod nazivom „Finansijski instrumenti za finansiranje energetske
efikasnosti u zgradarstvu u Crnoj Gori“, sa ciljem da upozna učesnike sa projektom „EUBuild Energy
Efficiency“, nacionalnom legislativom i podsticajima iz oblasti energetske efikasnosti, primjerima dobre
prakse i finansijskim instrumentima dostupnim u EU zemljama, te da pomogne u donošenju odluka o
razvoju finansijskih mehanizama za projekte energetske efikasnosti u zgradarstvu. Na istom su učestvovali
i predstavnici ministarstava, finansijskih institucija i komercijalnih banaka.
08.10.2011. Podgorica Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) organizovala je seminar za privrednike na
temu “EU zakonodavstvo u oblasti standardizacije proizvoda – obaveze crnogorskih poslodavaca“.
Predavači na seminaru bili su predstavnici Instituta za standardizaciju Crne Gore, Tržišne inspekcije i
Evropske kancelarije za standardizaciju zanatstva, trgovine, malih i srednjih preduzeća (NORMAPME).
Teme koje su prezentovane su: kako mala i srednja preduzeća (MSP) mogu dobiti „CE“ obilježje;
zakonodavstvo Crne Gore iz oblasti standardizacije MSP; EU zakonodavstvo iz oblasti standardizacije
MSP - horizontalni i vertikalni pristup; nadzor tržišta; sigurnost igračaka (primjer implementacije standarda)
Imajući u vidu obaveze koje proizilaze iz procesa pridruživanja Crne Gore EU, cilj UPCG seminara je da
obezbijedi znanja koja će pomoći privrednicima da svoje poslovanje usklade sa važećim i propisima koji su
u proceduri donošenja, da steknu bolji uvid u pravila i praksu zemalja EU po pitanju standardizacije
proizvoda, kao i izbegnu rizik eventualnog propisivanja kazni od strane nadležnih inspekcijskih službi.
25.11.2011. godine, Budva Unija poslodavaca CG organizovala je edukativne seminare posvećene novim i
izmjenjenim zakonskim rješenjima prepoznatim u novelama Izmjena i dopuna Zakona o radu i Zakona o
mirnom rješavanju radnih sporova. U svojstvu prezentera učestvovali su predstavnici Ministarstva rada i
socijalnog staranja, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Unije poslodavaca Crne Gore i Sindikata.
Seminari izazvali veliko interesovanje među učesnicima, posebno u dijelu ograničavanja ugovora o radu,
povreda radnih obaveza, procedura i obaveza povodom proglašenja tehnološko-ekonomskih viškova,
formalizovanja završnih faza postupaka vođenih od strane miritelja i arbitara i dr., a koje je dalje proizvelo
kvalitenu dikusiju.
2.i 5.12.2012.godine, Nikšić, Podgorica Unija poslodavaca nastavlja sa organizacijom edukativnih seminara
posvećenih temi Razvoj ljudskih resursa. Prezenter - Danilo Niković, direktor Službe za razvoj ljudskih
resursa firme Pivara “Trebjesa”, iz Nikšića (prepoznata u Crnoj Gori, kao primjer dobre prake) je
učesnicima seminara prenio znanja i iskustva po pitanju odabira kadrova, ulaganja u zaposlene, radnog
okruženja, procesa optimizacije troškova kroz budžetiranje, važnosti postavljanja ciljeva i sistem nagrada
kroz bonuse, kao i procjenu kvalieta i kompetencija zaposlenih.
09.12.2011. Podgorica Unija poslodavaca Crne Gore organizovala je seminar na temu: START UP
preduzeća, registracija, mogućnosti finansiranja i barijere. Predavači na seminaru su bili: predstavnici
Poreske uprave CG, knjigovodstvene agencije- Finance plus consulting, Zavoda za zapošljavanje Crne
Gore, Investiciono razvojnog fonda, Biznis inkubatora Inventivnost. Kako se proces registracije preduzeća
nedavno promijenio, UPCG je ovim seminarom imala za cilj da predstavi novi proces otvaranja preduzeća
u Crnoj Gori. Takođe, dio seminara se odnosio na mogućnosti finansiranja biznis ideja potencijalnih
preduzetnika.
3.2.3 PUBLIKACIJE, BROŠURE, PRIRUČNICI
U toku 2011. godine, UPCG je objavila sledeće brošure:

„Objedinjena registracija i izvještavanje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima”
9






„Vodič za otpočinjanje biznisa“
„Inspekcijski nadzor – priručnik za poslodavce”
„Menadžment ljudskih resursa“
Trilogija:
- „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom prema međunarodnim
standardima i propisima u CG“
- „Mitovi i realnosti“
- „Zapošljavanje lica sa invaliditetom-aspekt pristupačnosti radnog mjesta“
„Vodič kroz postupak mirnog rješavanja radnih sporova“
„Principi radnih prava Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija: vodič za biznis“
U toku 2011. flajeri UPCG, namijenjeni opštoj i stručnoj javnosti, distribuirani su širom Crne Gore kroz
dnevne novine, i to pod sledećim naslovima :
 „Mitovi i realnosti (zapošljavanje lica sa invaliditetom)“;
 „Druga šansa integracija kroz opismenjavanje i stručnu obuku odraslih“
 „Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU
propisa i pravnih sporazuma“
 „Upravljanje ljudskim resursima- Savjeti za dobrog menadžera“
 “Prednosti mirnog rješavanja radnih sporova“
4. AKTIVNOSTI NA NACIONALNOM NIVOU
4.1. SARADNJA SA DRŽAVNIM ORGANIMA
U 2011.godini održan je veliki broj sastanaka i potpisani su protokoli o saradnji sa državnim institucijama. U
cilju daljeg jačanja saradnje UPCG sa državnim organima a vođeni iskustvom iz prethodnog perioda
predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predrag Mitrović i šef vladine Kancelarije za borbu
protiv trgovine ljudima Zoran Ulama potpisali su u UPCG Protokol o saradnji. Protokol je potpisan u cilju
uspostavljanja i razvoja međusobne saradnje koja će, uz poštovanje institucionalno-organizacione pozicije,
obaveza i principa obje strane, biti realizovana u interesu prevencije, edukacije, identifikacije i zaštite žrtava
trgovine ljudima. Napominjemo da je u prethodnom periodu UPCG potpisala protokol o saradnji i sa
sljedećim državnim organima:





Ministarstvom ekonomije ;
Upravom za antikorupcijsku inicijativu;
Ministarstvom za evropske integracije;
Poreskom upravom;
Upravom carina.
U prethodnoj godini predstavnici UPCG održali su i veliki broj radnih sastanaka sa predstavnicima Vlade
Crne Gore i ostalih državnih institucija. Kao najznačajnije izdvajamo:
18.01.1011.god: Održan sastanak sa direktorom Doma zdravlja Podgorice N. Kavarićem, na temu moguće
buduće saradnje ove dvije institucije i pojačanoj odgovornosti ljekara koji odobravaju odsustva sa rada
10
usljed neopravdanih razloga (bolovanja). Ispred UPCG sastanku su prisustvovali predsjednik, Predrag
Mitrović i generalni sekretar, Vladimir Čurović.
9.02.2011. god: Održan sa sastanak sa potpredsjednikom Vlade, ministrom pravde Duškom Markovićem
na temu „Niz aktuelnih pitanja (Zakon o izvršnom postupku i njegov odnos sa Zakonom o mirnom
rješavanju radnih sporova, primjena Zakona o notarima, donošenje Zakona o rješavanju sukoba zakona sa
propisima drugih zemalja, izmjene i dopune KZ-a, usklađivanje Zakona o sudovima i Zakona o privrednim
društvima u dijelu činjenice donošenja Zakona o stečaju, pravne mjere za rješavanje problema likvidnosti i
blokade računa privrednih društava, objavljivanje ratifikovanih konvencija MOR-a, mogućnost donošenja
propisa koji se odnose na mala i srednja privredna društva, pojamni slučajevi zelenašenja u CG...)“.
15.02.2011.god: Održan je sastanak predsjednika UPCG Predraga Mitrovića sa šefom Kancelarije za
borbu protiv trgovine ljudima Zoranom Ulama. Na sastanku su prezentovane aktivnosti i ostvareni rezultati
UPCG, kao i djelokrug i značaj rada Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, posebno s aspekta
procesa integracija Crne Gore u EU, harmonizacije zakonske regulative i obaveza koje našoj zemlji
predstoje po tom osnovu. Učesnici sastanka potvrdili su interesovanje za saradnju koja će u narednom
periodu biti realizovana kroz sprovođenje preventivnih mjera i sklapanje partnerstva sa UPCG i privatnim
sektorom.
15.02.2011.god: Održan sastanak predsjednika UPCG Predraga Mitrovića, gen.sekretara Vladimira
Čurovića i šefa kabineta Jelene Ognjenović sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzanom
Miloševićem i pomoćnikom ministra Branom Vujačić o mogućim vidovima buduće saradnje dveju institucija.
21.02.2011.god: U cilju uspostavljavanja jače saradnje između nauke i biznisa, a u funkciji afirmacije
nauke kao pokretača inovacija i ukupnog društvenog progresa, održan je sastanak, u cilju međusobnog
upoznavanja i uspostavljanja saradnje na tom planu, sa ministrom nauke Sanjom Vlahović i njenim
saradnicima,. Ispred UPCG sastanku su prisustvovali: predsjednik Predrag Mitrović, potpredsjednik Ivan
Mitrović, gen. sekretar Vladimir Čurović i PR menadžer Zvezdana Oluić.
02.03.2011. god: U sklopu IPA projekta „Nacionalni okvir kvalifikacija i osiguranje kvaliteta u visokom
obrazovanju“, uz podršku Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Ministarstva prosvjete i sporta,
organizovan je okrugli sto povodom uspostavljanja Crnogorskog kvalifikacionog okvira (CKO). O značaju
CKO za crnogorski obrazovni sistem, tržište rada i poslodavce govorili su: Mubera Kurpejović, pomoćnik
ministra prosvjete i sporta, Vladimir Čurović, generalni sekretar Unije poslodavaca, Janet Swainger, vođa
projekta „Nacionalni okvir kvalifikacija i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju“.
16.03.2011god: Održan sastanak sa Ratkom Stijepović, koordinatorom Svetske banke za područje CG u
projektu „Giljotina propisa“. U ime UPCG učestvovao Vladimir Čurović, gen.sekretar.
24.03.2011.god: Održan sastanak sa predstavnikom Američke privredne komore, Edinom Seferovićem, na
temu „Zakon o radu“, odnosno potrebne reforme radnog zakonodavstva.
20.04.2011.god: Održan sastanak članstva UPCG iz turističko-ugostiteljske djelatnosti sa ministrom
održivog razvoja i turizma Predragom Sekulićem.Tom prilikom su razmatrane teme: otvaranje Crne Gore
kao destinacije kroz bolju dostupnost (low costere, čarter letove, zajedničke aranžmane sa nacionalnim i
regionalnim kompanijama), objedinjavanje ponude turističkih kapaciteta interesantnih za tour operatore,
kako hotelskog tako i privatnog (komplementarnog smještaja); objedinjavanje komplementarnog
11
smještajnog kapaciteta kroz on-line prodaju (javno privatno partnerstvo); privatno javno partnerstvo za
property menagment (kompanije za upravljanje nekretninama), aktuelni problemi u ovoj oblasti.
27.04.2011.god: Održan je okrugli sto u organizaciji UPCG i Ministarstva održivog razvoja i turizma na
temu: „Zelena ekonomija i organska proizvodnja“. U ulozi predavača bili su: Željko Vidaković,
potpredsjednik UPCG, Aleksandar Božović, vlasnik mljekare NIKA doo, g-din Jovo Radulović, NVO
„Proizvodnja zdrave hrane“, g-đa Ana Radulović, Telenor, Jelena Radonjić, Crnogorski Telekom.
13.05.2011. god: U prostorijama Unije poslodavaca predsjednik UPCG Predrag Mitrović i direktor PU Dejan
Marinović sa saradnicima održali su sastanak na temu analize stanja u privredi i dogovora u vezi nastavka
saradnje i realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.
16.05.2011. god: U prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) održan je sastanak predstavnika
UPCG i Poreske uprave (PU) na temu analize stanja u privredi i dogovora o nastavku saradnje i realizaciji
zajedničkih aktivnosti u narednom periodu. Ocjenjujući dosadašnju saradnju veoma kvalitetnom, učesnici
sastanka naglasili su da prirodna povezanost UPCG i PU zahtijeva dalje snaženje partnerskog odnosa,
posebno ukoliko se ima u vidu sadašnji ekonomski trenutak i stanje u crnogorskoj privredi. Kako je
istaknuto, otežano poslovanje privrednih subjekata upućuje na potrebu inteziviranja rada Koordinacionog
tijela UPCG i PU sa zadatkom da pravovremenim evidentiranjem problema, prepoznavanjem nejasnoća i
nedoumica i stručnim pojašnjenjem pomogne u procesima upućivanja na efikasnu i praktičnu primjenu
poreske regulative u poslodavačkoj praksi.
27.05.2011.god, Miločer: U organizaciji Unije poslodavaca, u hotelu „Residence“ u Miločeru održan
sastanak predstavnika UPCG i crnogorskih privrednika koji posluju u sektoru turizma sa predstavnicima
Poreske uprave (PU). Namjera UPCG bila je da kroz nastavak saradnje sa PU, omogući direktnu
komunikaciju i razgovore između poreskih obveznika i PU na teme koje su od značaja za redovno
poslovanje crnogorskih preduzeća, uspostavljanje veće poreske discipline i obezbjeđivanje poštovanja
prava privrednika koja proizilaze iz poreskih propisa.
31.05.2011.god: Održan sastanak članstva UPCG sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzanom
Miloševićem. Uz ocjenu o postojanju veoma kvalitetne saradnje UPCG sa ministarstvom poljoprivrede i
ruralnog razvoja (MPRR), na sastanku su markirani konkretni problemi u poslovanju privrednika i istaknute
mjere i planirane aktivnosti koje će MPRR, u narednom periodu, realizovati s ciljem pomoći biznis sektoru.
Uz zadovoljstvo tokom sastanka, prezentovanim oblicima saradnje i budućih aktivnosti, najavljen je
nastavak održavanja susreta UPCG i MPRR i zajedničkog rada na stvaranju povoljnog biznis ambijenta i
jačanja ukupne crnogorske privrede.
02.06.2011.god: – Na konferenciji „Žene u ekonomiji – kako do ravnopravnosti?“, predstavnica UPCG je
održala prezentaciju na temu „Žene u biznisu“. Konferencija je održana u okviru projekta „Rodne razlike u
ličnim prihodima i primanjima u Crnoj Gori“ (Gender Pay and Income Gap in Montenegro, GPIG) koji
realizuje Evropski pokret u Crnoj Gori, a finansira European Instrument for Democracy and Human Rights
(EIDHR, Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), posredstvom Delegacije Evropske unije u
Crnoj Gori.
06.06.2011.god: Održan sastanak predsjednika Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predraga Mitrovića
sa ministrom finansija Miloradom Katnićem, uz učešće njihovih saradnika. Teme sastanka bile su: Izmjene i
dopune Zakona o radu; Biznis ambijent u Crnoj Gori. Konstatovano je da je posljednja verzija Izmjena i
12
dopuna Zakona o radu, koja će uskoro biti upućena u proceduru usaglašavanja, značajno unaprijeđena u
odnosu na prvobitno predložena rješenja. Učesnici su izrazili zajednička očekivanja da će usvajanje
predloženih zakonskih rješenja i njihovo sprovođenje doprinijeti efikasnom upravljanju radnim procesima i
ljudskim resursima u kompanijama i ekonomskom prosperitetu preduzeća i države.
07.06.2011.god: U prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan je okrugli sto na temu
„Životna sredina – mala i srednja preduzeća, biznis barijere“ koji su organizovali Agencija za zaštitu životne
sredine i UPCG. Uz učešće Daliborke Pejović, direktorke Agencije i Predraga Mitrovića, predsjednika Unije
poslodavaca sa njihovim saradnicima, skupu su prisustvovali i privrednici – članovi UPCG.
15.09.2011.god: (Multimedijalna sala Ministarstva održivog razvoja i turizma, Podgorica) Agencija za
zaštitu životne sredine i Unija poslodavaca Crne Gore, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori,
organizovale su Konferenciju pod nazivom „Ekonomski i ekološki razvoj Crne Gore“ . Cilj konferencije bio je
da obilježi 20 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, da dodatno upozna crnogorsku
javnost sa zakonodavnim okvirom, politikama i strategijama, poslovnom praksom privrednika i potrebama
očuvanja životne sredine, a time uputi na značaj izgradnje dugoročno održive ekonomije čiji koncept počiva
na ekonomskom razvoju koji je usklađen sa ekološkim osnovama, potrebama i ograničenjima prirode i
njenih resursa.
25.10.2011. god. - Predstavnica UPCG bila je moderatorka Fokus grupe koja je održana u prostorijama
UPCG, u organizaciji Asocijacije poslovnih žena Crne Gore „Poslovna žena“, a uz učešće preduzetnica,
nezaposlenih žena i predstavnica NVO. Navedena aktivnost sprovedena je u okviru regionalnog projekta
za žensko preduzetništvo Jugoistočne Evrope, u saradnji Asocijacije „Poslovna žena“ sa GTF (Gender
Task Forse) i NVO Status.
4.2. SOCIJALNI DIJALOG
UPCG je učestvovala u intezivnom socijalnom dijalogu, posebno na tripartitnom nivou, aktivnim
participiranjem u nacionalnom Socijalnom savjetu i pojedinim lokalnim socijalnim savjetima, kao i u radnim
grupama za izradu zakonskih projekata, te kolektivnih ugovora.
Nakon trajanja pregovora više od godine i po, krucijalni zakon – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
radu je stupio na snagu 22. decembra 2011.godine.
UPCG, na strani jedinog reprezentativnog udruženja poslodavaca, sa Vladom CG i Savezom sindikata
CG 3. novembra 2010. godine potpisuje Izmjene i dopune Opšteg kolektivnog ugovora.
Nakon toga (tačnije 24.12.2010.godine) uslijedilo je zaključivanje i Sporazuma o utvrđivanju obračusnke
vrijednosti koeficijenta i startnog dijela zarade u bruto iznosima.
Takođe, 21. decembra 2011.godine svojim potpisom, zajedno sa ostalim socijalnim partnerima (Vladom
CG, Savezom Sindikata CG i Unijom slobodnih sindikata CG) produžava važenje OKU do 31. juna
2012.godine, kako bi se započeli pregovori oko zaključivanja novog Opšteg kolektivnog ugovora.
Na nivou bipartitnog dijaloga, tokom 2011. godine (10.05.) Unija poslodavaca CG je sa Sindikatom radnika
turizma i ugostiteljstva CG zaključila (granski) Kolektivni ugovor o Izmjenama i dopunama Kolektrivnog
ugovora turizma i ugostiteljstva CG koji je usklađen sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom i
Rješenja sadržana u GKU, u dijelu prava zaposlenih, sadrže odredbe koje definišu pitanja radnog vremena,
godišnjeg odmora i odsustvovanja sa rada. Takođe, ugovorom su definisane struktura zarade, način i
elementi utvrđivanja obračunske vrijednosti koeficijenta kod poslodavca, grupe poslova i radna mjesta sa
13
koeficijentima za utvrđivanje osnovne zarade, način uvećanja zarade zaposlenog bez startnog dijela i niz
drugih pitanja koja regulišu odnos zaposlenih i poslodavaca za djelatnost turizma i ugostiteljstva.
UPCG i nacionalni sindikati su ostvarivali i razne oblike neformalnih odnosa, a naročito u procedurama
rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, u koje prevashodno spadaju zakonski projekti, kolektivni
ugovori, projektovane mjere ekonomske politike Vlade i sl. U vezi s tim, održano je više od 10 radnih
sastanaka sa prestavnicima sindikata, a sve to sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga na bipartitnom
nivou. Tako je UPCG sa Savezom sindikata Crne Gore održala sastanak na temu unapređenja bipartitnog
socijalnog dijaloga i usklađivanja Granskih kolektivnih ugovora iz oblasti privrede sa nedavno potpisanim
Opštim kolektivnim ugovorom. U razgovorima je istaknuto da su se potpisivanjem Sporazuma o utvrđivanju
obračunske vrijednosti koeficijenta i startnog dijela zarada u bruto iznosima, stekli uslovi za usklađivanje
granskih kolektivnih ugovora. Takođe, održan je i radni sastanak predstavnika Generalnog sekretarijata
UPCG (Suzana Radulović, Branislav Begović, Rumica Kostić) i Sindikata građevinarstva i industrije
građevinskog materijala CG (Nenad Marković i Stanica Dragaš) na temu Nacrta Izmjena i dopuna GKU za
građevinarstvo i industriju građevinskog materijala.
Povodom jačanja uloge UPCG na granskom nivou, tokom 2011. godine formirana su dva Odbora:
 za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala;
 za poljoprivredu, prehranu, industriju, šumarstvo i drvopreradu.
U okviru djelokruga formiranih Odbora je prepoznat socijalni dijalog, što podrazumjeva i učestvovanje u
kolektivnom pregovaranju sa reprezentativnim sindikatom iz tih oblasti, kao i razmatranje propisa koji na
direktan ili indirektan način tretiraju te oblasti, odnosno uočavanje i markiranje određenih administrativnih
barijera i naknada u istima.
5. AKTIVNOSTI NA MEĐUNARODNOM NIVOU
5.1. SARADNJA SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
20.01.2011.– Na temu privredne saradnje Crne Gore i Češke, u Uniji poslodavaca održan je sastanak sa
ambasadorom Republike Slovačke u Crnoj Gori NJ.E. Františekom Lipka.
20.01.2011. - Na temu poslovnih veza privreadnika i šire ekonomske saradnje Crne Gore i Srbije, u Uniji
poslodavaca održan je sastanak sa predstavništvom Privredne komore Srbije u Crnoj Gori.
16.02.-18.02.2011.- Predstavnik Unije poslodavaca je, na poziv Evropske fondacije za obuku (ETF)
učestvovao na konferenciji „Aktivne politike zapošljavanja i tržišta rada“ koja je održana u Torinu. Pored
predstavnika Unije poslodavaca konferenciji su prisustvovali i predstavnici Zavoda za zapošljavanje CG.
17.02.2011. – U Uniji poslodavaca održan je radni sastanak sa predstavnikom MMF-a na temu: Fiskalna
politika u CG.
18.02.2011.– U cilju upoznavanja sa problemima sa kojima se suočavaju privredni subjekti - članovi UPCG
u Crnoj Gori, u prostorijama Unije poslodavaca je održan sastanak predstavnika UPCG i poslovne misije
MMF-a.
18.02.2011. – UPCG je održala sastanak sa predstavnicima MMF-a i Centralne banke CG povodom biznis
ambijenta u CG, s posebnim osvrtom na kreditnu politiku.
2.03.2012. Na temu unapređenja saradnje privrednika Crne Gore i Bosne i Hercegovine, održan je
sastanak sa predstavnicima Ambasade Bosne i Hercegovine.
14
03.03.-04.03.2011. – UPCG je, na poziv ETF, učestvovala na Regionalnoj radionici „Kompetencije za
razvoj konkurentnosti privatnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ koja održana u Budvi.
22.03.2011. - Predstavnik UPCG učestvovao je na IV Generalnoj Skupštini Udruženja konfederacija
preduzeća Crnog i Kaspijskog mora (UBCCE) koja je održana u Istanbulu.
24.03.2011.– UPCG je sa predstavnikom Američke Privredne komore, održala sastanak na temu „Zakon o
radu“, odnosno potrebne reforme radnog zakonodavstva.
01.04.2011.god – Na temu privredne saradnje Crne Gore i Turske, održan je sastanak sa ambasadorom
Turske u Crnoj Gori. Istaknuta je zainteresovanost turskih orivrednika za projekte u oblastima putne
infrastrukture, turizma, energetike i energetske efikasnosti kao i poljoprivrede.
18.04.2011.– U okviru prve posjete predstavnika prestižnog italijanskog Fiera del Levante (Levantinski
sajam) Crnoj Gori, u Uniji poslodavaca je održana konferencija za novinare na temu „Razvoj privredne
saradnje između italijanske regije Pulja i Crne Gore, mogućnosti realizacije zajedničkih projekata i
korišćenja pretpristupnih evropskih fondova“.
9-11.05.2011. – UPCG je, na poziv ETF, učestvovala na konferenciji “Torinski proces” koja je održana u
Torinu.
18.05.-20.05.2011.- UPCG je bila jedan od izlagača i učesnika na Sajmu preduzetništva koji je održan u
Somboru.
24.05.-26.05.2011. – UPCG je na poziv Regionalnog centra za saradnju, a pod pokroviteljstvom Fridrih
Ebert fondacije, učestvovala na konferenciji “Socijalna agenda za Zapadni Balkan” koja je održana u
Sarajevu.
13.06.2011.– Prvog dana radne posjete Crnoj Gori radi predaje akreditiva Predsjedniku Crne Gore, gost
Unije poslodavaca bio je Ambasador Brazila Nj.E. Alexandre Addor Neto. Tema sastanka bila je
unapređenja privredne saradnje između dvije zemlje.
09 – 17.06.2011. – UPCG je, u svojstvu nacionalnog socijalnog partnera, učestvovala na 100.sjednici
Međunarodne konferencije rada, koja je održana u Ženevi.
20.07.2011.god.– U Uniji poslodavaca održan je sastanak sa predstavnicima Svjetske banke na temu
„Reforma tržišta rada u CG“.
19.-21.09.2011. – UPCG je, na poziv Eurfound-a učestvovala na konferenciji „Doprinos boljim radnim
uslovima i socijalnom dijalogu u Evropi“. Na konferenciji su predstavljena zapažanja i rezultati istraživanja
eksperata Eurofound-a na ovu temu.
25.09.2011-27.09.2011 – U organizaciji Međunarodne organizacije rada, u Bečićima je održan okrugli sto
“Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi”. UPCG je učestvovala na okruglom stolu zajedno sa ostalim
socijalnim partnerima: Vladom i sindikatima.
04.10.-06.10.2011. – UPCG je učestvovala na regionalnoj konferenciji poslodavačkih organizacija u
Beogradu, pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga u cilju odgovora na prilike i izazove post-kriznog
perioda“, u organizaciji Međunarodne organizacije rada.
27.10.-28.10.2011.- U organizaciji i na poziv Regionalnog centra za saradnju, a pod pokroviteljstvom Fridrih
Ebert fondacije, UPCG je učestvovala na konferenciji „Nove vještine za nove poslove“ koja je održana u
Sarajevu. Pored UPCG, Crnu Goru su predstavljali još USSCG, SSCG, Ministarstvo rada i Ministartsvo
prosvjete.
31.10. 2011. – Uticaj ekonomske krize, izazovi, mogućnosti i preporuke za dalji razvoj Crne Gore i njene
privrede, bile su teme sastanka koji je u Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG) održan sa Željkom
Bogetićem, novoimenovanim glavnim ekonomistom Svjetske banke za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.
9.11.-10.11.2012. – U organizaciji Austrijske razvojne agencije (ADA), UPCG je zajedno sa nacionalnim
socijalnim partnerima: Vladom i sindikatima, učestvovala na konferenciji „Dostignuća I izazovi na čelu
socijalnog dijaloga institucija u zemljama zapadnog Balkana I Moldavije” koja je održana u Bečićima.
15
15.11.-19.11.2011. – U organizaciji i na poziv Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta, UPCG je
učestvovala na Samitu Socijalno-ekonomskih savjeta koji je održan u Istanbulu.
13.12.-14.12.2011. – U organizaciji i na poziv međunarodne organizacije sindikata, predstavnik UPCG
učestvovao je na Konferenciji o penzijskoj reformi koja je održana u Zagrebu.
15.12.-16.12.2011. – U organizaciji i na poziv Međunarodne organizacije rada, UPCG je učestvovala na
seminaru „Unapređenje komunikacija poslovnih organizacija“ koji je održan u Torinu.
5.2. SARADNJA SA DRUGIM UDRUŽENJIMA POSLODAVACA
Unija poslodavaca još od početka svog osnivanja zagovara saradnju sa poslodavačkim organizacijama iz
regiona, što se ogleda u potpisanim sporazumima o saradnji sa:
 Unijom poslodavaca Srbije (UPS)
 Hrvatskom udrugom poslodava (HUP)
 Unijom poslodavaca Slovenije (ZDS)
 Unija poslodavaca Makedonije (CERM)
 Udruženje privrednika Italije – poslovna asocijacija „Italia Opera“
 Unijom poslodavaca Malte (MEA)
 Komorom za mali biznis Makedonije (SBCH)
 Federacijom poslodavaca Ukrajine (FDU)
U 2011. godini saradnja Unije poslodavaca sa poslodavačkim organizacijama ogleda se kroz zajedničko
učešće u projektima, održavanje biznis foruma i tematskih sastanaka kao i razmjenu znanja i primjera
dobre prakse. Osim zajedničkog učešća u projektima koji su posebno opisani u ovom Izvještaju, izdvajamo
najznačajnije:
april 2011. - U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), Federacije poslodavaca Ukrajine (FPU) i
Ambasade Ukrajine u Crnoj Gori, u Kijevu je održan biznis forum poslodavaca CG i Ukrajine. Na forumu je
učestvovalo 15 poslodavaca, članova UPCG.
jul 2011. - Usaglašavanje stavova Podgorice i Kijeva o pristupanju Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj
organizaciji (STO) treba da bude prioritetan zadatak dvije države i kao takav ne trpi dalja odlaganja,
zaključili su predsjednici Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predrag Mitrović i Federacije poslodavaca
Ukrajine (FPU) Dmitri Olejnik na sastanku održanom u Budvi.
jul 2011.- Predstavnici i i članovi Unije poslodavaca Crne Gore sastali su se sa Udruženjem poslodavaca
Srbije „Poslodavac“.
oktobar 2011.- Održan radni sastanak predstavnika UPCG, sa predsjednikom Udruženja pekara Ukrajine i
ambasadarkom Ukrajine, sa ciljem razmatranja mogućnosti inostranog ulaganja u agrokulturu Crne Gore.
novembar 2011 – Unija poslodavaca Crne Gore je, pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije rada,
posjetila Uniju poslodavaca Malte, radi upoznavanja sa radom poslodavačke organizacije koja je svojom
veličinom i opsegom djelatnosti na nivou UPCG, a svojim članstvom u EU primjer dobre prakse za dalji
razvoj UPCG.
16
6. REALIZOVANI I AKTUELNI PROJEKTI
U 2011.godini UPCG je učestvovala u realizaciji velikog broja projekata značajnih za dalje jačanje MSP u
Crnoj Gori. U sklopu ovih projekata UPCG se trudi da primjere dobre prakse iz razvijenih zemalja prenese
na domaće privrednike, članove UPCG, a sve u cilju lakšeg prilagođavanja i pripreme za evropsko tržite.
UPCG je realizovala nekoliko projekata podržanih od strane Evropske komisije i ostalih međunarodnih
institucija. Nekoliko projekata podržano je i od strane Međunarodne organizacije rada.
Realizovani projekti kao i oni čija je realizacija otpočela u 2011. a biće nastavljena u 2012. pokrivaju niz
oblasti i sektora:
 Otpočinjanje biznisa
 Jačanje socijalnog dijaloga
 Sektor poljoprivrede i prerade hrane
 Sektor transporta;
 Sektor trgovine
 Standardizacija proizvoda
 Razvoj ljudskih resursa
 Zaštita na radu
Najznačajniji projekti u 2011 godini su:
Jačanje socijalnog dijaloga u sektorima trgovine, prerade hrane i poljoprivrede u Sloveniji,
Makedoniji i Crnoj Gori - SSD-SMM
Lider projekta je Unija poslodavaca Slovenije (ZDS), a projektni partner u Crnoj Gori je Unija poslodavaca
Crne Gore (UPCG).
Trajanje projekta: 15. decembar 2011. – 14. decembar 2012.
Ciljevi projekta su:
 Promocija i implementacija acquis communautaire u oblasti socijalnog dijaloga u Makedoniji i Crnoj
Gori;
 Podizanje svijesti i razumijevanja reprezantativnih organizacija poslodavaca i zaposlenih o
evropskom socijalnom dijalogu;
 Adaptacija socijalnog dijaloga na promjene u zapošljavanju i radu i izazove kao što su
modernizacija tržišta rada, fleksibilnost tržišta rada, kvalitet posla itd;
 Jačanje kapaciteta socijalnih partnera u Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori u cilju doprinosa
evropskom socijalnom dijalogu.
Planirano je da se ciljevi projekta ostvare preko panel diskusija, okruglih stolova, studijskih posjeta,
sastanaka i drugih nacionalnih aktivnosti kao i zajedničke brošure i završne konferencije.
U 2011. godini otpočela je realizacija projekta sastankom partnerskih institucija i dogovorom vezanim za
definisanje projektnih aktivnosti. U 2012. godini očekuje se nastavak realizacije mnogobrojnih aktivnosti.
Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU
propisa i pravnih sporazuma – EUBuild Energy Efficiency
17
Projekat sprovodi konzorcijum koji čini 7 partnera - poslodavačkih asocijacija iz Turske, Belgije, Srbije,
Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore.
Lider projekta je Udruženje turskih proizvođača građevinskih materijala (IMSAD), a projektni partner u
Crnoj Gori je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG).
Trajanje projekta: Decembar 2010 – Decembar 2012.
Specifični ciljevi projekta su:
 Formiranje baze propisa iz oblasti energetske efikasnosti, podsticaja i finansijskih mehanizama u
zemljama partnerima i EU, kao i obezbjeđenje dobrog protoka informacija i znanja između partnera
u projektu;
 Obezbjeđenje koordinacije i dobrog protoka informacija između javnih institucija, privatnog sektora
i NVO o razvoju finansijskih instrumenata;
 Razvoj preporuka za zemlje partnere u projektu.
U sklopu ovog projekta u 2011.godini održan je niz okruglih stolova na temu finansiranja projekata
energetske efikasnosti sa predstavnicima privrede, finansijskih institucija, medija kao i lokalih i državnih
institucija.Takođe, delegacija privrednika iz Crne Gore je imala priliku da posjeti Međunarodni sajam
građevinskih materijala u Istanbulu koji je održan u novembru mjesecu.
Restrukturiranje i privredni odnosi u sektoru saobraćaja - RITS
Projekat predstvalja podršku poslodavačkim organizacijama i preduzećima Slovenije, Bugarske, Hrvatske,
Crne Gore i Makedonije u upravljanju privrednim odnosima i boljoj implemetaciji politika restrukturiranja u
sektoru transporta.
Lider projekta je Unija poslodavaca Slovenije (ZDS), a projektni partner u Crnoj Gori je Unija poslodavaca
Crne Gore (UPCG).
Trajanje projekta: 1. avgust 2011 – 31. jul 2012.
Ciljevi projekta su:
 unapređenje privrednih odnosa u sektoru transporta u zemljama JIE na nacionalnom, regionalnom
i nivou preduzeća kroz unapređenje ekspertize i znanja o privrednim odnosima
 poboljšati proces restrukturiranja u periodu ekonomske krize
 formiranje mreže ključnih aktera u sektoru transporta
Teme seminara i studijske posjete obuhvatile su poslednje promjene politike EU za sektor transporta kao
što su: euro vinjeta, finansiranje i razvoj infrastrukture u regionu JIE (Trans-evropska transportna mreža TEN-T) i efektivne i efikasne instrumente za siguran i isplativ saobraćaj sa minimalnom emisijom štetnih
gasova i buke.
U sklopu projekta u 2011.godini održan je niz pripremnih aktivnosti za seminar realizovan početkom 2012.
Izrađen je i nacrt brošure,a njena štampa i distribucija planirana je za 2012.
Evropski most saradnje u oblasti zaštite na radu – ECBOHS
ECBOHS projekat je podržan od strane Evropske Komisije, (Generalni direktorat za proširenje) u okviru
IPA programa Socijalno - ekonomskog partnerstva . Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta i usluge
udruženja poslodavaca i sindikata u Turskoj i u zemljama zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i
Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije. Sa rukovodstvom MESS-a, 10 organizacija civilnog
društva iz regiona učestvuju u ovom projektu koji ce okupiti udruženja poslodavaca i sindikata na
zajedničkoj platformi dijaloga u okruženju u pogledu bitnih tema zdravlja i zaštite na radu.
18
ECBOHS projekat će trajati 2 godine. Tokom ovog vremena, partneri u projektu c e organizovati brojne
seminare i radionice. Uz učešce eksperata EU bice razvijen programa tehničke pomoci. U cilju razmjene
iskustava i najbolje prakse na nacionalnom nivou , razni događaji ce se održati u partnerskim zemljama .
Očekivani rezultati projekta su:
 Povecano učešce ciljanih organizacija poslodavaca i sindikata u donošenju odluka , sprovođenju i
pracenju politika u oblasti pravne tekovine EU u vezi OHS pitanja ;
 Povecana saradnja među ciljnim OCD , kao i sa javnim vlastima na OHS u vezi pravnih tekovina
EU ;
 Ohrabreni socijalni dijalog, za uslove rada usklađene sa standardima EU .
Uz učešće eksperata, UPCG je u 2011.godini realizovala niz aktivnosti na ovom projektu od kojih su
najznačajnije organizacije seminara na temu zaštita na radu kojima je prisustvovalo preko 90 poslodavaca.
Podizanje svijesti poslodavaca i zaposlenih o značaju zdravlja i zaštite na radu - IOSHA 2
Projekat IOSHA 2 ima za cilj povećanje svijesti o značaju zaštite na radu iz ugla poslodavaca i zaposlenih a
sve u cilju smanjenja stresa na radnom mjestu.
Glavni ciljevi projekta su:
 Pružanje opštih informacija o uzrocima, efektima i posljedicama stresa na radnom mjestu , za
poslodavaca , zaposlene i druge zainteresovane strane;
 povecanje svijesti i razumijevanje poslodavaca , radnika i njihovih predstavnika u vezi sa stresom
na radnom mjestu;
 obezbijeđenje sredstava, obuke i savjeta poslodavcima i zaposlenima o tome kako da se spriječi ,
otkloni ili smanji stres na radnom mjestu;
U sklopu ovog projekta, u 2011.godini održano je niz sastanaka sa potencijalnim korisnicima ovog projekta,
dogovorena je realizacija projektnih aktivnosti. U narednom periosu biće organizovane dvije radionice za
poslodavce, zaposlene, stručnjake i ostale zainteresovane strane.
Poslodavačke organizacije u integracijama na jedinstveno tržište - BOSMIP 4
BOSMIP IV se realizuje na bazi uspješnosti BOSMIP I, II i BOSMIP III projekata i uglavnom se sastoji od
različitih Acquis radionica. Fokus BOSMIP IV je na tri oblasti: restrukturiranje preduzeca / pretpristupna priprema , energija i različiti socijalni problemi kroz promovisanje društveno- ekonomskih partnerstava .
Pored radionica , mentorski programi ce biti organizovani kako bi se osigurala stalna obuka ciljnih
organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Studijska posjeta Briselu održaće se sa ciljem
povećanja svijesti o funkcionisanju EU i institucija EU. Projekat realizuje Businesseurope uz podršku
Evropske komisije.
U sklopu projekta BOSMIP IV, koji Businesseurope realizuje uz podršku Evropske Komisije, u 2011.godini
održao se niz sastanaka na nacionalnom i međunarodnom niovu, okrugli sto i seminar za privrednike iz
Crne Gore i sindikate.
Ženski biznis – potencijal crnogorske ekonomije
Projekat „Ženski biznis – potencijal crnogorske ekonomije“ predstavlja partnersku inicijativu koju UPCG, u
okviru UN Women projekta, sprovodi u Crnoj Gori.
Projekat ima za cilj da pomogne u eliminaciji administrativnih i biznis barijera, te pospješi kulturu
preduzetništva kojom se promoviše i stimuliše povećanje broja žena koje se bave biznisom. Projekat
19
obuhvata razvoj preporuka za stvaranje podzakonskih akata koji bi ubrzali i podstakli pokretanje biznisa od
strane žena, smanjenje broja dozvola i rješenja, te pojednostavljenje i pojeftinjenje procedura. Navedene
preporuke UPCG će uputiti nacionalnom Socijalnom savjetu i Socijalnim savjetima na nivou lokalnih
samouprava (opštine), nadležnim državnim institucijama i organizacijama, te o tome upoznati ukupnu CG
javnost.
U okviru projekta realizuje se i saradnja UPCG sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, s ciljem
promocije ženskog preduzetništva i njegovog značaja među akademskom zajednicom (studenti i
postdiplomci). Takođe, namjera UPCG je da podstakne fakultet da uvede studijski smjer o ženskom
preduzetništvu, a studente da se u većoj mjeri bave istraživačkim, naučnim radom koji za osnov ima
tematiku ženskog preduzetništva.
U 2011. godini u sklopu ovog projekta realizovan je veliki broj aktivnosti od kojih je najznačajnije
istraživanje o stanju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. Takođe, organizovan je veliki broj predavanja za
studente redovnih i postdiplomskih studija na kojima su predstavljena iskustva uspješnih žena preduzetnica
i žena menadžera.
Smart start
Projekat „Smart Start“ koji realizuju UPCG i Belgijska asocijacija poslodavaca (UNIZO) uz podršku
Flamanske Vlade predstavlja jedan od veoma važnih projekata za crnogorske privrednike u procesu
priključenja globalnom tržištu.
Projekat obuhvata teme kao što su: unapređenje preduzetničke klime kroz poboljšanje startnih osnova za
osnivanje preduzeća u Crnoj Gori, razvoju ljudskih resursa, kao i stimulisanje poslodavaca da kroz
standardizaciju svojih proizvoda i usluga povećaju konkurentnost na globalnom tržištu.
U toku 2011.godine, UPCG je u sklopu ovog projekta realizovala niz aktivnosti od kojih su najvažnije
radionice sa privrednicima, predstavnicima državnih i međunarodnih institucija kao i ekspertima iz EU iz
navedenih oblasti. Kao rezultat ovih aktivnosti izrađene su brošure i flajeri koji služe dodatnoj edukaciji i
informisanju članstva UPCG.
Međunarodna organizacija rada – ILO
U toku 2011.godine UPCG je realizovala niz projekata uz podršku Međunarodne organizacije rada. U
sklopu ovih projekata ostvaren je niz rezultata od kojih su najznačajniji:


Realizacija velikog broja edukativnih radionica i okruglih stolova za članove UPCG, a sve u cilju
boljeg razumijevanja kako zakonodavnih osnova tako i određenih procedura;
Objavljen je niz brošura koje su pokrile veliki spektar tema i privrednih grana i koje služe kao
veoma koristan informator za sve članove UPCG.
Ovdje još jednom treba napomenuti da su sve aktivnosti podržane od strane Međunarodne organizacije
rada namijenjene jačanju članstva UPCG, a sve u cilju boljeg prilagođavanja novonastaloj situaciji na
crnogorskom tržištu.
20
7. ODNOSI S JAVNOŠĆU
7.1. PROMOTIVNA KAMPANJA
Uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je u toku januara
i februara 2011. godine nastavila sprovođenje promotivne kampanje pod nazivom »Igrajmo po pravilima –
zaustavimo sivu ekonomiju« (UPCG kampanja je počela u decembru 2010).
U okviru kampanje UPCG, izrađen je sledeći promotivni materijal:
 4 bilborda (postavljeni u Podgorici – na prometnim lokacijama);
 20 postera (štampani i distribuirani za potrebe UPCG, 10 inspekcijskih organa pri nadležnim
ministarstvima Vlade
 Crne Gore, ZZZCG, SSCG, USSCG, Centra za zaštitu potrošača);
 Flajer (distribuiran kroz najtiražnije dnevne novine u Crnoj Gori: »Vijesti«, »Dan«);
Ono što je posebno obilježilo ovu promotivnu kampanju je aktivnost koju je UPCG po prvi put od svog
osnivanja realizovala – produkcija dva TV spota (prvi u trajanju od 45 sec, a drugi u trajanju od 15 sec) koji
su od decembra 2010.god do sredine februara 2011.god emitovani na TVCG, TV Atlas i TV In. Kvalitet
produkcije i jasnoća tj. sadržajnost poruka koje su na ovaj način upućene crnogorskoj javnosti preporučile
su UPCG tim kod ILO koji je, tim povodom, najavio podršku ovog tipa i u narednom periodu.
7.2. MEDIJSKI NASTUP – ANALIZA
U skladu sa komunikacionom strategijom i poslovnom politikom Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG),
prethodnu 2011. godinu karakterisao je intezivan medijski nastup i zastupljenost UPCG i njenih
predstavnika u štampanim i elektronskim medijima, kao i veoma kvalitetna saradnja ostvarena sa
novinarima svih crnogorskih glasila.
Prije pregleda monitoringa o medijskoj zastupljenosti UPCG, posebno treba apostrofirati aktivnost po
pitanju učešća njenih predstavnika u radu tripartitne radne grupe formirane povodom Izmjena i dopuna
zakona o radu. Naime, vodeći se dogovorom postignutim sa ostalim članovima radne grupe predstavnicima socijalnih partnera (Vlada i sindikat - SSCG, USSCG), UPCG nije imala medijske nastupe
na temu predmetnog zakona. Jednostavno, dogovor sve tri strane je podrazumijevao da se navedeno
poštuje sve do okončanja procesa pregovora socijalnih partnera i usaglašavanja sadržaja konačnog
predloga zakonskog rješenja. Za razliku od UPCG, socijalni partneri iz redova sindikata se nisu pridržavali
postignutog dogovora, što je rezultiralo izjavama i intervjuima u kojima su njihovi prvaci plasirali informacije
koje su usporavale tok pregovora i nosile negativnu konotaciju o radu i zahtjevima UPCG, kao i Vlade CG.
U nastavku slijedi pregled godišnje Analize medijskog pojavljivanja UPCG koju je uradila „MAMA“ d.o.o. za
period od 01. januara do do 31. decembra 2011.god.
Monitoring prati glavne informativne emisije televizija: RTCG1, IN, Vijesti, Atlas, MBC, Pink, Elmag i
Montena, odnosno one televizije koje su tokom 2011. emitovale program. Na pomenutim medijima
analizirane su informativne emisije u udarnom terminu, dok su vaninformativne u kojima su gosti bili članovi
UPCG predstavljene na kraju izvještaja. Pored elektronskih medija, praćeni su i izvještaji u pet dnevnih
21
listova: Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine i Večernje novosti,jednom nedjeljniku Monitor, kao i na web
portalima Cafe Del Montenegro i Analitika.
UPCG u medijskim objavama (televizija, štampa, portali)
UPCG je tokom 2011. god na crnogorskim medijima bila zastupljena u ukupno 732 objave. Njihova
dinamika je bila ujednačena tokom čitave godine, pri čemu je u aprilu evidentirano značajno povećanje.
Intezivnu aktivnost rukovodstva UPCG i PR tima potvrđuje podatak da je prethodne godine bilo više
planiranih nego neplaniranih objava, kao i da su značajan broj planiranih zapravo inicirali mediji.
I ova analiza je potvrdila pravilo da najviše objava o nekom subjektu imaju štampani mediji, zatim slijede
televizije, dok web portali uvijek imaju najmanje objava. Tokom 2011. god, štampani mediji su imali 416
objava o UPCG, televizije 215, a on-line mediji 101 objavu.
Posmatranjem pojedinačnog broja TV objava o UPCG primjećuje se prilična ujednačenost - najveći broj
objava je imala TVCG (36), a slijede In (33), Atlas (32), Pink M (31) i Vijesti (29). Izuzetak su MBC, Elmag i
Montena koje bilježe nešto manji broj objava (Elmag je sa emitovanjem informativnog programa prestala
29. juna 2011., MBC je poslije kraće pauze sa emitovanjem informativnog programa počela 25. marta
2011.). Najveću prosječnu dužinu TV priloga o UPCG imao je Pink M. Od štampanih medija najveći broj
objava o UPCG je imao Dan (145), a slijede Pobjeda (114) i Vijesti (102). Podaci za nedjeljnik Monitor,
Večernje novosti i Dnevne novine nisu uporedivi (Večernje novosti imaju manji prostor - rubriku “Crna Gora
aktuelno”, a Dnevne novine su počele da izlaze tek 10. oktobra 2011.god).
Portal Cafe del Montenegro je imao 79, a Analitika 29 objava o UPCG. Jedina negativna objava o UPCG
koju su prenijela oba portala tiče se izjave poslanika Socijaldemokratske partije Damira Šehovića u vezi sa
amandmanima te partije na tekst Nacrta zakona o radu.
Najviše objava o UPCG bilo je u aprilu, a potom u maju, oktobru i novembru. Razlog tome je što je u aprilu
bila aktuelna priča o usaglašavanju Nacrta zakona o radu i Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom
savjetu, a i UPCG je imala značajan broj samostalnih aktivnosti. Priča o Zakonu o radu nastavila se u
maju koji karakteriše i jedan dio obajava koji se odnosi na aktivnosti UPCG po pitanju saniranja posljedica
ekonomske krize (unapređenje biznis ambijenta), potpisivanje sporazuma sa Samostalnim sindikatom
radnika u turizmu i ugostiteljstvu i sl. Manji broj objava u junu, julu i avgustu je posljedica početka sezone
godišnjih odmora kako u svim po rad UPCG relevantnim institucijama, tako i u medijima. U septembru je
primjetan značajniji broj objava o UPCG, kao i u oktobru kada se mediji intezivnije bave ekonomskim
temama (finasijska kriza, nepovoljna kreditna podrška banaka, pad stranih investicija, povećanje poreza,
smanjenje plata…), te ponovo aktuelizuju priču o Zakonu o radu. I ovaj zakon, kao i najava povećanja
akciza na pojedine proizvode uslovile su jedan dio medijskih objava o UPCG u novembru, dok je pažnja u
decembru, između ostalog, poklonjena reakcijama u vezi članstva Crne Gore u STO i prezentaciji
istraživanja UPCG u vezi učešća žena u biznisu.
22
Po broju objava o UPCG koje su sadržale video zapis, odnosno video izjavu, izdvaja se TVCG, a slijede In i
Pink M, Atlas i Vijesti.1 Prema procentualnom odnosu ukupnog broja objava i broja objava koje su sadržale
video zapis/video izjavu, TVCG je najkvalitetnije izvještavala o UPCG. Prema vremenskom trajanju tj.
dužini emitovanog priloga o UPCG dominira televizija Pink M. Kada su u pitanju štampani mediji, po
prostoru koji je utrošen za objave o UPCG dominira dnevni list Dan.
Kada su u pitanju televizije, po broju objava o UPCG izdvojila su se četiri novinara - dva sa javnog servisa
(Mila Vuković i Kristina Pavićević) i po jedan sa TV Vijesti (Tatjana Debeljević) i Atlasa (Daniela Seferović).
U štampanim medijima, izdvajaju se novinari Dana (M.M. Krgović i Siniša Goranović), Vijesti (Marijana
Camović) i Pobjede (Zorica Sredanović).
Povodom loše ekonomske situacije u privredi, sjednica Socijalnog savjeta, konferencija i okruglih stolova
organizovanih od strane ostalih subjekata a na kojima su učestvovali predstavnici UPCG i sl. tema, u 2011.
godini je bilo oko 175 objava. Uglavnom se radi o aktivnostima koje su mediji prenosili dijelom u
neutralnom, dijelom u pozitivnom kontekstu. Međutim, kako su izjave predstavnika UPCG i plasirana
saopštenja za javnost mediji objavljivali tokom čitave godine, može se zaključiti da iako su one u odnosu na
UPCG imale neutralan kontekst, javnost je dobijala pozitivnu sliku o UPCG kao instituciji koja svojim
aktivnostima pokušava da unaprijedi biznis ambijent i doprinese privrednom oporavku zemlje. Dio objava
odnosi se i na komentare i reagovanja predstavnika UPCG u vezi sa osnivanjem Agencije za ustupanje
radnika, Nacrta zakona o javnim nabavkama (amandmani UPCG), posljedica po privredu usljed povećanja
cijena energeneta (električna energija i gorivo), pojavu zloupotrebe bolovanja, uvođenja poreskih olakšica,
zabrane konzumiranja duvanskih proizvoda na javnim mjestima (posljedice po ugostiteljske radnike),
povećanja akciza na određenu grupu proizvoda...
U 2011. godini je zabilježeno i više neplaniranih pozitivnih objava, a tiču se informacija sa pozitivnim
konotacijama koje su, u odnosu na UPCG, saopštavali drugi subjekti u vezi novčanih donacija, projekata I
aktivnosti UPCG. Objave o UPCG koje su imale negativan kontekst uzrokovane su uglavnom prenošenjem
izjava drugih subjekata a ne komentara novinara i gotovo isključivo se tiču "polemike" u vezi sa
usaglašavanjem teksta Nacrta zakona o radu (najčešće su to izjave predstavnika sindikata).
UPCG u vaninformativnim emisijama (gostovanja predstavnika UPCG)
TELEVIZIJA CRNE GORE, prvi program

20. januar 2011. - “Replika”
Tema: zakon o radu
Gosti emisije: Anka Stojković, Aleksandar Mitrović, Vladimir Čurović i Vladan Bojić.
1
Podatke monitoringa o televizijama Vijesti, TVCG i In izvdojili smo zbog toga što su u posljednjem istraživanju javnog mnjenja
koje je sproveo Centar za demokratska i ljudska prava (CEDEM) te tri televizije označene kao one u koje građani imaju najviše
povjerenja.
23

31. januar 2011. – “Otvoreno”
Tema emisije: Kakva nas ekonomska godina čeka
Gosti u studiju: Milorad Katnić, Ministar finansija; Vladimir Kavarić, Ministar ekonomije; Tarzan
Milošević, Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja; Dragiša Boričić, potpredsjednik Unije
poslodavaca Crne Gore i Vasilije Kostić, ekonomski analitičar.

11. april 2011. – “Otvoreno”
Tema emisije izmjene: dopune Zakona o radu.
Gosti u studiju: Zoran Ratković, Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Ana Krsmanović;
samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija; Zoran Masoničić, generalni sekretar Saveza sindikata
Crne Gore; Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Suzana
Radulović, generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore.
17. april 2011. – “Okvir”
Izbor događaja koji su obilježili sedmicu.
Gosti u studiju: Suad Numanović, Ministar rada i socijalnog staranja i Predrag Mitrović,
predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore.


19. septembar 2011. – “Otvoreno”
Tema: Novi talas ekonomske krize i uticaj na Crnu Goru
Gosti u studiju: Tijana Stanković, pomoćnik ministra finansija; Zorica Kalezić savjetnica glavnog
ekonomiste u Centralnoj banci Crne Gore; Dragiša Boričić, potpredsjednik za ekonomiju i razvoj u
Uniji poslodavaca Crne Gore i Mila Kasalica, ekonomski analtičar.

04. novembar 2011. – “U centar”
Tema: Zakon o radu
Gosti emisije: Bojan Zeković, stručni konsultant Socijaldemokratske partije i Rumica Kostić, šef
pravne kancelarije Unije poslodavaca Crne Gore.

29. novembar 2011. – “U centar”
Tema emisije: Opstanak eura –alternativna valuta.
Gosti: Nikola Fabris, glavni ekonomista Centralne banke i Ratko Kolinović, član IO Unije
poslodavaca CG.
TELEVIZIJA VIJESTI

13. april 2011. – “Prizma”
Tema emisije: Izmjene i dopune Zakona o radu
Gosti u studiju: Zoran Ratković, Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Ana Krsmanović;
samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija; Zoran Masoničić, generalni sekretar Saveza sindikata
Crne Gore; Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Suzana
Radulović, generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore.

22. jun 2011. – “Prizma”
Tema: Zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda
24
Gosti u studiju: Slavojka Šuković, predstavnik Ministarstva zdravlja; Dragiša Boričić, potpredsjednik
Unija poslodavaca Crne Gore; Čedomir Popović iz kompanije Carine i Domagoj Žarković, Društvo
za borbu protiv raka.
TELEVIZIJA ATLAS

15. mart 2011. – “Balkan expres”
Tema emisije: Izmjene Zakona o radu.
Gosti emisije: Nemanja Pavličić, Krsto Pejović, Vladimir Čurović i Srđa Keković.

07. jun 2011. – “Balkan express”
Tema: Zakon o radu
Gosti u studiju: Zoran Ratković, Suzana Radulović, Srđa Keković i Krsto Pejović.
TELEVIZIJA IN

02. maj 2011. – “Robin hood”
Tema emisije: Sezonsko zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori
Gosti u studiju: Budimir Raičković, potpredsjednik UPCG, Žarko Radulović, predsjednik CTU,Srđa
Keković, gen.sekretar USSCG, Zoran Jelić, direktor ZZZCG, Angelina Međedović, glavni inspektor
rada.
25
Download

Izvestaj o radu UPCG.. - Unija Poslodavaca Crne Gore