Centrohem
Bezbednosni List
U saglasnosti sa EC direktivom 91/155/EEC
Fine & speciality chemicals
Identifikacija hemikalije / hemijskog proizvoda i preduzeća
Kataloški broj: 413, 1370
Ime proizvoda: Trihlorsirćetna kiselina p.a.
Preduzeće: Centrohem d.o.o., Vuka Karadžića b.b., 22300 Stara Pazova
Broj telefona za hitne pozive: Tel.: 022/310-326; 063/529-560
Sastav, informacije o sastojcima
CAS-br.: 76-03-9
EC-Indeks-br.: 607-004-00-7
EC-br.: 200-927-2
M: 163.39 g/mol
Formula Hill: C2HCl3O2
Hemijska formula: CCl3COOH
Opis štetnosti
Izaziva jake opekotine. Vrlo otrovno za vodene organizme, može imati dugotrajan štetan uticaj
na vodeni eko-sistem.
Mere prve pomoći
Nakon udisanja: svež vazduh. Pozvati doktora.
Nakon dodira sa kožom: isprati sa mnogo vode. Staviti polietilen-glikol 400. Odmah skinuti
kontaminiranu odeću. Pozvati doktora.
Nakon dodira sa očima: širom otvorenih kapaka isprati oči velikom količinom vode. Pozvati
oftalmologa.
Nakon gutanja: dati žrtvi da pije puno vode, izbeći povraćanje (opasnost od perforacije!).
Odmah pozovite doktora.
Protivpožarne mere
Pogodne supstance za gašenje požara: Prilagođeno materijalima koji su uskladišteni u
neposrednoj blizini.
Posebne opasnosti: Nezapaljivo. Okolna vatra može osloboditi štetne pare. U slučaju požara
mogu nastati: hlorovodonična kiselina, fosgen.
1
Posebna zaštitna oprema za gašenje požara: Ne zadržavati se u opasnojm području bez
aparata za disanje. Da bi se izbegao kontakt sa kožom budite na bezbednoj udaljenost i nosite
odgovarajću zaštitnu odeću.
Ostale informacije: Sprečiti izlivanje vode zaostale od gašenja požara u površinske ili
podzemne vode. Sa vodom oslobađa štetne pare.
Bezbednosne mere u slučaju nekontrolisanog prosipanja
hemikalije
Lične mere zaštite: Izbegavati dodir sa supstancom. Izbegavati nastajanje praha; ne udisati
prah. Omogućiti ulazak svežeg vazduha u zatvorene prostorije.
Mere za zaštitu životne sredine: Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju.
Propisi za čišćenje/apsorpciju: Pokupiti u suvom obliku. Ukloniti na odgovarajući način za
hemijski otpad. Počistiti zahvaćenu površinu. Izbegavati nastajanje prašine.
Rukovanje i skladištenje
Rukovanje: Nema daljnjih zahteva.
Skladištenje: Dobro zatvoreno. Suvo. Na +15°C do +25°C.
Kontrola izlaganja, lična zaštita
Lična zaštitna oprema: Zaštitna odeća mora se odabrati specifično za svako radno mesto, u
zavisnosti od koncentracija i količina opasnih supstanci kojima se rukuje. Otpornost zaštitne
odeće na hemikalije treba saznati od određenog dobavljača.
Zaštita disajnih organa: Potrebno ako nastaje prah. Filter B (prema DIN 3181) za neorganske
gasove i pare
Zaštita očiju: potrebna
Zaštita ruku: Materijal za rukavice: nitrilna guma
Zaštitne rukavice za upotrebu trebaju biti u skladu sa odredbama EC preporuka 89/686/EEC i
standardima EN374.
Industrijska higijena: Odmah promeniti kontaminiranu odeću. Primeniti zaštitnu kremu za kožu.
Oprati ruke i lice nakon rada sa supstancom.
Fizičke i hemijske osobine
Oblik: čvrsta supstanca
Boja: bezbojno
Miris: oštar
pH vrednost: na 50 g/l H2O (20 °C) < 1
Tačka topljenja: 54-56 °C
Tačka ključanja: 197 °C
Tačka samozapaljenja: 711 °C
Tačka paljenja: > 110 °C
Pritisak para: (20 °C) 1 hPa
Relativna gustina para: 5,64
2
Gustina: (20 °C) 1,63 g/cm3
Nasipna gustina: ~ 900 kg/m3
Rastvorljivost: voda (20 °C) 1300 g/l
Termalno raspadanje: iznad tačke topljenja
log Pow: 1,33 (OECD 107)
Stabilnost i reaktivnost
Uslovi koji se trebaju izbeći: Temperature iznad tačke topljenja. Nastajanje otrovnih
para/gasova kada se zagreva (hlorovodonična kiselina, fosgen).
Supstance koje treba izbegavati
Egzotermne reakcije sa: baze, alkalni hidroksidi, amini, dimetil-sulfoksid, jaka oksidaciona
sredstva, sulfoksidi / bakar.
Štetni produkti raspadanja: u slučaju požara: vidi poglavlje 5
Ostale informacije: higroskopno.
Toksikološke informacije
Akutna toksičnost
LD50 (oralni, pacov): 3320 mg/kg (IUCLID).
Specifični simptomi kod istraživanja na životinjama.
Test iritacije očiju (kunić): Teške iritacije (IUCLID).
Test iritacije kože (kunić): opekotine (IUCLID).
Subakutna do hronična toksičnost
Senzitizacija: Test senzitizacije (zamorac): Nema senzitizirajućeg uticaja. (IUCLID)
Bakterijska mutagenost: Ames test: negativno. (Nacionalni toksikološki program)
Druge toksikološke informacije
Nakon udisanja: opekotine sluzokoža, otežano disanje, kašalj.
Nakon dodira sa kožom: opekotine.
Nakon dodira sa očima: opekotine. Opasnost od slepila!
Nakon gutanja: opekotine u ustima, grlu, jednjaku i gastrointestinalnom traktu. Opasnost od
perforacije jednjaka i želuca.
Ostali podaci: Sa proizvodom treba raditi pažljivo, kao što je to uobičajeno za rad sa
hemikalijama.
Ekološke informacije
Biološka degradacija: Bioraspadanje: 59 % /20 d (Eksterna bezbedonosna lista).
Biološki nije razgradivo.
Ponašanje u delovima životne sredine: Raspodela: log p(o/w): 1,33 (OECD 107).
Ne očekuje se znatan bioakumulacijski potencijal (log Pow 1-3).
Ekološki uticaj: Biološki uticaj:
Vrlo otrovno za vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne uticaje na vodenu sredinu.
Toksičnost na ribe: L.idus LC50: >1000 mg/l /48 h (Eksterna bezbedonosna lista).
Toksičnost na Daphnia: Daphnia magna EC50: 2000 mg/l /48 h (ECOTOX Database).
Toksičnost na bakterije: Ps.putida EC10: 2000 mg/l (Eksterna bezbedonosna lista).
Maksimalna dozvoljena toksična koncentracija:
3
Toksičnost na bakterije: Ps.putida EC5: >1000 mg/l /16 h (Lit.).
Nama dostupni literaturni podaci ne dozvoljavaju obeležavanje prema EC. EC ima dokumente
koji nisu objavljeni.
Ostali ekološki podaci: Ne dozvoliti da dođe u vode, otpadne vode ili zemlju!
Bezbednosne mere pri odlaganju, pakovanju i skladištenju
otpada
Proizvod: Hemikalije treba odlagati u skladu sa odgovarajućim propisima Republike Srbije.
Pakovanje: Pakovanja Centrohem-ovih proizvoda treba odlagati u skladu sa zakonskom
regulativom Republike Srbije.
Informacije o transportu
Drumski saobraćaj i železnica: ADR, RID UN 1839, 8, II
Rečni transport: ADN, ADNR nije testirano
More: IMDG-Code UN 1839, 8, II
Avio transport: CAO, PAX UN 1839, 8, II
Transportni propisi odnose se na međunarodnu regulativu koja se primenjuje u Srbiji.
Informacije o propisima
Označavanje prema EC propisima
Simbol: C Korozivno, N Opasno za životnu sredinu
R-oznake: 35-50/53 Izaziva jake opekotine. Vrlo otrovno za vodene organizme, može imati
dugotrajan štetan uticaj na vodeni eko-sistem.
S-oznake: 26-36/37/39-45-60-61 U slučaju dodira sa očima, odmah isprati sa velikom
količinom vode i potražiti savet doktora. Nositi prikladnu zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za
oči/lice. U slučaju nesreće ili slabosti, odmah potražiti savet doktora (ako je moguće pokazati
etiketu). Ovaj materijal i njegova ambalaža trebaju biti uklonjeni kao opasan otpad. Izbegavati
ispuštanje u životnu sredinu. Tražiti specijalna uputstva/podatke o bezbednosti.
EC-br.: 200-927-2 EC oznaka
Ostale informacije
Ovde sadržane informacije zasnivaju se na našim dosadašnjim saznanjima. Karakterišu
proizvod s obzirom na odgovarajuće bezbednosne mere. Ne predstavljaju garanciju za
osobine proizvoda.
4
Download

Centrohem Material Safety Data Sheet