PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 1 од 11
ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет
1.1. Идентификација хемикалије
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке; V1/XX; V14/XX; V15/XX; V40/XX; V80/XX;V1A/XX;
V2/XX; VBXX; VTXX; E1XX; FMXX; VSXX; MSXX; MHXX; SPXX; M3XX; UXX; RXX; TWXX; KAXX; D1; PXX; FEXX;
BXX; RXX; ZXX
1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују
Употреба материјала/смеше Готов малтер
1.3. Подаци о снабдевачу
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Опис предузећа:
Улица:
Wolfsbankring 9
Место:
D-45355 Essen
Телефон:
+49 (0)201 / 68504-37
Фак: +49 (0)201 / 68504-31
Електронску адресу:
[email protected]
Контакт особа:
Daniel Schempershofe
[email protected]
Електронску адресу:
www.pagel.com
Интернет:
1.4 Број телефона за хитне
случајеве:
Deutschland: +49 - 6131 / 19240 (24 h)
Srbija / Србија / Serbia +381 11 3965 685
ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности
2.1. Класификација хемикалије
Описи опасности: Xi - Иритативно
R ознака:
Иритативно за респираторне органе и кожу.
Ризик од тешког оштећења ока.
Може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом.
GHS класификације
Категорије опасности:
Корозивно оштећење / иритација коже: Skin Irrit. 2
Тешко оштећење ока / иритација ока: Eye Dam. 1
Сензибилизација респираторних органа / сензибилизација коже: Skin Sens. 1
Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност: STOT SE 3
Упутства за опасности:
Изазива иритацију коже.
Може да изазове алергијске реакције на кожи.
Доводи до тешког оштећења ока.
Може да изазове иритацију респираторних органа.
2.2. Елементи обележавања
Компонента/е која/е одређује/у опасност за етикетирање
Портланд цемент
Реч упозорења:
Опасност
Пиктограма:
Ревизија број: 1,00
GHS05-GHS07
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 2 од 11
Обавештења о опасности
Изазива иритацију коже.
Може да изазове алергијске реакције на кожи.
Доводи до тешког оштећења ока.
Може да изазове иритацију респираторних органа.
Мерама предострожности
Чувати амбалажу чврсто затворену.
Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице.
АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.
Избегавати удисање прашина.
АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико
постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару.
Упутство за означавање
Производ је увршћен према ЕЗ директивама или дотичним нациионалним законима.
2.3. Остале опасности
На основу надражујућих особина овог производа, поновљен контакт са кожом може постојећи
дерматитис (одн. једно постојеће стање коже) да погорша.
ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима
3.2. Подаци о састојцима смеше
Хемијско каратеризирање
Припрема / смеша минералних везивних материја, каменог гранулата и адитива
Опасне материје
EС број
CAS број
Број индекса ЕУ
REACH број
Хемијски назив
Класификација
GHS класификације
Количина
266-043-4
65997-15-1
Портланд цемент
Xi - Иритативно R37/38-41-43
30 - 99 %
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H335 H315 H318 H317
270-659-9
68475-76-3
Портланд цемент, летећа прашина
Xi - Иритативно R37/38-41-43
0-5%
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H335 H315 H318 H317
01-2119486767-17
Текст R и H ознака: видети поглавље 16.
Додатне информације
Припрема садржо мало хромата. Садржај растворивих хром-( VI)-спојева је смањен кроз додатке уз
уделу цемента на испод 2 ppm. Предуслов за ефективност редукције хромата је правилно
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 3 од 11
складиштење и узимања у обзир датум трајања.
ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи
4.1. Опис мера прве помоћи
Опште информације
Код муке затражити савет лекара (ако је могуће, показати ову етикету). Ординирајућем лекару
показати ову листу сигурносних података. Код несвестице поставити у стабилан положај и сместа
затражити савет лекара. Онесвешћеној особи никад не давати нешто кроз уста. Поштовати
самозаштиту даваоца прве помоћи.
После удисања
Довођење свежег ваздуха. Код надраживања дисајних путева или слузница (нпр. кашаљ), муке или
дуже експозиције позвати лекара.
У даном случају уметно дисање кисеоником. Погођену особу грејати и држати мирном.
Велике количине: Сместа позвати лекара.
У додиру са кожом
Пријањајући материјал сместа одстранити. Пре прања на суво очеткати прашину са коже.
Контаминиране делове коже темељно опрати водом и сапуном. Додатно добро испрати водом.
Упрљану одећу и ципеле сместа скинути. Упрљан одећу одстранити и пре поновне употребе опрати.
Код сталног надраживања коже обавестити лекара.
Прстење, ручни сатови или слични предмети не би требали да се носе, на којима производ може да
пријања и да проузрокује реакцију коже.
Након контакта са очима
Сместа испирати са много воде најмање 15 минута, такође и испод очних капака. Контактна сочива,
уколико постоје, одстранити. Око држати широм отворено и испирати. Очи не трљати, пошто
механичким оптерећењем може да дође до додатних оштећења рожњаче. Сместа позвати лекара.
Неповређено око штитити.
Након гутања
Не изазивати повраћање. Испирати уста. Течног опет испљунути! Попити 1 до 2 чаше воде. Сместа
позвати лекара.
Погођену особу грејати и држати мирном.
4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Надраживање очију, коже и слузница. опасност од опекотина.
коњуктивитис, опасност од ослепљења, стомачни болови
Хронична експозиција може да проузрокује дерматитис.
Поновљено удисање може да доведе до трајног обољења дијасних путева.
Литерерани доказ (1)
4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман
Симптоматски третман (деконтаминација, виталне функције).
ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара
5.1. Средства за гашење пожара
Неодоговарајућа средства за гашење
Овај производ није горив. Мере гашења ускладити околини.
Неодоговарајућа средства за гашење
Пун водени млаз.
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 4 од 11
5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша
Сам производ не гори.
5.3. Савет за ватрогасце
У случају пожара носити апарат за заштиту дисања независан о циркулацији ваздуха.
Додатна упутства за опремање техничких постројења:
Спречити се мора продор воде за гашење од ватрогасаца или на други начин водом разређени
производ у површинске воде или резервоаре воде за пиће. Контаминирана вода за гашење и земља
морају да се уклоне одговарајуће прописима власти.
ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Прашину не удисати. Употребити личну заштитну одећу. Код руковања производом поштујте
хигијенске и сигурносне мере. Код евентуалног цурења цирадом чувати против развејавања са
високим уделом прашине. (Види одломак 7.)
6.2. Предострожности које се односе на животну средину
Избегавати загађење подземне воде са материјалом. Не дозволити да доспе у површинску воду или
канализацију. Продор у земљу избећи.
Ако производ доспе у земљу, воду или канализацију, о томе мора сместа да се обавести надлежна
власт.
6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
- Покупити суво. Покупити са дозвољеним индустријским усисавачем. (EPA / HEPA - Филтер, EN 1822
- 1:2009)
Избећи стварање прашине. Донети мере заштите дисања.
или
- Навлажити и уклонити. Пустити да отврдне и механички покупити. Уклонити као што је описано у
одломку 13.
6.4. Упућивање на друга поглавља
Види одломак 8.
ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење
7.1. Предострожности за безбедно руковање
Упутства за сигурно руковање
Избегавати развијање прашине. Прашину не удисати. Избегавати контакт са кожом, очима и одећом.
Приликом рада не јести, пити, пушити или узимати дуван за њушкање. Држати удаљено од животних
намирница и пића. Пре примене производ не сме да дође у додир са влагом.
Код мешања паковане робе и употребе отворених посуда за мешање најпре напунити воду, после
тога опрезно пунити суви материјал. Висину пада држати ниском и мешач полако стартати.
Упутства за заштиту од пожара и експлозије
Нису потребне никакве нарочите протупожарне мере.
Остали подаци за руковање
Код руковања производом поштујте хигијенске и сигурносне мере. Руковање, складиштење и
транспорт према месним прописима и у исписаним, за овај производ подесним судовима. За време
рада не јести и не пити.
7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности
Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда
Узети у обзир упутства произвођача. Чувати само у оригиналним буретима. Избећи сваки контакт
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 5 од 11
производа са водом за време складиштења. Чувати на сувом и хладном. Штити против нечистоће.
Чувати против влаге ваздуха и воде. Користити само чисту опрему.
Даљи подаци о условима складиштења:
Ако није у употреби, производ мора да се складишти у његовом оригиналном транспортном
паковању. Производ складиштити усправно.
Амбалажу држати сувом и добро затвореном, да би се избегла загађења и апсорпција влаге.
Предуслов за ефективност редукције хромата је правилно складиштење и узимања у обзир датум
трајања.
7.3. Посебни начини коришћења
Подаци нису на располагању.
ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита
8.1. Параметри контроле изложености
8.2. Контрола изложености и лична заштита
Одговарајући технички уређаји за управљање
Ако концентрација у ваздуху лежи изнад граничних вредности радног места, мора да се носи један
заштитни апарат за дисање одобрен за ову сврху. Маска против прашине код опасности од развоја
прашине. Побринути се за одговарајућу вентилацију и усисавање прашине на машини.
Литерерани доказ (3) MEASE
Опште мере заштите и хигијене
Додир са очима и кожом избегавати.
Упрљан одећу одстранити и пре поновне употребе опрати. Приликом рада не јести, пити, пушити или
узимати дуван за њушкање.
Пре паузи и на крају рада опрати руке. На крају рада тушрање или купање.
Заштита очију/лица
Код опасности од прскања носити заштитне наочаре. Непропусно затварајуће наочаре (EN 166).
Заштитне руке
Заштитне рукавице, отпорно на хемикалије. Произвођач препоручује следеће материјале за
рукавице: нитрилом намочене памучне рукавице са знаком CE. Избор заштитних рукавица се
предузима према конкретним условима употребе, а упутства произвођача о употреби морају да се
поштују. Морају да се носе проверене заштитне рукавице. Заштитне рукавице требају код оштећења
или првих знакова хабања одмах да се замене.
Мора да се поштује, да дневно трајање употребе хемикалијских рукавица у пракси због многих
фактора који утичу (нпр. температура) може да буде јасно краће него оно према ЕN 374 испитано
пермеацијско време. Неподесне су рукавице од следећих материјала: кожне рукавице.
Рукавице смеју да се носе само на чистиим рукама. После употребе рукавица, руке опрати и
темељно осушити. Привремена заштита коже са кремом за заштиту коже.
Заштита тела
Приликом рада носити подесну заштитну одећу. Штитити против воде.
Непропусна заштитна одећа, Радна одећа са дугим рукавима / радна одећа, Сигурносне ципеле /
чизме. Упрљану, намочену одећу сместа скинути.
Контакт врата и ручних зглобова са прашком избегавати због могућих надражаја коже или упале
коже. Прстење, ручни сатови или слични предмети не би требали да се носе, на којима производ
може да пријања и да проузрокује реакцију коже.
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 6 од 11
Заштита дисајних путева
ефективна маска за прашину EN149, EN140, EN14387, EN1827 (Филтерска опрема са FFP1 или
FFP2-filterom.).
Код пара и/или развоја удисајних прашина носити апарат за заштиту дисања независан од
циркулације ваздуха и заштитно одело непропусно за прашину.
Ограничење и надзор експозиције човекове околине
Не дозволити да доспе у околину. Придржавање прописа власти.
ПОГЛАВЉЕ 9. Физичкa и хемијска својства
9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије
прах
Агрегатно стање:
сиво / бело
Боја:
безмирисно
Мирис:
Метода
11,0 - 13,5*
pH (при 20 °C):
Промене стања
Тачка топљења:
> 1250 °C
Тачка пaљења:
неприменљив
Експлозивна својства
Производ није експлозивно опасан.
Доња граница експлозивности:
Горња граница експлозивности:
Неприменљив
Неприменљив
Температуре паљења:
Неприменљив
Притисак паре:
Густина:
Сипка густина:
Растворљивост у води:
(при 20 °C)
Коефицијент расподеле:
Неприменљив
2,75 - 3,2 g/cm³
0,9 - 1,5 kg/m³
0,1 - 1,5 g/L
Вискозност:
Вискозност:
Неприменљив
Неприменљив
Испарљивост:
Неприменљив
неприменљив
9.2. Остали подаци
*pH (Чврста материја - вода 2:1)
ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Реагује са водом уз развој топлоте.
10.2. Хемијска стабилност
Стабилан код стручног складиштења и руковања.
10.3. Могућност настанка опасних реакција
Под нормалним складишним условима и код нормале употребе не настају никакве опасне
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 7 од 11
реакције.
10.4. Услови које треба избегавати
Стабилно под нормалним условима.
10.5. Некомпатибилни материјали
киселине, алуминијум, cо амонијума
Напада неплемените метале.
10.6. Опасни производи разградње
Код правилног складиштења и примене се не распада.
Додатни подаци
Избећи сваки контакт производа са водом за време складиштења.
ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци
11.1. Подаци о токсичним ефектима
Акутна токсичност
За сам производ не постоје никакви подаци.
Дужа експозиција код концентрација изнад граничних вредности радног места (AGW) може да доведе
до здравствених проблема. Прашина производа може да надражи очи, кожу и дисајне путеве. Ризик
оштећења плућа после настављеног удисања прашине. Могу да надраже очи, нос и грло. Прашина
надражује очи, кожу и слузнице и може да доведе до токсичког едема плућа.
Гутање већих количина може да доведе до здравствених оштећења. Гутање води до надраживања
горњих дисајних путева и до гастроинтестиналних сметњи.
Токсичност после контакта кожом:
LD50/дермално/кунић: 2000 mg/kg (24 h) (4)
Иритативност и корозивност
Производ проузрокује надражење очију, коже и слузница.
Код контакта са очима:
Надражује очи. Честице гранулата механички надражују очи, као и друге инертне материје. Производ
код већих концетранција узрокује тешке упале вежњаче и рожњаче. Може да проузрокује
иреверзибилна оштећења очију. опасност од ослепљења.
Код контатка са кожом:
Поновљено или трајно дејство
Производ може да проузрочи локално надраживање коже, нарочито у борама коже или код ношења
уске одеће. Може изазвати: црвенило. Може проузроковати надражење коже и/или дерматитис.
Код појединих особа могу после контакта са влажних производом да се створе екземи коже.
Литерерани доказ (4, 11,12)
Сензибилизација
Егземи коже се изазивају или pH-вредношћу (иритацијски контактни дерматитис) или имунолошким
реакцијама са водотопивим хром-(VI)-спојевима (алергични контактни дерматитис). (Литерерани
доказ 1, 5, 13)
Специфична токсичност циљног органа (једнократна експозиција)
плућа (тегобе дисања)
Литерерани доказ (1, 17)
Далекосежна дејства после поновљене или дуже експозиције
Удисање прашине може да доведе до кратког даха, тескобе грудију, упале грла и кашља.
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 8 од 11
Поновљен или трајан контакт са кожом може да проузрокује промене коже. Припрема је једна
материја која надражује кожу и поновљени контакт може да појача овај ефект. Поновљено или трајно
дејство узрокује сензибилизацију, астму и егземе. Прекомерна експозиција може погоршати
постојећу астму и друге сметње дисања (нпр. емфизем, бронхитис, реактиван синдром дисфункције
дисајних путева).
Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију
О самом производу не постоје никакви подаци.
Литерерани доказ (1, 14, 15, 16)
Искуства из праксе
Остала запажања
Са водом помешани производ може код дужег контакта да проузрокује озбиљна оштећења очију и
коже. Истовремено механичко оптерећење коже може оваква дејства за појача.
ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци
12.1. Токсичност
Назнатна акутна токсичност. - Водена бува (Daphnia magna) (U.S. EPA, 1994a) (7); Algae
(Selenastrum capricornutum) (U.S. EPA, 1993) (8).
Производ се не посматра као опасан за водене организме.
Акватичка токсичност:
Bеће количине: Токсично дејство на водена бића на основу померања pH-вредности не могу да се
искључе.
Ако се производ ослободи у околини, адсорбује се углавном од седимената и земље
12.2. Перзистентност и разградљивост
није применљиво
12.3. Потенцијал биоакумулације
није применљиво,
12.4. Мобилност у земљишту
није применљиво,
12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене
није применљиво
12.6. Остали штетни ефекти
Није познато.
Додатни подаци
Не дозволити да доспе у површинску воду или канализацију. Избегавати загађење подземне воде са
материјалом. Продор у земљу избећи.
ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање
13.1. Методе третмана отпада
Упутства уа уклањање смећа
Oтврднути материјал : Уклањање према прописима власти.
Не дозволити да доспе у површинску воду или канализацију.
одлагање остатака производа
Неотврднути материјал - Покупити суво. Покупити уз избегавање стварања прашине и поступити
одговарајуће закону о отпаду.
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 9 од 11
Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производа
170101
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА
КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА); бетон, цигле, цреп и керамика; бетон
Индексни број из Каталога отпада - Половни производа
101314
ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА; отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и
производа који се од њих производе; отпадни бетон и муљ од бетона
Индексни број из Каталога отпада - контаминиране амбалаже
150110
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И
ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО; амбалажа (укључујући посебно
сакупљену амбалажу у комуналном отпаду); амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је
контаминирана опасним супстанцама
Увршћено у опасан отпад.
Контаминиране амбалаже
Празне посуде морају према стању технике да буду потпуно испражњене пре него се ове уклоне.
Одложити према месним одредбама. После правилне употребе дати у процес рециклирања.
ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту
Транспорт копном (ADR/RID)
Остали дотични подаци о копненом транспорту
Према транспортним прописима није опасна роба.
Tранспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)
Остали дотични подаци о копненом транспорту
Према транспортним прописима није опасна роба.
Транспорт у морском саобраћају (IMDG)
Остали дотични подаци о поморском бродском транспорту
Према транспортним прописима није опасна роба.
Bаздушни транспорт (ICAO)
Остали дотични подаци о ваздушном транспорту
Према транспортним прописима није опасна роба.
14.5. Опасност по животну средину
Oпасно по човекову околину:
не
14.6. Посебне предострожности за корисника
Према транспортним прописима није опасна роба.
14.7. Транспорт у расутом стању
Према транспортним прописима није опасна роба.
ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци
15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
ЕУ-прописи
Додатна упутства
Нису материје које изазивају нарочиту забринутост (СКИЗ) по REACH, члан 57
Поштовати : Cмерница 1907/2006 (REACH) ANNEX XVII, 47
Национални прописи
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Класа опасности за воду (WGK):
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 10 од 11
1 - средња опасност по воду
15.2. Процена безбедности хемикалије
Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.
ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци
Потпуно дослован текст R ознаке у поглављу 2 и 3
Иритативно за респираторне органе и кожу.
Ризик од тешког оштећења ока.
Може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом.
Потпуно дослован текст обавештења о опасности у поглављу 2 и 3
Изазива иритацију коже.
Може да изазове алергијске реакције на кожи.
Доводи до тешког оштећења ока.
Може да изазове иритацију респираторних органа.
Даљи подаци
Подаци базирају на данашњем стању наших знања, али не представљају никакву гаранцију о
карактеристикама производа и нису темељ уговорног правног односа.
Производ сме да се користи искључиво у сврху наведену у техничкој листи упутства одн. у
прописима о примени.
Постојећи закони и одредбе морају да се поштују од стране примаоца наших производа на личну
одговорност.
Литерерани доказ
(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.
(2) Technische Regel fьr Gefahrstoffe „Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
(3) MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting
GmbH fьr Eurometaux, 2010: http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.
(4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5,
184-189 (1999).
(5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction
industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
(6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory,
U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
(7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory,
U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
(8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of
Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press,
Washington, D.C., 2001.
(9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
(10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
(11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.
(12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
PAGEL Spezial-Beton GmbH Co. KG
Безбедносни лист
према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006
PAGEL готов малтер – ливни малтер и малтер за поправке
Датум штампања: 01.08.2013
Шифра производа: PAGEL-001-13
Страна 11 од 11
isolated chicken eye test, April 2010.
(13) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment
(SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europдische Kommission, 2002):
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.
(14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages,
Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
(15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al,
Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
(16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists
to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung
Consulting, June 2008.
(17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the
study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notш, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C.
Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
IATA - International Air Transport Association
ADR/RID - Agreement on the transport of dangerous goods by road/Regulations on the international
transport of dangerous goods by rail
(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова
предиспоручиоца.)
Ревизија број: 1,00
SR
Датум обраде 10.07.2013
Download

Безбедносни лист - Pagel Spezial