BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 1/9
Broj ažuriranja: 2
1. Identifikacija hemikalije/proizvoda i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
•
Naziv hemikalije/proizvoda:
1-metoksi-2-propanol
•
Pun naziv proizvoda i primena:
COLORFLEX usporivač. Organski rastvarač.
•
Proizvođač:
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
32 300 Gornji Milanovac, Srbija
Tel: +381 32 722 350, +381 32 722 360
Fax: +381 32 720 573
E-mail: [email protected]
[email protected]
•
Broj telefona za hitne slučajeve: Centar za kontrolu trovanja na VMA (0-24h) +381 11 266 11 22
2. Identifikacija opasnosti
•
GHS klasifikacija:
Zapaljiva tečnost, Kategorija 3
Specifična toksičnost za ciljni organ- jednokratna
izloženost, Kategorija 3, narkotičko dejstvo
•
H226 - Zapaljiva tečnost i para.
H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu.
DSD/DPD klasifikacija:
R11 - lako zapaljivo
R67 - Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
3. Sastav
Tabela br.1. - Podaci o sastojcima u smeši
Hemijski naziv (IUPAC)
1-metoksi-2-propanol
Formula
CH3CH(OH)CH2OCH3
Koncentracija (wt%)
100%
CAS broj
107-98-2
EC broj
205-539-1
Indeks broj
603-064-00-3
Molarna masa (g/mol)
90
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 2/9
Broj ažuriranja: 2
4. Mere prve pomoći
•
•
•
•
•
Simptomi nepovoljnog uticaja proizvoda na organizam:
Nesvestica, malaksalost, povraćanje, iritacija kože i očiju.
Nakon udisanja:
Osobi obezbediti svež vazduh. Ukoliko dođe do nesvestice, obolelog položiti na bok. U slučaju
izraženih tegoba obavezno potražiti lekarsku pomoć.
Napomena: Opasnost od plućnog edema.
Nakon kontakta sa kožom:
Odstraniti natopljenu odeću. Deo kože koji je bio u kontaktu sa proizvodom odmah oprati vodom i
blagim sapunom i dobro isprati. U slučaju izraženih tegoba obavezno potražiti lekarsku pomoć.
Nakon kontakta sa očima:
Više od 15 minuta ispirati oči većom količinom vode. Oči držati otvorenim. Potražiti lekarsku pomoć.
Nakon gutanja:
Ispirati usta i piti veće količine vode. Ne izazivati povraćanje i ne uzimati hranu. Potražiti lekarsku
pomoć.
5. Mere zaštite od požara
•
•
•
•
•
Mere predostrožnosti:
Držati na bezbednoj udaljenosti izvore toplote kao i sve ostale potencijalne izvore paljenja.
Sredstva za gašenje požara:
Voda može biti neefikasna. Mlazove vode ne usmeravati direktno. U slučaju požara koristiti suvi
prah, ugljen dioksid (CO2) i penu otpornu na alkohol.
Posebna opasnost od proizvoda, produkata njegovog sagorevanja i oslobođenih gasova:
Gasovi koji nastaju isparavanjem proizvoda su nevidljivi, teži od vazduha i imaju sposobnost da
grade eksplozivne smeše na atmosferskim uslovima. Sagorevanjem proizvoda može doći do
nastajanja gasova koji imaju štetno dejstvo na organizam.
Posebna zaštitna oprema:
Ne ulaziti u opasnu zonu bez odgovarajuće odeće i bez aparata za disanje sa nezavisnim
napajanjem ili zaštitnom maskom sa A-filterom .
Važne napomene:
Odmah obavestiti najbližu vatrogasnu (tel: 93) i policijsku (tel: 92) stanicu.Nezapaljene posude hladiti
vodom (mlazom ili raspršenom). Sprečiti izlivanje i dalje oticanje proizvoda. Udaljiti sva lica koja
svojim prisustvom ugrožavaju svoju ili bezbednost drugih osoba. Ukloniti sve potencijalne izvore
paljenja i eksplozije (otvoreni plamen, upaljene cigarete, alate koji stvaraju varnice, ...), kao i
materijale sklone paljenju koji mogu proširiti požar. Vatru gasiti u smeru vetra.
6. Mere u slučaju hemijskog udesa
•
•
•
Mere lične zaštite
Držati na bezbednoj udaljenosti sve potencijalne izvore paljenja. Ne udisati isparenja. Izbegavati
kontakt sa hemikalijom. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, zaštititi organe za disanje. Pobrinuti se
za dobru ventilaciju kontaminiranog prostora.
Mere zaštite okoline:
Sprečiti izlivanje proizvoda u vodotokove, jame, kanalizacionu mrežu, kao i akumuliranje isparenja u
zatvorenom prostoru.
Postupak za čišćenje (skupljanje) razlivenog proizvoda / Sanacija terena:
Razliveni proizvod pomešati sa inertnim materijalom koji ima sposobnost apsorbovanja tečnosti
(dijatomejska zemlja, pesak, univerzalni apsorber i drugim odgovarajućim sredstvima). Ne koristiti
materijale sklone paljenju (piljevina i sl.). Neutralizovani razliveni proizvod tretirati u skladu sa
kategorijom otpada.
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 3/9
Broj ažuriranja: 2
7.Rukovanje i skladištenje
•
•
Rukovanje:
Za pravilno i bezbedno postupanje sa proizvodom neophodno je koristiti adekvatnu ambalažu,
obezbediti dobru ventilaciju prostorije, pri čemu treba imati u vidu i provetrenost nižih slojeva jer su
isparenja teža od vazduha. Sprečiti stvaranje statičkog elektriciteta. Držati na bezbednoj udaljenosti
sve potencijalne izvore paljenja.
Kako bi se bezbednosni rizici sveli na minimum rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom
i bezbednosnom praksom.
Skladištenje:
Skladišta moraju biti rashlađena, dobro provetrena, obezbeđena od vlage i izazivača požara i
eksplozija. Izbegavati skladištenje na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti.
Posebnu pažnju obratiti na posude koje moraju biti čvrsto zatvorene. Držati odvojeno od jakih
oksidacionih sredstava i kiselina. Ne skladištiti sa hranom ili životnim namirnicama. Čuvati na
temperaturi od 15ºC do 25ºC.
8. Kontrola izloženosti i lična zaštita
•
Kontrola izlaganja:
Tabela br.2. - Maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu (MDK)
Hemijski naziv
1-metoksi-2-propanol
CAS broj
107-98-2
Granična vrednost
•
360 mg/m3
Lična zaštita:
Radna oprema treba da bude u skladu sa vrstom, koncentracijom i količinom opasnih materija sa
kojima se rukuje. U normalnim radnim uslovima koristiti uobičajenu radnu opremu. U okolnostima u
kojima postoji opasnost od polivanja ili neke druge vrste kontakta sa hemikalijom koristiti namensku
zaštitnu opremu koja treba da bude prilagođena uslovima specifičnim za radno mesto.
Zaštita ruku:
Zaštitne rukavice otporne na organske rastvarače (EN 374).
Pun kontakt:
Kontakt prskanjem:
Materijal:
butil guma
Materijal:
nitril guma
Debljina:
0,7 mm
Debljina:
0,40 mm
Vreme proboja:
>480 min
Vreme proboja:
>120 min
Napomena: rukavice uglavnom pružaju vremenski ograničenu zaštitu. Zbog specifičnih uslova rada i
rukovanja hemikalijom bezbednosna procedura mora biti usklađena sa konkretnim
rizicima a sam odabir rukavica (kao i sve zaštitne opreme) sa proizvođačem istih.
Zaštita očiju:
Namenske zaštitne naočare ili vizir (EN 166).
Zaštita kože:
Zaštitna odeća otporna na organske rastvarače (EN 344).
Zaštita sistema organa za disanje:
Preporučuje se A-filter (DIN3181) a kategorija filtera (1, 2 ili 3) bira se u skladu sa graničnom
koncentracijom.
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 4/9
Broj ažuriranja: 2
9. Fizička i hemijska svojstva
•
•
•
•
•
•
Izgled:
Miris:
pH:
Gustina:
Tačka ključanja:
Zapaljivost:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tačka paljenja:
Samozapaljivost:
Eksplozivnost:
Donja granica eksplozivnosti (vol%):
Gornja granica eksplozivnosti (vol%):
Oksidaciona svojstva:
Rastvorljivost u vodi:
Napon pare:
Tačka topljenja:
Koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):
Viskozitet:
Bistra, bezbojna tečnost
Karakterističan za organske rastvarače
Nije dostupno
0,92 g/cm3 na 20º C
120º C na 1013 mbar
Gornja i donja granica zapaljivosti (% vol/vol)
na 150ºC u vazduhu su 1,48 i 13,74, respektivno.
31º C
270º C na 1013 mbar
Nije dostupno
1,7
27º C
11,5 64º C
Nije dostupno
100 vol% na 20º C
11,5 mbar na 20º C
-84ºC
LogPow = -0,437
1,8 mPa s na 20º C
10. Stabilnost i reaktivnost
Stabilnost:
Proizvod je stabilan ukoliko se poštuju pravila za njegovo adekvatno rukovanje, skladištenje i
upotrebu. Sprečiti fizička oštećenja ambalaže. Izbegavati toplotu i izvore paljenja.
• Reaktivnost:
Temperatura u opsegu od 15 K ( 15 Kelvina) ispod tačke paljenja smatra se kritičnom.
Burne reakcije sa: Jakim oksidacionim sredstvima, derivatima kiselina (halidi, anhidridi, )
Reaktivan je prema nekim vrstama plastike, guma, premaza i sintetičkih materijala. Osetljiv prema
svetlosti i vazduhu. Kao opasni produkti razlaganja nastaju ugljen monoksid i ugljen dioksid.
.
11. Toksikološki podaci
•
•
Proizvod ne pripada grupi kancerogenih niti radioaktivnih materija.
Akutna toksičnost:
Tabela br.3. - Podaci o akutnoj toksičnosti
Hemijski naziv (IUPAC)
1-metoksi-2-propanol
CAS broj
107-98-2
LD50 oralno (mg/kg)
>5 000 (pacov)
LD50 dermalno (mg/kg)
13 000 (zec)
LC50 inhalativno (mg/l)
•
54,6 mg/l /4h (pacov)
7 559 ppm/6h (pacov)
Nadražujuće dejstvo:
- U slučaju gutanja: Mučnina, nervne i digestivne smetnje.
- Uticaj na kožu:
Iritacija i ispucalost
- Uticaj na oči:
Proizvod uzrokuje iritaciju očiju, u tečnom ili gasovitom agregatnom stanju.
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 5/9
Broj ažuriranja: 2
12. Ekotoksikološki podaci
Tabela br.4. - Ekotoksičnost
Akutna toksičnost za vodene organizme
Ribe
Vreme izloženosti
Leuciscus idus melanotus
Rakovi
Daphnia magna
Alge
Selenastrum capricornut.
Mikroorganizmi
NOEC (mg/l)
LC0 (mg/l)
LC50 (mg/l)
Metod
96h
4600
4600
4600 - 10000
DIN38412
Vreme izloženosti
EC0 (mg/l)
EC50 (mg/l)
EC100 (mg/l)
Metod
Od 3h do 24h
500
>500
>500
Directive 84/449/EEC, C2
Vreme izloženosti
Krajnja tačka
EC10 (mg/l)
EC50 (mg/l)
Metod
7 dana
stopa rasta
/
>1000
/
Vreme izloženosti
Domen
EC0 (mg/l)
EC50 (mg/l)
Metod
48h
Bacteria
>6250
/
/
Salmonela Typhimurium
Mobilnost:
•
Nije dostupno.
Perzistentnost i razgradljivost / bioakumulativnost:
•
Tabela br. 5. - Biorazgradljivost
Tip
Koncentracija
Razgradljivost (%)
Vreme
Metod
Aerobni
20mg/l prema DOC(rastvoreni organski C)
≈90
29 dana
OECD Guide-line 301E
Tabela br. 6. - Bioakumulativnost
•
•
Vrsta
BCF
Izvor
Zaključak
/
<2
Dow Deutschland Inc Stade 5
Bioakumulacija se ne očekuje
Kontaminacija vode:
Klasa 0 /generalno ne zagađuje vodu.
Kontaminacija vazduha: Klasa III/ br. 3.1.7 organske materije.
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 6/9
Broj ažuriranja: 2
13. Tretman i odlaganje otpada
•
Proizvod:
Šifra prema Katalogu otpada: 07 01 04 – otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe
osnovnih organskih hemikalija / osatli organski rastvarači.
Opasne karakteristike otpada: H3-B (zapaljiv), H4 (nadražujući / iritantan)
• Ambalaža:
Predviđena metoda tretmana za metalna ambalažu koja više nije upotrebljiva je recikliraža ili
odlaganje na deponijama za opasan otpad.
Šifra prema Katalogu otpada: 15 01 04 – metalna ambalaža.
14. Podaci o transportu
Tabela br. 7. - Podaci o transportu
UN broj
3092
Opis proizvoda
Organski rastvarač
Ime
1-metoksi-2-propanol
Transportni piktogram (GHS)
Dodatne informacije za kopneni transport (ADR/RID)
Klasa opasnosti
Grupa pakovanja
Oznaka opasnosti
3
III
3
Dodatne informacije za rečni saobraćaj (ADN)
Klasa opasnosti
Grupa pakovanja
Oznaka opasnosti
3
III
3
Dodatne informacije za morski transport (IMDG)
Klasa opasnosti
Grupa pakovanja
Oznaka opasnosti
EMS broj
Zagađivač mora
3
III
3
F-E, S-D
Ne
Dodatne informacije za vazdušni saobraćaj (ICAO-TI/IATA-DGR)
Klasa opasnosti
Grupa pakovanja
3
III
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 7/9
Broj ažuriranja: 2
15. Regulatorni podaci
Tabela br. 8. - Podaci o proizvodu
Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda
("Službeni glasnik RS", broj 59/10)
Oznake opasnosti
Piktogram opasnosti
/
/
Znak opasnosti
/
/
Pisano upozorenje
/
/
Oznake rizika
R10
Zapaljivo.
R67
Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Oznake bezbednosti
S2
Čuvati van domašaja dece.
Prema Pravilniku GHS ( "Službeni glasnik RS", broj 64/10)
Oznake opasnosti
Piktogram opasnosti
Reč upozorenja
OPASNOST
Obaveštenja o opasnosti
H226
Zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 3).
H336
Može da izazove pospanost i nesvesticu (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna
izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo).
Obaveštenja o merama predostrožnosti
Prevencija
P210
Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. Zabranjeno pušenje.
Prevencija
P243
Preduzeti mere predostrožnosti da ne dođe do stvaranja statičkog elektriciteta.
Prevencija
P280
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
Reagovanje
Skladištenje
Odlaganje
P303+P361+P353 Ako dospe na kožu (kosu) hitno ukloniti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se.
P403 + P235
P501
Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.
Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.
• Propisi: Sigurnosni list je urađen prema odredbama Direktive 2001/58/EC.
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
Strana 8/9
Broj ažuriranja: 2
16.Ostali podaci
•
•
Spisak svih relevantnih oznaka rizika (R) i bezbednosti (S)
Oznake rizika (R)
R10
R67
Zapaljivo.
Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Oznake bezbednosti (S)
S2
•
Čuvati van domašaja dece.
Spisak svih relevantnih obaveštenja o opasnosti (H) i merama predostrožnosti (P)
Obaveštenja o opasnosti (H)
H226
H336
•
Zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 3).
Može da izazove pospanost i nesvesticu (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna
izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo).
Obaveštenja o merama predostrožnosti - prevencija (P)
P210
P233
P240
P241
P242
P243
P261
P271
P280
Držati dalje od izvora toplote/ varnica /otvorenog plamena/ vrućih površina. Zabranjeno pušenje.
Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.
Uzemljeni/ pričvršćeni kontejner i oprema za pretakanje.
Koristiti opremu koja ne može da izazove eksploziju – elektrooprema/ ventilacija/ rasveta.
Koristiti isključivo alat koji ne varniči.
Preduzeti mere predostrožnosti da ne dođe do stvaranja statičkog elektriciteta.
Izbegavati udisanje pare.
Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
Obaveštenja o merama predostrožnosti - reagovanje (P)
P303 + P361 + P353
P370 + P378
P304 + P340
P312
Ako dospe na kožu (kosu) hitno ukloniti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/
istuširati se.
U slučaju požara za gašenje koristiti suvi prah, penu otpornu na alkohol, vodeni sprej i
CO2. Voda može biti neefikasna, a ukoliko se koristi mlazove ne usmeravati direktno.
Ako se udiše: izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u
položaju koji ne ometa disanje.
Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro.
Obaveštenja o merama predostrožnosti - skladištenje (P)
•
P403 + P235
P403 + P233
P405
Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.
Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti.
Skladištiti pod ključom.
Obaveštenje o merama predostrožnosti – odlaganje (P)
•
P501
Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
BEZBEDNOSNI LIST
(MSDS – Material Safety Data Sheet)
1-METOKSI-2-PROPANOL
Godina izrade: 2004
Datum ažuriranja: 10.5.2011.
•
Strana 9/9
Broj ažuriranja: 2
Važni telefoni
92
93
94
+381(0) 11 266 11 22
+381(0) 32 722 360
•
Informacije u vezi sa bezbednosnim listom
Kontakt osoba:
•
Policija
Vatrogasci
Hitna pomoć
Centar za kontrolu trovanja na VMA
S-GROUP d.o.o.
Dejan Đorđević
e-mail: [email protected]
Izvori podataka korišćeni prilikom izrade bezbednosnog lista
IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda
("Službeni glasnik RS", broj 59/10)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda
u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
("Službeni glasnik RS", broj 64/10)
•
Skraćenice i njihovo značenje
Pravilnik GHS – Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 64/10)
ADR -
The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road
ADN -
The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Inland Waterways
RID -
Regulations Concerning International Carriage of Dangerous Goods by Rail
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
ICAO - International Civil Aviation Organization
IATA -
•
The Air Transport Association
Napomena:
Podaci sadržani u bezbednosnom listu bazirani su na našem sadašnjem nivou znanja i iskustva.
Navedeni podaci imaju svrhu da što bolje predstave karakteristike proizvoda u skladu sa zahtevima
koji se odnose na bezbednost. Upotreba proizvoda nije u okvirima naše kontrole i u slučaju njegove
nepravilne primene ili nepoštovanje ovog uputstva ne odgovaramo za moguće posledice.
► Ažuriranje bezbednosnog lista odnosi se na primenu Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 64/10).
S-GROUP d.o.o.
Nova industrijska zona bb, Velereč
http: //www.s-group.rs
tel: +381 32 722 350
32 300 Gornji Milanovac
e-mail: [email protected]
office@
tel: +381 32 722 360
fax: +381 32 720 573
Download

COLORFLEX usporivač