Bezbednosnog lista
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Strana: 1/9
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
1 Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
· Identifikacija hemikalije
· Tržišni naziv: Terpentin, Öl
· Broj artikla: 101080
· EEC broj:
232-350-7
· Indeks broj:
650-002-00-6
· Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Primena supstance / pripreme Rastvarač
· Podaci o snabdevaču
· Proizvođač/dobavljač:
Fagron BV
Venkelbaan 101
2908 KE Capelle aan den IJssel
The Netherlands
www.fagron.com
· Dalje informacije možete dobiti od:
Tel.: +31 88 33 11 118
Fax: +31 88 33 11 144
· Broj telefona za hitne slučajeve
Centar za kontrolu trovanja – VMA:
+381 11 2661122, 2662755
2 Identifikacija opasnosti
· Klasifikacija hemikalije
plamen
Zap. teč. 3
H226 Zapaljiva tečnost i para.
opasnost po zdravlje ljudi
Asp. 1
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
životna sredina
Vod. živ. sred. - hron. 2 H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Ak. toks. 4
H302 Štetno ako se proguta.
(nastavak na strani 2)
RS
38.0.2
Bezbednosnog lista
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Strana: 2/9
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 1)
Ak. toks. 4
Ak. toks. 4
Irit. kože 2
Irit. oka 2
Senzib. kože 1
H312
H332
H315
H319
H317
Štetno u kontaktu sa kožom.
Štetno ako se udiše.
Izaziva iritaciju kože.
Dovodi do jake iritacije oka.
Može da izazove alergijske reakcije na koži.
· Klasifikacija prema pravilniku 67/548/EEC ili pravilniku 1999/45/EC
Xn; Štetno
R20/21/22-65:
Štetno ako se udiše, ako je u kontaktu sa kožom i ako se proguta. Štetno: može izazvati
oštećenje pluća ako se proguta.
Xi; Iritativno
R36/38:
Iritativno za oči i kožu.
Xi; Senzibilizacija
R43:
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
N; Opasno po životnu sredinu
R51/53:
Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj
sredini.
R10:
Zapaljivo.
· Posebne informacije o opasnostima po ljude i okolinu: Neprimenljivo.
· Elementi obeležavanja
· GHS-elementi obeležavanja
Proizvod je klasifikovan i obeležen prema Globalnom sistemu za harmonizaciju (GHS).
· Piktogrami opasnosti GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
· Signalna reč Opasnost
· Informacije o opasnostima
H226
Zapaljiva tečnost i para.
H302+H312+H332 Štetno po zdravlje ukoliko dođe do gutanja, kontakta sa kožom ili udisanja.
H315
Izaziva iritaciju kože.
H319
Dovodi do jake iritacije oka.
H317
Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H304
Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H411
Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
· Sigurnosne informacije
P210
Držite dalje od toplote, vrelih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Zabranjeno pušenje.
P241
Koristiti opremu koja ne može da izazove eksploziju - elektrooprema/ ventilacija/ rasveta.
P261
Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja.
P301+P310
AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/….
P303+P361+P353 AKO SE NAĐE NA KOŽI (ili kosi): Odmah skinite svu kontaminiranu odeću. Isperite kožu
vodom/istuširajte se.
P321
Specifičan tretman (videti na ovoj etiketi).
· Ostale opasnosti
Proizvod ne sadrži organske halogene sastava (AOX), nitrate, sastave teških metala niti formaldehid.
(nastavak na strani 3)
RS
38.0.2
Bezbednosnog lista
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Strana: 3/9
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 2)
· Rezultati ocene PBT i vPvB
· PBT: Neprimenjivo.
· vPvB: Neprimenjivo.
3 Sastav/Podaci o sastojcima
· Podaci o sastojcima supstance
· CAS-br. opis
Terpentin, Öl
· Identifikacioni broj/brojevi
· EEC broj: 232-350-7
· Indeks broj: 650-002-00-6
4 Mere prve pomoći
· Opis mera prve pomoći
· Opšte informacije:
Simptomi trovanja mogu da nastupa tek nakon nekoliko sati, zato se preporučuje lekarski nadzor najmanje 48
sati nakon nesreće.
· Nakon udisanja:
Dovod dovoljno svežeg vazduha; posetiti lekara za svaki slučaj.
U slučaju nesvestice, ležanje i transport treba da budu u stabilnom položaju na stranu.
· Nakon kontakta sa kožom: Odmah oprati vodom i sapunom i dobro isprati.
· Nakon kontakta sa očima:
Oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom i konsultovati lekara. Ukoliko tegobe ne
nestanu, obratiti se lekaru.
· Nakon gutanja: Odmah otići kod lekara.
· Informacije za lekara:
· Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Hitna medicinska pomoć i poseban tretman Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
5 Mere za gašenje požara
· Sredstva za gašenje požara
· Pogodna sredstva za gašenje:
CO2, prah za gašenje ili vodeni šmrk. Veći požar gasiti vodenim šmrkom ili penom otpornom na alkohol.
· Sredstva za gašenje koja su iz bezbedonosnih razloga nepogodna: Voda u punom mlazu
· Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Savet za vatrogasce
· Posebna zaštitna oprema: Staviti zaštitnu masku za disanje.
6 Mere u slučaju udesa
· Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe.
(nastavak na strani 4)
RS
38.0.2
Bezbednosnog lista
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Strana: 4/9
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 3)
· Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Zaprljanu vodu od pranja zadržati i odložiti.
Ukoliko dođe do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju, odmah obavestiti nadležne organe.
Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/površinske vode/podzemnu vodu.
· Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
Pokupiti materijalom za absorpciju tečnosti (pesak, šljunak, sredstvo za vezivanje kiselina, sredstvo za
univerzalno vezivanje, piljevina).
Kontaminirani materijal odložiti kao otpad prema tački 13.
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.
· Upućivanje na druga poglavlja
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.
7 Rukovanje i skladištenje
· Rukovanje:
· Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Obezbediti dobro provetravanje/crpljenje vazduha na radnom mestu.
· Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:
Držati dalje od izvora plamena - ne pušiti.
Doneti mere protiv elektrostatičnog naboja.
· Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
· Skladištenje:
· Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude: Nema posebnih zahteva.
· Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji: Nije potrebno.
· Dodatne informacije o uslovima skladištenja:
Skladištiti u dobro zatvorenim posudama na hladnom i suvom mestu.
· Posebni načini korišćenja Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
8 Kontrola izloženosti i lična zaštita
· Dodatne informacije o uređenju tehničkih postrojenja: Nema daljih informacija, vidi tačku 7.
· Parametri kontrole izloženosti
· Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu: Otpada.
· Dodatne informacije: Za osnovu su poslužili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.
· Kontrola izloženosti i lična zaštita
· Lična zaštitna oprema:
· Opšte mere zaštite i higijene:
Držati dalje od namirnica, pića i hrane za životinje.
Zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti.
· Zaštita disanja:
Prilikom kratkoročnog ili slabog opterećenja koristiti aparat za filtriranje vazduha; ukoliko dođe do intenzivne
odn. duže ekspozicije, koristiti zaštitnu masku za disanje nezavisnu od okolnog vazduha.
(nastavak na strani 5)
RS
38.0.2
Strana: 5/9
Bezbednosnog lista
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 4)
· Zaštita za ruke:
Zaštitne rukavice.
Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravljenje.
Na osnovu nedostajućih testiranja nemože se dati preporuka za materijal za rukavice za kontakt sa
proizvodom / pravljenjem / mešavinom hemikalija.
Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.
· Materijal rukavica
Gumene rekavice
Odabir odgovarajućih rukavica ne zavisi samo od materijala već i od drugih karakteristika kvaliteta, koje se
razlikuju od proizvođača do proizvođača.
· Vreme propuštanja materijala za rukavice
Tačno vreme prodiranja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i treba se pridržavati istog.
· Zaštita za oči:
Čvrsto zaptivene zaštitne naočare
9 Fizička i hemijska svojstva
· Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
· Opšti podaciAllgemeine Angaben
· Izgled:
Oblik:
Tečno
Boja:
Bezbojno
· Miris:
Karakteristično
· Mirisna skala:
Nije određeno.
· pH-vrednost:
Nije određeno.
· Promena stanja
Tačka topljenja/Oblast topljenja:
Tačka ključanja/Oblast ključanja:
ca -55 °C
150-180 °C
· Tačka plamena:
37 °C
· Zapaljivost (čvrsto stanje, gasno stanje): Neprimenjivo.
· Temperatura zapaljivosti:
220 °C
· Temperatura raspadanja:
Nije određeno.
· Samozapaljivost:
Nije određeno.
· Opasnost od eksplozije:
Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije, moguće je stvaranje
eksplozivnih isparenja/mešavina vazduha.
(nastavak na strani 6)
RS
38.0.2
Strana: 6/9
Bezbednosnog lista
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 5)
· Granice eksplozije:
Donja:
Gornja:
0,8 Vol %
6 Vol %
· Pritisak pare kod 20 °C:
5,35 hPa
· Gustina kod 20 °C:
· Relativna gustina
· Gustina pare
· Brzina isparavanja
0,86-0,87 g/cm3
Nije određeno.
Nije određeno.
Nije određeno.
· Rastvorljivo u / Može se mešati sa
Vodom kod 20 °C:
0,02 g/l
· koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):
Nije određeno.
· Viskoznost:
dinamična:
kinematična:
· Ostali podaci
Nije određeno.
Nije određeno.
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
10 Stabilnost i reaktivnost
· Reaktivnost
· Hemijska stabilnost
· Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati: Nema raspadanja prilikom pravilne primene.
· Mogućnost nastanka opasnih reakcija Opasne reakcije nisu poznate.
· Uslovi koje treba izbegavati Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Nekompatibilni materijali Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Opasni proizvodi razgradnje Nisu poznati opasni proizvodi raspadanja.
11 Toksikološki podaci
· Podaci o toksičnim efektima
· Akutna toksičnost:
· LD/LC50-vrednosti relevantne za klasifikaciju:
oralno
LD50
5760 mg/kg (rat)
inhalativno LC50/4 h 29'000 mg/l (mic)
· Primarno nadražajno dejstvo:
· na koži: Iritira kožu i sluzokože.
· na oku: Iritirajuće dejstvo.
· Senzibilizacija: Moguća senzibilizacija prilikom kontakta sa kožom.
RS
(nastavak na strani 7)
38.0.2
Strana: 7/9
Bezbednosnog lista
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 6)
12 Ekotoksikološki podaci
· Toksičnost
· Akvatična toksičnost: Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Perzistentnost i razgradljivost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Ponašanje u ekološkim sistemima:
· Potencijal bioakumulacije Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Mobilnost u zemljištu Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
· Ekotoksična dejstva:
· Primedba: Toksično za ribe.
· Dalje ekološke informacije:
· Opšte informacije:
Klasifikacija štetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): štetno za vodu
Ne dozvoliti dospevanje u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.
Ugrožavanje pijaće vode već pri isticanju malih količina u zemlju.
U okolnim vodama toksično za ribu i plankton.
toksično za vodene organizme
· Rezultati PBT i vPvB procene
· PBT: Neprimenjivo.
· vPvB: Neprimenjivo.
· Ostali štetni efekti Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
13 Odlaganje
· Metode tretmana otpada
· Preporuka: Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.
· Neočišćena ambalaža:
· Preporuka: Odlaganje prema propisima nadležnih organa.
14 Podaci o transportu
· UN broj
· ADR, IMDG, IATA
UN1299
· UN naziv za teret u transportu
· ADR
· IMDG, IATA
1299 TURPENTINE, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
TURPENTINE
· Klasa opasnosti u transportu
· ADR
· klasa
3 Zapaljive tečne materije
(nastavak na strani 8)
RS
38.0.2
Strana: 8/9
Bezbednosnog lista
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 7)
· List opasnosti
3
· IMDG, IATA
· Class
· Label
3 Flammable liquids.
3
· Ambalažna grupa
· ADR, IMDG, IATA
III
· Opasnost po životnu sredinu
· Morski zagađivač:
· Posebno obeležavanje (ADR):
Materija opasna po okolinu, tečna; zagađivač morske sredine
Ne
Simbol (Riba i Drvo)
· Posebne predostrožnosti za korisnika Oprez: Zapaljive tečne materije
· Kemlerov broj:
30
· EMS-broj:
F-E,S-E
· Transport u rasutom stanju
Neprimenjivo.
· Transport/dalje informacije:
· ADR
· Ograničena količina (LQ)
· Kategorija transporta
· Kod zabrane prolaska kroz tunel
· Broj/Slovo:
· UN "Model Regulation":
5L
3
D/E
UN1299, TURPENTINE, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3,
III
15 Regulatorni podaci
· Procena bezbednosti hemikalije Nije izvedena procena o bezbednosti materije.
16 Ostali podaci
Navođena se baziraju na današnje stanje naših saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike
proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.
· Odeljenje koje izdaje podatke:
Fagron Netherlands
Quality Assurance
· Kontakt osoba: [email protected]
· Skraćenice i akronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
(nastavak na strani 9)
RS
38.0.2
Bezbednosnog lista
Na osnovu sl. gl. RS br. 100/11
Strana: 9/9
Datum štampanja: 04.08.2014
prerađeno: 04.08.2014
Broj verzije 9
Tržišni naziv: Terpentin, Öl
(nastavak na strani 8)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
RS
38.0.2
Download

Bezbednosnog lista