Centrohem
Bezbednosni List
U saglasnosti sa EC direktivom 91/155/EEC
Fine & speciality chemicals
Identifikacija hemikalije / hemijskog proizvoda i preduzeća
Kataloški broj: 1334
Ime proizvoda: Vodonik peroksid extra pure ≥ 30%
Sinonimi: Perhidrol
Preduzeće: Centrohem d.o.o., Vuka Karadžića b.b., 22300 Stara Pazova
Broj telefona za hitne pozive: Tel.: 022/310-326; 063/529-560
Sastav, informacije o sastojcima
Vodeni rastvor.
Štetni sastojci:
Vodonik-peroksid
Ime prema EC propisima:
CAS-br.: 7722-84-1
EC br. 231-765-0
EC-Indeks-br. 008-003-00-9
Podela: R5 O; R8 Xn; R20/22 C; R35
Sadržaj: ≥30 %
Opis štetnosti
Štetno ako se proguta. Opasnost od ozbiljnih oštećenja na očima.
Mere prve pomoći
Nakon udisanja: svež vazduh.
Nakon dodira sa kožom: oprati sa mnogo vode. Odmah ukloniti kontaminiranu odeću.
Nakon dodira sa očima: širom otvorenih kapaka isprati oči velikom količinom vode. Odmah
pozvati oftalmologa.
Nakon gutanja: odmah dati žrtvi da pije puno vode. Pozvati doktora.
Protivpožarne mere
Pogodne supstance za gašenje požara: Prilagođeno materijalima koji su uskladišteni u
neposrednoj blizini.
Posebne opasnosti: Nezapaljivo. Zbog otpuštanja kiseonika, podržava gorenje.
1
Posebna zaštitna oprema za gašenje požara: Ne zadržavati se u opasnojm području bez
aparata za disanje. Da bi se izbegao kontakt sa kožom budite na bezbednoj udaljenosti i
nosite odgovarajuću zaštitnu odeću.
Ostale informacije: Sprečiti izlivanje vode zaostale od gašenja požara u površinske ili
podzemne vode.
Bezbednosne mere u slučaju nekontrolisanog prosipanja
hemikalije
Lične mere zaštite: Izbegavati udisanje para/aerosola. Izbegavati dodir sa supstancom.
Omogućiti ulazak svežeg vazduha u zatvorene prostorije.
Mere za zaštitu životne sredine: Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju.
Propisi za čišćenje/apsorpciju: Pokupiti sa materijalom koji apsorbuje tečnost. Ukloniti na
odgovarajući način za hemijski otpad. Počistiti zahvaćenu površinu.
Rukovanje i skladištenje
Rukovanje: Skladištiti zaštićeno od rastvarača.
Skladištenje: Dobro zatvoreno. Čuvati daleko od zapaljivih materijala i izvora varničenja i
toplote. Skladištiti na +2°C do +25°C.
Zaštićeno od svetla. Zahtevi za skladišne prostorije i kontejnere: Ambalažu zatvoriti tako da se
omogući izlazak unutrašnjeg pritiska.
Kontrola izlaganja, lična zaštita
Lična zaštitna oprema: Zaštitna odeća mora se odabrati specifično za svako radno mesto, u
zavisnosti od koncentracija i količina opasnih supstanci kojima se rukuje. Otpornost zaštitne
odeće na hemikalije treba saznati od određenog dobavljača.
Zaštita disajnih organa: potrebno ako nastaju pare/aerosoli.
Zaštita ruku:
U potpunom dodiru: Materijal za rukavice: prirodni lateks
U dodiru sa kapljicama: Materijal za rukavice: nitrilna guma
Zaštitne rukavice za upotrebu trebaju biti u skladu sa odredbama EC preporuka 89/686/EEC i
standardima EN374.
Industrijska higijena: Odmah promeniti kontaminiranu odeću. Primeniti zaštitnu kremu za kožu.
Oprati ruke i lice nakon rada sa supstancom.
Fizičke i hemijske osobine
Oblik: tečnost
Boja: bezbojno
Miris: slab oštar
pH vrednost: (20 °C) 2-4
Tačka topljenja: -26 °C
Tačka ključanja: 107 °C
Pritisak para: (20 °C) ~ 18 hPa
2
Gustina: (20 °C) 1,11 g/cm3
Termalno raspadanje: > 100 °C
Stabilnost i reaktivnost
Uslovi koji se trebaju izbeći: Grejanje.
Supstance koje treba izbegavati
Opasnost od eksplozije sa: / Opasnost od paljenja ili nastajanja zapaljivih gasova ili para sa:
alkalni metali, alkalne soli, alkalni hidroksidi, zemnoalkalni metali, metali, metali u praškastom
obliku, metalni oksidi, metalne soli, nemetali, nemetalni oksidi, aldehidi, alkoholi, amini,
amonijak, hidrazin i derivati, hidridi, zapaljive supstance, eteri, kiseline, anhidridi, oksidaciona
sredstva, organske supstance, peroksi-jedinjenja, nečistoće/prah, permanganati, organski
rastvarači, organska nitro-jedinjenja, mjed.
Štetni produkti raspadanja: nema dostupnih informacija
Stabilizator: dinatrijum pirofosfat (0,015 %)/ amonijum nitrat (0,006 %)/ fosforna kiselina (0,01
%)
Ostale informacije: osetljivo na svetlo; osetljivo na toplotu;
Toksikološke informacije
Akutna toksičnost
LD50 (oralni, pacov): 1193-1270 mg/kg (35% rastvor) (IUCLID).
Druge toksikološke informacije
Svojstva koja moraju biti sprečena na temelju sastojaka preparata:
Nakon dodira sa kožom: Nakon dugotrajnog izlaganja toj hemikaliji: opekotine.
Nakon dodira sa očima: opekotine. konjuktivitis. Opasnost od teških oštećenja očiju.
Nakon gutanja: iritacija mekih sluzokoža u ždrelu, jednjaku, želucu i probavnom traktu.
Drugi podaci: Sa proizvodom treba raditi pažljivo, kao što je to uobičajeno za rad sa
hemikalijama.
Ekološke informacije
Biološka degradacija: Dobro biorazgradiva supstanca.
Produkti raspada: voda i kiseonik.
Ekološki uticaj: Biološki uticaj:
U velikim koncentracijama: Otrovan uticaj na ribe i plankton. Kada se pravilno koristi, ne utiče
na funkcije biljaka pri tretiranju otpadnih voda.
Toksičnost na ribe: P.promelas LC50: 16,4 mg/l /96 h (IUCLID).
Toksičnost na alge: Chlorella vulgaris IC50: 2,5 mg/l /72 h (OECD 201) (35% rastvor).
Toksičnost na Daphnia: Daphnia magna EC50: 7,7 mg/l /24 h (IUCLID).
Ostali ekološki podaci: Ne dozvoliti da dođe u vode, otpadne vode ili zemlju!
Bezbednosne mere pri odlaganju, pakovanju i skladištenju
otpada
Proizvod: Hemikalije treba odlagati u skladu sa odgovarajućim propisima Republike Srbije.
3
Pakovanje: Pakovanja Centrohem-ovih proizvoda treba odlagati u skladu sa zakonskom
regulativom Republike Srbije.
Informacije o transportu
Drumski saobraćaj i železnica: ADR, RID UN 2014, 5.1 (8), II
Rečni transport: ADN, ADNR nije testirano
More: IMDG-Code UN 2014, 5.1 (8), II
Avio transport: CAO, PAX UN 2014, 5.1 (8), II
Transportni propisi odnose se na međunarodnu regulativu koja se primenjuje u Srbiji.
Informacije o propisima
Označavanje prema EC propisima
Simbol: Xn Štetno
R-oznake: 22-41 Štetno ako se proguta. Opasnost od ozbiljnih oštećenja na očima.
S-oznake: 26-39 U slučaju dodira sa očima, odmah isprati sa velikom količinom vode i potražiti
savet doktora. Nositi zaštitu za oči/lice.
Ostale informacije
Ovde sadržane informacije zasnivaju se na našim dosadašnjim saznanjima. Karakterišu
proizvod s obzirom na odgovarajuće bezbednosne mere. Ne predstavljaju garanciju za
osobine proizvoda.
4
Download

MSDS - Centrohem doo