w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
UVOD
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.seS A D R Ž A J
w
w
w
e
s
.
w
ww
ESTRI KAO DERIVATI ORGANSKIH KISELINA
Dobijanje estara
Fizičke osobine estara
Hemijske osobine estara
4
4
6
7
LIPIDI
Prosti lipidi
Masti I ulja
Sastav I struktura masti
Fizičke osobine masti
Hemijske osobine masti
Margarin
Metabolizam masti
8
8
8
9
10
11
16
16
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
ww
k
s
r
ina
m
e
s
w.
s
r
.
d VOSKOVI
a
r
i
Životinjski voskovi
k
Biljni voskovi
Mineralni voskovi
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
r
a
n
i
em
.s
SLOŽENI LIPIDI w
w
Fosfolipidi
w
Acetatfosfatidi ili plazmalogeni
Sfingolipidi (sfingofosfatidi)
Glikolipidi
Sulfatidi
Gangliozidi
s
r
.
d
kira
ZAKLJUČAK
LITERATURA
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
18
20
21
22
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
23
23
27
27
28
29
30
e
s
.
ww
ww
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
UVOD
w
w
w
e
s
.
w
ww
U prirodi postoje dva velika izvora organskih jedinjenja I to:
nafta (sa prirodnim gasom) I ugalj.Oni su takoñe organskog porekla jer
su nastala razlaganjem ostataka životinjskih I biljnih organizama tokom
više miliona godina.Iz uglja I nafte se dobijaju različita prosta organska
jedinjenja u velikim količinama,a iz ovih se sintezom dobijaju druga
složenija organska jedinjenja.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
Organska jedinjenja imaju izvanredno
značajnu ulogu u našem
a
n
i
životu.Pre svega,naš organizam kao I organizam svih živih bića ,životinja
m
e
e
I biljaka,sazdan je uglavnom
od organskih jedinjenja,a životni prosesi su
s
s
.
.
u stvari reakcije organskih
jedinjenja.Najveći deo hrane čine organska w
w
w
w
jedinjenja(proteini,masti,ugljeni
hidrati,vitamini).Odeća I obuća
je
w
w
organskog porekla.Goriva(drvo,ugalj,nafta)koji nam služe za ogrev I koji
nam daju energiju za pogon motora su takoñe organskog
porekla.Mnoštvo proizvoda koji imaju važnu ulogu u životu savremenog
čoveka (sintetički kaučuk,veštačka vlakna,sintetičke boje,plastične
ase,deterdženti,insekcitidi,eksplozivi,guma,tekstil,papir itd.)uglavnom su
organskog porekla.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Od velikog značaja su I uspesi koje je organska hemija postigla u
proučavanju prirodnih proizvoda I utvrñivanju sastava čitavog niza
veoma kompleksnih supstanci kao što su
antibiotici,vitamini,hormoni,fermenti,koje u malim količinama imaju veliko
fiziološko dejstvo u organizmu živih bića.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Velika skupina organskih jedinjenja koja ima veoma važnu ulogu u
s
sće biti reči u
r
r
izgradnji
živih bića su estri kao prirodni proizvodi,o kojima
.
.
d
d
a
r
i
kira ovom maturskom radu.
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
s
s
r
r
.
.
d
d
a
a
r
r
i
i
k
k
s
r
ESTRI KAO DERIVATI ORGANSKIH
KISELINA
a
n
i
m
Estri su organskas
jedinjenja
veoma rasprostranjena u prirodi .Tako
e
e
s
.
.
estri nižih alkohola
I nižih monokarboksilnih kiselina javljaju se kao w
w
w
w
sastojci w
prirodnih etarskih ulja,a estri viših alkohola I w
viših
monokarboksilnih kiselina sastojci su raznih voskova.Estri trohidriksilnih
k
alkohola glicerola I viših monokarboksilnih kiselina (zasićenih I
nezasićenih)od posebnog su značaja,pošto su to prirodne biljne I
životinjske masti.
Estri su organska jedinjenja izvedena zamenom vodonikovog
atoma neorganske kiseline,ili zamenom vodonikovog atoma iz
karboksilne grupe organske kiseline,nekom alkil grupom,pa se mogu
shvatiti kao derivati organskih ili neorganskih kiselina.
Estri se takoñe mogu shvatiti kao zajednički anhidridi kiselina I
alkohola,jer nastaju izdvajanjem vode iz molekula kiseline I molekula
alkohola.Reakcija se zasniva na osobini alkohola da lako reaguje sa
kiselinama I to tako što se izdvaja hidroksilna grupa iz kiseline I
vodonikov atom iz alkohola.
Ova reakcija je dokazana 1938. godine ,uvoñenjem kiseonikovog
izotopa O18 u hidroksilnu grupu alkohola.Dokazano je da će se ovaj
izotop naći u estru koji je nastao,a ne u vodi koja se izdvojila.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
r
a
R-COOH +HO -R
R-CO
O-R
+H O
n
i
m
e
e
s
s
.
.
wsastoje se iz dve reči,jedna se odnosi na imeww
w
Imena
estara
w
w
18
18
1
Kiselina
alkohol
1
2
estar
alkohola a druga na ime kiseline,iz kojih su oni nastali.Na primer,estar
etanola I sirćetne kiseline je etil-etanoat ili etil-acetat čija je strukturna
formula:
CH3-COO-CH2-CH3
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
n
i
Dobijanje
estara
m
.se
e
s
.
ww
w
w
w
1.Reakcija esterifikacije
Jedan od najčešćih načina dobijanja estara je reakcija esterifikacije
izmeñu neke organske kiseline I nekog alkohola u prisustvu manje
količine neke jake kiseline(H2SO4)kao katalizatora.
s
r
.
d
a
r
i
k
4
k
s
r
na
w
s
r
.
irad
Download

3332-Hemija-Estri kao prirodni proizvodi