UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET
Prof. dr. Aida Šapčanin
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
RASPORED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITAPREMA AKADEMSKOM KALENDARU
UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2014./15. GODINU
RASPORED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA I GODINU STUDIJA ( 2014./15.)
Predmeti
Matematika
Opšta hemija
Medicinska biologija sa genetikom
Uvod u farmaciju
Analitička hemija I
Fiziologija biljaka
Metodologija naučnog rada
ZAVRŠNI ISPIT
PON 19.01.2015
8-10
ČET 22.01.2015 8-10
UTO 20.01.2015 12-14
UTO 27.01.2015 8-10
PET 23.01.2015 8-10
SRI 21.01.2015
8-10
PMF
SUB 24.01.2015
8-10
POPRAVNI ISPIT
PON 02.02.2015
8-10
ČET 05.02.2015 8-10
UTO 03.02.2015 12-14
UTO 10.02.2015 8-10
PET 06.02.2015 8-10
SRI 04.02.2015
8-10 PMF
SUB 7.02.2015
8-10
RASPORED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA II GODINU STUDIJA ( 2014./15.)
Predmeti
Anatomija čovjeka
Fiziologija čovijeka I
Histologija čovjeka
Organska hemija I
Fizikalna hemija I
Engleski jezik II
Medicinska mikrobiologija
ZAVRŠNI ISPIT
PON 19.01.2015
10 - 12
PON 26.01.2015
10-12
ČET 22.01.2015
13-15 KCUS
PET 23.01.2015
10 - 12
UTO 20.01.2015
8-10
UTO 27.01.2015 10-12
SRI 21.01.2015
8 - 10
POPRAVNI ISPIT
PON 02.02.2015
10 - 12
PON 9.02.2015
10-12
ČET 05.02.2015
13-15 KCUS
PET 06.02.2015
10 15- 12 15
UTO 03.02.2015
8-10
UTO 10.02.2015 10-12
SRI 04.02.2015
8 - 10
RASPOR ED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA III GODINU STUDIJA ( 2013./14.)
Predmeti
Farmaceutska hemija I
Kontrola lijekova I
Farmakognozija i hemija droga I
Farmakologija I
Dobra kontrolno -laboratorijska
praksa
Dizajniranje lijekova
Odabrana poglavlja iz
farmakologije
ZAVRŠNI ISPIT
PON 19.01.2015
12-14
UTO 20.01.2015
10-12
SRI 21.01.2015
10-12
ČET 22.01.2015
10-12
PET 23.01.2015
12-14
PON 26.01.2015
12-14
UTO 27.01.2015 12-14
POPRAVNI ISPIT
PON 02.02.2015
12-14
UTO 03.02.2015
10-12
SRI 04.02.2015
10-12
ČET 05.02.2015
10-12
PET 06.02.2015
12-14
PON 9.02.2015
12-14
UTO 10.02.2015 12-14
RASPORED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA IV GODINU STUDIJA ( 2014./15.)
Predmeti
Oblikovanje lijekova I
Bromatologija
Farmaceutska biotehnologija
Toksikološka hemija I
Farmakokinetika
Odabrana poglavlja iz
Farmakokinetike-Biofarmaceutska
karakterizacija lijekova
Odabrana poglavlja iz
Bromatologije- Funkcionalna
hrana I dijetetski proizvodi
Odabrana poglavlja iz
Toksikološke hemije – Zloupotreba
lijekova u sportu
ZAVRŠNI ISPIT
PON 19.01.2015
14-16
UTO 20.01.2015
14-16
SRI 21.01.2015
12-14
ČET 22.01.2015
12-14
PET 23.01.2015
14-16
PON 26.01.2015
16-18
POPRAVNI ISPIT
PON 02.02.2015
14-16
UTO 03.02.2015
14-16
SRI 04.02.2015
12-14
ČET 05.02.2015
12-14
PET 06.02.2015
14-16
PON 9.02.2015
16-18
UTO 27.01.2015 14-16
UTO 10.02.2015 14-16
SRI 28.01.2015
8-10
SRI 11.02.2015
8-10
RASPORED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA V GODINU STUDIJA ( 2014./15.)
Predmeti
Klinička biohemija II
Klinička farmacija
Industrijska farmacija II
Farmaceutska informatika
Odabrana poglavlja iz Industrijske
farmacije- Stabilnost lijekova
Odabrana poglavlja iz
Farmaceutske informatikeFarmakoekonomika
Odabrana poglavlja iz Kliničke
biohemije II- Biomarkeri
Odabrana poglavlja iz Kliničke
farmacije- Optimizacija terapije u
kliničkoj praksi
ZAVRŠNI ISPIT
PON 19.01.2015
16-18
UTO 20.01.2015 16-18
SRI 21.01.2015 14-16
ČET 22.01.2015 14-16
PON 26.01.2015
14-16
UTO 27.01.2015 16-18
POPRAVNI ISPIT
PON 02.02.2015
16-18
UTO 03.02.2015 16-18
SRI 04.02.2015 14-16
ČET 05.02.2015 14-16
PON 9.02.2015
14-16
UTO 10.02.2015 16-18
PET 23.01.2015
16-18
SRI 28.01.2015
10-12
PET 06.02.2015
16-18
SRI 11.02.2015
10-12
NAPOMENA: PredviĎeno je održavanje ispita u amfiteatru Fakulteta izuzev gdje je naznačen drugi prostor
na pr. PMF ili KCUS. Prema potrebi u predviĎenim terminima se istovremeno može koristiti i sala.
Sarajevo, 10.11.2014.god.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
________________________________
Prof. dr. Aida Šapčanin
Download

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET Prof. dr