I polugodište.
Domaći rad zadaci
1.Količina elektriciteta.Kulonov zakon.
1. Negativno naelektrizirano tijelo ima višak od 1010 elektrona. Koliki je ukupni
naboj tog tijela?(1,6 nC)
2. Količina naboja pozitivno naelektriziranog tijela je 80C. Koliki je broj protona
koji tvore taj naboj?(n=5 1020)
3. Električni naboj kugle je -1nC. Odredi: a) broj elektrona u višku u odnosu na
neutralno stanje, b) masu svih elektrona u višku. Potrebne konstante uzmi iz
tablica.
4. Kolika je sila međudjelovanja dva naboja od l0nC i 20nC ako su na rastojanju
3 cm jedno od drugog? Naboji se nalaze u vakuumu.(2 mN)
5. Dva tijela naelektrizirana jednakim količinama naboja nalaze se u vakuumu i
na udaljenosti 4cm. Sila kojom naboji međusobno djeluju je 13,5 kN. Koliki je
naboj tijela?
6. Kolika je sila međudjelovanja dva tačkasta naboja od 1C na rastojanju 1 m:
a)u vakuumu, b) u vazduhu, c) u vodi?( 9 GN;0,11 GN)
7. Dva jednaka tačkasta naboja, nalaze se na rastojanju 3 m i privlače se silom od
0,4 N u vazduhu. Odredi veličinu svakog naboja.(0,2 µC)
8. Na kolikom rastojanju su dva tačkasta naboja q1=1,1 µC1 i q2=2.0 µC ako je
sila međudjelovanja F=5,5 N.(6 cm)
9. Odredi relativnu permitivnost tečnosti ako dva jednaka naboja u vakuumu, na
rastojanu 20,0 cm uzajamno djeluju istom silom kao u tečnosti na rastojanju
14 cm.(rješenje je 2)
10. Dvije jednake lopte imaju naboje +50 µC i -10 µC. a) Koliki će biti naboj lopti
poslije njihovog spajanja metalnim provodnikom? Koliko će elektrona proći
kroz provodnik u procesu preraspodjele elektrona među loptama?
11. Dva naboja, od kojih je jedno tri puta veće od drugog, nalaze se u vazduhu na
rastojanju 0,3 m. Odredi: a)veličinu naboja ako je sila međudjelovanja 30 N,
b) silu međudjelovanja u vodi?(3 10-5, 10-5)
12. Dva tačkasta naboja, istih dimenzija, od -6 µC i +8µC nalaze se na izvjesnom
rastojanju. Naboje dovedemo u neposredan kontakt a zatim vratimo na isto
rastojanje. Kako se odnose sile međudjelovanja prije i poslije dodira?
(F1/F2=48)
Download

1.Količina elektriciteta.Kulonov zakon.