TEHNIČKA FIZIKA 2 I
TEHNIČKA FIZIKA 2/2
ISPITNA PITANJA - ELEKTRIČNE STRUJE
ELEKTRIČNO POLJE I NAPON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Električna struktura materije
Električni potencijal i napon
Kulonov zakon za tačkasta naelektrisanja
Električno polje i električni fluks
Električna kapacitivnost. Dielektrici
Kondenzatori
JEDNOSMJERNA STRUJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Generatori jednosmjerne struje
Jačina i gustina električne struje
Električna otpornost i provodnost
Omov zakon i elektromotorna sila
Rad i snaga jednosmjerne struje
Termičko dejstvo električne struje
Hemijsko dejstvo struje, Zakoni elektrolize
Vezivanje provodnika i Kirhofova pravila
Prolaz struje kroz gasove
Termoelektronska emisija. Dioda
ELEKTROMAGNETIZAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zemljino magnetno polje
Magnetno polje električne struje
Dejstvo magnetnih polja dva pravolinijska provodnika kroz koje teče električna struja
Elektromagneti
Indukovane struje
Elektromotorna sila samoindukcije
Vrtložne struje
NAIZMJENIČNA STRUJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Princip rada generatora naizmjenične struje
Termička (omska) otpornost
Induktivna otpornost
Omov zakon za kolo naizmjenične struje
Snaga naizmjenične struje
Transformatori
Tesline trofazne struje
ISPITNA PITANJA - M E H A N I Č K I
I
ELEKTROMAGNETSKI TALASI
MEHANIČKI TALASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mehanički talasi
Longitudinalni talasi
Transverzalni talasi i pojava polarizacije
Elementi talasa
Interferencija talasa
Ravan i sferni talas
Hajgensov princip i difrakcija talasa
Prelamanje talasa
Zvučni i ultrazvučni talasi
ELEKTRIČNE OSCILACIJE I ELEKTROMAGNETNI TALASI
1.
2.
3.
Električne oscilacije
Otvoreno oscilatorno kolo. Elektromagnetni talasi
Skala elektromagnetnih talasa
ISPITNA PITANJA
- OPTIKA
SVJETLOSNI IZVORI I FOTOMETRIJSKE VELIČINE
1.
2.
3.
4.
5.
Svjetlosni izvori i optički spektar
Fotometrijske veličine
Jedinice za fotometrijske veličine
Fotometrijski zakoni
Fotometri
GEOMETRIJSKA OPTIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ogledalska i difuzna refleksija
Zakoni prelamanja svjetlosti
Disperzija svjetlosti i osjetljivost svjetlosti na boje
Totalna refleksija
Tanka sabirna sočiva
Tanka rasipna sočiva
Uvećanje sočiva i optička jačina
Nedostaci debelih sočiva. Sistemi tankih sočiva
Lupa
Mikroskop
TALASNA OPTIKA
1.
2.
3.
4.
5.
Interferencija svjetlosti
Difrakcija svjetlosti. Optička rešetka
Emisioni spektri i spektralni aparati
Apsorpcija svjetlosti i optički filtri
Polarizacija svjetlosti i dvojno prelamanje
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT I KVANTI SVJETLOSTI
1.
2.
3.
Fotoelektrični efekat
Kvantno tumačenje fotoefekta
Fotoćelije i fotoelementi
ISPITNA PITANJA
- ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA
STRUKTURA ATOMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Raderford, Borov model atoma
Radijusi i brzine elektrona u stacionarnim stanjima
Energija elektrona u atomu
Borova teorija i Ridbergova konstanta
Rendgenski linijski spektri
Zomerfeldova teorija eliptičnih putanja
Magnetni moment elektronske orbite. Borov magnetpn
Spin elektrona
RADIOAKTIVNE POJAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Radioaktivno zračenje
Zakon radioaktivneog raspada (dezintegracije)
Radioaktivni nizovi
Borova teorija i Ridbergova konstanta
Rendgenski linijski spektri
Detekcija radioaktivnog zračenja
Alfa-čestice
Betačestice i neutrino
Gama zraci. Jedinice za dozu zračenja
Rasprostranjenost radioaktivnih supstanci u zemlji
Download

ISPITNA PITANJA - MEHANIKA - Rudarski fakultet Prijedor