Magnetizam
Strana 1
PREGLED DEFINICIJA I FORMULA
Magnetizam
Magnet
Feromagneti
Magnetno polje
(H)1[A/m] 2
Homogeno
magnetno
Magnetski tok ili
fluks.
(Φ) [Wb]
Mag. gustoća
(indukcija)
(B) [T]
Pojava magnetizam znači da određeni materijali iposljavaju
privlačnu silu prema željezu i još nekim metalima.
Tijela koja pokazuju svojstva magnetizma nazivaju se
magneti.
Feromagneti su matreijali koji pod djelovanjem magnetnih
sila mogu porpimiti magnetna svojstva.
Prostor u kojem magnet ispoljava svoje djelovanje naziva se
magnetno polje.
Homogeno magnetno polje je magnetno polje koje u svakoj
tački ima isti pravac, smjer i intenzitet.
Sve magnetne silnice koje pripadaju jednom magnetu
(prirodnom ili vještačkom) nazivamo magnetski tok ili
fluks.
Magnetski tok Φ je ukupni broj magnetskih silnica koje
izlaze iz magnetskog pola magneta.
Magnetna gustoća (indukcija) je količina magnetskih silnica
koje prolaze kroz jedinicu poršine postavljene okomito na
silinice.
Magnetska indukcija B (vektor magnetske indukcije)
opisuje magnetsko polje, a definira se silom koja u
magnetskom polju djeluje na naboj koji se giba
Indukcija iz
fluksa
Pravilo desne
ruke
Jač. mag. polja iz
jač. struje kod
ravnog vodiča
[
S - površina
Kada ravni vodič obuhvatimo šakom desne ruke tako da
palac se poklapa sa smjerom struje, savijeni prsti će
pokazivati smjer magnetnih silnica.
Jakost magnetskog polja H (vektor) opisuje magnetsko
polje H [A/m].
[ ]
H – jač. mag. polja
I – jač. struje
l – dužina silnice
r – poluprečnik silnice
U maloj zagradi je oznaka veličine
U uglastoj zagradi je jednicia date veličine
Osnovi elektrotehnike
1
2
]
Magnetizam
Strana 2
[ ]
Jačina mag. polja
zavojnice
Magnetni napon
(M) [A]
H – jačina magnetnog polja
N – broj namotaja zavojnice
I – jačina struje
lz – dužina zavojnice
N-broj namotaja zavojnice
I- jačina struje
Mag. indukcija iz
mag. polja
Mag.
provodljivost
Indukovani napon
μr - relativna mag. permeabilnost
μ0 - mag. permeabilnost vakuuma 4π10-7 [Vs/Am]
B – Mag. indukcija
v – Brzina pomjeranja provodnika
l – dužina provodnika
Inducirana struja u vodiču svojim magnetnim tokom
suprostavlja se svakoj promjeni magnetnog toka
obuhvaćenog namotajem.
Lencov zakon
ΔΦ – promjena mag. toka [Wb]
Δt – vrijeme u kojem se dogodila promjena [s]
Induktivnost
zavojnice
Napon
samoindukcije
Transformator
Osnovi elektrotehnike
N – broj namotaja
S – poprečni presjek zavojnice [m2]
l – dužina zavojnice [m]
Download

PREGLED DEFINICIJA I FORMULA