TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBASI FİLTRELİ KULLANIM KLAVUZU
USER INSTRUCTIONS FOR PLATELET POOLING BAG (with filter)
1008
KILAVUZUN GEÇERLİ OLDUĞU SİSTEM / SETS VALID WITH THE MANUAL:
2******6557
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli (7 gün) / 7 days platelet storage bag with fitler
2******6559
2******6558
2******6561
2******6560
2******6520
2******6552
2******6522
2******6566
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli ahtapot kollu (7 gün) / PLT manyfold pooling sets with
filter (up to 7 days storage bag)
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli ve pH’lı (5 gün) / Platelet storage bag with filter and pH
port(up to 5 days storage bag)
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli ahtapot kollu ve pH’lı (5 gün) / PLT manyfold pooling sets
with filter and pH port (up to 5 days storage bag)
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli ahtapot kollu ve pH’lı (7 gün)/ PLT manyfold pooling sets
with filter and pH port (up to 7 days storage bag)
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli (5 gün) / Platelet storage bag with filter (up to 5 days
storage bag)
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli ahtapot kollu (5 gün) / PLT manyfold pooling sets with
filter (up to 5 days storage bag)
Trombosit Havuzlama Torbası Filtreli ve pH’lı (7 gün) / Platelet storage bag with filter and pH
port (up to 7 days storage bag)
Toplama Torbalı Trombosit Havuzlama Sistemi, Ahtapot (5 Gün)/ PLT manyfold pooling sets
with filter and pre storage bag (up to 5 days storage bag)
A. TANIMI / DESCRIPTION
Random Trombosit havuzlama filtreli torba sistemi; bir tane 1300ml hacimli trombosit saklama torbası, saklama torbasının ucundaki hortuma üstten bağlı
trombosit filtresi ve filtre çıkışına bağlı toplama hortumundan oluşmaktadır. 2*6566 lı sistemde ön toplama torbası vardır. Opsiyonel olarak bazı
sistemlerde bir cihaza bağlanarak pH okunmasını sağlayan pH sensörü vardır. Random Platelet Pooling bag system with filter; is composed of a 1300 ml
platelet Storage bag, a platelet filter and a collection tube. There is a collection bag in the system 2*6566. There is pH sensor, as optional, in some
systems to be connected to the device to read pH.
B. KULLANIM AMACI / INDICATION
4-6 adet “Random Trombosit Süspansiyonu” havuzlanarak 1 terapötik doz lökositi arındırılmış trombosit süspansiyonu elde etmek için kullanılır. 5 gün
saklama özelliği olan torbada Havuzlanmış trombositler agitatörlü inkübatörde 220C sabit ısıda 5 güne kadar saklanabilir. / Pool of 4-6 units of “Random
Platelet Suspensions” are used to gain one therapeutic dose of leukocyte reduced platelet conc. Pooled platelets can be stored at 220C under agitation up
to 5 and 7 days in bags suitable for 5 these storage time. 7 gün saklama özelliği ve üzerinde pH ölçüm sensörü olan saklama torbalarında pH düzenli bir
şekilde invazif okutularak ve bakterial kontaminasyon kontrolü yapılarak trombositler 7 güne kadar saklanabilir. / In containers suitable for storage up to 7
days and equipped with pH sensor, platelets can be stored up to 7 days provided that regular invasive controls of pH and bacterial contamination are
performed.
Uyarı: pH’lı torba Kullanımı için BCSI Ph1000 cihazı kullanma kılavuzunu okuyunuz. / Caution: Please read BCSI pH 1000 User manual instructions.
C. HAVUZLAMA ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK / GENERAL PREPARATION BEFORE POOLING
1. Trombosit havuzlama torbası filtreli torba sistemi ambalajı açılarak çıkartılır. / Open the overwrap and remove the set. Uyarı: torba sistemi Gama
sterilizasyonu dolayısı ile farklı koku verebilir. / Caution: Gamma sterilization can determine some smell, detectable at the opening and on the product
itself.
2. Aynı gruptan 4-6 adet random trombosit hazırlanır./ Prepare 4-6 units of random platelets of the same blood group.
3. Birleştirilmiş torbaların filtreden geçerek havuzlanabilmesi için filtre askısı kurulur. / Prepare a filter hanger to hang the set and pool all
the connected bags.
D. TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBA SİSTEMİ Bakınız Şekil-1 / PLATELET POOLING BAG SETS See, Figure 1
1. Seçilmiş olan random trombositlerden biri toplama torbasındaki filtrenin çıkış ucuna steril birleştirme cihazı ile kaynak yapılır. / Seal one
of the random platelet bags to the tube after the filter in collection bag with sterile connection device. Kullanımı için SCD cihazı
kullanma kılavuzunu okuyunuz./ Please read SCD Manual for using instructions
2. Trombosit torbası filtre askısına asılır. / Hang the platelet bag to the stand.
Şekil-1
3. Trombosit filtreden geçerek havuzlama torbasında toplanır. / Platelets flow from the filter and they are collected in the pooling bag.
Figure-1
4. Kalan random trombositler için madde 2 den başlayarak aynı işlemler uygulanır. /For the remaining random platelets, use the same
procedure followed starting from item 2 on.
5. Seçilmiş olan bütün trombositler Toplama torbasına aktarıldıktan sonra toplama torbasının içinde birikmiş olan hava aynı hat üzerinki bypass sistemi ile
yukarıdaki boş trombosit torbasına veya numune alma torbasına atılır. / After transfering all the platelets, release the air in the collection bag by using
bypass system connected to the empty platelet bag or to the sampling bag.
6. Toplama hortumu uygun bir yerinden hortum çıkışından sonra 15-20cm yukardan hortum kapatma cihazı ile kapatılarak sistemden ayrılır. / Collection
tube is removed from the pooling bag by sealing at proper point which is apporximately 15-20 cm above the connection point.
7. Bir terapötik doz lökositi arındırılmış trombosit süspansiyonu elde edilir. / Result of the process is one therapeutic dose of leukocyte reduced platelet
conc.
8. Saklama koşulları için lütfen Bölüm B. Kullanım amacı kısmına bakınız. / Please see section B. Indication for relevant storage conditions
kt_kk_22 – 58940 / Rev 3 / Yayın Tarihi– Issue Date: 27.08.2014
Sayfa-Page 1 / 2
DÖF NO / CAPA NO: 191/14
E. TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBA SİSTEMİ AHTAPOT KOLLU Bakınız şekil-2 / PLATELET POOLING MANIFOLD BAG SETS See,
Figure-2
1. Havuzlama torbasının toplama hortumlarına istenen adette 4-6 tane randam trombosit steril birleştirme cihazı ile birleştirilir. Bakınız şekil-4 / Desired
number of random platelets 4-6 units are sealed to the collection tubes of pooling bag with Steril Connection Device. See figure 4.
Kullanımı için SCD cihazı kullanma kılavuzunu okuyunuz./ Please read SCD Manual for using instructions.Uyarı; Eğer bağlantı için
çivi kullanılcaksa havuzlanmış trombositler 24 saat içinde kullanılmalıdır. Caution: if the spike is used, the pooled platelets should be
used within 24 hours.
2. Trombositler filtre askısına asılarak tamamının filtreden geçerek saklama torbasına dolması sağlanır. / Platelets are hanged to the
stand and they flow into the filter and then fill the storage bag.
3. 2*6566 lı sistemde trombositlerin önce toplama torbasına dolması sağlanır. Ondan sonra toplama torbası asılarak trombositlerin
filtreden geçerek saklama torbasına dolması sağlanır Bakınız şekil 6/ Platelets are hanged and flow to the collection bag first. Then
collection bag is hanged and platelets flow through the filter to the storage bag. See figure 6.
4. Toplama torbasının içinde birikmiş olan hava aynı hat üzerinki bypass sistemi ile yukarıdaki boş trombosit torbasına veya numune
alma torbasına atılır. / Release the air vent by bypass method to the empty platelet bag above.
5. Toplama hortumu uygun bir yerinden hortum çıkışından sonra 15-20cm yukardan hortum kapatma cihazı ile kapatılarak sistemden
ayrılır / Collection tube is removed from the set by 15-20 cm above the outlet port.
9. Bir ünite havuzlanmış trombosit elde edilir./ Result of the process is one therapeutic dose of leukocyte reduced platelet conc.
Şekil-2
10. Saklama koşulları için lütfen Bölüm B. Kullanım amacı kısmına bakınız. / Please see section B Indication for
Figure-2
relevant storage conditions
F. GENEL UYARILAR / GENERAL CAUTIONS
Saklama ve taşıma sırasında / During storage and transportation;
1. Taşıma sırasında kolileri atılmadan, üzerine ağır bir yük gelmeyecek şekilde en fazla iki koli üst üste olacak
gibi elde veya taşıma arabası ile taşınıyorsa koliler devrilmeyecek şekilde arabaya yerleştirilmelidir. / During
shipment, up to two shippers shall be carried at the same time manually or on a trolley, they have not to be
dropped and, or any heavy stuff loaded on top of them, and, they should be loaded in a way to prevent fall
over.
2. Depolama işleminde en fazla sekiz koli üst üste gelecek ve devrilmeyecek şekilde istiflenmelidir. / In the
warehouse, up to seven shippers can be stored on top of each other and in a way to prevent fall over.
3. Dış ambalajı açmadan önce / Before opening the overwrap;
4. Dış ambalajnda temiz, kuru ve serin yerde saklayınız./ Store in dry and cool places.
Şekil-3
5. Dış ambalajda gözle görülebilen bir bozulma varsa kullanmayın. / Do not use if there is visible sign of
Figure-3
deterioration on the overwraps
6. Paketin içi sterildir./ Inside overwrap is steril.
7. Dış ambalaj açıldıktan sonra / After opening the overwrap;
8. Ürünler dış ambalaj açıldıktan sonra en kısa sürede kullanılmalıdır. / Products should be used within the shortest time after opening of the
outerwraps.
9. Kullanmadan önce; / Before usage;
10. Kullanım talimatına uygun kullanılmalıdır. / Please use according to the user instructions.
11. İnsan kanı ve komponentleri içindir. / Intended for human blood and blood components storage.
12. Steril ve apirojendir – Gama veya ETO ile steril edilmiştir. / Sterile and non pyrogenic - Gamma or ETO sterilized.
13. Filtrede kırık varsa kullanmayın. / Do not use if there is a breakage on the filter.
14. Ürünü kesici objelerden uzak tutun. / Keep away from sharp objects.
15. Hava vermeyiniz. / Do not vent.
16. İçerisine ilaç eklemeyin. / Do not add medication to blood.
Kullanım sonrası / After usage
Tek kullanımlıktır, Kullanım sonrası Tıbbi Atık Kutusuna atılması gerekir. Uyarı: Tekrar kullanımı halinde enfeksiyon riski vardır.
Single use only, after usage it should be thrown into the Medical Waste. Caution: At risk of infection when used more than once.
DİKKAT: Bu tıbbi cihaz di(2-etilhekzil) ftalat (DEHP) içerir. Hayvansal verilere dayanarak üreme ve gelişim süreçlerine advers etki riski bulunan belirli
hasta gruplarında, DEHP’e uzun süreli maruz kalmayı sınırlamak için önlemler alınmalıdır. Bu hastalar; erkek yenidoğanlar, infantlar ve küçük çocuklar,
peripubertal erkekler ve hamile veya emziren kadınlardır. Bununla birlikte faydaları DEHP’e maruz kalma ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir olası
sağlık riskinden daha önemli olduğunda tıbbi prosedürlerden kaçınılmamalıdır. Lütfen bilinçli bir karar verebilmek için güncel literatüre bakın.”
CAUTION: This medical device contains di(2-etilhekzil) phtalat (DEHP). Considering the animal data’s, precautions should be taken to restrict to be a
subject of DEHP especially for certain patients affected on their reproduction and development processes. These patients are newborn boys, infants and
children, prepubertal boys and pregnant, and nursing mothers. Please check out the updated literature to give a conscious decision.
KANSUK LABORATUARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eski Londra asfaltı, Beşyol Mah. No:4, 34295 Sefaköy,
İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 212 592 15 76, Faks: +90 212 580 37 72,
www.kansuk.com, e-mail: [email protected]
kt_kk_22 – 58940 / Rev 3 / Yayın Tarihi– Issue Date: 27.08.2014
Sayfa-Page 2 / 2
DÖF NO / CAPA NO: 191/14
Download

Kullanım Kılavuzu