Belgrade Neuropathy Update
Prvi srpski simpozijum o neuropatijama
sa međunarodnim učešćem
10-11. april 2014. g.
Vreme održavanja: 10. i 11. april 2014. g.
Mesto održavanja: Dekanat Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dr Subotića br.8
Organizator sastanka: Sprsko udruženje za periferni nervni sistem (SUPNS) u okviru Društva
neurologa Srbije i MeĊunarodno udruženje za periferni nevni sistem [Peripheral Nerve Society
(PNS)]
Domaćini Simpozijuma: Neurološka klinika Kliniĉkog centra Srbije i Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
Kontakt sa lokalnim organizacionim odborom i agencijom : [email protected];
[email protected]
Prijava učesnika: Registracija će biti “online” na web sajtu www.astratravel.rs
ili http://www.astratravel.rs/simpozijumneuropatije.php do 5. aprila 2014. Ukoliko to ne
uradite online, moći ćete da uradite 09.04 2014. u hotelu Cristal u periodu od 19-20h (pre veĉere) ili
pre poĉetka Simpozijuma 10.04 2014. u holu ispred Sveĉane sale u Dekanatu, od 08-09h.
Kotizacija: 100 € (u dinarskoj protivvrednosti)
Troškovi kotizacije obuhvataju:
Prisustvo na sveĉanim veĉerama 9. aprila (Hotel Cristal) i 10. Aprila (O.U.R.BAR- Tašmajdan) 2014.
g.
Prisustvo na predavanjima 10. i 11. aprila 2014. g.
Dva ruĉka i pauze za kafu 10. i 11. aprila 2014. g.
Program, publikacija sa štampanim autorskim prezentacijama na srpskom i engleskom.
Izlagači: Predavaĉi mogu izložiti svoje prezentacije na srpskom ili engleskom jeziku Izuzetno je
važno da se pridržavaju predviĊenog vremena prezentacije.
Simpozijum je akreditovao Zdravstveni savet Srbije kao međunarodni simpozijum, sa 15
bodova za predavaĉe i 9 bodova za polaznike edukativnog kursa. Sertifikate za uĉešće na
Simpozijumu uĉesnici će dobiti nakon završenih predavanja i izlaznog testa.
Smeštaj u hotelima: Za uĉesnike Simpozijuma su u ponudi hoteli Cristal****, Hotel M**** (transfer
od hotela do Medicinskog fakluteta obezbeĊuje Hotel M). Ponuda za smeštaj važi od 9. do 11. aprila
2014, rezervacija preko agencije Astra Travel, online (www.atratravel.rs ili [email protected])
Sva obaveštenja u vezi sa PRVIM SRPSKIM SIMPOZIJUMOM O NEUROPATIJAMA SA
MEÐUNARODNIM UĈEŠĆEM „Belgrade Neuropathy Update“ mogu se naći na web sajtu SUPNS,
Neurološke klinike i Astra travela.
Organizacioni odbor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. dr Zorica Stević, predsednik, Klinika za neurologiju KCS MF Beograd – Srbija
Akad. prof. dr Vladimir Kostić, poĉasni predsednik, Klinika za neurologiju KCS MF Beograd
– Srbija
Prof.dr. David Cornbalth, Johns Hopkins Hospital, Baltimore – SAD
Prof.dr. Nobille Orazio, IRCCS Istituto Clinico Humanitas (University Milan) – Italija
Prof. dr Giuseppe Lauria, Istituto neurologico C. Besta, Milano – Italija
Prof. dr Dragana Lavrnić, Klinika za neurologiju KCS MF Beograd – Srbija
Prof. dr Vidosava Rakoĉević, Klinika za neurologiju KCS MF Beograd – Srbija
Doc dr Blaž Koritnik, KC MF Ljubljana –Slovenija
Prof. dr Milan Cvijanović, KC Novi Sad MF Novi Sad – Srbija
Prof. dr Osman Sinanović, MC Tuzla – Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ljubica Šuturkova, KC MF Skoplje – Makedonija
Prof. dr Gordana Tonĉev, KC MF Kragujevac – Srbija
Dr Mira Ĉukić, KC Medicinski fakultet Podgorica – Crna Gora
Dr Aleksandra Dominović, KC MF Banja Luka– Republika Srpska (BIH)
Dr Livija Despenić, MC Subotica –-Srbija
Lokalni organizacioni odbor
•
Predsednik:
Ass. dr Aleksandra Kaĉar
Sekretari:
• Ass. dr Ivana Basta
• Ass. dr Zita Jovin
• Dr Ana Nikolić
• Dr Stojan Perić
• Dr Sanja Pavlović
• Dr Ivan Marjanović
• Dr Svetlana Kostić
• Dr Olivera Stojiljković
• Dr Milutin Petrović
Belgrade Neuropathy Update
Prvi srpski simpozijum o neuropatijama
sa međunarodnim učešćem
10-11. april 2014. g.
Organizatori:
Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Društvo neurologa Srbije
Srpsko udruženje za Periferni Nervni Sistem
Peripheral Nerve Society (PNS)
PROGRAM
ČETVRTAK 10. April 2014
08.00 – 09.00
REGISTRACIJA
09.00 – 09.20
POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA I DOMAĆINA
SIMPOZIJUMA
Prof. Dr Nebojša Lalić Dekan Medicinskog fakulteta
Akad. Prof. Dr Vladmir Kostić Direktor Neurološke klinike KCS
09.20 – 09.50
KLINIČKA EVALUACIJA NEUROPATIJA
prof. dr S. Apostolski (Srbija)
09.50 – 10.20
ELEKTROFIZIOLOŠKA EVALUACIJA NEUROPATIJA
prof. dr D. Cornblath (USA)
10.20 – 10.40
PAUZA ZA KAFU
10.40 – 11.10
LABORATORIJSKA EVALUACIJA NEUROPATIJA
prof. dr Lj. Suturkova (BJR Makedonija)
11.10 – 11.40
PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE NERVA KOD
INFLAMATORNIH NEUROPATIJA
prof. dr V. Rakočević Stojanović (Srbija)
11.40 – 12:10
ZNAČAJ KUTANE BIOPSIJE U DIJAGNOSTICI NEUROPATIJA
prof. dr G. Lauria (Italija)
12:10 - 12:30
DISKUSIJA
12:30 – 13:30
RUČAK
13.30 - 14.30
ELEKTROMIONEUROGRAFIJA U DIJAGOSTICI NEUROPATIJA –
PRAKTIČKI PRIKAZ
prof. dr D. Cornblath (USA)
14.30 – 15.45
PRIKAZI PACIJENATA SA RAZLIČITIM OBLICIMA NEUROPATIJA
I INTERAKTIVNA DISKUSIJA (I DEO)
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
Dr S. Perić (Srbija)
Ass dr Z.Jovin (Srbija)
Dr S. Zukić - Bosna i Hercegovina (BIH)
Dr B. Boshkovski (Makedonija)
Dr J. Eraković (Crna Gora)
15.45 – 16.00
PAUZA ZA KAFU
16.00 – 16.30
NAJČEŠĆE NEUROPATIJE – KLINIČKE KARAKTERISTIKE,
DIJAGNOZA I TERAPIJA
doc. dr B. Koritnik (Slovenija)
16.30 - 17.00
TERAPIJA BOLNIH NEUROPATIJA
prof. dr G. Lauria (Italija)
17.00 – 17.15
DISKUSIJA
17:15
ZAVRŠNA REČ PRVOG DANA SIMPOZIJUMA
20.00
SVEČANA VEČERA
PETAK 11. APRIL 2014
09.00 – 09.10
POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA
09.10 – 09.25
PRIKAZI PACIJENATA SA RAZLIČITIM OBLICIMA NEUROPATIJA
I INTERAKTIVNA DISKUSIJA (II DEO)
09.10 – 09.25
09.25 – 09.40
09.40 – 09.55
09.55 – 10.10
10.10 – 10.25
dr G. Kuzmanovska (BJR Makedonija)
dr J. Kenda (Slovenija)
dr O. Stoiljković, dr A. Kosać (Srbija)
dr M. Petrović (Srbija)
dr A. Dominović, dr S. Mavija (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)
10.25 – 10.40
PAUZA ZA KAFU
10.40 – 11.10
PARAPROTEINEMIJSKE NEUROPATIJE
prof. dr E. Nobile-Orazio (Italija)
11.10 – 11.20
IZVEŠTAJ RADA CENTRA ZA POLINEUROPATIJE KLINIKE ZA
NEUROLOGIJU KCS – PRIKAZ BAZE PODATAKA ZA
NEUROPATIJE
dr I. Marjanović, ass. dr I. Basta (Srbija)
11.20 – 11.30
IZVEŠTAJ EMG TIMA CENTRA ZA POLINEUROPATIJE KLINIKE
ZA NEUROLOGIJU KCS (PROBLEMI U DIJAGNOSTICI
NEUROPATIJA – KORELACIJA IZMEĐU KLINIČKOG I
ELEKTROFIZIOLOŠKOG NALAZA)
dr A. Nikolić (Srbija)
11.30 – 11.40
IZVEŠTAJ TIMOVA EMG CENTARA U BEOGRADU (PROBLEMI U
DIJAGNOSTICI NEUROPATIJA – KORELACIJA IZMEĐU
KLINIČKOG I ELEKTROFIZIOLOŠKOG NALAZA)
dr S. Pavlović (Srbija)
11.40 – 12.10
PRIMENA IMUNOTERAPIJE KOD PACIJENATA SA
NEUROPATIJAMA
prof. dr E. Nobile Orazio (Italija)
12.10 – 12.40
HRONIČNA INFLAMATORNA DEMIJELINIZACIONA
POLIRADIKULONEUROPATIJA (CIDP)
ass. dr I. Basta (Srbija)
12.40 – 12.50
DISKUSIJA
12.50 – 13.30
RUČAK
13.30 – 14.00
AKUTNA INFLAMATORNA POLIRADIKULONEUROPATIJA (GBS)
prof. dr D. Lavrnić (Srbija)
14.00 – 14.30
MULTIFOKALNA MOTORNA NEUROPATIJA
prof. dr Z. Stević (Srbija)
14.30 – 14.40
DISKUSIJA
14.40 – 15.00
EVALUACIJA SIMPOZIJUMA, IZLAZNI TEST
15.00 – 15.30
ZAVRŠNA REČ I DODELA SERTIFIKATA
Download

finalno obaveštenje