NEURODIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNOG MOŽDANOG UDARA
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava” Beograd
Ponedeljak 2.April. 2012.
10:00-11:00 Registracija učesnika
11:00-11:15
Otvaranje i uvodna reč
Mr sci. dr Milan Savic, neurolog
Direktor Specijalne bolnice za CVO “Sveti Sava”, Beograd
11:15-11:30
Ulazni test
MODERATORI: Prof. dr sci. med.Tatjana Stosic-Opincal, radiolog
dr Zivojin Pavlovic, radiolog, CHICAGO, USA
Mr sci dr Milan Savic, neurolog
Mr sci dr Petar Nikic, neurolog
11:30-12:30
The Anatomy of a Stroke
Professor Ruth Ramsey, neuroradiologist
3T Imaging of Morton Grove, Chicago, USA
Clinical Professor of Radiology, Section of Neuroradiology University of Illinois
Medical School, Chicago, USA
12: 30-13:30 Imaging ishemia and Hypoperfusion
Professor Edward Michals, neuroradiologist
Director of Neuroradiology at University of Illinois at Chicago Hospital, Chicago
USA
13:30-14:15
RUĈAK
14:15-15:00
udar
Moždani udar-Urgentno stanje od prijema do jedinice za moždani
dr Svetlana Đoković, neurolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
15:00-15:45
Uloga Kompjuterizovane tomografije i Magnetne Rezonance u
dijagnostici akutnog moždanog udara
Mr sci dr Katarina Kaĉar,radiolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
15:45-16:15
KAFE PAUZA
16:15-17:00 Znaĉaj Kompjuterizovane Tomografije i Magnetne rezonance u
otkrivanju retkih uzroka moždanog udara
dr Biljana Georgievski-Brkic, radiolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
17:00- 17:45 Doprinos naprednog MR imaginga u evaluaciji cerebrovaskularnih
bolesti
Doc. dr. sci. Jelena Ostojic, medicinski fiziĉar
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
17:45-18:30 Tranzitorni ishemijski atak-kliniĉke karakteristike i dijagnostiĉka
evaluacija
dr sci. med. Natasa Basurovic, neurolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
Utorak, 3.April.2012
8:00-8:30
Registracija učesnika
MODERATORI: Prof. dr sci. med.Tatjana Stosic-Opincal, radiolog
dr Zivojin Pavlovic, radiolog, CHICAGO, USA
Mr sci dr Milan Savic, neurolog
Mr sci dr Petar Nikic, neurolog
8:30-9:15
Neuroimaging u dijagnostici vaskularnih bolesti u trudnoći
Prof. dr sci. med. Tatjana Stosic-Opincal, radiolog
Kliniĉki Centar Srbije, Centar za radiologiju i Magnetnu Rezonancu,
Beograd
9:15-10:00 Rana dijagnostika cerebralne venske tromboze
Prof. dr sci. med. Dusko Kozic,radiolog
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
10:00-10:30
KAFE PAUZA
10:30-11:15 Da li i Magnetna Rezonanca menja koncept vaskularne demencije?
Prof. dr sci. med. Robert Semnic, radiolog
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
11:15:12:00 Uloga ultrazvuĉne dijagnostike magistralnih arterija vrata kod
bolesnika sa akutnim moždanim udarom
dr Tatjana Ducic-Jaramaz, neurolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
12:00-12:45 Znaĉaj transkranijalnog doplera u dijagnostici moždanog udara
dr Marijana Vukicevic, neurolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
12:45-13:30 RUČAK
13:30-14:15 Uloga CT i MR angioigrafija u dijagnostici cerebrovaskularnih
oboljenja
dr Gordana Milenkovic, radiolog
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
14:15-15:00 Endovaskularne procedure na ekstrakranijalnim i intrakranijalnim
krvnim sudovima
dr sci. med. Slobodan Ćulafić, interventni radiolog
VMA, Institut za radiologiju, Beograd
15:00-16:00 IZLAZNI TEST, EVALUACIJA KURSA I PODELA SERTIFIKATA
Download

NEURODIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNOG MOŽDANOG UDARA