PRAVILA SPONZORSTVA ZA NAUČNO-STRUČNI SKUP - GAS 2013.
ZLATNI SPONZOR
ZLATNOM SPONZORU pripada:
* štampanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora u Programu Skupa u posebnoj rubrici
”Sponzori”;
* štampanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora u Zborniku radova u posebnoj rubrici
”Sponzori”;
* isticanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora na zbirnom panou sponzora za
vreme Savetovanja
* oglasni prostor u štampanim materijalima Skupa:
- Zbornik radova - jedna unutrašnja strana, jedna boja,
- Program Skupa - jedna unutrašnja strana, jedna boja;
* pravo Sponzora da podeli učesnicima Skupa brošure, kataloge i druge propagandne
materijale kojima će se predstaviti;
* oslobadjanje plaćanja kotizacije za 2 prijavljena učesnika;
* 5m2 izložbenog prostora.
ZLATNI SPONZOR se postaje uplatom iznosa od 100.000,00 dinara za domaće i 2000 evra za
inostrane učesnike.
SREBRNI SPONZOR
SREBRNOM SPONZORU pripada:
* štampanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora u Zborniku radova u posebnoj rubrici
”Sponzori”;
* štampanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora u Programu Skupa u posebnoj rubrici
”Sponzori”;
* isticanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora na zbirnom panou sponzora za
vreme Savetovanja;
* oglasni prostor u štampanim materijalima Skupa:
- Zbornik radova - 1/2 unutrašnje strana, jedna boja,
- Program Skupa - 1/2 unutrašnje strane, jedna boja;
* pravo Sponzora da podeli učesnicima Skupa brošure, kataloge i druge propagandne
materijale kojima će se predstaviti;
* pravo postavljanja promotivnog roll-up;
* oslobadjanje plaćanja kotizacije za 1 prijavljenog učesnika
SREBRNI SPONZOR se postaje uplatom iznosa od 70.000,00 dinara i 1500 evra za inostrane učesnike.
BRONZANI SPONZOR
BRONZANOM SPONZORU pripada:
* štampanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora u Zborniku radova u posebnoj rubrici
”Sponzori”;
* štampanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora u Programu Skupa u posebnoj rubrici
”Sponzori”;
* isticanje logotipa i zaštitnog znaka Sponzora na zbirnom panou sponzora u vreme
Savetovanja.
BRONZANI SPONZOR se postaje uplatom iznosa od 40.000,00 dinara i 1000 evra za inostrane
učesnike.
PRIJAVNI LIST
NAUČNO-STRUČNI SKUP O GASU I GASNOJ TEHNICI - GAS 2013.
SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM
Divčibare , 28-31.maj 2013.
Molimo Vas da uredno popunjen prijavni list za sponzorstvo Naučno-stručnog skupa pošaljete na adresu:
UDRUŽENJE ZA GAS SRBIJE
11000 Beograd, Terazije 13/II
ili na faks + 381 11 324 84 51, +381 11 324 82 45 ili e-mail: [email protected]
najkasnije do 29.marta 2013.godine.
Na osnovu Programa Organizacionog odbora Naučno-stručnog skupa o gasu GAS 2013.
želimo da učestvujemo u svojstvu _____________________ SPONZORA sa sumom od
_____________ dinara. (evra)
Navedeni iznos uplatićemo na žiro-račun Udruženja za gas Srbije odmah po prijemu fakture.
Ispoštovaćemo _________________ kao krajnji rok plaćanja ovih prihvaćenih obaveza.
Naziv firme: __________________________________________________________________
Adresa: ______________________________________________________________________
Poštanski broj i grad: ___________________________________PIB_____________________
Telefon i fax: _________________________________________________________________
Odgovorno lice:_______________________________________________________________
Mob.tel. _____________________________________________________________________
Datum
M.P.
Potpis
2
Download

POZIV NA SPONZORSTVO