BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-14-20782/10.
Tuzla, ______ 2010. godine
Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
(«Službene novine TK», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08) i člana 3. i 10. Odluke o utvrđivanju
kriterija uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije 24010004 «Nauka» za 2010.
godinu broj: 02/1-14-3312/10 od 11.3.2010. godine i Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije - 24010004 „Nauka“ za 2010. godinu broj: 02/114-9415/10 od 3.6.2010. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
donosi
P R O G R A M
raspodjele sredstava za «Nauku» za 2010. godinu
I
Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava sa budžetske pozicije 24010004 «Nauka», a na
osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtijeva za sufinansiranje troškova u oblasti nauke, objavljenog u
dnevnom listu «Tuzlanski list» od 10.6.2010. godine, za podnosioce zahtijeva kako slijedi:
A. DOKTORSKE DISERTACIJE
R/B
Ime i prezime
Fakultet
Tema doktorske disertacije
1.
Džafić Fejzo
2.
Demirović Safer
Medicinski fakultet
Tuzla
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport Tuzla
“Nazalni alergijski test u dijagnostici i
terapiji perzistentnog alergijskog rinitisa”
“Aerodinamički potencijal jame u funkciji
izolacije starih radova i disolucije vazdušnih
struja”
3.
4.
5.
6.
7.
Muratović Melika
Hadžimehmedović
Mirza
Osmanović Hedim
Brigić Amir
Ćosićkić Almira
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Medicinski fakultet
Tuzla
“Efekti različitih trenažnih programa na
transformaciju morfoloških karakteristika,
motoričkih i situaciono-motoričkih
sposobnosti u rukometu”
“Spoznavanje singularitetne strukture
parcijalnih valova korištenjem metode
vezanih kanala”
“Stabilnost određivanja singulariteta
parcijalnih valova u metodi vezanih kanala”
“ Optimizacija nivoa buke proizvodnih
procesa u funkciji ergonomskih zahtjeva
radne i životne sredine na površinskim
kopovima”
“Težina atopijskog dermatitisa u djece i
uloga alergijske senzibilizacije u njegovom
nastanku”
Odobrena
sredstva
(KM)
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
8.
Kožarić Amra
9.
Kasumović Amira
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Softić Amela
Hercegovac
Amela
Hajdarević Edina
Mešanović Semir
Pojskić Haris
Begić Sabina
Karić Esed
Dedić Suvad
18.
Mešalić Lejla
19.
Husić Samir
20.
Jahić Amir
21.
Selimović Alija
22.
Berberović Sanja
23.
Alihodžić Demir
24.
25.
26.
Tihić Nijaz
Kesić Aldina
Karasalihović
Zinaida
Ekonomski
fakultet Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Sarajevo
Prirodno matematički
fakultet Sarajevo
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport Tuzla
Tehnološki fakultet
Tuzla
Filozofski fakultet
Banja Luka
Medicinski fakultet
Tuzla
Medicinski fakultet
Sarajevo
Medicinski fakultet
Tuzla
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Filozofski fakultet
u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Osijek
Filozofski fakultet
u Novom Sadu
Medicinski fakultet
Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Medicinski fakultet
Tuzla
“Finansijske krize u ekonomskoj historiji:
uzroci, posljedice i mogućnosti prevencije”
“Uticaj tehnološki modifikovane prirodne
radioaktivnosti na radijacione nivoe u
životnoj sredini gradova Tuzle i Lukavca”
“Ispitivanje degradacije svjetlosnog fluksa
svjetlosnih dioda velike snage sa povećanim
temperaturnim stresom”
“Analiza polimorfizma inflamatornih gena u
bosansko hercegovačkoj populaciji”
“Hematološke karakteristike deverike
Abramis brama (Linnaeus, 1758) iz
hidroakumulacije Modrac u sezonskom
aspektu”
“Hromozomske aberacije i molekularne
izoforme BCR/ABL gena kod pacijenata sa
hroničnom mijeloidnom leukemijom u
Univezitetskom kliničkom ventru Tuzla”
“Modeliranje takmičarske preciznosti
košarkaša na osnovu određenih
antropoloških dimenzija”
“Nova tehnologija dezinfekcije vode za
prehrambenu industriju”
“Vrednovanje emancipatorskog vaspitanja
kao determinanta kvalitetnog pedagoškog
rada škole”
“Uticaj akutnih egzarbacija hronične
opstruktivne plućne bolesti na zdravstveni
status bolesnika”
“Značaj lipidnog i hormonskog profila na
menopauzalnu tranziciju”
“Tretman probijajuće boli u terminalnom
stadiju karcinomske bolesti”
“Uslovi stabilizacije klizišta na cestama
nastalih antropogenim djelovanjem u
složenim geološkim uslovima”
“Tipološki pristup dimenzijama ideološke
orijentacije”
“Figurativna kreativnost u političkom
diskursu”
“Žanr kratke priče u okviru postkolonijalnih
kultura Australije, Kanade i Novog
Zelanda”
“Molekularno virusološke i serološke
karakteristike hronične infekcije sa hepatitis
B virusom”
“Uticaj hemijskog sastava meda na njegovu
antioksidacijsku aktivnost”
“Kapilarni C4d depoziti bubrežnog
transplanata kao specifični marker u
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
hroničnom odbacivanju”
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Butković Samir
Alihodžić Jasmina
Demirović Besim
Mahmutović
Mirza
Berberović
Džanan
Softić Adaleta
Dedić Samira
Kunosić Suad
Begić Leila
36.
Muratović Lejla
37.
Kikanović Ramiz
38.
39.
40.
41.
42.
Mehinović Jasmin
Topalović Mirsad
Požegić Zijad
Bleković Hasan
Begović Emina
Mašinski fakultet
Tuzla
Pravni fakultet
Tuzla
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Fakultet političkih
nauka Sarajevo
Filozofski fakultet
u Novom Sadu
Farmaceutski
fakultet Tuzla
Ekonomski
fakultet Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Tuzla
Edukacijskorehabilitacijski
fakultet Tuzla
Filozofski fakultet
Banja Luka
Fakultet za
ekonomiju i
inženjerski
menadžment u
Novom Sadu
Fakultet za fizičku
kulturu Skoplje
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tuzla
Filozofski fakultet
Banja Luka
“Uticaj parametara sinterovanja na svojstva
dijelova od modificiranih nehrđajućih čelika
dobivenih MIM tehnologijom”
“Komunitarizacija normi međunarodnog
privatnog prava i njen uticaj na
zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini”
“Nelinearna analiza okvirnih konstrukcija sa
deformabilnim vezama”
Medijska konstrukcija kolektivnog sjećanja
u postdejtonskoj BiH”
“Karakteristike i faktori seksualno
kompulzivnog ponašanja mladih”
“Serumske vrijednosti cistatina C u B nonHodgkin limfomima i ispitivanje njegove
uloge u kulturi dendritičnih ćelija”
“Oblikovanje modela za strateško
upravljanje kvalitetom hotelskih usluga u
funkciji unapređenja turističkog tržišta
Bosne i Hercegovine”
“Analiza primjene pacijentnih doza u
mamografskoj tehnologiji”
“Uticaj fonološke i gramatičke
kompleksnosti na govorne disfluencije u
djece koja mucaju”
“Motivacija postignuća i strategije učenja
srednjoškolaca”
“Stečaj u funkciji restrukturiranja društva u
uslovima tranzicije”
Kanonički odnos na antropološkite dimenzii
i natprevaruvačkata efikasnost kaj karatistite
juniori i seniori vo BiH”
“Kapacitet nosivosti plastičnih zglobova
koncepta progamiranog ponašanja”
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
“Nelinearno ponašanje saćastih čeličnih
nosača u funkciji geometrije otvora”
950,00
“Dinamički nivoi podzemnih voda u
krekanskom ugljenom bazenu”
950,00
“Art-terapija i socijalizacija djece sa
problemima u ponašanju”
950,00
43.
Piljić Dragan
44.
Miraščić Dženeta
45.
Dostović Zikrija
46.
Vardo Elvis
47.
Čelebić Jasmina
48.
Muhamedbegović
Benjamin
49.
Ahmetbegović
Semir
Medicinski fakultet
Tuzla
Pravni fakultet
Bihać
Medicinski fakultet
Tuzla
Filozofski fakultet
Sarajevo
Fakultet političkih
nauka Sarajevo
Tehnološki fakultet
Tuzla
Prirodno matematički
fakultet Sarajevo
“Značaj smanjenog unosa tekućine u
tretmanu pacijenata operiranih zbog
aneurizme abdominalne aorte metodom
minilaparotomije”
“Pravna priroda suvereniteta države nacije u
multikulturnom društvu”
“Ishod delirijuma nakon moždanog udara”
950,00
950,00
950,00
“Osobine ličnosti i stil rukovođenja kao
odrednice uspješnosti menadžera”
“Globalizacija medijskog sepktakla i
/postdejtonska/ BH javnost ”
“Uticaj modificiranja na reološka i
termofizikalna svojstva škroba iz različitih
izvora”
“Reljef kao faktor okupljanja stanovništva u
Bosni i Hercegovini”
950,00
950,00
950,00
950,00
UKUPNO
46.550,00
Odobrena
sredstva
(KM)
B. MAGISTARSKI RADOVI
R/B
Ime i prezime
Fakultet
Tema magistarskog rada
1.
Azmir Spahić
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Optimalizacija tehničkih i ekonomskih
parametara kod primjene kamenih zidova u
sanaciji kosina
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mirela
Dizdarević-Husić
Intezitet bola i nivo depresivnosti kod
pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom
u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Senada Džanić
Filozofski fakultet Rad nastavnika sa darovitim i talentovanim
u Banja Luci
učenicima u razrednoj nastavi
Nidret Ibrić
Tehnološki fakultet Razvoj optimalizacijskog modela za
u Tuzli
projektovanje integralnog sistema vode u
procesnoj industriji
Samra Zrnanović Ekonomski fakultet Razvoj marketing strategija preduzeća
Grabeljić
u Tuzli
prehrambene industrije iz Bosne i
Hercegovine u uslovima liberalizacije
spoljne trgovine
Emir Berbić
Fakultet političkih Uticaj društvenih promjena na razvoj
nauka u Sarajevu
sistema civilne zaštite u periodu 1948-2009
godine
Mensur Husić
Fakultet političkih Društveno-političke i kulturne pretpostavke
nauka u Sarajevu
suživota među nacionalnim zajednicama
nakon rata u BiH
Mirsad Fajić
Centar za
Evropske
integracije
u
obrazovnim
interdisciplinarne
sistemima BiH i zemalja članica EU
postdiplomske
studije Univerziteta
u Sarajevu
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
9.
Sakib Ikanović
10.
Izet Jagodić
11.
Amra Arifović
12.
Mirela Berbić
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Aleksandar Stuhli
Elmir Karić
Fakultet političkih
nauka u Sarajevu
Elaktrotehnički
fakultet u Istočnom
Sarajevu
Ekonomski fakultet
u Tuzli
Filozofski fakultet
u Sarajevu
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Zaštita i spašavanje klizišta u općinama TK
600,00
Poređenje
performansi
protokola
usmjeravanja u mobilnim ad-hoc mrežama
Investicijsko-projektna aktivnost svjetske
banke u ekonomsko-historijskom kontekstu
Konstrukcije prostora i granični subjekti u
romanima i pripovjetkama Aleksandra
Hemona
Karakterizacija
otpadnog
mulja
iz
postrojenja za prečišćavanje gradskih
otpadnih voda u funkciji određivanja
njegove anaerobne digestije
Matematički model sistema upravljanja
procesom pečenja pekarskih proizvoda
Analiza racionalnog poprečnog presjeka
visokih armiranobetonskih potpornih zidova
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Ramiz
RudarskoMuminović
geološkograđevinski fakultet
u Tuzli
Sanjin Hodžić
Fakultet za tjelesni Efekti programa na rezultat u brzinskom
odgoj i sport u sportskom penjanju i transformaciju
Tuzli
antropoloških dimenzija kod penjača
početnika
Lejla Tupković Medicinski fakultet Upotreba lijekova u trudnoći u Tuzlanskm
Rakovac
u Tuzli
kantonu
Alma Kamarić
Ekonomski fakultet Oblikovanje
integrisanih
marketing
u Tuzli
komunikacija u funkciji privlačenja stranih
direktnih investicija
Dragan Pelemiš
Tehnološki fakultet Mogućnosti korištenja viška aktivnog mulja
u Tuzli
nakon prečišćavanja industrijskih otpadnih
voda za proizvodnju komposta
Čustović Eldina
Filozofski fakultet Imidž kao faktor pozicioniranja u
u Tuzli
farmaceutskoj industriji
Amel Selimović
Tehnološki fakultet Utjecaj heljdinog brašna na peciva i
u Tuzli
organoleptička svojstva kruha
Amra Subašić
PrirodnoSpektrofotometrijsko određivanje Lmatematički
askorbinske kiseline u prisustvu stabilizatora
fakukltet u Tuzli
Asmir
Fakultet
Selekcija bitnih karakteristika digitalnog
Vodenčarević
elektrotehnike u
signala primjenom evolucionih algoritama
Tuzli
Mirela Čokić
Pravni fakultet u
Stečajni postupak u legislativi BiH, s
Tuzli
posebnim osvrtom na reorganizaciju kao
mogući modalitet nastavka poslovanja
Kanita
PrirodnoUticaj interakcija u vodenoj koloni i na
Mehmedović
matematički
granici sediment vodana biodostupnost
fakultet u Tuzli
teških metala u prirodnim vodama
Mirsad Šljivić
Medicinski fakultet Postavljanje centralnog venskog katetera
u Tuzli
pod kontrolom ultrazvuka
Esmir Spahić
Sveučilište Josipa
Razvoj poduzetničkog pristupa i
Jurja Strossmayera konkurentnosti lokalne uprave za upravljanje
u Osijeku
ekonomskim razvojem
Jasmin Zahirović Fakultet za tjelesni Kriterij za tipsku identifikaciju studentica od
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Adem Dautbašić
Nesad Ahmetović Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Damir Halilagić
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Eldin Redžić
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Amir Tursunović
Jasmin
Brčaninović
Dženana
Malkočević
Amir Džananović
Jasmin Bilalić
38.
Lejla Zonić
39.
Mehmed Mujić
40.
Tijana Pešić
41.
Mirza Memić
42.
43.
44.
odgoj i sport u
Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Izudinka
Kapetanović
Akif Ibrišimović
Pavla Rakovec
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Fakultet
Elektrotehnike u
Tuzli
Fakultet
Elektrotehnike u
Tuzli
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport u
Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport u
Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Fakultet
Elektrotehnike u
Tuzli
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Medicinski fakultet
19 do 21 godinu u području fitnesa i
kreiranje fitnes pasoša.
Ispitivanje korozionog ponašanja implantata
na bazi nehrđajućeg čelika u fiziološkoj
otopini
Sanacija, rekultivacija i prenamjena
devastiranih zemljišnih površina zahvaćenih
površinskom eksploatacijom uglja u
Tuzlanskom kantonu
Režim i bilans podzemnih voda
sjeverozapadnog dijela krekanskog bazena
Istraživanje mogućnosti i primjene ostatka
(toza) od kave kao alternativne sirovine za
proizvodnju biodizela
Upravljanje rudarskim objektima u funkciji
razvoja primjer – PK „Dubrave“
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Analiza različitih metodologija dijagnostike
stanja izolacionog sistema transformatora
600,00
Algoritam treniranja mapera baziran na
konceptu entropije
600,00
Savremeni pristup vrednovanja trase autoputa
600,00
Kanonički odnos i kvalitativno strukturalne
osobenosti morfoloških i motoričkih
obilježja učenika viših razreda OŠ
Poremećaj spavanja i depresivni simptomi u
oboljelih od parkinsonove bolesti
Razlike u dimenzionalnosti razvojnih
karakteristika i motoričkih sposobnosti
djece uzrasta 6-7 godina romske i neromske
populacije
Razvoj mliječnog proizvoda na bazi svježeg
sira i voća
Pregled i usporedba metoda zaštite
građevinskih jama
Dizajn i razvoj sistema za produkciju,
upravljanje i distribuciju multimedijskih
obrazovnih sadržaja integracijom streaming i
digital signage tehnologije
Razvoj pravca i fronta napredovanja
rudarskih radova na površinskom kopu
„Šikulje“sa aspekta ostvarenja optimalnog
k.u.
Uticaj stresora dentalnog zahvata na
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
45.
46.
47.
Edisa Avdihodžić
Edin
Hadžimustafić
Almir Šestan
48.
Sanela Zukić
49.
Robin Mujačić
50.
Emir Katanić
51.
Nehra Mosorović
52.
Edin Zukić
53.
Mirza Tupajić
54.
Nevres Hurić
55.
Alisa Babajić
56.
57.
58.
59.
Mirzeta Saletović
Muhamed Gegić
Amela Begić
Mirza
Hamustafić
60.
Midhat Dobrnjić
61.
Anita Petrović
62.
63.
64.
Ćosić Admir
ModrićŠahbazović
Almedina
Ćišić Amar
u Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Poljoprivrednoprehrambeni
fakultet u Sarajevu
Filozofski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Fakultet političkih
nauka u Sarajevu
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Rudarskograđevinskigeološki fakultet u
Tuzli
Fakultet političkih
nauka u Sarajevu
Pravni fakultet u
Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Fakultet za tjelesni
aksioznost i vitalne parametre
Laboratorijska i numerička simulacija
procesa, kompostiranja komunalnog krutog
otpada sa prisilnom aeracijom u reaktoru
Geomorfološke karakteristike poriječja
rijeke Soline
Istraživanja sadržaja teških metala u
izvorištima javnih snadbjevanja grada Tuzle
i okolice
Učestalost aleksija,agrafija i akalkulija u
akutnoj fazi moždanog udara
Primjena ugljene lignitne prašine i jezerskog
mulja u popravci fizičko hemijskih svojstva
tla
Mamfestacije delikventnog ponašanja kod
djece i omladine u redovnoj školi
Kvalitet života u oboljelih od dijabetes
melitusa tip 2
Učestalost preneoplastičnih promjena
sluznice bronha u rudara
Uticaj strukture neionskih tenzida na
interakcije sa Ca II i Mg II ionima u
vodenim otopinama
Unaprijeđenje održivosti sistema upravljanja
radioaktivnim medicinskim otpadom
Korelacija strukturno teksturnih i
geohemijskih karakteristika dijabnoza
okoline Banovića
Raspoloživost mikroelementa Cu, Zn, Mn,
Fe, Se i ukupnih antioksidanata u ljekovitim
biljkama
Trgovina ljudima i ljudska prava u BiH
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Sekularne promjene porođajne težine i
dužine tijela novorođenčadi sa područja TKa, u periodu od 1976 do 2007 godine
Analiza aeroloških uslova na
međunarodnom aerodromu Dubrave u
funkciji sigurnosti poletno-sletnih manevara
Pripremljenost policije za vanredne situacije
na području TK-a
Pravna zaštita potrošača kod ugovora o
potrošačkom kreditu sa osvrtom na
povezane pravne poslove
Opravdanost primjene hidrauličkih bagera sa
dubinskim kopanjem na dobijanju uglja u
RMU Banovići
Komparacija i primjena metoda dobijanja
amorfnih materijala
Odnos između motoričkih, funkcionalnih i
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
odgoj i sport
65.
66.
Smajlović
Vahidin
Žunić Senad
67.
Softić Mirza
68.
Kasumović Adisa
69.
Avdibašić Salmir
70.
71.
72.
Beširović
Muamer
Lačić Eniz
Hodžić Nermin
73.
Bačaj Dubravka
74.
Spona Uzeir
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Srkalović Dado
Užičanin Edin
Bečić Emir
MulićHadžiavdić
Elmina
Avdić Zinaida
Smajlović
Muamer
Hrvanović Denis
Hankić Ema
Tehnološki fakultet
Fakultet
elektrotehnike
Fakultet
elektrotehnike
Fakultet
elektrotehnike
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport u
Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport u
Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
situaciono-motoričkih sposobnosti tenisera
uzrasta 13-15
Zavisnost parametaraklanja tovnih pilića od
vrste masti u hrani
Nove tehnologije u magnetskom prevozu
600,00
600,00
Uticaj sklopnih operacija kod
kondenzatorskih baterija na kvalitet
električne energije
Mjerenje i analize propada napona i 1 kV
rudničkoj mreži
Konverzija energije vjetra i razvoj
tehnologije vjetroelektrana
Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih
motoričkih sposobnosti na valorizacioni
model za procjenu motoričkih znanja kod
učenika uzrasta 16-17 godina
Eksploatacija ostavljenih bilansnih rezervi
uglja alternativnim metodama površinske
eksploatacije u RMU Banovići
Formiranje modela podataka elemenata
distributivne mreže u skladu sa ISO 19100 i
OGC standardima
Etiologija i učestalost grudne boli u djece
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Istraživanje nivoa koncentracije aktivnosti
radona u seizmički aktivnim zonama
Tuzlanske regije
Ranjivost vodnih tijela podzemnih voda
područja sjeveroistočne Bosne
Razlike u određenim antropološkim
dimenzijama dječaka sportista i nesportista
uzrasta 11-13 godina iu urbanih i ruralnih
sredina
Modernizacija i primjena savremenih
metoda regulacije brzine pogona dizanja
(punjenja) kašike cikličnih bagera
Utjecaj depresivnog poremećaja na ishod
ranog fizikalnog tretmana pacijenata sa
ishemijskim cerebrovaskularnim inzultom
Komparacija znanstvenih metoda u antičkoj,
srednjovjekovnoj i klasičnoj fizici
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Specifičnosti kompresije medicinske slike
600,00
Specifičnosti novih visokokvalitetnih
širokopojasnih govornih kodeksa u VOIP
rješenjima
Istraživanje prirodne radioaktivnosti u
produktima sagorjevanja tuzlanskih
termoelektrana gamaspektrometrijskom
600,00
600,00
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Muratović
Maksuda
Rahmanović
Arifa
Šehanović Alma
Osmanović
Elvedin
Bijedić Midheta
ImamovićKuluglić Merisa
Salkić Arijana
Bojić Asim
Bećirović Semir
Ćebić Mirela
Mušanović
Zlatko
Ivanović
Valentina
Fazlić Edin
Aličić Merim
Lončar Daniela
Bulić Halid
Dedić Vahid
Tufekčić Sanel
Onodi Robert
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Ekonomski fakultet
u Tuzli
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport u
Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Ekonomski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Mašinski fakultet u
Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Filozofski fakultet
u Sarajevu
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport u
Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Prirodno
metodom
Aristotelova fizika u komentarima
srednjovjekovnih arapskih fizičara
Optimalizacija faktora stabilnosti visokih
betonskih potpornih zidova sa armirano
betonskom konzolom
Invarijante, globalna periodičnost i
kompletna integrisanost
diskontnihdinamičkih sistema
Prevencija infekcije u ortopedskoj hirurgiji
primjenom hemioprofilaktičkog protokola
Kliničko-morfološke karakteristike recidiva
bazocelularnog karcinoma
Pušenje i drugi faktori
rizikakardiovaskularnih bolesti kod ljekara
na Tuzlanskom kantonu
Utvrđivanje boniteta preduzeća zajmotržioca
pomoću internog rejting sistema u funkciji
upravljanja kreditnim rizikom banke
Uticaj motoričkih sposobnosti i morfoloških
karakteristika dječaka i djevojčica uzrasta 56 godina na motoričku efikasnost
Povezanost HLA antigena sa multiplom
sklerozom, ankilozirajućim spondilitisom i
reumatoidnim artritisom kod stanovništva
Tuzlanskog kantona
Redizajniranje sistema ocjenjivanja
perfomansi u funkciji postizanja nivoa
motivacije zaposlenih u organima javne
uprave u BiH
Astigmatizam rožnice nakon operacije sive
mrene
Skalabilnost kodera slike baziranog na
Wavelet transformaciji
Izbor tehnologije prolaza mehanizovanog
širokog čela kroz vezne uskope u rudniku
Mramor
Uticaj osnovnih parametara parnog kotla na
stepen odvajanja sistema mokrog
odsumporavanjadimnih plinova
Kardiovaskularni komorbiditet u bolesnika
na hroničnoj analizi
Glagolske sintagme s advrbijalnim
dopunama u bosanskom jeziku
Taksonomska analiza morfoloških
karakteristika i bazičnomotoričkih
sposobnosti pripadnika žanskog spola VVIII razreda
Stavovi i mišljenja stanovništva općine
Srebrenik o veličini porodice
Različiti algebarski i geometrijski aspekti
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
102.
103.
104.
Subašić Amela
Đerzić Eldin
Softić Asmir
105.
Aličić Damir
106.
Iličić Tonči
107.
Čičkušić Halid
108.
109.
110.
111.
Bećić Adis
Jahić-Žugić Azra
Mulaosmanović
Adnan
KusturicaSelimović Amna
112.
Korajkić Evelina
113.
Šabanović
Marizela
matematički
fakultet u Tuzli
Prirodno
matematički
fakultet u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Rudarsko-geološkigrađevinski fakultet
u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike u
Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Filozofski fakultet
u Sarajevu
Farmaceutski
fakultet Tuzla
konstrukcije pravilnih poligona
Mapa uma kao motivaciona tehnika u
nastavi geografije u osnovnoj školi
Pokretanje EMP sa kliznokolutnim
motorima velike snage kod višepogonskih
tračnih transportera
Usporedba i ocjena metoda proračuna
betonske obloge tunela kružnog presjeka
Uticaj hemijskih formi olova i kadmija na
zdravstvenu sigurnost vode za piće
Pčelinji med kao receptor zagađujućih
materija
Uticaj rudarsko-geoloških faktora na
geometriju komorne metode otkopavanja sa
protočnim provjetravanjem u rudniku lignita
Bukinje
Uloga kablova i konektora u postizanju
elektromagnetske kompatibilnosti
Analiza prognostičkih parametara Bhronične limfatične leukemije u momentu
postavljenja dijagnoze
Automatizacija sistema baklji u koksnoj
industriji
Ergonomski faktori rizika u nastanku
muskuloskeletnih poremećaja u zdravstvenih
radnika
Sintatički status apozicije u njemačkom i
b/h/s jeziku
Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje
uhranjenosti u adolescenata
UKUPNO
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
67.800,00
C. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI I ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI PROJEKTI
R/br
1.
Prezime i ime
voditelja
Alić Fikret
2.
Koprić Mustafa
3.
4.
5.
Sijerčić Indira
Iličković Zoran
Ahmetović Elvis
Organizacija
Naziv projekta
Mašinski fakultet u
Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
Tehnološki fakultet
u Tuzli
“Termografska infracrvena analiza
efikasnosti dinamičkih toplinskih izvora”
“Analiza primjene pacijentnih doza u
mamografskoj dijagnostici putem fizikalnih
protokola i vještačke inteligencije”
“Deformacije površine terena i objekata
šireg područja naselja slatina u gradu Tuzla”
Tehnološki fakultet
u Tuzli
“Istraživanje mogućnosti primjene algi iz
akumulacije Modrac kao sirovine za
proizvodnju biogoriva”
“Efikasno korištenje vode i energije u
procesnoj industriji”
Iznos
(KM)
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.
Đonlagić Nusreta
7.
Petric Ivan
8.
9.
10.
11.
Selimbašić
Vahida
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Vilušić Milica
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Jašić Midhat
Tokić Amir
12.
Begić Lejla
13.
Alić Izet
14.
15.
16.
17.
Rešić Sead
Terzić Rifet
Ahmić Adisa
Umihanić Bahrija
18.
Umihanić Bahrija
19.
Kozarević Safet
20.
Džafić Zijad
21.
Kozarević Emira
22.
23.
24.
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Topčić Alan
Mačković Samir
Đug Muris
Tehnološki fakultet
u Tuzli
Fakultet
elektrotehnike
Tuzla
Farmaceutski
fakultet Tuzla
Mašinski fakultet u
Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Ekonomski
fakultet Tuzla
Ekonomski
fakultet Tuzla
Ekonomski
fakultet Tuzla
Ekonomski
fakultet Tuzla
Ekonomski
fakultet Tuzla
Mašinski fakultet u
Tuzli
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport Tuzla
Fakultet za tjelesni
odgoj i sport Tuzla
“Poboljšanje kapaciteta istraživačkog
laboratorija za hemiju okoliša”
“Mogućnosti primjene procesa
kompostiranja komunalnog krutog otpada sa
različitim dodacima u reaktorskom sistemu”
“Određivanje teških metala u tvrdim
ostacima sa sistema za čišćenje otpadnih
voda”
“Ispitivanje mogućnosti proizvodnje sirnog
deserta sa dodatkom voća i njegova
prihvatljivost kod potrošača”
“Identifikacija i validacija deklarisane vrste
mesa u mesnim proizovdima primjenom
encimske imunoapsorpcione analize”
“Uticaj savremene računarske opreme na
parametre kvaliteta električne energije u
elektroenergetskoj mreži Tuzlanskog
kantona”
“Nivo cistatina C i interleukina 6 u serumu
bolesnika sa non-Hodgkin limfomima”
“Optimizacija parametara ventilatorskog
postrojenja dimnih plinova energetskih
parnih kotlova”
“Primjena matematičkog programiranja i
geometrije u tehničkim naukama”
“Genotipizacija polimorfizama interleukina
4 i interleukina 10 u populaciji TK”
“Genetički markeri u definisanju genetičke
strukture ljudskih populacija tuzlanske
regije”
“Multifunkcionalna poljoprivreda u
ruralnim područjima federacije Bosne i
Hercegovine”
“GEM( Global Entepreneurship Monitor)
istraživanje u Bosni i Hercegovini 2010.”
“Upravljanje rizicima i osiguranje u velikim
preduzećima na području Tuzlanskog
kantona”
“Identifikacija barijera za brži razvoj malih i
srednjih preduzeća u TK”
“Upotreba derivata u upravljanju
finansijskim rizicima kompanija u Bosni i
Hercegovini”
“Izrada trodimenzionalnih prototipova
reljefnih površina primjenom procesa
trodimenzionalnog printanja”
“Uticaj i efikasnost savremenih metoda
metaboličkog programiranja na
funkcionalne sposobnosti perspektivnih
mladih košarkašica sa područja TK”
“Nivoi transformacionih procesa bazičnih
motoričkih i situaciono-motoričkih
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
500,00
450,00
450,00
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Dizdarević Alma
Dizdarević Alma
Adrović Avdul
Suljić Alija
Vugdalić Ramiz
Avdić Senada
Hadžihalilović
Jasminka
Buljubašić Indira
Kasapović Suad
Hajder Mithad
Hajder Elmira
36.
Skokić Fahrija
37.
Ferizbegović
Jasmin
38.
39.
Mutapčić Edin
Mičević Snježana
Edukacijskorehabilitacijski
fakultet Tuzla
Edukacijskorehabilitacijski
fakultet Tuzla
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
Mašinski fakultet u
Tuzli
Fakultet
elektrotehnike
Tuzla
Medicinski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Medicinski fakultet
u Tuzli
Prirodnomatematički
fakultet u Tuzli
sposobnosti perspektivnih mladih
košarkašica sa područja TK kao posljedica
korištenja perspektivnih mladih košarkašica
sa područja TK”
“Podrška edukacijskoj inkluziji djece s
posebnim potrebama putem stručnog tima i
asistenta u nastavi”
“Detekcija i identifikacija djece s deficitom
pažnje/hiperaktivnim poremećajem”
“Istraživanje biodiverziteta algi akumulacije
Modrac kao resursa za proizvodnju
biogoriva”
“Demografske posljedice zločina genocida
nad Bošnjacima sigurnosne zone UN
Srebrenica, jula 1995. godine – sa područja
općine Srebrenica”
“Novi naučni rezultati iz matematičke
analize i njene primjene”
“Numerički eksperimenti u radijacionoj
terapiji sa kliničkim linearnim
akceleratorom”
“Uhranjenosti djece osnovnoškolskog
uzrasta na području općine Gračanica”
“Analiza mogućnosti planskog iskorištenja
biomase u proizvodnji toplotne i električne
energije u Tuzlanskom kantonu”
“Razvoj i implementacija softverskog
modela sigurnosne zaštite korisnika
informacionog sistema za podršku Centru
za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
na Univerzitetu u Tuzli”
“Epidemiološke i etiološke karakteristike
šećerne bolesti na području Tuzlanskog
kantona”
“Epidemiološke i kliničke karakteristike
bračne neplodnosti koje zahtijevaju liječenje
metodama potpomognute oplodnje na
području Tuzlanskog kantona”
“Registar neurorizične djece – Prevencija
cerebralne paralize”
“Reproduktivni hormoni pasa i sezonalitet”
450,00
450,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Zavod za zaštitu i
korištenje kulturnohistorijskog i prirod.
naslijeđa TK
“Istraživanje ievidentiranje mezarja na
području općine Srebrenik”
Rudarskogeološkograđevinski fakultet
“Ocjena alteracije zaštitnih stubova u jami
Omazići RMU Banovići na temelju sadržaja
huminskih kiselina”
UKUPNO
450,00
500,00
19.000,00
D. ORGANIZOVANJE NAUČNIH SKUPOVA
R/B
Organizacija
1.
Mašinski fakultet Tuzla
2.
Tehnološki fakultet Tuzla
3.
Fakultet elektrotehnike Tuzla
4.
5.
6.
Društvo arhivskih zaposlenika
Tuzlanskog kantona
Udruženje ekonomista
"Academic" Tuzla
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Tuzla
7.
Ekonomski fakultet Tuzla
8.
Udruženje građana TRENTINI
Tuzla
9.
10.
11.
12.
Ured za međunrodnu saradnju Univerzitet Tuzla
JZU UKC Tuzla - Klinika za
dječije bolesti
Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet Tuzla
Filozofski fakultet odsjek za
socijalni rad
13.
Centar za socijalne inovacije
Tuzla
14.
Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet Tuzla
15.
Fakultet elektrotehnike Tuzla
16.
Zavod za zaštitu i korištenje
kulturno-historijskog i prirodnog
naslijeđa Tuzlanskog kantona
17.
Pravni fakultet Tuzla
18.
Centar za evropske integracije i
edukaciju Tuzla
19.
20.
Univerzitetsko sportsko društvo
Tuzla
Udruženje za promociju kulture i
obrazovanja
Naziv skupa
Naučno stručni skup, dani otvorenih vrata
mašinske industrije u BiH, Tema: Mehatronička
sinergija za razvoj novih proizvoda"
V Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane sa
međunarodnim učešćem "agroTECH 2010"
Iznos
(KM)
1.500,00
1.500,00
INTISIKT 2010
1.500,00
Okrugli sto "Stvaralaštvo Šabana Hodžića"
1.500,00
Seminar poduzetničkog osposobljavanja
"Academic business center"
III Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje"
Naučni simpozij "Investiranjem do novih radnih
mjesta u BiH"
Povijesni aspekti inkorporiranosti italijanske
nacionalne manjine u Bosansko-hercegovačko
društvo
Ljetni univerzitet Tuzla 2010
11.i 12.stručni sastanak pedijatara regiona
sjeveroistočne BiH
Autizam - naša stvarnost
Okrugli sto "Savremene tendecije i trendovi u
socijalnoj politici i socijalnom radu"
Seminar: "EU socijalna zaštita i sigurnost kroz
proces priključenja BiH i dostizanja evropskih
standarda"
Okrugli sto: "Uloga, značaj i potreba socijalnog
pedagoga u savremenoj koncepciji prevencije i
tretmana poremećaja ponašanja"
Seminar: "EMC elektroenergetskih objekata",
Simpozij: "Dijagnostika i elektromagnetska
kompatibilnost - DEMC"
Šefik Bešlagić - naučni doprinos
Ustavno - pravni razvoj Bosne i Hercegovine
(1910 - 2010)
Klasifikacija, sistematizacija i promocija
publikacija i međunarodno-pravnih propisa o
zaštiti okoliša
600,00
1.000,00
1.000,00
600,00
2.000,00
600,00
1.000,00
800,00
600,00
800,00
1.000,00
800,00
1.000,00
800,00
Univerzitetski sport
800,00
Novi oblici energije
800,00
21.
22.
23.
Kako uspješno prijaviti projekat u okvirnom
programu EU FP7 za tematske prioritete: saradnja
Ured za NIR Univerziteta Tuzla
(transport, sigurnost, energija, okruženje)
kapaciteti i euratom
Prirodno-matematički fakultet
Molekularno genetska istraživanja danas i
Tuzla
mogućnosti njihove aplikacije
Centar za tehnologiju, ekologiju i Turističko-ugostiteljski i okolinski potencijali
zdravu hranu
FBiH
UKUPNO
1.000,00
1.500,00
800,00
23.500,00
E. PREZENTACIJA STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA STUDENATA
R/B
Prezime i Ime
Fakultet
1.
Nadarević Amra
Medicinski
fakultet Tuzla
2.
Stijepić Tomislav
3.
Đulović Zana
Iznos
(KM)
Naučni skup
18th Ain Shams International Medical
Students' Congres (20-23.02.2010.godine,
Kairo Egipat)
18th Ain Shams International Medical
Medicinski
Students' Congres (20-23.02.2010.godine,
fakultet Tuzla
Kairo Egipat)
18th Ain Shams International Medical
Medicinski
Students' Congres (20-23.02.2010.godine,
fakultet Tuzla
Kairo Egipat)
UKUPNO
550,00
550,00
550,00
1.650,00
II
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će sredstva iz tačke I ovog Programa
dodijeliti u skladu sa planiranim i raspoloživim budžetskim sredstvima za “Nauku” za 2010.
godinu.
III
Za realizaciju ovog Programa zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
IV
Program stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Vlade Kantona i objavit će
se u “Službenim novinama TK”.
MINISTRICA
Prof.dr. Mirzeta Hadžić Suljkić
OBRAZLOŽENJE
Na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu
sredstava sa budžetske pozicije – 24010004 “Nauka” za 2010. godinu, Komisija je izvršila
raspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Kantona za ovu namjenu u 2010. godini .
Kao što se iz Prijedloga raspodjele sredstava vidi, radi se o sufinasiranju izrade i
odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, organizovanja naučnih skupova, izrade
naučno – istraživačkih i istraživačko – razvojnih projekata i prezentacije naučnih i stručnih
radova studenata.
Prilikom izrade prijedloga raspodjele sredstava komisija se rukovodila kriterijima za
raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije – 24010004 “Nauka” koje je donijela Vlada
Tuzlanskog kantona, kao i zajedničkim kriterijima koji se odnose na slijedeće:
- da se organizovanju naučnih skupova sa međunarodnim učešćem dodijeli veći iznos
sredstava u odnosu na manifestaciju sa domaćim učešćem,
- da se naučnoistraživačkim projektima iz oblasti prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka
dodijeli veći iznos sredstava u odnosu na projekte iz oblasti društvenih i humanističkih nauka,
- da se kandidati koji nemaju mjesto prebivališta u Tuzlanskom kantonu ne uzimaju u obzir,
- da se kandidati koji su magistrirali, odnosno doktorirali u 2009. godini ne uzimaju u obzir,
- da se zahtjevi kandidata koji nisu blagovremeni, nemaju originalnu dokumentaciju ili
ovjerene kopije, ne uzimaju u razmatranje,
- da se kandidati koji su prethodnih godina dobili sredstva po istom osnovu, ne uzimaju u
razmatranje.
Kandidati kojima su dodijeljena finansijska sredstva po ovom Javnom pozivu, dužni
su da dostave izvještaj o utrošku sredstava.
SUMARNI PREGLED
RB NAMJENA
1
sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije
2
sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova
3
sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata
4
sufinansiranje organizovanja naučnih skupova
5
sufinansiranje prezentacije naučnih i stručnih radova studenata
UKUPNO
IZNOS (KM)
46.550,00
67.800,00
19.000,00
23.500,00
1.650,00
158.500,00
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA TK
Download

Program Nauka 2010.pdf - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture