.,
l
I
t,
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
REGISTAR FINANSIJSKIH ZVESTA'A I PODATAKA
O BON]TETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
R-3621 10
Zrro-nlteon
Josipa Kramera b.b.
25230 - Kula
Rejon 003
Pak436237
POTVRDA O REGISTRACIJI
REDOVNOG GODFNJEG FINANSIJSKOG IZVESTA.JA ZA 2009. GODINU
obveznika
Sedi5te obveznika
Grupa obveznika
Maticnibroj
ztro-veotn D.o.o.
Naziv
KULA
Josipa Kramera b.b., Kula
Privredna druStva i zadruge
08653330
Sifra
Velidina za 2QQ9. godinu (prema podacima izFl za 2008.
delatnosti
godinu)
24150
PIB
100261468
3 -Veliko
Redovni godiSnji finansijski izve5taj primljen u APR - Registru finansijskih izve5taja i podataka o bonitetu pravnih lica
preduzetnika na dan 25.02.2010. godine i evidentiran pod brojem Fl'10174112010.
Predmetni finansijski izveStaj je registrovan na dan 13.05-2010. godine sa slede6im sadrZajem
BILANS STANJA na
i
:
dan 31.12.2009. godine
- u hiljadama dinara -
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
246.287
254.885
005
134.910
143.508
. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
134.910
143.508
DUGOROCN| F|NANS|JSK| PLASMANT (010+011)
009
111
.377
111.377
tv. NEKRETNtNE,poSTRoJENJA, opREMA I BtoLoSKA SREDSTVA (006+007+008)
1
v.
1. Udesca u kapitalu
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
I. ZALIHE
il
r. KRATKoRoCNA
porRAZtvANJA, PLASMAN| I GorovrNA
9+020)
11'1.377
11't.377
012
832.334
596.7il
013
258.968
197.083
015
573.366
399.671
1
16.801
109.848
1. Potrazivania
016
2. Potaaivania za vise pla6en porez na dobitak
o17
7.480
U
3. Kratkorodni fi nansijski plasmani
018
81.781
43.370
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
323.347
230.1 83
5. Porez na dodatu wednost i aktivna wemenska razgrani6enja
020
43.957
16.270
o22
1.078.621
851.639
024
1.078.621
851.639
101
321.541
297.259
102
78.080
78.080
105
6.133
108
237.328
213.046
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
Dj. UKUPNA AKTtv A (022+023)
A. KAPTTAL
(1 02+'1
03+1 04+1 05+1 06-1 07+1 08-1 09-1
1
0)
I, OSNOVNI I KAPITAL
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
B. DUGoRoeNA REZERV|SANJA I oBAVEZE
6.1
33
111
757.080
554.380
113
37.184
25.088
1. Dugoroani krediti
't14
36.880
24.538
2. Ostale dugorodne obaveze
'115
304
550
9.896
529.292
(1
12+'l 13+1 16)
il. DUGoRoeNE oBAVEZE (114 + 115)
I
(01 6+01 7+01 B+01
010
[. KRATKOROeNE OBAVEZE
(1 17 + 1
1
8+1
1
9+
1
20+
1
21 +1
221
116
71
Potvrda o registraciji finansijskog izveStaja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu wednost i ostalih javnih prihoda i pasivna wemenska razganieenja
6. Obaveze po osnow poreza na dobitak
G- UKUPNA PASIVA
( 1 01 +1 1
1
+1
23)
BILANS USPEHAU periodu
od
1.1.2009.do31.12.2009. godine
- u hiljadama dinara -
201
1.576.689
1.873.697
1. Prihodi od prodaje
202
1.573.134
1.867 .140
5. Ostali poslovni prihodi
206
3.555
ll. POSLOVNI RASHODI (208do212)
207
1.639.435
1.686.685
l. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
6.557
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
731.846
85't.217
2. Troskovi materiiala
209
759.367
723.621
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali li6ni rashodi
210
41.926
33.099
4. TroSkoM amortizacije i rezervisanja
211
16.559
16.771
5. Ostali poslovni rashodi
212
49.737
61.977
187.012
ilr. PosLovNr DoBTTAK (201-207)
213
0
tv. PosLovNt
214
62.746
0
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
69.020
28.699
VI. FINANSIJSKI RASHODI
2'16
3'1.675
20.94'l
VII, OSTALI PRIHODI
217
97.289
35.832
VIII. OSTALI RASHODI
218
1.070
tx. DoBrrAK lz REDovNoG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)
219
70.818
1
09.044
223
70.818
1
09.044
225
5.632
8.902
229
65.186
100.142
GUBTTAK (207-201)
B. DOB ITAK PRE OPOREZIVANJ A
(2
1
9-220 +221 -222)
1. Poreski rashod perioda
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227 -228\
121 558
tzvEsTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 1.1.2009. do 31.12.2009. godine
- u hiljadama dinara -
301
1.584.688
2.123.815
1. Prodaia i primljeni avansi
302
1.558.353
2.103.855
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
22.740
13.403
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
3.555
6.557
305
1.620.844
1.574.946
1.552.064
1
l. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
ll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. lsplate dobavliacima i dati avansi
306
2. Zarcde. naknade zarada i ostali li6ni rashodi
307
42.331
35.346
3. Plaeene kamate
308
9.613
12.749
309
15.583
310
1.253
36.1 87
0
548.869
4.
Pord
na dobitak
5. Placanja po osnovu ostalih jawih prihoda
.479.518
11
.146
lll. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (l - ll)
311
lV. Neto odliv gotovine lz poslovnih aktivnosti (ll - l)
312
36.1 56
0
l. Prilivi gotovine iz aktiwosti investiranja (1 do 5)
313
9.838
2.306
973
1. Prodaja akcua i udela (neto prilivi)
3't4
6.740
2.Ptod?ia nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postroienja, opreme i bioloskih sredstava
315
1.800
0
5. Primljene dividende
318
1.298
1.333
22.136
319
32.700
2. Kupovina nemateriialnih ulagan.ia, nekretnina, postroienja, opreme ibioloskih sredstava
321
0
2.192
3. Ostali finanasiiski plasmani (neto odlivi)
322
32.700
19.944
1
ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
324
22.862
l. Prilivi gotovine iz aktivnosti fnansiranja (1 do 3)
325
184.948
U
2. Dugorodni i kratkorodni krediti (neto prilivi)
327
1
84.948
0
lV. Neto odliv gotovine iz aktimosti investiranja (ll
r)
Potvrda o registracijifinansijskog izve5taja Fl10174112010 9.6.2010 0:56:52
9.830
329
40.904
377.646
2. Dugoroeni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
0
337.1 80
4. lsplaiene dividende
333
40.904
40.466
lll. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l - ll)
334
144.044
0
lV. Neto odliv gotovine iz aKivnosti finansiranjt (ll - l)
335
0
377.646
ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
G. SVEGA PRlLlVl GOTOVINE (301+313+325)
336
1.779.474
2.126.'t21
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
1.694.448
1.974.728
DJ. NETO PRtLtVt GOTOVTNE (336-337)
338
85.026
Z. GOTOVINA NA POEETKU OBRAEUNSKOG PERIODA
340
230.1 83
70.333
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAEUNA GOTOVINE
341
27.417
12.662
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PREMEUNA GOTOVINE
342
15.279
4.205
J. GOTOVTNA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 3421
343
323.347
230.1 83
ZVESTAJ
o PRoMENAMA
NA KAPITALU u periodu
od
1.1.2009.
151
.393
do 31.12.2009. godine
- u hiljadama dinara -
wN$..\\
$'.t$F.,i!.1-..{riitlr-lt
Stanje na dan 01 .0 1 . prethodne godine
_
- Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)
Korigovano podetno stanje na dan 01 .0 1 . prethodne godine
401
(red.br. 1 +2-3 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)
_
78.080
404
/8.080
407
78.080
Korigovanopoeetnostanjenadan01.01'teku6egodine-(red.br.7+8-9)-osnovnikapital(grupa30bez309)
410
78.080
Stanienadan31.12.tekucegodine-(red.br.10+11.12)-osnovnikapital(grupa30bez309)
Stanienadan01.01.prethodnegodine--Revalorizacionerezerue(radun330i331)
413
78.080
466
6.133
469
6,133
472
6.133
475
6.133
Stanie na dan 31 .12. prethodne godine
_
(red.br.
Korigovano podetno stanje na dan 01 .01. prethodne godine
_
4+5{
) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)
(red.br.
1
+2-3 ) - Revalorizacione rezerve (radun 330
i 331)
Stanje na dan 31.1 2. prethodne godine
_
(red.br. 4+5$ ) - Revalorizacione rezerve (raeun 330 i 331 )
Korigo€no podetno stanje na dan 01.01. tekuee godine
(red.br. 7+8-9 ) - Revalorizcione rezewe (radun 330 i
_
331 )
Stanjenadan31.12.teku6egodine-(red'br.10+11.12)-ReValorizacionerezerve(ra6un330i331)
_
478
- Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
6.133
505
1
53.370
508
1
53.370
Ukupna poveeanja u prethodnoj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporecleni dobitak (grupa 34)
509
100.142
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporeateni dobitak (grupa 34)
510
40.466
stanjenadan31'12.prethodnegodine-(red.br.4+5-6)-Nerasporedenidobitak(grupa34)-Nerasporedeni
511
213.046
514
2't3.046
Ukupna povedanja u tekucoj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
515
65.1 86
Ukupna smanjenja u tekumj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
516
40.904
Stanienadan31.12.tekucegodine_(red.br.
517
237.328
Stanienadan01.01.prethodnegodine-.Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+1Q-11-12)
544
237.583
Korigovanopoeetnostanjenadan01.01.prethodnegodine-(red.br'1+2-3)-Ukupno(kol.
547
237.583
Ukupna pove6ania u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+'10-11-12)
548
100.142
Ukupna smanjenja u prethodnoi godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-g+1O-11-12)
549
40.466
_
550
297.259
553
297.259
Stanje na dan 01 .01 . prethodne godine
KofigoVanopodetnostanienadan01.01.prethodnegodine-(red.br.1+2-3)-Nerasporedenidobitak(grupa34)Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
dobitak (grupa 34)
Korigovanopodetnostanjenadan01.01.tekueegodine-(red.br.7+8-9)-Nerasporedenidobitak(grupa34)Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
10+1'l-12)-Nerasporedeni dobitak(grupa34)-Nerasporedeni
dobitak (grupa 34)
2+3+4+5+6+7+8-9
+ 1 O-1
1
-1
2)
Stanje na dan 31.1 2. prethodne godine
(red.br. 4+56 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
KorigoVanopodetnostanjenadan01.01.teku6egodine-(red.br,7+8.9)-Ukupno(kol.
2+3+4+5+6+7+8-9+
1
0-1 1 -1 2\
Ukupna povedanja u teku6oj godini - Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12')
554
65.1 86
ukupna smanjenja u teku6oj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-1 1-12)
555
40.904
556
321.541
Stanje na dan 31.1 2. teku6e godine
_
(red.br.
'l
0+'l 1-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+1 0-1 1 -12)
STATISTICKI ANEKS za 2009. godinu
I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
1. Broj meseci poslovan.ia ( oznaka od 1 do 12 )
601
12
12
Potvrda o prijemu fina4sijskog izveStaja 09.06.2010Potvrda o registraciji finansijskog izue5taja Fl 10174112010 9.6.2010
0:56:52
2. Oznaka za vefieinu ( oznaka od 1 do 3 )
3. Oznaka za Vasnistvo ( oznaka od 1 do 5 )
5. Prosedan broj zaposlenih na osnow stania krajem svakog meseca ( ceo broi)
II BRUTO PREMENE NEMATERIJA|NIH ULAGANJA I NEKRETNINA POSTROJENJA OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara -
2.1. Stanje na podetku godine - nekretnine postrojenja, oprema i bioloSka sredstva
2.2. Povecanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i bioloska
sredstva
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrcienja, oprema i bioloSka sredstva
2.5. Stanje na kraju godine ( 6'11+612-613+614
)
- nekretnine postroienja, oprema
i
bioloska sredstva
611
224.957
41.449
612
11.216
0
11.216
613
3.255
0
19.414
615
232.914
98.008
134.9't0
143.508
ill-rx osTALo
- u hiljadama dinara -
- broj akcija kao ceo broj Zalihe materijala
616
74.308
57.427
4. Roba
619
70.786
93.225
6. Dati avansi
621
113.474
46.43'l
7. SVEGA (616+61 7+61 8+61 9+620+621 =01 3+014)
622
258.968
197.083
1.
2. Udeli drustva sa ogranidenom odgo\orno56u
625
78.080
78.080
633
78.080
78.080
1. Potrazivanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
105.655
92.801
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <=
640
522.O50
501 .3't2
SVEGA (623+625+627+629+630+631
+632= 1 02)
1
1
9)
la1
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
132.100
5. Obaveze iz poslovanja ( potrazni promet bez poeetnog stanja )
643
2.075.066
2.322.401
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potrazni promet bez pocetnog stania)
7
. Obaveze za porcz na zaade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potrazni promet bez podetnog stanja )
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez podetnog
stania)
1
0. Obaveze prema fizidkim licima za naknade po ugovorima ( potrazni promet bez podetnog stania )
11. Obaveze za PDV (godisnii iznos po poreskim prijavama)
2. Kontrolni zbir ( od 639 do 649
120
644
25.569
20.2a6
645
3.473
2.726
646
6.345
5.O17
648
649
1
0
53
05.161
140.098
650
2.975.419
3.204.875
1. Troskovi goriva i energiie
651
27.904
24.774
2. Troskovi zarade i naknade zarada ( bruto )
652
35.387
28.029
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
653
6.237
5.017
4. Troskovi naknada fizidkim licima ( bruto ) po osnow ugovora
654
133
53
6. Ostali li6ni rashodi i naknade
656
169
0
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
30.554
14.697
8. Troskovi zakupnina
658
2't.'t59
9.501
9. Troskovi zakupnina zemliista
659
3.629
0
661
16.559
16.771
1
1
)
1. Troskovi amortizacie
12. Troskovi premija osiguranja
662
19
460
13. Troskovi platnog prometa
663
7.367
3.029
14. Troskovi olanarina
664
210
172
15. TroSkoV poreza
665
1.088
1.285
16. Troskovi doprinosa
bbb
239
't95
668
9.613
12.749
1
8. Rashodi kamata i deo finansisklh rashoda
Kontrolni zbir ( od 65
do 670 )
671
160.271
116.732
1. Pnhodi od prodaje robe
672
686.455
1.085.929
2. Prihodi od premiia, subvencia, dotacija, regresa, kompenzacija i powacaja poreskih dazbina
673
1.780
6. Prihodi od kamata
677
11.727
7. Prihodi od kamata po racunima idepozitima u bankama iostalim fnansijskim organizaciiama
678
11.053
8. Prihodi po osnovu dividendi i udesea u dobitku
679
1.298
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )
680
712.313
21 .
1
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
0
r
0.926
2.477
1.333
1
.100.665
*#.1F.q*rffi"trs
f{*FsrdEr*E ux Flr{Axsusx€
1.
03I{r\rA1116 sEt.ATlrOST
IIvE*re}E rA x}l}t}. €t}Drt{u
I SR€Afin:[*C$*
*tih*sedia"
titomtinst*a predure*e "tito*t-uledla" d.o.s. Kula {skra*enl naziv
d.o.o" Kula, da$e u t*kstu Fredueece), Je Jedno{lane dru$tvo kapitala u Frivatnoj
svoJini. $edlSte Predueeda Je u Xull, Joslpa Krarnera b'b. Od CIl. aprlla 199?,
gsdln€, kada ]e osnovans Odtukom * osnivanJu, koJu Je donela Vera trJultid,
Fredueef,e pssluje 'kao dru*wo kapitala. odnasns Jedn*#ano druStvc sa
ograni.tenom o$govorno*fu u privatnoJ svoJlni. *snivanJe Freduaeda Je upisano u
registar trssvi$skog {tada Frivr*dnog} suda u Ssrnboru 12. aFrlla 19$7. g*dine
Re$enJern n ?56197, reglstar:ski ulolak broJ 1-4557, kada je uSis*na i uplata
5t]9& od upisanog osnCIvnsg kapitela, saglasno proFisima u Frimenl i $dtuci o
osnivanju. Sd ted* su u regishrckl uloiak broj 1-4557 Trgevlnskog sud* u
Sornboru upi*ane si*defe izrneile illli dopune:
ts Frsmena lica avla$*enag aa :a*tupanje Freduzeta {Fi 978/97 od 16.
decembra lSg?. Ssdine);
F Pro$*renJe delatnostl {n 5S6J98 od 25. june 1998. gsdlneh
b Upis paslova spo$natrgovinskog pronneta I lica avlaSfensg ra rastupanJe
Freduaefa pri obavlj*nju $h poslava {Fi a16l$9 od 1S" rnarta t999.
Eodine);
b
?9. aprila lgg$. gredine);
Fr*$lrenJe delatnosti tFf 35313*01 ad 30. nprila 2S01. godine).
Sagfasno promeni propise s reglstraciji privrednih subjekata Fnrdurefe Je
Agenciji ea privredne regls$e podnelo fahtev ra registraciju pr*vodJenJa ia
r€gistra Trgavi*skog ssda u Ssmboru u ReEtstar pfivrednlh subJe*ata AgencrJs ra
p$vrcdne rcgistre. AgBneF€ ra privredne registe je ?5. rnarta ?005. godine
izdala resenje b,raj BB. S5?0/2S05 s registr:aclji prevodgcnJa tnorntinsfog
preduzeda *Zito*Medla" d.o.s. u Reglstar prlvrednih subJekata, s tirn da Je
regts$aciJa obavl]*na na dan 30. r'neja 24S5" gadlne" Matl{nl broJ Fre$uzefu je
0$6$3330, poreskl ldentifikacloni hrej (FIB) Fredureda je 10026f46S"
Dlnektcr Freduue*a Je magistar F*tiornlr SJuki*, k*Jl tma neoEranidena ovla${e*Ja
pri
rastupanju Frsduaeda
u
doma{em
I
spa{notrEovinskom paslovanJu.
Fredure*e, saglasno osniva€klm aktlrna. nema skup$tlnu i upravnl odbor" frlJil'rove
funke$e vr$i direktoro koJl rukovcdi i uprav$a FredureCern" Odluke koje se
dsnose ur$enjem tunkc$e uprav$a*ja Fredured*m su validne po upisu u knjigu
odluka Predure€a.
Freduaete je u periodrr sd 05. juna 1997. gcdine do 23. maja 100s" godtne u
registrima nadlefnlh oGana imalc uplsanu pretefnu d€fatnsst pod $trqrn 1561$
* Fralev*dnJ* mlinskih prolevoda. t'la csnovu eahteva Prrduee*a u Registar
privrednih subje*ata Agenc$* za prlvr*dne registre je 13" maJa 2CI05. godinen
RefunJtm brcj SD. ISS?S/?S$5. upisana promena pretetnr del*tn*sti
Predu:efa. Fod $ifrorn e4150 - Proirvcclnja ve$tafklh djubriva i azotnih
Jedinj*nJa. Fr*'dule€e pripada sektoru preradJtva{ke indirsfiJe i xkugno
poslovanJe se obavlja na jednoj lokac$i" gde je i njegcva registrsvane sedi*te"
Sve nepokretno$f Fstt'ebne ea obavljanje delatnasti su u vlasni$tvu preduaeta.
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
ws.TFffir[sr[s
t[AFouGl*E
u:
FrfiA]tslt$KE $rvE*r*r= xA too5' ccort{u
I'laJveS dee poslov*il': prihoda se ostvaruJe obav{anJem dve delaUrssti:
ts Frva ddatnost Je pmirvodnJa meisnih mineralnlh
dJubrlva.
sa{injenih od uvsenih komponen*ta. koJe Preduzede uvcli u svo}e
ime i aa svoJ ratun" FrctavcdnJa adredJenih meEanih mineralnih
dJubrtva se obav$a u: potr€bne ateste, saglasno pnapisima koJi
reguli$u niihov sastav i proi:vodnJu. Ia ovaj d€o delafto$
p*durede poseduJe adekvatne rlagaclne ra srnekaj i melaonu, u
kaloJ se kornpJuterirovano prav€ me$avine mineralnih djubrlva po
pcn"ldIbln}, ra pozn*tcg leuFca;
> bruga delatn*st Je otltt:pr From€t I pneruda tltariea, odncsno
pmi*odnJa Iprarnet rnllnskih proievcde, ra *a Fredure€e poseduJe
sopstvene sllose, nnlln i magaclne.
Tokom a00S. godlne u Preduzede su uvodJenl standardizsv*ni sistemi
kontmle kvatlteta, ito je okonfano decembra e008. godine dobiJanJern
ser$filcata o registractji prirnene I$O 9$$1:?*00 i HACCF standarda od
er€fikacione kufu ISCIQAR ix l{andestera, V*lika $rftan$a.
:apoilj*valo prosedno S7 ra$nika t3t!08,
deletnqst obavlJali kroe dvs poslovna segm€nti:
Preduaede Je toksrn e$$S. gadlne
* 8g),
lcoJi su
(direktor, pornodnik direktsl" i pet sluibi: konr*reijala, finans$e,
r*tun*vodstvo, opSti i pravni psslovi i inforrnEtffri poslavi) i
Frroirvodno - tEhnltkl segflnent (laboratorfia, dva Froiwdna dgla I
dva dela ra nnagacinsko pcstovanJe lza nne$avlne rnlneralnth
$Jubrlva i aa litarie/, dee ea adrtavanJe I investlciJe i d*o ra
ekstemiFansprtl.
F
je otganlzovan } gruptsail u sedam ogranaka
$est}, kcJima rukcvpde rdstupnici ogranaka. Sgrancl sr u$sani u
R€gistsr privrednih druitava Agencije ta privredne registre slede{im
r*dosledpm:
l. Sgrcnak,Remont i prolavodnJa pmc€sne cjnsme" Kula
?. Qgranak oPogon NPtf Kuia
3" $granak,*{r,llin* Kufa
4. Sgranak "Veletrgovina" Kula
5. CIgranak "tlgostitetjstvs i r*aloprodaJa' Kula
6, Ogranak oTransport" Kula
?, Ogranak "Veleprodala* Novi Sad.
Deo poslova Predu:*{e
{2S$7.
-
o€xav tAsisfAuu*lllE Fllttt s$slcH Dl[fRSrAlAr tlFantut$ poDAct
FinansiJsk* leve$taJe n*kovods,tvo Fredur*da Je sastavilt u skladu sa:
e| rafunovodstvenim pmpisima I standardirna koJi se
pdmenJuJu u
ReFubtici SrbiJi i
bl
koneeBtornlnadelom nastavka posfavanja.
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
' ffiT,H"lif*#tr*
t{*FOtrr*HE UI fI}iAI{SLISXE reVEsTA:€
r*
il}OS. GODIiIU
U svom leve$taju svi ienosi su prikaranl u hi$adama dfnara, oslm ako
druga$Je niJe nagta$eno. Finar {RSD} J* :vaniEno sn*dsbss ptafgnJa i
iev$tajna valuta u *,*publici Srtiii. Saglasno odredbarn* €lanr ?. Eakona
c radunovcdstvu I revieiJl i *dtucl direKora s raavrctavanJu, koJa je doneta
ur godi$nji ratun koji je sastav$en na dan 31. dec*rnbra 2008" i ASS9.
godirte, Freduze0e jc rarv€tano u velika Fravna lica. l.lporedni podad,
prihaza*t u ovorn lrve$taju. tatcodJe su bili predmet *bav$tne revlr$e, ka*
stcvk€ finans$skih iaveStaja ra I0$8. godi*u- Ovla$Ceni revlacr Je o
ftnansfJskim irv*$taJima Ea 2S0S. godinu Predu:efa irrcaio fsrattvno
rni$fienJe u svsm levettaiu.
a)
FrlrnenJeni pr*pisi i standardl su. pne sveg*, Zekon o raf;u*svsdstvu I
revialjl fsluibeni glasnik RS" broJ 461:S06], nlegeva bit*a prat*Ca
podrakonska afrta. l'{edJunarodni *and*rdi finansijskog izve*tavanJa i
MedJunarodRi rat*nnvs$stveni standardi {}45FVf'lR5}, kaJs Je usv*Jlla
MedJunaradna FederaclJa raEunovadja {IFAC}, a obJav$eni $I u
"Siufbenorn glasnikr.r R5" broj 16/a00S. Navedeni propisi i standardi su blll
osnsva ra enafuJne ra{u*svcdstvene politike i pmcen* Fn*dur*6a, koJe su
prikaeane u NaFomenam& 3.1-3.1-5 ovog trrve3teJa, a ub*rdlene su I
njegovim Fravilnikorn o ra{uncvodstvu.
i I0$9. godlne u pdff*Enl Je Sakon o ra{unevodstvu i
rsviaiii, ehjavfen u *Sluibessm glasniku R5" brcJ *SIIS06, & kako Je
navedeni Eakon u primenao vl*ene su irmene nJegovlh prakdih
Tokorn 2S07,40S8
propiselpodeakonsklh akata, od kojih su dva pirt€ m€nja$i:
druhs, eadruge, drvga pr3$na lies i Fredunetni*e
glaspik
RS'brcJ 11412CIe$, I19l3SSg I 9/1S9, da$e u
f$lulbeni
tetcstu Pravilnik o kontnsm ckviru! I
prlvredna
F
o sadrtini i formi obraaaca finansiJslcifr irv*aja aa
prtvredna Sru$*sa, aadruge, druga p{iavna {ica i prraduuetnlke
{"Stutbeni glasnile R5" b!"CIj 11{12006, 11F13$SS I gfl009, dalje u
Pravilnilr.
tek$trr Fravllnik o finans$skim leve*taJima),
Iamene naved*nih Fravit*iha trebale su da se primene naJkasniJe na dan
$Esta\r[anja finansgskih irve*ieja za 200?. godinu (irmene ir braja
t19/4008), odnosno ra 20SS. g*dinu {i:rnene ia broJa 9l2$0g}. nedua*Ce
Je u navedensrn perlodu prilagodJavat* sv*J* poslovnu pallilku, v*dJenJe
poelovnth knjiEa i sastavganJe finansijskih iarre€tqia propisinaa o
rriunevodstvu i standardima kcjl su se prirnenJivaltf.ncniall u Repr.rbltd
Srbiji.
.da s6 ue paralelnu primenu MRs/i"'lsFI sa njlhovim
tuma{enjim*, vr-Sl i njlhovo stalno inovira*Je. edredJeni, postajeS mR$
inpvlra se iliti aamenjuje novorn ver:ijorn pod naaivom F{SFI, $t* gb*vljan
odcbrava i usvaJa odbor aa MedJunarB$ne ra*un*vod*ven* standarde ie
Lnndqna tIAsBlr u saradnJi se Kornitetorn ra tumafunje medJunarodncg
Treba- naglaslti
FnansiJskog irve$tavanja {IFRXCJ.
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
furouut*$l(o FRgtruse*r
*lm) - ]dEsrA* poo KUr-e
H*polrt=l{E Ur Frl{Ar*SrISI(3 rnttsr'*rE eA 2$}!}. GODrf{t}
U
Republiei Srbiji
su se do 31- decembra 1Q$7" godlne frlmenJlv*ll
su zvanitno objavlj*nl 16. Ja*uara e0S4. godine u
glasniku
R5" {tekstri u Frlrnenl izvaR Republike S$iJe ad 31.
"Sluibenorn
$ecernbra 2Ss?. godlne). Od tada dc 11. februara ?SB, goding kada Je u
"S|$Ibenom glasnlku RS" brsJ 16/OS obJavlJen prevcd wih MSFIII.IRS I
F,tSa/ilRS, koji
nJlhovlh turnadenja u p*rneni. u Republiei Srb$i *isu obtavtJlvanl erranitni
prevodi ea inovirane i/ili nov* MSFI/MRS i $mafenJa u pr*rneni. To lma ra
posledlcu da se raEunovodstveni ekvir I ra€un$vodst\tene politilqe u prlrntni
u Republlcl grbi}i, do februara 30S8. godine. kas I pmeentaciJa finansi$klh
medJuvrem*nu
lzve5taJa. ena{aJnc mrlikuju od I{SFIINRS koJe Je
usvoJio IASF u saradnJi sa IFRIC.
u
Rukovodstvo je prucenila utical promena lilRS, nevih lt'tsff i nJihovih
turnalenJa ne finansijske trve*taJe" Shodns Ravedenorn, a lrnajuti u vidu
mderijalno anadaJne €fekie, koJe odstxFanla ra*unovo$*venih proBisa
Republlke $rb$e ad l*tSf$!4RS mogu imtti na realno$ i obJck€vnost
finansiJskih iave$taJa Fredureta, priloleni fintnsilslti irve$taJi 5e r*sgu
treHrati kaa finansiJskl izve$taJi sast*vljeni u saglasno*i sa proplsima koji
reguli$u svu oblas,t u Republici Srbtji"
Finansgskl irvettaJl o koJi*ra iev**tavarno sastav$an} su ur
prctpostavku kcneepta/natela i$lrr$sti poslovanJa Fredueeta, odngsno
nJqovog neogr*ni&nog trajenja paslovanla, Ss predpo*av$e da:
bl
ne ve{ eatefient, ieradte nepovo$na kretanJa u Republid Srbiji.
i kamatni ririci,
retativns vlsok nivo obaveza Preduze*a v€ean ta strana sredstva
F riuici p{'ornena eena, kursni, krcditni
I
pla{anJa i
P visot prsccnat wsrnlh leompwenti pstrcbnih rE
>
rne6avina mlneralnih djubriva i
qsctlaciJ€ tralnJa ra vedinom prci:vrda
prolavodnlom I pmdaJorrn Freduzee bavi,
prolavodnlu
i roba, tijom se
*nansi;lki pola*aj Fredued* u $ateriJatno rnafalnom
an*[aJnein obimg, na nJ*gxrve
budu{e reesltate poelovanJa, kaJisu do sada uvek blli porltivni.
nede lrneti uHcal na
obinnu, ni$
3.
& ima$ uticaJa, u materfiatna
nEfrUnOVgn$TVE$E FOttrT$r€
I
FRSCGXE
Rukov*dstvo Fredueeda treba da izabere i *berhdi prirnenu edg*varaJuSh
rafunovcdstirenih politika, koJe su u skladu sa $ofisima u prtrneni. U
nasta*u Je preg led najznaEajniJih radu ncvodstvenlh politika,
3.I.
Pqs*ovnl priltor*i_
Potvrda o registraciji finansijskog izveStaja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
irronunsno pnxnvrt*=
'*Iss - FTEDTA* Df,tl rilJr-A
Hrpo$Eile ue FxffAf{strsilce r{vE*TArE !A r{N}g. Gosrt*u
Foslovsl pt{hodl - ptthodi od prodaje prcizvoda I mbe* s$tvareni
takom ?009. godine, su iskaxani u periodu u korne su nastall, ngravisrto
od vr*mena *aplnte, pq faKurnoj vred*csti, umanJenoJ
dodatt"r vrednast (f$08. * lsto) i ea date ppuste i povm€ale"
:a pcrer na
Priho{ti od prodaJe se u Bilansu uspeha }skaruJu kada su sva vlasnl€ka
praya I svl anafaJni riElcl pr:enetl na kupw. Frihs$i od usluga se inkaruJu
na dan bilansiranJa. sr&rm&m$ stepenu nJihave zavr$enosti,
3"2.
Fcslovni ra*htdi_
Psslovni rashodi obuhvataJu sve rashade sedriane u rcalleovanol, odnosno
prodatsJ rabi {tli prodatirn proirvodimao odnosnr ush.lg*ma} i pode$eni su
ti veel realirevenih
proi:v*da, cdnosno usluga) i na druge prstavne rashsde {rara$e i c$la
liina primanJa, *rr"rortiaaeija i oEtali posl*vni rashodi, Freai i doprinosi koJi
ne zavls* od rezultata i dr,],
na raslrod* proclate robe (lli direktnog materfiala
Rashadi Fs osnsvu pradste nrbe {tli rashodi u re*liesvanim proievodima,
odnosnc prutenlm uslugama), u sebi sadrte tro$kgve nabavne vrednosti
pmdate robe till rnatertJala u realieovauirn proiavodirna, sdnosno
uslugarna). obralunatinn po nJihovoJ prose*noJ nabavnoJ ceni {2008. t$ta)"
3"3.
Fin*n*iJski prituodi i rechodl
Finans$kki prihodi moEu da ebuhvataJu Frihode sd karnata, peisvne
lrulsne mrlike i osto{e finans{.*ke prifiode. Fi*ans$skt rcshodl rnogu da
sadrte rashode ltarnat?, ile$ativn€ kurcn* razlike i astale fnansfiske
rashode- Prihodl i rashodi od lcarnata se u Bilansu uspeha islraruJu prema
svom dospedu, ne:*vlsne od tsga da li su pladeni/napl*teni ili se pripieuju
csnovici. Formiranje pasitivnih i negadvnlh kurs#h seli*a le abja$njenq u
Naparnen{ 3.4, koJa Je u nartavku ovcg leveitaJa. Ostali ffnansiJskl p:ftrcdi
i rashodl Frcdua*Ca obuhvataju prihode I r:ashode koJl nastaJu u ve:f
sgswr& u kojinna Je prudaj* i naptat* ug*varenalverana ra ksli,eifiski
padtet q$re$Jenlf! prciwcda llili rohe. l{ada dodJe do rrealiraciJe
ugsvonens* pcsla. cvi prihodi ilili rashadi se evldentiraJu u poslcvnim
knJigama Preduaefa na Esnovu t<*jiinih raduienta llili od*brrenJan u kcJlma
J€ iskae€$ i FDV, kojl se evidentire posebn*. u okviru mi{rna frsplsanlh :a
FDV.
3"{.
F:qrafun tr**sakc$i*/*tanfa * strarrine sredstavirtt pla&Sa
Reallccvane kunsne r:azlike proistekl* le posl*vnih tnnsakega u $trcRi$l
sedstvima pl*ianJa, nastale pri prerafunu u dinare, po kxrsu ie rvaniEne
kunsne liste Narsdne banks SSiJe na dan tr.ansakdJe, finrruirane prctho*lnu
na l4edJubankarskgm devlrnom trii$tu. kao i kur:sne razllka nastale
prera&rncm nsvflanih stedstava u stranlm sredstvirna pia€anJa u dinarsku
proti!ryr€dnsst po srednJern kursu lr rvani[ne l*ursne liste Ngrgdn* banke
Potvrda o registracijifinansijskog izve5taja Fl10174112010 9.6.2010 0:56:52
irrouur$ts
*irro
- ltEtrrA"
FnsDurrie
f{Apo},!Et*E Ue rIf{AHSUSKE
Dso ltttl-A
llvEfr*ru
zA l{xx}- GqDIH$
p*hodl i rashdi u
$rb$e na dan Bllansa stanJa, iskaruju se kao finansiJskl
$llansu uspeha'
tokom 2S0S' I
Srednli kursevi stranih valuta, bitni ao postova*Je rytO$*$u
u sd*osu na
abild:g*dine, sagtasno kurrsio; listi hiaffldne banke $rt;3e.
dinar {RSO}, su;
tU dlnnrlma)
3.S, {frtstt Pdftodl i m*ttadl
sstate pdhode rno$u <la_ {ine prihodi od smanjenJa/o$i$t Obave?a"
csnovu
reiakcge po.*it. ni$late Stet* od'osiguravajudih dru$tava Vlli Fs
debav$afa, vl*\ovi
drugih obtigacga, prihodl pe osfiovu t iJi*ift lOoUn*n1a
FrodaJorn
dobici-r*alieovaRi
oinosno
dobici.
utvrdje*i pupiioil Xapiuifnr
rctrodno-.iqqna
koJa
za
potrailvanla,
f
ie
nupiaieoa
sr*dstava n. *0.'
otpis) iii ist<nliierrle- ia poslormlh kn1*$a
tspravka vretiolU" itnCire**al
procenJene
';bog
nJihovog otezvredienia ilttl
pfrr*oAi rnog,; da Eine i sYi ost€li Frihqdi
tdir€Kan "tpi");.
ienapiaUvouti . Oker*
koJi.se 1e
SaglaSnO kont*rOrn oleviru u primenl'
poslovne i finansilsle,
-lndil'et<tni
svstatf u
otplsl-,pctrallvanla, odnmns
Ostals rastredi'*ogu Ar Elne
potraliv?ni? 9q fuqa3, !1!ift
obezvrcdJenJa
pi-osnouu
isoravke uteanostl
i
direktni gPil ryTlIaT;
i
dr',
drugih
kapitalu
u
auan"a, uteiia
poslovnih
eviderrciJa Preduzeca zDog
iz
potrativanJa
isknJilenJa
odnosno
pd
pro*eniene o-inipluUiostt . Qstile rastrode,mogu da 6ne i guf"fd r:asta$
mogu
utvrdJeni FopS6mI troiko* sudskih
,*d#; ";';;d, minirou
penala
nastalih *eta, davaeja. u
spsfoya, naknade Fo snovu
.i
Se ne msg$ sYr*teti $
keJi
rashadi
rarni
hurnanitarnu'"wrtnu i Crugi
prirneni.
p;-d;ii
postoone ifinansiJske, saglasno kantntm okviru u
poticvnih knJiga
Ispravka vrednosu {tndirektniotfiti iil isknillenie i*
ira*drotnitr petraiivanjt ututdig*..,"*^ pog.epa,
(direlctni ptp's),'goOisnieg
:a tim ukaz€
iarmvqanp
sa gla snt procini
rafuna i vr$i se. aks
st
3::*ly
li
ols'tva Pred uaeia o qJlhovoJ 1t1tT19J
-"3$r1!l/:'
godine.
teku{e
ry6qFry"na
neiivesnssg naplate. na terct Sl{ansa uspeha
potraiivanJa, oJ fi# Je irvr$ena Frethadno- isgrauka vrednosti {indi*lcbtl
knjiga (direktan otpls). iskaruiu se u
iipiil iti iskn3iienll postovpih
olivtru ostatih prihode, r, perlodu u kome su naplacena"
ru-xai
ii
3.6.
Fgreai i doprlnwi leoJl ne
lgui** od rex*ltab
10
PotvrdaoregistracijifinansijskogizveStajaFllo1741t20109.6.20100:56:52
irrcnunslro FRftrursf,r
*itro
* i{EsrA" so$ KttLA
raApoldtltE ue FrlrAilsHsKE rzve*r*:=
x* !{xi$. sonxnu
Psreai i doprinost koji ne :evise od rerultata uk{rfuJu eak*nske
sbaveee koJe se s$ra&JnavaJ* i trdvaJaju po propisinra Republlke $rb$e i
lokalnih raJednica {op5Una}. IedvajenJa se vr$e uglavnom fiF $}ede{€
nrrn€ne: ea penriono i rdnawtveno osiguranje. e€Fs$UavanJe I soe$alna
sigumost rudnika. ea nak*ede ea kor*tcenJe gr*{Jevinslog rem[l*ta,
lstlcanJe firme, za parer na lmovlnu i slltno.
Osncvice:a obrafu* su pr-tpisane. a sbra*unati poreri i doprtnosl padaju
na t*rst radnilea {ir rarada i naknada raruda} Illl* na teret heduee€a
{doprinosi na zarade I naknade zarada" kao i svi $stali poFeei, dsFrinosl I
druge pnopisane dalbine, tJ" javni prihodi).
3.7.
FsreE n* dobltak
Ia*uS pon*r ne cSo&f*rfr
Ferer na dohitak predstavlja lanos kcJl sr ohretunava u skladu sa
epublifkirn ptupisima" Frwenjeni alrontacloni irnos ptativ Je mee€no.
Osno*ica, dob*ak pre opcrerivanjau utvrdJuJe se porskirn bilansom, koJlm
se irnos dabltka pre oporez.lvanJa ir tsilansa *speha, uskladJuJe/korlguje
iznosime odredj*nih prihoda. rashoda illll ulagnnJa. Stepa pcr€Ei na
d.obltak za ?$SS" i ?QS9. gsdinu i:ncsila je fOq,o" Irkon * farceu na dsblt
Rcpubltke SSge ne predvidJa da se porcski gubid ie teku€eg obradunskcg
Fcrioda rnogu koristiti kao osnovlm ea povradal porer€ na dobltak koJI Je
fh&n u prethodnorn cbratunskom p*rledu. Gubi$ ir tekuccg obralunskog
pedod€. ltoJl su iskaeani u Foreskom bllansu, tnogrl se ko*sti$ Ea
umanJenJ* osnovice buduCih obrafunsklh perioda, ali period kort*funja orre
elak*iee ne rnote biti duII
N
deset godina,
Raglrrafifieni Fcr€s ne dn$$*n*
Sdloteni psrffi
na dobitak obmfunava s€, kori$CrnJcm metoda
utvrdjivanja obavera Fre{na Bilansu stanja, ea prlvr*mene raellke koJe
na*aJu irmed$u poreske osr'rovice potraflvanJa i sbavera u Bilansu st*nJa i
nJihove knJlgovodshuem vrtdnosti, Odtsienr poresk* obayexe prirnxJu s*
u€ $vs oporezive priv:emene raelikc. Sdlotena poreska
potniivcn$alsredstva primaJu se za sve odbitne privrem**e rarlike i
Sekte poreskih gubttaka i kreditt. kaJi se rnagu prenositi u nar*dtre
ftskalne Feriode. ds stepena do knjeg fe ver*vatno postsjati apore?ivi
dobibk, ad koga sc pren€U poreski gubicl i kredlU Fnogrl odbtti.
t"&
l{ekr*tni**u postroJcqia i spr*xts
Nekretnlne, possojenja i oprcrna su sredSva {ili Je c{ekivani vek
trajanJa dutt od Jedne gcdtne" ukslike ie pojedina€na *abavna cena
sredstva :a rad ve& sd rvanlino uwrdjene bruto zarade u Republici Srbgi,
realirovaRe u me€ecu kaJl Je prethodio m*secu nabavke {rno{r i isF,sd
navedene vrednosti, ale* je tako utvrdJeno radiJnovodstvenim prlftikama
predureCa].
Potvrda o registraciji finansijskog izveStaja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
11
,wsffir[irtrs
nAmHEnE Ue FI$lnSsJSl(E rntxsT*rE eA 3009, cosrt*u
N*bavka ilili irgradnla nekretnina, postrojenja i oprcrne tckom
obrufunskeg Feri$da se evidentira po nabavnoj ceni, koJu €ini faktuma
vrednost, umanlena ra psrer na ddetu vrednost {izEa*v sr*dstava koJa
nls$ direktn$ u funkc$i delatnosti, kac na primer putnlfki autornoblli, tko
se ne kor*ste kac taksi vodla ili kao voella u funkciJi*r€nt a car") i uve€ana
ea sve ffo$kove neophodn* da se sredsws $tavi u uBo$ebu. tro rncmenta
stavfanJa u upctrebu, qdnosno do knjigovodstvenog evidenfiranJa
aKivirane nekretniils, postr"oJenja ili oprcnnen nabavka i/ili lrgrcdnJa *e
vsdl kao sredstvs u Br{premi, Bts mole da traJe i vite od jednog
obr*tunskog prrioda, kao 6to le *tudal kod ulaganJa u gradJ*rinsk*
objekt€, gde se aktiviranJe vr$t po prijernu neaavisnog dgkumenta *
uptrebi (up*tr€bns dowala]" Nekretnine koJ* Fredueete daJ€ u eakup
tre$rn llclrna irnaJu tretrnnfi lnvesticionih nekretnlna. Naknadni iadael,
u{inJeni po n$bavei i stavljanju u funkc$u sredsNa ra rad, mogu da
uveeaJu nJegcvu vr€dnsst, ako su ispunjeni uslovi da se sredstvo aa rad
priena kao stalno sredstvo.
ti u$ovl nisu ispunJeni, rraknadni iadaci $e treti.aju kao trg$ak perloda
u klnre su nastali" $laknadni izdaci, pretetno nasteli pc osnovu p*tre$nog
rnatedJala. sitnlh reaervlh d*lova i rada. iskaruJu se kao tro&ksvi
odrlavanJa sredstava ea nad. u g*riodu u kame su nastrli. Prilikom
otudJenja i/ili rashcdovanJa nekretnina, postrrJenJa I oprerne, nastali
gubitak ili dobltak se u poslovnim knJigama evidentira kao kapltalnl
gubitak ili dobit*lr, adnosRo na teret oetalih ra$hoda lli u korlst sblih
prlhoda tekuteg perioda.
Alcn
Nskr€tniner fostr+Jenja i oprernu Je svako fre$r,rcede, sagl*sno proplslma I
MS$#{RS u pr*meni, na dan 01. Januara 3$$4, gcdinn moglo da lskale na
$ede*i saf,is:
L
ps nabavneJ vredn*sti, koJa Je rcvalarizovana do 31. decembra
2SS3. godine. prime*or* rvanitnog koeficijenta revalorlzac$e
rasn$v€nog na stepi rcsts eena na rnah. primenJenog na nJlhovu
na$tvnu - *valodeovenu vrcdnost i ispravku vr€dnssti ilili
3. po procenJ*noj vrednssti,
*
koJa pmd$tav}Ja nJihovu tur
{trli$nu} vr€dnost.
Prcdu:eie s€ apredellls ra lqombinovant metsd - vrednsst gdnog dela
spreme i n*kretnini Jc na dsn S1. Januara 1004, godine pr€ue€ta t{ao
veravatna nabavna {fer} vrednost, umaRJena ra lspravku vrednwti" koJa
je predstavljala kumulativni
ilnos godi$nJih am*rtiaaciJa, takcdJe
r*valorirevan do 31. decembra 3S03. gsdine. Drugi dea n€krctnirla I
sptrne Je pls*nle* i cf*kti prse€Re vrednasti su evidentlranl u poslovilim
knJlgama Preduze& kao pove€anje vrednos$ sredstava ra iad i kao
revaloriaactone rea€rve, koje te se mc€i uprvebtti aa nadoknt{JivanJe
vrednosti n*vedenih sredstava (strana 5 i t{apomena 1l svog lrve$taJa}.
U periodu od ?0S5. do 2t$9. go*ine rukovodsfvo je srnatrals da niJe blto
potrebe menJafi vredncst sredstava aa rad, cdngsna, procenJeno Je da su
Potvrda o registracijifinansijskog izve5taja F110174112010 9.6.2010 0:56:52
12
.eTfJli$s:,rlRlffff
IIAPS}IFHE UE rIf{ANSITSKE ITVE$T*"If zA 2OG$. GGPITIU
ona lskarana po trii$nojl{Fer} vrednesti. Treba napomenuil da Je naJve*i
dee prethodno navedenih politik; primenJiv i la nernaterijalna ulaganJa. U
silail$u stanJa FredureCa na d*n 31" decembra ISSS. i 1009. $dlne
stavk* ne*retnlna, postrtJenja I sprerne je lsk*eana po nabavnoJ, odncsns
revalaricovE*oJ vred*csti, umanienoj ra pripadgludu lspravku vrednos$. u
skvlru stalnih sr€dstava.
3.$"
Amq:tiaa*iJs
Amortixac$a gradJevinskih abjehata, postroJenJa i aprcme obrafunava se
n* nabavnu i/lll revalor{eovanu vrednost ravnomenlo, pdrnenorR godi$njill
$tope, od nrsmenta kada se sredstve stave u uBotr€bu. Ns ta} na{in st
nabavna illll revalorirovana vrednost grsdjevin$kih obJekata, poetroJenJa I
oprcrne annort{ruJe u Jednaklm, godltnJim iznosima, dr bl se $ed$ttra {J
potF.lnosti otpisal* u taku nJihovog ka*sncg veka traJtnjo. 3em$i$te se ne
emoftizuJe, saglasno propisima u prirne*i. ProcenJenl korlsni vek traJania,
odnosns stope amurtiaacije u primeni toksm e$0S. i 2009. Ssdine" rnogu
sc Frikaeati n* slededi na[in;
S"10. Iatrih*
$iravine i materiJal se evidr*tiraju po n*havnoJ senir na ksJu rnqu da
budu dodati i pripadaJud cavisni trtSkovi, Sbrafun iclaza ovih zaliha se
vr$i po metodi pe*dertsane, prcsefne cene. Alat i inventnr se rasporedJuju
u zalihe ulcoliks irn Je korisnl vek traJanJa kradi od jedne godine lli Je irpod
odredJene vredrssti, a niJe det u rrpotrebu. Alat i invmtar s* lskaauJu u
poslovnirn knjigama po nabavnim mnama i prilikom davanja u [rFstrebu se
stpisillu se ns terEt t€ku*lh r*shsda u eelini.
Vrudnost utro$e::ih raliFra sircvina, matergala, rerervnih delova, sltnsg
invfntara, kas i drugl tro$kovi nastati pmirvodnjcm, evidentirajr.r se u eeilLr
ko$tanJa gotovlh proievoda na osnovu trebov*nla. Tro$kcvi utro$*nih
ealiha i drugi tro$ksvi, kt$i ti*e eenu keitanja, uratunavaju se sraernern$
direktnim tro$kovime utrg$enih reliha materfala. L]r brub rarade
raposlenih, *mcftiaacgu I druge po,slcvne rashode. U cenr.* ko$tanJa
pradatlh Eo&vih pmizvadr ura&tnavaJu se i tro$kovi tlprave i prudaje,
R,oba u magaeinu se i*kaeuje po nabavnoJ ceni. U nabgvnu eenu rsbe
moie da bude uk$u{en i pripadaiudt deo sopstrranog transsafte,
ukUutuJudi i tro$kave uhvara i istovare, obralunate ptl trti$nim ceilarnaNa dan Bilansa stanJa zafihe se vrednuJu pa nahavnrJ vrednos$ ili po neto
prodajnaj vrednosti. ravisno ad toga koja J* nita. Heto w*dalna wednos,t
s€ utvrdjuje kau prccenJena prOdajnn vrednost, cdnosno prodajna Cena,
umanJena aa neopfrcdne trs$ksve prodaje. Aka se prl vrcdnovanlu t-Srrdi
da w se eallhe obervredile, odnosne *k* se vsi svodlenJe na nliu neto
Potvrda o registracijifinansijskog izveStaja F110174112010 9.6.2010 0:56:52
13
*#:J5J':rfiffiffi*
r*tFolrEHE
ur FrftAt{sf,rsxn rxttE$r*rg e* rot}s. GcFrl{u
predalnu vrednost, gubici po tcm osnovu
*e priznaJu u okvlru
OstAliit
rashoda, u perlodu u knrne ie obervredienie nastalo.
3-ll.
Fatn*liurnJa od kupaca I ohaYe:a plarfta dcber$atlmt
Najvedi deo potratlvanJa od kupaea se odnosi na potrefivanja pe ssngvu
pr6da$tr proievoda I isgorutene rube" FotrativanJa qd kupaca 5e
evldentiraJu po vredn**i kala sadrii vrcdnost prudatog pmizvgda illll
ispsrufrene rube. ksja Je uvrfana za obrafunati porer *a dodatu vrednst
i, ev*nhrilns. u*anlena ra d*ti popust t20AS" isto). Vrednost
potr:aiivanJa, kcJa su prethodno evldentirafia i na poslcvnlm prlilodima,
abcE obeevredjenj*. rnaie da se koniguje indirektnim otplsom, koji se vrti
ispravkorn vrednss$ potralivanJa ili direktnim otpisom. kojim se vr$i
isknJi!*vanje petrailvanJa le poslovnih kr{ige Freduteca {Napomena 3.5
ayog lrve$$Ja). Sbaveee prem& debavliatima se evide*ttraJu po tbKumoj
vrednes$, koJa sad*i vrcdnost kr.rpf*n+g proiav*da, rob*e i/ili usiuge. ksJa
je uvednna ta obraiunati porcr na dodatu vresnsst i. etrenhralno,
umanlena za dati popust {30S$"
-
isto}"
3.13. lugorofin* i kratkoroi*e finans$ske obavars
Dugorolne frnansiJskt sbeveee rn*gu da {ine obaveae p6 osnovu
dugominlh bankarskltr i robniFr kredita, obaveee pq osnovu ffnansiJskog
llringa, po osnovu dugorolnlh haffiJa od vrsdnostl I sli*rs. lffatkorc[ne
SnansiJske obavere rns$u da 6ine tekuca dospeda dugono&tih ffnansi$sklh
obave:a, kratkorotni robni bankarslti krediti, obaveze po osnoyu
lratl*oro€nih ht*ija od vredno$ i ostafe obaveze iz poslovanJa,
i
Fin*nsiJske obaveze se mert Sa n*bavnoJ vrsdnss$, teoja uktuiuje
tro$ksve siicanja i transakcione tno*koue. finans$ske s$aveae s€, Fo
p*detnorn prianava*Jur mere po amo*ieovanal vrrdns*, lrurerr ohaveza
koJima se tnguJe. na primer hartlje Ed vrednsstin ksj€ bi b€balCI da se
rner€ F$ fer {trii$*oj} vrrdnosti. Sokcrnentovano i nesForns smanJenJe
flnansiJskih obaveea se evidentira na ostalira prihodima, uz dlrektan otpis.
3,
[3. Ssrcficiis a*poslenih
Frcdurefs Je, tr skladu sa prcpislm* Republike Srbile. a na osnsvu
poJedlnadnih ugovara o radu, r.! obav€li da obra{una eapo$leilima
zarcdu/naknadu, sa porso;n ir taraddnaknade I doprlno*irna E i na
:aradulnaknadu {l{apomena 3.6 svsg lzve$ta1a}. Preduae*e u tom
pogtedu, *sim nav*d€il$q, nema druge raleonskg i/ili ugcvorene ebavete
prerna eaposlenir*a i pes{edifno, nisu izdvaJana sredstva ra dodatn€
henefie$e eaposlenlh.
tnarklnE ra{q*qved*ttrS,n*.nmmne
Rukovcdstvo Fredureda treba da ksristi najbolje mogute Frocene i
rarumne pretpostavke pri FrikarlvanJu finansiJskih iave$faja i poiedlna*niFr
ienssa u njima. Ielotene FrCIcene i pr*postavk* su rasnqvane na
Potvrda o registracijifinansijskog izve5taja F110174112010 9.6.2010 0:56:52
14
,ffiffiff
!{AFTO!{FHE UU f${Al*SftSXC
rArt*rnrE
eS xlx}g. GSDXI*IJ
lnforrcraciJama kaJe su Fo$toiale na dan bilansiranJa,
odno*xl sastav$anJa
frnansUskih iav*$tala.
3.1*. Arnnrti*a*ija
1
stope srnortizaciie
CIbrafun arnortieac$e I stop* u primeni su ?asnsvans na bududem
ekcnornslrpm v*ku traJanJa eekretnina. F$srsienja i opreme, kcJi se
prueenJuJe Jednom godi$nJe.
3.
lS. I*Fr*nka v:cdrto*ti Npaliuasj*
Ispravka vred**sti potraiivanja, sdncsRo utvrdjivanJe $a li Je neke
pptrativ*nj* sumnJiv* i/ili spornc, vr$i se na osnov$ procen€ rukovodstve,
ttoJa je rasff$Jana na analiei potraiivanJa od kupaca" odnosnc anatlrl
okruienJa u ksn* oni posluju, njlhov* likvldn*stl, sstventns$ti i mniJih
otpisa, u: prtrnenu nalela oprern*sti pri pmceni i bilansimnJu {filapomcne
3.5 ovog lave$taJe).
3.16. $ili*vi i polifrke u vexl uprayljanJa rlrlclma
Ffsfkpnrcn€ cenr
Fredurede ostvaruJe ntJve$ deo svaJih posl*vnih prihoda ie $g$vanla
rcbame *je berran*ke l/i!i trff5n* $ene $$eiliraju, ue malaJne osdlaeije
trainje. Sbog toga je Freduce i:loieno rieiku prome*s sena.
lfrrlxn$
r*rf*
Freduae& ima potencijafni kusni rixiku obeirorn na vrste delatncsti i
karnpoeiciJu potraiivanjn, pretelno veeaftlil ra domicllnu valutu, i nJihavih
lrvsra, hsii su Jednlm delom vs:ani ra strane vaiute. dlrsktne ill
lndirel#ra, W. valutnem klaurulgm.
Iake Predure€e raspolafe rnetalnim sopstvenim ohrtnim kapRalorrr, ovi
rieicl su pnsutnl, ier se detatnrst obavlja i ir kredibrih sredst*va, kda
mogu bNti uaeta u stranlrn sredsb'rime pladanja {€ross border kreditt} ili ir
doma*ih ir*er€, velanih kv- valstnsm ktar*rulom ra sffina sr*dstva
pladanJa. Tome treba efoda$ i da se *abavka kompcnenti ra rne$avine
mineralnih dJubrlva obav$a u :nostranstvu, pl*tiva je u stranim sredstvlrne
pladanjt, s' tirn da se ftnalni proiavodi naJvetim delom pmdalu na
dornrfem t$iStu. Obeimm da naved*ni kumnl ririk moie bl$ FstensiJalno
rna{ajan. rukovgdstvo Fredr"rreia vexuJe pretetran deo svoJih poslovnih
akttvnosti u zenn$i ea Ev" valutrru klar;eulu i tqkcm 3009. gcdine optimalno
srnanJuje nivo bankamklh kredit6, da Ii s* minimizirali rrrogr.lfl *ticaJi
kunsnog drika na reaultate pcslcvanJa.
f;rs$frf rfrf*
Fredueeie J* katksro*nc fi*rnsiralo woJ* stalne kupe ugovar*nJen
rckova n*Flate naJte$€e do 6 mesecl. l{upcl sa keJlrna su ugeva$ni duti
rekwi naplate su likvidna f solventna Fravna liea, kaJa imaJu kapacltet da
Potvrda o registraciji finansijskog izveStaja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
15
riffrHrrlfff$*
xt
N*$olrExr ur Frt*nn$f,rsxc $EvE$tnrr
toog. €olrt*u
svoJe obaveze. Iakc ie u eewRoin kv€rtalu 20S8. godine naplata
potrativanJa od kupeca hila zna{aJno uspo.ena I prsb$jala je ugovorene
rokove, u prvoj polovini e009. Eodine su $tta potralivanja, nenapla*ena da
daturna bilansir*nJa. napl*fena- Rukovsdstvo aktivng pratl tokove noltca
Predu:eda, ur Brsjekcije koje se planiraju cd dnevnog do godi$njeg nivca.
isrire
I..fhrffiros*I drflr
{ilj
Freduae€a Je da $dr*l ravnstetu iemedJu kantinuitEfa ulaganJa
*edstava i fleksibilnog poraJm$i\ranja tu$ih sredstava, Kao deo oFreen$g
upravfanta likvidnoSfu, Fredurete odrtava dovo$an nlvo novtanih
sedstava. da bi u svekom momentu nesmetanc poslnvalo. $aglesno
nav*denom, likvidonosni rt$k Je nirak.
OSTALE ]{AFO}iGT*X $T f
S*I}IOEI
I
I}IAI{SIJSI(t ITYE*TAIE
RAIiHT}DT
fn/ Fostovni prihodl
, lmaJu slededu strul*urul
(t| hl{adama dlnsril}
**.Trir
. 3S$8'
FOSLOIIT{I FRIHStrX
Friho*l od frcdde
-Prihodi od prcdaJe FrqizvsSa na dem. trti$sr
- Prihsdi nd prudaJe $etzvoda na ino. trti$hr
l--8T311
-Prihodi sd prod*ie robe na dernadem trtlStu
-Frihodi od prcdaJe r*be na ino. trtt$tu
f
Uk*p:ti Srlltodl od prodafe
Ostall psslovni prihodi
/bl
Fasrl$vrrl
- prihodl od aakupa
I
to"a".srtgJ
I
$8f.6?9
44r:571
z+s,tea
l
f-?fi?rl
I 202.032
I
tsl.ttl
fT.otu6il
I
rr.srz
I
.*$Q,*5*
lgq$'$qtr.$?3.13* - 1,86?.14{l
,"-.,
1.775
fi.557
rrrhsdi , msgu r€ predstaviti:
(U hlliadama dinara)
FOSLOVHI RASHOT}I
l{*bav*a vredrast prod*te rcbe
Tro$k*vi mat*rijah
loog.
?31"$4q
Tru$kovl sir.ovin* i esnrvnog nrateriJala
Tre$ksvi goriva, ulja I maalva
Potvrda o registracijifinansijskog izve5taja Fl10174112010 9.6.2010 0:56:52
1008.
85l,lt7
89.748
17.013
16
irronuxsxs
*irT$
Fn*Duzxde
- tr,tEsIA'DOO KU|-A
ilAraHElr= ur Frf{An$Ltsxr rev=SnuE rA ttxrg. GsDr}*u
Troikovi eiektri€ne energiJ*
Tro$kovl osta{*g mater:ja{a
Tnr$lrovi kanoelarij*kcg i potrc**og rnateriJala
Trs$ksvl alata i inventara
Tm6kovi reeervnih delova
tJkupni S$ktvi mater{lala
7.3$ct
3.095
453
167
?59.S6'
4l.9l,6
1$-553
4e6
?13,6ll
33.O99
16.771
1r.505
9.5s1
Tro$kovi Fr"€Ysea u eenr$l
Tro$kEvl eakupnina skladi$ta
Tro$krvi a*kupnina eernlJiSta
Tro$kovi pl. prorn*ta i dr. bankarskih usluga
Tro$k*vi Pfi usluga
Trrikovl drugih proixodnih usluga
Tro$ksvi $pedlterskih usluga
Tr*Skovi adrfavanja osnovnih sredstava
Tro*kavi c,€rina
Tro5kovi rcklame i prcpagande
Tro$kovi repreeentacije
3.S29
r..53$
843
119
$10
7&9
TrcSksvi osiguranJa
TrE$ksvi drrugih neproirvodnih r*stuga
460
?5.346
6"775
r.3$1
Sstall nematerijalni tre$ksvi
Trc$kovl poreEa i doprincsa
Flnansllsk* prfhodl se mogu predstaviti na slededi nsfiil:
rXilAilslJsru FRIH$trI
, ]'{SB"erqeF
Prihodi od *amatE
Forltivnc kursne rcalike
:.
{n hitl*danra dlnara}
.**3,-9-$.-9r- , lP o s,
:a.?8s
,{4.3?7
r,s63
Jdl
4t8
2.641
Erstc .*nrde erFo*lenih
Amcrdr*c$a
S*ali psslovni rashodi
lef
7"761
5.6S4
Fl*ansij*kX rashodl,
ft$t&t{sl}slil *AsHstrr
F!T$9u
i3.seg
1.66?
se prsdstsviti na sledeCi ne€in:
t$Feq"i!r.FJF*_
Rashodi kannata
la/ Stall
13.403
{U hi$ad*ma dln*ra}
totlc. '_, 2 S **S.*
9"$13
12.?49
19.2?g
4-3CI5
prihodi. rnsgs se predstavi$ na sledefi naftn:
{U ht*}adama dlnara}
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
17
ffi*F$irffi:ffis
HAPOI,IEI{E UE f,IilANSUSKU
IIYE TA'F ill
osTALr pf;I!*osr
Flapemen?
l*apladena obervredjena potrallvanja
Fobici od prodaJe stalnih sredetava
Sqbici od prodeJe dugero{nih llOV
Prihodi ad uskladjivanja vredncsti
potraiiv*nJa
Ostali nepomenutl prihodl
-gffipni..wruf.* }sl. ' . -',
lfl O*bli rrE*radl
G$DIIIU
TOO9.
,
9
aq",Q
,...3
gr.8e3
0*
sr
1.8SS
34.903
618
973
:01
t"sg3
11$
,
.,,,.,,.1";.'.,1'.5
se rnsg$ se predstaviti na sl*deti
*alin:
tU htl|adana dinarr)
SSTALI NASHOSI
Obe*redjer:Je potralivanja I plasmana
Rash*drvanJe I prodaJa stalnih sredstava
Direktni stF$$i f$tr"iivanJa
Gubiei od prodaje dugoro*nih HSV
t{apsme$*-
I
95t
t6
t5
110
SstaU
5.
:
*r
{t o,8'
1ts.?46
55e
,,.-l F.9
*rKRGTnrilE, FOST*OJFT*II r CFRft{A
Struktr,rra srcdstava
et rad na d*n
31".
decembra mole se prikaaati na slede€l nafiin:
tU hlt$adEma dln*r*)
l[fltomcna
temlii*e
Nabavna vrednost gradJevlnskllr *blekata
0{tr}us: lspravka vrednosti
$ada*nla vrsdao*t gradJ.
$bI*ksti
Nabavna vrednost postrcjenJa i opreme
HinH$: Ispravka vrednosti
$ada$nJa vredno*t postroJcr{* i oprcnre
r,"S-3 F*-
I
[
rog.os?
fI
rrffso
(rv.rrst
gt.96g
(78.809)
*e.g{1
Srdetva ea nd u prlBreml
I
I
I
I
4$":Og
'.311
Promene na nekretninama, postrsjenjinna, opremi i sredstvirna u pripremi tatsrn t$$S.
i eS$9. godine se ilrog{r prnkazati na slededj rradin:
{tl hi$rdama dlnara}
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
18
irxgmunsxs sn€suerfc
*itro
- Fifsr** uoo t$Jt-A
l,rAFO$tEtrE UU FIHAf{SIJS|{E
lrvr$r*rr rA UOO$" GODI$tt
-}.{€Fg*
IemlJiSte
*
4,LPt
I
t*A$*ult* vR€nH$sr
SbnJs
3
l.Sscc*nbre lS$S,
FovedanJ* - di:ektna
SmenJenja
ZaokrulenJe pri bllansimnJu
Stan$e 3t.dec*nrbra tOO8.
FovedanJa - direktna
Smanje*j*
Pas$ota.
i op:ena
t*
Srcdsftra
za rad *
urslFlts
qH,ps.at:i
{ G;$ffi
-r
t----- mfirs] liodnto I f?.zlel l-ffi]
L3 I-JLroL-JL-qEI
:,.191 LOl.t?s
11*S5r
?.3re
10.161
{},19:}
{r"s6t}
?.elr
tr33"930
t7.2131
{r0,466}
17.3?3
IsF*AVKA VRTAHOSTI
stanje ol.decembra
Amortizacija
smanjenJa
2oo8.
I
I
ZaokrutenJepri bilansiranju I
$taqfe 3l.deeern*rr *OOA.
AmortieeciJa
l?sffi54-l I---l
-l flo;rsiil
l(3.000)l l{13.77U1 I
-t
-ll 1.0?6 ll
-l II
tl
* {13.$81} {SS,*{1}I
{3"r37}
t13.4rt}
[[Effifrll
-ll(16.771)l
-ll
-ll
*
-
r.026
rl
I
{SArtII}
(16.559I
$AtrASHI* VREP!{SST
_g*
It* dan 3l.deeerlrn
r"
tlttl8. t"tg*
**"_
i$.$:;:w
S7.B9S *S.lS
'"ltl
14it"F0g
UEE$ee u xAFr?ALt,l
Je u periodu od ma*a 3SOS. do Juta 1007. godine, preka
Scogradske beree AF, kupovala *kSje pedueeca "AgravojvodirraMa*in*alat" a.d. ia ll$v$g Sada. knos iskeean na dan 31. $eeernhia 2008.
godin* od Fln. 111.37? higada {300}. - Dtn, t1t"3t? higada} pred*avge
trti$nu. kupovnu vrednast 11"959 akega, odn*sno i*O$o' u&iie u
PreduaeCe
osnovnsm kapitalu navedenog predu:eda.
FrcdureCe Je" {eo Jedini vlesnlk "AgravoJvodina-t"la$inaelsta* e,d- ir f'lovog
Sada, na Skup*ttni ekeisnatskog dru*tva, done[o odtuku o pmmeni prirne
ie akeionarskog rlruttva {a.d.} u dru3tvo sa ogranilenom
adg*v*rno$*u {d"o.o}, Stc Je toksm A0SB. godine up}sano u R*gistar
fgrme
privrednih subjekata APR.
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
19
pnEpuzs€r
prE$r**
3oo xut*
irto*uxsKo
*ilro
l{AFO}lEl*s
7.
ut
Frf*Al'ts1}sxE
ilrvE3r*ff
Il
!oo9. Gggrr*u
TALXT*E
I nlTl
Ealihe
dafi avansi se na dan 31" derernbra mogu predstaviti sa slede$
X
AUAHSI
nafin:
{U hi}jadamt dinEra}
.:FFFT
I,p q g!,
lsliha
SirEvine i osnovni materiJal
Rsba u Brometu na veliko
Rer€rrni delsvi
lJkupne tslihe
trad avansl ekstsmirn pa*nerirng
trat avansi eavis*srn dru*tvu
t:"til1';.':':l::R\
l'rt
rEEI
f--T?Fosl
II,J zo.zso
1{5.0E4
I
I
108,448
l'11:
I
r.30.e51
41.0CI6
5.42S
: .
FOTNAiTVAI{.}A
sled* naiin:
tU hiliadlmr {imrr}
FotratlvanJe s€ na dan 3L. derembra mogu prikaaati na
3009,
l(upcI
Kupci u:ern$i - eksterni
Kupci u zemlji-zavisno dru5tvo
Kupci u lnostranstvu
Mlnus:ObervredJenja
tlhupni kupt
- n€ts
$stala potralivanJa - eksterna
*.
2so8.
rrylry|
I
I
zs.o:z
II
tr.rosrl
LO$"6S$
I
z,rsr
I
tsz.g:ztl
gt.tQl
t1.t46
1$.?73
KRATXCFO*XTHIH&I*SIISKIFt-*s*$l{r
Kratkorodni fi*ansljski plasr*ani na dan 31. dwembre lrnaju sledtdu
strukturu:
{U hll$adama dlnana}
Fugorotne HOV kojirna s€ trguj€
Kratkorcini ftn*nsfskl plasrnani - cksternl
Kratk*roini fin.plesmanl eavisnorn dru$tvu
.EK:.TW
7r.s01
:4,3rS
18.??4
Potvrda o registracijifinansijskog izveStaja F110174112010 9.6.2010 0:56:52
45.641
16.720
9.560
20
.wssffifffifis
NAFsitEt*E
1S*
ur FrHAr*srJsnE $EvG$r*rr
GSTS\I${SIC flfitr\f*LEt*Tr
X
eA
totg" G$$rrdg
GCT$VTIIA
Ova bilanEna stavka na dan 31" decemha irna stedetu strukturu:
{tt lrilindsms dlnarl}
r,*.3 &
,,,,,,,,,,,,,,,
Finarski rafunl u poslovnlm banksrno
Sevia*i ralunl u poslovnim banha*ra
11.
FA*Eit
lt* trosATu
58.9S1
?89
3.S58
138.S34
vRE*!*osT
CIva bllansna stavka na dan 31. decembra
im* slede{u struKuru:
tU hi$ad*rna
{ Q S q:L,
,,,,,,,,,,,,,
dlsrrr)
l"$ o 8:
s.p.{,-iK-1.t.-..l\.--,K
1*"
IRPITAi"
I
REECRYE
Osnauni kapit*l Predureda na dan 31. decembra 1S08. I 2009. godine u
Fcslovnlm knJlgama lencsl Din. ?S,S80 hlljada. od f;ega j* u re$istar
Trgovinskog suda u Sernboru. ie dv* tran$e, bilc upisano Otn. 4l hifade
{odnosno 4l.6A9,?5 RiF}, Sto je na dan upl*te predstavgata dinarsku
pmtlwrednost ea 5.S00 ameri{ih dolara {USD}, Nanedenl lrnas Jc, segla$na
prorneni prcpisa u pdmeni, Ieenvertcvan sa stanJern na dan 3S. novernbru
t004, Eodlne u 3"?68.?5 evra {EUR} i uptsan Je u Registar privrednih
sublekata AgenciJe ra pdvrrdne registre {Naponnena 1 *vog lrve$taJa}"
Raallka, od ienosa upisanog u Registar privrednlh sublekata AE$neiJe ra
privredne reglstre do fanssa u pos{ovninr knJigarna Predueedan nastala J€:
t. aakenskorn revalor*eaciJrm udela {diJl su efr*k$. saglasna pr*pisirna u
p*rneni. do 31. dscembra 2003" godlne pilplstvani udellrna), i
1. raspodelorn tckufe dobiti u osnovnt kapttal {koJa J* do 3S83. godlne,
shodno Odlukama, pr{pisivana u celisri udelima pod 01.. Januarom
nar*dnog obrafunskog perioda)"
Pt"Ethodno navedena povedanJa kapitata Fo asnovu revalorieadsnih e&lce$ i
raspodele t*kude dobltl nlsll riplsivane u *egistar nedtetnag srgana"
RevaloHracione reeerve Fredureia na dan 31. decembra ?ss8. I es$g. godine
iensse Dln- 5"133 hl$ada I pr*dstavfiaJu efekat r*valoriaacge deta nekretrrina i
opr€rne, nastao prvem prlmenom t{SFIlmRS.
ra rs0g. godinr: ukupno irns,st BIn. t3?"318
hi$ada {3SS8. * Ain 11}.$46 hi[ada]. Od l0$4. godine pslitika vtasnika Je da
se deo n*rasparedjene dcbiti isplati u obllku divlde,ndi, dok ostat;k o$taJe
NerasporedJenl dsbitak Predueeca
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
21
ffi:iffi,i,r[iTfi5fi
1{AF{O}'iE1{E UX
f,IHAHSfIsK€ IuvESrAtE zA 2{X}9. GOtrIllU
nerasPoredlen' kao potencijal
3a kratkorolno illtl
Sugtcrufino invesrcnje
Fredureca,
13.
FgCO*OEilI T{nEDITI
Dugorceni krediti na dan 31. decernbra msgu s* prlkaeat* na slede# nacin:
{U hlfadama dinara}
tft€diti uz**i u re*r$l
- Fsnd aa ranvoJ RS $eograd
Ukuoni kredtfi uroti u remlji
fiififfi*#rljrlsnrr$
ffmr:Tl
(5.8$3)
Singg; Tekuda dospe*a
ts"ele)
.#
Ul(UFr{I trUGONOCNI BEO
".*g*$tt
#
15.619
Struktura dugorotnih kredlts po krcditorirna na dan 3t". decembra se onste
predst*viti na sledeii na*in:
potvrda o registraciji finansijskog izvestaja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
22
irronunsxo
*itto
PREDuatd=
- Hr$rA* Iltlo rtut-A
r**FsxtNE ur ntl{Ar*susxf rrvr$r*tE zA lo$9. €$Br['tu
{rsrALE sgso*oirrrE ggAvrgg
Struktura qstalitr dugorofnih obavera na dan 31. decernbra mole $e pr€dstavlti
na sledcdi na€in:
FinansiJskt tirlng * Raiffelsen Leasing d.o,s., Beograd
Emitovane HOV u periodu duiern od
I*1o9.
2
u*1ffffi
lvlintg: Tekude dospede
UKUPT{I DUGOROEIII DEO
15.
KNATT{SRO€ilE fTFIAITEIJSKE SFTV=:E
Kratkol'o€ne SnansiJske obavete rnsgu
sledetl naiin:
sc na dan 31. decembra predstaviti
na
Fond za razvoj APl/ Novi Sad
tance Intesa a.d. Beograd
Pr*$urece Je na dan 31. decernbr* 2009. godine imale dv* poraJmic* veaane aa
dinar. u ukuBncm ienosu od Din" 5.892 hiljade l Jedan dlnarskl kredlt ad Bance
Intesa sa rralutnor* klaueulotn v€rarl ra srednJi k$rg sur. a koJi u cefosti dospeva
u t01S. godini. SvaJ k!"edft *berb*den je rsbnom aalcgorrr i sopsfuenim
meniearna" Treba n*pomenuti da poverieei So osnsvu kratkors{nltr dlnerskih
poea$rnica nisu ure{i cbeebedJenJa naplate od Preduee{a. LaJam uret ad Fcnda ra
raav*J APV sbeabedjen je blanko solc pclpisanim menixma {2s0?. - dinarski
kratkorutni lerediti su bili obeabedjeni ealogarna na irnovint FredureCa Ulti
njegovim hla*ks solo potpisanim menicaffie, NsporResa lg ovog lrve$taJa)"
Freduaece Je po*etkorn Januaa ?sog" godine
Fanda ra r&avoj AFV ir Novog Sada.
16,
u celi*l otptaillc ralam
uEet sd
osAvttg It F$g[ov*r*IJr
Obaveee ia poslovanJa nrogu se na dan 31. decembra predstaviti na sle.dedl na€in:
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
23
*srsssffirfi$ffs
HSFOHff{E UT FTilAHSIJSKF InfESTAI€ EA !{X}9. SODIIIU
{u htlladrma dinara}
1009.
4?2.917
4Q.526
3"671
11
t:
* ,,".3.S.P
368.s30
u5.e7s
1.*A6
:"48
*a *ronskim karalcterom poslovanja
Predt*e*a. $llje bllo sudsklh spsrs\.4 p6 sycrn osnovur a koJi bi utie€li na
vrednost stavki iskazanih na dtn Bilansa sbnJa.
Obaveee Ffi*rna dobav{atlrnt su rr skladu
Treba napornenutl da Predure€e tokorn 2S0S. I 30S9, gedine ne urinra avanse od
kupau me$avina mineralnih djubrlva, ra razllku od predh*dnlh gcdina, kada s*
se lr prirnljenih avansa fladale sbaveee prerna dol*v$a{irna lr i*ostranstva, kaJi
su Pnedueede snabdevafi kcmpcnentarnfr :a nav*dene rne$av$ne.
Xulau
34.ftbrsar ?010.
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
24
Na osnovu podataka
izFl
za 2009. godinu obveznik se razvrstao u
Velidina obveznika utvrdena od strane APR - Registra finansijskih izve5taja i podataka o bonitetu
pravnih lica i preduzetnika
Pravno lice je obavezno da izvrSi reviziju godiSnjeg finansijskog izveStaja za 2009. godinu u skladu sa
Zakonom o radunovodstvu i reviziji
y's'i.i'rul^
tjt^Y
\.--
N
-/*4'
Fr.-,;t: h6
td.t>.
1=r,uftff .;;
N ^Jru'-j{, ^.?' . I
(ioi fr?
a '7
- l.d>
Potvrda o registraciji finansijskog izve5taja Fl 10174112010 9.6.2010 0:56:52
25
Download

Potvrda o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za