PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA U OBLASTI IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIJA
REALIZACIJA SE PREDVIĐA U 2012. GODINI
1. UVOD
Shodno zaključcima Vlade Crne Gore donijetim na sjedinci održanoj 23. juna 2011. godine, povodom
razmatranja Pregleda prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture u 2011.
godini i Kriterijuma za utvrđivanje godišnje liste pripritetnih projekata u oblasti komunalne
infrastrukture, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u obavezi pripremi u 2011. godini Pregled
prioritetnih projekata za 2012. godinu.
U perodu od izrade prethodnog Pregleda prioritetnih projekata, s obzirom da se radi o velikim
infrastrukturnim projektima koji se realizuju više godina, nije bilo značajnijih izmjena u statusu
projekata koje bi bitnije uticale na njihov poredak, odnosno rangiranje po prioritetu realizacije.
U izradi dokumenta korišćeni su Kriterijumi za utvrđivanje godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti
komunalne infrastrukture, koje je Vlada Crne Gore usvojila zajedno sa Pregledom prioritetnih projekata
za 2011. godinu.
Projekti su ocjenjivani u okviru šest grupa kriterijuma svrstanih u dvije kategorije - prvom kategorijom
obuhvaćene su grupe opštih kriterijuma (grupe A-E), kao što su: (i) državni prioriteti i obaveze, (ii)
uticaj na životnu sredinu, (iii) socijalni aspekti, (iv) usaglašenost sa strateškim planskim dokumentima
i (v) regionalni značaj projekta; druga kategorija (grupa F) odnosi se na pripremljenost projekta za
realizaciju.
Na bazi ovako izvršenog ocjenjivanja po kriterijuma, formira se ukupna ocjena projekta, koja
maksimalno može iznositi 5, a zatim i rangiranje projekata po oblastima.
Za projekte iz oblasti upravljanja otpadom, polazeći od raspoloživih sredstava iz kredita Evropske
investicione banke – EIB (27 miliona €), sačinjen je predlog mogućih izvora finansiranja za svaki
projekat posebno, koji uključuje i sredstva fondova Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne
pomoći IPA.
Za projekte iz oblasti upravljanja otpadnim vodama takođe se vodilo računa o raspoloživim sredstvima
(sredstva EIB u iznosu od 57 miliona €; sredstva KfW banke u iznosu od oko 60 miliona €, sredstva
obezbijeđena u okviru programa podrške zemljama Zapadnog Balkana i Turske u procesu pristupanja
Evropskoj uniji – IPF i WBIF i sredstva fondova Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne
pomoći IPA).
U Pregledu koji slijedi detaljnije je objašnjeno stanje pojednih projekata i aktivnosti koje se planiraju u
2012. godini. Projekti su rangirani na način da redni broj projekta odgovara nivou prioriteta za
realizaciju. S obzirom da je pregledom obuhvaćen veći broj projekata od onog koji se može realizovati u
2012. godini, projekti bi se, zavisno od obezbijeđenih sredstava, realizovali saglasno Pregledu koji
slijedi.
Nacrt ovog dokumenta upućen je svim jedinicama lokalne samouprave na mišljenje, koje su imale
mogućnost da predlože projekte za koje smatraju da treba da se naću u ovom Pregledu. Mišljenja
dobijena od opština data su u poglavlju 3.
Na kraju opisa svakog projekta data je ocjena projekta utvrđena prema Kriterijumima za utvrđivanje
godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti komunalne infrastrukture.
2. PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA
Imajući u vidu prethodno i strateška planska dokumenta u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja
otpadom i otpadnim vodama, kao prioriteti za realizaciju u 2012. godini prepoznati su sljedeći projekti.
A – PROJEKTI IZ OBLASTI VODOSNABDIJEVANJA
1. Nastavak izgradnje regionalnog vodovoda za opštinu Ulcinj
Opis projekta: Regionalni vodovod za Crnogorsko primorje stavljen je u funkciju sredinom 2010.
godine, a zvanično puštanje u rad obavljeno je 29. septembra 2010. godine. Puštanjem sistema u
rad, stvorene su pretpostavke da se na ovaj sistem priključe lokalni vodovodi u opštinama Budva,
Kotor, Tivat i Bar. U 2011. i 2012. godini predviđen je nastavak aktivnosti na izgradnji dijela
sistema od prekidne komore „Ćafe“ do rezervoara „Bijela Gora“ u Ulcinju (izgradnja cjevovoda,
izgradnja prekidne komore i pumpne stanice „Belveder“, nadzor, ispitivanje sistema, trafostanica i
dr.).
Potrebna sredstva i finansiranje: Polazeći od do sada završenih i ugovorenih aktivnosti za
realizaciju projekta na potezu Ćafe - Bijela Gora, potrebna su sredstva u iznosu od oko 7,0 miliona
€, koja su obezbijeđena u okviru kreditnog aranžmana sa Abu Dabi Fondom. ugovorena vrijednost
radova je 6,0 miliona €, a preostalih milion € je namijenjen za projektovanje, nadzor, rješavanje
imovinsko-pravinih pitanja i druge aktivnosti.
Stanje projekta: Zaključeni su ugovori za izgradnju cjevovoda od Ćafa do Ulcinja (u dvije sekcije: Od
Ćafa do Dobrih Voda i od Dobrih Voda do Ulcinja) i radovi na izgranji objekata (prekidne komore i
pumpnih stanica). Završeni su radovi na prvoj sekciji cjevovoda u dužini od 3,7 km i položeno 7 km
cjevovoda na drugoj dionici dužine 14 km. Radovi na objektima su u toku. Očekivani rok za
završetak svih radova i puštanje sistema u funkciju je 1. jun 2012. godine.
Ocjena projekta - 4,341
2. Izgradnja vodovoda u Rožajama
Opis projekta: Projekat obuhvata rekonstrukciju postojećeg vodovoda i izgradnju rezovoara za
snabdijevanja pitkom vodom.
Potrebna sredstva i finansiranje: Vrijednost projekta na osnovu izrađenih glavnih projekata iznosi
2,59 miliona € od čega za izgradnju 2,36 miliona €. Do sada je za izradu planske i tehničke
dokumentacije utrošeno 150.000 € iz državnog i budžeta opštine Rožaje. Za realizaciju
predstojećih aktivnosti planirana su sredstva iz kreditnog aranžmana sa EIB-om u iznosu od oko 2
miliona € i donatorske pomoći Vlade Turske u materijalu u iznosu od 440.000 €.
Stanje projekta: Glavni projekat za rezervoar za vodu urađen je u avgustu 2010. godine, i isti je
revidovan. Takođe je urađen i revidovan Glavni projekat cjevovoda od izvorišta „Vrela Ibra“ do
rezervoara „Vukoser“ (2007.godine). Za izvođenje radova na oba objekta (rezervoar i cjevovod)
izdata je građevinska dozvola zaključno sa decembrom 2010. godine. Cjelokupna projektna
dokumentacija poslata je Evropskoj investicionoj Banci (EIB) radi davanja saglasnosti na
finansiranje projekta. EIB je dostavio komentare i pitanja vezano za dostavljenu dokumentaciju i
aktivnosti koje se odnose na pružanje zahtjevanih objašnjenja i informacija su u toku. Vezano za
elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, opština Rožaje treba da nadležnom organu uputi
zahtjev za dobijanje mišljenja o potrebi izrade istog.
Ocjena projekta - 3,075
3. Projekat vodosnabdijevanja gradske opštine Tuzi - rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju
Tuzi
Opis projekta: Organizovano vodosnabdijevanje u gradskoj opštini Tuzi odvija se od 60-tih godina
prošlog vijeka. Vodovodna mreža je izgrađena od azbestno cementnih i pocinčanih cijevi u kojima
-2-
se, usljed dotrajalosti, gube velike količine vode, što za posljedicu ima česte nestašice vode u
ljetnjem periodu. Sanacijom postojeće vodovodne mreže obezbijedila bi se racionalnija potrošnja
vode i stvorile mogućnosti za priključenje novih korisnika na sistem. Projektom je predviđena
sanacija 25,5 km mreže koja bi se realizovala u 3 faze - (1) rekonstrukcija mreže u zapadnom dijelu
naselja Tuzi u dužini od 12,5 km; (2) rekonstrukcija istočnog dijela u dužino od 7,5 km i (3)
rekonstrukcija vodovodne mreže u centralnom dijelu naselja u dužino od 5,5 km. Realizacijom
predviđenih aktivnosti stvaraju se uslovi za priključenje 6.800 novih potrošača.
Potrebna sredstva i finanisranje: Predračunska vrijednost projekta za završetak radova ba fazi II i
fazi III iznosi 1,5 miliona €. Sredstva su obezbijeđena iz kredita EIB-a.
Stanje projekta: Projekat se počeo realizovati još 2006. godine. Izgrađen je dio rezervoarskog
prpostora (rezervoar Vuksanlekići zapremine 800 m3), izgrađen je i opremljen bunar u
Vuksanlekićima kapaciteta 65 l/s i magistralni cjevovod Ø 250 u dužini od 5,5 km. Započeto je
širenje primarne i sekundarne mreže u djelovima gradske opštine Tuzi koji nemaju organizovano
vodosnabdijevanje, u dužini od 30 km. U toku 2011. godine, sredstvima koja je obezbijedio Glavni
grad Podgorica (680.000 €), započete su aktivnosti na rekonstrukciji vodovodne mreže naselja
Tuzi u dužino od 12,5 km. Urađena je kompletna projektna dokumentacija za fazu II i fazu III na
nivou glavnih projekata.
Ocjena projekta - 2,875
Prioritetni projekti koji će biti realizovani u 2012. ili 2013. godini
u zavisnosti od mogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava
1. Rekonstrukcija gradskog vodovoda „Krkori“ - Andrijevica
Opis projekta: Rekonstrukcija gradskog vodovoda „Krkori“, u dužini od 12 km svrstana je u
Višegodišnjim investicionim planom opštine Andirjevica za 2009-2013. godinu, kao jedan od
projekata sa najvećim prioritetom. Projektom je predviđena zamjena postojećih cementnoazbestnih cijevi čija upotreba, saglasno propisima EU, nije dozvoljena u sistemima
vodosnabdijevanja pijaćom vodom. S obzirom da se radi o kancerogenom materijalu, korišćenje
vode iz postojećeg cjevovoda predstavlja realnu opasnost po život i zdravlje stanovništva koje
koristi vodu iz ovog vodovoda. Predviđeno je da se sa ovog vodovoda snabdijevaju sva domaćinstva
sa gradskog područja Andrijevice i dio domaćinstava iz jednog broja mjesnih zajednica van grada.
Potrebna sredstva i finanisranje: Predračunska vrijednost radova na osnovu projektne
dokumentacije za rekonsturkciju gradskog vodovoda koju je uradila Opština Andrijevica, iznosi
802.000 €. Opština Andrijevica nema finansijske mogućnosti da učestvuje u ovom projektu. Postoji
mogućnost da se dio sredstava u iznosu od 500.000 € obezbjedi kroz donaciju američke Vlade.
Čeka se potvrda ovdobrenja ove donacije. Preostali dio sredstva nije obezbijeđen.
Stanje projekta: Urađen je i revidovoan glavni projekat.
Ocjena projekta - 3,221
2. Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Cetinja
Opis projekta: Procijenjeni gubici u vodovodnom sistemu Cetinja su na nivou od preko 80%.
Restrikcije vode su svakodnevne, a sistem nerentabilan, jer su zbog velike visinske razlike
vodoizvorišta u odnosu na potrošače, troškovi prepumpavanja vode prepumpava izuzetno visoki.
Ovaj projekat ima za cilj da poboljša vodosnabdijevanje Prijestonice i stvori pretpostavke za
ekonomski održivo funkcionisanje lokalnog vodovodnog i kanalizacionog preduzeća. U novembru
2010. godine formiran je Koordinacioni odbor za implementaciju Akcionog plana za rješavanje
pitanja vodosnabdjevanja Cetinja. Akcioni plan obuhvata pregled kratkoročnih i dugoročnih
ulaganja i mjera na rješavanju pitanja vosonabdjevanja Prijestonice. Kratkoročnim mjerama
obuhvaćene su: a) Program izmirenja prioritetnih dugovanja JP” Vodovod i kanalizacija” Cetinje; b)
Program stvaranja uslova za rad; c) Program očuvanja pogonske spremnosti; d) Program
-3-
dovođenja sistema u mjerno stanje; e) Program pripreme za mjerenje i detekciju iscurivanja; f)
Program mjerenja, CCTV inspekcije detekcije gubitka, sanacije i odlaganja kvarova; - ukupna
procijenjena finansijska sredstva za realizaciju navedenih mjera iznose 3,29 miliona €. Dugoročne
mjere obuhvataju aktivnosti na smanjenju gubitaka u mreži kao i sprovođenju mjera energetske
efikasnosti i osavremenjavanju upravljanja i održavanja sistema sa procijenjenom finansijskih
sredstva za realizaciju navedenih mjera u iznosu od 2,63 miliona €.
Potrebna sredstva i finanisranje: U postupku svođenja mjera obuhvaćenih Akcionim planom u
relnije okvire, definisane su neophodne mjere za koje je potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od
1,755 miliona €. Aplicirano je za sredstva PPF u iznosu od 200.000 €, odnosno WBIF u iznosu od
930.216 €, dok će se preostali dio sredstava obezbijediti iz kreduta Evropske investicione Banke.
Stanje projekta: Aktivnosti na izboru izrađivača studije izvodljivosti kojom će se izvršiti tehničkoekonomska analiza postojećeg stanja cjeliokupnog sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici
Cetinje su u toku. Nakon izrade studije izvodljivosti definisaće se obim radova na rekonstrukciji
sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici Cetinje i pristupiti iznalaženju izvora finansiranja za
njihovu realizaciju. Od tehničke dokumentaciju koja se odnosi na trenutno definisane mjere,
izrađen je Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda “PS Podgor – PS Višnjica” u aprilu 2010. godine
i isti je revidovan u maju 2010. godine. Za ostale mjere predstoji izrada potrebne tehničke
dokumentacije, kao neophodnog preduslova za njihovu realizaciju.
Ocjena projekta - 3,1655
3. Rekonstrukcija glavnog dovoda sirove vode Potpeć – Pliješ sa povratnim cjevovodom.
Opis projekta: Sa izvora Mandojevac - Zmajevac - Vrela voda za piće se azbest cementnim cijevima Ø
200, Ø 250 i Ø 400 transportuje do postrojenja za preradu pitke vode Pliješ, odakle se distribuira u
gradsku vodovodnu mrežu. Zbog dotrajalosti sistema za dovod vode umjesto projektaovanih 127
l/s na postrojenje dotiče svega 60 l/s vode, što je nedovoljno, pa se nedostajuća količina
obezbjeđuje iz akumulacije jezera Otilovići, koja je neuporedivo lošijeg kvaliteta i otežava rad
postrojenja Pliješ koje nije projektovano za takvu vodu. Zbog toga je voda za piće često zamućena i
neodgovarajućih drugih parametara.
Potrebna sredstva i finanisranje: Procijenjena vrijednost projekta je 5,6 miliona €. Sredstva za
finansiranje nijesu obezbijeđena.
Stanje projekta: Urađen je glavni projekat i revidovoan po starom Zakonu o planiranju i uređenju
prostora iz 2005. godine, zbog čega je potrebno ponovo izvršiti reviziju u skladu sa Zakonom o
uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08 i 34/11).
Ocjena projekta - 2,771
4. Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Žabljaka
Opis projekta: Kontinuitet u snabdijevanju vodom opštine Žabljak nije zadovoljavajući i česte su
restrikcije vode, naročito u periodu avgust-septembar. Osnovni cilj ovog projekta je stvaranje
uslova za poboljšanje sistema snabdijevanja vodom na području opštine Žabljak, dok su specifični
ciljevi, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, efektivnije upravljanje vodnim resursima, kao i
stvaranje pretpostavki za uspješno funkcionisanje nadležnog komunalnog preduzeća.
Potrebna sredstva i finansiranje: Ukupna vrijednost projekta i izvori finansiranja aktivnosti na
realizaciji projekta utvrdiće se naknadno, nakon izrade odgovarajuće projektne dokumentacije.
Stanje projekta: U toku je izrada Studija izvodljivosti i aktivnosti na izradi potrebne prostorno –
planske dokumentacije.
Ocjena projekta - 2,402
-4-
B – PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM
1. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Bar i Ulcinj
Opis projekta: Izgradnja sanitarne deponije, odnosno centra za upravljanje otpadom za opštine Bar
i Ulcinj relizuje se u okviru projekta MESTAP (Projekat ekološki osjetljivih turističkih oblasti) koji
finansira Svjetska banka. Deponija se gradi na lokaciji Možura na teritoriji opštine Bar na zemljištu
u državnom vlasništvu.
Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,144 miliona €. Prvom fazom
realizacije projekta obuhvaćeni su: nivelacija prostora, izrada podloge, izgradnja sistema ocjednih
voda, izgradnja sistema za sakupljanje i spaljivanje deponijskog gasa, infrastruktura deponije,
nabavka opreme za rad, izgradnja pristupnog puta. Sredstava potrebna za: izgradnju I faze
deponije, troškove revizije glavnog projekta, troškove konsultanta koji će vršiti nadzor nad
izvođenjem radova i troškove nabavke mobilne opreme (buldožer, kompaktor i sl.) iznose 8,2
miliona €. U okviru projekta MESTAP obezbijeđeno je oko 3,5 miliona €, pod tzv. IDA uslovima.
Preostali dio sredstava za realizaciju I faze obezbijeđen je iz novog kredita Svjetske banke saglasno
Ugovoru o dodatnom finansiranju projekta u iznosu od 4,5 miliona €. Na preporuku Svjetske banke,
projekat se realizuje po sistemu »projektuj i izgradi«, odnosno prema žutoj knjizi Fidic-a.
Stanje projekta: urađeni su Studija izvodljivosti sa idejnim rješenjem deponije i Elaborat procjene
uticaja na životnu sredinu na koji je dobijena saglasnost nadležnog organa, lokacija je prostornoplanski definisana (donesen je Urbanistički plan kojim je obuhvaćena i lokacija deponije); opštine
Bar i Ulcinj su donijele odluke o zajedničkom organizovanju poslova odlaganja otpada i formirale
zajedničko preduzeće koje će upravljati deponijom; završen je tenderski postupak i odabran
projektant i izvođač radova; ugvorena vrijednost radova na realizaciji I faze projekta je 4,3 miliona
€, bez PDV-a; urađen je glavni projekat, a njegova revizija je u završnoj fazi. U junu 2011. godine
otpočeli su radovi na izgradnji ovog objekta. Planirani završetak radova je april/maj 2012. godine.
EIB je izrazila spremnost da iz kredita za projekte iz oblasti upravljanja otpadom finansira
izgradnju reciklažnog centra, transfer stanica, sanaciju odlagališta i nabavku vozila za sakupljanje
otpada na teritoriji opština Bar i Ulcinj.
Ocjena projekta - 4,342
2. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine
Opis projekta: Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Nikšić, Šavnik i
Plužine predviđena je na teritojiji opštine Nikšić, na lokalitetu Budoš, udaljenom oko 3 km od
sadašnjeg gradskog odlagališta otpada.
Potrebna sredstva i finanisranje: Na osnovu Nacrta glavnog projekta, vrijednost investicije utvrđena
je 16,573 miliona €, od čega je za I fazu (izgradnja tijela deponije, nabavka opreme za deponiju i
izgradnja pristupnog puta) potrebno obezbijediti 9,212 miliona €. Izgradnja I faze deponije
finansiraće se iz kredita EIB-a namijenjenog projektima iz oblasti upravljanja otpadom.
Stanje projekta: Lokacija deponije je prostorno-planski definisana (Skupština opštine Nikšić je
usvojila Izmjene i dopune prostornog plana tokom novembra 2009. godine kojima se prostornoplanski definiše i lokacija deponije); zemljište je u privatnom vlasništvu (budući da više lica polaže
pravo vlasništva na zemljištu, u toku sudski postupak za dokazivanje prava vlasništva, uporedo je u
toku upravni postupak i očekuje se rješavanje ovog pitanja do kraja tekuće godine); opštine Nikšić,
Plužine i Šavnik osnovale su zajedničko preduzeće za upravljanje deponijom; urađeni su Studija
izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu; u toku je revizija glavnog
projekta; zbog izmjena u glavnom projektu, izvršenih radi povećanja kapaciteta deponije, radi se
novi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu; sredstva za angažovanje odabranog konsultanta
(COWI) za izradu ovog elaborata su obezbijeđena kroz WBIF (West Balkan Investment Framework)
2010.
Ocjena projekta - 4,3355
-5-
3. Izgradnja sistema ocjednih voda na deponiji „Livade“ u Podgorici
Opis projekta: Izgradnjom sanitarne deponije “Livade” u Podgorici nije riješeno pitanje ocjednih
voda iz deponije. Naime, sada se vrši recikulacija ocjednih voda u tijelo deponije iz posebnog
rezervoara čiji zidovi nijesu betorini i vodopropusni su. Zbog toga postoji realna opasnost da
ocjedne vode dopsiju u podzemne vode koje se nalaze ispod lokacije deponije i mora se uraditi
trajno rješenje koje predviđa izgradnju sistema za tretman tih nakon čega bi se ispustile u
kanalizaciju. Zbog negativnog uticaja otpadnih voda na životnu sredinu, ovaj projekat je od Glavnog
grada Podgorice i od strane Ministarstva ocijenjen urgentnim. Sistem ocjednih voda razrađen je u
okviru Glavnog projekta za izgradnju deponije.
Potrebna sredstva i finanisranje: Sredstva potrebna za izgradnju sistema procijenjena su na 2,13
miliona € od čega oko 2,06 miliona € za izgradnju (EIB je izrazila spremnost da podrži ovaj
projekat) i 70.000 za pripremu tendreske dokumentcije.
Stanje projekta: urađen je Elaborat procjene uticaja sanacije i urađenja gradske deponije “Livade”
na životnu sredinu i Projektni zadatak za izradu glavnog projekta sanacije, uređenja i izgradnje
gradske deponije “Livade”; takođe su urađeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i idejno
rješenje postrojenja za preradu procjednih voda; dokumentacija je proslijeđena EIB-u na mišljenje i
sugestije; ugovorena je tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije za izbor projektanta i
izvođača radova; urađen je Nacrt tenderske dokumentacije za izbor projekta i izvođača radova, kao
i tenderska dokumentacija za izbor nadzora nad izgradnjom i uskoro će bii dostavljen na
usaglašavanje EIB-u.
Ocjena projekta - 3,962
4. Sanacija neuređenog odlagališta otpada „Ćafe“ u opštini Bar
Opis projekta: Državnim planom upravljanja otpadom, predviđena je sanacija neuređenih
odlagališta otpada sa količinom otpada koja je veća od 1000 m3. Odlagalište “Čafe” bilo je zvanično
odlagalište otpada za opštinu Bar. Nalazi se uz morsku obalu, uz putni prevac Bar - Ulcinj i zbog
neadekvatnih uslova odlaganja, zatvoreno je od strane nadležne inspekcije.
Potrebna sredstva i finanisranje: prema Glavnom projektu visina investicije iznosi 3,705 miliona €.
Nakon odustajanja od finansiranja izgradnje deponije na Možuri, EIB je izrazila spremnost da
finansira ovaj projkekat. Iz kredita će se finansirati izvođenje radova i nadzor. Kroz program
tehničke podrške WBIF 2010 obezbijeđeno je 75.000 € za pripremu tenderske dokumentacije za
izbor izvođača radova.
Stanje projekta: urađen je Glavni projekat i odabran njegov revident; u toku je izrada elaborata
procjene uticaja na životnu sredinu; ugovorena je tehnička podrška za izradu tenderske
dokumentacije za izbor izvođača radova; obezbijeđena su potrebna sredstava za realizaciju
projekta.
Ocjena projekta - 3,628
5. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Pljevlja i Žabljak
Opis projekta: Saglasno strateškom master planu, predviđena je izgradnja zajedničke deponije za
opštine Pljevlja i Žabljak. Nakon odustajanja od prvobitno definisane lokacije deponije na lokalitetu
Jelin potok, Opština Pljevlja je kroz nedavno usvojeni PUP Pljevlja definisala novu lokaciju Repetitor.
Potrebna sredstva i finanisranje: Visina investicije, odnosno sredstva potrebna za realizaciju ovog
projekta biće poznata nakon izrade projektne dokumentacije. Sredstva za izgradnju deponije (I
faza) biće obezbijeđena iz kredita EIB.
Stanje projekta: lokacija deponije je prostorno - planski definisana; zemljište je u državnom
vlasništvu; nije urađena projektna dokumentacija; kroz podršku EU - WBIF 2010 obezbijeđen je
konsultant koji će raditi studiju izvodljivosti sa idejnim rješenjem i elaboratom procjene uticaja
deponije na životnu sredinu.
Ocjena projekta - 3,5045
-6-
Projekti koji se realizuju u okviru javno privatnog partnerstva
1. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Berane, Andrijevica, Rožaje i
Plav
Opis porjekta: Strateškim master planom za upravljanje otpadom predviđeno je da se za opštine
Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje gradi zajednička sanitarna deponije. Na osnovu Studije za izbor
lokacije za izgradnju deponije, Opština Berane se opredijelila da ovaj projekat realizuje na svojoj
teritoriji, na lokaciji “Vasov do”.
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema nacrtu Glavnog projekta vrijednost investicije iznosi 9,68
miliona €, od čega sredstva potrebna za realizaciju I faze iznose 7,8 miliona €. Aktivnosti u okviru I
faze projekta koje obuhvataju: nivelaciju terena, izradu podloge, izgradnju sistema ocjednih voda,
zatvaranje sanitarne kade, sakupljanje i spaljivanje gasa, izgradnju pristupnog puta, nabavku
opreme za deponiju i izgradnju reciklažnog centra. EIB nije podržala finansiranje izgradnje ove
deponje za potrebe četiri navedene opštine, iako su bile stvorene sve pretpostavke da se projekat
relativno brzo realizuje. U pregovorima sa EIB–om, postignuto je da EIB prihvati finansiranje
izgradnje deponije na lokaciji Vasov do, ali pod uslovom da ona služi potrebama sedam opština na
sjeveroistoku Crne Gore (Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac).
Opština Berane se, međutim, opredijelila da pitanje izgradnje deponije na Vasovom dolu rješava
kroz javno - privatno partnerstvo. Složenosti situacije u realizaciji ovog projekta, doprinosi i otpor
lokalnog stanovništva izgradnji deponije na odabranoj lokaciji.
Stanje projekta: u organizaciji Opštine Berane urađeni su Studija za izbor najpovoljnije lokacije za
sanitarnu deponiju za opštine Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje, Studija izvodljivosi za izgradnju
deponije i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu, na koji je pribavljena saglasnost
nadležnog organa; opštine su donijele odluku o zajedničkom organizovanju poslova odlaganja
otpada; lokacija «Vasov do» je prostornim planom opštine Berane određena za tu namjenu;
sredstvima uz pomoć Države urađen je Glavni projekat, a njegova revizija je u završnoj fazi; urađen
je Urbanistički projekat sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu. Opštine regiona su
angažovale Internacionalnu finansijsku korporaciju (IFC), članicu Svjetske banke, kao vodećeg
savjetnika po pitanju strukturiranja i implementacije javno privatnog partnerstva za regionalnu
sanitarnu deponiju Vasov do. IFC je u ime Opštine Berane objavila poziv za iskazivanje interesa za
realizaciju projekta (finansiranje, izgradnja i upravljanje regionalnim centrom) na koji se javilo šest
firmi (tri iz Italije, dvije iz Austrije i jedna iz Njemačke). Projekat je postavljen na osnovu ugovora o
koncesiji sa trajanjem 20 godina. U toku su pregovori oko realizacije zatvaranja finansijske
konstrukcije sa zainteresovanim kompanijama. U proceduri je priprema Koncesionog akta i
njegovog usvajanja od strane skupština opština regiona (Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica), izrada
tenderske dokumentacije i koncesionog ugovora. U postupku je pribavljanje građevinske dozvole i
procedura vezana za izbor najpovoljnijeg strateškog partnera za finansiranje, izgranju, upravljanje
deponijom i prikupljanje otpada. Očekuje se da će izgradnja ovog centra početi u prvoj polovini
2012. godine.
Ocjena projekta - 4,1735
Prioritetni projekti koji će biti realizovani u 2012. ili 2013. godini
u zavisnosti od mogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava ili drugih uslova
1. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i
Kolašin
Opis porojekta: Predviđeno je da se zajednička deponija za ova tri grada gradi na lokaciji Čelinska
kosa, na teritoriji opštine Bijelo Polje. Prvom fazom predviđena je izgradnja sanitarne kade,
prilaznog puta i potrebne infrastrukture.
-7-
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema nacrtu glavnog projekta, sredstva potrebna za izgradnju
deponije utvrđena su na iznos od oko 18.105 miliona €. Bilo je planirano da se potrebna sredstva za
realizaciju I faze projekta obezbijede iz kredita EIB, na osnovu Ugovora o finansiranju projekata iz
oblasti upravljanja otpadom, kojim je bilo predviđeno da se na sjevero-istoku Crne Gore finansira
izgradnja samo jedne deponije (EIB nije prihvatila da finansira izgradnju dvije deponije, u Bijelom
Polju i u Beranama, i opredijelila se za deponiju u Bijelom Polju). EIB je, međutim, zbog neslaganja sa
lokacijom deponije na Čelinskoj kosi, odustala od njenog finansiranja i to u trenutku kada su
završene sve pripremne aktivnosti i kada se moglo početi sa pripremanjem tenderske dokumntacije
za izbor izvođača radova.
U okviru IPA 2009 programa za izgradnju deponije u Bijelom Polju bilo je odobreno 4,0 miliona €.
Usljed prethodno navedenih izmjena plana realizacije ovog projekta, u dogovoru sa Delegacijom EU,
koja realizuje ova sredstva, dogovoreno je da se ona iskoriste za nabavku opreme za jačanje
tehničke opremljenosti komunalnih preduzeća u 14 opština u Crnoj Gori. Za sada izvori finansiranja
projekta još nijesu poznati.
Stanje projekta: sredstvima obezbijeđenim u kapitlnom budžetu urađeni su Studija izvodljivosti i
Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu, na koji je pribavljena saglasnost nadležnog
orgrana; urađena i revidovana Studija izvodljivosti; urađen je Glavni projekat i dostavljen revizionoj
komisiji; Opština Bijelo Polje donijela je odgovarajući prostorno planski dokument (lokalna studija
lokacija); zemljište je u privatnom vlasništvu; nijesu završene aktivnosti vezane za otkup zemljišta,
odnosno neriješeni su imovinsko -pravni odnosi.
Ocjena projekta - 3,719
2. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Budva, Kotor i Tivat
Opis projekta: Saglasno Strateškom master planu za upravljanje otpadom, za opštine Kotor, Budva i
Tivat predviđena je izgradnja zajedničke sanitarne deponije za odlaganje otpada. Polazeći od
rješenja u Studiji za izbor lokacije za izgradnju ove deponije, predviđeno je da se ista gradi na
lokaciji “Trešanjski mlin” na teritoriji opštine Kotor. Projektom je predviđena sanitarne izgradnja
deponije i reciklažnog centra. Zbog nemogućnosti opština da se dogovore o lokaciji za izgradnu
deponije, Vlada Crne Gore je utvrdila javni interes za vršenje komunalne djelatnosti izgradnje,
održavanja i korišćenja regionalne sanitarne deponije za ove tri opštine i predvidjela da se deponija
gradi na lokaciji Trešanjski mlin na teritoriji opštine Kotor. U skladu sa tim, urađena je potrebna
projektna dokumentacija.
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema podacima iz Glavnog projekta, ukupna vijednost investicije
iznosi 14,6 miliona €, pri čemu su za realizaciju I faze projekta potrebna sredstva u visini od 7,5
miliona € i ona će biti obezbijeđena iz kredita EIB. Projekat predviđa posebnu tehnologiju tretiranja
otada (baliranjem) prije njegovog odlaganja, kako bi se na najmanju mjeru sveli eventualni negativni
efekti deponije na životnu sredinu.
Stanje projekta: urađeni su Studija izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu
sredinu i na isti je pribavljena saglasnost; u postupku je procedura vezana za donošenje lokalnog
planskog dokumenta (lokalne studije lokacije); zbog protivljenja lokalnog stanovništva izgradnji
deponije na odabranoj lokaciji, urađena je komunikaciona strategija koja treba da omogući
promjenu stava građana sa ovog područja u pogledu izgradnje deponije; zemlište na kojem je
planirana gradnja deponija je u državnom i manjim dijelom u privatnom vlasništvu; Nacrt glavnog
projekta dostavljen je revizionoj komisiji na razmatranje (za usvajanje Glavnog projekta neophodno
je prethodno usvajanje prostorno planske dokumentacije i dobijanje urbanističko tehničkih uslova).
Ocjena projekta - 3,5015
6. Sanacija odlagališta otpada
Opis projekta: U Crnoj Gori je registrovano oko 50 nesanitarnih odlagališta na kojima je odloženo
više od 1.000 m3 otpada. U sklopu aktivnosti na uspostavljanju sistema upravljanja otpadom u
Crnoj Gori u skladu s evropskim standardima i direktivama i aktivnostima iz Strateškog master
-8-
plana za upravljanje otpadom, predviđena je sanacija postojećih gradskih odlagališta otpada, kao i
drugih odlagališta otpada sa deponovanom količinom otpada koja je veća od 1000 m3. Za sanaciju
ovih odlagališta potrebno je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju.
Potrebna sredstva i finanisranje: Budući da još uvijek nije urađena projektna dokumentacija,
vrijednost projekta nije poznata. Operativnim programom - Regionali razvoj 2012-2013 obuhvaćen
je projekat sanacije deset neuređenih odlagališta otpada u osam opština: Ulcinju, Bijelom Polju,
Kolašinu, Mojkovcu, Plavu, Rožajama, Plužinama i Pljevljima, što zanači da se očekuje da sredstva
za ove aktivnosti budu obezbijeđena od strane Evropske unije u okviru III komponente IPA
programa. Početak realizacije aktivnosti očekuje se u II kvartalu 2012. godine. Dio sredstava će se
obezbijediti iz kredita EIB za projekte iz oblasti upravljanja otapdom.
Stanje projekta: U toku je izrada projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti za sanaciju
nesanitarnog odlagališta.
Ocjena projekta - 3,225
7. Sanacija neuređenog odlagališta otpada „Vrtijeljka“ u opštini Cetinje
Opis projekta: U sklopu aktivnost vezanih za sanaciju neuređenih odlagališta otpada sa
deponovanom količinom otpada koja je veća od 1000 m3, predviđena je i sanacija odlagališta
“Vrtijeljka”. Projektom se predviđa sanacija nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka u Prijestonici
Cetinje, koje je u upotrebi više od 30 godina. Prema Strateškom Master planu za upravljanje
otpadom u Crnoj Gori, prosječna količina otpada koja se odlaže na godišnjem nivou na ovom
nesanitarnom odlagalištu iznosi 21.500 tona. Važno je naglasiti da Prijestonica Cetinje, saglasno
Strateškom master planu, ima mogućnost odlaganja otpada na deponiji u Podgorici.
Potrebna sredstva i finanisranje: Budući da još uvijek nije izrađena projektna dokumentacija, nije
poznata vrijednost projekta. Očekuje se da realizacija projekta bude podržana sredstvima kredita
Evropske investicione banke, shodno Ugovoru o finansiranju projekata iz oblasti upravljanja
otpadom.
Stanje projekta: ugovoreni su izrada komparativne analize modela sanacije odlagališta i
obezbijeđena tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. U
izradi je projektni zadatak za idejno rješenje sanacije i tenderske dokumentacije za izradu glavnog
projekta i sanacije.
Ocjena projekta - 3,224
8. Izgradnja sanitarne deponije za opštinu Herceg Novi
Opis projekta: Strateškim master planom za upravljanje otpadom razmatrana su alternativna
rješenja za odlaganje otpada sakupljenog na teritoriji opštine Herceg Novi. Prvo je podrazumijevalo
regionalno rješenje ovog pitanja sa opštinama Kotor, Budva i Tivat, a drugo izgradnju lokalne
sanitarne deponije na lokaciji Duboki do u opštini Herceg Novi. Polazeći od problema u konačnom
definisanju lokacije za zajedničku deponiju za ove četiri opštine i protivljenja opštine Kotor da se
deponija gradi na lokalitetu Trešanjski mlin, Opština Herceg Novi je preduzela aktivnosti na
stvaranju uslova za izgradnju deponije za svoje potrebe. Zbog toga je izgranja sanitarne deponije za
opštinu Herceg Novi svrstana je u grupu prioritetnih projekata uz uslov da se pitanje odlaganja
otpada sakupljenog na teritoriji ove opštine ne riješi u okviru regionalne sanitarne deponije za
opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi.
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema Studiji izvodljivosti ukupna vrijednost projekta je 5,4
miliona €, od čega je za realizaciju I faze potrebno obezbijediti 2,6 miliona €.
Stanje projekta: urađena je Studija izbora lokacije, kojom je kao najpovoljnija odabrana lokacija
Duboki do; takođe je urađena i revidovana Studija izvodljivosti i donesen prostorno - planski
dokument za prostor na kojem je predviđena izgradnja deponije; zemljište je u državnom vlsništvu.
Predstoji izrada Glavnog projekta i Elaborata procjene uticaja deponije na životnu sredinu, koji će
se uporedo raditi.
Ocjena projekta - 2,7285
-9-
C – PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA
Polazeći od strateških planskih dokumenata u ovoj oblasti i nivoa pripremljenosti projektne
dokumentacije za pojedine projekte, u nastavku se daje lista prioritetnih projekata iz oblasti
upravljanja otpadnim vodama.
1. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini
Nikšić
Opis projekta: Izgradnja, odnosno rekonstrukcja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
realizuje se na lokaciji u KO Straševina u Studencima, koja se nalazi u zahvatu Prostornog plana
„Nikšić“. U dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže,
projektom je obuhvaćena rehabilitacija 4,5 km kanalizacione mreže u gradskom području; faza I
proširenja kolektora u gradskom centru u dužini 11,8 km; faza II izgradnje priključnih vodova u
gradskom centru u dužini 11,5 km; rehabilitacija kolektora u tunelu između grada i postrojenja u
dužini od 1,3 km i postavljanje 300 m cijevi za evakuaciju prečišćenih voda.
Potrebna sredstva i finanisranje: Sredstva potrebna za realizaciju navedenih aktivnosti, prema
idejnom projektu za PPOV i glavnom projektu za kanalizacionu mrežu, iznose 19,15 miliona (14,25
miliona € za PPOV; 3,5 miliona € za kanalizacionu mrežu; 1,34 miliona € za konsultantske usluge, i
70,000 € za izradu potrebne tehničke dokumentacije). Izgradnja postrojenja će se finansirati iz
kredita Evropske investicione banke (EIB), prema finansijskom planu za projekte u oblasti voda i
upravljanja otpadnim vodama, zaključenom na iznos od 57 miliona € i to (14,25 miliona € za
postrojenje i 1,34 miliona € za konsultantske usluge). U okviru IPA 2009 programa, obezbijeđeno je
3,5 miliona € za izgradnju kanalizacione mreže.
Stanje projekta: U dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju PPOV, urađeni su i revidovani Studija
izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja PPOV na životnu sredinu; odabrani konsultant uradio je
idejni projekat i tendersku dokumentaciju na bazi čega je izvršen izbor izvođača radova po sistemu
„design & build“. Najpovoljniji ponuđač bio je španski konzorcijum „Aqualia Hidroterm”, sa kojim je
4. maja 2011.godine zaključen ugovor za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda. Vrijednost Ugovora iznosi 14.247.151,64 € i istim su obuhvaćene dvije partije, koje
podrazumijevaju izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od 12.660.785,47
€ i projektovanje i izgradnju tunela za evakuaciju otpadnih voda sa priključcima u iznosu od
1.586.366,17 €. „Aqualia Hidroterm” je zvanično započela realizaciju Ugovora 24.juna 2011. godine
i u toku je izrada Glavnog projekta za PPOV (do kraja godine se očekuje da će isti biti završen i
revidovan). Sredinom septembra 2011.godine započeti su pripremni radovi na izgradnji PPOV
(uklanjanje objekata starog postrojenja koje nije u funkciji).
Za dio projekta koji se odnosi na izgradnju kanalizacione mreže, postupak javnih nabavki sprovela
je Delegacija Evropske unije; ugovor sa odabranim izvođačem radova, teče od 1. februara 2010.
godine, a rok za završetak radova je 18 mjeseci. Međutim, zbog kašnjenja u realizaciji od strane
izvođača radova (Alpine Bau - Austrija), rok za završetak projekta pomjeren je za 1. maj 2012.
godine. Završena I i II faza Glavnog projekta za rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže i
revidovana u julu 2011. godine.
Ocjena projekta - 4,686
2. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u
Pljevljima
Opis projekta: Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja
obuhvata tri segmenta: rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Ćehotine, čime se sprečava
plavljenje rijeke i obezbjeđuju uslovi za postavljanje trase glavnog kolektora; izgradnju glavnog
kolektora i izgradnju PPOV na obali rijeke Ćehotine, na udaljenosti od oko 4 km zapadno od centra
grada na lokaciji predviđenoj PUP-om Pljevja. Zemljište je dijelom u privatnom i crkvenom
- 10 -
vlasništvu. Projektom „Rekonstrukcije i uređenja korita rijeke Ćehotine“, za koji je izrađen i
revidovan glavni projekat, predviđena je regulacija korita u dužini od 5 km.
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema podacima iz Studije izvodljivosti, ukupna vrijednost
projekta iznosi 12,0 miliona € (PPOV je 6 miliona €, kanalizacina mreža 2,5 miliona € i radovi na
koritu rijeke Ćehotine 3,5 miliona €). U okviru programa podrške zemljama u procesu pristupanja
Evropskoj uniji – Infrastructure project facility/Municipal windlow (IPF MW), od ukupno 5,0
miliona €, (koliko je Crnoj Gori odobreno kao bespovratna pomoć za izgradnju postrojenjâ za
prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima, Bijelom Polju, Cetinju i Plavu) za izgradnju postrojenja u
Pljevljima opredijeljeno je 1,5 miliona €. Za ovaj projekat obezbijeđeno je i 3,5 miliona € iz
programa IPA 2010. Preostala sredstva za izgradnju postrojenja obezbijediće se iz kredita EIB.
Stanje projekta: dosadašnjim aktivnostima u dužini od 1 km realizovan je dio projekta koji se
odnosi na uređenje korita rijeke Ćehotine; za projekat izgradnje glavnog gradskog kolektora
urađen je i revidovan glavni projekat, kojim je je predviđena izgradnje kolektora dužine 4 km; do
sada je izgrađeno 800 m kolektora za atmosferske vode i 700 m kolektora za fekalne vode; urađen
je i revidovan idejni projekat za izgradnju PPOV na bazi kojeg je urađena tenderska dokumentacija
za izbor izvođača radova i dostavljena EIB na saglasnost; nakon pribavljanja saglasnosti raspisaće
se tender za izbor izvođača radova po sistemu „design & build“; urađen je i Elaborat procjene
uticaja PPOV na životnu sredinu i pribavljena saglasnost na isti; urađen je ekspropriacioni elaborat.
Ocjena projekta - 4,530
3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i nastavak izgradnje pojedinih
segmenta kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine Herceg Novi
Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju PPOV i 33 km vodovodne i kanalizacione mreže sa 13
pumpnih stanica i podmorskim ispustom.
Potrebna sredstva i finanisranje: Sredstva potrebna za izgradnju PPOV i segmenata vodovodne i
kanalizacione mreže iznose 27,272 miliona € (izgradnja postrojenja 9,82 miliona € i izgradnja
kanalizacione mreže, pumpnih stanica, podmorskog ispusta i vodovodne mreže 15,22 miliona € i
konsultantske usluge 2,232 miliona €). U okviru kredita KfW banke obezbijeđena su sredstva u
iznosu od 13,70 miliona €, a Vlada Crne Gore je preuzela obavezu da, shodno članu 1 tačka 1.2.
Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008. godine, obezbijedi 4,26
miliona €. Nedostajuća sredstva iznose 7,09 miliona € i obezbjeđivaće se u periodu gradnje
postrojenja iz drugih izvora, uglavnom iz budžeta Opštine.
Stanje projekta (PPOV): urađena je studija izvodljivosti, kojom je preporučena tehnologija
prečišćavanja, vrsta građevinskih radova i procjena troškova; urađeno je idejno rješenje projekta;
sprovedeni su istražni radovi; urađen je i revidovan funkcionalni (nivo idejnog) projekat; urađen je
Elaborat procjene uticaja postrojenja na životnu sredinu i pribavljena saglasnost na isti;
pripremljena je tenderska dokumentacija i završena tenderska i evaluaciona procedura; izvještaj sa
procesa vrednovanja pristiglih ponuda (tehničkih i finansijskih) na tenderu pozitivno je ocijenjen
od strane KfW banke.
Stanje projekta (kanalizaciona mreža): završena i usvojena pripremna studija, sprovedeni su
istražni radovi; urađen je i revidovan glavni projekat; pripremljena je tenderska dokumentacija i
završen pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača radova, a nakon toga i tenderska procedura i
vrednovanje pretkvalifikovanih ponuđača u dijelu tehničke ponude; u toku je rad tenderske
komisije na vrednovanju finansijskih ponuda nakon čega slijede: pribavljanje saglasnosti KfW
banke na rezultate vrednovanja, predugovorno pregovaranje i potpisivanje Ugovora sa
najpovoljnijim ponuđačem.
Ocjena projekta - 4, 343
- 11 -
4. Nastavak izgradnje pojedinih segmenta kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine
Kotor
Opis projekta: Projektom je je obuhvaćena izgranja kanalizacionog sistema u Dobroti (Kamp-SvStasije); rehabilitacija kanalizacionog sistema u Starom gradu, izgradnja sekundarnog
kanalizacionog sistema Tabačina – Kamp, rehabilitacija podmorskog ispusta Trašte, rehabilitacija
vodovodnog sistema u Dobroti, izgradnja prve faze kanalizacionog sistema Muo-Prčanj-Stoliv i
izgradnja pet pumpnih stanica. Izgradnja 28 km duge kanalizacione i vodovodne mreže je od
preduslova za funkcionisanje PPOV i ima za cilj da spriječi izlivanje otpadnih do kojeg dolazi zbog
uskih grla u sistemu i da omogući povezivanje na kanalizacioni sistem djelova grada koji sada
nijesu povezani.
Potrebna sredstva i finanisranje: Vrijednost projekta je 5,06 miliona €; iz kredita KfW banke
obezbijeđena su sredstva u iznosu od 3,13 miliona €; Vlada Crne Gore je preuzela obavezu da,
shodno članu 1 tačka 1.2. Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008.
godine, obezbijedi 1,34 miliona €, a nedostajuća sredstva u iznosu od 0,6 miliona € će se tokom
perioda realizacije projekta obezbijediti iz budžeta Opštine.
Stanje projekta: Radovi su započeli 20. jula 2011. godine i teku planiranom dinamikom. Tokom dva
mjeseca izvođenja radova položeno je 1.788 m cjevovoda, što predstavlja 7,2% završenosti
Projekta. Kvalitet do sada izvedenih radova je na zadovoljavajućem nivou.
Ocjena projekta - 4,316
5. Izgradnja postrojenja za prečišćvanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Opis projekta: Paralelno sa odvijanjem Faze III Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja
otpadnih voda, tokom 2010. godine započela je realizacija Faze IV Projekta koja obuhvata izgradnju
zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat sa pripadajućom
infrastrukturom. Projekat izgradnje zajedničkog postrojenja je zahtjevan regionalni projekat po
čijem će se završetku stvoriti tehnički uslovi za prečišćavanje otpadnih voda opština Kotor i Tivat.
Postrojenje će se raditi na teritoriji opštine Tivat.
Potrebna sredstva i finanisranje: Izgradnja pomenutog postrojenja se finansira iz kredita KfW
banke, iz faze IV. Pored izgradnje PPOV sa ispustom, projektom je obuhvaćena sanacija i zamjena
postojećih kanalizacionih cijevi i izgradnja novih. Lokacija postrojenja je određena na teritoriji
opštine Tivat. Saglasno Studiji izvodljivosti potrebna sredstva za realizaciju ove investicije iznose
16,1 miliona €. (14,54 miliona € za PPOV i 1,56 miliona € za konsultantske usluge). Projekat se
finansira iz kreditnih sredstava KfW banke u iznosu od 6,95 milion eura, a ostatak iz budžetskih
sredstava Opštine Kotor i Tivat.
Stanje projekta: urađena je Studija izvodljivosti; lokacija je prostorno - planski definisana (PUP-om
opštine Tivat predviđena je lokacija za izgradnju PPOV); lokacija je u državnom vlasništvu1;
odabran je konsultant za izradu projektne i tenderske dokumentacije i vođenje nadzora nad
izgradnjom objekata); za PPOV su izdati urbanističko-tehnički uslovi. Izvori finansiranja su
definisani. Konsultantska kompanija je pripremila idejno rješenje zajedničkog postrojenja i
pretkvalifikacioni tenderski dokument. Pretkvalifikaciona tenderska procedura je zaključena: 23.
septembra 2011. godine i započeo je proces vrednovanja 8 pristiglih ponuda. Kompanija „Poyry“ je
nakon pauze prouzrokovane nedefinisanim imovinsko – pravnim odnosima 22. septembra 2011.
godine nastavila sa istražnim radovima na predviđenoj lokaciji za budućeg PPOV. Planirano je da
radovi započnu tokom 2012. godine. zbog privremene zabrane na osnovu zahtjeva mještana za
restituciju postoje izvjesni problemi imovinsko - pravne prirode.
Ocjena projekta - 4,183
1
Pred Osnovnim sudom u Kotoru se vodi spor radi utvrđivanja prava vlasništva.
- 12 -
6. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenta kanalizacione
infrastrukture na teritoriji opštine Bar
Opis projekta: U okviru Faze III Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda
na Crnogorskom primorju, u Baru je predviđena izgradnja PPOV sa ispustom, sanacija i zamjena
postojećih kanalizacionih sistema i izgradnja novih (33,4 km kanalizacione mreže i 4 pumpne
stanice i jedan rezervoar). Projektom je, pored izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda, predviđena sanacija i zamjena postojećih kanalizacionih cijevi i izgradnja nove mreže.
Potrebna sredstva i finanisranje: Troškovi izgradnje PPOV i segmenata kanalizacione mreže iznose
25,63 miliona € (14,07 miliona € PPOV i 11,56 miliona € kanaliazciona i vodovodna mreža).
Projekat se realizuje uz podršku kredita KfW banke u skladu sa Ugovorom koji je potpisan u
decembru 2007. godine, između Vlade Crne Gore i KfW banke. Za ovaj projekat iz kredita KfW
banke opredijeljeno je 19,66 miliona € (7,43 miliona € obaveza vraćanja Vlada CG shodno članu 1
tačka 1.2. Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008. godine, a 12,23
miliona €, obaveza vraćanja Opština Bar); nedostajuća sredstva iznose 5,97 miliona € i
obezbijediće se iz budžeta Opštine ili drugih izvora. Lokacija postrojenja je definisana DUP-om;
zemljište je u državnom vlasništvu.
Stanje projekta: U cilju stvaranja preduslova za izgradnju PPOV, do sada je urađena studija
izvodljivosti, kojom je pedložena tehnologija prečišćavanja, vrsta građevinskih radova i procjena
troškova; urađeno je idejno rješenje projekta; sprovedeni su istražni radovi; urađen je funkcionalni
(nivo idejnog) projekta za PPOV i glavni projekat za kanalizacionu i vodovodnu mrežu; urađen je
elaborat procjene uticaja postrojenja na životnu sredinu i pribavljena saglasnost na isti;
pripremljena je tenderska dokumentacija i završen pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača
radova na izgradnji PPOV i kanalizacine mreže i pumpnih stanica; KfW banka je dala saglasnost na
evaluaciju ponuda; Opština Bar je donijela odluku o zaduživanju za realizaciju ovog projekta.
Ocjena projekta - 3,785
7. Izgradnja I faze kanalizacionog sistema na Luštici i unapređenje vodosnabdijevanja
Opis projekta: Na Luštici je planira gradnja velikih razvojnih kapaciteta, zbog čega je neophodno na
kvalitetan način riještiti pitanje otpadnih voda. Realizaciojom faze I projekta izgradnje
kanalizacionog sistema na Luštici obuhvaćen je centralni i sjeverni dio poluostrva (naselja Krašići i
Đuraševići). Projekat obuhvata izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže ukupne dužine 27,8 km
(sekundarna kanalizaciona mreža, dužine 7 km, glavni kolektor, dužine 8 km), sa šest pumpnih
stanica u naseljima u kojima do sada nije postojao nikakav kanalizacini sistem i u kojima su se
otpadne vode, kratkim ispustima, ispuštale dirktno u more. Sistem će biti povezan na postrojenje za
prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.
Potrebna sredstva i finanisranje: Saglasno projektnoj dokumentaciji, vrijednost projekta iznosi
5,965 miliona €. Sredstva su obezbijeđena iz kredita KfW banke i budžeta Opštine Tivat.
Stanje projekta: do sada su sprovedeni istražni radovi; urađen je i revidovan glavni projekat;
pripremljena je tenderska dokumentacija i zaključen tender za izbor izvođača radova. U toku je i
finalna faza evaluacione procedure; izbor najpovoljnijeg ponuđača biće poznat nakon dobijanja
saglasnosti KfW banke. Nakon obebzjeđivanja saglasnosti KfWa uslijediće predugovorno
pregovaranje, potpisivanje Ugovora i početak radova do kraja godine.
Ocjena projekta - 3,718
8. Aktivnosti vezane za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata
kanaliazcione mreže u opštini Danilovgrad
Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja oko 30 km kanalizacione mreže u prigradskim
naseljima, ugradnja 5 crpnih stanica, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa
kapacitetom od 6.000 ES u prvoj fazi, poboljšanje sistema za vodosnadbijevanje, uključujući
izgradnju novog vodovoda Filendar-Branelovica-Velja Paprat u dužini od 2,3 km, zamjenu i
proširenje 40 godina stare vodovodne cijevi za 1.000 domaćinstava, modernizacija vodne crpne
- 13 -
stanice i zamjena azbest cijevi. U ovom trenutku, prikupljena otpadna voda se bez prethodnog
tretmana, gravitacionim tokom, ispušta u rijeku Zetu.
Potrebna sredstva i finanisranje: Shodno Studiji ekološkog i socijalnog uticaja i tehničke i ekonomske
analize za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i poboljšanje vodosnabdjevanja, ukupna
vrijednost investicije iznosi 5,35 miliona eura, čime je obuhvaćena izgradnja PPOV i izgradnja
kanalizacione mreže u iznosu od 4,506 miliona € i sistema vodosnabdijevanja u iznosu od 0,844
miliona €. Pretpostavljeni izvori finansiranja su: kredit EBRD saglasno Ugovoru o kreditu
zaključenim između države Crne Gore i EBRD u iznosu od 5,3 miliona eura. Ugovorom o kreditu
predviđena su i grant sredstva za podršku u implementaciji projekta i za finansiranje nadzora nad
izvođenjem radova u iznosu od 375.000 €, kao i grant za unaprijeđenje finansijskog i operativnog
učinka preduzeća koje će upravljati vodama u opštini Danilovgrad u iznosu od 200.000 eura. U toku
je obezbjeđivanje tehničke podrške kroz fond IPF TA za izradu idejnog projekta i EIA za izgradnju
PPOV u vrijednosti od 200.000 eura, pa se ukupna vrijednost projekta uvećava na 6,125 miliona €.
Na osnovu međunarodnog tendera koji je objavila EBRD, zaključen je ugovor za obezbjeđenje
tehničke podrške jedinici za implementaciju projekta za pripremu tenderske dokumentacije i
nadzor nad izvođenjem radova. Bespovratna sredstva obezbijedila je, posredstvom EBRD, Vlada
Republike Češke.
Stanje projekta: Usvojena je prostorno planska dokumentacija za lokaciju „Landže“ na kojoj je
predviđena izgradnja PPOV. Zemljište je zvanično u vlasništvu opštine; izrađena je Studija
ekološkog i socijalnog uticaja i tehnička i ekonomska analiza u junu 2010. godine (naručena i
finansirana od srtane EBRD kao studija opravdanosti); urađen je Generalni projekat za izgradnju
PPOV, u februaru 2008. godine i glavni pojekat za vodovodnu (u novembru 2010.godine) i
kanalizacionu mrežu, u pojasu rekonstrukcije magistralnog puta M18 (u novembru 2010. godine).
Ocjena projekta - 3,213
9. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Plužinama
Opis projekta: Na osnovu obaveze, nastale prije 35 godina po osnovu izgradnje hidroelektrane,
Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić je bila u obavezi da Opštini Plužine isplati 11,5 miliona € iz
kojih bi se realizovao niz projekata na području Pive. Prema sporazumu zaključenom između
Elektroprivrede i Opštine Plužine, jedna od prioritetnih obaveza je izgradnja postrojenja za
prečišćavnje otpadnih voda u Plužinama.
Potrebna sredstva i finanisranje: Vrijednost projekta biće poznata nakon završetka studije
izvodljivosti čija izrada je u toku. Dio sredstava za realizaciju projekta obezbijediće se iz obaveza
EPCG, a nedostajuća sredstva, zavisno od njihove visine, iz kredita EIB.
Stanje projekta: Tokom 2001. godine urađen je generalni projekat za izgradnju PPOV; lokacija
predviđena za izgradnju PPOV obuhvaćena je postojećim Detaljnim urbanističkim planom;
zemljište je u državnom vlasništvu; u završnoj fazi je izrada Studije izvodljivosti za izgradnju PPOV
i kanalizacione mreže. Nije prihvaćen predlog kojim je bilo predviđeno da EPCG uplati potrebna
sredstva opštini Plužine već je postignut dogovor, koji je ugovorno regulisan, da EPCG sama
realizuje preostale obaveze prema opštini Plužine. EPCG će u okviru ovih aktivnosti obezbijediti
sredstva za izgradnju postrojenja i izbršiti otkup zemljišta na parceli u privatnom vlasništvu na
lokaciji predviđenom DUP-om za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otapdnih voda.
Ocjena projekta - 2,616
Projekti koji se realizuju u okviru javno privatnog partnerstva
1. Opština Budva je sa austrijskom firmom WTE zaključila ugovor o javno privatnom partnerstvu za
izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i isti je počeo da se realizuje.
- 14 -
Prioritetni projekti koji će biti realizovani u 2012. ili 2013. godini
u zavisnosti od mogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava ili drugih uslova
1. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u
opštini Bijelo Polje
Opis projekta: Saglasno studiji izvodljivosti, pitanje upravljanja otpadnim vodama u opštini Bijelo
Polje treba da se riješi izgradnjom PPOV kapaciteta 40.000 ES, koji će se realizovati fazno i
odgovoarajuće kanalizacione mreže. Studijom je predviđena i izgradnja glavnog kolektora do
postrojenja u Potkrajcima, Strojtanica, kao i intervencije na poboljšanju kanalizacione mreže
(eliminacija ukrštenih odvoda atmosferskih i kanalizacionih voda, zamjena cijevi, eliminacija
nezakonitih priključaka i ponovna priključenja, priključenje na novi sistem otpadnih voda). Za ove
aktivnosti predviđena su potrebna sredstva u iznosu od 1,81 milion €.
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema Studiji izvodljivosti, ukupna vrijednost investicije iznosi
7,25 miliona € od čega 3,68 miliona € za izgradnju PPOV, a 3,57 miliona € za izgradnju gradskog
kolektora i kanalizacione mreže. Projekat će se finansirati iz kredita EIB i sredstava obezbijeđenih
iz IPA 2011 u iznosu od 3,55 miliona € (izgradnja kanalizacione mreže). I za ovaj projekat dio
sredstava obezbijeđen je u okviru programa podrške zemljama u procesu pristupanja Evropskoj
uniji – Infrastructure project facility/Municipal windlow (IPF MW), u izonsu od 1,5 miliona €.
Stanje projekta: urađena je Studija izvodljivosti; zaključen je ugovor o izradi Elaborata procjene
uticaja na životnu sredinu i idejnog projekta za izgradnju postrojenja na osnovu kojeg će se
raspisati tender za izbor izvođača radova po sistemu „design & build“. Izrada ovih dokumenata je u
završnoj fazi nakon čega će uslijediti revizija. Lokacija za izgradnju postrojenja je prosorno-planski
definisana. Zemljište na kojem je predviđena izgradnja PPOV je u vlasništvu Opštine Bijelo Polje,
tako da nema neriješenih pitanja imovinsko-pravne prirode. U dijelu izgradnje kanalizacione mreže
biće biće identifikovane trase za izgradnju, nakon čega će, eventualno, biti potrebno izvršiti
eksproprijaciju zemljišta na pojedinim dionicama.
Ocjena projekta - 4,000
2. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenta kanalizacione
infrastrukture na teritoriji opštine Cetinje
Opis projekta: Studijom izvodljivosti za izgradnju PPOV i glavnog kolektora, predviđena je izgradnja
PPOV u Dobarskom selu, do kojeg bi se otpadne vode dovodile kroz poseban tunel, izgrađen za ove
namjene, i rekonstrukcija i proširenje kanalizacione mreže. Planirani kapacitet PPOV (u prvoj fazi)
je 20.000 ES; dužina kanalizacione mreže je 15,6 km.
Potrebna sredstva i finanisranje: Vrijednost projekta prema Studiji izvodljivosti je 11,44 miliona €.
Ovim iznosom je obuhvaćena izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju PPOV, izgradnja
PPOV i nadzor nad izgradnjom za PPOV u iznosu 6,39 miliona €, kao i izrada tehničke
dokumentacije potrebne za izgradnju kanalizacione mreže fekalnih i atmosferskih otpadnih voda,
izgradnja kanalizacione mreže i nadzor nad izgradnjom za kanalizacionu mrežu u iznosu 5,04
miliona €. Sredstva za realizaciju projekta obezbijediće se iz kredita EIB u iznosu od 6,22 miliona €
za izgradnju i nadzor nad izgradnjom za PPOV i kanalizacionu mrežu; granta IPF MW u iznosu od
900.000 € za izgradnju PPOV i IPA 2011 grant sredstva u iznosu 3,2 miliona € za izgradnju
kanalizacione mreže €, dok je preostali dio u iznosu od 30.000 € obezbjeđen iz državnog budžeta
za izradu prostorno planske dokumentacije, kao i za izradu idejnog projekta za izgradnju PPOV i
kanalizacione mreže i reviziju idejnog projekta; ovaj projekat je uvršten u Operativni program IPA
2011 - 2013. godine.
Stanje projekta: završeni su i revidovani Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i Elaborat procjene
uticaja na životnu sredinu i dobijanja Saglasnost na isti; raspisan je tender i sprovedena procedura
odabira obrađivača Idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže; nije još urađena
prostorno planska dokumentacija; poznati su izvori finansiranja.
Ocjena projekta - 3,384
- 15 -
3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u
opštini Plav
Opis projekta: Studijom izvodljivosti predviđena je izgradnja postrojenja za prešišćavanje otpadnih
voda kapaciteta od 18.000 ES (dvije linije po 9.000 ES), rekonstrukcija i proširenje kanalizacione
mreže u opštini Plav i naselju Gusinje u dužini od 5,8 km i izgradnja zasebnih paketnih jedinica za
naseljena mjesta koja nisu obuhvaćena kolektorima za centralno postrojenje. Trenutno se otpadne
vode bez prethodnog tretmana direktno ispustaju u rijeku Lim. Osnovna svrha projekta i glavni
razlog za pokretanje investicije u sistem za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini
Plav je zaštita Plavskog jezera.
Potrebna sredstva i finanisranje: Shodno studiji izvodljivosti za izgradnju postrojenja i
kanalizacione mreže, aproksimativna vrijednost projekta iznosi 10,5 miliona €, i ovim je
obuhvaćena je izgradnja postrojenja u iznosu od 6,4 miliona €, izgradnja kanalizacione mreže u
iznosu od 2,9 miliona € i glavnog kolektora u iznsu od 0,7 miliona €, izrada projektne
dokumentacije za izgradnju PPOV u iznosu od 210,000 €, kao i nadzor nad izvođenjem radova za
izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u iznosu od 290,000 €.
Projekat će se finansirati iz kredita EIB-a u iznosu od 5,8 miliona, IPF MW u iznosu od 0,7 miliona €
i IPA 2012, u iznosu od 3,7 miliona € i PPF u iznosu od 300.000 €. (Imajući u vidu značaj izgradnje
postrojenja za stanje životne sredine u plavskoj opštini, posebno u dijelu zaštite voda Plavskog
jezera, Ministarstvo je projekat izgradnje ovog postrojenja takođe uvrstilo u Opretivni programom
IPA 2011-2013.).
Stanje projekta: urađena je i revidovana Studija izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja PPOV na
životnu sredinu; urađen je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i dobijena je saglasnost na
isti; odabran je obrađivač lokalnog planskog dokumenta za prostor na kojem se nalazi lokacija
PPOV; u pripremnoj fazi je izrada idejnog projekta; definisani su izvori finansiranja.
Ocjena projekta - 3,359
4. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u opštini
Berane
Opis projekta: Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama i kanalizacionom mrežom u
opštini Berane, izrađena je u decembru 2010 godine i predviđa izgradnju PPOV kapaciteta 47.000
ES na lokaciji Donji Talum, kanalizacione mreže dužine 73 km i ulaganja u proizvodnju,
prečišćavanje i distribuciju vode za piće, kao neophodan uslov optimizacije vodovodno
kanalizacionog sistema u Beranama.
Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,82 milion €. Ovim iznosom je
obuhvaćena izrada potrebne dokumentacije za izgradnju PPOV, izgradnja i nadzor nad izgradnjom
PPOV u iznosu od 5,8 miliona €, kao i izrada potrebne dokumentacije za izgradnju, izgradnja i
nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže u iznosu od 5,71 miliona €. Projekat će se finansirati iz
kredita EIB-a u iznosu od 5,8 miliona € (izgradnja i nadzor nad izgradnjom za PPOV) i sredstava
obezbijeđenih iz IPA 2012 u iznosu od 5,422 miliona € (izgradnja kanalizacione mreže); preostala
sredstva u iznosu od 310.000 € opredijeljena su za izradu potrebne tehničke dokumentacije, od
kojih je 110.000 € iz državnog budžeta predviđeno za izradu Elaborata procjene uticaja na životnu
sredinu za izgradnju PPOV i za reviziju idejnog projekta za izgradnju PPOV i glavnog kolektora, a
200,000 € je obezbijeđeno iz sredstava PPF-a za izradu idejnog projekta za izgradnju PPOV i
glavnog kolektora.
Stanje projekta: urađena je Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV; u toku je izrada Studije lokacije i
Idejnog projekta; imajući u vidu značaj izgradnje postrojenja za stanje životne sredine u opštini
Berane, posebno u dijelu zaštite voda rijeke Lim, Ministarstvo je projekat izgradnje ovog
postrojenja takođe uvrstilo u Operativni programom IPA 2011-2013.
Zemljište na kojem je predviđena izgradnja PPOV je većinskim dijelom u privatnom vlasništvu, tako
da je potrebno raditi na rješavanju imovinsko pravnih pitanja.
- 16 -
U septembru je potpisan ugovor sa odabranim obrađivačem idejnog projekta za koji se očekuje da
bude revidovan i usvojen do kraja 2. kvartala 2012 godine. Urađen je projektni zadatak za izradu
Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i očekuje se da će do kraja 2011. godine biti zaključen
ugovor sa odabranim obrađivačem.
Ocjena projekta - 3,235
5. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenta kanalizacione
infrastrukture na teritoriji opštine Ulcinj
Opis projekta: Tehničko rješenje izgradnje PPOV dato u Studiji izvodljivosti predviđa ispuštanje
prečišćenih voda u kanal Port Milena. Budući da se radi o osjetljivom području, Studijom je
razmatrana izgradnja uređaja sa tercijarnim sistemom prečišćavanja. Lokacija postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda predviđena je na području Ulcinjskog polja.
Potrebna sredstva i finanisranje: S obzirom na visok nivo prečišćavnja koji se zahtijeva, izgradnja
postrojenja u Ulcinju predstavlja vrlo skupu investiciju zbog čega je predviđena fazna izgradnja
postrojenja. Saglasno Studiji, vrijednost investicije za fazu I je 19,8 miliona €. Početak Faza II je
predviđen za 2021. godinu.
Za kanalizacionu mrežu odnosno njeno proširenje i rekonstrukciju i glavni kolektor otpadnih voda,
nije rađena potrebna tehnička dokumentacija. Procjena je da bi investicija u izgradnju kompletne
kanalizacione mreže u opštini iznosila 12 miliona €. Ministarstvo održivog razvoja i turizma
obezbijedilo je sredstva potrebna za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju kanalizacione mreže
za naselja Bijela gora, Totoši, Donja Bratica, koja gravitiraju području Port Milena. Takođe, sa ciljem
definisanja aktivnosti i mjera za ekološku sanaciju i očuvanje područja Port Milena, ugovorena je
izrada Analize dokumentacije koja se odnosi na to područje. Oba dokumenta su završena i
revidovana.
Stanje projekta: Studija izvodljivosti za postrojenje u Ulcinju urađena je u maju 2009. godine;
Studija sadrži idejni projekat; tokom 2009. godine urađen je i Elaborat procjene uticaja postrojenja
na životnu sredinu i na isti je pribavljena saglasnost nadležnog organa; nijesu definisani izvori
finansiranja za realizaciju projekta; nijesu riješena imovinsko - pravna pitanja u vezi sa zemljištem
na lokaciji na kojoj je predviđena gradnja PPOV. Lokacija još uvijek nije prostorno planski
definisana (predviđena je GUP-om Ulcinja, ali nije razrađena kroz planski dokument nižeg reda).
Sredstva za izradu prostorno planskog dokumenta su obezbijeđena u kapitalnom budžetu, ali još
uvijek nijesu započete aktivnosti na njegovoj izradi.
Ocjena projekta - 3,175
2. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacine mreže u opštini
Kolašin
Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
izgradnja kanalizacione mreže i mreže za poboljšanje sistema za vodosnabdjevanje u opštini
Kolašin. U ovom trenutku, otpadne vode se, bez prethodnog tretmana, ispuštaju u rijeku Taru.
Potrebna sredstva i finanisranje: Shodno studiji izvodljivosti za razvoj vodovodnog i kanalizacionog
sistema opštine Kolašin, aproksimativna vrijednost osnovnog projekta iznosi 4,8 miliona €, čime je
obuhvaćena komponenta vodosnabdjevanja u vrijednosti od 1 milion €, izgradnja prve faze
postrojenja za tretman otpadnih voda (kapaciteta 4,000 ES) u iznosu od 0,9 miliona €, izgradnja
kanalizacione mreže i glavnog kolektora u iznosu od od 2,2 miliona €, izrada projektne
dokumentacije za PPOV i kanalizacionu mrežu u iznosu od 460,000 €, kao i nadzor nad izvođenjem
radova za izgradnju PPOV i kanalizacione i vodovodne nmreže mreže u iznosu od240.000 €.
Pretpostavljeni izvori finansiranja: još nijesu definisani ali postoji mogućnost korišćenja sredstava
iz kredita EIB-a; u okviru IPF TA 2009 obezbijeđena su sredstva u iznosu od 200.000 € za izradu
studije izvodljivosti.
Stanje projekta: urađena je studija izvodljivosti; u pripremnoj fazi je izrada elaborata procjene
uticaja na životnu sredinu; nijesu obezbijeđeni izvori finansiranja; identifikovane su dvije lokacije
- 17 -
za izgradnju postrojenja: lokacija Breza i lokacija Bakovići, pri čemu druga lokacija nije predviđena
Generalnim urbanističkim planom opštine Kolašin.
Ocjena projekta - 2,413
3. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacine mreže u opštini
Rožaje
Opis projekta: Shodno strateškom Master planu za upravljanje otpadnim vodama u centralnom i
sjevernom regionu Crne Gore, projektom se predviđa izgradnja postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda, izgradnja kanalizacione mreže i izgradnja glavnog kolektora. Izgradnja PPOV u
Rožajama ima značaj za očuvanje rijeke Ibra.
Potrebna sredstva i finanisranje: Procjena potrebnih sredstava za realizaciju projekta biće poznata
nakon što se uradi odgovarajuća projektna dokmentacija (studija izvodljivosti, elaborat procjene
uticaja na životnu sredinu, idejni projekat) i prostorno-planska dokumentacija. U okviru WBIF-a
obezbijeđena je podrška izradi studije izvodljivosti u iznosu od 200.000 €, a iz kapitalnog budžeta
finansira se izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. U okviru IPA 2011 programa
obezbijeđena su sredstva za izradu Idejnog projekta, a početak njegove izrade planiran je za II
kvartal 2012. godine. Operativnim programom - Regionali razvoj 2012-2013 obuhvaćen je projekat
izgradnje PPOV i kanalizacione mreže u Rožajama za koji je predviđen iznos od 1,48 miliona €.
Stanje projekta: U toku je izrada studije izvodljivosti; u pripremnoj fazi je izrada elaborata procjene
uticaja na životnu sredinu; nijesu obezbijeđeni izvori finansiranja, u završnoj fazi je izrada PUP-a
Rožaje kojim će se prostorno-planski definisati lokacija budućeg postrojenja.
Ocjena projekta - 2,321
4. Izgradnja segmenata kanalizacione mreže u opštini Žabljak
Opis projekta: Izgradnja segmenata kanalizacione mreže u Žabljaku ima veliki značaj za očuvanje
životne sredine u ovoj opštini.
Potrebna sredstva i finanisranje: Procijenjeno je da bi za realizaciju projekata bilo potebno
obezbijediti 1,52 miliona €. U zatvaranju konstrukcije finansiranja računa se na kredit EIB, sredstva
Opštine i pomoć Vlade Crne Gore. Sporazumom o razvojnoj pomoći između Crne Gore i Slovenije
definisna je mogućnost da se za projekat izgradnje PPOV sa dovodnim kolektorom izdvoji 750.000
€, u vidu donacije.
Stanje projekta: GUP-om i nacrtom PUP-a opštine Žabljak, predviđena je lokacija za izgradnju PPOV
na Žabljaku. DUP-om opštine Žabljak predviđena je izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije. U
završnoj fazi je izrada Studije izvodljivosti za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.
Izrada studije je ugovorena u aprilu 2011. godine sa predviđenim periodom izrade od 4 mjeseca.
Izvori finansiranja nijesu definisani.
Ocjena projekta - 2,306
- 18 -
Ukupna
vrijednost
projekta
NAZIV PROJEKTA
A
Izvori finansiranja
Krediti
Domaći
Vodovod Andrijevica
Vodosnabdijevanje Cetinja
Vodovod Rožaje - Rekonstrukcija glavnog
cjevovoda i izgradnja rezervoara
Projekat vodosnabdijevanja gradske opštine
Tuzi (faza II i III)
Vodovod Pljevlja
Vodosnabdijevanje Žabljaka
UKUPNO – A
2011
2012
2012
2013
kasnije
2012
2013
kasnije
2012
2013
kasnije
2012
2013
kasnije
2012
2013
kasnije
2012
2013
kasnije
4.0002
7.000
Ukupno
3.000
802
1.755
4.000
3.000
602
200
500
200
200
1.555
n/a
2.590
2.0004
500
1.500
1.500
1.500
1.500
5.600
5.600
n/a
19.247
3.000
n/a
150
9303
625
4405
n/a
6.500
602
200
1.755
1.090
1.500
5.600
n/a
19.247
102
200
1.500
150
do kraja 2011. godine biće realizovano oko 65% projekta, odnosno radovi u vrijednosti od oko 4,5 miliona €
aplicirano za sredstva WBIF
4
Opština Rožaje je uložila u izradu projektne dokumentacije 150.000 €, a materijal u vrijednosti od 440.000 € donirala je TIKA
5
obezbijeđeno u prethodnom periodu
3
Fondovi EU
i dr. donac.
Nedostajuća
sredstva
VODOSNABDIJEVANJE
Izgradnja regionalnog vodovoda za
Crnogorsko primorje od rezervoara Ćafe do
prekidne komore Bijela Gora u Ulcinju
2
Sredstva
potrebna za
završetak
projekta
2.070
6.527
5.600
n/a
19.247
Ukupna
vrijednost
projekta
NAZIV PROJEKTA
B
Izgradnja deponije u Nikšiću
Izgradnja deponije u Beranama
Izgradnja deponije u Kotoru
Izgradnja deponije u Bijelom Polju
Izgradnja deponije u Pljevljima
Sanacija odlagališta „Ćafe”
Deponija „Livade”, Podgorica-ocjedne vode
Sanacija odlagališta “Vrtijeljka
Izgradnja deponije u Herceg Novom
Sanacija odlagališta
Nabavka opreme za komunalna preduzeća
UKUPNO – B
Javno - privatno partnerstvo
II faza realizacije
8
II faza realizacije
9
IPA 2009
7
Izvori finansiranja
Krediti
Domaći
Fondovi
EU i dr.
donac.
JPP6
Nedostaju
ća
sredstva
Ukupno
UPRAVLJANJE OTPADOM
Izgradnja deponije u Baru
6
Sredstva
potrebna
za
završetak
projekta
2011
2012
II faza
2012
2013
II faza
2012
2013
II faza
2012
2013
II faza
I faza
II faza
I faza
II faza
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
kasnije
2012
13.144
16.573
1.500
6.500
5.144
4.200
5.012
7.361
10.300
10.300
14.600
7.500
7.100
18.105
n/a
3.705
2.130
n/a
5.400
n/a
4.000
87.957
1.500
6.300
200
5.1447
4.200
5.012
7.3618
10.300
10.300
7.100
0
7.500
7.100
18.105
7.500
18.105
n/a
n/a
n/a
18.105
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
805
730
2.900
1.600
530
2.900
1.600
530
n/a
2.600
2.800
n/a
4.000
87.957
805
2.900
1.600
530
n/a
2.600
2.800
n/a
n/a
30.272
n/a
75
n/a
n/a
1.500
6.500
5.144
4.200
5.012
7.361
n/a
200
n/a
4.0009
4.075
10.300
43.110
5.400
n/a
4.000
87.957
u 000 eura
Ukupna
vrijednost
projekta
NAZIV PROJEKTA
C
Nikšić
PPOV i kanal.
Izgradnja kanalizacione mreže
Konsultantske usluge
19.160
Izrada tehničke dokumentacije
Pljevlja
PPOV i mreža
Izgradnja PPOV
Izgradnja kanalizacione mreže
12.000
Uređenje korita Ćehotine
Izgradnja PPOV
Herceg Novi
Izgradnja kanalizacione mreže
PPOV i mreža
Konsultantske usluge
Izgradnja kanalizac. i vodovodne
Kotor
mreže
kanalizac.mreža
Konsultantske usluge
Tivat - Luštica
Izgradnja kanalizac. i vodovodne
kanalizacija
mreže - faza I
Izgradnja PPOV
Bar
Izgradnja kanaliz. i vodov. mreže
PPOV i mreža
Konsultantske usluge
Izgradnja PPOV
Bijelo Polje
PPOV i mreža
Izgradnja kanalizacione mreže
odnosi se na troškove u 2011. i 2012. godini pri ćemu
IPA 2010
IPF MW 2008
13
Obaveza Opštine Herceg Novi
14
odnosi se na troškove u 2011. i 2012. godini pri ćemu
15
Obaveza Opštine Herceg Novi
16
odnosi se na troškove u 2011. i 2012. godini pri ćemu
17
obuhvaćeni troškovi u 2011 i 2012. godini
18
opaveza Opštine Kotor
19
odnosi se na troškove u 2011. i 2012. godini pri ćemu
20
IPF MW 2008
21
IPA 2011
11
Period realizacije
Izvori finansiranja
Krediti
Fondovi Nedost.
Domaći EU i drugi sredstva
grantovi
2012
2013
Kasnije
Ukupno
UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
Izgradnja PPOV i
10
Sredstva
potrebna
za
završetak
projekta
27.272
7.805
14.250
3.500
14.250
1.340
1.340
70
6.000
2.500
3.500
70
3.50011
1.50012
2.500
1.000
3.500
9.820
15.220
2.232
3.000
5.290
500
1.636
2.89413
8.410
2.720
4.09015
7.010
3.131
2.232
1.341
795
5.965
27.930
7.250
5.965
2.53818
795
5.965
14.070
14.070
11.560
2.300
3.680
11.560
će u 2011. godini biti utrošeno oko 1.637 €.
12
će u 2011. godini biti utrošeno oko 1.927 €.
će u 2011. godini biti utrošeno oko 2.720 €.
će u 2011. godini biti utrošeno oko 1.973 €.
9.000
300
1.000
14.250
40
1.340
70
1.100
1.500
4.900
1.000
1.500
6.54714
2.000
3.273
10.88016
1.48817
4.340
744
5.92019
1.090
7.010
530
265
795
7.956
20
1.150
3.500
5.965
2.180
3.570
4.100
3.50010
70
6.000
2.500
3.500
9.820
15.220
2.232
5.965
6.114
14.070
10.861
699
11.560
2.300
1.50020
2.000
200
300
3.480
2.300
3.680
3.55021
570
3.000
3.570
NAZIV PROJEKTA
C
Ukupna
vrijednost
projekta
Sredstva
potrebna
za
završetak
projekta
Cetinje
PPOV i mreža
Plav
PPOV i mreža
Izrada dokumentacije
Izgradnja PPOV
Izgradnja kanalizacione mreže
Izrada planske dokumentacije
Izgradnja PPOV
Izgradnja kanalizacione mreže
Izrada projektne dokumentacije
Izgradnja PPOV i nadzor
11.820
11.460
10.500
Kotor / Tivat
Danilovgrad
PPOV i mreža
2012
2013
Kasnije
Ukupno
310
5.800
110
20022
310
250
5.550
310
5.800
288
5.422
5.710
30
150
2.200
4.040
30
6.390
1.600
3.340
5.040
5.800
288
5.42223
5.710
30
6.390
5.490
90024
5.046
1.840
3.20025
100
5.800
21026
79027
210
660
2.000
3.930
210
6.590
3.70028
370
1.100
2.230
3.700
7.270
7.270
14.540
780
200
780
1.560
200
210
6.590
30
14.540
6.960
7.58029
16.100
Konsultantske usluge
Izrada tehničke dokumentacije
Izgradnja PPOV i kanal.mreže
Izgradnja vodovodne mreže
6.125
Nadzor
1.560
200
4.506
844
375
Jačanje kapaciteta preduzeća
Ulcinj
Izgradnja PPOV
Izgradnja kanalizacione mreže
Plužine
Izgradnja PPOV
IPF TA
IPA 2012
IPF MW
25
IPA 2011
26
PPF (ukupno 300.000 €)
27
IPF MW:700.000 € + 90.000 PPF
28
IPA 2012
29
Obaveza Opštine Tivat
30
IPF TA
31
Grant EBRD
32
procijenjana vrijednost potrebnih sredstava
33
sredstva obezbjeđuje Elektroprivreda Crne Gore AD
24
Fondovi Nedost.
Domaći EU i drugi sredstva
grantovi
3.700
Izgradnja kanalizacione mreže
Izgradnja PPOV
23
Krediti
Period realizacije
UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
Berane
PPOV i mreža
22
Izvori finansiranja
1.560
20030
5.350
57531
200
31.800
n/a
19.800
12.00032
n/a
5.350
5.350
375
375
200
n/a
n/a
n/a
n/a33
n/a
31.800
200
n/a
n/a
31.800
n/a
n/a
n/a
31.800
n/a
NAZIV PROJEKTA
C
Izgradnja kanalizacione mreže
Kolašin
PPOV i mreža
Izrada tehničke dokumentacije
Izgradnja PPOV
Izgradnja kanalizacione mreže
Izgradnja vodovodne mreže
Nadzor
Rožaje
PPOV i mreža
Izrada dokumentacije
Izgradnja PPOV i kan.mreže
UKUPNO – C
35
Sredstva
potrebna
za
završetak
projekta
1.520
1.520
Izvori finansiranja
Krediti
Period realizacije
Fondovi Nedost.
Domaći EU i drugi sredstva
grantovi
2012
2013
Kasnije
Ukupno
UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
Žabljak kanalizacija
34
Ukupna
vrijednost
projekta
WBIF
IPA 2013
4.800
n/a
201.507
460
900
2.200
1.000
240
(200)
n/a
201.507
750
260
770
200
750
260
200
900
2.200
1.000
240
n/a
n/a
104.224
15.987
(200)34
1.41835
36.654
900
2.200
1.000
240
n/a
46.432
770
75.327
57.843
n/a
68.337
1.520
460
900
2.200
1.000
240
(200)
n/a
201.507
3. PREGLED MIŠLJENJA DOBIJENIH OD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
SA OBRAZLOŽENJIMA MINISTARSTVA
OPŠTINA ANDRIJEVICA
Opština Andrijevica ukazuje na zastoj u projektu jer još uvijek nije dobijena zvanična potvrda američke
vlade o sufinansiranju projekta u iznosu od 500.000 €, na koji iznos je postojala načelna saglasnost o
učešću u projektu rekonstrukcije gradskog vodvoda „Krkori“ i traži da se budžetom za 2012. godinu
predvide sredstva za finansiranje ovog projekta.
Takođe traže pomoć u izradi projektne dokumentacije za izgradnju „kolektora za prečišćavanje otpadnih
voda sa gradskog područja opštine“.
Stav Ministarstva: Projekat rekonstrukcije vodovoda Krkori rangiran je kao drugi prioritetni projekat u
okviru projekata vodosnabdijevanja. Projekat je bodovan pod pretpostvkom da je obezbijeđen dio
sredstava zbog čega je tako visoko rangiran. Prema urađenoj projektnoj dokumentaciji za izgradnju
vodovoda potrebno je 802.000 € i teško je obezbijediti cio iznos sredstava za njegovu realizaciju tim prije
što su sredstva u kapitalnom budžetu ograničena. Dio sredstava mogao bi se obezbijediti iz kredita
Evropske investicione banke, ali bi Opština Andrijevica trebalo da provjeri da li je još uvijek moguća
donacija američke vlade.
Što se tiče izrade dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nije dostavljeno
dovoljno podataka da bi se projekat vrednovao. Ipak, sigurno je da se radi o projektu koji ne može biti
jedan od prioriteta u 2012. godini.
OPŠTINA BERANE
Imajući u vidu činjenicu da je Državnim planom upravljanja otpadom pedviđena sanacija odlagališta
otpada na kojima se nalazi više od 1.000 m3 otpada, Opština Berane je predložila da se u projektom
sanacije odlagališta obuhvati zvanično gradsko odlagalište otpada na Vasovom dolu, za šta su, prema
podacima dobijenim od Opštine, potrebna sredstva u iznosu od 1,54 miliona €.
U vezi sa projektom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže, opština
Berane je ukazala da su Studijom izvodljivosti za izgradnju postrojenja predložene investicije u
proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode za piće i predložili da se u okviru pregleda prioritentnih
projekata predvidi i realizacija ovih investicija, kao i rekonstrukcija i izgradnja nove atmosferske
kanalizacije.
Stav Ministarstva: Budući da će se sanitarna deponija za opštine Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje graditi
na lokaciji Vasov do, na kojoj se nalazi sadašje gradsko odlagalište otpada, projektom izgradnje sanitarne
deponije treba da budu obuhvaćeni radovi na zbrinjavanju postojećeg otpada i da te aktivnosti budu
sastavni dio ugovora o koncesiji. Zbog prethodnog, sanacija postojećeg odlagališta otpada se ne može
posmatrati kao poseban projekat.
Kada je u pitanju sugestija koja se odnosi na vodosnabdijevanje, Idejni projekat, čija izrada je u toku, treba
da predloži obim aktivnosti na izgradnji vodovone infrastrukture neophodne za optimalan rad
vodovodno-kanalizacionog sistema Berana.
PRIJESTONICA CETINJE
Prijestonica Cetinje nije imala novih predloga projekata koji bi se uvrstili u ovaj dokument. Primjedbe i
sugestije koje su dali su se odnosile na potrebu korigovanja visine investicije za projekat izgradnje
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rješavanja pitanja vodosnabdijevanja Cetinja.
Stav Ministarstva: U poglavlju II izvršena je korekcija u visinama investicionih ulaganja za projekat
izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rješavanja pitanja vodosnabdijevanja Cetinja u
skladu sa datim primjedbama.
OPŠTINA DANILOVGRAD
Opština Danilovgrad ukazuje da je projektom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i
segmenata kanaliazcione mreže obuhvaćena i izgradnja dijela vodovodnog sisetema, iako je Pregled
prioritetnih projekata strukturiran tako da postoji poseban dio koji obrađuje projekte iz oblasti
vodosnabdijevanja.
Stav Ministarstva: Kod projekata kod kojih su sistemi vodosnabdijevanja obrađeni u okviru projektne
dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jer njihova izgradnja predstavlja
neohodan uslov za funkcionisanje sistema otpadnih voda, ovi projekti su posmatrani kao cjelina i tako će
se realizovati.
OPŠTINA KOTOR
Opština Kotor je saglasna sa Predlogom prioritetnih projekata.
OPŠTINA MOJKOVAC
Opština Mojkovac je predložila da se u prioritetne projekte uvrsti izrada planske dokumentacije za
projekat razdvajanja fekalne i atmosferske kanaliazacije u gradskom jezgru opštine Mojkovac i realizacija
ovog projekta, kako bi se rasteretilo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je urađeno u okviru
projekta sanacije jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.
Stav Ministarstva: Podaci koje je dostavila Opština Mojkovac nedovoljni su da bi se projekat uvrstio u
Pregled prioritetnih projekata.
OPŠTINA PLAV
Opština Plav je predložila da se u Pregled prioritetnih projekata uvrsti Projekat zaštite Plavskog jezera, a
opis projeka koji su dali ukazuje na potrebu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Stav Ministarstva: U poglavlju II – C ovog dokumenta kako desetorangiran u oblasti upravljanja otpadnim
vodama nalazi se Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata
kanalizacione mreže u opštini Plav.
- 25 -
OPŠTINA PLUŽINE
Opština Plužine nije imala primjedbi na Predlog prioritetnih projekata, samo je dala pojašnjenja o
odnosima sa Elektroprivredom Crne Gore u vezi sa realizacijom projekta izgradnje postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda, koje su uvrštene u tekst koji se odnosi na ovaj projekat.
GLAVNI GRAD PODGORICA
Glavni grad Podgorica predložio je da se u Pregled prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne
infrastrukture u 2012. godini uvrste sljedeći projekti:
1. Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja
u Podgorici i izgradnja primarne kolektorske mreže fekalne kanalizacije na području Glavnog
grada Podgorice;
2. Projekat centralnog gradskog rezervoara zapremine 20.000 m3 i tranzitnog cjevovoda od
vodoizvorišta „Mareza“ do budućeg rezervoara;
3. Projekat rekonstrukcije crpne stanice „Mareza 1“;
4. Projekat vodosnabdijevanja GO Tuzi - rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Tuzi.
Podaci o projektima:
Izgradnja novog PPOV, kolektorske mreže i tretman kanalizacionog mulja
Postojeće PPOV je u funkciji od 1978. godine i nedovoljnog je kapaciteta (55.000 ES) što za posljedicu ima
da se ne mogu preraditi sve otpadne vode - svega 60% od ukupne vode koja dođe na postrojenje biva
biološki obrađena, dok se 40% obradi samo mehanički. Dešava se da se sva voda ne može obraditi ni na
prethodno opisan način već se direktno ispušta u rijeku Moraču, što za posljedicu ima prevođenje voda
rijeke Morače iz klase A1 u klasu A2.
Postojeći kanalizacioni sistem grada Podgorice pokriva oko 32% teritorije obuhvaćene GUP-om. Procenat
prikljčenja objekata kolektivnog stanovanja na kanalizacionu mrežu iznosi oko 94%, dok za individualne
stambene objekte ona iznosi 6,7%. Projektat podrazumijeva izgradnju novog PPOV kapaciteta 275.000 €
sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja i blizini Kombinata aluminijuma i izgradnju 38 km
kolektora kanalizacije u djelovima grada koji nijesu pokriveni ovom vrstom instalacija. Ujedno, pojektom
je predviđeno i širenje sekundarne kanalizacione mreže i njihovo spajanje sa već izvedenom mrežom.
Zbog svojeg obima i specifičnosti, projekat je obrađivan kroz više dokumenata: Fizibiliti studija odvođenja
i prečišćavanja optadnih voda Glavnog grada Podgorice (2003. godina - donacija u iznosu od 210.000 €);
Generalno rješenje odvođenja otpadnih voda sa studijom opravdanosti (2008. god.; 70.000 €); Fizibiliti
studija vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog grada Podgorice (2011.god.;
300.000 €; Studija je revidovana); Studija glavnih kolektora fekalne kanalizacije Glavnog grada Podgorice
(50.000 €)
U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za novo PPOV (izrada idejnog rješenja). S obzirom
na velike količine kanalizacionog mulja koje nastaju u procesu prečišćavanja otpadnih voda, koje ne mogu
da se odlažu na deponiji, planirano je da se vrši njegovo spaljivanje. Očekuje se da bi projekat mogao da
počne da se realizuje u drugoj polovini 2012. godine, a da se završi do kraja 2014. godine.
Potrebna sredstva za realizaciju projekta: izgradnja PPOV sa obradom kanalizacionog mulja - 32 miliona €
i izgradnja kolektorske mreže sa pratećim objektima - 27 miliona €. Prema podacima dobijenim od JP
„Vodovod i kanalizacija“ Podgorica EIB je izrazila spremnost da finansira 50% navedenog projekta.
Pretpostavka je ovog predueća da će se kroz mehanizam granta obezbijediti dodatnih 20 - 25% ukupne
vrijednosti investicije.
(Projekat je ocijenjen ocjenom 3,343)
- 26 -
Izgradnja centralnog gradskog rezervoara zapreminie 20.000 m3 i tranzitnog cjevovoda sa vodoizvorišta
„Mareza“ do budućeg rezervoara
Obzirom da se vodovodni sistem Podgorice širi veoma brzo, postavilo se pitanje stabilnosti sistema i
njegove pripremljenosti da odgovori budućim zahtjevima Glavnog grada. Rezervoarski prostor
vodovodnog sistema Podgorice iznosi 3 - 4 % od dnevnih potreba, što je malo u odnosu na standarde.
Direktna posljedica nedostatka rezervoarskog prostora jeste nestašica vode u prigradskim naseljima i
rubnim djelovima grada. Cilj projekta je poboljšanje vodosnabdijevanja Glavnog grada i stabilizacija
pritiska u vodovodnom sistemu. Projekat obuhvata izgradnju rezervoarskog prostora 20.000 m3 i
tranzitnog cjevovoda dužine 10 km, prečnika Ø 800. Projekat rezervoara je obrađen kroz Fizibiliti studiju
vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog grada Podgorice. U toku je izrada
Idejnog projekta magistralnog cjevovoda od vodoizvorišta Mareza do rezervoara koji treba da bude
završen do kraja ove godine. U dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju rezervoara, potrebno je uraditi
studiju lokacije i projektnu dokumentaciju. Početak realizacije projekta planiran je za 2013. godinu, a
završetak do kraja 2015. godine. Procijenjena vrijednost projekta je 15 miliona €. Prema podacima
dobijenim od JP „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica EIB je izrazila spremnost da finansira 50% navedenog
projekta. Pretpostavka je ovog predueća da će se kroz mehanizam granta obezbijediti dodatnih 20 - 25%
ukupne vrijednosti investicije.
(Projekat je ocijenjen ocjenom 2,191)
Projekat rekonstrukcije crpne stanice Mareza 1
Na vodoizvorištu Mareza sa kojeg se vodom snabdijeva 65% stanovnika Glavnog grada nalaze se dva
objekta za potiskivanje vode - crpna stanica Mareza 1 i crpna stanica Mareza 2. U ovom trenutku se uz
podršku japanske vlade realizuju aktivnosti na rekonstrukciji CS Mareza 2. Crpna stanica Mareza 1
smještena je u objektu izgrađenom 50-tih godina prošlog vijeka, a ugrađena mašinska oprema potiče iz
60-tih, 80-tih i 90-tih godina i potrebno je zamijeniti. Transformatorski blok je instaliran 70-tih godina i
potrebna mu je detaljana rekonstrukcija. Cilj projekta je dovođenje u puno funkcionalno stanje ove crpne
stanice, a primjenom odgovarajućih tehnoloških rješšenja i ušteda elekrične energije. Sa ovog objekta
vodom se snabdijeva i veliki dio potrošača sa područja danilovgradske opštine.
Projekat rekonstrukcije CS Mareza 1 je obuhvaćen dugoročnim planom razvoja komunalne infrastrukture
Glavnog grada, do 2020. godine. Urađen je glavni projekat koji sadrži konstruktivnu i hidrološku fazu i
mašinski i elektro dio (2007. godine). Tokom 2007. i 2009. godine urađen je dio planiranih aktivnosti koje
se odnose na elektro radovae u vrijednosti od 150.000 €. Predračunska vrijednost projekta iznosi 2
miliona €.
(Projekat je ocijenjen ocjenom 3,061)
Projekat vodosnabdijevanja gradske opštine Tuzi - rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Tuzi
Podaci o prpojektu dati su u dijelu u poglavlju II - A.
Stav Ministarstva: Cijenimo da su predloženi projekti veoma bitni, ali zbog visine sredstava potrebnih za
njihovu realizaciju (projekat prečišćavanja otpadnih voda sa pripadajućim primarnom kolektoriskom
mrežom i postrojenjem za tretman kanalizacionog mulja - 59 miliona €, projekat izgradnje rezervoara i
tranzitnog cjevovoda - 15 miliona €, projekat CS „Mareza 1 - 2 miliona € i projekat vodosnabdijevanja
gradske opštine Tuzi - 1,5 miliona €) nije realno očekivati da se preporuči da se projekti finansiraju iz
kredita Evropske investicione banke kojim su, saglasno Finanijskom ugovoru za projekat „Vode i
kanalizacija Crne Gore - B, obezbijeđena sredstva u ukupnom iznosu od 57 miliona €. S obzirom na već
postignuti dogovor sa Evropskom investicionom bankom o finansiranju projekata vodosnabdijevanja u
gradskim opštinama Golubovci i Tuzi, projekat vodosnabdijevanja gradske opštine Tuzi uvršten je u listu
prioritetnih projekata. Nije jasno iz predloga JP „Vodovod i kanalizacija“ na koja sredstva EIB-a i
donatorska sredstva se računalo u realizaciji prva tri projekta. Kako Glavni grad Podgorica i Ministarstvo
finansija imaju posebnu komunikaciju sa EIB-om po pitanju realizacije projekata koji se realizuju u
- 27 -
Glavnom gradu, nezavisno od Ministarstva održivog razvoja i turizma, smatramo da ukoliko Glavni grad
ima kapaciteta za zaduživanje na njegovim je organima da donesu takvu odluku. Međutim, ukoliko Glavni
grad u ovom trenutku nema tih kapaciteta, a imajući u vidu i limitirane kapacitete Države za zaduživanje u
narednom periodu, smatramo da ove investiciono teške projekte treba odložiti do ulaska Crne Gore u
Evropsku uniju kada bi se pitanja obezbjeđenja potrebnih sredstava mogla rješavati kroz kohezione
fondove (kao nepovratna sredstva).
Saglasno kriterijumima za utvrđivanje godišnje liste prioritetnih projekata u oblasti komunalne
infrastrukture izvršeno je bodovanje svih predloženih projekata, ali se, kao prioritetan razmatra samo
Projekat vodosnabdijevanja gradske opštine Tuzi.
OPŠTINA PLJEVLJA
Opština Pljevlja predložila je projekat Rekonstrukcija glavnog dovoda sirove vode Potpeć – Pliješ sa
povratnim cjevovodom.
Stav Ministarstva: Projekat je bodovan i uvršten u Pregled prioritetnih projekata,
OPŠTINA TIVAT
Opština Tivat nije imala primjedbe na dokument, samo je ukazano da su za izgradnju I faze kanalizacionog
sistema na Luštici obezbijeđena sva potrebna sredstva i da u tom smislu treba korigovati tekst Pregleda
prioritetnih projekata koji im je dostavljen na mišljenje.
Stav Ministarstva: Ispravljen je tekst na način kako je sugerisala Opština Tivat.
OPŠTINA ULCINJ
Opština Ulcinj je saglasna sa Pregledom prioritetnih projekata, ali sugeriše da sredstva za izradu
projektne dokumentacije za sanaciju neuređenog odlagališta Hije i izradu planske dokumentacije za
izgradnju PPOV u Ulcinju obezbijedi Ministarstvo.
Stav Ministarstva: Projektom Sanacija odlagališta otpada obuhvaćena je i sanacija odlagališta otpada Hije u
Ulcinju. Što se tiče finansiranja izrade planske dokumentacije za lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja
PPOV, Ministarstvo je obezbijedilo u kapitalnom budžetu sredstva u visini od 20.000 € za ove namjene.
Zaključen je Protokol između Direkcije javnih radova i Opštine Ulcinj o prenosu sredstava Opštini Ulcinj
koja je trebala da raspiše tender za izbor obrađivača lokalne studije lokacije. U organizaciji Ministarstva
pripremljen je Programski zadatak na osnovu kojeg je trebalo da se raspiše tender. Opština Ulcinj,
međitim, nije realizovala predviđene aktivnosti. Budući da je u toku izrada PUP Ulcinj, lokacija za
izgradnju PPOV mogla bi se razraditi u okviru ovog dokumenta.
Ostale jedinice lokalne samouprave nijesu dostavile mišljenja na Pregled proiritetnih projekata.
4. KONSTATACIJE
1. Realizacijom aktivnosti predviđenih strateškim planskim dokumentima u oblasti vodosnabdijevanja,
upravljanja otpadom i otpadnim vodama stvaraju se pretpostavke za implementaciju direktiva EU u
- 28 -
ovim oblastima, zbog čega ove aktivnosti i predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Crne Gore na
njenom putu pridruživanja Evropskoj uniji.
2. Budući da realizacija ovih projekata zahtijeva izuzetno visoka ulaganja u jednom dužem periodu
(upravo zbog toga što zahtijevaju velika ulaganja direktive koje uređuju ove oblasti poznate kao
„heavy directives“) potrebno je utvrditi prioritete za realizaciju, tim prije ako se imaju u vidu
ograničene mogućnosti zaduživanja kod međunarodnih finansijskih organizacija, i nedovoljnu
finansijsku sposobnost većine jedinica lokalne samouprave na čijim se teritorijama projekti realizuju.
3. U cilju lakšeg, efikasnijeg i objektivnijeg sačinjavanja liste prioritetnih projekata, odnosno formiranja
što realnije ocjene nekog projekta, i ovom prilikom, kao i za Pregled prioritetnih projekata u 2011.
godini, košišćeni su Kriterijumi za utvrđivanje godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti komunalne
infrastrukture. Ocjenjivanje svakog projekta ponaosob, izvršeno je u okviru šest grupa kriterijuma
svrstanih u dvije kategorije - prvom kategorijom obuhvaćene su grupe opštih kriterijuma (grupe A-E),
kao što su: (i) državni prioriteti i obaveze, (ii) uticaj na životnu sredinu, (iii) socijalni aspekti, (iv)
usaglašenost sa strateškim planskim dokumentima i (v) regionalni značaj projekta; druga kategorija
(grupa F) odnosi se na pripremljenost projekta za realizaciju.
4. Pri utvrđivanju prioriteta, polazeći od strateških dokumenata u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja
otpadom i otpadnim vodama, pored uslova koji se tiču nužnosti rješavanja nekog problema, imao se u
vidu stepen pripremljenosti projekata za realizaciju i definisanost izvora finansiranja. Saglasno tome,
završetak izgradnje regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje svrstan je u projekte visokog
prioriteta. U oblasti upravljanja otpadom to je izgradnja centara za upravljanje otpadom u Baru i
Nikšiću, ali i ostalih planiranih centara za upravljanje otpadom, kao i izgradnja sistema ocjednih voda
na deponiji u Podgorici. U obasti upravljanja otpadnim vodama visoki prioriteti su izgradnja
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Nikšiću, Baru, Herceg Novom,
Pljevljima i Bijelom Polju, kao i izgradnja zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za
Kotor i Tivat. Iako su neki projekti, saglasno prvoj kategoriji kriterijuma imali veću ocjenu, prije svega
zbog nepostrojanja uslova kojima se obezbjeđuje održivo upravljanje ovim postrojenjima nakon
njihove izgradnje, kao i zbog nepripremljenosti projektne i planske dokumentacije, oni nijesu visoko
rangirani za realizaciju u 2012. godini.
5. Za projekte iz oblasti upravljanja otpadom, polazeći od raspoloživih sredstava iz kredita Evropske
investicione banke – EIB (27 miliona €), sačinjen je predlog mogućih izvora finansiranja za svaki
projekat posebno, koji uključuje i sredstva fondova Evropske unije u okviru Instrumenta
pretpristupne pomoći IPA. Za projekte iz oblasti upravljanja otpadnim vodama takođe se vodilo
računa o raspoloživim sredstvima (sredstva EIB u iznosu od 57 miliona €; sredstva KfW banke u
iznosu od oko 60 miliona €, sredstva obezbijeđena u okviru programa podrške zemljama Zapadnog
Balkana i Turske u procesu pristupanja Evropskoj uniji IPF/WBIF i sredstva fondova Evropske unije u
okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA).
6. Kako se, uglavnom, radi o projektima koji se realizuju više godina, najveći broj projekata koji su
sadržani u Pregledu prioritetnih projekata za realizaciju u 2011. godini, nalazi se i u ovom pregledu,
stim da su podaci o projektima dopunjeni novim u međuvremenu obezbijeđenim podacima. Neki od
projekata koji se nalaze na listi prioriteta za 2011. godinu, započeti su i jednim dijelom realizovani u
prethodnom periodu. U 2011. godini realizovaće se preostali radovi ili druga faza ovih projekata. To se
posebno odnosi na izgradnju regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje, kanalizacionu mrežu u
opštini Tivat i pripremne aktivnosti na izgradnji regionalnih sanitarnih deponija i postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda.
7. Iako je proteklo svega pola godine od razmatranja Predloga prioritetnih projekata za 2011. godinu
(što za velike infrastrukturne projekte koji se realizuju po nekoliko godina nije dug period), evidentan
je napredak kod jednog broja projekata, ali još uvijek ne u mjeri u kojoj je potrebno. Zbog velikih
finansijskih i kadrovskih ograničenja većine jedinica lokalne samouprave, nastavljeno je s
odgovarajućim vidovima podrške i pomoći u realizaciji projekata preko Nacionalne jedinice za
- 29 -
implementaciju projekata „Procon“ DOO i Zajedničkog uslužnog i koordinacionog preduzeća opština
Crnogorskog primorja „Vodacom“ DOO). Čine se napori da se obezbjede dodatani izvori finansiranja.
8. U oblasti vodosnabdijevanja i dalje je najznačajniji projekat nastavak izgradnje regionalnog vodvoda
od Bara prema opštini Ulcinj. U okviru grupe projekata iz oblasti vodosnabdijevanja Glavni grad
Podgorica je kandidovao tri nova projekta:
- Projekat centralnog gradskog rezervoara zapremine 20.000 m3 i tranzitnog cjevovoda od
vodoizvorišta „Mareza“ do budućeg rezervoara;
- Projekat rekonstrukcije crpne stanice „Mareza 1“;
- Projekat vodosnabdijevanja GO Tuzi - rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Tuzi.
U ovaj pregled prioritetnih projekata uvršten je samo treći projekat, dok su ostala dva, zbog visine
potrebnih, a još uvijek nedefinisanih ulaganja, samo ocijenjena prema Kriterijumima za utvrđivanje
godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti komunalne infrastrukture.
Opština Pljevlja je takođe predložila novi projekat - Rekonstrukcija glavnog dovoda sirove vode Potpeć
– Pliješ sa povratnim cjevovodom, koji je uvršten u Pregled prioritetnih projekata.
9. U oblasti upravljanja otpadom prioriteti za realizaciju u 2012. godini su izgradnja regionalnih centara
za upravljanje otpadom. Za sve deponije predviđena je fazna izgradnja. Sredstva potrebna za
realizaciju obje faze (izuzev deponije u Pljevljima za koju još nije urađena projektna dokumentacija, a
u vezi s tim nije utvrđena ni visina potrebnih sredstava za njenu izgradnju), sanaciju odlagališta
otpada Ćafe u opštini Bar, odlagališta „Vrtijeljka“ na Cetinju i deset odlagališta u drugim gradovima
Crne Gore, izgradnju sistema ocjednih voda na deponiji u Podgorici i nabavku opreme za komunalna
preduzeća, iznose 87,96 miliona €, od čega 65,55 miliona € potrebno za realizaciju prve faze.
Iskazanim iznosom ukupno potrebnih sredstava obuhvaćene su i aktivnosti na izgradnji deponije u
Herceg Novom, ukoliko se donese odluka o takvom načinu rješavanja pitanja odlaganja otpada
sakupljenog na teritoriji ove opštine. Vlada Crne Gore je, po osnovu Ugovora o kreditu sa Evropskom
investicionom bankom, za realizaciju ovih projekata obezbijedila 27 miliona €, a u saradnji sa
Svjetskom bankom pored 3,5 miliona € opredijeljenih u okviru projekta MESTAP za izgradnju
deponije u Baru, obezbijedila dodatnih 4,5 miliona € kredita, namijenjenih za realizaciju ovog
projekta. Iz pretpristupnih fondova Evropske unije, odnosno IPA 2009 programa, obezbijeđeno je i 4
miliona € za aktivnosti nabavke opreme za rad komunalnih preduzeća.
Nakon odustajanja Evropske investicione banke od finansiranja izgradnje deponije u Bijelom Polju, još
uvijek nijesu poznati izvori finansiranja za ovaj projekat. Za deponiju u Beranama, koja će se graditi u
okviru aranžmana javno privatnnog partnerstva u postupku je pribavljanje građevinske dozvole i
procedura vezana za izbor najpovoljnijeg strateškog partnera za finansiranje, izgranju, upravljanje
deponijom i prikupljanje otpada. Očekuje se da će izgradnja ovog centra početi u prvoj polovini 2012.
godine. Problemi vezani za izgradnju centra za obradu otpada za potrebe opština Kotor, Budva, Tivat i
eventualno Herceg Novi još uvijek su prisutni. Podsjećamo da su nadležni organi opštine Kotor
sproveli postupak izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Kotor za područije Grbaljskog polja
kojim su jednim dijelom obuhvatili i površinu određenu za izgradnju ovog centra opredjeljujući se da
ovaj prostor koriste za razvoj turizma i na taj način stvorili, u ovom trenutku, teško premostivu
prepreku za donošenje odluke Vlade Crne Gore o usvajanju Lokalne studije lokacije, jedinog
preostalog dokumenta čijim usvajanjem bi se kompletirala potrebna dokumentacija. Jedino u ovom
trenutku moguće rješenje kojim bi se izašlo iz situacije u koju je ovaj projekat dovela Opština Kotor je
da se kroz Prostorno-urbanistički plan opštine Kotor obezbijede neophodne pretostavke za završetak
Lokalne studije lokacije za izgradnju centra za obradu otpada u blizini Trešanjskog mlina. Takođe,
važno je imati na umu da će postupak usvajanja Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor trajati
još najmanje šest mjeseci, što znači da će se za taj period produžiti čekanje za usvajanje Lokalne
studije lokacije koja je završena u mjesecu martu ove godine.
- 30 -
10. U oblasti upravljanja otpadnim vodama u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat i Bar u toku su
aktivnosti na rehabilitaciji i proširenju kanalizacionih mreža i pripremne aktivnosti za početak
izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Baru i Herceg Novom, odnosno zajedničkog
postrojenja za Kotor i Tivat. Prva faza aktivnosti finansira se iz kredita KfW banke, a nedostajuća
sredstva obezbijediće se iz domaćih izvora.
Projekti u centralnom i sjevernom regionu finansiraju se iz kredita Evropske investicione banke,
prema Ugovoru „Vode i kanalizacija u Crnoj Gori“, u iznosu od 57 miliona €. U Nikšiću su počele
aktivnosti vezane za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i na izgradnji kanalizacione
mreže, sredstvima obezbijeđenim u okviru IPA 2008 programa. Realizaciju ovog projekta koordinira
Delegacija Evropske unije. Za postojrenja u Pljevljima, Bijelom Polju, Cetinju, Ulcinju i Plavu raspisaće
se tenderi za izbor izvođača radova po sistemu „design & build“. Za najveći broj projekata donijeta je i
potrebna prostorno-planska dokumentacija.
11. Pored značajne podrške od strane Države, većina jedinica lokalne samouprave još uvijek nije u
mogućnost da se u dovoljnoj mjeri angažuje na stvaranju preduslova za realizaciju planiranih
projekata.
12. Iako smo i ranije ukazivali na slučajeve da pojedine međunarodne finansijske institucije i strane
kompanije pregovaraju o projektima direktno sa jedinicama lokalne samouprave i drugim
ministarstvima ugovaraju poslove, a da pri tome za realizaciju projekata traže garanciju Vlade Crne
Gore i saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao resornog za ovu oblast, čime se remeti
utvrđeni red rješavanja prioriteta, ove pojave su i dalje prisutne. Sa ovim aktivnostima resorno
ministarstvo najčešće nije upoznato ili, ako je upoznato, onda o tome ima samo nepotpune informacije.
Na ovaj način pored toga što se remeti utvrđeni red prioriteta, ne postoji jasan uvid u sve zahtjeve
prema međunarodnim finansijskim institucijama jer se oni upućuju paralelno, sa dva mjesta i sl.
PREDLOG ZAKLJUČAKA
1. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj _______________ 2012. godine, razmotrila i usvojila Predlog
prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija izgradnja se predviđa u 2012.
godini.
2. Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da, u saradnji sa Nacionalnom jedincom za
implementaciju projekata „Procon” DOO, Zajedničkim uslužnim i koordinacionim preduzećem opština
Crnogorskog primorja „Vodacom” DOO i JP „Regionani vodovod Crnogorsko primorje”, nastavi da
koordinira aktivnostima na realizaciji projekata u skladu sa definisanim prioritetima.
3. Vlada Crne Gore preporučuje jedinicama lokalne samouprave da, u skladu sa Pregledom prioritetnih
projekata u oblasti komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2012. godini, pribave
potrebne dozvole i saglasnosti i riješe imovinsko-pravna pitanja za lokacije na kojima je predviđena
izgradnja objekta i da za svaki pojedinačni projekat formiraju tim koji će biti zadužen za praćenje
njegove realizacje.
4. Vlada Crne Gore, u cilju koordinisanog nastupa kod međunarodnih finansijskih organizacija i
obezbjeđenja sredstava iz fondova Evropske unije i drugih izvora, preporučuje jedinicama lokalne
samouprave da o projektima izgradnje komunalne infrastrukture koje samostalno realizuju ili u
saradnji sa drugim državnim organima, a za koje su tražili spoljašnju podršku, informišu Vladu Crne
Gore, preko Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao nadležnog za oblast komunalnih djelatnosti.
5. Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da Predlog prioritetnih projekata u oblasti
izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2013. godini dostavi Vladi na
razmatranje do kraja mjeseca oktobra 2012. godine.
- 31 -
Download

pregled prioritetnih projekata u oblasti komunalne