PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM
VEŽBE 1
JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ
Konsultacije:
Kabinet 012:
Sreda 17:00 – 18:00
(obavezna najava mejlom)
[email protected]
www.obuka.fon.rs
POJMOVI
• PEDAGOGIJA
• DIDAKTIKA
• NASTAVA
• PEDAGOGIJA
– Proučava teorijske i fundamentalne probleme
vaspitanja.
• DIDAKTIKA
– Didaktika je pedagoška disciplina koja
proučava opšte zakonitosti nastave kao
jedinstvenog vaspitno-obrazovnog procesa.
• NASTAVA
– Vaspitno obrazovni proces u kojem se planski
i organizovano provodi vaspitanje i
obrazovanje učenika prema propisanom
nastavnom planu i programu , pod
rukovodstvom nastavnika i uz aktivno učešće
učenika
KOMPONENETE NASTAVNOG PROCESA
• “Didaktički trougao”
nastavnik
učenik
gradivo
KOMPONENETE NASTAVNOG PROCESA
• “Didaktički četvorougao”
nastavnik
računar (medij)
učenik
gradivo
NASTAVA –
STRUKTURA
PROCES POUČAVANJA
PROCES UČENJA
(studiranja)
NASTAVNIK (profesor,
saradnik)
UČENIK (student)
CILJ I ZADACI NASTAVE
SADRŽAJ NASTAVE (STUDIJSKI
PROGRAM)
OBLICI NASTAVNOG RADA,
NASTAVNE METODE, STRATEGIJE
NASTAVNA SREDSTVA, DIDAKTIČKI
MEDIJI
NASTAVNI OBJEKTI
Slika preuzeta: Banđur, V., Radović, V.: Didaktička utemeljenost univerzitetske nastave, prezentacija
DIDAKTIČKI PRINCIPI
princip naučnosti nastave,
princip prilagođenosti nastave uzrastu učenika,
princip sistematičnosti i postupnosti u nastavi,
princip povezanosti teorije i prakse,
princip očiglednosti,
princip svesne aktivnosti učenika u nastavi,
princip trajnosti usvajanja znanja, veština i
navika,
8. princip individualizacije.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MODEL DIZAJNIRANJA PROGRAMA
Tipičan model instrukcijskog dizajna
Revizija
Tema
Ciljevi
Instrukcija
Revizija
Evaluacija
Tema
Ciljevi
Tematska
celina
Tematska
jedinica
Ciljevi i ishodi
učenja
Sadržaj
Metode
Oblik
Tematska
celina
Tematska
jedinica
Tematska
celina
Tematska
jedinica
Zadatak
• Tema/predmet: Osnove informacionokomunikacionih tehnologija
• Cilj:
• Tematska celina 1:
– Tematska jedinica 1.1.:
– Tematska jedinica 1.2.:
– …..
• Tematska celina 2:
• .
• .
CILJEVI I ISHODI UČENJA
GOALS – cilj ili svrha
OBJECTIVES – cilj ili zadatak
OUTCOMES – ishodi
Goals and objectives – svrha i ciljevi ili ciljevi i zadaci
ISHODI – ostvareni rezultati.
CILJEVI – opredeljenja, nemere i težnje koje treba ostvariti u procesu nastave,
obrazovanja i učenja.
ISHODI UČENJA
• Ishodi učenja ili vaspitno-obrazovni ishodi
predstavljaju jasno iskazane kompetencije, tj.
očekivana znanja, veštine i sposobnosti, kao i
vrednosti i stavove koje učenici treba da steknu i
mogu pokazati po uspešnom završetku
određene nastavne teme, programa, nivoa
obrazovanja ili vaspitno-obrazovnog ciklusa.
CILJEVI NASTAVE
CILJEVI
Naglasak je na
nastavnik radi
Opis namere učenja
ISHODI
tome
štaNaglasak je na tome šta učenik radi
Opis rezultata rada
Naglasak je na mogućnostimaNaglasak je na tome kako se naučeno
učenja
koristi
Uključuje
procenu količineZahteva fleksibilno određivanje
koja može da se nauči u datomvremena prema definisanoj količini
vremenu
Formulišu se u obliku
Formulišu se kao aktivni glagoli (zna,
glagolske imenice (razvijanje , koristi, razume)
osposobljavanje)
Prvi korak je definisanje željenih ishoda učenja, a zatim, njihovo izražavanje u
formi ciljeva.
Preporuke za pisanje ishoda učenja
•
Treba poći od toga šta to učenici treba da znaju ili mogu da urade
nakon završetka određene teme, celine, vaspitno-obrazovnog
ciklusa odnosno nivoa obrazovanja.
•
Treba početi aktivnim glagolom.
•
Ishodi učenja treba da obuhvataju sve relevantne komponente
pojma kompetencije: područje znanja, veština i stavova.
•
Za izbor glagola za pojedinčna područja ishoda treba koristiti Bloomovu taksonomiju vaspitno-obrazovnih ciljeva.
AKTIVNI GLAGOLI
Poželjni / precizni glagoli:
Nepoželjni / neprecizni glagoli:
- analizirati
- opisati
- definisati
- napraviti
- uporediti
- razlikovati
- argumentovati ...
- znati
- razumeti
- osvestiti
- ceniti
- zapamtiti
- upoznati
- naučiti
- usvojiti
- osposobiti ...
• ZADATAK – aktivni glagoli
Kako napisati ishode učenja?
Bloomova taksonomija obrazovnih
ciljeva i ishoda učenja
(1) kognitivno područje - znanja i razumevanja
(2) afektivno područje – stavovi
(3) psihomotoričko područje - veštine
kognitivno područje - znanja i razum
razume
evanja
Nivo učenja
Aktivni glagoli nivoa
Činjenično znanje (Prepoznavanje) –
učenici znaju reprodukovati ili prepoznati informacije, ideje,
koncepte i principe u obliku sličnom onome u kojem su ih učili.
definisati, opisati, identifikovati, prepoznati, označiti,
nabrojati, povezati, imenovati, ponoviti, reprodukovati,
izreći, odabrati, navesti, iskazati, poredati, setiti se, zapamtiti
Razumevanje (niži nivo razumevanja) učenici razumeju i mogu objasniti ili interpretirati informacije
zasnovane na prethodno stečenim znanjima
opisati, objasniti, raspraviti, dati primer, grupisati, svrstati,
klasifikovati, pretvoriti, odbraniti, razlikovati, izdvojiti,
proceniti, izvesti, zaključiti, predvideti, sažeti, prevesti,
preformulisati, smestiti, pokazati
Primena (viši nivo razumevanja) –
primeniti, izračunati, odabrati, prilagoditi, rešiti, otkriti,
učenici biraju i upotrebljavaju naučene koncepte, principe, teorije i
demostrirati, pokazati, baratati, pripremiti, koristiti,
metode kako bi riješili problem ili zadatak u konkretnoj i novoj
upotrebiti, proizvesti, povezati, ilustrovati, skicirati
situaciji
analizirati, raščlaniti, skicirati, razlikovati, izdvojiti,
Analiza –
identifikovati, prikazati, ukazati na, uporediti, staviti u odnos
učenici su u stanju raščlaniti materijal na osnovne delove tako da se
sa, klasifikovati, sortirati, suočiti, suprotstaviti, proračunati,
može razumeti njegova struktura
ispitati, istražiti, eksperimentisati, proveriti
urediti, povezati, integrisati, složiti, kreirati, stvoriti, razviti,
Sinteza (kreacija) –
kombinovati, prikupiti, sakupiti, dizajnirati, generisati,
učenici su u stanju objediniti (povezati, integrisati) delove
modifikovati, organizivati, planirati, preurediti, uskladiti,
(rezultate, znanja i veštine) u novu funkcionalnu celinu ili strukturu
napisati, predložiti, osmisliti, konstruisati, revidirati,
formulisati
k
p
Područje
znanja
utvrditi, proceniti, predvideti, vrednovati, oceniti, proceniti,
Procena (evaluacija, vrednovanje) –
uporediti, zaključiti, interpretirati, suprotstaviti, kritikovati,
učenici imaju sposobnost procene vrednosti materijala za određenu
opravdati, odabrati, podržati, preporučiti, argumentovati,
namenu, u skladu s odabranim kriterijumima
potvrditi
afektivno područje – stavov
stavovii
Nivo učenja
Aktivni glagoli nivoa
pitati, izabrati, opisati, dati, držati, identifikovati, smestiti,
Prihvatanje –
imenovati, ukazati, izabrati, odgovoriti, koristiti, upotrebljavati,
prihvatiti, potvrditi, prepoznati, osvestiti, slušati, beležiti, pratiti,
učenici svesno i pažljivo prate i žele čuti
slediti, uvažavati
odgovoriti, pomoći, sastaviti, prilagoditi se, složiti se, prihvatiti,
Reagovanje –
pristati, brinuti se o/za, komunicirati, raspraviti, pozdraviti,
učenici aktivno učestvuju, pažljivo prate i reaguju,
označiti, izvesti, praktikovati, predstaviti, izviestiti, izdvojiti, reći,
napisati, doprineti, sarađivati, slediti, izvršavati, sa voljom
motivisani su
učestvovati, posetiti, volontirati
dovršiti, opisati, razlikovati, objasniti, slediti, oblikovati, inicirati,
Usvajanje vrednosti –
pozvati, uključiti, opravdati, predložiti, izvestiti, odabrati,
učenici poštuju ili vrednuju osobu vezanu za određeni
podeliti, proučiti, izraditi, usvojiti, suprotstaviti se, ponašati se u
objekat, događaj ili ponašanje, u rasponu od prihvatanja do
skladu s, posvetiti se, želeti, iskazati odanost, izraziti, tražiti,
složenijeg stanja posvećivanja
iskazati zabrinutost/brigu
Organizovanje vrednosti –
učenik organizuje vrednosti po prioritetima proučavanjem slediti, prihvatiti, menjati, prilagoditi, urediti, kombinovati,
uporediti, dopuniti, obraniti, uravnotežiti, objasniti, generalizirati,
kontrasta među različitim vrednostima, rešavajući
uopštiti, identifikovati, integrisati, poredati, staviti u odnos,
konflikta među njima; stvara jedinstveni sistem vrednosti;
modifikovati, organizovati, grupisati, pripremiti, formulisati
naglasak je na upoređivanju, proučavanju odnosa i sintezi
vrednosti
a
p
Područ
je
znanja
Usvajanje sistema vrednocti (Integritet) –
učenik poseduje sistem vrednosti koji kontroliše njegovo
ponašanje (karakter) i predstavlja njegovu ličnost
delovati, razlikovati, prikazati, utiecati, slušati, modifikovati,
prilagoditi, izvesti, primeniti, predložiti, kvalifikovati, ispitati,
revidirati, poslužiti, rešiti, koristiti, vrednovati, održati, služiti,
podržati
psihomotoričko područje - veštin
veštine
e
Nivo učenja
Imitacija
Manipulacija
Aktivni glagoli nivoa
izabrati, opisati, otkriti, razlikovati, odabrati, prepoznati, izolovati,
uporediti, selektovati
započeti, prikazati, objasniti, pomeriti, nastaviti, reagovati, pokazati,
tvrditi, volontirati
p
Područ
je
znanja
kopirati, slediti, tražiti, reagovati, ponoviti, odgovoriti
Preciziranje
Naturalizacija
Artikulacija
složiti, kalibrirati, izgraditi, rastaviti, prikazati, ubrzati, popraviti, samljeti,
zagrejati, manipulisati, meriti, mešati, organizovati, skicirati
složiti, kalibrirati, izgraditi, rastaviti, prikazati, ubrzati, popraviti, samleti,
zagrejati, manipulisati, meriti, mešati, organizovati, skicirati (uz bržu,
bolju i tačniju primenu)
Formulisanje/pisanje ishoda učenja
Sistem ishoda učenja
Ponašanje Šta raditi?
Ishodi učenja
Uslovi
Kriterijumi
Aktivni glagoli: Kognitivni,
psihomotorički, afektivni
Pod kojim uslovima?
Koliko dobro to treba da se uradi?
Primer: ‘U kontekstu situacije u
učionici kandidati će, uz upotrebu
prikladnih primera, biti u stanju da
demonstriraju i evaluiraju’.
Uslov – U kontekstu
situacije u učionici
Ponašanje –
Pokazivanje i evaluacija
Kriterijumi – Prikladni
primeri
Primer
• CILJ: Opisati studentima definisanje
ishoda učenja zasnovano na Bloom-ovoj
taksonomiji.
• ISHOD UČENJA: Posle uspešno završene
radionice studenti će biti sposobni da
primene Bloom-ovu taksonomiju pri
definisanju ishoda učenja za nastavni
predmet.
Formula za pisanje ciljeva učenja
ZADATAK 2
• PRIMER:
• PREDMET: E-obrazovanje
ПРЕДМЕТ: Е-ОБРАЗОВАЊЕ
СТУДИЈСКИ ПРОРАМ: Информациони системи и технологије
ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије
СТАТУС ПРЕДМЕТА: Изборни
Предмет: Е-образовање
НАСТАВНИК:
Проф. др Гордана Милосављевић
САРАДНИК:
Јелена Анђелковић
Е-образовање
ЦИЉ ПРЕДМEТА:
Оспособљавање студената за широку примену информационо-комуникационих
технологија у образовању. Акценат је на примени технологија у образовању и
оспособљавању запослених, посебно њихова афирмација у тренинзима преко интранета
и самообразовању.
ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Студенти су оспособљени за пројектовање и имплементацију система електронског
образовања.
МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања, дискусија, методе за даљинско образовање, креативне радионице, тимска
израда е-материјала за подршку учењу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Семинарски рад
50
усмени испит
50
УКУПНО
100
Е-образовање
Радна
Тематска
недеља целина
1
2
1. Развој образовања
на даљину
2. Основна појмовна
одређења
рб
Тематска јединица
1.1
Савремени развојни трендови.
1.2
Е – образовање у функцији развоја
запослених.
1.3
Е –образовање као чинилац развоја
организације.
2.1
Образовање и тренинг.
2.2
3
2. Основна појмовна
одређења
2.3
2.4
.......
Класификација образовања.
Образовање на даљину, Е-образовање,
Мобилно обрaзовање.
Тренинг и ИКТ.
Е-образовање
ЛИТЕРАТУРА:
1. Rosenberg M..: E-LEARNING – Strategies for delivering knowledge in digital
age, McGraw Hill, 2001
2. Милосављевић Гордана, Организацја тренинга, Службени гласник, 1997
3. Милосављевић Гордана, Професионално образовање на дистанцу, ФОН,
2000.
4. BIELAWSKI, Larry: Blended eLearning: Integrating knowledge, performance
support and on-line learning, 2nd ed. – Amherst: HRD Press. Cop, 2005.
• ПРИМЕР:
• ИМПЛЕМЕНТАCИЈE ЈЕДНЕ ТЕМАТСКЕ
ЈЕДИНИЦЕ : Образовање и тренинг.
• УВОДНИ ДЕО
- излажу се опште информације и упућује
у програм
Образовање и тренинг
Радна
недеља
Тематска целина
2. Основна појмовна одређења
Циљ
Овладавање основним
појмовним одређењима
2.1 Образовање и тренинг.
Студент ће бити способан
да препозна и репродукује
основна појмовна одређења
из области образовања и
тренинга.
2.2 Класификација образовања
Студент ће бити способан
да препозна и репродукује
основне типове образовања
у односу на постављене
критеријуме поделе.
2
Тематска
јединица
Образовање и тренинг
Радна
Тематска
недеља јединица
2
ЦИЉ УЧЕЊА
2.1. Образовање и
тренинг.
Студент ће бити способан да препозна и
репродукује основна појмовна одређења из
области образовања и тренинга.
НАСТАВНИ МЕТОД: ПРЕДАВАЊЕ
• РАДНО ОПЕРАТИВНИ ДЕО
• који је најобимнији и стварни је садржај
и предмет извођења ;
Образовање и тренинг
ПОЈМОВНА ОДРЕЂЕЊА
Под васпитањем се подразумева
укупност позитивних друштвених
утицаја на развијање психичких и
физичких својстава, могућности
јединке, развој пожељних
социјалних одлика, то је процес
изграђ
изгра
ђивања и формирања
погледа на свет.
Као облик друштвеног утицања је
континуиран.
Под образовањем се у ужем смислу подразумева
планско и организовано стицање знања, умења и
навика, процес подстицања и развоја укупних
спсобности личности.
Оно је шире од тог процеса, може се рећи да и оно
траје током целог живота, али различитог је
облика, садржаја и метода.
ОБРАЗОВАЊЕ СЕ СХАВАТА КАО ЛИЧНИ
ПРОЦЕС. ИСТИЧЕ СЕ ВАЖНОСТ
ОБРАЗОВАЊА “САМОГ СЕБЕ”.
Појмови оспособљавање, обука
/ тренинг/ су по свом садржају ужи од
појма образовање и стручно образовање,
односе се на учење и усвајање вештина и
спретности, општих и посебних без којих
се не могу вршити практичне активности.
Т р е н и н г (обука) у ужем смислу
подразумева увежбавање већег скупа
међусобно зависних радњи на вишем
нивоу, а у ширем чак и на усвајање
занимања
Стицање и примену знања и
умења које се исказују као
вештине.
• ЗАВРШНИ ДЕО
- чине консултативни и евалуативни
садржаји
Образовање и тренинг
ПИТАЊА:
1. Дефинишите васпитање.
2. Дефинишите образовање.
3. Дефинишите тренинг.
Metode
• PREDAVANJA
• DEMONSTRACIJE
• DISKUSIJE
• IGRE I SIMULACIJE
• PRAKTIČNI (SEMINARSKI) RAD
NASTAVNE METODE
• Nastavne metode podrazumevaju način upravljanja radom
učenika u procesu nastave, koji omogućava sticanje znanja i
veština i njihovu primenu u praksi a isto tako doprinosi
razvijanju njihovih saznajnih sposobnosti i interesovanja,
formiranje pogleda na svet i pripremanje za život.
• Nastavni principi usmeravaju didaktičku aktivnost učenika i
nastavnika i odgovaraju na pitanje zbog čega učenike treba
poučavati na jedan ili na drugi način, a nastavne metode
govore o načinima ostvarivanja planiranih ciljeva i zadataka
obrazovаnjа, ukаzujući kаko to rаditi u okvirimа raznih
nastаvnih predmeta i nivoa i oblika didaktičkog rada.
KLASIFIKACIJA NASTAVNIH METODA
1. metode zasnovane na posmatranju
2. metode zasnovane na rečima
3. metode zasnovane na praktičnim
aktivnostima učenika
METODE ZASNOVANE NA POSMATRANJU
• POKAZIVANJE (demonstracija)
– pokazivanje realnih predmeta, prirodnih
objekata, pojava i procesa koji se dešavaju u
prirodnim, realnim i životnim uslovima.
– korišćenje nastavnih sredstava (modeli,
makete, crteži, grafikoni...)
METODE ZASNOVANE NA REČIMA
•
•
•
монолошке методе,
– Opisivanje
– Pričanje
– Predavanje
дијалошке методе,
– Heuristički razgovor,
– Katihetički razgovor,
– Popularno predavanje,
– Diskusija.
рад са књигом (метода читања или текст метода)
METODE ZASNOVANE NA PRAKTIČNIM
AKTIVNOSTIMA UČENIKA
• Laboratorijska metoda
• Metoda praktičnih aktivnosti
Poveznice nivoa postignuća i metoda
poučavanja
nivoi
postignuća
pamćenje
razumevanje
aktivnosti nastavnika i studenata
predavanja, zajedničko učenje, rad na tekstu, e-učenje,
seminarski radovi
traženje i analiziranje primera, upoređivanje pojmova i
teorija, rasprave (traženje argumenata)
primena
izraditi program, izraditi projekat, rešiti problem,
prezentovati, prepoznavanje preparata, prikaz slučaja,
sastaviti zadatke, napraviti skulpturu, konstruisati prema
uputstvu
analiza
rasprave, analiza, prikaz slučaja, eseji, seminarski radovi
vrednovanje
sinteza
izdvojiti prednosti i nedostatke, napisati prikaz
(istraživanja, metode, teorije)
provera (istraživanje) pojmova i teorija
Ishodi učenja i procena znanja
•
Procena znanja ima svrhu da utvrdi i pokaže da li je planirani nivo dostignut ili na kom
nivou su usvojena znanja, vjštine i stavovi učenika.
•
Tri
–
–
–
•
Rezultati procene znanja mogu se koristiti u svrhu razvoja znanja ili u svrhu procene.
Ocenjivanje razvoja, odnosno napretka učenika/studenta naziva se formativna
procena znanja. Evaluacija znanja koja se vrši radi procene naziva se sumativno
ocenjivanje.
•
Prilikom definisanja kriterijuma ocjnjivanja treba imati u vidu razliku između
očekivanih i željenih ishoda učenja. Za prolaznu ocenu potrebno je ispuniti očekivane
ishode učenja (društveno prihvatljivi nivo), a za najvišu ocenu potrebno je ispuniti
željene ishode učenja. U „prostoru“ između ova dva kriterijuma (donjeg i gornjeg)
mogu se jasno definisati kriterijumi za ostale ocene.
osnovne svrhe procene znanja:
omogućavanje prelaska na viši nivo ili sticanje diplome
razvrstavanje studenata po uspešnosti
poboljšavanje njihovog učenja.
Model ishoda učenja na nivou predmeta
- dobro organizovan predmet mora imati jasnu vezu između ishoda učenja i kriterijuma ocenjivanja
- potrebno je definisati odgovarajuće zadatke (koje je moguće ocenjivati)
transparentan proces, moguća veza s drugim predmetima
identifikuj ciljeve predmeta
napiši ishode učenja
deskriptori na nivou ...
definiši (kreiraj) zadatke koje je moguće
ocenjivati
kako bi izmerio postizanje željenih ishoda
učenja
definiši (kreiraj) kriterijume ocenjivanja
upotrebi kriterijume ocenjivanja kako bi
motivisao studente
razvijaj strategiju poučavanja i učenja
kako bi omogućio studentima postizanje
ishoda učenja i zadovoljavanje kriterijuma
ocenjivanja
razvijaj i ažuriraj predmet
temelji se na iskustvu i povratnim
informacijama
• Implementacija na moodle-u
METODA
AKTIVNOST (MOODLE)
PREDAVANJE – je detaljana prezentacija informacija koje polaznici treba da apsorbuju
trajanje
nastavni materijal
struktura
30’ – 45’
trajanje
max jedna nedelja
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
nastavni
materijal
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
uvodni deo (2’ –5’)
LEKCIJA
slajd – klip
radno – operativni deo (20’-30’))
LEKCIJA
slajdovi i klipovi
završni deo – evaluacija (10’-15’)
ZADATAK
RADIONICA
TEST
individualno
grupno
individualno
METODA
AKTIVNOST (MOODLE)
DEMONSTRACIJA - vizuelno predstavljanje kako se nešto radi ili kako nešto funkcioniše
trajanje
nastavni materijal
struktura
30’ – 45’
trajanje
max jedna nedelja
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
nastavni
materijal
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
uvodni deo (2’ –5’)
LEKCIJA
slajd – klip
radno – operativni (20’-30’))
LEKCIJA
slajdovi i klipovi
ZADATAK
RADIONICA
završni (10’-15’)
TEST
ocenjivanje
individualno
grupno
individualno
METODA
AKTIVNOST (MOODLE)
DISKUSIJA (dijalog) - odlikuje ih dvosmerna komunikacija i najčešće se koriste kao dopuna metoda predavanja ili
demonstracija
trajanje
nastavni materijal
struktura
10’ – 20’
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
trajanje
nastavni
materijal
max jedna nedelja
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
analiza zahteva (2’ –5’)
RAZGOVOR
definisanje teme
usmerena diskusija (do 10’))
RAZGOVOR
bez grupa, u odvojenim grupama i
vidljivim grupama
evaluacija (do 5’)
RAZGOVOR
završni komentar predavača
METODA
AKTIVNOST (MOODLE)
IGRE I SIMULACIJE - dizajnirane su da reprodukuju ili simuliraju proces, događaje i okolnosti koje se
pojavljuju u realnoj situaciji ili na radnom mestu; u ovu grupu metoda spadaju simulatori opreme, poslovne igre,
studija slučaja i igranje uloga
trajanje
nastavni materijal
struktura
30’ – 45’
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
trajanje
nastavni
materijal
max jedna nedelja
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
uvodni deo (2’ –5’)
RADIONICA
ZADATAK
definisanje zahteva
radno – operativni (20’-30’))
RADIONICA
grupno
ZADATAK
završni - evaluacija (10’-15’)
ocenjivanje
individualno
individualno / grupno
METODA
AKTIVNOST (MOODLE)
PROJEKTNI (SEMINARSKI) RADOVI
trajanje
nastavni materijal
struktura
tokom semestra
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
trajanje
nastavni
materijal
tokom trajanja kursa
prezentacije (video-audio),
dokumenta (.doc, .pdf...)
uvodni deo - zahtev
RADIONICA
ZADATAK
definisanje zahteva
radno – operativni (konsultacije)
RADIONICA
individualno / grupno
ZADATAK
individualno / grupno
FORUM
individualno / grupno
ocenjivanje
individualno / grupno
završni - evaluacija
ZADATAK 2
Download

PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM