LIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE
Jelena Anđelković Labrović
Sadržaj
• Lično okruženje za učenje
• Zadatak
Lično okruženje za učenje
• Personal learning environment – PLE
• Virtual leanring environment – VLE
• Learning management system - LMS
Lično okruženje za učenje
• Personal learning environment – PLE
- sistem koji pomaže učenicima da ostvare kontrolu nad
svojim učenjem i da upravljaju učenjem.
- uključuje podršku učenicima da sami postave svoje ciljeve
učenja, da upravljaju učenjem, upravljaju sadržajem i
procesom, i da komuniciraju sa drugima koji učestvuju u
procesu učenja.
- opisuje alate, društvene mreže i usluge koji zajedno čine
obrazovne platforme koje učenici koriste da usmere
sopstveno učenje i dostignu obrazovne ciljeve.
Lično okruženje za učenje
• Virtual leanring environment – VLE
-
Baziran na Web-u
Koristi Web 2.0 tehnologije
Uklučuje Sistem za upravljanje sadržajem (CMS)
Pokušava da što sličnije prikaže obrazovanje u
stvarnom svetu kroz ekvivalentne virtuelne
koncepte kao što su testovi, domaći, učionice...
Lično okruženje za učenje
• Learning management system – LMS
- je softverski sistem dizajniran da bi pomogao
nastavnicima u upravljanju kursevima za
studente, posebno u administraciji kurseva.
- sistem je najčešće tako dizajniran da ima
mogućnost beleženja napredka polaznika koji
se može pratiti od strane nastavnika i učenika.
PLE vs VLE/LMS
• VLE :
- uči se na tačno utvrđen i kontrolisan način
- Okrenut je ka sadržaju (course- centric)
• PLE :
- cilj je da se obezbedi kontrola ili da se
struktuira način kako učimo.
- Okrenut je ka učeniku (learner-centric)
Ko koristi PLE?
• PLEX – Bolton Univerzitet, Velika Britanija http://www.reload.ac.uk/plex/
• UMW Blogs, WordPress-ova platforma Univerzitetu Mary Washington, SAD
• Baylor univerzitet i British Colombia
univerzitet – podrška nastavnika za korišćenje
PLE
Zašto je značajno?
• PLE predstavlja prelazak sa modela učenja gde
studenti prikupljaju informacije kroz nezavisne
kanale kao što su biblioteka, knjige ili LMS, na
model gde studenti ostvaruju veze i grade
rastuće matrice od resursa koje sami biraju i
organizuju.
• Organizatori procesa učenja su studenti koji
sami biraju alate i resurse pomoću kojih
najbolje uče.
Slabosti?
• Platforma za učenje koja se još uvek razvija
• Učenje je samousmereno, tako da zahteva
određeni stepen samosvesti kod učenika.
• Potrebno je vreme sazrevanja – neki studenti
jednostavno ne znaju na koji način najbolje
uče.
• Treba razlikovati činjenice od mišljenja
različitih anonimnih autora.
Primeri PLE
David Tosh, ELGG a PLE - http://tesl-ej.org/ej34/m1.html
http://elgg.org
Primeri PLE
AJ Cann, PLE Presentation - http://www.microbiologybytes.com/tutorials/ple/ple5.html
Primeri PLE
Martin Weller - My personal work/leisure/learning environment http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2007/12/my-personal-wor.html
Primeri PLE
mctoonish, "my ple" - http://www.flickr.com/photos/mctoonish/2163282548/
Primeri PLE
David Álvarez, My mobile PLE with Android [http://e-aprendizaje.es/2011/05/18/miple-movil-con-android/]
Zadatak
• Nacrtati – prikazati svoj PLE:
1. Moje lično okruženje za učenje
2. Moje lično okruženje za učenje na predmetu
E-obrzaovanje
Literatura
• Cann, A. J. (n.d.). What the heck is a PLE and why would I want one?
Retrieved November 19, 2011, from
http://www.microbiologybytes.com/tutorials/ple/index.html
• EDUCAUSE Learning Initiative. (2009, May). 7 things you should
know about...Personal Learning Environments. EDUCAUSE Learning
Initiative. Retrieved Noember 19, 2011, from
http://www.educause.edu/Resources/7ThingsYouShouldKnowAbou
tPerso/171521
• van Harmelen, M. (2006). Personal Learning Environments.
Proceedings of the Sixth International Conference on Advanced
Learning Technologies (ICALT'06). IEEE Computer Society. doi:07695-2632-2/06
• http://edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams
• http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Learning_Environment
Download

Materijal za PLE