Organizacioni odbor XV simpozijuma USVMR
Beograd, ul. Kneza Miloša 45a
Broj: 04/2014
Datum: 07.11.2014 godine
Zapisnik sa sastanka Organizacionog odbora XV Simpozijuma USVMR i Kursa sportske medicine
Sastanak je počeo oko 12,00 h
Sastanak vodio: Prof.dr Aleksandar Vidaković
Prisutni članovi Organizacionog odbora XV Simpozijuma USVMR :
1. Prim.dr Dragoljub Filipović predsednik USVMR
2.Prim dr Ljubomir Ignjatović, generalni sekretar Udruženja
3. Prof dr Aleksandar Vidaković
3. Prim dr Zoran Šekularac
4. dr Jadranka Radić
5. Prtof.dr Vladimir Popović
6. Prim dr Veselin Govedarica
Opravdano odsutan: Prim. dr Vlado Batnožić
Dnevni red sastanka:
1.
Izveštaj o temama simpozijuma i izlagačima (izvestilac Prof. A.Vidaković)
2.
Izveštaj o temama i izlagačima Kursa sportse medicine (izvestilac Prof.V.Popović)
3.
Formiranje Komisije za veštačenje pri USVMR.
Ad. 1 Većina autora je prihvatila i obrađuje zadate teme. Problem je učešće 2-3 autora, ali je
nađeno alternativno rešenje, kao i svake godene. (Prof.A.Vidaković)
Ad. 2 Svi autori su prihvatili da obrade teme sportskih povreda i potrvrdili učešće na Kursu.
(Prof.V.Popović)
Ad.3 Za formiranje Komisije za veštačenje pri USVMR je potrebna saglasnost Ministarstava
zdravlja i/ili Ministarstva pravde, obrazloženje dao gdin. M.Radić.
Plan Organizacionog odbora je da svi radovi do 15 februara 2015 godine budu dostavljeni radi
lektorisanja, a Simpozijum i Kurs akreditovani.
Svi članovi Organizacionog odbora imaju višegodišnje iskustvo u organizaciji Simpozijuma i Kursa,
tako da nije bilo značajnih komentara u vezi same organizacije.
Sastanak završen oko 13,00 h
Zapisnik vodio
Generalni sekretara USVMR
Prim.dr Ljubomir Ignjatović
Predsednik USVMR
Prim.dr Dragoljub Filipović
Download

Zapisnik sa sastanka Organizacionog odbora XV Simpozijuma