Dana 12.06.2014.godine u Banja Luci ugovorne strane:
1. WBL city project d.o.o. Banja Luka , kao korisnik koncesije, kojeg zastupa direktor Ranko
Radoja, (u daljem tekstu ("Koncesionar")
i
2. „RWP Vitorog“ d.o.o. Banja Luka, kao novi korisnik predmetne koncesije, kojeg zastupa
direktor Ranko Radoja , (u daljem tekstu "Novi Koncesionar"),
su zaključili
UGOVOR
o prijenosu koncesije broj:06-06/2014
Član 1.
Ugovorne strane su suglasne da je Ministarstvo gospodarstva Herceg-bosanske županije
(Koncesor) i preduzede WBL city project d.o.o. Banja Luka (Koncesionar) dana 23. 01. 2014. god.
zaključili ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje vjetroparka u cilju proizvodnje električne
energije na lokalitetu "Škadimovac " u opštini Glamoč, br. 05-01-17-206/10.
Član 2.
Ugovorne strane su suglasne da Koncesionar (WBL city project d.o.o. Banja Luka), prenosi
dobijenu koncesiju na Novog Koncesionara „RWP Vitorog“ d.o.o. Banja Luka , sukladno
predloženoj zoni za koncesiju na grafičkom prilogu M 1:25 000, koji je sastavni dio ovog
ugovora.
Član 3.
Predmet prijenosa je pravo korištenja zemljišta za izdradnju i korištenje vjetroelektrane
Škadimovac u cilju proizvodnje električne energije na površini omeđenoj rubnim tačkama:
Ugovor o prijenosu koncesije WBL city project_RWP Vitorog
1
Oznaka rubne tačke
X
Y
ŠP1
4889386.80
6419062.50
ŠP2
4883965.50
6424124.50
ŠP3
4881550.60
6424989.40
ŠP4
4881039.20
6426938.90
ŠP5
4877758.90
6428528.90
ŠP6
4877427.10
6426526.30
ŠP7
4881125.60
6422242.70
ŠP8
4883288.70
6418635.30
ŠP9
4887111.90
6417479.80
Površina obuhvata s rubnim točkama grafički je prikazana u prilogu M 1:25 000 priloženog
dopisu Ministarstva gospodarstva i ovom Ugovoru o prijenosu koncesije.
Član 4.
„RWP Vitorog“ d.o.o. Banja Luka , je u ovom momentu u kontaktu sa kompanijom “MING
YANG”,sa sjedištem u Guangdongu iz Kine . Mi smo u proceduri za dobijanje kreditnih sredstava
za finansiranje projekta vjetroelektrane “Škadimovac “.
Član 5.
Uz gore navedeni razlog u član 4, neki od razloga za potpis ugovora o prijenosu koncesije i
davanje suglasnosti Koncesoru su:
-
“RWP Vitorog” d.o.o. Banja Luka je kompanija kojoj nije na prvom mjestu profit, nego
kvalitetna usluga i privredni i svaki drugi boljitak prostora na kome djeluje.
“RWP Vitorog” d.o.o. Banja Luka je u fazi projektovanja VE „Škadimovac“, posjeduje
znanje te ljudske i financijske resurse za realizaciju projekta VE „Škadimovac“.
Realizacijom projekta VE „Škadimovac“ poboljšati de se sigurnost i stabilnost napajanja
električnom energijom, osigurati nova radna mjesta, naknade lokalnoj zajednici od
proizvedene energije itd.
Član 6.
Temeljem ovog Ugovora i sigurnosti Koncesora, Novi Koncesionar de zaključiti Ugovor o
koncesiji za predmetnu koncesije.
Ugovor o prijenosu koncesije WBL city project_RWP Vitorog
2
Član 7.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih obje Ugovorene strane
zadržavaju po 2 (dva) primjerka.
Ugovor o prijenosu koncesije WBL city project_RWP Vitorog
3
On 12.06.2014.godine in Banja Luka counterparty:
1. WBL city project d.o.o. Banja Luka, as the concessionaire, represented by Director Ranko
Radoja, (hereinafter referred to as ("Concessionaire")
and
2. "RWP Vitorog" Ltd. Banja Luka, as well as a new user of a concession, represented
Director Ranko Radoja, (hereinafter referred to as "New Concessionaire"),
concluded
AGREEMENT
on the transfer of concessions Number: 06-06 / 2014
Article 1.
The contracting parties agree that the Ministry of Economy of Herceg-Bosnia Canton (Koncesor)
and the company WBL City Project Ltd. Banja Luka (concessionaire) on 23 the 1st 2014.
concluded a concession contract for the construction and operation of the wind farm for the
purpose of electricity generation at the site "Škadimovac" in the municipality Glamoè, no. 0501-17-206 / 10.
Article 2.
The contracting parties agree that the concessionaire (WBL city project doo Banja Luka),
transmits the derived concession to New Concessionaire "RWP Vitorog" Ltd. Everywhere,
according to the proposed zone concession on the graphic attached M 1:25 000, which is an
integral part of this contract.
Article 3.
The subject of the transfer of land use right for izdradnju and use wind power
Škadimovac aimed at producing electricity on the surface bounded boundary points:
Ugovor o prijenosu koncesije WBL city project_RWP Vitorog
4
Mark the boundary
points
X
Y
ŠP1
4889386.80
6419062.50
ŠP2
4883965.50
6424124.50
ŠP3
4881550.60
6424989.40
ŠP4
4881039.20
6426938.90
ŠP5
4877758.90
6428528.90
ŠP6
4877427.10
6426526.30
ŠP7
4881125.60
6422242.70
ŠP8
4883288.70
6418635.30
ŠP9
4887111.90
6417479.80
Area coverage with edge points is plotted in Appendix M 1:25 000 supplied
letter to the Ministry of Economy and the Agreement on the transfer of the concession.
Article 4.
"RWP Vitorog" Ltd. Banja Luka, at this moment in contact with the company "MING YANG",
located in Guangdong of China. We are in the process of obtaining loan funds to finance a wind
power project "Škadimovac."
Article 5.
In addition to the above reason in Article 4, some of the reasons for signing the contract on the
transfer of the concession and approval Koncesoru are:
- "RWP Vitorog" Ltd. Banja Luka is a company which is not the most profit, but quality service
and economic prosperity of every other area in which it operates.
- "RWP Vitorog" Ltd. Banja Luka is in the design phase VE "Škadimovac" has the knowledge and
human and financial resources for the implementation of the VE "Škadimovac."
- The realization of the project VE "Škadimovac" will improve the safety and stability of power
supply, provide new jobs, benefits the local community of the energy produced, etc..
Member sixth
Pursuant to this Agreement, and security concessions, new concessionaire will conclude
Concession Agreement for the respective franchises.
Article 7 .
This Agreement is made in four (4) identical copies of which both Contracting parties retain the two (2)
copies.
Ugovor o prijenosu koncesije WBL city project_RWP Vitorog
5
The concessionaire:
The New concessionaire:
WBL city project LTD
RWP Vitorog LTD
Ranko Radoja , director
Ranko Radoja , director
Ugovor o prijenosu koncesije WBL city project_RWP Vitorog
6
Download

1. WBL city project doo Banja Luka , kao korisnik koncesije, kojeg