Na osnovu člana 39. Statuta Bosanskohercegovačkog
auto moto kluba i prijedloga Komisije za saobraćajna/
prometna takmičenja Upravni odbor BIHAMK-a na sjednici održanoj 16. novembra 2004. godine usvojio je :
PRAVILNIK
O SAOBRAĆAJNIM/PROMETNIM PATROLAMA
Član 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način organizovanja školskih saobraćajnih/prometnih patrola (u daljem tekstu:
ŠSP/ŠPP), način obučavanja njihovih članova, uniforma
i oznake, kao i druga pitanja u vezi sa radom ŠSP/ŠPP.
Član 2.
ŠSP/ŠPP staraju se naročito o organizovanom i što bezbjednijem prelazu školske djece preko kolovoza pri dolasku u školu i izlasku iz škole i u tom cilju, preko svojih
članova, obezbjeđuju njihov prelaz preko kolovoza u blizini školske zgrade.
ŠSP/ŠPP i u drugim odgovarajućim prilikama (na izletu,
ekskurziji, zajedničkoj posjeti pojedinim institucijama,
saobraćajno-obrazovnim takmičenjima i sl.) pružaju pomoć školskoj djeci i staraju se o njihovom što bezbjednijem prelazu preko kolovoza, naročito na raskrsnicama,
okukama i drugim opasnim mjestima.
Član 3.
Članovi ŠSP, kad vrše obezbjeđenje prelaza školske djece preko kolovoza po odredbi stava 1. predhodnog člana, ovlašteni su da na propisan način i u skladu sa zakonom, izdaju potrebna naređenja drugim učesnicima u
saobraćaju.
Protiv učesnika u saobraćaju koji ne postupi po naređe-
3
nju člana ŠSP/ŠPP po odredbi prethodnog stava, može
se podnijeti prijava za prekršaj nadležnoj Policijskoj upravi.
Član 4.
Kada obezbjeđuju prelaz školske djece preko kolovoza
po odredbi stava 1. člana 2 ovog Pravilnika, članovi ŠSP/
ŠPP regulisanje saobraćaja vrše isključivo s trotoara ili
sa druge pogodne pješačke površine.
Izuzetno (kod većih skupova na mjestima na kojima se
odvija javni saobraćaj i u drugim sličnim prilikama) članovi ŠSP/ŠPP mogu se angažovati da u prisustvu policajaca učestvuju u regulisanju saobraćaja na putu. U tom
slučaju članovi ŠSP/ŠPP postupaju isključivo po uputama
policajaca.
Član5.
Članovi ŠSP/ŠPP poslove iz člana 2. ovog Pravilnika vrše
isključivo kad ih na dužnost odredi nastavnik koji vrši
neposredan nadzor nad radom ŠSP/ŠPP ili direktor odnosno drugi odgovarajući rukovodilac u školi, a poslove i
zadatke obavljaju po odgovarajućim odredbama propisa
o saobraćaju, odredbama ovog Pravilnika i uputama nastavnika, odnosno rukovodioca škole koji ih je odredio na
dužnost.
Član 6.
Član ŠSP/ŠPP može postati učenik šestog, sedmog ili osmog razreda osnovne škole ako ispunjava sljedeće uslove:
 da
se ističe u učenju i vladanju;
 da ima pismeni pristanak roditelja, odnosno staratelja za rad u ŠSP/ŠPP;
 da je položio ispit za rad u ŠSP/ŠPP.
4
Član 7.
Prestaje biti član ŠSP/ŠPP učenik koji ne izvršava povjerene mu zadatke ili ih ne izvršava na zadovoljavajući način, kao i učenik koji završi osmi razred osnovne škole.
Član ŠSP/ŠPP koji ne postiže zadovoljavajući uspjeh u
učenju i vladanju neće se angažovati na poslovima patrole.
Član 8.
Odgovarajućim opštim aktom škole uređuje se postupak
za prijem u članstvo, kao i prestanak članstva ŠSP/ŠPP.
Član 9.
Član ŠSP/ŠPP kada vrši poslove iz člana 3. ovog Pravilnika nosi uniformu sa propisanim oznakama, a kao opremu nosi tablicu za regulisanje saobraćaja.
Uniforma se sastoji od prsluka sa reflektirajućim trakama u bojama kojima raspolažu i policajci, kačketa plave
ili bijele boje, a dozvoljena je i kombinacija ove dvije boje, i bijelog narukavlja.
Na gornjoj polovini leđnog dijela prsluku iznad reflektujućih traka je ispisan natpis: ŠKOLSKA SAOBRAĆAJNA
PATROLA (u tri reda), odnosno ŠKOLSKA PROMETNA PATROLA, shodno terminologiji koja se koristi prema nastavnom planu i programu u školama koje pohađaju pripadnici ŠSP/ŠPP.
Tekst je ispisan velikim štampanim slovima u prostoru
dimenzija 30 x 15 cm.
Na prednjem lijevom dijelu prsluka (gledano iz perspektive osobe koja je obukla prsluk) stoji originalan logotip
BIHAMK u propisanim razmjerama na prostoru dimenzija
11 x 2 cm.
Na isključivo bijelim narukavljima se mogu ali ne moraju
nalaziti uzdužne reflektujuće oznake.
5
Na prednjoj strani kačketa se nalazi natpis ŠSP odnosno
ŠPP, crne boje, dimenzija 10 x 3,5 cm, koji mora biti u
skladu sa natpisom na prsluku. Ako se na prsluku nalazi
natpis: ŠKOLSKA SAOBRAĆAJNA PATROLA, onda na kačketu mora biti natpis: ŠSP. Ako se na prsluku nalazi natpis: ŠKOLSKA PROMETNA PATROLA, onda na kačketu
mora biti natpis: ŠPP. Natpis na kačketu može a ne mora
biti napravljen od reflektujućeg materijala, dok se na
obodu i zadnjem dijelu kačketa mogu ali ne moraju nalaziti reflektujuće oznake.
Takođe i tablice koje prilikom svojih aktivnosti koriste pripadnici ŠSP/ŠPP moraju imati natpis koji je u skladu sa
natpisima na kačketu i prsluku. Tablica za regulisanje saobraćaja ima oblik kruga prečnika 10 do 25 cm. Osnova
tablice je žute ili bijele boje sa crvenom ivicom širine 1,5
do 4 cm (zavisno od veličine same tablice).
Na žutoj ili bijeloj površini je natpis štampanim slovima
crne boje: STOP, ispod toga kratica ŠSP ili ŠPP, a između
natpisa STOP i ŠSP odnosno ŠPP treba biti aplicirana horizontalna linija (ispod cijelog natpisa STOP), duplo deblja
od samih linija slova. Ovi natpisi i horizontalna linija između njih se ispisuju isključivo crnom bojom, s obje strane tablice, u žutom ili bijelom prostoru, tako da je kompletan natpis što veći, ali da ne prelazi na crvenu ivicu
tablice. Od te crvene ivice natpis mora biti udaljen minimalno 1 cm, a maksimalno 1,5 cm. Tablica za regulisanje
saobraćaja mora biti prevučena reflektujućom materijom,
a može biti podešena i tako da se može osvijetliti sopstvenim izvorom svjetlosti.
Član 10.
Nadzor nad radom ŠSP/ŠPP vrše organi upravljanja škole
koja je osnovala ŠSP/ŠPP, a neposredan nadzor vrši nastavnik kojeg za to odredi škola. ŠSP/ŠPP ima komandira i
zamjenika komandira, koje biraju članovi ŠSP/ŠPP.
6
Stručnu pomoć u radu ŠSP/ŠPP, posebno u pogledu zaštite
i bezbjednosti djece u saobraćaju/prometu, pružaju pripadnici MUP-a, auto-moto klubovi i drugi zainteresovani organi i organizacije.
Član 11.
Osposobljavanje članova ŠSP/ŠPP vrši se u okviru školskih
saobraćajnih/prometnih sekcija, kao i putem posebnog
kursa koji organizuje škola u saradnju sa pripadnicima
MUP-a, predstavnicima auto-moto klubova ili drugim zainteresovanim organima i organizacijama koji se bave poslovima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja/prometa.
Osposobljavanje na kursu po odredbi predhodnog stava
vrši se po programskom gradivu za osposobljavanje ŠSP/
ŠPP, koje je sastavni dio ovog Pravilnika.
Član 12.
Po završenom kursu škola obrazuje komisiju i organizuje
polaganje ispita za članove ŠSP/ŠPP.
Komisija za polaganje ispita za članove ŠSP/ŠPP se sastoji
od: pripadnika nadležne policijske uprave, predstavnika
osnovne škole i predstavnika BIHAMK-a ili auto-moto kluba udruženog u BIHAMK (Predsjednik Komisije).
Član 13.
Ispit za članove ŠSP/ŠPP sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio ispita obuhvata provjeru poznavanja saobraćajnih propisa i saobraćajnih znakova, a vrši se
putem testa i razgovora.
Član 14.
Program posebnog kursa za osposobljavanje članova ŠSP/
ŠPP sačinjava Stručna služba BIHAMK-a i distribuira svim
zainteresovanim subjektima.
7
Član 15.
Na ispitu za članove ŠSP/ŠPP vodi se zapisnik , koji potpisuju predsjednik i članovi ispitne komisije.
Kandidatu koji položi ispit škola izdaje i ovjerava legitimaciju člana ŠSP.
Legitimacija iz prethodnog stava je dvodijelna, veličine
120 x 75 mm, a izrađuje se od polukartonske hartije otvorenozelene boje.
Na prvoj vanjskoj strani je izgled tablice za regulisanje
saobraćaja prečnika 18 mm u kojoj je upisana oznaka
ŠSP ili ŠPP, zavisno od varijante legitimacije. Naime legitimacije će se izrađivati i izdavati sa svim natpisima u
latiničnom pismu na bosanskom jeziku, kao i sa svim
natpisima na hrvatskom jeziku. Osim toga, legitimacija
se može štampati i u ćiriličnom pismu.
Ispod osnake ŠSP ili ŠPP, zavisno od varijante legitimacije, stajaće natpis ŠKOLSKA SAOBRAĆAJNA PATROLA ili
ŠKOLSKA PROMETNA PATROLA.
Na prvoj unutrašnjoj strani je mjesto za upisivanje naziva škole, broja evidencije, za fotografiju i za svojeručni
potpis imaoca legitimacije.
Na drugoj unutrašnjoj strani je mjesto za upisivanje podataka za učenika kome se legitimacija izdaje, i to: prezime i ime, datum rođenja, mjesto stanovanja i adresa.
Ispod toga je odštampan tekst: "Položio-la izpit za člana
školska saobraćajne patrole dana ........................", odnosno tekst: "Položio-la izpit za člana školska prometne
patrole dana ........................", a zatim mjesto za potpis ovlašćenog službenika. Na drugoj vanjskoj strani kao, izvod iz ovog Pravilnika, štampan je kompletan tekst
Člana 2.
Član 16.
Dokumentacija o ispitima i izdatim legitimacijama za članove ŠSP/ŠPP čuva se u školi. Spisak učenika koji su po-
8
ložili ispit za članove ŠSP/ŠPP dostavlja se nadležnoj policijskoj stanici i u Direkciju BIHAMK-a.
Član 17.
Ovaj Pravilnik je usvojen na Dvadeset i sedmoj sjednici
Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog auto-moto
kluba, a stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.
Predsjednik :
Sadik Hasanbegović
9
PROGRAM POSEBNOG KURSA ZA
OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA ŠKOLSKE
OBRAĆAJNE/PROMETNE PATROLE
SABroj
časova
TEMA
Ponavljanje, provjeravanje i sistematizacija
znanja kroz redovnu nastavu saobraćajnog vaspitanja i kroz rad saobraćajnih sekcija u slobodnim aktivnostima učenika.
UVOD: Razvoj i značaj saobračaja. Podjela saobračaja:( kopneni,vazdušni/zračni i saobračaj
na vodi);saobračajna sredstvs.
PUTEVI: Javni put, put, auto put,put rezervisan za saobračaj m/v. Podjela puteva zavisno
od njihovog društvenog i privrednog značaja;
(međunarodmi put, magistralni put, regionalni
put, lokalni put i zemljani put).
DIJELOVI PUTA: Značenje saobraćajnih izraza (kolovoz, trotoar-pločnik, obilježeni pješački
prelaz, pješački prelaz, pješačko ostrvo,m pješačka staza, biciklistička staza, kolovozna traka, saobraćajna traka). RASKRSNICE:
(pravilne, nepravilne, pregledne, nepregledne).
OPREMA PUTA: saobraćajni znakovi, kolobrani, čelični odbojnici , kilometarske oznake.
OBJEKTI NA PUTEVIMA: autobuske stanice i
stajališta, moteli, putarske kuće, telefoni, parkirališta, benzinske stanice, servisne radionice.
VRSTE I PODJELA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA: znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi
( zabrane, ograničenja i obaveza), znakovi
obavještenja, dopunske table.
10
1
Broj
časova
TEMA
OZNAKE NA KOLOVOZU:
- uzdužne oznake na kolovozu (pune, isprekidane i udvojene linije) – njihova značenja;
- poprečne oznake na kolovozu ( linija zaustavljanja, obilježeni pješački prelaz,
pješačko ostrvo);
- ostale oznake na kolovozu (strelice, natpisi, oznake uz ivicu kolovoza).
SVJETLOSNI I SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI I
OZNAKE: svjetlosni znakovi-semafori za regulisanje saobraćaja vozila i pješaka; svjetlosni
znakovi za označavanje prolaza puta preko željezničke pruge; svjetlosni znakovi za označavanje radova na putu; smjerokazi). Svrha saobraćajnih znakova i obaveza da se učesnici u
saobraćaju ponašaju po njihovom značenju
(oštećenje, uništavanje i uklanjanje saobraćajnih znakova predstavlja krivično djelo).
PRAVILA SAOBRAĆAJA:
UČESNICI U SAOBRAĆAJU: (pješaci, vozači,
goniči stoke, jahači, lica koja rade na putu).
PRAVILA KRETANJA PJEŠAKA: kretanje pješaka pojedinačno, u grupi, kretanje organizovane kolone, kretanje pješaka noću.
Prelaz pješaka preko željezničke pruge.
Gonjenje stoke na putu,.
Dječije igre na putu.
SAOBRAĆAJ VOZILA. Saobraćaj bicikla, zaprežnog vozila, vozila na motorni pogon i motornih vozila.
11
2
Broj
časova
TEMA
(Uslovi za upravljanje vozilom; uključivanje i
isključivanje iz saobraćaja, strana kretanja,
pravilo prestrojavanja i skretanja, brzina kretanja, preticanje i obilaženje, zaustavljanje i parkiranje). Saobraćaj na raskrsnici. Postupak pri
nailasku vozila pod pratnjom i vozila s pravom
prvenstva prolaza.
VJEŽBE: u poznavanju i pridržavanju pravila
saobraćaja.
3
BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA:
- Osnovni činioci bezbjednosti u saobraćaju (čovjek, vozilo, put).
- Negativne pojave u saobraćaju i njihovo
suzbijanje. (Analiza negativnih pojava u
saobraćaju i mjesnom području).
- Služba kontrole i regulisanja saobraćaja.
- Brzina kretanja vozila. Sile inercije. Put
reagovanja-put kočenja=zaustavni put.
- Elementi zaustavnog puta s obzirom na
vrstu puta, (kolovoz), stanja guma, težina
vozila i tereta, vremenskih prilika i brzine
kretanja vozila.
2
VJEŽBA: Procjena brzine kretanja vozila i dužine zaustavnog puta.
2
ZNAKOVI KOJI UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA DAJU OVLAŠĆENA LICA:
- Značenje znakova koje ovlaštena lica
daju rukama i položajem tijela.
- Davanje znakova ovlaštenih lica tablicom ili palicom za regulisanje saobraćaja i
svjetiljkom.
- Davanje zvučnih znakova-pištaljkom.
2
12
Broj
časova
TEMA
ZNAKOVI KOJI DAJU ČLANOVI ŠKOLSKE
SAOBRAĆAJNE PATROLE:
- Položajem tijela i znaci koje članovi ŠSP
daju učesnicima u saobraćaju sa pločnika
odnosno bankine puta.
- Upotreba «STOP» tablice ŠSP.
- Položaj člana ŠSP na prelazima preko
puta kada pomažu djeci da bezbjedno
pređu kolovoz.
- Mogućnost pravovremenog zaustavljanja vozila u slučajevima kada član ŠSP
želi zaustaviti saobraćaj i omogućiti prelaz
preko kolovoza grupi djece ili drugih pješaka. (Neophodnost pretpostavke da vozači nisu uvijek spremni i sposobni da zaustave vozilo kada bi to trebalo: nevješt
vozač, agresivan vozač, zdravstveno i psihičko stanje vozača, zamor, uticaj alkohola na reflekse i ponašanje vozača).
- Obaveza mladih, posebno članova ŠSP ,
da pomognu kretanje invalidima, slijepim
osobama, starim i iznemoglim licima,
majkama s djecom i djeci.
- Položaj i uloga članova ŠSP prilikom vođenja kolone učenika i prilikom putovanja
učenika u javnim saobraćajnim sredstvima.
- Ponašanje i rad člana ŠSP u prisustvu
saobraćajnog policajca.
VJEŽBE: Praktične vježbe na poligonu i u
stvarnim saobraćajnim situacijama u vezi sa
vršenjem dužnosti člana ŠSP.
13
4
4
Broj
časova
TEMA
OSNOVNI POSTUPCI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE:
- Vrste saobraćajnih nezgoda.
- Ukazivanje pomoći povrijeđenim licima.
- Obavještavanje organa unutrašnjih poslova i zdravstvene organizcije.
- Obaveza da se sačekaju organi koji vrše
uviđaj.
- Obaveze učesnika u saobraćajnoj nezgodi i očevidaca.
2
SARADNJA šsp SA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE SAOBRAĆAJEM I
BEZBJEDNOSTI U SAOBRAĆAJU:
- Organi za unutrašnje poslove.
- Opštinski savjeti (komisija) ili koordinacioni odbori za bezbjednost saobraćaja.
- Auto-moto klubovi
- Služba pomoći i informacija na putu.
- Preduzeća za puteve.
- Radne organizacije sa vlastitim voznim
parkom. (Posjeta organima i organizacijama i upoznavanje s njihovim radom).
14
4
Download

Pravilnik školske saobraćajne patrole