Strana 1 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Fixný rozsah akreditácie
Názov akreditovaného subjektu: Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Skúšobné laboratórium Prešov
Položka
Bajkalská 28, 080 91 Prešov
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
1
mlieko, mliečne
výrobky
rezíduá inhibičných
látok
2
mäso,orgány,
vajcia
rezíduá inhibičných
látok
3
mlieko, mliečne
výrobky, mäso,
orgány, vajcia
rezíduá inhibičných
látok
4
5
6
7
8
9
med
živočíšné
tkanivá
mlieko
vajce
živočíšné
tkanivá
mlieko
vajce
med
živočíšné
tkanivá
mlieko
vajce
med
živočíšné
tkanivá
vajce
potraviny
živočíšneho
pôvodu
moč
živočíšne
tkanivá
mlieko
med
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
Označenie
ŠPP 2.1.67
ECLIPSE 50
(manuál
k dg.súprave)
ŠPP 2.1.45
PREMItest
(manuál
k dg.súprave)
ŠPP 2.1.351
STAR
ŠPP 2.1.412
elektroforéza
Ostatné špecifikácie
DK
DK
DK
ŠPP 2.10.13
DK
ŠPP 2.10.24
DK
tetracyklíny
ŠPP 2.10.35
DK
streptomycín
ŠPP 2.10.46
DK
ŠPP 3.8.1.1
(manuál k dg.
súprave)
DK
ŠPP 3.8.1.2
(manuál k dg.
súprave)
DK
sulfonamidy
betalaktámy
RIA
(Charm II)
(kvalitatívna
skúška)
chloramfenikol
streptomycín
dihydrostreptomycín
streptomycín
dihydrostreptomycín
streptomycín
dihydrostreptomycín
ELISA
(semikvant.
skúška)
Strana 2 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
10
5-methylmorpholino3-amino-2oxalidinone (AMOZ)
3-amino-2živočíšne
oxalidinone (AOZ)
tkanivá
1-amino-hydantoin
(AHD)
semicarbazide (SEM)
5-methylmorpholino3-amino-2oxalidinone (AMOZ)
mlieko a mliečne 3-amino-2oxalidinone (AOZ)
výrobky
1-amino-hydantoin
(AHD)
semicarbazide (SEM)
5-methylmorpholino3-amino-2oxalidinone (AMOZ)
3-amino-2vajcia
oxalidinone (AOZ)
1-amino-hydantoin
(AHD)
semicarbazide (SEM)
5-methylmorpholino3-amino-2oxalidinone (AMOZ)
3-amino-2med
oxalidinone (AOZ)
1-amino-hydantoin
(AHD)
semicarbazide (SEM)
11
potraviny
voda
12
potraviny
živočíšneho
pôvodu
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.387
DK
kumarín
HPLC/MS
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.668
DK
fluorantén
benzo(b)fluorantén
benzo(k)fluorantén
benzo(a)pyrén
benzo(g,h,i)perylén
indeno(1,2,3,c,d)pyrén
cyclopenta(c,d)pyrén
benzo(c)fluorén
benzo(a)antracén
chryzén
5-metylchryzén
benzo(j)fluorantén
benzo(b)fluorantén
benzo(k)fluorantén
benzo(a)pyrén
dibenzo(a,l)pyrén
dibenzo(a,h)antracén
benzo(g,h,i)perylén
indeno(1,2,3,c,d)pyrén
dibenzo(a,e)pyrén
dibenzo(a,i)pyrén
dibenzo(a,h)pyrén
HPLC/FLD
ŠPP 1.2.49
DK
Ostatné špecifikácie
Strana 3 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
12
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
rastlinného
pôvodu
a dojčenská
výživa
pivo
víno
syr a výrobky zo
syra
13
14
15
16
17
cyclopenta(c,d)pyrén
benzo(c)fluorén
benzo(a)antracén
chryzén
5-metylchryzén
benzo(j)fluorantén
benzo(b)fluorantén
benzo(k)fluorantén
benzo(a)pyrén
dibenzo(a,l)pyrén
dibenzo(a,h)antracén
benzo(g,h,i)perylén
indeno(1,2,3,c,d)pyrén
dibenzo(a,e)pyrén
dibenzo(a,i)pyrén
dibenzo(a,h)pyrén
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/FLD
ŠPP 1.2.49
DK
ŠPP 1.2.310
DK
ŠPP 1.2.1811
DK
ŠPP 1.2.512
DK
ŠPP 1.2.2513
DK
ŠPP 1.2.4314
DK
Ostatné špecifikácie
histamín
tyramín
tyramín
putrescín
kadaverín
živočíšne
spermín
tkanivá
a výrobky z nich spermidín
tryptamín
histamín
BHA
BHT
olej, majonézy,
propylgalát
tuk, ryby,
oktylgalát
rybacie výrobky,
dodecylgalát
žuvačky
etylgalát
a potraviny
TBHQ
rastlinného
THBP
pôvodu
ionox-100
NDGA
aflatoxín B1
aflatoxín B1
aflatoxín B2
potraviny
rastlin.pôvodu
aflatoxín G1
aflatoxín G2
suma aflatoxínov
aflatoxín B1
aflatoxín B2
potraviny
aflatoxín G1
živočíš. pôvodu aflatoxín G2
suma aflatoxínov
mlieko
aflatoxín M1
mliečne výrobky
aflatoxín B1
aflatoxín B2
krmivá a kŕmne
aflatoxín G1
zmesi
aflatoxín G2
suma aflatoxínov
potraviny rastlin.
ochratoxín A
pôvodu
nápoje
ochratoxín A
potraviny
ochratoxín A
živočíš. pôvodu
krmivá a kŕmne
ochratoxín A
zmesi
potraviny
rastlinného
zearalenon
pôvodu
krmivá
zearalenon
HPLC/DAD
HPLC/FLD
Strana 4 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
18
19
20
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
rastlinného
pôvodu
krmivá
obilniny a
výrobky z nich,
krmivá
potraviny
rastlinného
pôvodu
krmivá
21
22
23
24
25
ovocné nápoje,
nektáre
a koncentráty
výrobky
z ovocia
nápoje,
potraviny tuhej
konzistencie
deoxynivalenol
deoxynivalenol
T2
HT2
deoxynivalenol
nivalenol
fumonizín B1
fumonizín B2
fumonizín B1
fumonizín B2
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.5415
DK
GC/MS
ŠPP 1.2.7916
DK
HPLC/FLD
ŠPP 1.2.6117
DK
ŠPP 1.2.6018
DK
ŠPP 1.2.1619
DK
Ostatné špecifikácie
patulín
patulín
kyselina citrónová
di-n-butyl ftalát
bis (2-etylhexyl) ftalát
dimetyl ftalát
nápoje
dietyl ftalát
benzylbutyl ftalát
di-n-oktyl ftalát
di-n-butyl ftalát
bis (2-etylhexyl) ftalát
dimetyl ftalát
nápoje
dietyl ftalát
benzylbutyl ftalát
di-n-oktyl ftalát
diizobutyl ftalát
di-n-butyl ftalát
bis (2-etylhexyl) ftalát
dimetyl ftalát
živočíšne
dietyl ftalát
tkanivá
benzylbutyl ftalát
di-n-oktyl ftalát
diizobutyl ftalát
med
amitraz
acesulfám K
sacharín
aspartám
potraviny tekutej benzoová kyselina
konzistencie
sorbová kyselina
para-hydroxybenzoová kyselina
kofeín
acesulfám K
sacharín
aspartám
potraviny
benzoová kyselina
polotekutej
sorbová kyselina
konzistencie
para-hydroxybenzoová kyselina
kofeín
acesulfám K
sacharín
aspartám
potraviny tuhej
benzoová kyselina
konzistencie
sorbová kyselina
para-hydroxybenzoová kyselina
kofeín
káva
kofeín
HPLC/DAD
DK
ŠPP 1.2.920
GC/MS
DK
GC/ECD
ŠPP 1.2.2221
DK
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.222
DK
Strana 5 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
26
27
28
29
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny tekutej
konzistencie
potraviny polotekutej
konzistencie
potraviny tuhej
konzistencie
potraviny tekutej
konzistencie
potraviny
polotekutej
konzistencie
potraviny tuhej
konzistencie
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
Ostatné špecifikácie
kyselina cyklámová
ŠPP 1.2.1523
DK
ŠPP 1.2.2924
DK
HPLC/RI
ŠPP 1.2.1325
DK
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.726
DK
kyselina cyklámová
kyselina cyklámová
HPLC/DAD
neohesperidín DC
neohesperidín DC
neohesperidín DC
glukóza
fruktóza
sacharóza
potraviny tekutej
laktóza
konzistencie
maltóza
sorbitol
manitol
glukóza
fruktóza
sacharóza
potraviny
laktóza
polotekutej
konzistencie
maltóza
sorbitol
manitol
glukóza
fruktóza
sacharóza
potraviny tuhej
laktóza
konzistencie
maltóza
sorbitol
manitol
glukóza
med
fruktóza
sacharóza
mlieko
a výrobky z
laktóza
mlieka
tartrazín
amarant
ponceau 4R
chinolínová žltá
žltá SY FCF
allura červená AC
potraviny tekutej azorubín
konzistencie
brilantná modrá FCF
patentná modrá V
brilantná čierna BN
erytrozín
indigotín
zelená S
červená 2G
Strana 6 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
polotekutej
konzistencie
29
potraviny tuhej
konzistencie
kaviár
mäsové výrobky
30
nápoje
31
potraviny
32
mliečne
výrobky,
čokoláda, kakao
33
alkoholické
nápoje
34
lieh
tartrazín
amarant
ponceau 4R
chinolínová žltá
žltá SY FCF
allura červená AC
azorubín
brilantná modrá FCF
patentná modrá V
brilantná čierna BN
erytrozín
indigotín
zelená S
červená 2G
tartrazín
amarant
ponceau 4R
chinolínová žltá
žltá SY FCF
allura červená AC
azorubín
brilantná modrá FCF
patentná modrá V
brilantná čierna BN
erytrozín
indigotín
zelená S
červená 2G
chinolínová žltá
žltá SY FCF
indigotín
brilantná čierna BN
amarant
ponceau 4R
žltá SY FCF
červená 2G
allura červená AC
azorubín
erytrozín
chinín
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.726
DK
HPLC/ FLD
ŠPP 1.2.1427
DK
ŠPP 1.2.5528
DK
ŠPP 1.2.5629
DK
ŠPP 1.2.630
DK
ŠPP 1.2.630
DK
sitosterol
stigmasterol
cholesterol
triglyceridový profil
(prítomnosť cudzieho
tuku)
mliečny tuk
ekvivalenty
kakaového masla
(CBE)
acetaldehyd
acetón
octan etylnatý
metanol
2-butanol
1-propanol
izobutanol
3-pentanol
1-butanol
izoamylalkohol
octan etylnatý
acetaldehyd
izobutanol
metanol
Ostatné špecifikácie
GC/FID
Strana 7 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
35
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
alkoholické
nápoje, pivo,
víno, liehoviny a
destiláty
obsah alkoholu
36
pivo
37
38
pivo
percento pôvodnej
mladiny
extrakt
pivo
farba
39
víno
prchavé kyseliny
40
víno
41
víno
celkový obsah kyselín
obsah extraktu a
bezcukrového extraktu
42
víno
relatívna hustota
ovocné a
zeleninové šťavy
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
DK
HPLC/RI
výpočet
STN 560186-5,6
DK
pyknometria
destilácia
STN 560186-6
DK
spektrofotometria
STN 560186-8
ŠPP 1.3.26
(STN 56 0216-6;
Aplikácia Vapodest
firmy GERHARD)
STN 560216
ŠPP 1.3.64
(STN 560216)
STN 560216
DK
odmerná analýza
po destilácii
potenciometria
výpočet
pyknometria
odmerná analýza
43
celkový obsah cukrov
44
potraviny
rastlinného
pôvodu
vody pitné,
povrchové,
odpadové
STN EN 1131
odmerná analýza
DK
DK
DK
DK
ŠPP 1.3.60
(STN 56 0216
STN 56 0216-8
Nariadenie komisie
2676/90/EHS)
STN 560246
gravimetria
mäsové výrobky
Ostatné špecifikácie
STN 560186-5
ŠPP 1.3.59
(STN 56 0216
ON 660807
STN 56 0210-4
Aplikácia Vapodest
firmy GERHARD)
ŠPP 1.2.6531
hroznové víno
ovocné víno,
medovina
liehoviny
horčica
trvanlivé pečivo
Označenie
DK
STN 581361-15
STN 560146
ŠPP 1.3.25
(STN 56 0146-5)
GC/MS
LC/MS
akrylamid
ŠPP 1.2.4532
DK
ŠPP 1.2.6933
DK
ŠPP 1.2.7234
DK
ŠPP 1.2.7335
DK
ŠPP 1.2.7636
DK
GC/ MS
theobromín
45
čokoláda, kakao
a výrobky z nich
kofeín
HPLC /DAD
beztuková kakaová
sušina
celková kakaová
sušina
nasýtené mastné
kyseliny
46
oleje, tuky,
potraviny
47
jedlé oleje, tuky
kafilerický tuk,
mäsokostná
múčka
48
mononenasýtené
mastné kyseliny
polynenasýtené
mastné kyseliny
transnenasýtené
mastné kyseliny
GC/FID
ropné látky
glyceroltriheptanoát
(GTH)
GC/MS
Strana 8 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
49
kadmium
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
AAS–ETA
olovo
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
biologický
materiál,
suroviny,
polotovary,
nápoje,
výživové
doplnky,
dehydrované
a instantné
potraviny,
pochutiny
arzén
chróm
nikel
cín
meď
zinok
AAS-P
vápnik
ortuť
AMA
kadmium
olovo
arzén
AAS–ETA
chróm
nikel
krmivá
živočíšneho
a rastlinného
meď
pôvodu, kŕmne
zmesi, minerálne
krmivá
zinok
vápnik
AAS-P
železo
mangán
ortuť
AMA
Označenie
ŠPP 1.1.18
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.17
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.4
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.5
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.6
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.7
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.8
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.9
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.15
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.16
(Manuál – AMA254- Altec)
ŠPP 1.1.18
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.17
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.4
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.5
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.6
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.8
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.9
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.15
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.11
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.10
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.16
(Manuál – AMA254- Altec)
Ostatné špecifikácie
DK
DK
DK
DK
DK
DK
Strana 9 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
kadmium
olovo
arzén
AAS-ETA
chróm
nikel
49
vody pitné,
podzemné,
povrchové,
stolové,
bazénová
meď
zinok
vápnik
AAS-P
železo
mangán
ortuť
50
rozpustný kyslík
51
biochemická spotreba
kyslíka (BSK5)
52
NELg/ELg
53
stanovenie
rozpustených látok
54
stanovenie
nerozpustených látok
vody pitné,
povrchové,
odpadové
55
chloridy
dusitany
dusičnany
fluoridy
sírany
ortofosforečnany
56
merná vodivosť
57
chloridy
58
chemická spotreba
kyslíka (CHSK Mn)
AMA
elektrochemicky
Označenie
ŠPP 1.1.18
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.17
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.4
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.5
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.6
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.8
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.9
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.15
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.11
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.10
(AA Analytické
metódy – Varian)
ŠPP 1.1.16
(Manuál – AMA254- Altec)
ŠPP 1.3.2
(STN EN 25814)
STN EN 1899-2
ŠPP 1.3.10
(STN EN 1899-1)
ŠPP 1.3.47
(Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
gravimetria
HPLC/IC
konduktometria
odmerná analýza
Ostatné špecifikácie
DK
DK
DK
DK
DK
DK
neriedené vzorky
DK
zrieďovacia metóda
DK
STN 757373
DK
ŠPP 1.3.46
(Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
DK
ŠPP 1.2.62
(STN EN ISO 10304-1)
ŠPP 1.3.6
(STN EN 27 888;
Manuál k prístroju
Multi 340i)
ŠPP 1.3.1
(STN ISO 9297)
ŠPP 1.3.5
(STN EN ISO 8467;
Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
DK
DK
výkon skúšky v laboratóriu, v mieste odberu vzorky
DK
DK
Strana 10 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
59
stanovenie sumy
vápnika a horčíka
60
pH
61
dusitany
62
dusičnany
63
amónne ióny
64
chemická spotreba
kyslíka (CHSK Cr)
65
vody pitné,
povrchové,
odpadové
66
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
odmerná analýza
potenciometria
celkový dusík
celkový fosfor
spektrofotometria
67
fosforečnany
68
kyanidy
69
fenoly
70
farba
71
organické halogenidy
AOX
72
voľný chlór
73
zákal
spektrofotometria
vodivosť
konduktometria
dusičnany
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
výkon skúšky v mieste odberu vzorky
voľný a viazaný chlór
78
DK
STN 75 7375
vody pitné,
na kúpanie
optická otáčavosť
DK
teplomer
75
zelenina
a zeleninové
výrobky
DK
výkon skúšky v laboratóriu, v mieste odberu vzorky
DK
teplota
77
DK
ŠPP 1.3.57
(STN EN ISO 7027;
Manuál k turbidimetru)
74
med
ŠPP 1.3.44
(STN ISO 6059;
Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
ŠPP 1.3.3
(STN EN ISO 10523
Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod
Veterinární
laboratórní metodikytoxikologie)
ŠPP 1.3.4
(Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
ŠPP 1.3.7
(Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
ŠPP 1.3.9
(STN ISO 7150-1)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.41)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.40)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.39)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.39)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.22)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.23)
ŠPP 1.3.34
(STN EN ISO 7887)
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.45)
ŠPP 1.3.8
(Horáková a kol.:
Chemické a fyzikální
metody analýzy vod)
Ostatné špecifikácie
turbidimetria
vody pitné,
povrchové,
odpadové, na
kúpanie
76
Označenie
polarimetria
HPLC/IC
Aplikačný list firmy
MERCK
(ŠPP 1.3.24)
ŠPP 1.3.48
(STN 57 0190
Manuál k prístroju
Multi 340i)
STN 57 0190
ŠPP 1.2.63
(STN EN 12014-2)
DK
výkon skúšky v mieste odberu vzorky
DK
DK
DK
Strana 11 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
ŠPP 1.3.16
(Výnos MP SR
č.2145/2004-100; ISO
13730; Veterinární
laboratorní metodiky
VIII.a Chemie potravin)
79
potraviny
rastlin., živočiš.
pôvodu, krmivá,
krmné zmesi
fosfor
spektrofotometria
80
lyofilizované
polievky,
ochucovadlá
glutamáty
izotachoforéza
81
múky
číslo poklesu
82
amoniak
83
sušina
84
hrubá
acidodetergentná,
neutralodetergentná
vláknina
85
popol
86
87
krmivá
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
organické kyseliny
v siláži
enzymaticky
destilácia
gravimetria
izotachoforéza
chloridy
titrácia
88
kyslosť vodného
výluhu
89
uhličitany
90
tuk
volumetria
extrakcia po
hydrolýze
92
číslo kyslosti tuku
potraviny,
krmivá
bielkoviny
ŠPP 1.4.8
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.4
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.12
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.7
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.9
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.6
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
ŠPP 1.4.3
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
DK
titrácia
ŠPP 1.4.5
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
DK
podľa Dumasa
ŠPP 1.4.2937
DK
priama extrakcia
91
ŠPP 1.3.35
(Aplikačný list č.14
firmy Villa Labeco
ŠPP 1.4.24
(STN ISO 3093)
ŠPP 1.4.2
(Veterinárné
laboratórne metodiky
VIII.a
Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.11
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
Ostatné špecifikácie
93
med
peľová analýza
mikroskopia
94
krmivá
peroxidové číslo
titrácia
95
krmivá, kŕmne
zmesi
zložky živočíšneho
pôvodu
mikroskopia
(kvalitatívna
skúška)
96
kafilerické tuky
nerozpustné nečistoty
gravimetria
97
med
hydroxymetylfurfural
spektrofotometria
HPLC/DAD
ŠPP 1.4.28
(Harmonizovaná
metóda
melissopalynologie)
ŠPP 1.4.23
(Vestník MP SR
č.2145/2004-100)
ŠPP 1.4.26
(Nariadenie Komisie
ES č.152/2009 )
ŠPP 1.4.30
(STN EN ISO 663)
ŠPP 2.2.4
(STN 57 0190)
ŠPP 1.2.6438
DK
DK
DK
DK
DK
Strana 12 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
98
mäsové výrobky,
pekárske
výrobky, syry,
stanovenie aktivity
bryndza, sušené
vody
a presladené
ovocie,
cukrovinky
99
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
100
NaCl
102
103
104
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
meranie
relatívnej
vlhkosti vzduchu
nad požívatinou
pomocou
elektrickej
vodivosti
ŠPP 2.2.2
(STN 560030)
DK
potenciometria
ŠPP 2.2.339
DK
DK
Ostatné špecifikácie
potraviny okrem
sušených
výrobkov,
dehydrovaných
výrobkov
a potravín
s vysokým
obsahom cukru
sušina/vlhkosť
mikrovlnka
ŠPP 2.2.7
(Manual CEM
SMART Trac
analyzátor)
sušené výrobky,
dehydrované
výrobky, kakao,
čokolády, oleje
a tuky,
cukrovarské
výrobky
sušina/vlhkosť
gravimetria
ŠPP 2.2.2140
DK
refraktometria
ŠPP 2.2.40
(STN 570190
STN 560246
STN 560240)
DK
titrácia
STN EN ISO 660
(ŠPP 2.2.9)
STN EN 3960
(ŠPP 2.2.10)
DK
Kjeldahlova
metóda
ŠPP 2.2.12
(STN ISO 1871
STN ISO 937
STN EN ISO 8968-1
STN 570105-5
STN 570153)
DK
priama extrakcia
ŠPP 2.2.1541
DK
extrakcia podľa
Weibulla
ŠPP 2.2.1442
DK
NMR
ŠPP 2.2.52
(Manual CEM
SMART Trac Rapid
Fat Analysis)
DK
chemický test
(prepočet
z položiek
100,102,106)
ŠPP 2.2.47
(Nariadenie komisie
(ES) č.543/2008)
DK
med, ovocné
šťavy, sirupy,
cukrové roztoky,
sušina/vlhkosť
výrobky
z ovocia a
zeleniny
101
Zavedená metóda
tuky, oleje
číslo kyslosti tuku /
voľné mastné kyseliny
peroxidové číslo
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
rastlinného a
živočíšneho
pôvodu
mlieko, smotana
zmrzlina
maslo
mäso,mäsové
výrobky
syry
jogurt,tvarohy,
výrobky z
tvarohu
majonézy
hydinové diely,
celá hydina
bielkoviny
tuk
celkový obsah vody
Strana 13 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
105
106
107
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
mäsové
konzervy,
ryby, rybacie
výrobky,mäso
a mäsové
výrobky,
spracované
ovocie
a zelenina,
výrobky z húb,
čokolády, syry,
pečivárenske
výrobky
káva, kávoviny,
čaj
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
cestoviny,
trvanlivé pečivo
109
110
mlynské
výrobky
ocot
111
citrusové plody
112
ŠPP 2.2.1943
DK
hmotnosť/ hmotnostný
podiel zložiek
ŠPP 2.2.1644
DK
vodný extrakt v sušine
ŠPP 2.2.45
(STN 58 0113
STN 58 1302)
ŠPP 2.2.44
(STN ISO 9768)
DK
piesok
STN 56 0115-30;
STN 58 0110-38;
STN 56 0146-15
DK
STN ISO 5531
DK
STN 580245-22
ŠPP 2.2.61
(Nariadenie Komisie
ES
1799/2001,
2010/2002
1221/2008)
DK
ŠPP 2.2.2045
DK
ŠPP 2.2.2045
DK
ŠPP 2.2.2246
DK
ŠPP 2.2.24
(Úr.met.CH 12.14)
DK
gravimetria
113
114
115
mokrý lepok
celkový extrakt
šťavnatosť
dusičnany
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
FIA
dusitany
pH
mäso, mäsové
výrobky
potenciometria
hydroxyprolín
diastáza - Schade
spektrofotometria
116
med
diastáza - Phadebas
117
fosfatázová aktivita
mlieko
118
119
peroxidázová aktivita
cestoviny,
mlynské
výrobky
Ostatné špecifikácie
popol
korenie
108
Označenie
očkovitosť
vizuálna
(kvalitatívna
skúška)
vizuálna
DK
ŠPP 2.2.50
(STN 57 0190)
ŠPP 2.2.60
(Harmonizované
metódy
medzinárodnej
komisie pre med)
ŠPP 2.2.25
(STN 57 0530)
ŠPP 2.2.34
(STN 57 0530)
ŠPP 2.2.30
(STN 56 0115-25;
STN 56 0512-32)
DK
DK
DK
DK
Strana 14 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
120
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
pekárske
droždie, aktívne
sušené droždie
kvasná aktivita
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
enzymaticky
STN 56 0188-21
DK
titrácia
ŠPP 2.2.4147
DK
spektrofotometria
ŠPP 2.2.6248
ŠPP 2.2.29
(STN 580110-47)
ŠPP 2.2.56
(Príloha č.2.
k Výnosu 1519/2002100. Stanovenie
množstva vlákniny
v potravinách
enzymatickogravimetrickou
metódou)
DK
122
majonézy
rybacie výrobky
mlynské
výrobky,
cestoviny
nektáre
konzervárenské
polotovary
a výrobky
z ovocia
a zeleniny
med
paprika
kapsaicín
123
korenie
piperín
124
suroviny
a potraviny
rastlinného
pôvodu
vláknina
enzymaticky
oxid uhličitý
manometria
nerozpustné nečistoty
gravimetria
121
125
126
127
128
129
130
nealkoholické
nápoje
tuky a oleje
titrovateľné kyseliny
koreniny
éterické oleje
tekuté výrobky
objem
potraviny
rastlinného
a živočíšneho
pôvodu
víno
jedlé obilie a
ryža
DK
DK
STN ISO 663
DK
STN EN ISO 6571
DK
STN 56 0240,
STN 56 0186-14
(ŠPP 2.2.58 )
DK
destilácia, titrácia
ŠPP 2.2.59
(STN EN 1988-1)
oxid siričitý
titrácia
STN 56 0216
gravimetria
STN 46 1011-26
DK
ŠPP 2.1.7049
DK
STN P ISO/TS 22964
DK
STN EN ISO 4833
DK
ŠPP 2.1.3
(manuál k médiam)
DK
odtlačková metóda, stery
hmotnosť tisíc zŕn
potraviny
rastlinného
pôvodu
132
mlieko a mliečne Enterobacter
výrobky
sakazakii
133
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
134
volumetria
STN 560240-4
DK
oxid siričitý
131
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu, suroviny,
polotovary,
výrobky
titrácia
Ostatné špecifikácie
celkový mechanický.
rozbor, škodcovia
celkový počet
mikroorganizmov
koliformné baktérie
senzorické
posúdenie,
gravimetria
(kvalitatívna
skúška,
kvantitatívna
skúška)
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
kultivácia
(metóda
počítania kolónií)
kultivácia (metóda
počítania kolónii)
STN ISO 4832
kultivácia (metóda
najpravdepodobnejšieho počtu
STN ISO 4831
DK
DK
Strana 15 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
Staphylococcus aureus
kultivácia
(metóda
najpravdepodobnejšieho počtu
Označenie
Ostatné špecifikácie
STN EN ISO 6888-1
STN EN ISO 6888-2
DK
STN EN ISO 6888-3
enterokoky
STN 56 0100 čl.80
DK
kvasinky, plesne
STN ISO 21527-1
STN ISO 21527-2
DK
sulfid-redukujúce
baktérie
ISO 15213
DK
ŠPP 2.1.42-konzervy
ISO 15213 (sulfid - redukujúce baktérie)
termorezistentné
mikroorganizmy
STN 56 0100 čl. 75
DK
Clostridium
perfringens
STN EN ISO 7937
DK
STN ISO 13720
DK
STN 560100 čl.83
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
rod Pseudomonas
Bacillus cereus
Enterobacteriaceae
Listeria
monocytogenes
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
kultivácia
(metóda
najpravdepodobnejšieho počtu a
metóda dôkazu)
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
kultivácia
(metóda
najpravdepodobnejšieho počtu a
metóda dôkazu)
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
kultivácia
(metóda
počítania kolónií
a metóda
dôkazu)
STN EN ISO 7932
DK
STN EN ISO 21871
STN ISO 21528-2
DK
STN ISO 21528-1
STN EN ISO 11290-1
DK
STN EN ISO 11290-2
Strana 16 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
ryby
rybie výrokby
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
kyslomliečne baktérie
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
STN ISO 15214
DK
STN ISO 8914
DK
STN EN ISO 10273
DK
STN EN ISO 6579
DK
STN ISO 6730
DK
Vibrio
parahaemolyticus
Yersinia enterocolitica
Ostatné špecifikácie
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
rod Salmonella
psychrotrofné
mikroorganizmy
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
Shigella
STN EN ISO 21567
DK
STN EN ISO 10272-1
DK
STN 560095
DK
STN ISO 21527-2
DK
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
STN EN ISO 16654
DK
kultivácia
(metóda
počítania kolónií)
STN ISO 16649-2
DK
senzorické
posúdenie
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.1.5650
DK
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
rod Campylobacter
Leuconostoc
mesenteroides
kultivácia
(metóda
počítania kolónii)
osmofilné kvasinky a
plesne
Escherichia coli O157
Escherichia coli
senzorické hodnotenie
a označovanie
potravín
Strana 17 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
rastlinného,
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary
potraviny
živočíšneho
pôvodu
potraviny
živočíšneho
pôvodu
potraviny
a krmivá
živočíšneho
pôvodu
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
stery, výtery,
mlieko, trus,
ejakulát, moč,
mekónium,
exsudát,
bronchoalveolár
na laváž, sekčný
materiál
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
potenciálne
toxinogénne plesne
(rod Aspergillus
a Peniclillium)
somatické bunky
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.1.6551
DK
imunofluorescencia
ŠPP 2.1.69
(manuál k prístroju)
DK
druh mäsa
špecifický rizikový
materiál (CNS)
ELISA
(semikvant.
skúška)
efektívnosť zahriatia
mäsa a mäsokostných
múčok
ŠPP 3.8.1.9
(manuál k dg.
súprave)
ŠPP 3.8.1.10
(manuál k dg.
súprave)
Ostatné špecifikácie
DK
DK
ŠPP 3.8.1.1152
DK
stafylokokový
enterotoxín
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.2.2353
DK
Salmonella sp.,
Campylobacter sp.,
Listeria
monocytogenes,
Escherichia coli O157
stafylokokový
enterotoxín
VIDAS EIA
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.1.6354
DK
bakteriologické
parametre
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.3.2755
DK
metóda počítania
kolónií pri 30˚C
STN EN ISO 4833
DK
kultivácia,
serologicky,
biochemicky
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.3.31
(STN EN ISO 6579)
DK
kultivácia
(metóda
počítania kolónií)
STN ISO 21528-2
DK
STN ISO 4832
DK
ŠPP 2.1.9
(metodický pokyn
6040/1998)
DK
celkový počet
mikroorganizmov
rod Salmonella
čeľaď
Enterobacteriaceae
koliformné baktérie
metóda počítania
kolónií
mezofilné anaeróbne
sporulujúce
mikroorganizmy
Strana 18 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
170
171
172
173
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
krmivá a kŕmne
suroviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
biologický /
klinický materiál
rod Listeria
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
STN EN ISO 11290-1
Bacillus cereus
metóda počítania
kolónií
Staphylococcus spp.
GRAMPOZITÍVNE
KOKY:
rod Staphylococcus
rod Streptooccus
176
177
ryby
rod Vibrio
rod Renibacterium
rod Plesiomonas
rod Cytophaga
rod Yersinia
178
včely, čmeliaky,
ich vývojové
štádiá, melivo,
plást, med
rod Spiroplasma
rod Melisococcus
rod Paenibacillus
DK
Systematic Bacteriology
(2009)
Vařejka F., Mráz O.,
Smola J. Speciální
veterinární
bakteriologie(1989))
DK
DK
ŠPP 2.3.30
(Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009)
Vařejka F., Mráz O.,
Smola J. Speciální
veterinární
bakteriologie(1989))
rod Moraxella
rod Edwardsiella
STN EN ISO 6888-1
ŠPP 2.3.29
(Bergy´s Manual of
GRAMNEGATÍVNE
KOKY:
GRAMNEGATÍVNE
TYČINKY:
rod Bacteroides
rod Fusobacterium
rod Salmonella
rod Taylorella
rod Citrobacter
rod Enterobacter
rod Escherichia
biologický /
rod Yersinia
klinický materiál rod Campylobacter
rod Pseudomonas
rod Pasteurella
rod Bordetella
rod Brucella
rod Haemophillus
rod Actinobacillus
rod Klebsiella
rod Acrobacter
rod Helicobacter
rod Aeromonas
DK
ŠPP 2.3.28
GRAMPOZITÍVNE
TYČINKY:
rod Clostridium
biologický /
klinický materiál rod Bacillus
rod Corynebacterium
biologický /
klinický materiál
STN EN ISO 7932
(Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009)
Vařejka F., Mráz O.,
Smola J. Speciální
veterinární
bakteriologie(1989))
rod Listeria
175
DK
STN EN ISO 11290-2
rod Enterococcus
174
Ostatné špecifikácie
kultivácia,
biochemicky,
mikroskopicky
(kvalitatívna
skúška)
DK
ŠPP 2.3.31
(Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009)
Vařejka F., Mráz O.,
Smola J. Speciální
veterinární
bakteriologie(1989))
DK
ŠPP 2.3.32
(OIE Manual
Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009)
Austin B., Austin D.A.
Bacterial fish pathogens
diseases in farmed and
wild fish)
(1987))
ŠPP 2.3.33
(OIE Manual
Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009))
DK
DK
Strana 19 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
179
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
vody pitné,
povrchové,
bazénové
Escherichia coli,
koliformné
a termotolerantné
koliformné baktérie
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
metóda
membránovej
filtrácie
črevné enterokoky
abiosestón
bezfarebné bičíkovce
živé organizmy
mŕtve organizmy
Fe a Mn baktérie
vláknité baktérie
mikromycéty
Pseudomonas
aeruginosa
180
vody pitné
181
183
vody pitné,
bazénové
vody pitné,
bazénové
vody pitné,
bazénové
184
vody povrchové
mezofilné baktérie
185
vody povrchové
psychrofilné baktérie
186
vody pitné
187
vody pitné
188
vody bazénové
182
189
biologický /
klinický
materiál, ryby
Legionella sp.
mikroskopia
metóda
membránovej
filtrácie
Salmonella sp.
mikroorganizmy
kultivované pri 22˚C a
37˚C
spóry anaeróbov
redukujúcich siričitany
(klostrídií)
Staphylococcus aureus
antimikrobiálna
rezistencia
metóda počítania
kolónií
metóda
membránovej
filtrácie
kultivácia,
biochémia
(kvalitatívna,
kvantitatívna
skúška)
imunofluorescencia
190
191
192
mozgové
tkanivo
vírus besnoty
svalové tkanivo
Trichinella sp.
včely, čmeliaky,
ich vývojové
štádia, melivo,
plásty, peľ
rod Nosema
rod Crithidia
rod Apicystis
rod Acarapis
rod Locustacarus
rod Sphaerularia
rod Varroa
rod Tropilaelaps
rad Diptera
rad Hymenoptera
rad Lepidoptera
Aethina tumida
Označenie
ŠPP 2.3.34
(STN EN ISO 9308-1
STN 75 7840 )
Ostatné špecifikácie
DK
ŠPP 2.3.34
(STN ISO 7899-2)
ŠPP 2.3.34
(STN 75 7711;
STN 75 7712)
DK
ŠPP 2.3.34
(STN EN 12 780)
DK
STN ISO 11731-2
DK
ŠPP 2.3.34
(STN ISO 6340)
ŠPP 2.3.34
(STN 830521-časť 4 )
ŠPP 2.3.34
(STN 830521-časť 5 )
DK
DK
DK
ŠPP 2.3.34
(STN EN ISO 6222)
DK
ŠPP 2.3.34
(STN EN 26461-2)
DK
ŠPP 2.3.34
(STN EN ISO 6888-1)
DK
ŠPP 2.3.3556
DK
ŠPP 3.1.2
(OIE manuál)
(kvalitatívna
skúška)
biologický pokus
(kvalitatívna
skúška)
trichinoskopia
(kvalitatívna
skúška)
metóda
magnetického
miešania
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.6.07
(Nariadenie komisie
(ES) č.2075/2005)
mikroskopia
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.6.16
(Veselý a kol.:
Včelařství, 2003,
214.-223.)
(ŠVS SSR,
Veterinárne
laboratórne metodiky,
Parazitológia, 1989,
129-136),
(Nariadenie komisie
(ES) č.1398/2003)
DK
ŠPP 3.1.3
(OIE manuál)
ŠPP 3.6.09
(Nariadenie komisie
(ES) č.2075/2005)
DK
DK
Strana 20 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
193
krvné sérum
protilátky proti
Brucella abortus
194
krvné sérum
protilátky proti
vírusu IBR/IPV
195
krvné sérum
protilátky proti
vírusu MA
196
krvné sérum
protilátky proti
vírusu EBL
197
krvné sérum
protilátky proti
vírusu BVD
198
krvné sérum
protilátky proti
vírusu PRRS
199
krvné sérum
protilátky proti
Brucella ovis
200
krvné sérum
protilátky proti
Brucella abortus
201
krvné sérum
202
krvné sérum
203
krvné sérum
protilátky proti
vírusu KMO
204
krvné sérum
protilátky proti
Leptospira sp.
205
krvné
sérum/mlieko
protilátky proti
vírusu BTV
206
krvné sérum
protilátky proti
vírusu EVA
207
krvné sérum
mlieko
208
krvné sérum
209
krvné sérum
210
krvné sérum
mlieko
211
natívna krv rýb
protilátky proti
Mycobacterium
paratuberculosis
protilátky proti
pôvodcom:
Q horúčka
brucelóza
chlamydióza
maleus
žrebčia nákaza
toxoplazmóza
protilátky proti
vírusom:
BRSV
PI - 3
protilátky proti
pôvodcom :
Maedi – Visna
CAE
IAE
IEB
protilátky proti
pôvodcom:
brucelóza
listerióza
protilátky proti
Coxiella burnetii
hematologické
vyšetrenie rýb
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
RBT
(kvalitatívna
skúška)
Označenie
ŠPP 3.3.5
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.1
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.2
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.3
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.5
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.6
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.17
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.18
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.19
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
KFT
(kvalitatívna
skúška)
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
MAT
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.9.3
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.5
(manuál k diagnostikám,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.6
ŠPP 3.9.7
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.8
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
AGID
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k diagnostikám
OIE Manual)
PA
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k diagnostikám,
OIE Manual)
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
mikroskopia
(kvalitatívna
skúška)
spektrofotometria
priemer z troch
meraní
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
ŠPP 3.9.1
(manuál k diagnostikám,
OIE Manual)
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
Ostatné špecifikácie
ŠPP 3.9.9
ŠPP 3.9.10
ŠPP 3.9.11
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.5.2457
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
krvný náter, leukogram, krvné bunky,
krvné parazity rýb
DK
hemoglobín
DK
hematokrit
Strana 21 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
212
orgány, sekčný
materiál,
embryo, výter,
ster
vírusy u teplokrvných
živočíchov
213
orgány rýb
vírusy
u studenokrvných
živočíchov
214
orgány rýb
vírus jarnej virémie
kaprov - SVCV
215
orgány rýb
216
orgány rýb
217
orgány rýb
218
219
220
221
orgány rýb,
krvné sérum,
mlieko
orgány rýb,
orgány, sekčný
materiál,
embryo, výter,
ster
orgány rýb,
orgány, sekčný
materiál,
embryo, výter,
ster
ryby
222
ryby
223
orgány rýb,
zoškrab
z kultivačnej
platne
224
ryby
vírus infekčnej
nekrózy pankreasu –
IPNV
vírus vírusovej
hemorhagickej
septikémie - VHSV
vírus infekčnej
hematopoetickej
nekrózy - IHNV
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
kultivácia,
izolačný pokus
na bunkových
kultúrach
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.5.2759
DK
SVCV, IPNV, VHSV, IHNV
ŠPP 3.5.2
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.5.3
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.5.23
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
protilátky proti
vírusom
VN
(kvalitatívna
skúška)
vírusy
IFAT
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k dg.súpravám;
OIE Manual)
vírusy
IPT
(kvalitatívna
skúška)
(manual k dg.súpravám;
OIE Manual)
parazitologická pitva
patologicko
anatomická pitva
pitva
(kvalitatívna
skúška)
baktérie rýb
test akútnej toxicity
225
mäsové výrobky
množstvo mäsa
226
maslo
beztuková sušina
227
pitné vody
dusitany
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
biologický pokus
(kvalitatívna
skúška)
100, 102, 103,
105, 115 a
16 (flexi rozsah)
gravimetria
spektrofotometria
228
pitné vody
dusičnany
229
pitné vody
pH
230
pitné vody
teplota
pitné vody
ŠPP 3.5.2858
ŠPP 3.5.1
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
voľný chlór
potenciometria
Ostatné špecifikácie
DK
vírus IBR/IPV, vírus Morbus Aujezsky, vírus PI-3,
vírus PI-5, vírus BVD, BRSV, vírus canine distemper,
canine adenovírus CAV, vírus RPK-EH 1, rotavírus;
coronavírus, vírus RPK-EH 4; vírus B REO-1;
herpesvírus;
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
výpočet z položiek
231
Označenie
ŠPP 3.5.2560
ŠPP 3.5.19
ŠPP 3.5.20
ŠPP 3.5.461
ŠPP 3.5.09
62
ŠPP 3.5.26
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.5.18
STN EN ISO 7346-1
Časť1:Statická
metóda,bod 6.2 Limitná
skúška
ŠPP 2.11.2
(Nariadenie komisie
(ES) č.2004/2002,
ŠVPS SR – prípisy na
stanovenie množstva
mäsa)
ŠPP 2.2.6
STN EN ISO 3727-2
ŠPP 2.11.6
(STN EN 26777)
ŠPP 2.11.5
(STN ISO 7890-3)
ŠPP 1.3.3
(STN ISO 10523)
teplomer
STN 757375
spektrofotometria
Aplikačný list
MERCK
(ŠPP 1.3.24)
DK
DK
DK
DK
DK
SVCV; VHSV; IPNV IBR/IPV; MA, PI-3
DK
IBR,/IPV, MA, rotavírus; coronavírus; PI3; vírus PI-5,
BRSV, BVDV; canine distempervírus; Adenovírus,
RPK-EH 1; B REO-1; herpesvírus; , VHS, SVC, IPN,
IHN
DK
VHS, SVC, IPN, IHN, IBR,/IPV, MA, rotavírus;
coronavírus; PI3; BVDV; canine distempervírus;
RPK-EH 1; B REO-1; herpesvírus; , vírus PI-5, BRSV
DK
DK
DK
Aeromonas salmonicida
Yersinia ruckeri
Renibacterium salmoninan
DK
DK
DK
PO
PO
PO
výkon skúšky v laboratóriu a v mieste odberu vzorky
PO
výkon skúšky v mieste odberu vzorky
PO
výkon skúšky v mieste odberu vzorky
Strana 22 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
232
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
chlorid sodný (NaCl)
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
titrácia
krmivá
233
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
sušina/vlhkosť
gravimetria
krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
priama extrakcia
krmivá
234
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
tuk
extrakcia po
hydrolýze
krmivá
mlieko, mliečne
výrobky, sušené
mlieko, syry
235
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
krmivá
butyrometria
bielkoviny, dusíkaté
látky/ dusík
Kjeldahlova
metóda
Označenie
ŠPP 2.2.3
(STN 57 0167
STN 57 0146
STN 57 0107-12
STN 58 0170-7
STN 58 0120
STN 58 1361
STN 56 0116)
ŠPP 1.4.7
(Výnos MP SR č.
2145/2004-100-F7)
ŠPP 2.2.21
(STN ISO 1442
STN 57 0146
STN 58 0100
STN 58 0101
STN 57 0104-3
STN 57 0105-3
STN 57 0106-3
STN 56 0116
STN EN ISO 3727-1
STN EN ISO 3727-2
STN 57 0107
STN EN ISO 5534
STN 58 0170-4)
ŠPP 1.4.11
(Výnos MP SR
č. 2145/2004100-A1, L6)
ŠPP 2.11.3
(STN ISO 1444
STN 57 0168
STN 57 0146
STN 57 0135
STN 58 0170-5
STN 58 1361
STN 58 0120
STN EN ISO 3727-3)
ŠPP 1.4.3
(Výnos MP SR č.
2145/2004-100-C1)
ŠPP 2.2.14
(STN 57 0104-4
STN EN ISO 7208
STN EN ISO 2450
STN 57 0106-4
STN 58 0120
STN 56 0116)
ŠPP 1.4.3
(Výnos MP SR č.
2145/2004-100-C1)
STN 57 0530
STN 57 0105-4
STN 57 0107
(ŠPP 2.11.4)
ŠPP 2.2.12
(STN ISO 937
STN 57 0153
STN EN ISO 8968-1
STN 57 0105-5)
ŠPP 2.2.12
(Výnos MP SR č.
2145/2004-100-B1)
Ostatné špecifikácie
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
Strana 23 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
236
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
popol
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
gravimetria
krmivá
237
krmivá
amoniak
238
mäso
mäsové výrobky
hydroxyprolín
(kolagén)
239
mäsové výrobky
množstvo mäsa
240
potraviny
živočíšneho a
rastlinného
pôvodu
241
potraviny
živočíšneho
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
titrácia
spektrofotometria
výpočet z položiek
tuky, oleje
242
krmivá
aktivita vody
pH
233, 234, 235,
236, 238 a
16 (flexi rozsah)
meranie
relatívnej
vlhkosti vzduchu
nad požívatinou
pomocou
elektrickej
vodivosti
potenciometria
číslo kyslosti tuku
/voľné mastné
kyseliny
titrácia
243
tuky, oleje
peroxidové číslo
krmivá
244
mäsové
konzervy, ryby a
hmotnostný podiel
rybacie výrobky,
zložiek, hmotnosť
mäso a mäsové
výrobky
245
celá hydina
a hydinové diely
celkový obsah vody
246
pitné vody
Escherichia coli,
koliformné baktérie
a termotoleranté
koliformné baktérie
247
pitné vody
črevné enterokoky
248
pitné vody
249
pitné vody
spóry anaeróbov
redukujúcich siričitany
(klostrídii)
kultivovateľné
mikroorganizmy
pri 22°C a 36°C
gravimetria
chemický test –
výpočet
z položiek
233,235,244
metóda
membránovej
filtrácie
metóda počítania
kolónií
Označenie
STN 57 0185
STN 57 0105
STN 57 0107
(ŠPP 2.2.19)
ŠPP 1.4.4
(Výnos MP SR
č.2145/2004-100-D1)
ŠPP 1.4.2
(Výnos MP SR č.
2145/2004-100-B5)
ŠPP 2.2.24
(ÚM CH 12.14)
ŠPP 2.11.2
(Nariadenie komisie
(ES) č.2004/2002,
ŠVPS SR – prípisy na
stanovenie množstva
mäsa)
ŠPP 2.2.2
(STN 56 0030)
STN 57 0166
STN 57 0530
STN 57 0107
STN 57 0106
STN 99 9000
(ŠPP 2.2.22)
STN EN ISO 660
(ŠPP 2.2.9)
ŠPP 1.4.5
(Výnos MP SR č.
2145/2004-100-C2)
STN EN ISO 3960
(ŠPP 2.2.10)
STN EN ISO 3960
(ŠPP 1.4.23)
ŠPP 2.2.16
(STN 57 0152
STN 57 0146
STN 57 0135
STN 57 0120
Codex Standard
190-1995
Codex Standard
165-1995
Alinorm 04/27/23)
Ostatné špecifikácie
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
Nariadenie komisie
(ES) č.543/2008
(ŠPP 2.2.47)
PO
ŠPP 2.3.34
(STN EN ISO 9308-1
STN 75 7840)
PO
ŠPP 2.3.34
(STN EN ISO 7899-2)
PO
ŠPP 2.3.34
(STN EN 26461-2)
PO
STN EN ISO 6222
PO
Strana 24 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
250
251
252
253
254
255
256
257
258
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
celkový počet
mikroorganizmov
koliformné baktérie
koagulázopozitívne
stafylokoky
PO
ŠPP 2.1.4
(STN ISO 4832)
PO
ŠPP 2.1.6
ŠPP 2.1.7
(STN ISO 21527-1,
STN ISO 21527-2)
ŠPP 2.1.51
Clostridium perfrigens
(STN EN ISO 7937)
ŠPP 2.1.8
(STN EN ISO 7932)
Bacillus cereus
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
mezofilné anaeróbne
sporulujúce
mikroorganizmy
metóda počítania
kolónií
Ostatné špecifikácie
ŠPP 2.1.3
(STN EN ISO 4833)
(STN EN ISO 6888-1)
kvasinky, plesne
rod Salmonella
Označenie
ŠPP 2.1.13
(STN EN ISO 6579)
ŠPP 2.1.9
(metodický pokyn
6040/1998)
PO
PO
PO
PO
PO
PO
ŠPP 2.1.10
(STN ISO 21528-2)
Enterobacteriaceae
metóda
najpravdepodobnejšieho počtu
PO
ŠPP 2.1.11
(STN ISO 21528-1)
Strana 25 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
259
260
261
262
263
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky, krmivá
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu,
suroviny,
polotovary,
výrobky
Listeria
monocytogenes
enterokoky
Označenie
metóda počítania
kolónií
ŠPP 2.1.54
(STN EN ISO
11 290-2)
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.1.15
(STN EN ISO
11 290-1)
metóda počítania
kolónií
rod Pseudomonas
senzorické hodnotenie
a označovanie
potravín
mlieko, mliečne
výrobky, vajcia,
mäso
rezídua
inhibičných látok
265
stery
účinnosť dezinfekcie
266
stery, výtery,
mlieko, trus,
ejakulát, moč,
mekónium,
exsudát,
bronchoalveolár
na laváž, sekčný
materiál
bakteriologické
parametre
268
Princíp /
Druh /
Typ
Escherichia coli
264
267
Zavedená metóda
GRAMPOZITÍVNE
biologický /
TYČINKY:
klinický materiál rod Bacillus
rod Listeria
GRAMNEGATÍVNE
biologický /
TYČINKY:
klinický materiál rod Salmonella
rod Brucella
senzorické
posúdenie
(kvalitatívna
skúška)
PO
ŠPP 2.1.18
(ISO 16 649-2)
PO
ŠPP 2.1.23
(STN 56 0100)
PO
ŠPP 2.1.29
(STN EN ISO 13720
STN 56 0100)
PO
ŠPP 2.1.5650
PO
ŠPP 2.1.67
(ECLIPSE test)
ŠPP 2.1.45
(PREMI test)
ŠPP 2.1.35
(STAR test)
ŠPP 2.1.20
(DELVO test)
ŠPP 2.12.1
(ISO 18 593
STN 56 0100)
kultivácia,
(kvalitatívna
skúška)
Ostatné špecifikácie
ŠPP 2.3.2755
PO
PO
PO
ŠPP 2.3.29
(Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009)
Vařejka F., Mráz O.,
Smola J. Speciální
veterinární
bakteriologie(1989))
PO
ŠPP 2.3.31
(Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009)
Vařejka F., Mráz O.,
Smola J. Speciální
veterinární
bakteriologie(1989))
PO
Strana 26 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
kultivácia,
biochemicky,
mikroskopicky
(kvalitatívna
skúška)
RBT
(kvalitatívna
skúška)
Označenie
ŠPP 2.3.33
(OIE Manual
269
včely, ich
vývojové štádia,
melivo, plást
rod Paenibacillus
270
krvné sérum
protilátky proti
Brucella abortus
271
krvné sérum
protilátky proti vírusu
IBR/IPV
272
krvné sérum
protilátky proti vírusu
MA
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.2
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
273
krvné sérum
protilátky proti vírusu
EBL
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
274
krvné sérum
protilátky proti vírusu
BVD
275
krvné sérum
protilátky proti vírusu
PRRS
276
krvné sérum
protilátky proti
Brucella ovis
277
krvné sérum
protilátky proti
Brucella abortus
278
krvné sérum
279
krvné sérum
280
krvné sérum
protilátky proti vírusu
KMO
281
biologický
materiál
Brucella ovis
283
krvné sérum
protilátky proti
Leptospira sp.
284
krvné sérum
mlieko
protilátky proti vírusu
BTV
285
krvné sérum
protilátky proti vírusu
EVA
286
krvné sérum
mlieko
protilátky proti
vírusom:
BRSV
PI - 3
287
krvné sérum
288
krvné sérum
289
krvné sérum
mlieko
protilátky proti
Mycobacterium
paratuberculosis
protilátky proti
pôvodcom:
Q horúčka
chlamydióza
brucelóza
toxoplazmóza
maleus
žrebčia nákaza
protilátky proti
pôvodcom :
Maedi – Visna
CAE
IAE
IEB
protilátky proti
pôvodcom:
brucelóza
listerióza
protilátky proti
Coxiella burnetii
Bergy´s Manual of
Systematic Bacteriology
(2009))
ŠPP 3.3.5
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.1
ŠPP 3.4.3
ŠPP 3.4.5
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.6
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.17
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.18
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.4.19
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
KFT
(kvalitatívna
skúška)
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
kultivácia
(kvalitatívna
skúška)
MAT
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.9.1
(manuál k diagnostikám,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.3
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.4
(manuál k diagnostikám
OIE Manual)
ŠPP 3.9.5
(manuál k diagnostikám
OIE Manual)
ŠPP 3.9.6
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.9.7
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.8
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
AGID
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k dg. súpravám
OIE Manual)
PA
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.9.10
(manuál k dg. súpravám
OIE Manual)
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
(manuál k dg. súprave,
OIE Manual)
ŠPP 3.9.9
ŠPP 3.9.11
Ostatné špecifikácie
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
Strana 27 / 40
Položka
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
imunofluorescencia
290
mozgové
tkanivo
vírus besnoty
291
svalové tkanivo
Trichinella sp.
292
ryby
293
ryby
parazitologická pitva
patologicko
anatomická pitva
(kvalitatívna
skúška)
biologický pokus
(kvalitatívna
skúška)
metóda
magnetického
miešania
(kvalitatívna
skúška)
pitva
(kvalitatívna
skúška)
Označenie
Ostatné špecifikácie
ŠPP 3.1.2
(OIE Manual)
ŠPP 3.1.3
(OIE Manual)
PO
ŠPP 3.6.9
(Nariadenie komisie
(ES) č.2075/2005)
PO
ŠPP 3.5.461
PO
ŠPP 3.5.962
PO
Strana 28 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Rozsah akreditácie v oblasti odberu vzoriek.
Položka
Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.
Objekt
Predmet
Vlastnosť
Metóda
Miesto
odberu
Druh /
Princíp
výkon skúšok
uvedených
v rozsahu
akreditácie
vodojemy,
úpravne vody,
vodovodné
kohútiky u
spotrebiteľa,
balená pitná voda
2
voda
povrchová
výkon skúšok
uvedených
v rozsahu
akreditácie
kúpaliská,
vodné
nádrže,
rieky,
potoky
bodový odber
3
voda
odpadová
výkon skúšok
uvedených
v rozsahu
akreditácie
kanalizačná
sieť,
čistiarne
odpadových
vôd
bodové,
zlievané
vzorky
1
voda pitná
bodový odber
Označenie
ŠPP 1.3.62
Príloha č.1.
(STN ISO 5667-1,
STN ISO 5667-3,
STN ISO 5667-5)
ŠPP 1.3.62
Príloha č.2.
(STN ISO 5667-1,
STN ISO 5667-3,
STN ISO 5667-4,
STN ISO 5667-5,
STN ISO 5667-6)
ŠPP 1.3.62
Príloha č.3.
(STN ISO 5667-1,
STN ISO 5667-3,
STN ISO 5667-10)
Ostatné
špecifikácie
Strana 29 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Vysvetlivky:
AAS-ETA - atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou
AAS-P - atómová absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
AGID - agarový imunodifúzny test
AMA - automatický analyzátor ortuti
AOX - halogenované organické zlúčeniny
B REO-1 - bovinný reovírus typ 1;
BRSV - bovinný respiračný syncyciálny vírus
BTV - vírus modrého jazyka – katarálna horúčka oviec (Bluetongue virus)
BVD - bovinná vírusová diarhoe
BVDV – vírus bovinnej vírusovej diarhoe
o
C - stupeň Celzia
CAE - artritída / encefalitída kôz
CNS - centrálny nervový systém
č. - číslo
dg. - diagnostická/ý/é
DK - takto označené skúšky vykonáva skúšobné laboratórium Dolný Kubín
EBL - enzootická bovinná leukóza
EIA - enzýmová imunoanalýza (enzyme imunoassay)
ELISA - enzýmová imunoanalýza (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
ELg - extrahovateľné látky v g
EN - európska norma
ES - Európske spoločenstvo
EVA - vírusová artritída koní (Equine viral arteritis)
FIA - fluorescenčná imunoanalýza (Fluorescence Immunoassay)
g - gram
GC/ECD - plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu
GC/FID - plynová chromatografia s plameňovo-ionizačným detektorom
GC/MS - plynová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom
HPLC - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
HPLC/DAD - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detektorom diódového poľa
HPLC/FLD - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom
HPLC/MS - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom
HPLC/RI - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s refraktometrickým detektorom
HT2 - viď. T2
CHARM II - rádioreceptorová metóda
IBR / IPV - infekčná bovinná rinotracheitída / infekčná pustulárna vulvovaginitída
IC - iónová chromatografia
IAE - vírus infekčnej anémie koní (Equine infectious anemia)
IBR / IPV – infekčná bovinná rinotracheitída / infekčná pustulárna vulvovaginitída
IEB - infekčná epididymitída baranov (Infectious Epididymitis of Rams)
IFAT - imunofluorescenčný test
IHN - infekčná hematopoetická nekróza (Infectious Haematopoietic Necrosis)
IHNV - vírus infekčnej hematopoetickej nekrózy (Infectious Haematopoietic Necrosis Virus)
IPN - infekčná nekróza pankreasu (Infectious Pancreatic Necrosis)
IPNV- vírus infekčnej pankreatickej nekrózy (Infectious Pancreatic Necrosis Virus)
IPT - imunoperoxidázový test
ISO - International Organisation for Standardization
KFT - komplement fixačný test
KMO - klasický mor ošípaných
LC/MS - kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom
m. - metóda
MA - Aujezskyho choroba
MAT - mikroskopický aglutinačný test
MP - ministerstvo pôdohospodárstva
NaCl - chlorid sodný
NELg - nepolárne extrahovateľné látky v g
NMR - nukleárna magnetická rezonancia
OIE manual - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Office International des Epizooties
PA - pomalá aglutinácia
pH - kyslosť
PI-3 - parainfluenza 3
Strana 30 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
PI-5 - parainfluenza 5
PO - takto označené skúšky vykonáva skúšobné laboratórium Prešov
PRRS - porcinný respiratórny a reprodukčný syndróm
RBT - Rose-Bengal test
RIA - rádioimunoanalýza
RPK-EH 1 - Rhinopneumónia (Equine Rhinopneumonitis) - Equine herpesvirus type 1;
semikvant. - semikvantitatívna
SL - skúšobné laboratórium
SR - Slovenská republika
STN - slovenská technická norma
SVC – jarná virémia kaprov
SVCV - vírus jarnej virémie kaprov (Spring Viremia of Carp Virus)
SY - sunset yellow
ŠPP - štandardný pracovný postup
ŠVPS SR - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ŠVS SSR - Štátna veterinárna správa Slovenskej socialistickej republiky
T2 - trichothecenový mykotoxín, ktorý je produkovaný plesňou rodu Fusarium species
Úr.met. - úradná metóda
VHS – vírusová hemoragická septikémia (Viral Haemorrhagic Septicaemia)
VHSV - vírus hemoragickej vírusovej septikémie(Viral Haemorrhagic Septicaemia virus)
VIDAS - e enzýmová fluorescenčná imunoanalýza (ELFA) ktorá sa vykonáva na automatizovanom prístroji
VIDAS/miniVIDAS, určenému na špecifickú detekciu jednotlivých druhov mikroorganizmov,resp. ich toxínov.
VN - vírusneutralizačný test
Strana 31 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Použitá literatúra:
1. STAR PROTOKOL SCREENING TEST FOR ANTIBIOTIC RESIDUES Reference: LMV/UCM/PO5/11.AN
Version 2,AFSSA-Fougéres
Food Additives and Contaminants,Vol.21,No 3(march 2004),pp.216-221 :
Meeting maximum residues limits:an improved screening technigue for the rapid detection of antimicrobial
residues in animalfood products
2.
Hrdlička J.,Identifikácia rezíduí antibiotik elektroforézou-Veterinárna medicína-1991
3.
Operator´s Manual: Charm® II Sulfa Drug Test for Honey
Operator´s Manual: Charm® II Sulfa Drug Test for Tissue
Operator´s Manual for Milk: Charm IITM Sulfa Drug Test for Sulfonamides at Maximum Residue Limits (MRL)
Operator´s Manual: Charm II Tests for Antimicrobial Drugs in Eggs
4. Operator´s Manual: Charm® II Beta-lactam Test for Tissue
Operator´s Manual for Milk: Charm IITM Beta-lactam Test for Maximum Residue Limits (MRL)
Operator´s Manual: Charm II Tests for Antimicrobial Drugs in Eggs
5. Operator´s Manual: Charm® II Tetracycline Test for Honey
Operator´s Manual: Charm® II Tetracycline Test for Tissue
Operator´s Manual: Charm II Tests for Antimicrobial Drugs in Eggs
Operator´s Manual: Charm II Tetracycline Test for Milk at Maximum Residue Limits (MRL)
6. Operator´s Manual: Charm® II Streptomycin Test for Honey
Operator´s Manual: Charm II Streptomycin Test for Tissue
Operator´s Manual: Charm II Streptomycins Test for Egg
7.
J.A. van Rhijn, P.P.J. Mulder, Muscle of poultry, rabbit and aquaculture products - Detection and identification of
residues of metabolites of furazolidone, furaltadone, nitrofurantoin and nitrofurazone- LC-MS/MS confirmatory
analysis, RIKILT 2002
8.
M. Raters, R. Matissek: Analysis of coumarin in various foods using liquid chromatography with tandem mass
spectrometric detection, European Food Research Technology, 2008, 227, 637 – 642
C. Sproll, W. Ruge, C. Andlauder, R. Godelmann, D.W.Lachenmeier: HPLC analysis and safety assessment of
coumarin in foods, Food Chemistry, 2008, 109, 462- 469
Nariadenie Európskej Únie EC 657/2002, Nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z. z.
9. Bernard, Hajšlová, Kratochvílová, Merhaut, Aplication note 130
DIONEX - Application Note 313
Simon R., Palme S., Anklam E., Single laboratory validation of a gas chromatography – mass spectrometry
method for quantitation of 15 European priority polycyclic aromatic hydrocarbons in spiked smoke flavourings;
Journal of chromatography A, 1103 (2006) 307 – 313
10. Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 883- 896
AOAC Official Method 2005, 18th Edition, AOAC Official Method 957.13: Histamine in seafood, Chapter 35, p.
17-19
Deng-Fwu Hwang, Sheng-Hsiung Chang, Chyuan-Yuan Shiua, Tuu-jyi Chai, High –performance liquid
chromatographic determination of biogenic amines in fish implicated in food poisoning, Journal of
Chromatography B 693, 1997, p. 23–30
G. Vinci, M.L. Antonelli, Biogenic amines: Quality index of freshness in red and white meat, Food Control 13,
2002, p. 519–524
11. Official Methods of analysis of AOAC International 18th edition 2005, Method 983.15: Phenolic Antioxidants in
Oils, Fats, and Butter Oil, Chapter 47, p. 1-5
Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 596-611
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 211-214
Strana 32 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
12. AOAC methods, 16th edition, 1995, No 49.2.18 – AOAC Official Method 991.31: Aflatoxins in Corn, Raw
Peanuts, and Peanut Butter
Application of immunoaffinity columns for sample clean-up prior to HPLC analysis for aflatoxins B, G , RBiopharm, Rhône P07, 2003
Application of immunoaffinity columns for sample clean-up prior to HPLC analysis for aflatoxin M1 , RBiopharm, Rhône P04, 2005
STN 560516, European Standard EN 12955, 1999
STN 570109, European Standard EN ISO 14501, 1998
Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006
13. Rhone-Poulenc methods for OCHRAPREP P14/VI/15 May 1996
Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006
STN 56 0511 Požívatiny; Stanovenie ochratoxínu A v cereáliách a cereálnych výrobkoch, časť 1, časť 2, 2001
14. R-Biopharm Rhone - Easy Extract Zearalenone for sample clean-up prior to detection of zearalenone using
HPLC analysis, Extraction procedure for determination of zearalenone in cereals and animal feet - aplikačný list
R-Biopharm Rhone, 2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006
15. R-Biopharm Rhone – Application note for analysis of deoxynivalenol in animal feed using acetonitrile extraction
in conjuction with DONPREP, 2003
R-Biopharm Rhone – DONPREP immunoaffinity column for detection of deoxynivalenol in cereals and cereal
based products using HPLC, 2003
Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006
16. Trilogy Analytical Laboratory, SOP-Tril-trichGC, Trichothecenes by GC/ECD – TMS Derivative
Langseth W, Rundberget T.: Instrumental methods for determination of nonmcrocyclic trichothecenes in cereals,
foodstuffs and cultures, in Journal of chromatography A, 815 (1998) 103-121
Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006
17. European Standard EN 14352 Foodstuffs-Determination of fumonisins B1 and B2 in maize
method with immunoaffinity column clean-up, 2001
based foods – HPLC
R-Biopharm Rhone – FUMONIPREP immunoaffinity column for detection of fumonisin B1, B2 and B3 using
HPLC, Instructions for use, 2005
R-Biopharm Rhone – Application note for analysis of fumonisins in infant food, in cornflakes, in popcorn using
FUMONIPREP, 2001
Official Methods of Analysis of AOAC International, 18th Edition, 2005, Ch.49.5.02, Fumonisins B1 and B2 in
Corn and Corn Flakes
Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006
18. Official Methods of analysis of AOAC International 18th edition, (2005), Chapter 49., p. 69-73, Method 995.10:
patulin in apple juice, Method 2000.02: Patulin in clear and cloudy apple juice and apple puree
Journal of chromatography A 847 (1999), Vural Gokmen, Jale Acar, Simultaneous determination of 5hydroxymethylfurfural and patulin in Apple juice by reversed-phase liquid chromatography, p. 69-74
19. Príbela, Analýza potravín , cvičenia, Bratislava 1987
Davídek, Laboratorní příručka analýzy potravín, SNTL Praha 1981
Dennison,D.B.,Brawley, T.G.and Hunter,G.L.K (1981), J.agric.Fd Chem. 29, 927-929
20. aplikačný list SUPELCO
aplikácia č. 11 Machel Nagel
Ya-Qi Cai, Gui-Bin Jiang, Jing-Fu Liu, Qing-Xiang Zhou,: Multi-walled carbon nanotubes packed cartridge for
the solid-phase extraction of several phthalate esters from water samples and their determination by high
performance liquid chromatography, Analytica Chimica Acta 494, 2003, p. 149–156
Jen-Fon Jen, Tzu-Chi Liu,: Determination of phthalate esters from food-contacted materials by on-line
microdialysis and liquid chromatography, Journal of Chromatography A 1130, 2006, p. 28–33
Strana 33 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
21. M.B.Taccheo, M. dePaoli, C. Spessotto: Determination of Total Amitraz Residue in Honey by Electron Capture
Capillary Gas Chromatography - A Simplified Method, Pestic.Sci.1988,23,59-64.
22. Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 523-547, 575-598
STN EN 1378 Požívatiny Stanovenie množstva aspartámu v stolových sladidlách Metóda vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie, December 2001
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 197-208, 238-246
H. N. Wanyika, E. G. Gatebe, L. M. Gitu, E. K. Ngumba and C. W. Maritim, Determination of caffeine content of
tea and instant coffee brands found in the Kenyan market, African Journal of Food Science Vol. 4(6), June 2010,
pp. 353 – 358
23. Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 530-532
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 207
24. AOAC Official Method 2005, 18th Edition, AOAC Official Method 999.05: Naringin and neohesperidin in orange
juice, Chapter 37, p. 30-31
Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 541-542
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 207-208
25. Harmonised methods of the international honey commision 2009, 7.2 Determination of sugars by HPLC, str. 4648
AOAC Official Method 2005, 18th Edition, AOAC Official Method 977.20: Separation of sugars in Honey,
Chapter 44, p. 31-32
Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 287-301
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 71-92
STN EN 15086 Požívatiny Stanovenie isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v poživatinách,
December 2001
26. Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 548-564
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 259-273
J. Kirschbaum, C. Krause, S. Pfalzgraf, H. Bruckner, Development and evalution of an HPLC/DAD method for
determination of Synthetic food colorants, Chromatographia, 2003
27. R.Macrae, HPLC in food analysis, Cambridge (1988)
Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 922-929
28. Commission Regulation (EEC) No 3942/92 of 22 December 1992 establishing a reference method for the
determination of sitosterol and stigmasterol in butteroil
Nariadenie Komisie (ES) č.213/2001 z 9. januára 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre aplikáciu
nariadenia Rady (ES) č.1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov
a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č.2771/1999 a (ES) č. 2799/1999 – Príloha XIV – Stanovenie
obsahu sitosterolu alebo stigmasterolu v masle alebo koncentrovanom masle kapilárnou plynovou
chromatografiou
29. Reference method for the detection of foreign fats in milk fat by gas chromatographic analysis of triglycerides –
revision 1
Nariadenie Komisie (ES) č.213/2001 z 9. januára 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre aplikáciu
nariadenia Rady (ES) č.1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov
a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č.2771/1999 a (ES) č. 2799/1999 – Príloha XXV – Referenčná
metóda zisťovania prítomnosti cudzích tukov v mliečnom tuku plynovou chromatografiou triglyceridov – oprava
Detection and quantification of cocoa butter equivalents in milk chocolate, validated method, European
Commision, Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium, 2007
30. AOAC methods,16 th edition,1995 No 26.107,26.130,26.1.36 – AOAC Official Method 942.06: Alcohol by
Volume in Distilled Liquors; AOAC Official Method 968.09: Alcohols (Higher) and Ethyl Acetate in Distilled
Liquors; AOAC Official Method 972.11: Methanol in Distilled Liquors
J.Davídek: Laboratorní příručka analýzy potravín, Praha (1981)
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii,
označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89
Strana 34 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
31. Leo M. L. Nollet, Food Analysis by HPLC, 2nd Edition 1992, p. 303-318
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 71-92
Column Performance Report
32. EPA, Method 8032A, Acrylamide by Gas Chromatography, December 1996
T.Wenzl, M.Beatriz de la Calle,E.Anklam: Analytical methods for the determination of acrylamide in food
products, Food Additives and Contaminants,Vol 20, No 10(October 2003), pp. 885-902
Ono H., Chuda Y., Ohnishi-Kameyama M., Yada H., Ushizaka M., Kobayashi H., and Yoshida M., Analysis of
acrylamide by LC-MS/MS and GC-MS in pracessed Japanese foods, Food Addit.Contam., 20, 215-220 (2003)
33. ČSN 56 05778, Čokoláda a čokoládové cukrovinky, Stanovení obsahu tukoprosté kakaové sušiny, říjen 2000
AOAC Official Method 2005, 18th Edition, AOAC Official Method 980.14: Theobromine and caffeine in cacao
products, Chapter 31 , p. 16-17
34. EN ISO 5509: Živočíšne a rastlinné tuky a oleje, príprava metylesterov mastných kyselín
EN ISO 5508: Animal and vegetable fats and oils – Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids
B.Loupancová, E.Vítová, H.Štoudková, M.Fišera: Využití plynové chromatografie k analýze mastných kyselín
Separation Science Application Note: Determination of fatty acid methyl esters by GCxGC TOFMS, 12/05
35. Ch. Wagner, H. P. Neukon, V. Galetti, K. Grob: Determination of Mineral Paraffins in Feeds and Foodstuffs by
Bromination and Preseparation on Aluminium Oxide. Method and Results of a Ring Test
S. McGill, C. F. Moffat, P. R. Machie, P. Cruieshank: The Composition and Concentration of n-Alkanes in Retail
Samples of Edible Oils
Rozhodnutie Komisie 2008/433/ES z 10. júna 2008, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz
slnečnicového oleja pochádzajúceho z Ukrajiny v dôsledku kontaminácie minerálnym olejom
K Grob, M. Biedermann, K. Fiselier: Mineral oil material in foods: analytical methods, occurence evaluation.
Workshop of the European Commission and the Official Food Control Authority of the Canton of Zurich, 17.-18.
September 2008, Zurich, Switzerland
36. C. von Holst, A. Boix, S. Bellorini, S. Androni, F. Serano: Determination of glyceroltrihaptanoate (GTH) in
processed animal by- products by gas chromatogarphy, 2009, 4th Edition
Nariadenie komisie (ES) č.1432/2007 z 5.decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a VI
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1774/2002, pokiaľ ide o označovanie a prepravu živočíšnych
vedľajších produktov.
37. Instruction Manual TRUSPEC N Nitrogen Determinator
Technická špecifikácia LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.
38. Harmonised methods of the international honey commission (2002), Stefan Bogdanov, 5.1 Determination of
hydroxymethylfurfural by HPLC, p. 25-27
R. Macrae, HPLC in food analysis, 2nd Edition 1988, p. 197-208, 233-235
39. STN EN ISO 5943: Syr a tavené syry. Stanovenie množstva chloridov. Potenciometrická titračná metóda.
STN 57 0167 : Metódy skúšania výrobkov z mäsa a sterilizovaných pokrmov v konzervách. Metódy stanovenia
chloridov.
STN 58 0101: Metódy skúšania tukov a olejov.
STN 56 0116: Metódy skúšania pekárskych výrobkov.
STN 58 1361-18: Metódy skúšania horčice.
STN 56 0246-48: Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny.
STN 58 0120-28: Metódy skúšania hotových jedál a polotovarov jedál.
STN 56 0232: Metódy skúšania suchých škrupinových plodov a jadier plodov.
STN 57 0146: Metódy skúšania rýb, rybích výrobkov a rybích konzerv.
STN 57 0108: Metódy skúšania masla. Stanovenie obsahu chloridu sodného.
STN ISO 1841-2: Mäso a mäsové výrobky. Stanovenie obsahu chloridov. Potenciometrická metóda.
STN 57 0107-12: Metódy skúšania prírodných a tavených syrov. Stanovenie obsahu chloridu sodného.
Strana 35 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
40. STN ISO 1442: Mäso a mäsové výrobky. Stanovenie obsahu vody.
STN EN ISO 5534: Syr a tavené syry. Stanovenie celkového množstva sušiny.
STN EN ISO 5537: Sušené mlieko. Stanovenie množstva vody.
STN 57 0146–18: Ryby, rybie výrobky a rybie konzervy. Stanovenie obsahu vody.
STN 57 0105–3: Metódy skúšania mliečnych výrobkov sušených a zahustených. Stanovenie obsahu sušiny a vody.
STN 57 2301: Sušené vaječné zmesi. Vaječné výrobky, vaječná hmota.
STN ISO 712: Jedlé obilie, ryža.
STN 56 0512 –7: Metódy skúšania mlynských výrobkov. Stanovenie vody.
STN 56 0115–28: Metódy skúšania cestovín.
STN 58 0110–32: Metódy skúšania korenia. Stanovenie vlhkosti.
STN 58 0112–6: Metódy skúšania čaju. Stanovenie vlhkosti.
STN ISO 1573: Čaj. Stanovenie straty hmotnosti pri teplote 103 °C.
STN 58 0113–11: Metódy skúšania kávy. Stanovenie vlhkosti.
STN 56 0146–3: Metódy skúšania výrobkov cukrovinkárskeho priemyslu a trvanlivého pečiva. Stanovenie
vlhkosti.
STN ISO 1666: Sušené výrobky zo zemiakov, škrob a výrobky zo škrobu.
Výnos MP SR a MZ SR č. 978/2004 – 100 Príloha č.2 : Glukózový sirup, sušený glukózový sirup monohydrate
dextrózy, bezvodá dextróza.
STN 56 0246–10: Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny. Stanovenie
sušiny.
STN 56 9431-20: Sušené huby.
STN 56 0188-17: Metódy skúšania droždia. Stanovenie sušiny.
STN 58 0170-4: Metódy skúšania majonéz. Stanovenie sušiny.
STN 58 1302-15: Metódy skúšania kávovín. Stanovenie vlhkosti.
STN 58 1361-13: Metódy skúšania horčice. Stanovenie obsahu sušiny.
STN 58 0101-29: Metódy skúšania tukov a olejov. Stanovenie obsahu vody a prchavých látok.
STN 58 0120: Metódy skúšania hotových jedál a polotovarov.
STN 57 0104-3: Metódy skúšania mlieka a mliečnych výrobkov. Stanovenie sušiny.
41. Manuál k extrakčnému prístroju Selecta
STN 56 0116: Metódy skúšania pekárskych výrobkov.
STN 56 0146: Metódy skúšania výrobkov cukrovinkárskeho priemyslu a trvanlivého pečiva.
STN ISO 1444: Mäso a mäsové výrobky. Stanovenie obsahu voľného tuku.
STN 58 0703: Metódy skúšania polievkových prípravkov.
STN 58 1361: Metódy skúšania horčice.
STN 57 0107: Metódy skúšania syrov, tvarohov,krémov a nátierok.
STN 57 0106: Metódy skúšania mrazených mliečnych krémov.
STN 57 0105: Metódy skúšania mliečnych výrobkov sušených a zahustených.
STN 56 0512: Metód y skúšania mlynských výrobkov z pšenice a žita.
STN 56 0115: Metódy skúšania cestovín.
STN 56 0116: Metódy skúšania pekárskych výrobkov..
STN 58 0120: Metódy skúšania hotových jedál a polotovarov.
STN 56 0232: Metódy skúšania suchých škrupinových plodov a jadier plodov.
Strana 36 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
42. Manuál k extrakčnému prístroju Selecta
STN 57 0107: Metódy skúšania syrov, tvarohov,krémov a nátierok.
STN 57 0106: Metódy skúšania mrazených mliečnych krémov.
STN 57 0105: Metódy skúšania mliečnych výrobkov sušených a zahustených.
STN 57 0530: Metódy skúšania mlieka a tekutých mliečnych výrobkov.
STN 56 0512: Metódy skúšania mlynských výrobkov z pšenice a žita.
STN 56 0115: Metódy skúšania cestovín.
STN 56 0116: Metódy skúšania pekárskych výrobkov.
STN 56 0146: Metódy skúšania výrobkov cukrovinkárskeho priemyslu a trvanlivého pečiva.
STN 58 0120: Metódy skúšania hotových jedál a polotovarov.
STN 57 2301: Vaječná hmota.
43. STN 57 0530-53: Metódy skúšania mlieka a tekutých mliečnych výrobkov.
STN 57 0105: Metódy skúšania mliečnych výrobkov sušených a zahustených.
STN 57 0107-18: Metódy skúšania syrov,tvarohov,krémov a pomazánok.
STN 58 0170: Metódy skúšania majonéz.
STN 57 0185-13: Skúšanie mäsa,mäsových výrobkov, mäsových konzerv a hotových jedál v konzervách.
Chemické a fyzikálne metódy.
STN 57 0190: Metódy skúšania včelieho medu.
STN 56 0232-49: Metódy skúšania škrupinových plodov a jadier plodov.
STN 58 0512-8: Skúšania mlynských výrobkov z pšenice a žita.
STN 58 0110-16: Metódy skúšania korenín.
STN 58 0112: Metódy skúšania čaju.
STN 58 1302-16: Metódy skúšania kávovín
Výnos MP SR a MZ SR č.987/2004 Príloha č.2 : Sladidlá
STN 56 0146-6: Metódy skúšania výrobkov cukrovinkárskeho priemyslu a trvanlivého pečiva.
STN 56 0115: Metódy skúšania cestovín
STN 56 0116-4: Metódy skúšania pekárskych výrobkov
STN 58 0703: Metódy skúšania polievkových prípravkov
STN ISO 7514: Instantný čaj v pevnom stave
STN 58 1361: Metódy skúšania horčice
44. STN 57 0152: Metódy skúšania výrobkov z mäsa a sterilizovaných pokrmov v konzervách. Stanovenie obsahu
pevných a tekutých častí a rozpusteného uvoľneného tuku.
STN 57 0146: Metódy skúšania rýb, rybích výrobkov a rybích konzerv.
STN 57 0135: Metódy skúšania hydinových a zverinových konzerv.
Veterinární laboratorní metodiky VIIIb.Chemie potravin. Speciální část.Bratislava 1990.
STN 56 0290-23: Metódy skúšania mraziarenských výrobkov.
STN 57 0120-17: Metódy skúšania hotových jedál a polotovarov.
STN 56 0246: Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny.
Codex standard 190-1995: Codex General Standard for quick frozen fish fillets.
Codex Standard 165-1995: Codex General Standard for quick frozen blocks of fish fillets,minced fish flesh and
mixtures of fillets and minced fish flesh.
Codex Alimentorum Commision Alinorm 04/27/23
STN 56 0146: Metódy skúšania výrobkov cukrovinkárskeho priemyslu a trvanlivého pečiva.
Strana 37 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
45. STN 57 0158: Metódy skúšania výrobkov z mäsa a sterilizovaných pokrmov v konzervách. Stanovenie dusitanov
a dusičnanov.
VLM CHP: Veterinárne laboratórne metodiky – Chémia potravín: Všeobecná časť Bratislava 1990
Metodická príručka analyzátora FIA nal
46. STN 57 0166: Metódy skúšania výrobkov z mäsa. Metóda stanovenia pH.
STN 57 0530: Metódy skúšania mlieka a tekutých mliečnych výrobkov.
STN 57 0107: Metódy skúšania syrov, tvarohov, krémov a nátierok.
STN 57 0106: Metódy skúšania mrazených mliečnych výrobkov.
STN 56 0246: Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny.
Návod na použitie pH-metra.
47. STN 56 0115-31: Metódy skúšania cestovín.
STN 56 0232-56: Metódy skúšania suchých škrupinových plodov a jadier plodov.
STN 56 0245-20: Metódy skúšania kvasného octu.
STN 58 1361-16: Metódy skúšania horčice.
STN 56 0246-13: Metódy skúšania konzervárenských polotovarov a výrobkov z ovocia a zeleniny. Stanovenie
celkovej kyslosti.
STN 56 0240-5: Metódy skúšania nealkoholických nápojov.
STN EN 12147: Ovocné a zeleninové šťavy : Stanovenie titračnej kyslosti.
STN 58 0170-6: Metódy skúšania majonéz. Stanovenie titrovateľných kyselín.
STN 57 0146-23: Metódy skúšania rýb, rybích výrobkov a rybích konzerv.
STN 57 0190: Metódy skúšania včelieho medu.
48. STN 580110 - 51: Metódy skúšania korenia. Stanovenie kapsaicínu v koreninovej paprike.
49. V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia
STN 4601011-13: Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Časť 13: Stanovenie klíčivosti sladovníckeho jačmeňa
STN 4601011-19: Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Časť 19: Stanovenie klíčivosti kukurice
STN 46 1011-26: Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Časť 26.: Stanovenie hmotnosti tisíc zŕn
STN 560740 Ryža lúpaná,
STN 560520 Skúšanie krúpov, ryže , prosa a strukovín,
STN 461011 Časť 3.: Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín.Stanovenie napadnutia skladovými škodcami
Časť 6.: Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín .Stanovenie prímesí a nečistôt
STN 461011 Časť 7 : Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín.Stanovenie podielu plných zŕn
STN 560740 Ryža lúpaná,
STN 560520 Skúšanie krúpov, ryže , prosa a strukovín,
STN 560513:Spoločné ustanovenia pre mlynské výrobky obilovín a strukovín: Ovsené vločky
STN 56 0512 Skúšanie mlynských výrobkov z pšenice a žita
Výnos MP SR a MZ SR zo 9.júna 2005 č.2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocie,
zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich
STN 56 9431: Sušené huby: Norma akosti: IV: Skúšanie
STN 461011 – 24: Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie olejnín Časť 24: Stanovenie obsahu nečistôt,
naklíčených a poškodených semien olejnín
STN 560232: Metódy skúšania suchých škrupinových plodov a jadier plodov
Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č.2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny
STN 580110 Metódy skúšania korenia
Strana 38 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
50. PRÍBELA, A. a kol.: Senzorické hodnotenie potravín. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice, Košice
2001.
STN ISO 6658 Senzorická analýza- Metodológia - Všeobecný návod
STN EN ISO 8589– Senzorická analýza. Všeobecný návod na usporiadanie senzorických pracovísk
STN EN ISO 13299 - Senzorická analýza. Všeobecný návod na určenie senzorického profilu
Potravinový kódex v úplnom znení I. a II. časť. ISBN 80-8057-676-9.
Potravinový kódex v úplnom znení III. časť. ISBN 80-8057-677-7.
STN 57 0104 - Mlieko, mliečne výrobky
STN 57 0105 - Mliečne výrobky
STN 57 0106 - Mrazené mliečne výrobky
STN 57 0107 - Syry, tvarohy, krémy a nátierky
STN 57 0108 - Maslo
STN 57 0133 - Zabitá hydina
STN 57 0135 - Hydinové a zverinové konzervy
STN 57 0146 - Ryby, rybie výrobky a konzervy
STN 57 0185 - Mäso, mäsové výrobky , mäsové konzervy, hotové jedlá
STN 57 0190 - Med
STN 57 0529 - Surové kravské mlieko
STN 57 0530 - Mlieko a tekuté mliečne výrobky
STN 58 0100 - Živočíšne tuky
STN 58 0101 - Tuky a oleje
STN 58 0220 - Rastlinné oleje a tuky, výrobky z rastlinných olejov a tukov
STN 58 0111 - Jedlá soľ
STN 58 0112 - Čaj
STN 58 0113 - Káva
STN 58 0120 - Hotové jedlá a polotovary
STN 58 0170 - Majonézy
STN 56 6414 - Kakao
STN 58 1302 - Kávoviny
STN 58 1361 - Horčica
STN 56 0520 - Jedlé obilie-ovos, raž, ryža
STN 46 1011 - Jedlé obilie-ovos, raž, ryža
STN 56 0512 - Mlynské výrobky z obilia
STN 46 1011 - Obilniny, olejniny a strukoviny
STN 46 3052 - Škrupinové ovocie
STN 56 0115 - Cestoviny
STN 56 0116 - Pekárske výrobky
STN 56 0140 - Zmrzliny
STN 56 0146 - Cukrovinársky priemysel a trvanlivé pečivo
STN 56 0160 - Cukrovarské výrobky
STN 56 0177 - Škrob
STN 56 0186 - Pivo
STN 56 0188 - Droždie
STN 56 0210 - Liehoviny
STN 56 0216 - Hroznové vína
Strana 39 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
STN 56 0232 - Škrupinové plody a jadrá plodov
STN 56 0240 - Nealkoholické nápoje
STN 56 0246 - Konzervárenské výrobky- spracované ovocie a zelenina
STN 56 0290 - Mrazené potraviny
STN 56 0512 - Mlynské výrobky
STN 56 0520 - Krúpy, ryža, pšenica a strukoviny
STN 56 0246 - Spracované ovocie a zelenina
STN 56 9431 - Sušené huby
STN 46 3195 - Čerstvé hyby
STN 56 0216 - Ovocné vína a miešané alkoholické nápoje
Zákon č. 313/2009 Z.z., z 30. júna 2009 o vinohradníctve a vinárstve
Vyhláška MP SR č.350/2009 z 19 augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009
Z.z. o vinohradníctve a vinárstve.
Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009z 10. júla 2009,ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné
obmedzenia
Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné
pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22 októbra o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o
osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii
trhov ) v znení neskorších predpisov
Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009z 10. júla 2009,ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné
obmedzenia
Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné
pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov
51. STN ISO 21527-1(560087)Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu kvasiniek
a plesní
Časť 1: Metóda počítania kolónií vo výrobkoch s aktivitou vody väčšou ako 0,95
STN ISO 21527-2(560087)Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu kvasiniek
a plesní
Časť 1: Metóda počítania kolónií vo výrobkoch s aktivitou vody menšou ako 0,95 alebo rovnajúcou sa 0,95
ACTA HYGIENICA EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA 1/2003
Metodické doporučenie k mikrobiologickému skúšaniu potravín a pokrmov.Kultivačná metóda dôkazu
aflatoxinogénnych plesní v potravinách a pokrmoch.
Fassiatová O. Plísne a vláknité houby v poživatinách a krmivách, Alfa 1987
Betina J. Mikrobiologické laboratórne metódy,1987
Výnos MP SR a MZ SR zo 6.februára 2006 č.0627/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie
52. Manuál k diagnostickej súprave
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ročník XXXVI, 9. január 2004, Čiastka 1 – úradné metódy
laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – Príloha 3 – R7
53. Manuál k diagnostickej súprave
Návod na stanovenie stafylokokových enterotoxínov – ELISA dg. kit RIDASCREEN SET Total
Detekcia stafylokokových enterotoxínov SEA až SEE vo všetkých typoch potravinových matríc – Európska
skríningová metóda CRL pre koaguláza-pozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus, Verzia 5,
September 2010
Strana 40 / 40
Príloha 1 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
54. BioMérieux VIDAS Staph enterotoxin (SET II)
Detekcia stafylokokových enterotoxínov SEA až SEE vo všetkých typoch potravinových matríc – Európska
skríningová metóda CRL pre koaguláza-pozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus, Verzia 5,
September 2010
BioMérieux VIDAS UP E. coli O157:H7 (ECPT), 2008
BioMérieux VIDAS Salmonella, 2004
BioMérieux VIDAS Listeria M.2, 2004
BioMérieux VIDAS Campylobacter, 2004
55. Veterinárne laboratórne vyšetrovacie metodiky I - IV. časť: Kolektív vetrinárnych laboratórnych oracovísk z ČSR
a SSR r. 1975
Špeciálna veterinárna mikrobiológia: F. Vařejka, O. Mráz, J. Smola: 1989
56. CLSI document M31-A3 (ISBN 1-56238-659-X): Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution
Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals; Approved Standard - third Edition.
57. Z.Svobodová, D.Pravda, J.Paláčková : Jednotné metody hematologického vyšetřování ryb- 1986
J.Doubek akolektiv ,: Veterinární hematologie - 2003,
58. OIE Manual
L.Klabusay,F.Heinz : Základy klinickej virológie - 1989
D.Blaškovič: Základy lekárskej virológie - 1978
L.Borecký,R.Brezina, V.Bystrický, V.Kovárová,H.Libíková,D.Mornsteinová,B.Styk,J.Szantó : Laboratórne
metódy vo virológii – 1954
59. OIE Manual
Nariadenie vlády SR 290/2008 Z.Z. z 9 júla 2008 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty
hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
60. OIE Manual
D.Blaškovič: Základy lekárskej virológie- 1978
61. J.Lom,I.Dyková a kol. : Protozoární paraziti užitkových ryb ( 1989)
J.Kočiš,R.Žitňan,P.Košuth, Z.Svobodová : Choroby rýb ( praktické cvičenia a diagnostika )- 1985
S.Navrátil,Z.Svobodová,Z.Lucký : Choroby ryb - 2000
Z.Lucký : Metodické návody k diagnostice nemocí ryb - 1982
62. J.Lom,I.Dyková a kol. : Protozoární paraziti užitkových ryb ( 1989)
J.Kočiš,R.Žitňan,P.Košuth, Z.Svobodová : Choroby rýb ( praktické cvičenia a diagnostika )- 1985
S.Navrátil,Z.Svobodová,Z.Lucký : Choroby ryb – 2000
***
Strana 1 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Flexibilný rozsah akreditácie
Názov akreditovaného subjektu: Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Položka
Flexibilný rozsah akreditácie je zverejnený na adrese:www.svpudk.sk/images/stories/pdf/akredit/dk_flexi.pdf
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
1
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- sulfaguanidín
- sulfadiazín
- sulfacetamid
- sulfatiazol
- sulfapyridín
- sulfamerazín
- sulfadimidín
sulfamethoxypyridazín
- sulfamonometoxín
- sulfachlorpyridazín
- sulfadoxín
- sulfamethoxazol
- sulfisoxazol
- sulfadimethoxín
- sulfaguinoxalín
- dapson
- trimetoprim
- norfloxacín
- marbofloxacín
živočíšne tkanivá - ciprofloxacín
- danofloxacín
- difloxacín
- enrofloxacín
- sarafloxacín
- kyselina oxolínová
- kyselina nalidixová
- flumechín
- enoxacín
- ofloxacín
- fleroxacín
- sparfloxacín
- florfenikol amín
- florfenikol
- tiamfenikol
- chloramfenikol
- linkomycín
- spiramycín
- tilmikozín
- tylozín
- erytromycín
- josamycín
- tiamulín
- valnemulín
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3664
Ostatné špecifikácie
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3465
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3166
ŠPP 1.2.4667
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3568
Strana 2 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
1
2
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
živočíšne tkanivá
mlieko a mliečne
výrobky
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- cefapirín
- amoxicilín
- ampicilín
- cefazolín
- cefaperazón
- benzylpenicilín
- penicilín V
- oxacilín
- kloxacilín
- dikloxacilín
- nafcilín
- ceftiofur
- cefalexin
- cefchinóm
- cefalónium
- oxytetracyklín
- tetracyklín
- chlortetracyklín
- doxycyklín
- spektinomycín
- streptomycín
- dihydrostreptomycín
- paromomycín
- apramycín
- gentamycín
- neomycín
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- sulfaguanidín
- sulfadiazín
- sulfacetamid
- sulfatiazol
- sulfapyridín
- sulfamerazín
- sulfadimidín
sulfamethoxypyridazín
- sulfamonometoxín
- sulfachlorpyridazín
- sulfadoxín
- sulfamethoxazol
- sulfisoxazol
- sulfadimethoxín
- sulfaguinoxalín
- dapson
- trimetoprim
- chloramfenikol
-
norfloxacín
marbofloxacín
ciprofloxacín
danofloxacín
difloxacín
enrofloxacín
sarafloxacín
kyselina oxolínová
kyselina nalidixová
flumechín
enoxacín
ofloxacín
fleroxacín
sparfloxacín
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3969
Ostatné špecifikácie
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3770
HPLC/MS
ŠPP 1.2.4071
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3664
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3166
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3465
Strana 3 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
2
lo
žk
3
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
mlieko a mliečne
výrobky
vajcia
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- linkomycín
- spiramycín
- tilmikozín
- tylozín
- erytromycín
- josamycín
- tiamulín
- valnemulín
- cefapirín
- amoxicilín
- ampicilín
- cefazolín
- cefaperazón
- benzylpenicilín
- penicilín V
- oxacilín
- kloxacilín
- dikloxacilín
- nafcilín
- ceftiofur
- cefalexin
- cefchinóm
- cefalónium
- oxytetracyklín
- tetracyklín
- chlortetracyklín
- doxycyklín
- spektinomycín
- streptomycín
- dihydrostreptomycín
- gentamycín
- neomycín
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- sulfaguanidín
- sulfadiazín
- sulfacetamid
- sulfatiazol
- sulfapyridín
- sulfamerazín
- sulfadimidín
sulfamethoxypyridazín
- sulfamonometoxín
- sulfachlorpyridazín
- sulfadoxín
- sulfamethoxazol
- sulfisoxazol
- sulfadimethoxín
- sulfaguinoxalín
- dapson
- trimetoprim
Objekt skúšky
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3568
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3969
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3770
HPLC/MS
ŠPP 1.2.4071
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3664
Zavedená metóda
Ostatné špecifikácie
DK
DK
Ostatné špecifikácie
Strana 4 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Predmet /
Matrica /
Prostredie
3
4
vajcia
med
Vlastnosť /
Parameter /
Ukazovateľ /
Analyt
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- chloramfenikol
- cefapirín
- amoxicilín
- ampicilín
- cefazolín
- cefaperazón
- benzylpenicilín
- penicilín V
- oxacilín
- kloxacilín
- dikloxacilín
- nafcilín
- ceftiofur
- cefalexin
- cefchinóm
- cefalónium
- oxytetracyklín
- tetracyklín
- chlortetracyklín
- doxycyklín
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- sulfaguanidín
- sulfadiazín
- sulfacetamid
- sulfatiazol
- sulfapyridín
- sulfamerazín
- sulfadimidín
sulfamethoxypyridazín
- sulfamonometoxín
- sulfachlorpyridazín
- sulfadoxín
- sulfamethoxazol
- sulfisoxazol
- sulfadimethoxín
- sulfaguinoxalín
- dapson
- trimetoprim
- norfloxacín
- marbofloxacín
- ciprofloxacín
- danofloxacín
- difloxacín
- enrofloxacín
- sarafloxacín
- kyselina oxolínová
- kyselina nalidixová
- flumechín
- enoxacín
- ofloxacín
- fleroxacín
- sparfloxacín
- chloramfenikol
- linkomycín
- spiramycín
- tilmikozín
- tylozín
- erytromycín
- josamycín
- tiamulín
- valnemulín
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3166
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3969
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3770
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3664
DK
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3465
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3166
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3568
Strana 5 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
4
5
6
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
med
moč
krmivo
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- oxytetracyklín
- tetracyklín
- chlortetracyklín
- doxycyklín
- streptomycín
- dihydrostreptomycín
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- chloramfenikol
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- sulfaguanidín
- sulfadiazín
- sulfacetamid
- sulfatiazol
- sulfapyridín
- sulfamerazín
- sulfadimidín
sulfamethoxypyridazín
- sulfamonometoxín
- sulfachlorpyridazín
- sulfadoxín
- sulfamethoxazol
- sulfisoxazol
- sulfadimethoxín
- sulfaguinoxalín
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3770
Ostatné špecifikácie
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.4071
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3166
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3664
DK
reziduálna analýza
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3770
DK
reziduálna analýza
HPLC/MS
ŠPP 1.2.3568
HPLC/MS
ŠPP 1.2.5772
HPLC/MS
ŠPP 1.2.5973
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.1074
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.5175
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.3276
- oxytetracyklín
- tetracyklín
- chlortetracyklín
- doxycyklín
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
- tylozín
- karbadox
- olaquindox
- zink bacitracin A
- zink bacitracin B
VETERINÁRNE
LIEČIVÁ:
sulfonamidy
- tylozín
7
medikované
kŕmne zmesi,
premixy
DK
DK
- chlortetracyklín
- doxycyklín
tiamulín - premixy
krmiva
8
živočíšne tkanivá
FARBIVÁ:
- malachitová zelená
leukomalachitová
zelená
- brilantná zelená
- kryštálová violeť
leukokryštálová
violeť
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.7777
HPLC/MS
HPLC/MS
ŠPP 1.2.2878
DK
Strana 6 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
9
potraviny
rastlinného
a živočíšneho
pôvodu, nápoje
10
potraviny
rastlinného
a živočíšneho
pôvodu, nápoje
11
potraviny
rastlinného
a živočíšneho
pôvodu
FARBIVÁ:
- para red
- sudán I.
- sudán II.
- sudán III.
- sudán IV.
- sudán red 7B
- auramine O
- dimethyl yellow
- toluidine red
- červená 2G
- ponceau 4R
- allura červená AC
ADITÍVNE LÁTKY:
- kyselina cyklámová
- natamycín
PESTICÍDY A PCB:
hexachlórcyklohexán
( α-izomér)
- hexachlórbenzén
hexachlórcyklohexán
( β-izomér)
- lindan
- p,p´- DDE
- o,p´- DDD
- p, p´- DDD
- o, p´- DDT
- p, p´- DDT
- PCB kongenér 28
- PCB kongenér 52
- PCB kongernér 101
- PCB kongenér 118
- PCB kongenér 153
- PCB kongenér 138
- PCB kongenér 180
- dichlórvos
- diazinón
- pirimifos-metyl
- fenitrotión
PESTICÍDY A PCB:
- teknazén
- quintozén
- trans-chlórfenvifos
- metidatión
- profenofos
- chlórbenzilát
- bifentrin
- pyrazofos
- deltametrín
- aldikarb sulfón
- aldikarb sulfoxid
- metomyl
- imidakloprid
- aldikarb
- karbofurán
- pirimicarb
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
HPLC/MS
ŠPP 1.2.4279
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.8580
DK
HPLC/MS
ŠPP 1.2.8081
GC/MS
ŠPP 1.2.1182
Ostatné špecifikácie
DK
GC/MS
ŠPP 1.2.3383
HPLC/MS
Strana 7 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
mlieko a mliečne
výrobky
11
vajcia a výrobky
z nich
med
PESTICÍDY A PCB:
hexachlórcyklohexán
(α-izomér)
- hexachlórbenzén
hexachlórcyklohexán
(β-izomér)
- lindan
- p,p´- DDE
- o,p´- DDD
- p, p´- DDD
- o, p´- DDT
- p, p´- DDT
- PCB kongenér 28
- PCB kongenér 52
- PCB kongernér 101
- PCB kongenér 118
- PCB kongenér 153
- PCB kongenér 138
- PCB kongenér 180
- dichlórvos
- diazinón
- pirimifos-metyl
- fenitrotión
PESTICÍDY A PCB:
hexachlórcyklohexán
(α-izomér)
- hexachlórbenzén
hexachlórcyklohexán
(β-izomér)
- lindan
- p,p´- DDE
- o,p´- DDD
- p, p´- DDD
- o, p´- DDT
- p, p´- DDT
- PCB kongenér 28
- PCB kongenér 52
- PCB kongernér 101
- PCB kongenér 118
- PCB kongenér 153
- PCB kongenér 138
- PCB kongenér 180
PESTICÍDY A PCB:
hexachlórcyklohexán
(α-izomér)
- hexachlórbenzén
hexachlórcyklohexán
(β-izomér)
- lindan
- heptachlór
- aldrín
- heptachlór- epoxid
- p,p´- DDE
- dieldrín
- o,p´- DDD
- endrín
- p, p´- DDD
- o, p´- DDT
- p, p´- DDT
- dichlórvos
- diazinón
- pirimifos-metyl
- fenitrotión
- coumafos
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
GC/MS
ŠPP 1.2.1182
Ostatné špecifikácie
DK
Strana 8 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
krmivá
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
11
vody pitné,
povrchové,
odpadové
12
potraviny
rastlinného a
živočíšneho
pôvodu
PESTICÍDY A PCB:
hexachlórcyklohexán
(α-izomér)
- hexachlórbenzén
hexachlórcyklohexán
(β-izomér)
- lindan
- p,p´- DDE
- o,p´- DDD
- p, p´- DDD
- o, p´- DDT
- p, p´- DDT
- PCB kongenér 28
- PCB kongenér 52
- PCB kongenér101
- PCB kongenér18
- PCB kongenér 153
- PCB kongenér 138
- PCB kongenér 180
- dichlórvos
- diazinón
- pirimifos-metyl
- fenitrotión
- chlórpyrifos
PESTICÍDY A PCB:
hexachlórcyklohexán
(α-izomér)
- hexachlórbenzén
hexachlórcyklohexán
(β-izomér)
- lindan
- heptachlór
- aldrín
- heptachlór- epoxid
- p,p´- DDE
- dieldrín
- o,p´- DDD
- endrín
- p, p´- DDD
- o, p´- DDT
- p, p´- DDT
VITAMÍNY:
- kyselina askorbová
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
Označenie
GC/MS
ŠPP 1.2.1182
DK
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.884
DK
Ostatné špecifikácie
ŠPP 1.2.8285
- alfa - tokoferol
13
ovčie a kozie
mlieko, syr,
jogurt
kravský kazeín
ELISA
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 3.8.1.16
(manuál k dg.
súprave)
DK
14
mlieko a mliečne
výrobky
kravský, ovčí a kozí
kazeín
HPLC/DAD
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 1.2.7086
DK
15
bryndza
podiel ovčieho
a kravského syra
HPLC/DAD
ŠPP 1.2.7587
DK
ELISA
(semikvant. a
kvantitatívna
skúška)
ŠPP 3.8.1.13
(manuál k dg.
súpravam)
DK
ELISA
ŠPP 3.8.1.3
DK
16
potraviny
živočíšneho
a rastlinného
pôvodu
17
potraviny
-
ALERGÉNY:
arašidy
betalaktoglobulín
glutén
horčica
lieskovce
mliečne proteíny
sója
vaječný bielok
MYKOTOXÍNY:
Strana 9 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
rastlinného
pôvodu
18
19
Princíp /
Druh /
Typ
- zearalenon
melamín
GENETICKÉ
MODIFIKÁCIE /GMO:
P-CaMV 35S, T-nos,
- nptII, pat, bar, gox,
35S-bar
MON40-3-2 sója
(Roundup Ready)
- A2704-12 sója
- MON810 kukurica
- Bt176 kukurica
- Bt11 kukurica
- Bt10 kukurica
- T25 kukurica
- GA21 kukurica
- NK603 kukurica
- MON 863 kukurica
- TC1507 kukurica
- MIR604 kukurica
- 59122 kukurica
MON 88017
kukurica
- LLRice601 ryža
- LLRice62 ryža
- Bt63 ryža
- EH92-527-1 zemiak
- FP967 ľan
Označenie
Ostatné špecifikácie
(manuál k dg.
súprave)
- deoxynivalenol
potraviny,
krmivá
požívatiny a
krmivá
Zavedená metóda
ŠPP 1.2.7488
DK
ŠPP 2.8.2.189
DK
PCR
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.8.2.290
DK
PCR
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.8.2.391
DK
identifikácia, dôkaz génov virulencie a rezistencie
PCR
ŠPP 2.8.2.4.192
DK
GC/MS
PCR
(kvalitatívna
skúška)
GMO:
MON40-3-2 sója
(Roundup Ready)
- MON810 kukurica
- Bt11 kukurica
- NK603 kukurica
ALERGÉNY:
- zeler
- ryba
ŽIVOČÍCHY:
- stavovce
- hovädzí dobytok
- ošípaná
- koza
- ovca
- hydina
BAKTÉRIE:
- Escherichia coli
- Campylobacter
Listeria
monocytogenes
- Salmonella
- Staphylococcus
- Coxiella
Vibrio
parahaemolyticus
Melissococcus
plutonius
- Arcobacter
- Yersinia
- Paenibacillus larvae
-
20
požívatiny a
krmivá
21
požívatiny,
biologický/
klinický materiál
21
požívatiny,
VÍRUSY:
PCR
(kvantitatívna skúška)
Strana 10 / 19
Položka
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Objekt skúšky
Vlastnosť /
Predmet /
Parameter /
Matrica /
Ukazovateľ /
Prostredie
Analyt
biologický/
- KHV
klinický materiál - EHNV
- IHNV
- SVCV
- VHSV
- IPNV
- Norovírus
- HAV
- DWV
- ABPV
- SBV
- KBV
- IABPV
PARAZITY:
- Nosema sp.
- Crithidia bombi
- Apicystis bombi
22
biologický/
klinický materiál
polymorfizmus
priónového génu (PrP)
23
POHLAVIE
potraviny,
ŽIVOČÍCHOV:
biologický
- hovädzí dobytok
/klinický materiál
- vtáky
Zavedená metóda
Princíp /
Druh /
Typ
kvalitatívna
skúška
Označenie
Ostatné špecifikácie
ŠPP 2.8.2.4.293
ŠPP 2.8.2.794
sekvenačná
analýza
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.8.2.595
DK
PCR
(kvalitatívna
skúška)
ŠPP 2.8.2.663
DK
Vysvetlivky:
ABPV - vírus akútnej paralýzy včiel (Acute Bee Paralysis Virus)
dg. - diagnostická/ý/é
DK - takto označené skúšky vykonáva skúšobné laboratórium Dolný Kubín
DWV - Vírus deformujúci krídla včiel (Deformed Wing Virus)
EHNV - Vírus epizootickej hematopoetickej nekrózy (Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus)
ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay – enzýmová imunoanalýza
GC/MS - plynová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom
GMO - geneticky modifikovaný organizmus/ organizmy
HAV - vírus hepatitídy typu A (Hepatitis A Virus)
HPLC/DAD - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detektorom diódového poľa
HPLC/MS - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom
IABPV - izraelský vírus akútnej paralýzy včiel (Israeli Acute Bee Paralysis Virus)
IHNV - vírus infekčnej hematopoetickej nekrózy (Infectious Haematopoietic Necrosis Virus)
IPNV - vírus infekčnej pankreatickej nekrózy (Infectious Pancreatic Necrosis Virus)
KBV - vírus kašmírskej virózy (Kashmir Bee Virus)
KHV - herpes vírus kaprov Koi (Koi Herpes Virus)
opDDT - ortho,paraDDT
P-CaMV 35S - (Cauliflower Mosaic Virus 35S promoter) - promótor vírusu karfiolovej mozaiky
PCB - polychlórované bifenyly
PCR - polymerázová reťazová reakcia
ppDDD - 1,1,1-dichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane
ppDDE - 1 dichloro-2,2 bis(p-dichlorodiphenyl) ethylen
ppDDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane
SBV - vírus vreckovitosti včelieho plodu (Sacbrood Bee Virus)
SVCV - vírus jarnej virémie kaprov (Spring Viremia of Carp Virus)
ŠPP - štandardný pracovný postup
T-nos - terminátor génu nopalín syntézy
VHSV - vírus hemoragickej vírusovej septikémie(viral Haemorrhagic Septicaemia virus)
Strana 11 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Použitá literatúra:
62. J.Lom,I.Dyková a kol. : Protozoární paraziti užitkových ryb ( 1989)
J.Kočiš,R.Žitňan,P.Košuth, Z.Svobodová : Choroby rýb ( praktické cvičenia a diagnostika )- 1985
S.Navrátil,Z.Svobodová,Z.Lucký : Choroby ryb – 2000
63. Ennis, S., Gallagher, T. F.: A PCR – based sex – determination assay in cattle based on the bovine amelogenin
locus. Animal Genetics, 25 (1994), 425-427.
Anciăes, M., Nassif Del Lama, S.: (2002) Sex identification of pin-tailed manakins (Ilicura militaris: Pipridae)
using the polymerase chain reaction and its application to behavioral studies. Ornitologia neotropical 13, 159-165.
Boutette, J. B., Ramsay, E. C., Potgieter, L. N. D., Kania, S. A.: (2002) An Improved Polymerase Chain Reaction
– Restriction Fragment Length Polymorphism Assay for Gender Identification in Birds. Journal of Avian
Medicine and Surgery, 16, 198- 202.
Cerit, H., Avanus, K.: (2007) Sex determination by CHDW and CHDZ Genes of Avian Sex Chromosomes in
Nymphicus hollandicus. Journal Vet. Anim. Sci.31 (6), 371- 374.
Cortés, O., Barroso, A., Dunner, S.: (1999) Avian sexing: an optimized protocol using polymerase chain reaction –
single – strand confirmation polymorphism. J. Vet. Diagn. Invest.11, 297 – 299.
Griffiths, R., Daan, S., Dijkstra, C: (1996) Sex identification in birds using two CHD genes. Biological Science Proc. R. Soc. London Ser.B, 263, 1251- 1256.
64. B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry,Screening method for
identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments
BP 90203-35302 Fougéres cedex, France
J. Diserens, M. Savoy Perroud, A. Beck Henzelin, Application of liquid chromatography – electrospray ionization
tandem mass spectrometry to the detection of 10 sulfonamides in honey, Journal of Chromatography A, 977, 7787, 2002
65. B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry, Screening method for
identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments BP
90203-35302 Fougéres cedex, France
Preparation and LC/MS/MS analysis of honey for fluoroquinolones residues, Florida Department of Agriculture
and Consumer Services, CFSAN USA, 2006
66. B. Delepine, Chloramphenicol identification by liquid chromatography tandem mass-spectrometry, AFSSAAgence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments, BP 90203-35302 Fougéres cedex, France, 2004
67. Bernard Delepine, LABORATOIRE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE
DE RÉFÉRENCE B.P. 90203 - 35302 FOUGERES Cédex La Haute-Marche - JAVENE - 35133 FOUGERES
(France)
68. B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry, Screening method for
identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments BP
90203-35302 Fougéres cedex, France
T.S. Thompson, D.K. Noot, J. Calvert, S.F. Pernal, Determination of lincomycin and tylosin residues in honey
using solid-phase extraction and liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass
spectrometry, Journal of Chromatography A, 1020 (2003) 241-250
69. B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry,
Screening method
for identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments
BP 90203-35302 Fougéres cedex, France
Y.Zhou, D.Lavorato, T.Mathews, S.Countryman, Rapid LC/LC/MS Analysis of Antibiotics in Meat for Human
Consumption Using Kinetex 2,6um Core-Shell LC Column, Aplikačný list Phenomenex
70. B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry, Screening method for
identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments BP
90203-35302 Fougéres cedex, France
71. B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry, Screening method for
identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments BP
90203-35302 Fougéres cedex, France
Confirmation of aminoglycosides by HPLC – MS/MS, United States Department of Agriculture Food Safety and
Inspection Service, Office of Public Health and Science 2003
Strana 12 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Bohm, D. A.; Stachel, C. S.; Gowik, P.: Confirmatory Method for Determination of Streptomycin in Apples by LCMS/MS. Poster in 4 th International Symposium Recent Advances in Food Analysis
Fügel, D., Anastassiades, M., Scherbaum, E.: Analysis of Kasugamycin in Fruit and Vegetables Using Ion
Exchange SPE and LC-MS/MS. EPRW 2006.
72. D. Hartaud- Pessel, M. P. Fourmond, Methode de confirmation du carbadox et de l´olaquindox dans les aliments
pour animaux par CL/SM/SM, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments
73. Hans van Rhijn, Tina Zuidema, Compound animal feed - Avoparcin and Zinc Bacitracin – Confirmatory analysis
by LC-MS/MS, Screening and Identification Methods for official control of Banned Antibiotics and Growth
promoters in Feeding stuffs, RIKILT, 2004
74. K.E. Maudens, W.E.Lambert, Ghent University, Laboratory of Toxicology - poster
H.W.M. Bisschop Euroresidues IV, Veldhoven, 2000, 220-225
AOAC OFFICIAL METHODS, 17th EDITION, AOAC Official Method 993.32 – Multiple Sulfonamide Residues
in Raw Bovine Milk
75. Wayne Chan et Al.: Journal of AOAC International vol. 77, No.2, 1994
76. Jozef Sokol, Eva Matisová , Journal of Chromatography A 669 (1994) 75-80
Ridascreen - Tetracyclin , R-Biopharm GmbH, Darmstadt , NSR
AOAC METHODS 17th Edition, No. 998.09 23.1.17 – AOAC Official Method 995.09Chlortetracycline,
Oxytetracycline and Tetracycline in Edible Animal Tissues
Croubels S.,Van Peteghem C., Sensitive spectrofluorimetric detection of tetracycline residues in bovine milk,
Analyst, 1994,119,2713-2716
77. Podniková norma PLN 2/01/98, f. Pulmix s.r.o.,
B. Delepine, D. Hurtaud-Pessel, Liquid-chromatography/tandem mass-spectrometry,Screening method for
identification residues of antibiotics in meat, AFSSA- Agence Francaise de Securité Sanitaire des Aliments BP
90203-35302 Fougéres cedex, France
Nariadenie Európskej Únie EC 657/2002
Nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z. z.
78. P. Sanders, B. Delépine, B. Roudaut, Malachite green and leucomalachite green residues in fish flesh by liquid
chromatography tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) - validation a confirmatory method, AFSSA, 2005
Jonathan A.Tarabin, Karen A. Barnes, John Bygrave, W.H.H. Farrington, Screening and confirmation of
triphenylmethane dyes and their leuco metabolites in trout muscle using HPLC-vis and ESP-LC-MS, Analyst,
1998, 123, 2567-2571,
79. F. Tateo, M. Bononi, Fast determination of Sudan I by HPLC/APCI-MS in hot chilli, spices, and oven-baked
foods, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2004, 52, 655-658
Method 145A Collaborative trial 145 of a method for the detection and determination of Sudan I in chilli products
by HPLC
F. Calbiani, M. Careri, L. Elviri, A. Mangia, L. Pistara, I. Zagnoni, Development and in-house validation of
a liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry method for the simultaneous determination of
Sudan I, Sudan II, Sudan III and Sudan IV on hot chilli products, Journal of Chromatography A 2004, 1042, 123130
80. A. Wasik, M. Buchgraber, Foodstuffs – Simultaneous determination of nine sweeteners by high performance
liquid chromatography and evaporative light scattering detection, European Commision, Institute for Reference
Materials and Measurements, Geel, Belgium, 2007, ISBN 978-92-79-05356-6
Nariadenie Európskej Únie EC 657/2002
Nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z. z.
81. International Standard ISO 9233-2 (IDF 140-2): Cheese, cheese rind and processed cheese –Determination of
natamycin content, Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and
processed cheese
Louis G. M. TH.Tuinstra; Wim A. Traag: Liquid Chromatographic Determination of Natamycin in Cheese at
Residue Levels. Journal Assoc. Off. Anal. Chem. Vol. 65, No 4, 1982.
K. Rybinska, J. Postupolski, M. Szczesna: Determination of Natamycin Residues in Ripening Cheeses by HighPerformance Liquid Chromatography. Roczn.Pzh, 1997, 48, Nr. 2
Strana 13 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
82. Kocourek, Hajšlová, Metody stanovení cizorodých látek v potravinách, Praha1992
AOAC METHODS,16 th edition, No 10.1.01, 10.2.02, 10.2.01 – AOAC Official Method 970.52: Organochlorine
and Organophosphorus Pesticide Residues; AOAC Official Method 983.21: Organochlorine and Polychlorinated
Biphenyl Residues in Fish; AOAC Official Method 984.21: Organochlorine Pesticide Residues in Animal Fats
STN EN 12393-1 až 3: Beztukové potraviny. Multireziduálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov plynovou
chromatografiou , časť 1-3 a STN EN 1528-1 až 4 : Tukové potraviny. Stanovenie pesticídov a polychlórovaných
bifenylov, časť 1-4
83. T. Kovalczuk, M. Jech, J. Poustka, A. Krajčová, J. Hajšlová, Novel approach for determination of 67 pesticides
using UPLC hyphenated with tandem quadrupole mass spectrometry, 2 nd International symposium on recent
advances in food analysis, Praque, 2005
C. Ryan, G. Kearney, New Technologies for the simultaneous analysis of multiple pesticide residues in
agricultural produce, Waters application note, 2005
Nariadenie Európskej Únie EC 657/2002
R. Štěpán, P. Cuhra, S. Baršová, P. Špronglová: Application of GCxGC-TOF in analysis of pesticide residues in
foodstuffs
Kocourek, Hajšlová, Metody stanovení cizorodých látek v potravinách, Praha1992
AOAC METHODS,16 th edition, No 10.1.01, 10.2.02, 10.2.01 – AOAC Official Method 970.52: Organochlorine
and Organophosphorus Pesticide Residues; AOAC Official Method 983.21: Organochlorine and Polychlorinated
Biphenyl Residues in Fish; AOAC Official Method 984.21: Organochlorine Pesticide Residues in Animal Fats
STN EN 12393-1 až 3: Beztukové potraviny. Multireziduálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov plynovou
chromatografiou , časť 1-3
STN EN 1528-1 až 4: Tukové potraviny. Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov, časť 1-4
84. Príbela, Analýza potravín , cvičenia, Bratislava 1987
Davídek, Laboratorní příručka analýzy potravín, SNTL Praha 1981
Dennison,D.B.,Brawley,T.G.and Hunter,G.L.K(1981),J.agric.Fd Chem. 29, 927-929
85. STN EN 12822 Stanovenie vitamínu E vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou, stanovenie tokoferolov.
Smernica komisie 2000/45/ES zo 6.júla 2000, ktorou sa ustanovujú analytické metódy spoločenstva na stanovenie
vitamínu A, vitamínu E a tryptofánu v krmivách.
86. H. K. Mayer, D. Heidler, C. Rockenbauer: Determination of Percentages of Cows, Ewes and Goats Milk in
Cheese by Isoelectric Focusating and Cation-exchange HPLC of γ –and Para – κ – Caseins, Int.Dairy Journal 7
(1997) 619-628
A. J. Trujilllo, I. Casals, B. Guamis: Analysis of Major Caprine Milk Proteins by Reverse-Phase HighPerformance Liquid Chromatography and Electrospray Ionization-Mass Spectrometry, J. Dairy Sci (2000), 83: 1119
H. K. Mayer: Milk spieces identification in cheese varieties using electrophoretic chromatographic and PCR
techniques, International Dairy Journal 15 (2005) 595-604
EU 213/2001
RIDASCREEN CIS- Casein instruction manual
87. H. K. Mayer, D. Heidler, C. Rockenbauer: Determination of Percentages of Cows, Ewes and Goats Milk in
Cheese by Isoelectric Focusating and Cation-exchange HPLC of γ –and Para – κ – Caseins, Int.Dairy Journal 7
(1997) 619-628
A. J. Trujilllo, I. Casals, B. Guamis: Analysis of Major Caprine Milk Proteins by Reverse-Phase HighPerformance Liquid Chromatography and Electrospray Ionization-Mass Spectrometry, J. Dairy Sci (2000), 83:
11-19
H. K. Mayer: Milk spieces identification in cheese varieties using electrophoretic chromatographic and PCR
techniques, International Dairy Journal 15 (2005) 595-604
Nariadenie Komisie (ES) č. 273/2008 z 5.marca 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
naradenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov
RIDASCREEN CIS- Casein instruction manual
88. INFOSAN Emergency Alert, Melamine-contaminated powdered milk, China, 17 September 2008
Karbiwnyk Ch. M. et al., Determination of cyanuric acid residues in fish tissue by LC-MS/MS, 2008
Strana 14 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Melamín a kyselina kyanurová v potravinách, www.land.gov.sk
Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2008 (2008/798/ES), ktorým sa ukladajú osobitmé podmienky vzťahujúce sa
na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny,
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/757/ES
SANCO-RASFF, News notification: 07-369, Subject: Follow up to news 07-368: presence of melamine in wheat
gluten, rice protein concentrate and corn gluten, Brussels, 11 May, 2007
Statement of EFSA, Statement of EFSA on risk for public health due to the presences of melamine in infant milk
and other milk products in China, The EFSA Journal (2008)807, 1-10
89. CRL assessment on the validation of an event specific method for the relative quantitation of maize line MON 810
DNA using real time PCR as carried out by Federal Institute for Risk Assessment (BfR). EC, JRC, IHCP,
Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené 10/03/2006, publikované 11/06/2009
De Bernardi, D.; Moens, W. Feasibility study of the pENGL® Screening Mix. Brussels-Belgium, 2004.
Event-specific Method for the Quantification of Amylopectin Potato Event EH92-527-1 Using Real-time PCR.
Protocol. (CRLVL09/05VP). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené a
publikované 14/09/2006
Event-specific Method for the Quantification of Maize Event Bt11 Using Real-time PCR. Validation Report.
(CRLVL10/07VR). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené 20/06/2008,
publikované 02/07/2008
Event-specific Method for the Quantification of Maize Line Bt11 Using Real-time PCR. Protocol.
(CRLVL10/07VP). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené 20/06/2008,
publikované 02/07/2008
Event-specific Method for the Quantification of Maize Line MIR604 Using Real-time PCR. Protocol.
(CRLVL04/05VP). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. publikované 04/04/2007
Event-specific Method for the Quantification of Maize Line MON 88017 Using Real-time PCR. Protocol.
(CRLVL16/05VP). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. publikované 14/10/2008
Event-specific Method for the Quantification of Rice Line LLRICE62 Using Real-time PCR. Protocol.
(CRLVL05/04VP). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené a publikované
09/06/2006
Event-specific Method for the Quantification of Soybean Line 40-3-2 Using Real-time PCR. Protocol.
(CRLVL08/05VP corrected version 1). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF.
schválené 20/01/2009, publikované 23/01/2009
Event-specific Method for the Quantification of Soybean Line 40-3-2 Using Real-time PCR. Validation Report.
(CRLVL08/05VR). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené 11/09/2007,
publikované 19/09/2007
Event-specific Method for the Quantification of Soybean Line A2704-12 Using Real-time PCR. Protocol.
(CRLVL13/05VP). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. publikované 14/05/2007
Event-specific method for the quantitation of maize 59122 using real-time PCR. Protocol. (CRLVL03/05VP
corrected version 1). EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. publikované 11/10/2005
Event-specific method for the quantitation of maize line MON 863 using real-time PCR. Protocol. EC, JRC,
IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené a publikované 16/02/2005
Event-specific method for the quantitation of maize line NK603 using real-time PCR. Protocol. EC, JRC, IHCP,
Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené a publikované 10/01/2005
Event-specific method for the quantitation of maize line NK603 using real-time PCR. Validation Report. EC, JRC,
IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené a publikované 10/01/2005
Event-specific method for the quantitation of maize line TC1507 using real-time PCR. Protocol. EC, JRC, IHCP,
Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. schválené 21/02/2005, publikované 09/03/2005
Grain testing method for detection of Rice GM event LLRICE601 using RT-PCR protocols PGS0505 and
PGS0476. Bayer CropScience, 2006.
Grain testing method for detection of Rice GM events containing P35S::bar sequences using RT-PCR protocols
PGS0494 and PGS0476. Bayer CropScience, 2006.
James, D.; Schmidt, A.-M.; Wall, E.; Green, M.; Masri, S. Reliable Detection and Identification of Genetically
Modified Maize, Soybean, and Canola by Multiplex PCR Analysis. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 5829-5834.
Strana 15 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Lipp, M.; Brodmann, P.; Pietsch, K.; Pauwels, J.; Anklam, E. IUPAC Collaborative Trial Study of a Method to
Detect Genetically Modified Soy Beans and Maize in Dried Powder. Journal of AOAC International 1999, 82 (4),
923-928.
Mäde, D.; Degner, Ch.; Grohmann, L. Detection of genetically modified rice: A construct-specific real-time PCR
method based on DNA sequences from transgenic Bt rice. European Food Research and Technology 2006, 224,
271-278.
Matsuoka, T.; Kuribara, H.; Akiyama, H.; Miura, H.; Goda, Y.; Kusakabe, Y.; Isshiki, K.; Toyoda, M.; Hino, A.
A Multiplex PCR Method of Detecting Recombinant DNAs from Five Lines of Genetically Modified Maize. J.
Food Hyg. Soc. Japan 2001, 42 (1), 24-32.
Pauli, U.; Liniger, M.; Zimmermann, A.; Schrott, M. Extraction and Amplification of DNA from 55 Foodstuffs.
Mitt. Lebensm. Hyg., 2000, 91, 491-501.
PCR Assay for Detection of Maize Transgenic Event Bt10 - version 2, JRC, Community Reference Laboratory for
GM Food and Feed, 2005.
Protokol NOST-Spec Construct-specific Method for the Detection of CDC Triffid Flax (Event FP967) Using
Real-time PCR. Genetic ID NA, Inc. 2009
Querci, M.; Jermini, M.; Van den Eede, G. Training course on the analysis of food samples for the presence of
genetically modified organisms – user manual. European Communities, 2003.
Reiting, R.; Grohmann, L.; Mäde D. A testing cascade for the detection of genetically modified rice by real-time
PCR in food and its application for detection of an unauthorized rice line similar to KeFeng6. J. Verbr. Lebensm.
2010, DOI 10.1007/s00003-010-0573-3.
Report on the Verification of the Performance of a MON810 Event-specific Method on Maize Line MON810
Using Real-time PCR. CRLVL25/04VR. EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF.
schválené 28/05/2009, publikované 11/06/2009
Report on the Verification of the Performance of a NK603 Event-specific Method on Maize Line NK603 Using
Real-time PCR. CRLVL27/04VR. EC, JRC, IHCP, Biotechnology & GMOs Unit – CRL for GMFF. publikované
30/01/2008
STN EN ISO 21569:2005 Požívatiny. Metódy analýzy geneticky modifikovaných organizmov a z nich
vyrobených produktov. Kvalitatívne metódy na základe nukleových kyselín
STN EN ISO 21570:2005/AC:2007 Potraviny. Metódy analýzy geneticky modifikovaných organizmov
a výrobkov z nich. Kvantitatívne metódy na základe nukleových kyselín
90. Bottero, M. T., Civera, T., Nucera, D., Rosati, S., Sacchi, P., Turi, R. M.: A multiplex polymerase chain reaction
for the identification of cows', goats' and sheep's milk in dairy products. International Dairy Journal 13 (2003)
277-282.
Dovičovičová, Ľ., Olexová, L., Pangallo, D., Siekel, P., Kuchta, T.: Polymerase chain reaction (PCR) for the
detection of celery (Apium graveolens) in food. Eur. Food Res. Technol., 218 (2004), 493-495.
STN EN ISO 21569:2005 Požívatiny. Metódy analýzy geneticky modifikovaných organizmov a z nich
vyrobených produktov. Kvalitatívne metódy na základe nukleových kyselín
Hupfer, Ch.; Waiblinger, H.-U.; Busch, U. Development and validation of real-time PCR detection method for
celery in food. Eur. Food Res. Technol. 2006, 225 (3-4), 329-335, DOI 10.1007/s00217-006-0418-6.
Mafra, I., Ferreira I. M. P. L. V. O., Faria, M. A., Oliveira, B. P. P.: A novel approach to the quantification of
bovine milk in ovine cheeses using a duplex polymerase chain reaction method. J. Agric. Food Chem. 52 (2004)
4943-4947.
Matsunaga, T., Chkuni, K., Tanabe, R., Muroya, S., Shibata, K., Yamada, J., Shinmura, Y.: A quick and simple
method for the identification of meat species and meat products by PCR assay. Meat Science, 51 (1999), 143-148.
Partis, L., Croan, D., Guo, R., Clark, R., Coldham, T., Murby, J.: Evaluation of a DNA fingerprinting method for
determining the species origin of meats. Meat Science, 54 (2000), 369-376.
Pauli, U., Liniger, M., Zimmermann, A., Schrott, M.: Extraction and Amplification of DNA from 55 Foodstuffs.
Mitt. Lebensm. Hyg., 91 (2000), 491-501.
PCRFast® Celery Realtime (probe) – „General Information“, 08-05-26 + „Certificate of Quality“ Lot: RSE 39591,
28/05/2008, ifp Institut für Produktqualität, distribuované Th. Geyer
Santos, J., Fernandes, P., Bardsley, R.: Portuguese „PDO“ cheese and species origin of milk. Electron. J. Agric.
Food Chem., 2 (4), 2003, ISSN 1579-4377.
Sun, M., Liang, C., Gao , H., Lin, C., Deng, M.: Detection of parvalbumin, a common fish allergen gene in food,
by real-time polymerase chain reaction, J. AOAC Int. 92 (2009), 234-240.
Strana 16 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
91. Ashiralieva, A., Genersch, E. (2006) Reclassification, genotypes and virulence of Paenibacillus larvae, the
etiological agent of American foulbrood in honeybees – a review. Apidologie 37, 411-420.
Bakonyi, T., Derakhshifar, I., Grabensteiner, E., Nowotny, N. (2003) Development and Evaluation of PCR Assays
for the Detection of Paenibacillus larvae in Honey Samples: Comparison with Isolation and Biochemical
Characterization. Applied and Environmental Microbiology. 69(3), 1504-1510.
Bansal N. S. (1996) Development of polymerase chain reaction assay for detection of L. monocytogenes in foods.
Applied Microbiology, 22, 353-356.
Barcenilla, A., Pryde, S. E., Martin, J. C., Duncan, S. H., Stewart, C. S., Henderson, C., Flint, H. J. (2000) Applied
and Environmental Microbiology, 66, 1654-1661.
Becker, K., Roth, R., Peters, G. (2003) Rapid and specific detection of toxigenic Staphylococcus aureus: use of
two multiplex PCR enzyme immunoassays for amplification and hybridization of staphylococcal enterotoxin
genes, exfoliative toxin genes, and toxic shock syndrome toxin 1 gene. J. clin. Microbiol. 36 (9), 2548 - 2553.
Bednář, M., Fraňková, V., Schindler, J., Souček, A., Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Marvil Praha, 1999.
Bolton, D. J., O´Sullivan, J., Duffy, G., baylis, C., Tozzoli, R., Wasteson, Y., Lofdahl, S. (2007) Methods for
Detection and Molecular Characterisation of Pathogenic Escherichia coli. 6th Framework Programme project
number Food-CT-2006-036256 – Pathogenic Escherichia coli Network (PEN) - www.pen-europe.eu/.
Burbano E., Carrascal A., Mercado M., Poutou R.(2003) Validación de PCR para Listeria monocytogenes en
Leches. Normas y Calidad – PUJ, 57, 39 – 48.
CRL for coagulase positive staphylococci (Júl 2007) PCR detection of genes encoding Staphylococcus aureus
enterotoxins, oficiálna metóda, 1 - 7.
de Oliveira S. J., de Souza Moraes, H. L., Kuchenbecker, B. S., Ikuta, N., Lunge, V., Fonseca A., Coiro J. R.
(2001) Isolation of Arcobacter spp from poultry carcasses, in Brazil. Cienc. Rural, 31 (4), 639-643.
Denis, M., Soumet, C., Rivoal, K., Ermel, G., Blivet, D., Salvat, G., Colin, P. (1999) Development of a m-PCR
assay for simultaneous identification of Campylobacter jejuni and C. coli. Letters in Applied Microbiology, 29,
406-410.
Dobbelaere, W., Graaf de, D. C., Peeters, J. E., Jacobs, F. J. (2001) Development of a fast and reliable diagnostic
method for American foulbrood disease (Paenibacillus larvae subsp. Larvae) using a 16S rRNA gene based PCR.
Apidologie 32, 363-370.
EFSA (2009) Scientific report of EFSA: Technical specifications for the monitoring and reporting of
verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) on animals and food (VTEC surveys on animals and food). EFSA Journal
2009, 7 (11):1366.
European Community Reference Laboratory for monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve
molluscs: CEFAS STANDARD OPERATING PROCEDURE: PCR amplification of toxR, tdh and trh for the
detection of total, thermostable direct and thermostable direct related haemolysins of Vibrio parahaemolyticus.
CEFAS, Weymouth, Anglicko.
Fermér, Ch., Engvall, E.O. (1999) Specific PCR Identification and Differentiation of the Thermophilic
Campylobacters, Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari and C. upsaliensis. Journal of clinical microbiology, 37
(10), 3370-3373.
Govan, V. A., Brözel, V., Allsopp, M. H., Davison, S. (1998) A PCR Detection Method for Rapid Identification of
Melissococcus pluton in Honeybee Larvae. Appl. Environ. Microbiol. 64 (5), 1983-1985.
Harmon, K. M., Wesley, I. V. (1996) Identification of Arcobacter isolates by PCR. Let Appl Microbiol, 23, 241244.
Kariyama, R., Mitsuhata, R., Chow, W. J., Clewell, B. D., Kumon H. (2000) Simple and relieble multiplex PCR
assay for surveillance isolates of vancomycin-resistant Enterococci. Journal of clinical microbiology, 8 (38), 3092
- 3095.
Lauro, F. M., Favaretto, M., Covolo, L., Rassu, M., Bertoloni, G. (2003) Rapid detection of Paenibacillus larvae
from honey and hive samples with a novel nested PCR protocol. Int. J. Food Microbiol. 81(3), 195-201.
Linton, D., Owen, R. J., Stanley, J. (1996) Rapid identification by PCR of the genus Campylobacter and of the
five Campylobacter species enteropathogenic for man and animals. Res.Microbiol., 147, 707-718.
Martineau, F., Picard, F. J., Roy, P. H., Ouellette, M., Bergeron, M. G. (1996) Species-specific and ubiquitous
DNA-based assays for rapid identification of Staphylococcus epidermidis. J. Clin. Microbiol. 34 (12), 2888-2893.
Strana 17 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
Mc Daniels, A. E., Rice, E. W., Reyes, A. L., Johnson, C. H., Haugland, R. A., Stelma, G. N., (1996)
Confirmational identification of Escherichia coli, a comparison of genotypic and phenotyic assays for glutamate
decarboxylase and beta-D-glucuronidase. Appl. Environ. Microbiol., 62, 3350-3354.
McLauchlin, J., Narayanan, G. L., Mithani, V. (2000) The detection of enterotoxins and toxic shock syndrome
toxin genes in Staphylococcus aureus by polymerase chain reaction. J Food Prot., 63, 479 - 488.
Nagano, I., Kunishima, M., Itoh, Y., Wu, Z., Takahashi, Y., (1998) Detection of Verotoxin-Producing Escherichia
coli O157/H7 by Multiplex Polymerase Chain Reaction. Microbiol. Immunol., 42/5/, 371-376.
Neubauer, H., Hensel, A., Aleksic, S., Meyer, H. (2000) Identification of Yersinia enterocolitica within the genus
Yersinia. Syst. Appl. Microbiol. 23, 58-62.
Nielsen, E. M., Andersen, M. T., (2003) Detection and Characterization of Verocytotoxin-Producing E. coli by
Automated 5´Nuclease PCR Assay. Journal of Clinical Microbiology, 41/7/, 2884-2893.
OIE Terrestrial Manual 2008: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 2.2.3.
European foulbrood of honey bees http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/A_summry.htm
Paton, J.C., Paton, A.W., (1998) Detection and characterisation of Shiga Toxigenic Escherichia coli by using
Multiplex PCR Assays for stx1, stx2, eaeA, Enterohemorrhagic E. coli hlyA, rfb /O111/, and rfb /O157/. Journal of
Clinical Microbiology, 36/2/, 598-602.
Paton, J.C., Paton, A.W., (1998) Detection and characterisation of Shiga Toxigenic Escherichia coli by using
Multiplex PCR Assays for stx1, stx2, eaeA, Enterohemorrhagic E. coli hlyA, rfb /O111/, and rfb /O157/. Journal of
Clinical Microbiology, 36/2/, 598-602.
Perelle, S., Dilasser, F., Grout, J., Fach, P., (2003) Development of a 5´- nuclease PCR assay fo detecting Shiga
toxin- producing Escherichia coli O145 based on the identification of an „O-island 29“homologue. J Appl
Microbiol 90, 809-818.
Perelle, S., Dilasser, F., Grout, J., Fach, P., (2004) Detection by 5´- nuclease PCR of Shiga - toxin producing
Escherichia coli O26, O55, O91, O103, O111, O113, O145 and O157:H7, associated with the world´s most
frequent clinical cases. Molecular and Cellular Probes 18, 185-192.
Perelle, S., Dilasser, F., Grout, J., Fach, P., (2004) Detection by 5´- nuclease PCR of Shiga - toxin producing
Escherichia coli O26, O55, O91, O103, O111, O113, O145 and O157:H7, associated with the world´s most
frequent clinical cases. Molecular and Cellular Probes 18, 185-192.
Perelle, S., Dilasser, F., Grout, J., Fach, P., (2005) Detection of Escherichia coli serogroup O103 by real-time
polymerase chain reaction. J Appl Microbiol 98, 1162-1168.
Poulsen, A. B., Skov, R., Pallesen, L. V. (2003) Detection of methicillin resistance in coagulase-negative
staphylococci and in staphylococci directly from simulated blood cultures using the EVIGENE MRSA Detection
Kit. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 51, 419-421.
Protokol ku kitu ADIAVET® COX REALTIME, Test for the detection of Coxiella burnetii by realtime enzymatic
gene amplification (PCR test), verzia NE142-02, ADIAGENE, Francúzsko
Rahn, K., De Grandis, S. A., Clarke, R. C., McEwen, S. A., Galán, J. E., Ginocchio, C., Curtiss R. III, Gyles C. L.
(1992) Amplification of an invA gene sequence of Salmonella typhimurium by polymerase chain reaction as a
specific method of detection of Salmonella. Mol Cell Probes 6 (4), 271-279.
Štefanovičova, A., Kuchta, T. (2005) Možnosti aplikácie polymerázovej reťazovej reakcie na dôkaz salmonel pri
mikrobiologickej analýze potravín. Mliekarstvo, 40-42.
Torres K., Poutou R., Carrascal A., Sierra S., Mercado M. (2004) Validación de PCR para detección Listeria
monocytogenes en carnes crudas de res y pollo. MVZ-Cordoba, 9 (2), 414 – 427.
Van de Klundert, J. A. M., Vliegenthart, J. S. (1993) PCR detection of genes coding for aminoglycosidemodifying enzymes. In: Persing D H, Smith T F, Tenover F C, White T J. , editors. Diagnostic molecular
microbiology. Washington, D.C.: American Society for Microbiology; 1993. pp. 547 – 552.
Wannet, W. J. B., Reessink, M., Brunings H. A., Maas, H. M.E. (2001) Detection of Pathogenic Yersinia
enterocolitica by a Rapid and Sensitive Duplex PCR Assay. Journal of Clinical Microbiol. 39 (12), 4483-86.
Wesley, I. V., Schoeder-Tucker, L., Baetz, A. L., et al. (1995) Arcobacter specific and Arcobacter butzleri specific
16S rRNA - based DNA probes. Journal Clinical Microbiology, 33(7), 1691-1698.
Zamora A., Ossa H., Carrascal A., Poutou R., Jimenez D. (2000) Identificatión Preliminar de L. monocytogenes
por PCR. Laboratorio Actual, 33, 38 – 41.
Strana 18 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
92. BERCOVIER H., FISHMAN Y., NAHARY R., SINAI S., ZLOTKIN A., EYNGOR M., GILAD O., ELDAR A.,
HENDRICK R.P.: Cloning of the koi herpesvirus (KHV) gene encoding thymidine kinase and its use for a highly
sensitive PCR based diagnosis. BMC Microbiology 5, 13 (2005).
ČIKOŠ Š., KOPPEL J., KANTÍKOVÁ M.: Polymerázová reťazová reakcia a jej použitie v biologickom výskume
a diagnostike (2001).
Diagnostický manuál CRL 2008 – Worshop in diagnosis of the exotic fish diseases EHN and EUS, Aarhus,
Denmark, June 17 – 20, 2008.
HYATT A.D., GOULD A.R., ZUPANOVIC Z., CUNNINGHAM A.A., HENGSTBERGER S., WHITTINGTON
R.J., KATTENBELT J., COUPAR B.E.H.: Comparative studies of piscine and amphibian iridoviruses. Arch.
Virol., 145, 301-331 (2000).
OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009 – Chapter 2.1.6 – Koi Herpesvirus Disease.
YUASA K., SANO M., KURITA J., ITO T., IIDA T.: Improvement of a PCR method with the Sph 1-5 primer set
for the detection of koi herpesvirus (KHV). Fish Pathol., 40, 37-39 (2005).
ŽEMĽA J., ČIAMPOR F., LABUDA M..: Špeciálna virológia. SAP, Bratislava (1995).
ŽEMĽA J., ČIAMPOR F., LEŠŠO J.: Všeobecná virológia. SAP, Bratislava (1995).
93. ARAKAWA C.K., DEERING R.E., HIGMAN K.H., OSHIMA K.H., O´HARA P.J., WINTOR J.R.: Polymerase
chain reaction (PCR) amplification of a nucleoprotein gene sequence of infectious hematopoietic necrosis virus.
Diseases of Aquatic Organisms 8, 165-170 (1990).
BARLIC-MAGANJA D., STRANCAR M., HOSTNIK P., JENCIC V., GROM J.: Comparison of the efficiency
and sensitivity of virus isolation and molecular methods for routine diagnosis of infectious haematopoietic
necrosis virus and infectious pancreatic necrosis virus. Journal of Fish Diseases, 25, 73-80 (2002).
BERÉNYI O., BAKONYI T., DERAKHSHIFAR I., KÖGLBERGER H., NOWOTNY N.: Occurence of six
honeybee viruses in diseased austrian apiaries. Applied and Environmental Microbiology. 72, 2414 – 2420 (2006).
BLANCHARD P., SCHUEE F., CELLE O., COUGOULE N., DRAJNUDEL P., THIÉRY R., FAUCON J.-P.,
RIBIERE M.: First detection of Israeli acute paralysis virus (IAPV) in France, a dicistrovirus affecting honeybees
(Apis mellifera). Journal of Invertebrate Pathology 99, 348-350 (2008).
ČIKOŠ Š., KOPPEL J., KANTÍKOVÁ M.: Polymerázová reťazová reakcia a jej použitie v biologickom výskume
a diagnostike (2001).
Dr. S.M. BERGMANN – unpublished/ manual CRL for Fish Diseases-october 2006
EINER-JENSEN K., OLESEN N.J., LORENZEN N., JORGENSEN P.E.V.: Use of the polymerase chain reaction
(PCR) to differentiate serologically similar viral hemorrhagic septicemia (VHS) virus isolates from Europe and
America. Veterinary Research 26, 464-469 (1995).
HOEHNE M., SCHREIER E.: Detection of Norovirus genogroup I and II by multiplex real-time RT-PCR using
a 3´-minor groove binder-DNA probe. BioMed Central Infectious Diseases (www.biomedcentral.com/14712334/6/69), 1-6 (2006).
KOUTNA M., VESELY T., PSIKAL I., HULOVA J.: Identification of spring viraemia of carp virus (SVCV) by
combined RT-PCR and nested PCR. Dis. Of Aquatic Org. 55, 229-235 (2003).
MÄDE D., KAHLE S., TRŰBNER K., STARK R.: Detection of Norovirus in Food and Environmental Samples
by RT-PCR-Application in Routine Diagnostics. Archiv fűr Lebensmittelhygiene 56, 8-13 (2005)
Nested PCR for the detection of hepatitis A virus – Issued by technical manager, microbiological food safety,
Virology, CEFAS.
PETERS K., WOODLAND J.: Corroborative Testing of Viral Isolates. NWFHS Laboratory procedures manual
(2004).
Pracovný postup – vyvinutý v laboratóriu Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Halle, Nemecko
(2005).
Pracovný postup – Workshop Nachweis von Noroviren in Lebensmitteln, Lemgo, Nemecko (2008).
Reverse transcription of viral RNA – Issued by technical manager, microbiological food safety, Virology, CEFAS.
Strana 19 / 19
Príloha 2 k rozhodnutiu č. 281/2011/022/5 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117 zo dňa 9. 7. 2011
SNOW M., BAIN N., BLACK J., TAUPIN V., CUNNINGHAM C.O., KING J.A., SKALL H.F., RAYNARD
R.S.: Genetic population structure of marine viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV). Dis. Of Aquatic Org.
61, 11-21 (2004).
STONE D.M., AHNE W., DENHAM K.L., DIXON P.F., LIU C.T.-Y, SHEPPARD A.M., TAYLOR G.R., WAY
K.: Nucleotide sequence analysis of the glycoprotein gene of putative spring viremia of carp virus and pike fry
rhabdovirus isolates reveals four genogroups. Diseases of Aquatic Organisms 53: 203-210 (2003).
TAKSDAL T., DANNEVIG B.H., RIMSTAD E.: Detection of infectious pancreatic necrosis (IPN)-virus in
experimentally infected Atlantic salmon parr by RT-PCR and cell culture isolation. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 5,
214-219 (2001).
TENTCHEVA D., GAUTHIER L., ZAPPULLA N., DAINAT B., COUSSERANS F., COLIN M. E., BERGOIN
M.: Prevalence and seasonal variations of six bee viruses in Apis melifera L. and Varroa destructor mite
populations in France. Applied and Environmental Microbiology. 70, 7185 – 7191 (2004).
WILLIAMS K., BLAKE A. SWEENEY A., SINGER J.T., NICHOLSON B.L.: Multiplex reverse transcriptase
PCR assay for simultaneous detection of three fish viruses. J. of Clinical Microbiology, 37, 4139-4141 (1999).
ŽEMĽA J., ČIAMPOR F., LABUDA M..: Špeciálna virológia. SAP, Bratislava (1995).
ŽEMĽA J., ČIAMPOR F., LEŠŠO J.: Všeobecná virológia. SAP, Bratislava (1995).
94. CAKAYA N.E., KAFTANOGLU O.: An investigation on some diseases and parasites of bumblebee queens
(Bombus terrestris L.) in Turkey. Pakistan Journal of Biological Science, 9, 1282-1286 (2006).
HERNÁNDEZ R.M., MEANA A., PRIETO L., MARTÍNEZ S., BAILÓN E.G., HIGES M.: The outcome of the
colonization of Apis mellifera by Nosema ceranae. Applied and Environmental Microbiology 73, 6331 – 6338
(2007).
KLEE J., TAY W.T., PAXTON R.J.: Specific and sensitive detection of Nosema bombi (Microsporidia:
Nosematidae) in bumble bees (Bombus spp.; Hymenoptera: Apidae) by PCR of partial rRNA gene sequences.
Journal of Invertebrate Pathology (2006).
LIPA J.J., TRIGGIANI O.: Apicystis gen nov and Apicystis bombi (Liu, Macfarlane & Pengelly) comb nov
(Protozoa: Neogregarinida), a cosmopolitan parasite of Bombus and Apis (Hymenoptera: Apidae). Apidologie, 27,
29-34 (1996).
MEEUS I., DE GRAAF D.C., JANS K., SMAGGHE G.: Multiplex PCR detection of slowly-evolving
trypanosomatids and neogregarines in bumblebees using broad - range primers. Journal of Applied Microbiology,
1 - 9 (2009).
SCHMID-HEMPEL P., REBER FUNK C.: The distribution of genotypes of the trypanosome parasite, Crithidia
bombi, in populations of its host, Bombus terrestris. Parasitology, 129, 147-158 (2004).
95. Acín, C., Martín-Burriel, I., Goldmann, W., Lyahyai, J., Monzón, M., Bolea, R., Smith, A., Rodellar, C., Badiola,
J. J., Zaragoza, P. (2004) Prion protein gene polymorphisms in healthy and scrapie affected Spanish sheep. J Gen
Virol 85, 2103 – 2110.
Beckman Coulter CEQ 8000 – Customer Training Binder
Manuál ku kitu PrP SEQ TEST Kit, (GeneTICA, Česká Republika)
Peková, S. (2003) Protokol: Detekce mutací A136V, R154H, Q171R a Q171H v ovčího PrP géne pomocí
kapilárního sekvenátoru BECKMAN COULTER CEQ 8000. GeneTICA.
Príručka „Applied Biosystems DNA Sequencing Analysis Software Version 5.1 for Windows® XP and 2000
Platforms“ (P/N: 4346366 Rev. B)
program “Primer3“ (www.ebi.ac.uk.clustal)
Download

Fixný rozsah akreditácie