Bezbedno, komforno i energetski efikasno
upravljanje stambenim i poslovnim objektima
Pametna kuća podrazumeva integraciju nezavisnih uređaja i sistema u jedinstven
sistem kojim se može upravljati na razne načine, bilo da se radi o rezidencijalnim,
poslovnim ili industrijskim objektima, a u skladu sa potrebama korisnika
inBMS je firma koja se bavi razvojem i implementacijom hardverskih i softverskih
rešenja u oblasti monitoringa, kontrole i upravljanja pametnim kućama
Pored inHOME™ rešenja namenjenog za automatizaciju privatnih kuća, inBMS
nudi i inOFFICE™ rešenje namenjeno za automatizaciju poslovnih objekata
Sa višegodišnjim iskustvom, iskusnim saradnicima, sopstvenim know how i
razvijenim softverskim alatima, inBMS je u stanju da odgovori i na najkompleksnije
zahteve, kao i da pored standardnih rešenja razvije potpuno specifična rešenja
za pojedine korisnike
2
inBMS pametne kuće omogućavaju:
BEZBEDNOST
EKONOMIČNOST
Integracija sistema protivprovalne zaštite, sistema za video
nadzor, detekcije požara, poplave i gasa, kontrole pristupa
i evidencije radnog vremena za poslovne prostore
Optimizacija i smanjenje potrošnje električne energije,
gasa i vode se obavljaju kontrolom rada rasvete,
električnih aparata, uređaja za grejanje, hlađenje i
ventilaciju, sistema za snabdevanje vodom i zalivnih
sistema
Kako lopovi najčešće obijaju kuće?
Kuće koje nemaju ugrađene alarmne sisteme imaju tri puta
veće šanse da budu opljačkane od kuća sa alarmnim sistemima
Potrošnja energije u svetu
Potrošnja energije u
stambenim objektima
Poboljšanje efikasnosti i modernizacija objekata mogu da uštede
i do 30 % energije
KOMFOR
Formiranje programskih scenarija u skladu
sa stilom, navikama i potrebama korisnika,
sa mogućnošću komunikacije i upravljanja u
okviru objekta ili sa bilo koje udaljene lokacije
putem računara, tableta i smart telefona
KOMPATIBILNOST
Primena opreme različitih proizvođača,
međusobna komunikacija i interakcija po
različitim komunikacionim protokolima
(Ethernet, Wireless, ZigBee, Z-Wave, RFID, BACnet,
Modbus RS485, RS232, ...)
3
inHOME
automatizacija za privatne kuće
4
Rasveta i električni aparati
Alarmni sistemi
Telefonski i interfonski sistemi
Grejanje, hlađenje i ventilacija
Elektromehanički elementi
Sistemi za snabdevanje vodom i zalivni sistemi
Rezervno napajanje električnom energijom
Snabdevanje toplotnom energijom
Sistemi za video nadzor
5
inOFFICE
automatizacija za poslovne objekte
Sistemi za video nadzor
Snabdevanje toplotnom energijom
Rezervno napajanje električnom energijom
Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
6
Rasveta i električni aparati
Alarmni sistemi
Grejanje, hlađenje i ventilacija
Telefonski i interfonski sistemi
Elektromehanički elementi
7
Topologija sistema
BMS jezgro
BMS kontroler
BMS server
Ruter
Detektor dan/noć
Senzor spoljašnje
temperature
Alarmni sistemi
Alarmna centrala
Šifrator
Detektor
pokreta
Detektor
poplave
Detektor
požara
Detektor
gasa
Panik
narukvica
Sistemi za video nadzor
Video snimač
Analogna kamera
IP kamera
Rasveta i električni aparati
Taster - dimer
Utičnica
Grejanje, hlađenje i
ventilacija
Sobni termostat
Snabdevanje toplotnom
energijom
Toplotna pumpa
8
Fenkoil
Radijator
Monitor
Sirena
Rezervno napajanje
električnom energijom
Agregat
Dizel agregat
Sistemi za snabdevanje
vodom i zalivni sistemi
Elektroventil za
vodovodne cevi
Senzor pritiska
vode
Elektromehanički elementi
Električna brava
Magnetni kontakt
Vrata, garažna vrata, roletne, kapija
Telefonski i interfonski sistemi
IP interfon
IP telefon
GSM geteway
IP telefonska
centrala
GSM modem i GPRS
redudantni link
Kontrola pristupa i
evidencija radnog vremena
RFID/ Fingerprint čitač
RFID kartica i tag
9
BMS JEZGRO
BMS server
BMS kontroler
Tablet sa BMS aplikacijom
Mrežni ruter
Integracija elemenata i sistema različitih proizvođača
Saradnja po različitim komunikacionim protokolima
Daljinski monitoring, kontrola i upravljanje
Grafički i numerički prikaz
Automatsko izvršavanje programskih scenarija
Arhiviranje događaja
SMS i E-mail obaveštavanje
10
Senzor spoljašnje temperature i Detektor dan/noć
BMS jezgro uključuje BMS server, BMS kontoler, tablet
sa BMS aplikacijom, mrežni ruter, senzor spoljašnje
temperature i detektor dan/noć. Posreduje između drugih
složenih i manje složenih celina različitih proizvođača
(alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, sistemi za
kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, telefonski
i interfonski sistemi), optimizuje potrošnju energetskih
resursa (električna i toplotna energija i voda). BMS jezgro
obavlja funkciju monitoringa, kontrole i upravljanja
rasvetom, električnim aparatima, pokretnim kapijama,
garažnim i stambenim vratima, roletnama, tendama i
drugim elektromehaničkim elementima, a sve praćeno
različitim komunikacionim protokolima (Ethernet,
Wireless, ZigBee, Z-Wave, RFID, BACnet, Modbus RS485,
RS232, ...). Kolekcija i obrada informacija iz spoljašnje
okoline i pouzdana interakcija svih komunikacionih
modula podižu nivo bezbednosti, uštede i komfora na
maksimalan nivo. Uz izvršavanje programski kontrolisanih
scenarija po meri korisnika, BMS jezgro vrši arhiviranje svih
događaja i redovno obaveštavanje o alarmnim stanjima
putem SMS-a i E-mail servisa.
Primeri scenarija:
Dolazak kući
uključuje se rasveta ako je noć,
razoružava se alarmni sistem,
otvaraju se garažna vrata,
podižu se roletne i setuje se
temperatura u dnevnoj sobi na
24°C
Štednja
tokom jeftine tarife električne
energije se uključuju bojler i veš
mašina, dopunjava se rezervoar
za vodu i greje se voda u bazenu
Kućni bioskop
otvara se projekciono platno,
spuštaju se roletne, prigušuje
se rasveta i označava se put do
frižidera
11
ALARMNI SISTEMI
Oglašavanje uzbune
SMS i E-mail obaveštavanje
Daljinsko praćenje
Arhiviranje događaja
12
Protivprovalni sistem zaštite u kombinaciji sa detekcijom
požara, poplave i gasa omogućava pravoremeno
otkrivanje, detekciju i identifikaciju uzročnika alarma,
uzbunu, dojavu službama fizičko-tehničkog obezbeđenja
i poziv u pomoć za starija i povređena lica. Alarmni
sistemi sadrže alarmne centrale i detektore pokreta,
požara, poplave i gasa, komunikatore, sirene za uzbunu
i dodatne komponente različitih proizvođača, pri čemu
komunikacija sa BMS jezgrom omogućava daljinsko
upravljanje, pregled trenutnog stanja sistema, arhiviranje
događaja u BMS bazu podataka, kao i nezavisno SMS i
E-mail obaveštavanje korisnika o ključnim događajima
i alarmima.
Primeri scenarija:
Naoružan sistem,
detektovana provala
oglašava se sirena, pali
se rasveta, spuštaju se
roletne, pozivaju se službe
zaštite, vlasniku se šalje SMS
obaveštenje i E-mail sa slikama
kamera za video nadzor
Poplava u kuhinji
prekida se dovod vode u
stan, poziva se dežurni tim
obezbeđenja
stambene
zgrade, vlasniku se šalje SMS
obaveštenje
13
SISTEMI ZA VIDEO NADZOR
Daljinski monitoring
Pregled video materijala
Slanje fotografija na E-mail
14
Sistemi za video nadzor se sastoje od video servera
različitih proizvođača, kamera za video nadzor i pratećih
komponenata. Arhiva video materijala na višemesečnom
nivou, daljinski monitoring i pregled video snimaka
podižu stepen bezbednosti na maksimalan nivo.
Posredstvom BMS jezgra, sistem za video nadzor je u
interakciji sa ostalim sistemima tehničke zaštite, prati
alarmna stanja i na osnovu njih pokreće snimanje
događaja, pravi slike sa kamera za video nadzor, šalje
ih korisniku na E-mail itd. Automatski generisane akcije
i akcije po zahtevu se beleže u BMS bazu podataka koja
se stavlja na raspolaganje korisniku u bilo kom trenutku
sa bilo koje lokacije.
Primeri scenarija:
Godišnji odmor
slike sa kamera za video nadzor
se šalju po zahtevu na korisnikov
E-mail
Poziv na interfon
vlasnik je odsutan i naoružan
je alarmni sistem, poziv sa
interfona se prosleđuje na
mobilni telefon a slika sa kamere
iznad ulaznih vrata se šalje na
vlasnikov E-mail
15
RASVETA I ELEKTRIČNI APARATI
Ambijentalno prilagođavanje
Automatski režimi rada
16
BMS upravljanje rasvetom i električnim aparatima
obuhvata paljenje, dimovanje i gašenje unutrašnjih i
spoljašnjih rasvetnih tela, kao i kontrolu rada električnih
aparata tokom različitih vremenskih intervala, pojedinačno
ili grupno, automatski ili po želji korisnika. Integracija
pametnih tastera i utičnica je kompatibilna sa standardnim
elektroinstalacijama, a komunikacija sa BMS jezgrom se
odvija preko različitih komunikacionih protokola (ZigBee,
Z-Wave, BACnet, …). BMS programska kontrola rasvetnih
tastera i kućnih utičnica omogućava formiranje raznih
scenarija u zavisnosti od smene dana i noći, tokom radnih
i neradnih dana itd. Automatsko upravljanje istovremeno
smanjuje troškove električne energije i ambijentalno
oblikuje životni i radni prostor korisnika.
Primeri scenarija:
Smena dana i noći
uključuje se ambijentalna
rasveta u dvorištu kada padne
mrak, gasi se u 23:59h kada se
uključuje sigurnosni reflektor
iznad kapije, a sva rasveta se
gasi kada počne dan
Dolazak kući
uključuje se aparat za kafu
radnim danima u 17:00h
Naoružana alarmna centrala
detektuje se odlazak od kuće,
gasi se sva rasveta osim
ambijentalne i sigurnosne
rasvete, ako je noć i gase se
servisne utičnice za peglu i
grejalicu
17
GREJANjE, HLAĐENjE
I VENTILACIJA
Energetska efikasnost
Optimizacija potrošnje
18
BMS komunikacija sa sistemima za grejanje, hlađenje i
ventilaciju obuhvata upravljanje sobnim termostatima
koji kontrolišu rad fenkoila, ventilatora, eklektroventila
za radijatore i druge opreme iste ili slične namene.
Održavanjem temperature u različitim vremenskim i
klimatskim režimima, BMS jezgro omogućava optimalno
korišćenje električne i toplotne energije zavisno od
sezonskih doba, perioda dana, vremenskih prilika i navika
korisnika. Programski kontrolisana scenarija smanjuju
potrošnju energenata i povećavaju osećaj prijatnosti
tokom boravka u porodičnom i poslovnom okruženju, a
sve praćeno daljinskom kontrolom i uporednim grafičkim
i numeričkim prikazima kroz BMS aplikaciju. Uz BMS
kontrolu sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju,
moguće je uštedeti do 30% električne i do 25% toplotne
energije*.
Primeri scenarija:
Radni dan
od 7:00 do 14:59h se održava
temperatura u kući na 18°C, od
15:00h do 23:59h se povećava
temperatura na 24°C, od
00:00h do 6:59h se održava
temperatura na 20°C
Vikend
održava se temperatura u kući
na 24°C
*detaljni proračuni u zavisnosti od tipa i namene objekta, stepena izolacije itd.
Godišnji odmor
isključuju se svi sobni termostati
do povratka sa odmora
19
SNABDEVANJE
TOPLOTNOM ENERGIJOM
Energetska efikasnost
Optimizacija potrošnje
20
Toplotne pumpe i kotlovi kojima upravlja BMS jezgro
daju maksimalnu efikasnost pri proizvodnji toplotne
energije. Daljinsko praćenje stanja sistema, automatski
temperaturni balans tokom letnjeg i zimskog perioda
značajno smanjuju troškove a redovno SMS obaveštavanje
doprinosi sigurnosti upravljanja. Uporedne analize,
grafički i numerički prikazi putem BMS aplikacije se
stavljaju na raspolaganje korisniku u bilo kom trenutku,
uz arhiviranje događaja vezanih za upravljanje i promene
stanja sistema. Posredstvom BMS jezgra, kontrola rada
toplotnih pumpi i kotlova je sinhronizovana sa kontrolom
rada sobnih termostata, koji u međusobnoj saradnji brinu o
temperaturnom balansu, pouzdanosti rada i maksimalnoj
energetskoj efikasnosti.
Primeri scenarija:
Letnji režim
toplotna pumpa prelazi iz
režima rada grejanja u režim
rada hlađenja
Zaštita protiv smrzavanja
tokom zimskog perioda se
održava temperatura vode na
proračunatom nivou zaštite
sistema od smrzavanja
21
REZERVNO NAPAJANjE
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Nezavisan izvor električne energije
Automatski režimi
Kontrola potrošnje
22
Rezervno napajanje elekričnom energijom u slučaju otkaza
elektroenergetske mreže obezbeđuju dizel agregati.
Komunikacija BMS jezgra sa dizel agregatima daje
informacije o prekidu konstantnog napajanja, prelasku na
nezavisan izvor, potrošnji goriva, povratku na konstantan
izvor, naponskim oscilacijama itd. Rezervni energetski
izvori deo su svih pametnih sistema upravljanja, bilo da se
radi o privatnim ili poslovnim objektima. Uz automatske
režime rada i redovno praćenje stanja sistema putem BMS
aplikacije, SMS i E-mail servisa, snabdevanje električnom
energijom je nezavisno i pouzdano.
Primeri scenarija:
Kvar na energetskoj mreži
automatski se uključuje dizel
agregat sa vremenskom
zadrškom u slučaju čestih
oscilacija, SMS i E-mail
sa obaveštenjem se šalju
vlasniku, prati se potrošnja
goriva i beleže sve bitne
promene
Otklonjen kvar
automatski se isključuje dizel
agregat, SMS i E-mail sa
zabeleženim parametrima
rada, potrošnje i naponskih
oscilacija se šalju vlasniku
23
SISTEMI ZA SNABDEVANjE
VODOM I ZALIVNI SISTEMI
Nezavisno snabdevanje vodom
Vremensko upravljanje
Kontrola potrošnje
24
Merenje pritiska vode i informacije o klimatskim
uslovima se stavljaju na raspolaganje BMS jezgru, koje
upravlja vodenim pumpama, bunarskim priključcima,
elektroventilima i drugom opremom za tretman vode. Bilo
da se radi o redovnom konzumiranju vode u domaćinstvu
i poslovnim objektima, ili sistemima za navodnjavanje
i zalivanje, punjenje i pražnjenje bazena i rezervoara
za vodu itd, BMS jezgro vrši analizu potrošnje vode i
reguliše rad programskih scenarija za vodosnabdevanje
i navodnjavanje.
Primeri scenarija:
Dopuna cisterne
kada kućna rezerva padne ispod
100 litara, dopunjava se cisterna
svežom vodom
Zalivanje travnjaka
ponedeljkom, sredom i petkom u
periodu 9:00-10:00h se uključuje
zalivni sistem ukoliko ne pada
kiša
25
ELEKTROMEHANIČKI ELEMENTI
Daljinsko upravljanje
26
Pojedinačne i scenarijima kontrolisane akcije za otvaranje
i zatvaranje, otključavanje i zaključavanje i podizanje i
spuštanje pokretnih kapija, garažnih i stambenih vrata,
roletni, tendi i drugih elektromehaničkih elemenata
stavljaju se na komfor i sigurnost korisniku posredstvom
BMS jezgra, lokalno ili daljinski sa bilo koje lokacije u bilo
kom trenutku. Praćenjem parametara ostalih elemenata
pametne kuće kao što su stanje alarmnog sistema,
krajnji položaji kapija i garažnih vrata itd, BMS jezgro
je u mogućnosti da automatski otvori kapiju i garažna
vrata kada detektuje dolazak automobila vlasnika kuće,
uz potvrdu autorizovanog daljinskog razoružavanja
alarmnog sistema, ili da izvrši neka druga scenarija
sličnog tipa.
Primeri scenarija:
Neko od ukućana je
zaboravio ključeve
vlasnik daljinski otvara
kapiju, otključava ulazna
vrata i podiže roletne u
dnevnoj sobi
Odlazak od kuće
naoružavanjem alarmnog
sistema se automatski
spuštaju roletne, uvlače se
tende, spuštaju se garažna
vrata i zatvara se kapija
Dolazak u firmu
službeni automobil je na
autoulazu, detektuje se
prisustvo putem RFID čitača
i automatski se otvara kapija
27
TELEFONSKI I
INTERFONSKI SISTEMI
IT podrška
IP tehnologije
SMS i E-mail obaveštavanje
Prosleđivanje poziva na mobilni telefon
GPRS redudansa
28
IT infrastruktura i integracija telefonskih i interfonskih
sistema podrazumeva saradnju između standardnih
telefonskih linija, interfonskih panela i mobilne telefonske
mreže. BMS jezgro omogućava prosleđivanje poziva sa
interfona, fiksne i mobilne mreže na mobilni telefon
vlasnika, SMS obaveštavanje i GPRS redudantni
Internet saobraćaj. Kroz dinamičko rutiranje poziva,
BMS komunikacije pružaju mogućnost da korisnik
bude dostupan i informisan o bitnim događajima na
bilo kom mestu u bilo koje vreme.
Primeri scenarija:
Vlasnik na službenom putu,
poštar na vratima
na poziv sa interfona ne
odgovara niko u kući, poziv se
prosleđuje na mobilni telefon,
vlasnik daljinski otvara kapiju,
prati poštara na kameri za video
nadzor i daljinski zatvara kapiju
nakon isporuke pošte
Prekid internet konekcije
prekid na mreži lokalnog
provajdera, internet saobraćaj se
automatski prebacuje na GPRS
redudantni link i vraća se nakon
otklonjenog kvara
29
KONTROLA PRISTUPA I
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
Kontrola kretanja zaposlenih
Praćenje radnih aktivnosti
Identifikacija
Autorizacija
Arhiviranje događaja
Formiranje radnih izveštaja
30
Identifikacija i autorizacija prolaska kroz odgovarajuće
prostorije u poslovnom objektu se najčešće obavlja
personalizovanim RFID karticama i tagovima zaposlenih
ili na osnovu čitača otisaka prsta. Kontrolisano kretanje
lica omogućavaju sistemi za kontrolu pristupa, na osnovu
čije arhive BMS jezgro izvršava različite scenarije za
upravljanje drugim sistemima pametne poslovne zgrade
i uz evidenciju radnog vremena formira dnevne, mesečne
i godišnje radne izveštaje zaposlenih.
Primeri scenarija:
Dolazak direktora
prodaje na posao
otvara se kapija na autoulazu,
otključavaju se ulazna vrata
firme, razoružava se alarmni
sistem, evidentira se ulaz u
objekat, setuje se temperatura
u kancelariji na 24°C
Neslaganje izvestaja
putni nalozi zaposlenih se ne
poklapaju, proverava se BMS
baza podataka sa logovima
ulazaka i izlazaka odgovornih
lica za odgovarajući datum
31
Dodatne mogućnosti
inBMS aplikacije
Intuitivni ekrani za smart
telefon, tablet i računar
Arhiviranje događaja
inBMS aplikacija poseduje napredne
mogućnosti za upravljanje alarmima i
događajima. Neke od funkcija sistema za
procesiranje alarma i događaja:
•
•
•
Praćenje alarmnih stanja
Spisak svih alarma sa automatskim
osvežavanjem novih i mogućnošću pretrage
po različitim kriterijumima (po periodu,
potvrđenim, nepotvrđenim ili aktivnim
alarmima, specifične pretrage po potrebi
korisnika...)
32
Arhiviranje alarma i događaja
Analiza alarma i događaja
Filtriranje alarma i događaja u više nivoa
Obaveštavanje
i slanje poruka
Mogućnost slanja SMS i E-mail poruka
prilikom pojave nekog događaja ili alarma
Administracija prava pristupa
Podrazumeva skup korisnika kojima je
omogućen pristup aplikaciji, kao i nivo
pristupa, odnosno skup predefinisanih akcija
koje svaki od tih korisnika može da izvrši nad
njima
Scenarija
Kreiranje scenarija prema potrebama
korisnika. Scenariji mogu biti npr. Dolazak kući
(razoružava se alarmni sitem, pali se rasveta ...),
Provala (oglašava se sirena, poziva se služba
zaštite, pali se rasveta, slike sa kamera za video
nadzor se šalju vlasniku)...
33
Tipične aplikacije
Automatizacija privatne kuće
inHOME sistem
Detekcija provale i požara
Video pokrivanje
Upravljanje rasvetom
Kontrola rada termostata
Kontrola rada prskalica
Upravljanje garažnim vratima
Prosleđivanje poziva
Automatizacija privatnog stana
inHOME sistem
Daljinski monitoring
Tehnička zaštita
Kontrola rada termostata
Simulacija boravka
Prosleđivanje poziva
Automatizacija poslovnog objekta
inOFFICE sistem
Automatizacija rada svih implementiranih
sistema pametnog poslovnog objekta u skladu sa
evidencijom prisustva zaposlenih
34
Dolazak kući
Razoružava se alarmni sistem, otvara se garaža, setuje
se temperatura u dnevnoj sobi na 24°C, pali se svetlo u
predsoblju i dnevnoj sobi ako je noć
Odlazak od kuće
Gasi se sva rasveta osim ambijentalne, zatvara se garaža,
održava se temperatura na 17°C, naoružava se alarmni
sistem
Ambijentalna rasveta
Smenom dana i noći se pali i gasi dvorišna rasveta
Zalivanje travnjaka
Ponedeljkom i četvrtkom 8-9h se zaliva travnjak tokom
letnjeg perioda, ukoliko ne pada kiša
Komunikacija
Poziv na intefon se prosleđuje na telefone u kući i
mobilni telefon vlasnika
Provala
Oglašava se sirena, poziva se služba fizičko-tehničkog
obezbeđenja, pali se sva rasveta, SMS i E-mail sa slikama
sa kamera za video nadzor se šalju vlasniku
Na putu kući
Podešava se temperatura u svim sobama na 23°C i
podižu se roletne
Višemesečno odsustvo
Gase se svi termostati, zatvaraju se elektroventili za
dovod vode u kuhinji i kupatilu, spuštaju se roletne i
naoružava se alarmni sistem
Simulacija boravka
Tokom višednevnog odsustva se periodično podižu
roletne i pali rasveta u dnevnoj i spavaćoj sobi
Kućni bioskop
Spuštaju se roletne, prigušuje se rasveta u dnevnoj
sobi, spušta se projekciono platno i označava se put do
frižidera
Poplava
Detekcija poplave automatski zatvara elektroventil
za dovod vode, SMS se šalje vlasniku i tehničkom
obezbeđenju zgrade
Komunikacija
Poziv na intefon se prosleđuje na mobilni telefon
vlasnika a slika sa kamere iznad ulaznih vrata se šalje na
vlasnikov E-mail
Elementi
32 detektora pokreta, 16 kamera za video nadzor, 20
zona rasvete, 18 termostata, 1 toplotna pumpa, 1 dizel
agregat, 2 električne brave, 1 pokretna kapija, 1 IP
telefonska centrala, 70 IP telefona, 1 GSM gateway, 1
interfon, 2 čitača za kontrolu pristupa, 70 individualnih
tagova
Grejanje tokom radnih dana
Temperatura zgrade se održava na 23°C u periodu 07:00-16:59h
Temperatura zgrade se održava na 18°C u periodu 17:00-23:59h
Radni prostor se zagrejava do 25°C u periodu 00:00-06:59h
Programske scene i scenarija
Dolazak na posao, Odlazak sa posla, Provala, Noćna
rasveta, Prosleđivanje poziva, ...
Prisustvo zaposlenih
Automatsko upravljanje na nivou pojedinačnih kancelarija
Grejanje tokom neradnih dana
Temperatura zgrade se održava na 18°C u periodu 00:00-23:59h
35
inBMS d.o.o. Serbia
21000 Novi Sad
Heroja Pinkija 95
Tel: (+381) 21 480 4800
Fax: (+381) 21 480 4808
www.in-bms.com
[email protected]
AZ Industry Assistance GmbH
A-2320 Schwechat, Austria
Concorde Business Park 1/A/2/3b-c
Tel: + 43 1 7061535 20
Fax: + 43 1 7061535 99
www.in-bms.com
[email protected]
BR inBMS V2.0 SR
Download

Bezbedno, komforno i energetski efikasno upravljanje stambenim i