2013
Letovanje u Grčkoj
ELNOS
TOURS
Cenovnik br. 1
•
3. januar 2013.
OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
Shodno Zakonu o turizmu, Organizator na svim prodajnim mestima stavlja na raspolaganje i čini dostupnim, u pisanoj formi, OPŠTE USLOVE PUTOVANJA.
Na web stranicama www.elnostours.rs ili www.yuta.rs isti su takođe dostupni i mogu se preuzeti. Ovde se objavljuju, u skraćenom obliku, oni Opšti
uslovi putovanja koji su najvažniji za ugovorne obaveze između korisnika usluga i Organizatora u ponudi LETOVANJE U GRČKOJ 2013.
1. SADRŽAJ ARANŽMANA opisan je, preciziran i specificiran u pismenom programu. Ove usluge Organizator je obavezan da u potpunosti
ostvari na opisani način. Usluge i troškovi koji nisu obuhvaćeni cenom
aranžmana mogu, ali ne moraju biti specificirani u pismenom programu.
2. PRIJAVE I UPLATE: Prijava je važeća isključivo uz pismeni Ugovor,
overen od strane Organizatora ili ovlašćenog agenta, potpisan od strane korisnika usluga, uz uplaćenu akontaciju od 30%. Uplatu celokupnog
iznosa cene ugovorenog aranžmana, potrebno je izvršiti 14 dana pre
početka usluga.
3. CENE ARANŽMANA kalkulisane su u vreme pripreme programa. Organizator je obavezan da navede datum predaje programa u štampu
kao i minimalan broj osoba za osnovu kalkulacije. Organizator može
povećati cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena cena
usluga smeštaja ili prevoza. Za povećanje do 10% nije potrebna saglasnost korisnika usluga. Ako povećanje cene prelazi 10%, korisnik usluga
može jednostrano raskinuti ugovor bez obaveze da nadoknadi štetu Organizatoru. U tom slučaju korisniku se vraća cela uplata.
4. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ: Organizator može otkazati
aranžman potpuno ili delimično, ako pre, ili za vreme izvršenja usluga
nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbeći ili otkloniti, a koje bi,
da su postojale za vreme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i prijave ne prima.
Organizator je dužan da o otkazu iz navedenih razloga obavesti putnike
najmanje sedam dana pre početka usluga. U ovim slučajevima Organizator nema obaveze na nadoknadu bilo kakve štete korisniku usluga, a
primljenu uplatu vraća u celosti.
5. ODUSTAJANJE OD KORIŠĆENJA USLUGA: Ukoliko korisnik ugovorenih usluga želi ili je primoran da otkaže aranžman, potrebno je da to
učini pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun
troškova otkaza, na koji Organizator ima pravo i to u zavisnosti od broja
dana; između datuma otkaza i datuma početka usluga.
A. SVOJEVOLJNO ODUSTAJANJE
broj dana pre početka usluga
do 45 (blagovremeni otkaz)
44 do 30
29 do 20
19 do 15
14 do 10
9 do 6
5 do 0 (ili u toku putovanja)
iznos storno troškova
(od ukupne ugovorene cene)
 5%
10%
20%
40%
80%
90%
100%
Ukoliko korisnik, sam ili uz pomoć Organizatora, obezbedi odgovarajuću
zamenu, cela uplata se vraća, osim 5% za adiministrativne troškove.
B. ODUSTAJANJE ZBOG VIŠE SILE
Ukoliko korisnik otkazuje ugovorene usluge zbog okolnosti koje nije
mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vreme zaključenja
ugovora, predstavljale opravdan razlog da se isti uopšte ne zaključuje;
ne plaća odštetu Organizatoru po gore navedenoj skali, već samo nadoknadu 5% za otkaz ugovora, bez obzira na broj dana do početka usluga,
kao i eventualne, stvarne, odnosno već učinjene troškove Organizatora,
koji su, kod fiksnog zakupa, svakako daleko veći.
Obavezna dokumentacija, koju, u ovim slučajevima, korisnik dostavlja
Organizatoru:
– smrt u užoj porodici: fotokopija umrlice
– poziv vojnih vlasti: fotokopija poziva
– bolest u užoj porodici: original lekarsko uverenje na kojem je izričito
navedeno da obolela osoba ne može da koristi aranžman
Organizator smatra da je svojevoljnim izborom destinacije korisnik
prethodno uzeo u obzir moguće, eventualne elementarne nepogode,
mogućnost terorizma ili epidemija. Zato subjektivnu zabrinutost korisnika ne smatra višom silom u slučaju otkaza. Organizator će, u skladu
sa eventualnim proglašenjem vanrednog stanja ili drugim direktivama
nadležnih organa, sam odustati od realizacije rizičnih aranžmana i izvršiti
povrat uplate u celosti.
6. OBAVEZE ORGANIZATORA: Organizator je dužan ponašati se s pažnjom dobrog organizatora kako u izvršenju usluga tako i pri izboru
davaoca usluga, te se starati o pravima i interesima putnika saglasno sa
dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve
usluge navedene u programu i cenovniku za pojedini aranžman i odgovarati putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promena i neizvršenja
usluga prouzrokovanih višom silom, te kašnjenja prevoznih sredstava
koja ne povlače odgovornost prevoznika prema pozitivnim zakonskim
propisima i međunarodnim konvencijama.
7. OBAVEZE PUTNIKA: Svi objavljeni uslovi odnose na državljane Srbije. Državljani drugih država dužni su da sami saznaju uslove pod kojima
mogu putovati na izabranu destinaciju (putne isprave, vize i sl.). Putnik
je dužan starati se da on lično, njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju
uslove predviđene propisima Srbije, tranzitnih zemalja i zemlje u koju
putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smeštajnim objektima, te sarađivati s predstavnikom Organizatora i davaocima usluga u
dobroj nameri. U slučaju da ponašanje putnika prelazi granice zakonom
dozvoljenog, predstavnik Organizatora obavezan je da zatraži intervenciju ovlašćenih organa a u krajnoj instanci može putniku uskratiti dalji
boravak. Kod nepoštovanja ovih obaveza, putnik odgovara Organizatoru
za učinjenu štetu, a Organizator odbacuje svaku odgovornost za štetu
koju bi u tom slučaju mogao trpeti putnik.
8. PRTLJAG: Organizator ne odgovara za uništeni ili izgubljeni prtljag,
niti za krađu prtljaga i dragocenosti u toku prevoza ili u smeštajnom
objektu. Preporučuje se osiguranje prtljaga kod osiguravajućeg društva.
U slučaju gubitka prtljaga potrebno je promptno, na licu mesta, sačiniti
odgovarajući zapisnik s predstavnikom prevoznika ili smestajnog objekta i postupiti prema odredbama tog dokumenta. Organizator može posredovati između putnika i prevoznika odnosno smeštajnog objekta, ali
bez materijalnih obaveza prema ijednome.
9. REKLAMACIJE: Sve reklamacije putnik je dužan da učini na licu mesta predstavniku Organizatora ili predstavniku davaoca usluga. Ukoliko
uzrok prigovoru nije moguće otkloniti, korisnik usluga i predstavnik Organizatora ili davaoca usluga sačinjavaju i potpisuju pismenu belešku.
Po završetku aranžmana putnik ima zakonski rok od 8 dana da pismeno reklamira i postavi odštetni zahtev Organizatoru, uz dostavu na licu
mesta sastavljene pismene beleške. Reklamacije koje ne ispunjavaju ova
dva uslova ne uzimaju se u razmatranje. Organizator je dužan doneti pismeno rešenje na reklamaciju i odštetni zahtev u roku od 14 dana po
prijemu. Dok Organizator ne donese rešenje, korisnik usluga se odriče
posredovanja bilo koje druge pravne osobe kao i davanja informacija u
javnost. Maksimalna vrednost odštete ne može preći iznos cene aranžmana (isključuje se pravo korisnika usluga na naplatu idealne štete)
10. INFORMACIJE: Organizatora obavezuju samo pismene informacije o
sadržaju i kvalitetu ponuđenih usluga, koje je odštampao u programu ili
cenovniku za konkretan aranžman. Pismene informacije koje nije izdao
Organizator kao i usmene informacije na prodajnom mestu, kod predstavnika Organizatora kao i kod trećih lica ne obavezuju Organizatora
više od po­nu­de u pisme­nom programu.
Prema Zakonu o turizmu, Organizator ima sledeće garancije putovanja kod osiguravajuće kompanije DELTA GENERALI Beograd:
1. Polisu br. 7761528 od 01.06.2012. – za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska usled insolventnosti Organizatora
2. Polisu br. 7761527 od 01.06.2012. – za naknade štete koja se prouzrokuje neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora
ELNOS
TOURS
21000 NOVI SAD, Maksima Gorkog 10
tel: 021 528 244 • faks: 061 82 00 644
e-mail: [email protected]
www.elnostours.rs
licenca OTP, broj 161 od 09. 02. 2010.
JEDINSTVENA PONUDA
HALKIDIKI I OBALA POD OLIMPOM
NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆI
SA 13 DANA BORAVKA U LETOVALIŠTU
uz autobuski ili vlastiti prevoz
LETOVALIŠTE
NAJAM APARTMANA
1. Gerakini
strana   4 –  5
2. Metamorfozis
strana   6 – 11
3. Vrasna Beach
strana 12 – 15
4. Kalitea
strana 16 – 17
5. Polihrono
strana 18 – 24
6. Hanioti
strana 25 – 27
7. Pefkohori
strana 28 – 33
8. Leptokaria
strana 34 – 39
9. Nei Pori
strana 40 – 48
3
 Solun
1
8
9
2
45
67
Važne napomene i informacije, putno zdravstveno osiguranje
strana 49
Načini i rokovi plaćanja, popusti i vlastiti prevoz
strana 50
Autobuski prevoz (cene i informacije)
strana 51
Gerakini
Ovo malo i novo letovalište, okruženo maslinjacima, zimzelenim parkom i peščanom obalom zaliva Toroneos, nalazi se „u
korenu“ prva „dva prsta“ Halkidikija, 90 km. jugoistočno od Soluna. Mesto je u neposrednoj blizini magistralne saobraćajnice
Nea Mudania (na 15 km.) – Neos Marmaras (na 43 km.) pa je
(za pristalice aktivnog odmora) lako, jednostavno i brzo realizovati izlete do prelepih plaža Sitonije ili popularnih letovališta
Kasandre. Svakako treba iskoristiti blizinu lokalne luke Ormos
Panagias i uživati u celodnevnom krstarenju uz zapadnu obalu
Svete Gore.
Gerakini, sa druge strane, nudi idealne uslove za one kojima
je pravi odmor osnovni motiv odlaska na letovanje a jednostavno je savršeno mesto za porodice sa malom decom. Ovde
nema buke, gužve i večernjeg „provoda“. U letovalištu je nekoliko malih, porodičnih hotela, taverni i kafića, marketa kao i
pekara. Plaža je lepa, peščana i prostrana; 600 metara duga i do
100 metara široka, sa igralištem za decu i sportskim terenima –
idealna za uživanje u suncu i kristalno čistom moru.
4
Gerakini
Liotrivi Beach
1/2 studio
1/2+1 studio
1/4 apartman
: dva standardna ležaja
:tri standardna i jednaka ležaja (od kojih je jedan uslovno pomoćni jer
može da se izvuče ili sklopi po potrebi za prostorom)
: široki (150 cm) u spavaćoj sobi i dva standardna ležaja u studio prostoru
“LIOTRIVI BEACH HOTEL” se nalazi na savršenoj lokaciji; bukvalno uz peščanu plažu, od koje
ga razdvaja šetalište a supermarket je na dva minuta hoda. Tendama natkrivene terase 11
studia imaju direktan pogled na more (jugozapad) a 1 studio i 5 apartmana (tipa “studio
plus spavaća soba”) orijentisani su na severoistočnu stranu ali, osim vlastitih terasa, imaju
rezervisanu garnituru za sedenje sa suncobranom i u prostranom, zajedničkom dvorištu uz
plažu. Objekat je nov (2008.) a smeštajne jedinice su kvalitetno opremljene, sa TV (satelitski
RTS 1) i klima uređajima. Postoji mogućnost besplatne internet konekcije, kao i ograđeni,
vlastiti parking.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2 studiu
100
160
220
260
270
270
270
210
140
100
u 1/2+1 studiu
70
110
150
180
190
190
190
140
100
70
u 1/4 apart.
60
100
140
170
180
180
180
130
90
60
Klima uređaj
–
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
–
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
5
Metamorfozis
Već sam naziv letovališta „obećava“ nekakvo preobraženje,
ali samo pod uslovom da gostima odgovara odmor bez letnje
vreve, nervoze, gužve, kao i bez ponude za „ozbiljan“ večernji provod. Već deveti put nudimo letovanje u ovom selu sa
stotinak kuća i desetak ulica, 105 kilometara jugoistočno od
Soluna, na početku drugog „prsta“ poluostrva Halkidiki.
Osim šetnji uz more ili po šumi, može se, korišćenjem redovnih autobuskih linija, lako i brzo stići do obližnjeg Nikitija
(6 km.) ili najpoznatije turističke destinacije Neos Marmarasa
(30 km.). Uz asistenciju našeg, većini omiljenog, predstavnika
Janisa može se krstariti uz zapadne obale Svete Gore, uživati
u „Waterlandu“ ili istražiti po neka od skrivenih uvala i plaža
Sitonije.
Metamorfozis je potpuno okružen gustim četinarskim šumama i morem, zbog čega ima status vazdušne banje. Glavni
ukras je prostrani, stoletni park a plaža je peščana i kilometrima duga. Na „dohvat ruke“, bez obzira na lokaciju izabranog
smeštaja kod gostoljubivih domaćina, je i desetak taverni i
restorana, nekoliko dobro snabdevenih marketa i prodavnica,
ribarnica, pekara, rent a car agencija.
6
1
2
3
4
Eva Maria
Petridis Beach
Petridis Village
Kostas (4–YOU)
Metamorfozis
Eva Maria
1/2 studio
1/2 TD apartman 1/3 TD apartman
1/3 TP apartman
1/4 TD apartman
1/4 TP apartman
: dva standardna ležaja
: dva standardna ležaja, terasa gleda na dvoriše
: široki (140 cm) i standardni ležaj, terasa gleda na dvorište
: široki i standardni ležaj, terasa orijentisana na park i more
: š iroki ležaj u sobi a široki i standardni u pregrađenom delu trpe­zarije,
terasa gleda na dvorište (besplatan boravak za petu osobu)
:u
obe sobe po dva standardna ležaja, terasa gleda na park i more
(postoji i peti, besplatan ležaj)
Studia skromnih veličina (13-17m2) i apartmani (24-40m2) locirani su u kući na rubu parka i
šume, na pet minuta hoda do plaže ili marketa. Korektno su opremljeni uz, većinom, mala
kupatila i dovoljno velike kuhinje, sa TV (satelitski RTS 1) i bez klima uređaja. Sa prostranih
dvorišnih terasa, u celodnevnoj hladovini, pogled je dosta ograničen susednim objektima.
U dvorištu se može spremati roštilj a odmah pored, u parku, mogu se družiti odrasli i igrati
deca. Parking je ispred kuće.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/2 studiu
u 1/2 TD apartmanu
u 1/3 TD apartmanu
u 1/3 TP apartmanu
u 1/4 TD apartmanu
u 1/4 TP apartmanu
â
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
60
70
50
60
50
60
110
120
90
100
90
100
150
160
110
130
110
120
180
190
130
150
130
140
190
200
140
160
140
150
190
200
140
160
140
150
180
190
130
150
130
140
150
160
110
130
110
120
100
110
80
90
80
90
50
60
40
50
40
50
U SVAKOM apartmanu (ne i u studiu!) BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
7
Metamorfozis
Petridis Beach A
1/2 1/3
1/4
: dva standardna ležaja u sobi
: dva standardna ležaja u sobi a jedan u trpezariji
: po dva standardna ležaja i u sobi i u trpezariji
APARTMANI su u prvom od dva objekta, u malom
kompleksu “PETRIDIS PORED PLAŽE”. Okruženi su
zelenilom, travnjakom i cvećem i među najpopularnijim
su smeštajnim kapacitetima u letovalištu. Plaža, “Janisov
market” i ulični parking su u neposrednoj blizini a na mi­
nut-dva hoda su i tri restorana, telefonska govornica kao
i park sa dečijim igralištem. Apartmani su funkcionalni,
dobro opremljeni, imaju TV (satelitski RTS 1) i klima
uređaje, prostrane spavaće sobe i lepe, velike balkone.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2
100
180
270
300
320
320
300
250
170
90
u 1/3
70
130
180
200
220
220
200
170
120
60
u 1/4
60
100
140
160
170
170
160
130
90
50
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 35 € za smenu boravka
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
8
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Metamorfozis
Petridis Beach B
1/2
1/3
: dva standardna ležaja
: široki (140cm) i standardni ležaj
U drugom od dva objekta kompleksa “PETRIDIS PORED
PLAŽE” nalaze se smeštajne jedinice tipa STUDIO,
izgrađene 2007. godine. Odlikuje ih vrhunski kvalitet
nameštaja, instalacija i inventara, uz TV (satelitski
RTS 1) i klima uređaje u nevelikom prostoru (20 m2).
Karakteristične su natkrivene dvorišne terase u mirnom
i tihom okruženju, sa gustim zelenilom. Lokacija je
savršena, sve što je potrebno na letovanju je na “dohvat
ruke”, uključujući i ulični parking, u neposrednoj blizini.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2
90
160
220
250
270
270
250
210
150
80
u 1/3
60
110
150
170
190
190
170
140
100
50
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 35 € za smenu boravka
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
9
Metamorfozis
Petridis Village
1/2 1/3
1/4 S (25m2)
1/4 L (40m2)
: dva standardna ležaja u spavaćoj sobi
: tri standardna ležaja ili široki (140cm) i standardni ležaj u spavaćoj sobi
: dva standardna ležaja i široki u jedinoj spavaćoj sobi
:p
o dva standardna ležaja u obe spavaće sobe
„PETRIDIS U SELU” je dobar i logičan izbor za sve uzraste a naročito za porodice, bez obzira
na broj dece. Prostorno komotni apartmani nalaze se u sporednoj ulici sa malo saobraćaja,
u okruženju punom zelenila, na minut hoda od marketa i pekare i na šest-sedam od parka i
plaže. Svi su funkcionalni, sa TV (satelitski RTS 1) i klima uređajima, imaju ili prostrane, dvorišne ili klasične terase (na spratu). Objekat ima besplatnu konekciju na internet. Parkiranje
je na ulici, ispred ili u blizini kuće.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2
80
150
210
240
250
250
240
190
130
70
u 1/3
60
100
140
160
170
170
160
130
90
50
u 1/4 S (jedna soba)
50
80
110
130
140
140
130
100
70
40
u 1/4 L (dve sobe)
60
100
130
150
160
160
150
120
90
50
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 35 € za smenu boravka
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
10
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Metamorfozis
Kostas
1/2 studio
1/2 +1 studio
1/3 apartman
1/4 apartman
: dva standardna ležaja
: tri standardna ležaja sa time da je treći dužine samo 160 cm
: široki (150 cm) ležaj u spavaćoj sobi i standardni u dnevnom boravku
: široki (150 cm) ležaj u spavaćoj sobi i široki (120 cm) u dnevnom boravku
„Kostas“ ili „4-YOU“ je novi aparthotel, na tri ili četiri minuta hoda od plaže, odnosno
do pekare, marketa i parka. Studia i apartmani su opremljeni luksuznim nameštajem i
inventarom, plazma TV sa satelitskim programom (RTS 1) i besplatnim wirelless internetom,
klima uređajem, sefom, fenom za kosu. Čistoću smeštajnih
jedinica domaćini održavaju svakodnevno. Tu je i bazen
11 x 6 metara kao i mali – za decu. Parkiranje je u ulicama
neposredno pored objekta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2 studiu
100
170
240
290
320
320
290
240
160
90
u 1/2+1 studiu
70
120
170
200
220
220
200
170
110
60
u 1/3 apartmanu
90
170
220
250
290
290
250
220
150
80
u 1/4 apartmanu
70
130
170
190
220
220
190
170
120
60
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je URAČUNATO u gornje cene
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
11
Vrasna Beach
U zalivu Strimonikos, na severoistočnom delu Halkidikija,
sedamdesetak kilometara od Soluna, nalazi se ovo mirno
letovalište – idealan izbor za porodični odmor. Vrasna Beach je neveliko turističko mesto sa dve – tri ulice koje paralelno „prate“ oko dva kilometra dugu peščanu plažu.
Autobuska povezanost sa Solunom, Kavalom i drugim
letovalištima u blizini je jako dobra a tu je i mogućnost rentiranja vozila na dva ili četiri točka, kao i ponuda izleta u
lokalnim agencijama.
Ovde je sve podređeno odmoru i sjajnim uslovima za
uživanje u suncu, toplom i čistom moru. U letovalištu je
više taverni i kafića a na manje od 15 minuta hoda je supermarket LIDL. Večernja zabava i razonoda može se lako
pronaći u obližnjoj Asprovalti, najvećem turističkom centru
u ovom delu Grčke, gde su i brojne prodavnice letnjih artikala i suvenira kao i lepo uređena šetališta.
Nea Vrasna
Vrasna Beach
Stavros
12
Asprovalta
Vrasna Beach
Delfin
1/2 studio ZP : dva standardna ležaja, pogled sa terase zatvoren susednim objektom
1/2 studio
: dva standardna ležaja
1/3 studio ZP : široki (140 cm) i standardni ležaj, pogled sa terase zatvoren susednim objektom
: široki i standardni ležaj ili tri standardna
1/3 studio
: dva široka ili široki i dva standardna ležaja
1/4 studio
1/4 apartman : u obe sobe po dva standardna ležaja ili po dva i u spavaćoj sobi i u kuhinjskom delu
1/5 apartman : široki ležaj u prvoj a tri standardna u drugoj sobi (postoji i šesti, gratis ležaj)
„Delfin“ je lociran u centru letovališta, pored parka sa igralištem za decu i na minut hoda do plaže,
pekare i marketa. Smeštajne jedinice, u prizemlju i na dva sprata (ima lift), kvalitetno su opremljene,
funkcionalne i prostrane, sve sa velikim frižiderima, TV (satelitski RTS 1) i klima uređajima. Na
recepciji je telefon i besplatan WiFi internet priključak a objekat ima i vlastiti parking.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/2 studiu ZP
u 1/2 studiu
u 1/3 studiu ZP
u 1/3 studiu
u 1/4 studiu
u 1/4 apartmanu
u 1/5 apartmanu
Klima uređaj
â
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
60
70
50
60
50
60
50
110
130
80
90
70
90
80
170
200
120
140
110
140
130
190
220
130
150
120
150
140
200
230
140
160
130
160
150
200
230
140
160
130
160
150
200
230
140
160
130
160
150
160
190
110
130
100
130
120
90
110
60
80
60
80
70
50
60
40
50
40
50
40
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 5 € dnevno u svim smenama
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
13
Vrasna Beach
1/2 studio ili apartman odnosno 1/3 studio ili apartman : dva odnosno tri standardna ležaja
1/4 studio ili apartman : široki (140 cm) i dva standardna ležaja (kod apartmana ili u dve
spavaće sobe ili u spavaćoj sobi i u kuhinjskom delu)
: dva široka i standardni ili široki i tri standardna ležaja, raspoređe1/5 apartman
nih ili u dve spavaće sobe ili u spavaćoj sobi i u kuhinjskom delu.
Elena
Kuća kod doktora u letovalištu, Apostolosa, interesantna je novost u ponudi. Lokacija je u
prvoj ulici paralelnoj sa obalom, na minut hoda do plaže i dva do najbližeg marketa. Smeštajne jedinice su na spratu, prostrane i kvalitetno opremljene, uz TV (satelitski RTS 1) i klima
uređaje. Sve tendama natkrivene terase velike su (od 12 do 20m2) i imaju pogled prema
moru. Na ulici ispred zgrade ima dovoljno parking mesta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/2 studiu
u 1/3 studiu
u 1/4 studiu
u 1/2 apartmanu
u 1/3 apartmanu
u 1/4 apartmanu
u 1/5 apartmanu
Klima uređaj
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
80
60
50
100
70
60
50
120
90
70
150
100
80
70
200
140
110
230
160
130
110
230
160
120
260
180
140
120
250
170
130
280
190
150
130
250
170
130
280
190
150
130
250
170
130
280
190
150
130
200
140
110
220
150
120
100
120
80
70
140
100
80
70
70
50
40
80
60
50
40
Korišćenje klima uređaja je URAČUNATO u gornje cene
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
14
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Vrasna Beach
Dimitra
1/2 studio ili apartman odnosno 1/3 studio ili apartman : dva odnosno tri standardna ležaja
1/4 studio ili apartman : široki (140 cm) i dva standardna ili četiri standardna ležaja, raspoređenih ili u dve sobe ili u spavaćoj sobi i u kuhinjskom delu
„Dimitra“ je objekat u neposrednoj blizini plaže i na dva minuta hoda do marketa, pekare i malog parka u centru letovališta. Dvosobna studia (između nema vrata) i apartmani
površine su oko 27m2.
Nalaze se na prvom i na
drugom spratu, korektno
i solidno su opremljeni,
imaju TV i klima uređaje
kao i velike terase. Cene
su među najpovoljnijim u
našoj ponudi, naročito za
smeštaj velikih porodica
ili „uigranih društava“ (u
nekim apartmanima ima
mesta za petu osobu koja
boravi besplatno).
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2 studiu
80
120
190
220
240
240
240
190
110
60
u 1/3 studiu
60
80
130
150
160
160
160
130
70
50
u 1/4 studiu
50
60
100
110
120
120
120
100
50
40
u 1/2 apartmanu
90
130
200
230
250
250
250
200
120
70
u 1/3 apartmanu
60
90
140
160
170
170
170
140
80
50
u 1/4 apartmanu
50
70
110
130
140
140
140
110
60
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je URAČUNATO u gornje cene
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
15
Kalitea
Letovalište je „u centru“ Kasandre (90 km. autoputem od
Soluna), sa četinarskim šumama u okruženju, po svemu prilagođeno potrebama savremenog turizma a ima i jednu od najlepših peščanih plaža Halkidikija, čime su ispunjeni svi uslovi
za kvalitetan, sadržajan i prijatan godišnji odmor.
Zaliv i plaža uzvišenjem su odvojeni od naselja pa se, iz prostranog parka i sa terasa desetak restorana i kafića, može uživati u panoramskom pogledu. Tu je i pešačka zona sa mnoštvom prodavnica i letnjih bašti, supermarketi, turističke i rent
a car agencije, banka, pošta, apoteka kao i sadržaji za večernju
zabavu. Mesto je popularno među turistima iz cele Evrope a
Solunjani, zbog dobrog provoda, ovde „skoknu“ čak i na kratko - vikendom.
Dovoljno je pola sata, uređenim šetalištem uz šumu, do
popularnog hotelsko-turističkog kompleksa, na velikoj plaži, južno od letovališta. Najinteresantniji organizovani izleti su
krstarenja („Sveta Gora“ ili „zaliv Toroneos“) i „Waterland“ a
redovnim autobuskim linijama lako i brzo se stiže u Polihrono,
Hanioti ili Pefkohori, odnosno u Nea Mudaniu ili Solun.
16
Kalitea
Oskar
1/2
1/3
1/4
: dva standardna ili široki ležaj (160cm)
: široki i standardni ležaj
: široki i dva standardna ležaja
„Oskar“ je na minut hoda od marketa, pekare i atraktivne pešačke zone. Smeštaj je uvek na spratu, u dva susedna objekta.
U oba dvorišta su bazeni i uređeni prostori za sunčanje i relaksaciju. Svaki studio je funkcionalan, prostran, sa velikim balkonom i dobro opremljen (ima TV, klima uređaj i besplatan WiFi). Za silazak na peščanu plažu, po mnogima jednu od najlepših
na Kasandri, potrebno je desetak minuta hoda. Preporučujemo
mladima i svima koji se tako osećaju kao i porodicama sa decom školskog uzrasta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2
90
150
210
230
270
270
270
200
130
70
u 1/3
60
100
140
160
180
180
180
130
90
50
u 1/4
50
80
110
120
140
140
140
100
70
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
17
Polihrono
U kristalno čistom zalivu Toroneos, okruženo bujnom mediteranskom vegetacijom i idealnom peščanom plažom, na
Kasandri - stotinak kilometara jugoistočno od Soluna, nalazi
se ovo popularno i lepo letovalište.
Brojni su hoteli, restorani, kafići, prodavnice a tu je i desetak
marketa, ambulanta, apoteka, turistička i rent a car agencija.
Nezavisno od uživanja na plaži ili korišćenja sadržaja za večernju zabavu i razonodu, deo mogućih aktivnosti su ugodna
šetnja u obližnji Hanioti, celodnevno krstarenje zalivom, kratki
i duži izleti - uz korišćenje iznajmljenih vozila, redovnih autobuskih linija ili aranžmana lokalne agencije.
Sa nama je ovde, od 1989. godine, letovalo blizu 25.000 gostiju, od kojih se mnogi redovno vraćaju ili preporučuju dru1
2
3
4
5
6
18
Sterios
Eleni
Dukas
Lambros
Janis
Kristina
gima. Puno sunca, toplo more i atraktivan prirodni ambijent
nadovezuju se na savršenu veličinu mesta („nije selo a nije ni
grad“), dobre puteve, ekologiju, odličnu snabdevenost i, pre
svega; na prijatnu atmosferu i osećaj „kao kod kuće“.
Polihrono
Sterios
1/2 : dva standardna ležaja u spavaćoj sobi
1/3 : š iroki (140 cm) i standardni ležaj
1/4 : u
prvoj spavaćoj sobi dva standardna ili široki
(150cm) ležaj a u drugoj dva standardna ležaja.
„Sterios“ je na tri minuta šetnje do plaže a još i manje do
marketa, restorana ili centra letovališta. Ukupno 10 klasičnih
apartmana imaju TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje,
komotne kuhinje i kupatila. Spavaće sobe, sa velikim
terasama, orijentisane su na severoistok. Klupe, stolovi
i suncobrani kao i uređeni prostor za spremanje roštilja
u vlastitom dvorištu, čine prijatan ambijent za druženje.
Parkiranje blizu objekta, u okolnim, uskim ulicama nije lako
rešivo.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2
u 1/3
u 1/4
80
60
50
140
100
90
200
140
130
240
160
150
250
170
160
250
170
160
250
170
160
210
150
140
140
100
90
80
60
50
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
19
Polihrono
Eleni
1/3
1/4 S
1/4 L MB
1/4 L VB
1/5 MB
1/5 VB
: dva standardna ležaja u spavaćoj sobi i jedan u dnevnom boravku
: po dva standardna ležaja i u jedinoj spavaćoj sobi i u dnevnom boravku
: po dva standardna ležaja u obe spavaće sobe, manji ulazni balkon (6 m2)
: po dva standardna ležaja u obe spavaće sobe, velik ulazni balkon (18 m2)
: po dva ležaja u obe sobe i jedan u dnevnom boravku, manji balkon (6 m2)
: po dva ležaja u obe sobe i jedan u dnevnom boravku, velik balkon (18 m2)
Orijentacioni nacrt 1/5 VB
Ovaj, tradicionalno tražen objekat, nalazi se u mirnom kraju Polihrona, na po dva ili tri
minuta hoda i od plaže i od supermarketa. Prostrana kuhinja sa trpezarijom, dnevni
boravak, ulazni balkon i neveliko kupatilo čine jednu celinu u svim apartmanima (sa
TV i klima uređajima). Druga celina su jedna ili dve spavaće sobe – uvek u celodnevnoj
hladovini. Preporučujemo velikim porodicama ili „već uigranim društvima“ sa do pet
osoba. U blizini kuće se može pronaći ulični parking.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
1/3
1/4 S (jedna soba)
1/4 L (dve sobe) MB
1/4 L (dve sobe) VB
1/5 MB
1/5 VB
Klima uređaj
â
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
60
40
40
50
30
40
100
80
80
90
60
70
140
110
120
130
100
110
160
120
140
150
120
130
170
130
150
160
130
140
170
130
150
160
130
140
170
130
150
160
130
140
140
110
130
140
110
120
100
80
80
90
60
70
60
40
40
50
30
40
Doplata 5 € dnevno
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
20
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Polihrono
Dukas
1/2 studio
: dva standardna ležaja
: široki (160 cm) i standardni ležaj
1/3 studio
1/4 apartman : u spavaćoj sobi široki a u dnevnom boravku dva standardna ležaja
Rezervišite na vreme! Smeštajne jedinice u kući porodice
Dukas prostrane su i funkcionalne, uz lepe balkone (sa kojih
se vidi more) kao i TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje. Tu je i
vlastito dvorište sa baštom a okruženje je u zelenilu, cveću i
travnjacima. Lokacija je u tihom kraju, na stotinak koraka od
plaže i na nekoliko minuta šetnje do supermarketa ARVANITIDIS. Parkiranje u ulici ispred kuće.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2 studiu
90
140
230
260
270
270
270
230
140
90
u 1/3 studiu
60
100
160
180
190
190
190
160
100
60
u 1/4 apartmanu
50
90
150
170
180
180
180
150
90
50
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
21
Polihrono
Lambros
1/2 : dva standardna ležaja u spavaćoj sobi
1/3 : d
va standardna ležaja u spavaćoj sobi
i jedan u kuhinji
1/4 : u kuhinji jedan standardni a u sobi
dva ležaja za tri osobe; ili standardni i
široki (140 cm) ili dva (spojiva) široka
ležaja (120 cm)
Dobro opremljena i funkcionalna kuća
„Lambros“, na minut hoda do plaže ili
marketa, tradicionalno je u ponudi.
Ulaz u ove jednosobne apartmane (25 m2) sa TV (satelitski RTS 1) i klima uređajima je sa kuhinjskih balkona, iz dvorišta i bašte sa palmama.
Uz spavaću sobu je drugi balkon, orijentisan na jugoistok, sa pogledom na mali trg, crkvicu i fontanu kao i na more – niz ulicu. Mogućnost
parkiranja je u ulicama u blizini objekta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2
80
150
240
260
280
280
280
250
150
80
u 1/3
60
100
160
180
190
190
190
170
100
60
u 1/4
50
80
120
140
150
150
150
130
80
50
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
22
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Polihrono
Janis
1/2
1/3
: dva standardna ležaja
: široki (140 cm) i standardni ležaj ili tri standardna
U ponudi su samo četiri studia „Janis“. Nalaze se na spratu, odlikuju
izuzetnom čistoćom i dobrom opremljenošću, uz TV i klima uređaje. Pogled je na bašte, zelenilo, plažu ili mali trg sa fontanom. Studia
imaju male, ulazne terase a u delu za spavanje je ili prozor (istok)
ili druga terasa (more). Preporučujemo parovima svih generacija ili
malim porodicama i zbog odlične lokacije; na minut hoda od plaže, marketa, pekare, restorana… Parkiranje je moguće u okolnim
ulicama.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2
70
130
180
210
220
220
220
190
130
70
u 1/3
50
90
130
150
160
160
160
140
90
50
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
23
Polihrono
Kristina
1/2 : široki (160 cm) ili dva standardna ležaja
1/3 : široki i standardni ležaj
1/4 : dva široka ili široki i dva standardna ležaja
Novost u ponudi. Plaža je na samo tridesetak
koraka a market i pekara su na dva minuta
hoda. U neposrednoj blizini je picerija i restorani
na šetalištu. Studia (18-24m2) imaju klima i TV
(satelitski RTS 1) uređaje, uz kvalitetnu opremu
i inventar. Moguć je i besplatan WiFi priključak.
Preporučujemo porodicama sa decom svih
uzrasta kao i onima koji očekuju da im je na
letovanju baš sve na „dohvat ruke“ a savetujemo
korišćenje autobuskog prevoza (mali broj
parking mesta u blizini kuće).
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2
100
160
250
270
300
300
300
260
150
80
u 1/3
70
110
160
180
200
200
200
170
100
50
u 1/4
50
90
130
150
160
160
160
140
80
40
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
24
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Hanioti
U Haniotiju uvek vlada živost a veliki broj turista, iz mnogih zemalja Evrope, ovde je prisutan i u vansezoni. Uslove za sadržajno
letovanje imaju sve generacije a mogućnosti šetnji, izleta automobilom, redovnim ili agencijskim autobusom, brodom kao i izbora
za dobar večernji provod – ima zaista mnogo.
Veliki broj hotela i apartmanskih zgrada prati mnoštvo prodavnica, restorana, picerija, taverni, barova i kafića. Tu je i pošta, ambulanta, turističke i rent a car/byke agencije, taxi služba… Glavni
ukras mesta je veliki park, uz centralni deo prelepe peščane plaže,
na kojoj se mogu iznajmiti rekviziti za sunčanje ili sportove na vodi.
Hanioti, udaljen 105 kilometara od Soluna, jedno je od najpopularnijih letovališta Halkidikija. Razlog je u izuzetno lepom položaju,
na obali zaliva Toroneos, sa čistim i toplim morem ali, pre svega, u
odličnoj infrastrukturi, sadržajima i kosmopolitskoj atmosferi.
1
2
3
VIKI A i B
Supermarket „Masutis”
Trg u centru letovališta
ri
oho
k
Pef
Solu
n
400 m
25
Hanioti
Viki A
1/2 studio
: dva standardna ležaja
1/3 studio
: široki (140 cm) i standardni ležaj ili tri standardna
1/4 studio
: široki i dva standardna ležaja ili četiri standardna ležaja
1/4 apartman
: u obe spavaće sobe po dva standardna ležaja
Kuća je locirana u mirnom okruženju, do supermarketa MASUTIS i parkinga na dva minuta
hoda, a šest ili sedam do plaže. Ove smeštajne jedinice, na visokom parteru i spratu (inače
u istom objektu kao i deo VIKI B), odlikuje prostranost (26 – 35m2), funkcionalnost i
kvalitetna opremljenost, sa klima uređajima i TV (satelitski RTS 1). Pored kafe-aperitiv/
sendvič bara i recepcije postoji više garnitura za sedenje (TOTAL TV sportski i drugi programi)
a moguća je i besplatna konekcija na internet.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
27 .5.
08. 6.
20. 6.
02. 7.
14. 7.
26. 7.
07. 8.
19. 8.
31. 8.
12. 9.
od 28. 5.
do 09. 6.
od 09. 6.
do 21. 6.
od 21. 6.
do 03. 7.
od 03. 7.
do 15. 7.
od 15. 7.
do 27. 7.
od 27. 7.
do 08. 8.
od 08. 8.
do 20. 8.
od 20. 8.
do 01. 9.
od 01. 9.
do 13. 9.
od 13. 9.
do 25. 9.
u 1/2 studiu
110
180
260
300
320
320
320
260
170
90
u 1/3 studiu
80
130
180
200
220
220
220
180
120
60
u 1/4 studiu
60
110
140
150
170
170
170
140
100
50
u 1/4 apart.
80
130
180
200
220
220
220
180
120
70
Termin
Smeštaj
Doplata 5 € dnevno
Doplata 5 € dnevno
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
26
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Hanioti
Viki B
1/2 studio : dva standardna ležaja
1/3 studio : tri standardna ležaja
1/4 studio : široki (140 cm) i dva
standardna, ili četiri standardna ležaja
Pod istim krovom kao i deo VIKI A, u
ponudi VIKI B su, osim na spratu, studia u
prelepoj bašti (istočna strana, 22 – 27m2),
sa TV (satelitski RTS 1) i klima uređajima,
u koje se ulazi direktno preko dvorišnih
terasa. Za šetnju do centra (glavnog trga) ili
do plaže potrebno je šest ili sedam minuta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2 GARDEN
100
160
240
280
300
300
300
240
150
80
u 1/2
110
180
260
300
320
320
320
260
170
90
u 1/3 GARDEN
70
110
160
180
200
200
200
160
100
50
u 1/3
80
130
180
200
220
220
220
180
120
60
u 1/4 GARDEN
50
90
130
140
160
160
160
130
80
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Doplata 5 € dnevno
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
27
Pefkohori
1
2
3
4
5
28
Parmakis
Orosimo
Dimitris flower
Dimitris lemon
Despina west
Pefkohori je, verovatno, najpopularnije letovalište, kada je
reč o turistima iz naše zemlje i o destinaciji Halkidiki. Ovaj, od
Soluna 110 km. udaljen turistički centar, dovoljno velik a ipak
prostorno mali, poznat je po brojnim sadržajima i dobrim
uslovima za kompletan odmor, uživanje u moru i suncu ali i za
razonodu, zabavu, provod.
Letnja vreva i gužva se podrazumeva, ovde nikad nije dosadno. Zato je letovalište popularno među gostima mlađih
generacija i porodicama sa decom srednjoškolskog uzrasta.
Danonoćna živost, na svakom koraku, deo je kosmopolitske
atmosfere, kako na šetalištu – uz peščanu plažu, tako i u slikovitim, uskim ulicama, većinom namenjenim samo pešacima.
Brojne su prodavnice, mega i supermarketi, pekare, taverne,
picerije i kafići. Mnogo je i apartmanskih zgrada, hotela – od
skromnih do ekskluzivnih. Ovde jednostavno „nema da nema“
i to sve prilagođeno svačijem džepu.
Atraktivne su obližnje plaže „Kruso“ i „Golden beach“, interesantno je provesti dan u susednom Haniotiju a u ponudi
agencija su krstarenja zalivom Toroneos ili uz obale Svete Gore
kao i autobuski izleti do Meteorskih manastira, Soluna ili „Waterlanda“.
Pefkohori
Parmakis
1/2
: dva standardna ležaja
1/3
: tri standardna ležaja
1/4
: „family“ – četiri standardna ležaja (dva plus jedan na sprat)
Kuća je locirana u starom delu Pefkohorija. Do marketa
i atraktivnog „Starog trga“ potreban je minut hoda a do
plaže, živopisnim uličicama i pešačkom zonom – sedam
ili osam. Svih 12 studia su sa TV (satelitski RTS 1) i klima
uređajima, površine 24m2 i dobro opremljeni. Postoji i
besplatan WiFi. Terase su natkrivene i velike; na spratu
po jedna, u prizemlju po dve. Prostor za druženje, pripremu roštilja i igru dece deo je prijatnog ambijenta u
vlastitom, ograđenom dvorištu sa travnjakom, bujnim
zelenilom, cvećem i fontanom. U blizini kuće se može
pronaći ulični parking.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2
80
140
200
230
240
240
230
200
130
70
u 1/3
60
100
140
160
170
170
160
140
90
50
u 1/4 „family”
50
80
120
130
140
140
130
120
70
40
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
29
Pefkohori
Orosimo
1/2 M
1/2
1/3
: dva standardna ležaja, studio prostorno nešto manji od ostalih u objektu
: dva standardna ležaja
: tri standardna ležaja
„Orosimo“ je na odličnom mestu, u centru letovališta,
pored supermarketa i prodavnica, blizu pekare, picerije i
restorana a na početku pešačke zone. Do plaže je potrebna
šetnja od minut ili dva. Studia su potpuno renovirana
pred prošlu sezonu, veličine 19 m2 a imaju besplatan
WiFi, TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje kao i prostrane
terase sa tendama, orijentisane na ulicu (jugoistok) ili
na dvorište (jugozapad). Objekat je popularan među
mladima a preporučujemo ga parovima i porodicama sa
jednim detetom. Savetujemo da se za ovaj objekat koristi
autobuski prevoz jer je parking mesto, čak i daleko od
„Orosima“, zaista teško pronaći.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
Smeštaj
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/2 M
80
140
200
220
230
230
220
190
130
70
u 1/2
90
150
220
240
260
260
240
210
140
80
u 1/3
70
100
150
160
180
180
160
140
100
60
Termin
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene, u svim terminima
U SVAKOM studiu (osim u 1/2 M) BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
30
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Pefkohori
Dimitris Flower
1/3 studio
1/4 apartman
: tri standardna ležaja
: po dva standardna ležaja
u spavaćoj i u sobi sa
kuhinjskom nišom
Iako blizu centra Pefkohorija i na samo dva
minuta hoda od plaže ili marketa i pekare na
glavnoj ulici, kuća je u mirnom okruženju sa
puno zelenila i dobar je izbor za porodično
letovanje. Sve smeštajne jedinice su na
spratu, imaju TV i klima uređaje, dobro
su opremljene i funkcionalne. Dovoljno
velike, natkrivene terase koriste se i kao
letnje trpezarije. Pored objekta postoji
veliki parking.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/3 studiu
60
100
150
170
180
180
170
140
90
50
u 1/4 apartmanu
50
90
140
160
170
170
160
130
80
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
31
Pefkohori
Dimitris Lemon
1/3
1/4
:d
va standardna ležaja u spavaćoj sobi a u sobi sa kuhinjskom nišom jedan standardni
va standardna ležaja u spavaćoj sobi a u sobi sa kuhinjskom nišom ili dva standardna ili
:d
široki (150 cm)
Apartmani su „u srcu“ letovališta a ipak dovoljno
daleko od buke; u vlastitom, ograđenom dvorištu
sa baštom i zelenilom, na minut hoda od pešačke
zone, plaže i supermarketa. U sastav svakog
ulazi spavaća soba, neveliko kupatilo, soba sa
kuhinjskom nišom, TV i klima uređaj i prostrana,
natkrivena terasa (letnja trpezarija, orijentisana
na jugoistok). Preporučujemo „već uigranim
društvima“ svih generacija i velikim porodicama.
Gosti imaju mogućnost parkiranja u vlastitom
dvorištu.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
u 1/3
60
110
170
200
220
220
200
160
100
50
u 1/4
50
90
140
160
170
170
160
130
80
40
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Termin
Smeštaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
32
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Pefkohori
Despina West
1/3 1/4 :d
va standardna ležaja u spavaćoj sobi i jedan u dnevnom boravku
o dva standardna ležaja i u spavaćoj sobi i u dnevnom boravku
:p
U ovoj novoj zgradi (2009.) su izuzetno
kvalitetni apartmani sa oko 40m2, tipa
„studio plus spavaća soba“, sa TV i klima
uređajem i balkonom, većinom „pogled
more“. Market i „Stari trg“ su u neposrednoj
blizini a do plaže je šetnja uličicama i
pešačkom zonom od oko sedam minuta.
Cene smatramo izuzetno povoljnim u
odnosu na ponuđen kvalitet. Ulično
parkiranje u blizini kuće nije lako rešivo.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/3
u 1/4
Klima uređaj
29 .5.
10. 6.
22. 6.
04. 7.
16. 7.
28. 7.
09. 8.
21. 8.
02. 9.
14. 9.
od 30. 5.
do 11. 6.
od 11. 6.
do 23. 6.
od 23. 6.
do 05. 7.
od 05. 7.
do 17. 7.
od 17. 7.
do 29. 7.
od 29. 7.
do 10. 8.
od 10. 8.
do 22. 8.
od 22. 8.
do 03. 9.
od 03. 9.
do 15. 9.
od 15. 9.
do 27. 9.
60
50
100
80
160
130
200
150
210
160
210
160
200
150
150
120
90
70
50
40
Doplata 5 € dnevno
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
33
Leptokaria
Letovalište je uz autoput Evzoni – Atina, stotinak kilometara jugozapadno od Soluna, na najlepšem delu obale pod
Olimpom. Gostima svih generacija pružaju se dobri uslovi za
prijatan godišnji odmor. Izgradnja smeštajnih i infrastrukturnih kapaciteta doprinela je kvalitetu a time i popularnosti ove
destinacije.
Plaža je peščano-šljunkovita , široka i dobro uređena. Šetalište kraj obale, nova trgovačko – pešačka zona i stoletni park
upotpunjuju ovaj ambijent, sa brojnim hotelima, restoranima,
marketima i prodavnicama, kao i popularnim „LIDL“-om. Cene
ugostiteljskih usluga i prehrambenih proizvoda nisu visoke jer
je ponuda prilagođena onima koji ovde žive i kad nije sezona
(5.500 stanovnika) a ne isključivo turistima.
1
2
3
4
5
P
34
Eleni
Filoksenia
Akti Leptokarias
ADG de luxe
Jorgos
Pešačka zona
Ukoliko se ne koristi vlastito ili iznajmljeno vozilo, tu su
lokalne agencije sa ponudom atraktivnih izleta do antičkog
Diona, Litohora u podnožju Olimpa, Meteorskih manastira ili
ostrva Skiatos a velika prednost je i mogućnost brzog odlaska
vozom u Katerini, Solun ili čak do Atine.
Leptokaria
Eleni
1/2 zapad
1/2
1/3
1/4
: široki ležaj (140 cm), pogled sa terasa ograničen susednim objektima
: dva standardna ili široki ležaj
: tri standardna ili široki i standardni ležaj
: velikom većinom dva široka ležaja ili široki i dva standardna
„Eleni“ je na mirnoj lokaciji, u ulici sa malo saobraćaja i dobar je izbor za porodično letovanje. Plaža i šetalište, supermarket i pekara, park i pešačka zona – sve je na po tri minuta
hoda. Korektno opremljene i funkcionalne smeštajne jedinice, sa TV (satelitski RTS 1) i klima
uređajima, imaju površinu od oko 22m². Osim dve (zapad), sve terase na spratovima su orijentisane na istok sa lepim, širokim pogledom. Tu je i ograđeno, travnato dvoriše sa baštom,
suncobranima i garniturama za sedenje i druženje. Postoji mogućnost besplatne internet
konekcije. Veliki parking nalazi se ispred objekta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/2 zapad
â
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
60
110
160
190
210
210
200
150
90
50
u 1/2
70
130
180
210
230
230
220
170
110
60
u 1/3
50
90
120
140
160
160
150
110
80
40
u 1/4
40
80
100
120
130
130
120
90
70
30
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 50 € za smenu boravka
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
35
Leptokaria
Filoksenia
1/2 studio
:dva standardna ležaja
1/3 studio ZT : široki (140 cm) i standardni ležaj, zatvorena terasa
: široki i standardni ležaj
1/3 studio
1/4 studio
: široki i dva standardna ležaja
1/4 apartman : u prvoj sobi široki, a u drugoj dva standardna ležaja
1/5 apartman : u prvoj sobi široki, a u drugoj široki i standardni ležaj
Novost u ponudi. Objekat je u novom delu letovališta, na samo minut hoda od plaže a
na dva ili tri do marketa. Ima recepciju (besplatan WiFi) i veliku terasu sa garniturama za
sedenje i druženje. Smeštajne jedinice su funkcionalne i dobro opremljene, uz TV (satelitski
RTS 1) i klima uređaje. Karakteristika apartmana i studia za četiri osobe je prostranost (40m2
i 29m2) a kod nekih studia za tri osobe (oznaka ZT) umesto terase je posebna prostorija –
trpezarija; 2×2m2, sa prozorom. Parking kao i mesto dolaska autobusa je u neposrednoj
blizini. Preporučujemo gostima i mlađih i starijih generacija kao i porodicama sa decom
svih uzrasta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/2 studiu
u 1/3 studiu ZT
u 1/3 studiu
u 1/4 studiu
u 1/4 apartmanu
u 1/5 apartmanu
Klima uređaj
02 .6.
14. 6.
26. 6.
08. 7.
20. 7.
01. 8.
13. 8.
25. 8.
06. 9.
18. 9.
od 03. 6.
do 15. 6.
od 15. 6.
do 27. 6.
od 27. 6.
do 09. 7.
od 09. 7.
do 21. 7.
od 21. 7.
do 02. 8.
od 02. 8.
do 14. 8.
od 14. 8.
do 26. 8.
od 26. 8.
do 07. 9.
od 07. 9.
do 19. 9.
od 19. 9.
do 01. 10.
70
40
50
40
60
50
140
80
100
80
110
90
210
130
150
120
170
140
230
140
160
130
180
150
240
150
170
140
190
160
240
150
170
140
190
160
230
140
160
130
180
150
170
100
120
100
140
120
120
70
80
70
90
80
60
40
50
40
60
50
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene, u svim terminima
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
36
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Leptokaria
Akti Leptokarias
1/2 studio
1/3 studio
1/4 apartman
1/5 apartman
: široki ležaj (160 cm)
: široki i standardni ležaj
: široki u spavaćoj sobi i dva standardna ležaja u trpezariji
: široki ležaj u sobi a široki i standardni u trpezariji
Projektovana kao hotel, sa recepcijom i restoranskim delom, zgrada spada među
najkvalitetnije u letovalištu. U svakom studiu (17–20m2) i apartmanu (36m2) nalazi se TV
(satelitski RTS 1) i klima uređaj, kao i lep balkon (u funkciji letnje trpezarije) sa pogledom
prema moru ili Olimpu. Smeštajne jedinice nalaze se na prvom spratu. U okruženju je
minimalan saobraćaj a do plaže je minut hoda, isto kao i do marketa, pekare, restorana…
Parking je ispred i iza kuće.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
u 1/2 studiu
70
140
200
220
230
230
220
160
120
60
u 1/3 studiu
50
100
140
150
160
160
150
110
80
50
u 1/4 apartmanu
50
100
160
170
180
180
170
130
80
50
u 1/5 apartmanu
40
80
130
140
150
150
140
110
70
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 5 € dnevno u svim smenama
U SVAKOM studiu /apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
37
Leptokaria
ADG de luxe
1/2
1/3
1/4
1/5
: široki (180 cm) ili dva standardna ležaja
: široki i standardni ili tri standardna ležaja
: široki (150 cm) i dva standardna ležaja
: široki i tri standardna ležaja
Novija, luksuzna kuća, sa svega osam studia, u ponudi je za one kojima neposredna blizina
plaže nije od presudnog značaja, naročito kada je cena, u odnosu na kvalitet smeštaja,
izuzetno povoljna. Prvi prostor za druženje je unutrašnji – atrijumski, sa velikim televizorom i
garniturama za sedenje a drugi je u vlastitom, ograđenom dvorištu, sa travnjakom i cvećem.
Karakteristika studia su zaista vrhunska oprema i inventar, TV (satelitski RTS 1), DVD i klima
uređaji i balkoni sa lepim pogledom i na more i na Olimp. Do plaže ili do centra Leptokarie
potrebno je desetak minuta hoda (manje od 700 metara) a novi supermarket je neposredno
pored kuće, kao i parking.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
02 .6.
14. 6.
26. 6.
08. 7.
20. 7.
01. 8.
13. 8.
25. 8.
06. 9.
18. 9.
od 03. 6.
do 15. 6.
od 15. 6.
do 27. 6.
od 27. 6.
do 09. 7.
od 09. 7.
do 21. 7.
od 21. 7.
do 02. 8.
od 02. 8.
do 14. 8.
od 14. 8.
do 26. 8.
od 26. 8.
do 07. 9.
od 07. 9.
do 19. 9.
od 19. 9.
do 01. 10.
u 1/2
70
130
200
220
230
230
210
140
110
60
u 1/3
50
90
130
150
160
160
140
100
70
40
u 1/4
40
80
100
120
130
130
110
80
60
30
u 1/5
40
70
90
100
110
110
100
70
50
30
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene, u svim terminima
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
38
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Leptokaria
Jorgos
1/2 studio
: dva standardna ležaja
1/3 studio
: široki (120 ili 140 cm) i standardni ležaj
1/4 studio
: dva široka ili široki i dva standardna ležaja
Za odnos cena – kvalitet, ovo je naša najbolja i najpovoljnija ponuda. Studia „Jorgos“ su na
ulazu u Leptokariju. Funkcionalne smeštajne jedinice, prostrane u odnosu na broj ležaja
(20–35m2), imaju dobru opremu, TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje. Sa terasa na uličnoj
strani je lep pogled na Solunski zaliv a one na dvorišnoj (zapad) imaju tende i orijentaciju
prema Olimpu. Supermarketi „LIDL“ i „ARVANITIDIS“, kao i centar letovališta su na pet a
plaža je na osam minuta hoda (600 metara). Postoji mogućnost besplatne WiFi konekcije.
Parkiranje je moguće odmah pored objekta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
02 .6.
14. 6.
26. 6.
08. 7.
20. 7.
01. 8.
13. 8.
25. 8.
06. 9.
18. 9.
od 03. 6.
do 15. 6.
od 15. 6.
do 27. 6.
od 27. 6.
do 09. 7.
od 09. 7.
do 21. 7.
od 21. 7.
do 02. 8.
od 02. 8.
do 14. 8.
od 14. 8.
do 26. 8.
od 26. 8.
do 07. 9.
od 07. 9.
do 19. 9.
od 19. 9.
do 01. 10.
u 1/2
60
100
160
180
180
180
170
130
90
40
u 1/3
40
70
110
130
130
130
120
90
60
30
u 1/4
30
60
90
110
110
110
100
70
50
30
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene, u svim terminima
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
39
Nei Pori
1
2
3
4
5
6
7
40
Evangelis
El Greko A i B
Adamos
Saros
Stela
Mihalis
Magas
Na stotinak metara širokoj i kilometrima dugoj peščanoj
plaži južnog dela obale pod Olimpom, izgrađen je Nei Pori,
izuzetno čisto, dobro organizovano i lepo uređeno letovalište.
Tu su široke ulice, parkovi i zelenilo, novi stambeni objekti (namenski građeni za izdavanje u letnjoj sezoni). Svi gosti imaju
dobre uslove za kvalitetno letovanje, bez standarda „visokog”
i skupog turizma.
Odlična je saobraćajna povezanost (na 145 km. autoputem
od Evzona) i snabdevenost (marketi, prodavnice, pekare, poslastičarnice, apoteke...). Brojni restorani, kafići, hoteli, agencije,
ambulante, telefonske govornice kao i tradicionalno ljubazni
domaćini i meštani, deo su razloga za sve veću popularnost
ovog letovališta.
Već samo šetnja ili vožnja turističkim vozićem do obližnjeg,
živopisnog Platamona i istoimene srednjevekovne tvrđave,
izaziva radoznalost da se deo odmora provede na izletima.
Najpopularnije destinacije su Meteori, Atina, Litohoro i ostrvo
Skiatos a ne propušta se ni čuveno „Grčko veče“(uz buzuki i
sirtaki ali i vino i suvlaki).
Nei Pori
Evangelis
1/2 MK
1/2
1/3 MK
1/3
1/4 MK
: dva standardna ležaja, kupatilo manje od većine ostalih
: široki (140 cm) ili dva standardna ležaja
: tri standardna ležaja, kupatilo manje od većine ostalih
: tri standardna ležaja ili dva (spojiva) široka (120 cm)
: četiri standardna ležaja, kupatilo manje od većine ostalih
Savršeno locirani „Evangelis“ je preko puta crkve a prema plaži, u centru Nei Poria. Korektno
opremljena studia za dve do četiri osobe (20–28m2) su raspoređena na visokom parteru, na
prvom i na drugom spratu, imaju velike, natkrivene terase kao i TV (satelitski RTS 1) i klima
uređaje. Do plaže, marketa, kafića ili restorana potrebno je minut – dva hoda. U dvorištu je
natkriveni prostor za druženje a parking je ispred objekta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
Smeštaj
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
u 1/2 MK
u 1/2
u 1/3 MK
u 1/3
u 1/4 MK
60
70
40
50
40
110
120
80
90
70
170
180
120
130
100
190
200
130
140
110
200
210
140
150
120
200
210
140
150
120
180
190
120
130
100
130
140
90
100
80
80
90
60
70
50
50
60
40
40
30
Termin
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 3 € dnevno u svim smenama
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
41
Nei Pori
El Greko A
1/2
1/3
: dva standardna ležaja
: široki (140 cm) i standardni ili tri standardna ležaja
„El Greko“ je tradicionalno u našoj ponudi. Deo objekta, koji je lociran u uređenom dvorištu sa cvećem i zelenilom, ima oznaku „A“.
Ukupno 12 studia, raspoređenih na tri sprata, površine 24 m², imaju
TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje i dobar kvalitet opreme i inventara a terase su prostrane i u funkciji letnjih trpezarija. Postoji mogućnost besplatne WiFi konekcije. Najbliži supermarket je na pola
puta do plaže, udaljene tri ili četiri minuta hoda. Parkiranje na ulici, u
blizini objekta, lako je rešivo.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
u 1/2
70
140
190
210
230
230
210
150
100
60
u 1/3
50
100
130
150
160
160
150
110
70
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 40 € za smenu boravka
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
42
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Nei Pori
El Greko B
1/2
1/3
1/4
: dva standardna ležaja
: široki (140 cm) i standardni ili tri standardna ležaja
: dva standardna ležaja i jedan široki
U frontalnom delu objekta, okrenutom prema ulici i označenom
sa „B“, svih 10 studia su na drugom i trećem spratu. U prednjem delu
dvorišta, ljubazni domaćini Katarina i Vasilis obezbedili su prostor za
druženje, kartanje ili igru dece. Oprema i inventar su identični kao i
u „A“ delu, uključujući TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje a razlika je
samo u natkrivenim terasama koje su ovde većinom sa širim pogledom a nešto su uže ali i duže. Postoji mogućnost besplatne WiFi konekcije. Blizina plaže i marketa kao i uslovi za parkiranje su, naravno,
isti u „B“ kao i u „A“ delu.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
02 .6.
14. 6.
26. 6.
08. 7.
20. 7.
01. 8.
13. 8.
25. 8.
06. 9.
18. 9.
od 03. 6.
do 15. 6.
od 15. 6.
do 27. 6.
od 27. 6.
do 09. 7.
od 09. 7.
do 21. 7.
od 21. 7.
do 02. 8.
od 02. 8.
do 14. 8.
od 14. 8.
do 26. 8.
od 26. 8.
do 07. 9.
od 07. 9.
do 19. 9.
od 19. 9.
do 01. 10.
70
140
190
210
230
230
210
150
100
60
u 1/3
50
100
130
150
160
160
150
110
70
40
u 1/4
40
80
100
120
130
130
120
90
60
30
Termin
Smeštaj
u 1/2
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 40 € za smenu boravka
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
43
Nei Pori
Adamos
1/2
: dva standardna ležaja
1/3
: široki (130 cm) i standardni ležaj, većinom spojeni
1/4
: dva široka (150 cm) ili široki (130 cm) i dva standardna ležaja
Kuća „Adamos“ je locirana u novom delu letovališta, na dva
odnosno tri minuta hoda od plaže i marketa. U vlastitom,
ograđenom dvorištu postoji bašta, prostor za druženje gostiju i za igru dece. Studia su logičan izbor, naročito za porodice a odlikuje ih dovoljna prostornost (oko 24m2), funkcionalnost i dobra opremljenost, uz TV (satelitski RTS 1) i klima
uređaje. Parkiranje nije problem (na ulici, u blizini zgrade).
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
02 .6.
14. 6.
26. 6.
08. 7.
20. 7.
01. 8.
13. 8.
25. 8.
06. 9.
18. 9.
od 03. 6.
do 15. 6.
od 15. 6.
do 27. 6.
od 27. 6.
do 09. 7.
od 09. 7.
do 21. 7.
od 21. 7.
do 02. 8.
od 02. 8.
do 14. 8.
od 14. 8.
do 26. 8.
od 26. 8.
do 07. 9.
od 07. 9.
do 19. 9.
od 19. 9.
do 01. 10.
u 1/2
60
130
190
210
230
230
210
150
100
60
u 1/3
40
90
130
150
160
160
150
110
70
40
u 1/4
30
70
100
120
130
130
120
90
60
30
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 40 € za smenu boravka
U SVAKOM studiu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
44
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Nei Pori
Saros
1/2 studio
: široki (160 cm) ili dva
standardna ležaja
: široki i standardni ležaj
1/3 studio
1/4 apartman : po dva standardna ležaja u obe
spavaće sobe
1/5 apartman : široki i standardni ležaj u prvoj
a dva standardna u drugoj sobi
I ovaj noviji objekat se nalazi u južnom delu Nei
Poria, na dva minuta hoda do plaže ili do najbližeg marketa. Okružuje ga lepo uređeno dvorište
i travnjaci a tu je i natkriveni prostor za sedenje, druženje, kartanje i igru dece. Veoma čiste i
uredne smeštajne jedinice, lepog izgleda i dobrog kvaliteta opreme, imaju TV (satelitski RTS 1)
i klima uređaje. Prostrane terase, sa tendama, su u funkciji letnjih trpezarija. Kao i svuda u letovalištu, parkiranje ispred kuće je lako rešivo.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
u 1/2 studiu
70
140
190
220
230
230
220
150
100
60
u 1/3 studiu
50
100
130
150
160
160
150
110
70
40
u 1/4 apartmanu
60
120
160
170
180
180
170
120
80
50
u 1/5 apartmanu
50
100
130
140
150
150
140
100
70
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata za korišćenje, na licu mesta, iznosi 5 € dnevno u svim smenama
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
45
Nei Pori
Stela
1/3 apartman
: široki (140 cm) i standardni ležaj
1/4 apartman
: po dva standardna ležaja u obe spavaće sobe
1/5 apartman : u prvoj sobi dva standardna, u drugoj široki i standardni ležaj
„Stela“ je jako dobro rešenje za velike porodice ili „već uigrana društva“ svih generacija.
Lokacija je odlična; na minut hoda do marketa i manje od tri do plaže. Prostor u
apartmanima je od 20 m2 u 1/3 do 31 m2 u 1/4-5. Na terasama prema jugu i zapadu
su tende. Dobra opremljenost podrazumeva TV (satelitski RTS 1) i klima uređaje kao
i velike frižidere. U dvorištu – bašti je uređen prostor za druženje. Parkiranje je na ulici
ispred objekta.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
â
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
u 1/3
60
100
160
170
180
180
170
120
80
50
u 1/4
60
120
160
180
190
190
180
130
90
50
u 1/5
50
100
130
150
160
160
150
110
70
40
Klima uređaj
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene, u svim terminima
U SVAKOM apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
46
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Nei Pori
Mihalis
1/2 studio
:dva standardna ležaja
1/3 studio ili apartman : t ri standardna ležaja (kod apartmana u dve spavaće sobe)
:d
1/4 studio
va široka (120cm) i standardni ležaj
(besplatan boravak za petu osobu)
: č etiri standardna ležaja u dve spavaće sobe
1/4 apartman
Osim jednog prostranog studia (26 m2, za dve do pet osoba), u ponudi su apartmani
(40 m2, za četiri ili za tri osobe) sa po dve spavaće sobe i dvostrano orijentisanim terasama.
Od „Mihalisa“ (u novom, južnom delu letovališta) do plaže je manje od tri minuta hoda a
do najbližeg marketa stotinak metara. Sastavni
deo korektne opreme su klima i TV (satelitski
RTS 1) uređaji i, osim u studiu – veliki frižideri.
Parkiranje je ispred kuće, u širokoj ulici Dafnis.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
Termin
Smeštaj
u 1/2 studiu
u 1/3 studiu
u 1/4 studiu
u 1/3 apartmanu
u 1/4 apartmanu
Klima uređaj
02 .6.
14. 6.
26. 6.
08. 7.
20. 7.
01. 8.
13. 8.
25. 8.
06. 9.
18. 9.
od 03. 6.
do 15. 6.
od 15. 6.
do 27. 6.
od 27. 6.
do 09. 7.
od 09. 7.
do 21. 7.
od 21. 7.
do 02. 8.
od 02. 8.
do 14. 8.
od 14. 8.
do 26. 8.
od 26. 8.
do 07. 9.
od 07. 9.
do 19. 9.
od 19. 9.
do 01. 10.
70
50
40
70
50
130
90
70
140
110
220
150
120
200
150
240
160
130
220
170
250
170
140
240
180
250
170
140
240
180
220
150
120
210
160
160
110
90
160
120
100
70
60
100
80
60
40
30
50
40
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene, u svim terminima
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
47
Nei Pori
Magas
1/2 studio
1/3 studio
1/4 apartman
1/5 apartman
: dva standardna ležaja
: široki (140 cm) i standardni ležaj
: u obe sobe po dva standardna ležaja
: u prvoj spavaćoj sobi široki (120 cm) i standardni, a u drugoj
dva standardna ležaja
Rezervišite blagovremeno ovaj najpopularniji objekat iz naše ponude. Ljubazna familija
Magas unapred se raduje ponovnom susretu. Savršeno čiste i dobro opremljene smeštajne
jedinice za dve do pet osoba, sa TV (satelitski RTS 1) i klima uređajima, „na korak“ su do plaže, supermarketa i svega drugog što je na letovanju potrebno. Studia su skromnih veličina
(17 m2) pa su terase u funkciji letnjih trpezarija. Površine apartmana su oko 38 m2. Parkiranje
je na ulici, u blizini kuće.
CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA (NAJAM STUDIA ILI APARTMANA NA 12 NOĆENJA)
Polazak autobusa
â
31 .5.
12. 6.
24. 6.
06. 7.
18. 7.
30. 7.
11. 8.
23. 8.
04. 9.
16. 9.
od 01. 6.
do 13. 6.
od 13. 6.
do 25. 6.
od 25. 6.
do 07. 7.
od 07. 7.
do 19. 7.
od 19. 7.
do 31. 7.
od 31. 7.
do 12. 8.
od 12. 8.
do 24. 8.
od 24. 8.
do 05. 9.
od 05. 9.
do 17. 9.
od 17. 9.
do 29. 9.
u 1/2 studiu
80
150
230
250
260
260
250
190
140
70
u 1/3 studiu
60
110
160
170
180
180
170
140
100
50
u 1/4 apartmanu
60
110
160
180
190
190
180
140
100
50
u 1/5 apartmanu
50
90
130
150
160
160
150
110
80
40
Termin
Smeštaj
Klima uređaj
Doplata 5 € dnevno
Korišćenje klima uređaja je uračunato u gornje cene
Doplata 5 € dnevno
U SVAKOM studiu/apartmanu BESPLATNO može, pod uslovom da nema vlastiti ležaj, boraviti PO JEDNO dete, uzrasta do 12 godina
48
DEO KAPACITETA (ograničen broj ovih smeštajnih jedinica) u ponudi je gostima koji koriste VLASTITI PREVOZ
i to bez ikakve doplate a za sve termine koji su u tabeli označeni simbolom
AUTOBUSKI PREVOZ organizovan je za sve termine, uz garantovane polaske iz Subotice, Sombora, Sente, Kikinde,
Zrenjanina, Bečeja, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda, prema detaljnim informacijama i cenama na strani br. 51.
Važne napomene i informacije
KATEGORIZACIJA SMEŠTAJNIH USLUGA, prema Opštim uslovima putovanja, podrazumeva standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i objekte. Cene
zavise od međusobnih odnosa lokacije u odnosu na plažu, veličine
smeštajnih jedinica, opšteg kvaliteta izgradnje i opremljenosti kao i
dužine eksploatacije objekta.
Ako nije drugačije posebno ugovoreno, korisnik usluga će biti
smešten u bilo koju službeno registrovanu a izabranu smeštajnu
jedinicu jednake cenovne definisanosti, opisanu u ovom programu, bez obzira na spratnost, orijentisanost i druge karkteristike ili
na osobenosti putnika. Organizator posebno ne naplaćuje studio ili
apartman koji, na primer, ima pogled prema moru ili je na prvom a
a ne na trećem spratu. Posebno su, međutim, označene i cenovno
niže definisane smeštajne jedinice koje nemaju sve karakteristike
iste kao većina drugih u objektu (veličina kupatila ili pogled sa terase, na primer).
APARTMAN ili STUDIO (garsonjera) je smeštajna jedinica namenjena boravku u letnjem periodu, registrovana i standardizovana
od strane Nacionalne turističke asocijacije EOT. Za razliku od apartmana, u studiu kuhinja NIJE posebna prostorija nego je, uobičajeno,
smeštena u vizuelno izdvojenoj, sobnoj niši. Sve smeštajne jedinice
u svom sastavu imaju dakle jednu ili dve spavaće sobe, kuhinju odnosno kuhinjsku nišu, kupatilo i najmanje jednu terasu ili balkon. U
svim je TV sa, u većini, satelitskim kanalom RTS i klima uređajem.
Oganizator nije mogao imati uticaja na konfiguraciju kreveta.
Dužina im je po pravilu 190 cm (vrlo retko 200 cm). Standardni ležaj
(uvek namenjen jednoj odrasloj osobi) širok je 90 cm (ponegde 80
cm). Za široki ili „dupli“ ležaj (uvek namenjen dvema odraslim osobama) standardi variraju; od 120 do 200 cm širine ali je to najčešće 140
cm. Jednom navedena širina u cm podrazumeva istu dimenziju za
široke ležaje u svim smeštajnim jedinicama tog objekta.
NAJAM apartmana ili studia započinje najranije u 15h00 prvog
dana a završava najkasnije u 11h00 poslednjeg, trinaestog dana
smene boravka. Cena uključuje troškove električne energije,
tople i hladne vode, korišćenje inventara, komunalnu taksu i
porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena – dostava čiste jednom u toku smene) ali ne i peškiri, sapuni, toalet papir, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posuđa. U toku boravka, gosti
sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na domaćinski
odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda.
Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi.
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i
jedinica nisu adekvatni našim, na šta Organizator nije mogao imati
uticaja. Površina prostora većine studia, na primer, uslovljava korićenje terase ili balkona u funkciji trpezarije. Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, standardnih 140
litara a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek
sa tušem (većinom sa ali ponegde i bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kapacitet istovremenog korišćenja tople vode, kada je primarno zagrevanje solarno,
može biti limitiran pri oblačnom vremenu.
PREDSTAVNIK je angažovan u cilju kvalitetnog ispunjenja obaveza Organizatora, pružanja informacija i saveta vezanih za boravak
i aktivnosti korisnika usluga. Sa gostima predstavnik komunicira preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima
je objavljeno i vreme redovnog dežurstva ili na određenom mestu u
letovalištu ili u samom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je danonoćno dostupan na mobilni telefon i obavezan je na asistenciju.
FAKULTATIVNE IZLETE organizuje lokalna agencija – partner
„ELNOSTOURS“-a u zakupu kapaciteta, prema sopstvenim uslovima,
standardima i cenama. Dajući informaciju na svojim info tablama ili
preko predstavnika, „ELNOSTOURS“ nije odgovoran za fakultativne
izlete a time ni ne garantuje da ponude drugih lokalnih agencija
nisu povoljnije ili kvalitetnije.
Fotografije u ovom katalogu pokazuju izgled letovališta i objekata u sezonama 2007–2012, sa time da su, zbog raznovrsnih struktura
smeštajnih jedinica, ilustracije enterijera izabrane nasumično i ne znače
jednoobrazni izgled svake sobe, kuhinje ili kupatila.
U nemogućnosti da u opisima objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da korisnici
usluga pre prijave za izabrani studio ili apartman zatraže precizne informacije o istima.
Međunarodno zdravstveno osiguranje
Za putovanje u Grčku posedovanje ove polise osiguranja nije obavezno niti uključeno u cene po
ovoj ponudi. Ipak, zdravstveno osiguranje je uslov da se bezbrižno putuje i rasterećeno uživa na letovanju a Organizator isto preporučuje svima jer nije logično štedeti na vlastitom zdravlju i sigurnosti. U
Grčkoj je skupa svaka lekarska asistencija, potrebni lekovi, ambulantno ili bolničko lečenje.
Polisu zdravstvenog osiguranja moguće je kupiti u osiguravajućoj kompaniji po vlastitom izboru.
Za ugovorenu sumu osiguranja od 35.000 € po osiguranom slučaju, uobičajena cena premije (kod većine osiguravača) je dinarska protivrednost od oko :
• 1 evro dnevno za odrasle osobe
• 0,5 evra dnevno za juniore (maloletne osobe)
• 2 evra dnevno za seniore (osobe preko 70 godina)
Za porodično zdravstveno osiguranje postoje posebne tarife, nešto povoljnije od prethodno navedenih.
U poslovnicama Organizatora su prodajna mesta kompanije:
49
Plaćanja i popusti
NAČIN PLAĆANJA
laćanje se vrši u dinarima, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije; gotovinom, platnim karticama, čekovima
P
građana ili na tekući račun Organizatora. Prilikom sklapanja Ugovora, korisnik se opredeljuje za jedan od sledećih načina:
1. UPLATA U CELOSTI PRE POLASKA:
– Akontacija 30% od vrednosti SMEŠTAJA prilikom prijave – sklapanja Ugovora.
– Ostatak za cenu smeštaja i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se dinamikom i iznosima po želji korisnika ali tako
da je celokupna uplata izvršena najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana.
2. UPLATA NA RATE – ČEKOVI GRAĐANA:
– Akontacija 30% od vrednosti SMEŠTAJA prilikom prijave – sklapanja Ugovora.
– Ostatak za cenu smeštaja i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se u jednakim mesečnim ratama, počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija.
– Rate dospevaju svakog 15.tog u mesecu a poslednja 15.11.2013. Pre termina letovanja mesečne rate se uplaćuju unapred a za mesece nakon završetka aranžmana deponuju se čekovi, minimum 14 dana pre polaska. Kamata na deponovane čekove je 2% mesečno,
uz primenu preračunate stope (za, n.p.r. pet rata – ukupno uvećanje dugovanog iznosa je 6%).
3. UPLATA NA RATE – ADMINISTRATIVNA ZABRANA:
– Akontacija 30% od vrednosti SMEŠTAJA prilikom prijave – sklapanja Ugovora.
– Ostatak za cenu smeštaja i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se u jednakim mesečnim ratama, počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija i odobrena Administrativna zabrana (koju je korisnik prethodno dobio od Organizatora i jedan overen primerak Rešenja odmah vratio a najkasnije 14 dana pre polaska).
– Rate dospevaju mesečno ili polumesečno, u zavisnosti od načina kako pravno lice isplaćuje zaradu a poslednja dospeva 15.11.2013.
Kamata je 2% mesečno, uz primenu preračunate stope (za n.p.r. tri rate – uvećanje dugovanog iznosa je 4%).
– Organizator zadržava pravo na selekciju pravnih lica čija rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.
POPUSTI ZA DECU
– Pod uslovom da nema vlastiti ležaj, u svakoj smeštajnoj jedinici može besplatno boraviti PO JEDNO dete do 12 godina.
– Svako dete do 12 godina ima popust 50% na autobuskom prevozu.
POPUSTI NA CENE SMEŠTAJA ZA RANE UPLATE U CELOSTI
* pre 28. februara 2013.
10%
* pre 31. marta 2013.
 7%
* pre 30. aprila 2013.
 5%
Ovi popusti važe bez obzira da li je u navedenim rokovima plaćen i autobuski
prevoz (koji, ako je ugovoren, treba platiti najkasnije 14 dana pre polaska).
POPUST ZA CELOKUPNU UPLATU U MOMENTU PRIJAVE
vaj popust iznosi 5% i važi za celokupnu uplatu aranžmana (troškovi i smeštaja i prevoza) odjednom, bilo kog dana i meseca 2013.
O
godine. Isključen je „popust na popust“, odnosno ovaj popust nije moguće sabirati sa prethodno navedenim popustima za rane uplate
cene smeštaja a ostvaruje se uz ugovaranje usluga isključivo u „ELNOSTOURS“- u (šalter ili „online“ rezervacija sa www.elnostours.rs ).
Vlastiti prevoz
Osim organizovanog autobuskog prevoza, Organizator je za sve kapacitete predvideo i mogućnost putovanja sopstvenim automobilom. To je učinjeno tako što je po deo postojećeg kapaciteta (najčešće po 50%), za svaku pojedinačnu destinaciju i objekat, rezervisan
za oba moguća načina odlaska u Grčku. Zato se, tokom prijema prijava, može dogoditi da za određeni termin, u izabranom objektu mesta
više nema za vlastiti prevoz a ima za autobuski ili obrnuto.
Troškove rezervacije participiraju ugovorni partneri Organizatora pa doplate kod vlastitog prevoza nema. Osim vaučera, gosti
koji putuju automobilom, dobijaju uputstvo kako da do letovališta stignu, objašnjenje o lokaciji izabranog objekta kao i broj mobilnog
telefona predstavnika.
50
Autobuski prevoz
POLAZAK U GRČKU:
Iz SENTE: ispred turističke agencije DOMUS, Petefi Šandora 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfer�������������������������������������������������21h45
Iz SUBOTICE: parking iza Radničkog univerziteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfer�������������������������������������������������22h00
Iz SOMBORA: preko puta pešačkog ulaza u autobusku stanicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfer�������������������������������������������������22h00
Iz KIKINDE: parking ispred hotela NARVIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfer�������������������������������������������������22h00
Iz ZRENJANINA: parking kod nove pijace (preko puta „MAXIJA”, kod trafo-stanice). . . . . . . . . . . . . . .transfer�������������������������������������������������22h45
Iz BEČEJA: ulaz u autobusku stanicu (ulica Danila Kiša). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfer�������������������������������������������������22h30
Iz SREMSKE MITROVICE: turist biro „SIRMIUMBUS“ kod autobuske stanice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transfer�������������������������������������������������22h00
Iz NOVOG SADA: parking železničke stanice, kod lokomotive�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23h59
Iz BEOGRADA: parking ispred „Sava centra“, sa Savske strane�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01h30
Moguća su i priključenja putnika sa svih benzinskih pumpi i motela na magistrali Beograd – Niš – Skoplje.
Uobičajeno vreme dolaska autobusa u letovalište je oko 15h00 po lokalnom vremenu (+1 sat u odnosu na naše vreme). U slučaju dolaska
ranije od predviđenog vremena, moguće je čekanje putnika na završetak spremanja smeštajnih jedinica.
CENE PO OSOBI – SEDIŠTU (dinarska protivrednost):
Iz Sombora, Kikinde, Subotice i Sente
82 €
Iz Zrenjanina, Bečeja i iz Sremske Mitrovice
74 €
Iz Novog Sada, Beograda i motela ili pumpi na autoputu (do restorana „Evropa” – Pojate)
66 €
Od Niša (JP pumpa preko puta „NAIS”a) i motela ili pumpi do graničnog prelaza Preševo
46 €
Svako dete mora, po Zakonu, imati svoje sedište ali ima POPUST 50% ukoliko nema navršenih 12 godina
CENA PREVOZA U JEDNOM PRAVCU IZNOSI 60% OD GORE NAVEDENIH
Garantovani su polasci iz svih navedenih gradova. Nije isključena mogućnost da se za transfere do i od Novog Sada koriste kombi ili taksi
vozila kao i linije redovnog autobuskog prevoza. Raspored sedenja određuje se isključivo po redosledu prijava, računarskom evidencijom, od prvih sedišta u donjem delu autobusa pa sve do poslednjih u gornjem. Četvoročlane porodice raspoređuju se na isti način; prvo na
sedišta za stolom (ako u autobusu postoji) a zatim uvek „linijski“, u istom redu. Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato
se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku.
Autobusi su udobni, namenski proizvedeni za duga putovanja, sa klima uređajima i audio-video opremom. Količina prtljaga nije ograničena a prevoz istog je besplatan. Prenos stvari organizovan je u letovalištima bez nadoknade, od i do autobusa ali samo kada za to ima mogućnosti. Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekata većinom je oko 20 metara a najviše 200 metara (precizna
informacija, za svaki objekat - u agenciji).
Od Novog Sada do svih destinacija putovanje uobičajeno traje 14 sati, uz više pauza za odmor i osveženje i zakonski limitiranu brzinu vožnje. Zbog četiri granične procedure, moguća su čekanja nepredvidive dužine trajanja, na koja Organizator nema uticaja. U posadi
autobusa su dva vozača i pratilac grupe.
Sanitarni propisi na granicama, posebno na ulazu u Grčku, zabranjuju unošenje prehrambenih proizvoda a pre svega svih vrsta mlečnih
proizvoda i mesa (osim konzerviranog i dugotrajnih prerađevina).
Iznos gotovine koju je dozvoljeno izneti iz republike Srbije je 10.000 € po osobi. U slučaju namere da se u Grčkoj kupuju artikli veće vrednosti, potrebno je upoznati se sa našim carinskim propisima.
POVRATAK IZ SVIH LETOVALIŠTA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19h00
Boravak u letovalištu poslednjeg dana uslovljen je činjenicom da se smeštajne jedinice, zbog čišćenja za narednu smenu gostiju, moraju
isprazniti u 11h00 a da posada autobusa počinje prijem prtljaga i pripreme za povratak u 18h00. Za ovaj period obezbeđen je prostor za
prtljag, a u većini smeštajnih objekata postoji mogućnost korišćenja tuša i toaleta.
Dolazak u Beograd je narednog jutra oko 07h30. Dolazak u Novi Sad je oko 09h00. (i odmah ili nakon najviše 30 minuta,
nastavak, direktnim transferima, za Sombor, za Sentu, za Suboticu, za Sremsku Mitrovicu, za Zrenjanin, Bečej i Kikindu).
51
blur/futura production • Foto: ELNOS TOURS arhiva, © 2013. Thinkstock
ELNOS
TOURS
član
21000 NOVI SAD, Maksima Gorkog 10
tel: 021 528 244 • faks: 061 82 00 644
e-mail: [email protected] • www.elnostours.rs
licenca OTP, broj 161 od 09. 02. 2010.
Vaša agencija:
Download

Letovanje u Grčkoj