Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan i program rada za školsku 2014/2015. godinu;
SREDNJA
MJEŠOVITA ŠKOLA
( 1 / 101 )
„MLADOST“ T I V A T
GODIŠNJI PLAN i PROGRAM RADA
za školsku 2014 / 2015. godinu
septembra mjeseca 2014. godine
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 2 / 101 )
Sadržaj:
GODIŠNJI PLAN i PROGRAM RADA ................................................................................... 1
UVOD .............................................................................................................................................. 4
1. ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA.......................................................................... 4
1.1. Realizacija plana upisa za 2014/2015 ................................................................................ 4
1.2. Uspjeh učenika školske 2013/14. godine .............................................................................. 5
1.3. Aktivnosti u protekloj školskoj 2013/14. godini ................................................................. 5
1.4. USLOVI RADA .................................................................................................................... 7
1.4.1. Materijalni uslovi nastave u kojima škola radi ............................................................ 7
1.4.1.1. Prostorni uslovi ...................................................................................................... 7
1.4.1.2. Opremljenost kabineta .............................................................................................. 7
Urađeno na poboljšanju uslova rada škole u prethodnoj školskoj godini ..................................... 8
Planirani radovi na poboljšanju uslova za realizacijiu obrazovanja i obuke za školsku 2014/2015.8
1.4.2. Učenici ........................................................................................................................... 8
1.4.2.1. Upis učenika ........................................................................................................... 8
1.4.3. Formiranje odjeljenja ............................................................................................... 10
1.4.4. Kadrovi – broj i struktura ............................................................................................ 11
1.4.5. Školski kalendar ....................................................................................................... 14
Aktivnosti za narednu godinu ................................................................................................ 15
1.4.6. Pregled nastavnih radnih dana ................................................................................. 16
1.4.7. Sedmični i dnevni program rada .................................................................................. 16
1.4.8. Fond časova ................................................................................................................. 17
1.4.8.1. Obavezni predmeti ................................................................................................... 17
1.4.8.2. Obavezni izborni predmeti i izborna nastava............................................................. 17
1.4.9. Podjela nastavnih predmeta na nastavnike .................................................................. 20
1.4.10. Raspored časova ........................................................................................................ 23
1.4.11. Formiranje odjeljenjskih vijeda ................................................................................... 23
1.4.12. Stručni aktivi nastavnika ............................................................................................ 24
1.4.13. Organizacija teorijske nastave i vježbi ........................................................................ 25
1.4.14. Organizacija praktičnog obrazovanja.......................................................................... 26
1.4.14.1. Praktična nastava.................................................................................................... 26
1.4.14.2. Profesionalna praksa............................................................................................... 27
1.5. Dežurstva u školi ................................................................................................................ 29
1.5.1 Dežurstvo nastavnika .................................................................................................... 29
1.5.2 Dežurstvo učenika ........................................................................................................ 29
1.6 Struktura radnog vremena................................................................................................... 30
1.6.1 Struktura radnog vremena nastavnika .......................................................................... 30
1.6.2 Struktura radnog vremena nastavnika praktičnog obrazovanja ..................................... 30
1.6.3. Struktura radnog vremena ICT koordinatora ................................................................ 31
1.6.4. Struktura radnog vremena nastavnik-pripravnik .......................................................... 31
Plan rada ............................................................................................................................... 31
2. INTERNO OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA ...................................................................................... 33
2.1. Akcioni plan tima za kvalitet, za školsku 2014/2015. godinu ............................................... 33
3.OBLICI, SADRŽAJ I RASPORED IZVRŠAVANJA ZADATAKA .......................................................... 75
3.1. Plan rada Školskog odbora .................................................................................................. 75
3.2. PROGRAM RADA DIREKTORICE ŠKOLE ............................................................................................ 75
3.3. Plan rada pomodnika direktorice ....................................................................................... 76
3.4. Plan rada Savjeta roditelja .................................................................................................. 78
3.5.Program rada Nastavničkog vijeda ....................................................................................... 78
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 3 / 101 )
3.6. Program rada Odjeljenjskog vijeda ..................................................................................... 80
3.7. Plan rada stručnih aktiva nastavnika ................................................................................... 81
3.7. Plan rada odjeljenjskog starješine ....................................................................................... 82
3.8. Plan rada pedagogice......................................................................................................... 85
3.9. Plan rada administrativnog i pomodnog osoblja.................................................................. 88
3.10. Plan rada nastavnika......................................................................................................... 89
3.11. Plan rada ICT koordinatora ............................................................................................... 90
3.12. Program rada školske biblioteke ....................................................................................... 90
4. PLAN UPISA UČENIKA ........................................................................................................... 92
4.1. ROKOVI POLAGANJA ISPITA - Ispiti redovnih učenika ............................................................ 92
4.2. Ispiti vanrednih učenika ...................................................................................................... 92
5. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA.................................................................................. 93
6. SLOBODNE AKTIVNOSTI............................................................................................................ 95
6.1. Obavezni izborni sadržaji i slobodne aktivnosti ................................................................... 95
7. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI .................................................................................................... 96
7.1. Izleti i ekskurzije ................................................................................................................ 96
7.2. Maturska ekskurzija ............................................................................................................ 97
8. DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA........................................................................................ 97
8.1. Dopunska nastava ............................................................................................................. 97
8.2. Dodatna nastava ................................................................................................................ 97
9. Bezbjednost učenika i zaposlenih ............................................................................................. 97
9.1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAPOSLENIH U ŠKOLI .................................................................... 98
10. SARADNJA SA RODITELJIMA .................................................................................................. 98
11. UČENIČKI PARLAMENT ........................................................................................................... 99
12. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE ............................................................................. 100
13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE .................................................................................................. 100
14. EVALUACIJA GODIŠNJEG PLANA ŠKOLE ................................................................................ 101
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 4 / 101 )
Na osnovu člana 76. Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Školski odbor Srednje mješovite škole
„MLADOST“ – Tivat usvojio je:
G O D I Š NJ I P L A N R A D A
za školsku godinu 2014 / 2015.
UVOD
Postojanje srednjoškolskog obrazovanja u Tivtu ima dugu istoriju i njegovi korjeni su u ranim dvadestim
godinama XX vijeka.
Nakon Austrougarske 1918. godine Tivat postaje najveda vojno pomorska remontna baza u staroj Jugoslaviji
i zbog svojih potreba donosi odluku o stvaranju šegrtske škole koja počinje sa radom 17. septembra 1921.
godine.
Do 1942. godine šegrtsku školu je završavalo oko 25 učenika godišnje, brodograđevinske, metalske i elektro
struke, a u septembru 1945. godine odlukom komande Ratne Mornarice nove Jugoslavije škola počinje
raditi pod nazivom Vojno-zanatska škola. Godine 1951. škola mijenja naziv u Mornaričko-industrijska škola,
a pet godina kasnije u Industrijska škola Ratne Mornarice. Škola postaje samostalna 1968. godine i dobija
ime Industrijska škola „Sava Kovačevid“.
Školski centar je formiran 1971. godine i u njemu su bile uključene industrijska, trgovačka i, novootvorena,
turističko-ugostiteljska škola. Do 1987. godine više od 95 % radnika i stručnjaka Metalsko tehničkom
remontnom zavodu - MTRZ pohađalo je i završilo nastavu u školskom centru. Nakon zemljotresa, 1979.
godine, učenici su nastavu pohađali u privremenom objektu sve do izgradnje novog školskog objekta u
kojem je nastava počela 1. februara 1986. godine.
Školske 1991/92. godine pored mašinstva i obrade metala i elektrotehnike, Škola dobija i jedno odjeljenje
gimnazije odlukom Ministarstva prosvjete i nauke.
Školski centar je školske 2003/04. godine upisao dva odjeljenja gimnazije opšteg smjera i kada dobija naziv
Srednja mješovita škola „Mladost“. Školske 2007/08 godine upisano je jedno odjeljenje u obrazovni
program Tehničar marketinga i trgovine, a školske 2008/09 godine i jedno odjeljenje Automehatroničara.
Danas Škola ima 563 učenika raspoređenih u 20 odjeljenja.
1. ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
Obrazovno-vaspitni rad u Srednjoj mješovitoj školi „Mladost“ – Tivat (u daljem tekstu Škola) izvodi se prema
Godišnjem planu i programu rada. Sadržaj Godišnjeg plana rada škole definisan je Opštim zakonom o
obrazovanju i vaspitanju, članom 18. Zakona o gimnaziji i članom 34. Zakona o stručnom obrazovanju.
1.1. Realizacija plana upisa za 2014/2015
Školske 2014/15. godine Škola organizuje obrazovanje i obuku za program Gimnazija opšteg smjera i
stručno obrazovanje sa tri područja rada: Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika, Ekonomija, pravo i
administracija.
Po novim obrazovnim programima ove školske godine upisana su:
 Gimnazija
o dva odjeljenja I razreda
o dva odjeljenja II razreda
o dva odjeljenja III razreda
o dva odjeljenja IV razreda
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;

Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 5 / 101 )
Stručna škola
o tri odjeljenja I razreda (Elektrotehničar/ka elektronike, Tehničar/ka maketinga i trgovine i
Automehatroničar/ka)
o tri odjeljenja II razreda (Elektrotehničar/ka elektronike, Tehničar/ka marketinga i trgovine i
Automehatroničar)
o tri odjeljenja III razreda (Elektrotehničar/ka elektronike, Tehničar/ka marketinga i trgovine,
Automehatroničar)
o tri odjeljenja IV četvrtog razreda (Elektrotehničar/ka elektronike, Tehničar/ka marketinga i
trgovine i Automehatroničar/ka)
1.2. Uspjeh učenika školske 2013/14. godine
Dobro
Nezadovo
ljavajude
101
79
43
5
231
3
192
21
21
43%
34%
18%
2,1%
98,7%
1,3%
82%
9%
9%
47
96
111
82
336
6
220
60
59
14%
28%
32%
24%
98,2%
1,8%
64%
18%
17%
148
175
154
87
567
9
412
81
80
26%
30%
27%
15%
98,4%
1,6%
71,5%
14%
14%
RAZREd
primjerno
NISU ZAVRŠILI
UKUPNO
57
6
dovoljni
2
0
Dobri
34
2
Vladanje
vrlo dobri
Broj učenika
1
2
OCJENA
Odlični
Broj odjeljenja
Stručno
obraz.
8
23
4
Ukupno
Škola
Gimnazij
a
Područje rada
BROJ UČENIKA KOJI SU ZAVRŠILI BEZ NEDOVOLJNIH
BROJ UČENIKA KOJI
Uspjeh i vladanje učenika na kraju školske godine predstavljen je tabelarno i to na nivou programa
gimnazije i stručnog obrazovanja, kao i na nivou škole.
1.3. Aktivnosti u protekloj školskoj 2013/14. godini
Učenici novinarske sekcije uređuju emisiju „Teen Code“ na Radio – Tivtu. Članovi novinarske sekcije su, u
saradnji sa prof. crnogorskog jezika Gordanom Pehar, radili na uređenju časopisa „Mladost“.
Ove godine tredi put je organizovana svečanost povodom obilježavanja Dana škole. Tom prilikom
organizovani su školski turniri u odbojci, školski literarni i likovni konkursi. Članovi dramske sekcije su u
saradnji sa profesorima Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti pripremili dramski
komad povodom 200-te godišnjice od rođenja Petra II Petrovida Njegoša, a svečanost je održana u sali
Centra za kulturu.
U školi je tokom decembra organizovana humanitarna akcija za štidenike dječijeg doma Mladost u Bijeloj.
Tokom decembra mjeseca školu je posjetio tim nadzornika Zavoda za školstvo i izvršio eksternu evaluaciju
kvaliteta rada škole. U februaru mjesecu je održan školski maskenbal, a povodom dana zaljubljenih
„Valentinovo“ održan je čas na kojem su učenici recitovali svoje stihove. U aprilu mjesecu školu je posjetio
tim nadzornika Centra za stručno obrazovanje i izvršio eksternu evaluaciju kvaliteta rada škole za stručno
teorijske predmete i praktičnu nastavu. Maturanti su na Trgu Magnolija otplesali Kvadrilu a 24. maja
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 6 / 101 )
svečano proslavili Matursko veče sa svojim profesorima. U saradnji sa Opštinskom kancelarijom za
prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti i Zelenim timom Opštine Tivat organizovano je niz akcija u
kojima su naši učenici aktivno učestvovali (obuka za vršnjačke edukatore, Novogodišnji bazar, Akcija
povodom prvog decembra, čišdenje školskog dvorišta, farbanje ograde); sa Crvenim krstom Tivat
organizovana je obuka za volontere, brojne humanitarne akcije prikupljanja hrane, kao i akcija dobrovoljnog
davanja krvi, a uspješno su organizovane i brojne aktivnosti u saradnji sa NVO iz Tivta i regiona (niz
radionica na temu vršnjačkog nasilja, seminari „EU znači DA“, kvizovi iz istorije...).
Na nivou Škole su organizovani školski turniri u košarci i odbojci. Po drugi put su organizovani regionalni
školski turniri u košarci i odbojci u saradnji sa srednjom školom iz Herceg Novog. Zapažen rezultat postigli su
članovi debatne sekcije, a naša škola je bila domadin Državnog takmičenja iz mašinstva, elektronike,
građevinarstva i saobradaja koje je održano u maju 2014.godine. Učenici su se takmičili iz 12 stručno
teorijskih predmeta, a učešde u takmičenju uzelo je 16 stručnih škola iz Crne Gore sa više od 250 takmičara.
Takmičenju su prisustvovali profesori, test pregledači, predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za
školstvo, Ispitnog centra, Centra za stručno obrazovanje, direktori škola i predstavnici lokalne zajednice.
Naši učenici uzeli su učešda na Državnom takmičenju u znanju, Olimpijadi znanja, nacionalnom takmičenju
Automehatroničara, takmičenju iz Elektronike, na sajmu Mladi pronalazači, Sajmu Preduzeda za vježbu,
takmičenju za najbolji Biznis plan, takmičenju Mladi eko-reporteri, kao i na drugim takmičenjima koje su
organizovale različite NVO. Na Državnom takmičenju iz njemačkog jezika učenica IV razreda osvojila je
drugo mjesto, iz engleskog jezika peto mjesto, iz istorije šesto mjesto, četvrto mjesto iz elektronike, drugo
mjesto iz automehatronike. Na Državnom takmičenju iz elektronike naši učenici su osvojili četvrto mjesto.
Na Olimpijadi znanja dvije učenice Gimnazije su osvojile su četvrto mjesto iz matematike, a na Sajmu mladih
pronalazača naši učenici su osvojili nagradu za najinovativniji rad. Na Prvom nacionalnom takmičenju za
najbolji Biznis plan naši učenici su osvojili nagradu za najinovativniju biznis ideju. Učenici tredeg razreda,
smjer Tehničar marketinga i trgovine, učestvovali su na Sajmu preduzeda za vježbu koji nije bio
takmičarskog karaktera. Na takmičenju Mladi eko-reporteri naši učenici osvojili su deset nagrada, a na
regionalnom takmičenju „EU znači DA“ osvojili su drugo mjesto. Učenici koji su učestvovali na pomenutim
takmičenjima su pohvaljeni i nagrađeni i od strane škole.
Dobitnici diplome „LUČA“ za postignuti ODLIČAN USPJEH IZ SVIH NASTAVNIH PREDMETA i primjerno vladanje u
svim razredima osnovne i srednje škole su:
1.
Đerkovid Ivana
2.
Ljubojevid Valentina
3.
Papovid Jelena
4.
Stankovid Nikola
Dobitnici diplome „LUČA“ za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima osnovne i
srednje škole su:
1. Pešid Anastasija
13. Đuranovid Jelena
2. Radmilo Eni
14. Kankaraš Ivana
3. Subotid Nikola
15. Kordid Stefan
4. Majstorovid Natalija
16. Lukovid Nina
5. Đokovid Katarina
17. Matkovid Ana
6. Petrovid Ivana
18. Milovid Ilija
7. Dojkid Jovana
19. Maslovar Nađa
8. Dubravčevid Aleksandra
20. Nikolid Vedrana
9. Dadid Jelica
21. Obradovid Dragan
10. Jakid Aleksandar
22. Pean Sandra
11. Radeta Katarina
23. Rančid Aleksandra
12. Vukanovid Mirjana
24. Dirovid Ana
Đaci generacije dobili su posebnu diplomu Škole. Za đaka generacije proglašeni su:
Papovid Jelena – Gimnazija, i
Dadid Jelica – Tehničar marketinga i trgovine.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 7 / 101 )
1.4. USLOVI RADA
1.4.1.
Materijalni uslovi nastave u kojima škola radi
SMŠ „Mladost“- Tivat je javna ustanova, što podrazumijeva da sredstva za izvođenje programa stiče iz
javnih prihoda.
Sredstva koja Škola stiče organizovanjem ispita za vanredne učenike su neizvjesna (stiču se nakon upisa i
prijava za ispit ovih učenika).
Sredstva koja škola dobije kao donacije, usmjerena su, najčešde, voljom donatora.
Ostalih sredstava škola nema.
Škola obezbeđuje potrebna sredstva zahvaljujudi Opštini Tivat kao i prijateljima škole koji svojim
sponzorstvom omogudavaju da se aktivnosti u školi kvalitetno realizuju.
Određena sredstva škola dobija i od izdavanja školske sale.
1.4.1.1.
Prostorni uslovi
Teorijska nastava, vježbe obaveznih i izbornih predmeta i praktična nastave izvode se u školskoj zgradi,
fiskulturnoj sali i otvorenim sportskim terenima.
Škola raspolaže sa:
 18 učionica – kabineta,
 2 radionice (po jedna za program Automehatroničar i elektro radionicu),
 kabinetom opremljenim za potrebe praktične nastave „Preduzede za vježbu“,
 fiskulturnom salom,
 tri otvorena sportska terena,
 bibliotekom i
 otvorenim amfiteatrom (nije doveden u funkciju).
PREGLED ŠKOLSKOG PROSTORA
REDNI BROJ
PROSTOR
1.
Učionice - kabineti sa pripadajudim pripremama i hodnicima
2.
Radionice sa alatnicom i ostalim pripadajudim prostorom
Fiskulturna sala sa svlačionicama, sanitarnim čvorom,
3.
sparavarnicom i ostalim pripadajudim prostorom
4.
Sanitarne prostorije za učenike
Zbornica, kancelarije i ostali zajednički prostori za nastavnike,
5.
upravu i osoblje
6.
Ulaz, hodnik u prizemlju
UKUPNA NETO POVRŠINA (m2)
1.4.1.2.
POVRŠINA (m2)
2,153.70
289.10
651.40
135.40
248.60
338.35
3,816.55
Opremljenost kabineta
Škola posjeduje dobro opremljene kabinete i školske radionice gdje učenici praktični dio osim kod
poslodavca nastavu izvode u školskim radionicama.
Opremanje škole nastavnim sredstvima i didaktičkim materijalom se sprovodi u kontinuitetu. Potrebe
savremene nastave ispunjavaju: kabineti fizike, biologije, hemije (savremena nastavna sredstva doniralo
Ministarstvo prosvjete i sporta), kabinet informatike, tri radionice za mašinsku grupu predmeta, dva
kabineta za elektro grupu predmeta, a kabinet 63 elektro posjeduje i interaktivnu tablu, kabinet za istoriju,
kabinet crnogorskog jezika (posjeduje projektor i platno), kabinet stranih jezika (posjeduje interaktivnu
tablu), savremenom opremom opremljen je i kabinet za Preduzede za vježbu, a dobrim dijelom opremljen
je i kabinet geografije.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 8 / 101 )
Urađeno na poboljšanju uslova rada škole u prethodnoj školskoj
godini
U toku školske 2013/14. godine i tokom priprema za ovu školsku godinu urađeno je:
 okrečeni su o olakirani holovi, okrečen kabinet matematike,
 adaptiran je kabinet hemije (postavljene pločice, zamijenjene električne i vodovodne instalacije,
gletovani i okrečeni zidovi, postavljena nova vrata, nabavljene nove klupe i stolice, pokazni
laboratorijski sto za nastavnika i dva laboratorijska stola za učenike)- donacija Opštine Tivat,
kompanije Adriatic Marinas i frizerskog salona „Vlado“,
 knjižni fond u biblioteci je značajno povedan (škola je obezbijedila preko 100 naslova školske lektire,
stručnu literaturu, enciklopedije, kao i priručnike za izborne predmete, udžbenike),
 u kabinetu geografije postavljen je klima uređaj,
 u kabinetu istorije postavljen je projektor i projekciono platno (donacija),
 adaptiran prostor za potrebe školske kantine,
 obezbijeđena su potrebna nastavna sredstva i materijal za pojedine kabinete.
Planirani radovi na poboljšanju uslova za realizacijiu obrazovanja i
obuke za školsku 2014/2015.
Za ovu školsku godinu planirano je opremanje kabineta neophodnim i savremenim nastavnim sredstvima.
Da bi se praktična nastava u školi mogla realizovati u skladu sa predviđenim planom i programom potrebno
je u kontinuitetu nabavljati neophodnu opremu koja bi omogudila učenicima da kvalitetnije primijene
praktična znanja i vještine.
U planu je da se u kabinetu 104 instalira projektor i platno, kao i da se nabavi lap top.
U kancelariji pedagogice potrebno je instalirati klima uređaj.
Planirano je da se u saradnji sa kompanijom Adriatic Marinas renovira kabinet fizike.
Postaviti klima uređaj u kabinetu informatike.
Nabavka novih kompjutera za potrebe škole, kao i za kabinet informatike.
U pojedinim holovima potrebno je zamijeniti dotrajale zvučnike novim radi boljeg rada školskog ozvučenja.
Kontinuirano nabavljati stručnu literaturu za učenike i nastavnike kao i više naslova školskih lektira u
biblioteci.
Sprovesti kablovski internet u kabinetima 116, 115, 114, 112, 7 i 9.
1.4.2. Učenici
1.4.2.1.
Upis učenika
Redovni učenici
Upis učenika u prvi razred za školsku 2014/15. godinu obavljen je na osnovu konkursa, a u skladu sa
članom 12. Zakona o stručnom obrazovanju i članom 15. Zakona o gimnaziji.
Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za upis u prvi razred od 16.06.2014. do 20.06.2014.
godine i naknadni konkurs od 18.08.2014. do 20.08.2014. godine u listu „Prosvjetni rad“.
Upis u više razrede obavljen je 26-27. avgusta 2014. godine.
Rezultati upisa učenika za školsku 2014/15. godinu prikazani su u tabelama:
Broj učenika
Broj
Razred
odjeljenja
Dječaka
Djevojčica
Svega
I
19
48
67
2
II
16
41
57
2
III
19
41
60
2
IV
15
40
55
2
Svega
69
170
239
8
Tabela 1. GIMNAZIJA
Broj
učenika
67
57
60
55
239
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Razred
I
II
III
IV
Svega
Razred
I
II
III
IV
Svega
Razred
I
II
III
IV
Svega
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Broj učenika
Broj
odjeljenja
Dječaka
Djevojčica
svega
21
0
21
1
18
0
18
1
23
0
23
1
20
0
20
1
82
0
95
4
Tabela 2. Stručno obrazovanje– MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Broj učenika
Dječaka
Djevojčica
svega
26
0
26
31
0
31
30
1
31
27
0
27
114
1
115
Tabela 3. Stručno obrazovanje - ELEKTROTEHNIKA
( 9 / 101 )
Broj
učenika
21
18
23
20
82
Broj
odjeljenja
1
1
1
1
4
Broj
učenika
26
31
31
27
115
Broj učenika
Broj
odjeljenja
Dječaka
Djevojčica
svega
15
17
32
1
11
23
34
1
7
22
29
1
13
19
32
1
46
81
127
4
Tabela 4. Stručno obrazovanje – TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE
Broj
učenika
32
34
29
32
127
OPŠTI PREGLED – STRUČNO OBRAZOVANJE
Područje rada
Mašinstvo i obrada metala
Elektrotehnika
Ekonomija, pravo i administracija
Ukupno – stručno obrazovanje
Broj učenika
82
115
127
324
REKAPITULACIJA – ČITAVA ŠKOLA
Područje rada
Gimnazija
Stručne škole
Ukupno učenika - čitava škola
Broj učenika
239
324
563
Vanredni učenici
Vanredni učenici de se upisivati na osnovu konkursa Ministarstva prosvjete koji de biti objavljen u listu
„Prosvjetni rad“. Svim upisanim učenicima Škola de izdati rješenja koja sadrže ispite i rokove za polaganja.
U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju i Zakona o gimnaziji predviđeno je da
vanredni učenici pohađaju instruktivno-konsultativnu nastavu, 50% sadržaja nastavnog programa za
Stručnu školu i 30% sadržaja nastavnog programa za Gimnaziju.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 10 / 101 )
1.4.3. Formiranje odjeljenja
IV
IV
IV
IV
IV
Imt
Tehničar marketinga i trgovine
32
IV
IImt
Tehničar marketinga i trgovine
34
IV
IIImt
Tehničar marketinga i trgovine
29
IV
IV mt
Tehničar marketinga i trgovine
32
IV
9
1
1
10
NIVO
20
26
31
31
27
10
KVALIFIKACIJE
Automehatroničar
Elektrotehničar elektronike
Elektrotehničar elektronike
Elektrotehničar elektronike
Elektrotehničar elektronike
Njemački
IVam
Ie5
IIe5
IIIe5
Ive5
34
1 14
1 28
1 26
31
29
26
18
Francuski
34
33
30
27
31
29
26
29
21
18
23
Italijanski
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Gimnazija opšteg smjera
Automehatroničar
Automehatroničar
Automehatroničar
Ruski
Ig1
Ig2
Iig1
Iig2
IIIg1
IIIg2
Ivg1
Ivg2
Iam
Iiam
IIIam
Engleski
OBRAZOVNI PROFIL – OBRAZOVNI PROGRAM
BROJ UČENIKA
DRUGI STRANI JEZIK
RAZRED I
ODJELJENJE
Ekonomija,
pravo i admin.
Elektro
tehnika
Mašinstvo i
obrada
metala
Gimnazija
PODRUČJE RADA
Prema broju i strukturi upisanih učenika formirana su odjeljenja:
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 11 / 101 )
1.4.4. Kadrovi – broj i struktura
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kišid
Neđeljko
Kršikapa
Snežana
Škanata
Selma
Popovid
Nikola
Lukid
Svetlana
Lazarevid
Ružica
Pehar
Gordana
Danilovid
Gordana
53
17.
18.
19.
20.
Godine staža u
prosvjeti
Da
pomodnik
direktora
31
Da
Pedagogica
5
VII
Da
Sekretar
20
79
Dipl. Ekonomist
VII
Da
Računovođa
3
62
59
62
65
52
16.
VII
Dipl. Ekonomist
Adamovid
Jordan
15.
13
65
11.
14.
Direktorica
VII
85
Krstovid
Sandra
Barovid
Nada
Škanata
Sonja
Cerovid
Milica
Živid
Helena
Božinovid
Tamara
Boreta
Milena
Meštrovid
Zoran
Da
Dipl. Pedagog
Marinko
Terzid
13.
VII
78
10.
12. Krstovid Ina
Profesor
crnogorskog jezika i
književnosti
Diplomirani inženjer
mašinstva
broj časova
74
Radno mjesto
Stepen stručne
spreme
Vujačid
Jovanka
Profesija (struka)
Položen stručni
ispit
1.
Prezime i
ime
Godina rođ. 19..
Redni broj
Na početku školske 2014/15. godine nastavni kadar je prikazan tabelarno kako slijedi:
63
83
69
67
74
73
78
80
57
Prof. Crnogorskog
jezika i književnosti
Prof. Crnogorskog
jezika i književnosti
Prof. Crnogorskog
jezika i književnosti
Prof. Crnogorskog
jezika i književnosti
Dipl. Inženjer
elektrotehnike
Profesor
Matematike
Profesor
Matematike
Profesor
Matematike
Profesor Engleskog
jezika
Profesor Engleskog
jezika
Profesor Engleskog
jezika
Prof. Francuskog
jezika
Prof. Italijanskog
jezika
Prof. Njemačkog
jezika
Profesor Fizike
2
VII
19
Da
Nastavnik
23
VII
19
Da
Nastavnik
29
VII
19
Da
Nastavnik
24
VII
19
Da
Nastavnik
20
VII
18+
ICT
koo
Da
Nastavnik
5
VII
17
Da
Nastavnik
39
VII
20
Da
Nastavnik
26
VII
22
Da
Nastavnik
6
VII
20
Da
Nastavnik
21
VII
20
Da
Nastavnik
20
VII
20
Da
Nastavnik
5
VII
21
Da
Nastavnik
14
VII
20
Da
Nastavnik
7
VII
5
Ne
VII
21
Da
Nastavnik
IZ OŠ BUDVA
Nastavnik
3
30
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Perčin
Danijela
Čalovid
22.
Ljiljana
Slavovid
23.
Neda
Kneževid
24.
Dragoljub
21.
25. Lekid Ivo
Ostojid
Žarko
Kovačevid
27.
Ivana
26.
Koprivica
28.
Branka
Profesor Hemije
VII
22
Da
Nastavnik
16
55
Profesor Biologije
VII
19
Da
Nastavnik
36
59
Dipl. Inž.
Organizacije rada
VII
21
Da
Nastavnik
29
58
Dipl. Ekonomist
VII
22
Da
Nastavnik
3
59
Profesor Fizičkog
vaspitanja
VII
20
Da
Nastavnik
27
80
Profesor istorije
VII
22
Da
Nastavnik
6
85
Profesor istorije
VII
2
Da
nastavnik
iz OŠ Tivat
2
VII
23
Da
Nastavnik
4
85
59
Marovid
Marija
84
31. Krgovid Vuk
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Vuksanovid
Aleksandra
Mitrid
Slobodan
Kraljevid
Dubravka
Krivokapid
Milica
Sekulid
Dejan
Đurkovid
Jelica
Vujičid
Dragana
Kažid Dejan
Simid Čedo
Perovid
Tanja
Radinovid Dragovid
Vesna
Čučkovid
Marija
Brajkovid
Milanka
Božanovid
Andrej
( 12 / 101 )
71
Isakovid
29.
Milan
30.
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
57
Profesor
ekonomske grupe
predmeta
Profesor
ekonomske grupe
predmeta
Ekonomska grupa
predmeta
Profesor Fizičkog
vaspitanja
Nastavnik iz SMŠ
„Ivan Goran
Kovačid“ HN
Nastavnik
VII
8
Da
14
VII
10
Ne
VII
20
Da
Nastavnik
35
-
67
Profesor Geografije
VII
21
Da
Nastavnik
21
58
Profesor Filozofije
VII
20
Da
Nastavnik
23
66
Profesor Filozofije
VII
4
Da
Nastavnik iz SMŠ
Herceg Novi
23
VII
20
Nastavnik
14
VII
12
Da
Nastavnik
2
63
86
Diplomirani
konzervator
Profesor Fizičkog
vaspitanja
Da
66
Dipl. Inž. Mašinstva
VII
19
Da
69
Dipl. Inž. Mašinstva
VII
22
Da
57
57
Profesor tehničkog
Dipl. Inž. Mašinstva
VII
VII
24
21
Da
Da
Nastavnik
SMŠ H.Novi
Nastavnik
SMŠ H.Novi
Nastavnik
Nastavnik
76
Profesor sociologije
VII
7
Da
Nastavnik
2
66
Dipl. Inž. Mašinstva
VII
21
Da
Nastavnik
26
VII
22
Da
Nastavnik
22
VII
24
Da
Nastavnik
30
VII
24
Da
Nastavnik
37
68
61
50
Dipl. Inženjer
Elektrotehnike
Dipl. Inženjer
Elektrotehnike
Dipl. Inženjer
Elektrotehnike
19
16
28
29
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Lakovid
Žaklina
Golubovid
47.
Ranko
46.
48.
Lutovac
Mitar
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 13 / 101 )
65
Dipl. Inženjer
Elektrotehnike
VII
22
Da
Nastavnik
22
53
Dipl. Inž. Mašinstva
VII
24
Da
Nastavnik
29
62
Doktor nauka
internacionalnog
menadžmenta
VII-1
24
Da
Nastavnik
30
VI
-
Da
Bibliotekar
5
VII
7
Ne
Nastavnik
-
Domar
25
Spremačica
-
Spremačica
27
Spremačica
22
Spremačica
28
Stanišid
67 Nast. Ruskog jezika
Ljilja
Tripovid
50.
88 Prof.psihologije
Maša
Samardžid
51.
66
Nebojša
Golub
52.
66
Biljana
53. Crljen Julka 58
Joksovid
54.
57
Savka
Boškovid
55.
60
Slavojka
Prosjek
45,71
49.
18,13
- Za početak ove školske godine u tabeli je navedena struktura zaposlenih koja de se mijenjati po
završetku primanja po javnom konkursu, koji de biti objavljen tokom oktobra mjeseca.
Struktura zaposlenih prema radnom mjestu
REDNI BROJ
1.
Direktor
2.
Pomodnik direktora
3.
Pedagog
4.
Sekretar
5.
Računovođa
6.
Bibliotekar
7.
Nastavnici (koji nastavu izvode u našoj školi)
8.
Nastavnici (koji nastavu izvode u drugim školama)
9.
10.
11.
Nastavnici-pripravnici
Spremačice
Domar – ložač
SVEGA ZAPOSLENIH
BROJ ZAPOSLENIH
1
1
1
1
1
1
37
6
7
4
1
61
Ove školske godine škola je preko Uprave za kadrove zaposlila sedam pripravnika na period od devet
mjeseci i to za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, geografiju, informatiku,
pravo, ekonomsku grupu predmeta, mašinstvo i likovnu umjetnost.
Škola planira da i ove godine zaposli određeni broj pripravnika preko Uprave za kadrove.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
1.4.5.
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 14 / 101 )
Školski kalendar
U skladu sa Opoštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (član 62. Zakona) Ministarstvo prosvjete i
nauke je donijelo sljededi ŠKOLSKI KALENDAR:
ŠKOLSKI KALENDAR
za 2014/2015. godinu
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
PO UT
SR
6
13
20
27
OKTOBAR 2014.
1
2
3
4
8
9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31
SEPTEMBAR 2014.
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
2
9
16
23
30
4
11
18
25
7
14
21
28
NOVEMBAR 2014.
3
10
17
24
5
12
19
26
4
11
18
25
5
12
19
26
7
14
21
28
6
13
20
27
JANUAR 2015.
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28
29 30
3
10
17
24
31
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
NE
5
12
19
26
2
9
16
23
30
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
FEBRUAR 2015.
2
9
16
23
3
10
17
24
4
11
18
25
6
13
20
27
7
14
21
28
7
14
21
28
1
8
15
22
29
7
14
21
28
APRIL 2015.
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
4
11
18
25
5
12
19
26
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
6
13
20
27
7
14
21
28
6
13
20
27
MAJ 2015.
1
8
15
22
29
SU
1
8
15
22
29
MART 2015.
2
9
16
23
30
PE
DECEMBAR 2014.
1
8
15
22
29
6
13
20
27
ČE
5
12
19
26
7
14
21
28
1
8
15
22
JUN 2015.
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
-
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 15 / 101 )
Provjera znanja učenika na kraju prvog i drugog ciklusa osnovne škole de se obaviti 11. i 12. maja 2015.
godine.
Eksterna provjera znanja učenika na kraju tredeg ciklusa osnovne škole de se obaviti 26, 27. i 28. maja
2015. godine.
Maturski i stručni ispit de se obaviti u periodu od 1. juna do 15. juna 2015. godine.
Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obavide se najkasnije do 22. juna 2015. godine.
Aktivnosti za narednu godinu
DATUM
06.09.2014. – 14.09.2014.
31.10.2014. (petak)
31.10.2014. (petak)
20.11.2014. (četvrtak)
06.12.2014. (subota)
Decembar 2014. (druga polovina)
30.12.2014. (utorak)
Februar 2015.
14.02.2015.
April 2015.
April 2015.
Maj 2015.
Maj 2015.
Maj 2015.
Jun 2015.
Jun 2015.
AKTIVNOST
Prvo polugodište
Maturska ekskurzija
Odlazak na Sajam knjiga u Beograd (profesori)
Sportski dan
proslava Dana škole (predstava) radni dan
Radni i nastavni dan (odrađuje se 31.12.2014.)
Posjeta dječijem domu ’Mladost’ – Bijela
Kraj prvog polugodišta
Drugo polugodište
Maskenbal
Pjesničko veče ’Valentinovo’
Dan otvorenih vrata
Jednodnevni izlet učenika
Odlazak na Sajam knjiga u Podgoricu
Kvadrila
Matursko veče
Podjela diploma ’LUČA’
Štampanje novog broja časopisa ’Mladost’
Pregled završetka klasifikacionih perioda:
Datum
Klasifikacioni period
31. oktobar
Kraj prvog tromjesečja
31. decembar
Kraj prvog polugođa
31. mart (01.april)*
Kraj tredeg tromjesečja
13. jun (20. maj)*
Kraj nastavne godine
*
Napomena: Brojevi i oznake u zagradama odnose se na nastavu završnih razreda
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
1.4.6.
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 16 / 101 )
Pregled nastavnih radnih dana
Ukup.
Dani
2.
3. tromjesečje
4. tromjesečje
tromjes.
No
Sept
Okt
Dec Jan Feb Mart
Apr
Maj
Jun
v
Pon.
4
4
4
5
1
4
5
3
4(3)
2
36
Uto.
5
4
4
5
1
4
5
4
4(3)
2
38
Sri.
4
5
4
5
1
4
4
5
4(3)
2
36
Čet.
4
5
4
4
1
4
4
5
3(2)
2
35
Pet.
4
5
4
4
1
4
4
3
3(2)
1
35
Zbir
21
23
20
23
5
20
22
20
18(13)
9
181
(167)
Zbir
44
43
47
47(33)
Napomena: Brojevi i oznake u zagradama odnose se na nastavu završnih razreda. U radne dane nisu
uračunati Vaskršnji praznici.
1. tromjes.
1.4.7. Sedmični i dnevni program rada
Škola radi u petodnevnoj radnoj nedelji. Nastava se organizuje u jednoj, prijepodnevnoj, smjeni. Nastava
počinje u 730 časova, a završava u 1330 časova.
Praktična nastava se realizuje u školskim radionicama, preduzedima i samostalnim radnjama.
Nastavni čas teorijske nastave traje 45 minuta. Nastavni čas praktične nastave u školskim radionicama traje
45 minuta, a u preduzedima i samostalnim radnjama 60 minuta.
Školski raspored časova se realizuje prema sljededem rasporedu radnog vremena:
AKTIVNOST
Prvi čas
Odmor
Drugi čas
Odmor
Tredi čas
Veliki odmor
Četvrti čas
Odmor
Peti čas
Odmor
Šesti čas
Odmor
Sedmi čas
VRIJEME TRAJANJA
30
15
7 -8
815 - 820
820 – 905
905 - 910
910 - 955
955 - 1015
1015 - 1100
1100 - 1105
1105 - 1150
1150 - 1155
1155 - 1240
1240 - 1245
1245 - 1330
IZVRŠILAC
Predmetni nastavnik
Dežurni nastavnik
Predmetni nastavnik
Dežurni nastavnik
Predmetni nastavnik
Dežurni nastavnik
Predmetni nastavnik
Dežurni nastavnik
Predmetni nastavnik
Dežurni nastavnik
Predmetni nastavnik
Dežurni nastavnik
Predmetni nastavnik
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 17 / 101 )
1.4.8. Fond časova
1.4.8.1. Obavezni predmeti
*)
Broj nastavnih
normi
Broj
nastavnika koji
izvode nastavu
68
57
79
56
68
14
40
28
56
39
138
643
Ukupno
Crnogorskog jezika i književnosti
18,21
Prirodnih nauka
19,66
Stranih jezika
19,06
Elektro grupe predmeta
19,88
Matematike
19
Informatike i računarstva
20
Fizičkog vaspitanja
20
Mašinske grupe predmeta
20
Društvenih nauka
20
Ekonomska grupa predmeta
20
Praktične nastave
24
Ukupno 20,12
ICT koordinator polovina norme
Broj časova
Obavezni
izborni
predmeti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Stručni aktiv nastavnika
Srdnja
sedmična
norma časova
Obavezni
predmeti
Redni broj
Ukupan fond časova čine časovi obaveznih predmeta i obaveznih izbornih predmeta.
8
5
5
16
7
8
4
28
4
85
76
62
84
72
68
21
48
32
84
45
138
728
4,17
3,15
4,41
3,62
3,58
1,05
2,4
1,6
4,2
2,25
5,75
36,18
4
3
6
4,5*
3
1
3
2
7
5
10
42,5
1.4.8.2. Obavezni izborni predmeti i izborna nastava
Učenicima prvog, drugog, tredeg i četvrtog razreda gimnazije (po novom obrazovnom programu)
ponuđena je lista obaveznih izbornih predmeta, tako da su mogli da prave kombinaciju u okviru ukupno tri
časa sedmično za prvi i drugi razred, ukupno 6 časova sedmično za tredi razred i ukupno 8 časova za četvrti
razred.
Lista obaveznih izbornih predmeta za PRVI, DRUGI, TREDI i ČETVRTI razred gimanzije za školsku 2014/15.
godinu prikazana je u sljededoj tabeli:
Broj časova sedmično po razredima
Redni
Naziv obaveznog izbornog predmeta
broj
I
II
III
IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Algoritmi i programiranje*
Biohemija
Građansko obrazovanje
Ekologija i zaštita životne sredine
Komunikologija
Etika*
Matematičke funkcije u Fizici
Metode i tehnike istraživanja u hemiji
Opšta lingvistika
Pojedinac u grupi*
Poslovna informatika
Problemska fizika
Računarske i WEB prezentacije
Sociologija kulture*
1
1
1
1
3
→
2
2
2
→
3
→
3
→
1
1
2
2
1
2
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Redni
broj
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 18 / 101 )
Broj časova sedmično po razredima
Naziv obaveznog izbornog predmeta
I
II
III
IV
15. Izabrani sport
1
1
2
16. Teorija književnosti
2
2
17. Tredi strani jezik – Italijanski
2
3
18. Tredi strani jezik – Njemački
2
2
19. Tredi strani jezik – Ruski
2
2
20. Tredi strani jezik – Francuski
2
2
*
21. Turistička geografija Crne Gore
3
22. Umjetnost i vizuelna komunikacija*
1
2
*
23. Molekularna biologija i genetika
24. Medijska pismenost
2
*
25. Odabrana poglavlja iz Fizike
26. Istorija religije 1
1
→
27. Istorija religije 2
1
28. Evropske integracije
1
29. Biodiverzitet
1
1
2
30. Logika
2
31. Sintaksa latinskog jezika
32. Muzika moj jezik*
2
33. Zdravi stilovi života
2
2
34. Debata
2
35. Preduzetništvo
1
→
*
)
Obavezni izborni predmeti koji dopunjuju maturski standard (vidi brošuru „Obavezni izborni
predmeti u funkciji maturskog standarda“);
→)
Znači da se predmet može izučavati u prethodnom (III) ili narednom (IV) razredu;
2
3
→
2
3
3
→
→
2
3
→
Formirane grupe obavezne izborne nastave u stručnoj školi
Izborna nastava u stručnoj školi: Tehničar marketinga i trgovine
Razred O.I.P
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Preduzetništvo
II Strani jezik: Italijanski jezik
Carine, špedicija, osiguranje
Internet i elektronsko poslovanje
Poslovni engleski jezik
Poslovna etika
I
II
III
III
IV
IV
Izborna nastava u stručnoj školi: Elektrotehničar elektronike
Razred O.I.P
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osnovi računarskog softvera
Računarska grafika i internet tehnologija
Računarska grafika i internet tehnologije
Audio i video tehnika
Osnovi računarskih mreža
Audio i video tehnika
I
II
III
III
IV
IV
Sedmični
Fond
2
2
2
2
2
2
Broj
učenika
26
34
29
29
32
32
Broj
grupa
1
1
1
1
1
1
Sedmični
Fond
2
2
2
2
2
2
Broj
učenika
26
31
21
21
27
27
Broj
grupa
1
1
1
1
1
1
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Izborna nastava u stručnoj školi: Automehatroničar
Razred O.I.P
1.
2.
Privredna vozila
Privredna vozila
Sedmični
fond
2
2
Razred
IV
III
( 19 / 101 )
Broj
učenika
23
20
Broj
grupa
1
1
Obavezni izborni predmeti u gimnaziji
I razred
Redni
Naziv OIP
br.
1.
Zdravi stilovi života
2.
Komunikologija
3.
Izabrani sport
II razred
Redni
Naziv OIP
br.
1.
Opšta lingvistika
2.
Umjetnost i vizuelne komunikacije
3.
Izabrani sport
Časova sedmično
Broj učenika
Br. grupa
2
1
1
67
46
21
2
2
1
Časova sedmično
Broj učenika
Br. grupa
2
1
1
57
31
26
2
1
1
III razred i IV razred
BROJ UČENIKA
Redni
Časova
Naziv OIP
br.
sedmično
IIIr
IVr
ukupno
1.
*Molekularna biologija i genetika
3
1 + 10
11
2.
*Algoritmi i programiranje
3
1 + 9
10
3.
*Pojedinac u grupi
3
29 + 6
35
4.
*Sociologija kulture
3
2 + 26
28
5.
*Turistička geografija Crne Gore
3
44 + 16
60
6.
*Sintaksa Latinskog jezika
3
8
8
7.
*Umjetnost i vizuelne komunikacije
2
39
39
8.
*Umjetnost i vizuelne komunikacije
2
18
18
9.
*Logika
2
7
7
10.
*Etika
2
11
11
11.
Opšta lingvistika
2
17
17
12.
Izabrani sport
2
17
17
13.
Ekologija i zaštita životne sredine
2
27
27
14.
Istorija religije 2
1
41 + 14
55
15.
Evropske integracije
1
5 + 21
26
* Dopunjuje maturski standard
Za III i IV razred gimnazije formirane su grupe spajanjem odjeljenja tredih i četvrtih razreda
Br. grupa
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 20 / 101 )
1.4.9. Podjela nastavnih predmeta na nastavnike
Na osnovu ukupnog fonda časova i na osnovu broja i strukture nastavnog kadra izvršena je podjela
nastavnih predmeta na nastavnike, kako slijedi:
Stručni aktiv nastavnika crnogorskog –srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti:
BR.
PREZIME I IME
UKUPNO
PREDMET
Crnogorski jezik i književnost
1.
Ružica Lazarevid
19
Komunikologija
Crnogorski jezik i književnost
2.
Gordana Pehar
19
Opšta lingvistika
3.
Gordana Danilovid
4.
Svetlana Lukid
ČASOVA
18
1
17
2
19
Crnogorski jezik i književnost
19
19
Crnogorski jezik i književnost
Opšta lingvistika
Komunikologija
14
4
1
PREDMET
ČASOVA
Engleski jezik
Engleski jezik
Poslovni engleski
Engleski jezik
Njemački jezik
Italijanski jezik
Sintaksa latinskog jezika
Francuski jezik
Latinski jezik
20
8
2
20
5
20
3
2
4
PREDMET
ČASOVA
10
4
3
4
22
Stručni aktiv nastavnika stranih jezika:
BR.
PREZIME I IME
UKUPNO
1.
Sonja Škanata
20
2.
Milica Cerovid
10
3.
4.
5.
Nada Barovid
Milena Boreta
Tamara Božinovid
20
5
20
6.
Helena Živid
9
Stručni aktiv nastavnika matematike:
BR.
PREZIME I IME
UKUPNO
2.
Sandra Krstovid
22
Informatika
Poslovna informatika
Algoritmi i programiranje
Osnovi računarskog softvera
Matematika
3.
Jordan Adamovid
17
Matematika
17
4.
Ina Krstovid
20
Matematika
20
PREDMET
ČASOVA
Fizika
Matematika
Poznavanje robe
Hemija
Biologija
Ekologija
Molekularna biologija i genetika
18
3
2
20
14
2
3
1.
Neda Slavovid
21
Stručni aktiv nastavnika prirodnih nauka:
BR.
PREZIME I IME
UKUPNO
21
1.
Zoran Meštrovid
2.
Danijela Perčin
22
3.
Ljiljana Čalovid
19
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 21 / 101 )
Stručni aktiv nastavnika društvenih nauka:
B R.
PREZIME I IME
UKUPNO
PREDMET
ČASOVA
1.
Žarko Ostojid
22
Istorija
22
2.
Ivana Kovačevid
2
Istorija
2
Geografija
14
Turistička geografija
6
Evropske integracije
1
Likovna umjetnost
Istorija religije
Umjetnost i vizuelne komunikacije
Filozofija
Sociologija
Etika
Sociologija kulture
Logika
Poslovna etika
4
1
7
4
4
2
3
2
2
3.
Aleksandra Vuksanovid
21
Milica Krivokapid
4.
12
Slobodan Mitrid
5.
6.
17
Tanja Perovid
7
7.
Tripovid Maša
7
8.
Snežana Kršikapa
2
Sociologija
6
Istorija religije
Psihologija
Pojedinac u grupi
Zdravi stilovi života
1
4
3
2
Fizičko vaspitanje
Fizičko vaspitanje
Zdravi stilovi života
20
18
2
2
Stručni aktiv nastavnika fizičkog vaspitanja:
1.
Vuk Krgovid
20
2.
Ivo Lekid
20
3.
Dejan Sekulid
6
Fizičko vaspitanje
Izabrani sport
4
PREDMET
ČASOVA
Ekonomika preduzeda
Praktična nastava
Poslovna komunikacija i birotehnika
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
Osnovi ekonomije
Marketing
Preduzetništvo
Statistika
Računovodstvo
Ekonomika trgovine
Računovodstvo
3
8
2
2
3
4
5
3
2
2
5
Praktična nastava
16
Stručni aktiv nastavnika ekonomske grupe predmeta:
B R.
1.
2.
PREZIME I IME
Dragoljub Kneževid
Marija Marovid
3.
UKUPNO
22
10
23
Branka Koprivica
4.
Dubravka Kraljevid
4
5.
Milan Isakovič
8
Pravo
Menadžment u trgovini
Carina, špedicija i osiguranje
4
6
2
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 22 / 101 )
Stručni aktiv nastavnika elektro-grupe predmeta:
B R.
1
2
3
4
PREZIME I IME
Žaklina Lakovid
Andrej Božanovid
Milanka Brajkovid
Marija Čučkovid
UKUPNO
PREDMET
22
Električne instalacije i oprema na
motornim vozilima
Praktična nastava
Osnovi elektrotehnike i elektronike
Automatsko upravljanje
ČASOVA
6
8
4
4
Primjena računara u elektrotehnici
4
Energetska elektronika
2
Praktična nastava
Digitalna elektronika
Signalno sigurnosni sistemi
Matematika
18
4
3
3
4
24
24
22
5
Mitar Lutovac
24
6
Marinko Terzid
18+ICT
Osnove elektrotehnike
Elektronika
Računarska grafika i internet tehnologija
Elektronika
VF elektronika
Audio i video tehnika
2
8
8
2
4
Elektronska i specijalna mjerenja
6
Osnovi telekomunikacije
Internet i elektronsko poslovanje
Osnove računarskih mreža
Praktična nastava
Praktična nastava
Osnove elektrotehnike
Matematika
2
2
2
20
10
5
3
Stručni aktiv nastavnika za mašinsku grupu predmeta
PREZIME I IME
Dragovid – Radinovid
Vesna
1.
UKUPNO
21
PREDMET
4
Praktična nastava
Privredna vozila
5
Tehnika motornih vozila
8
Praktična nastava
2..
Čedo Simid
ČASOVA
Osnovi mašinstva
4
5
21
Automehatroničarski sistemi
16
4.
Ranko Golubovid
24
Praktična nastava
24
5.
Dejan Kažid
24
Praktična nastava
24
Za predmet matematika de biti raspisan konkurs, a do popune po konkursu časove matematike de
predavati profesori Sandra Krstovid, Milanka Brajkovid i Marinko Terzid. Za predmete psihologija,
sociologija, ekonomska grupa predmeta, fizičko vaspitanje de biti raspisani konkursi.
Kolege Sekulid Dejan, Cerovid Milica, Mitrid Slobodan, Živid Helena i Krivokapid Milica de vršiti dopunu
norme prema sporazumu sa drugim školama.
Kolege Boreta Milena, Kovačevid Ivana, Isakovič Milan i Kraljevid Dubravka su sporazumno preuzete iz
drugih škola kao dopuna do norme.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 23 / 101 )
1.4.10. Raspored časova
Na osnovu podjele predmeta na nastavnike i prostornih uslova, uz poštovanje pedagoških principa
napravljen je raspored časova. Raspored se primjenjuje od početka nastavne godine, dakle od 01.
septembra 2014. godine.
Raspored časova sadrži raspored kabineta, odjeljenjsko starješinstvo i raspored časova koje
nastavnik izvodi u ovoj i drugoj školi i ukupno, radni staž, nazive predmeta.
Sve izmjene rasporeda u toku školske godine vršide pomodnik direktorice škole.
1.4.11. Formiranje odjeljenjskih vijeda
Na osnovu podjele nastavnih predmeta na nastavnike formirana su odjeljenjska vijeda koja čine svi
nastavnici koji predaju u određenom odjeljenju. Određeni su predsjednici odjeljenjskih vijeda, odnosno
odjeljenjske starješine, kako je prikazano:
Odjeljenje
Ig1
Ig2
Imt
Ie5
Iam
IIg1
IIg2
IImt
IIe5
IIam
IIIg1
IIIg2
IIImt
IIIe5
IIIam
IVg1
IVg2
IVmt
IVe5
IVam
Razredni starješina
Gordana Pehar
Žarko Ostojid
Danijela Perčin
Marinko Terzid
Žaklina Lakovid
Tamara Božinovid
Ljiljana Čalovid
Gordana Danilovid
Ivo Lekid
Vesna Dragovid Radinovid
Ružica Lazarevid
Aleksandra Vuksanovid
Branka Koprivica
Marija Čučkovid-Vujnovid
Zoran Meštrovid
Jordan Adamovid
Milica Krivokapid
Sonja Škanata
Milanka Brajkovid
Dejan Kažid
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 24 / 101 )
1.4.12. Stručni aktivi nastavnika
Nastavnici istog ili srodnih predmeta čine stručni aktiv nastavnika. Formirani su stručni aktivi nastavnika i
izabrani su njihovi predsjednici, kako je prikazano u tabelama.
Stručni aktiv nastavnika Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti:
Redni
Ime i prezime nastavnika
Zvanje nastavnika
Primjedba
broj
profesor Crnogorskog jezika i
1.
Svetlana Lukid
PREDSJEDNIK AKTIVA
književnosti
profesor Crnogorskog jezika i
2.
Ružica Lazarevid
književnosti
profesor Crnogorskog jezika i
3.
Gordana Pehar
književnosti
profesor Crnogorskog jezika i
4.
Gordana Danilovid
književnosti
Stručni aktiv nastavnika stranih jezika:
Redni
Ime i prezime nastavnika
broj
1.
Nada Barovid
2.
Milica Cerovid
3.
Sonja Škanata
4.
Helena Živid
5.
Tamara Božinovid
6.
Milena Boreta
Zvanje nastavnika
Primjedba
Profesor Engleskog jezika
Profesor Engleskog jezika
Profesor Engleskog jezika
Prof. Francuskog jezika
Prof. Italijanskog jezika
Prof. Njemačkog jezika
PREDSJEDNIK AKTIVA
Stručni aktiv nastavnika Matematike i Informatike:
Redni
Ime i prezime nastavnika
Zvanje nastavnika
broj
1.
Sandra Krstovid
Profesor matematike
2.
Jordan Adamovid
Profesor matematike
3.
Ina Krstovid
Profesor matematike
4.
Neda Slavovid
Dipl. inž. organizacije rada
Stručni aktiv nastavnika Prirodnih nauka:
Redni
Ime i prezime nastavnika
broj
1.
Danijela Perčin
2.
Zoran Meštrovid
3.
Ljiljana Čalovid
Primjedba
PREDSJEDNIK AKTIVA
Zvanje nastavnika
Primjedba
Profesor hemije
Profesor fizike
Profesor biologije
PREDSJEDNIK AKTIVA
Stručni aktiv nastavnika Ekonomske grupe predmeta:
Redni
Ime i prezime nastavnika
Zvanje nastavnika
broj
1.
Branka Koprivica
Dipl. ekonomista
2.
Marija Marovid
Dipl. ekonomista
3.
Milan Isakovič
Dipl. ekonomista
4.
Dragoljub Kneževid
Dipl. Ekonomista
5.
Dubravka Kraljevid
Profesor prava
Primjedba
PREDSJEDNIK AKTIVA
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Stručni aktiv nastavnika Elektrotehnike:
Redni
Ime i prezime nastavnika
broj
1.
Milanka Brajkovid
2.
Andrej Božanovid
3.
Žaklina Lakovid
4.
Marija Čučkovid-Vujnovid
5.
Marinko Terzid
6.
Mitar Lutovac
Zvanje nastavnika
Dipl. inž. elektronike
Dipl. Inž. elektrotehnike
Dipl. Inž. elektrotehnike
Dipl. Inž. Elektronike
Dipl. Inž. elektrotehnike
Dr. nauka internacionalnog
menadžmenta
Stručni aktiv nastavnika Mašinstva i obrade metala:
Redni
Ime i prezime nastavnika
Zvanje nastavnika
broj
1.
Dejan Kažid
Prof. tehn. obrazovanja
2.
Čedo Simid
Dipl. Inž. Mašinstva
3.
Vesna Dragovid-Radinovid
Dipl. Inž. Mašinstva
4.
Ranko Golubovid
Dipl. Inž. Mašinstva
Stručni aktiv nastavnika društvenih nauka:
Redni
Ime i prezime nastavnika
broj
1.
Aleksandra Vuksanovid
2.
Žarko Ostojid
3.
Slobodan Mitrid
4.
Milica Krivokapid
5.
Tanja Perovid
6.
Snežana Kršikapa
7.
Ivana Kovačevid
8.
Maša Tripovid
( 25 / 101 )
Primjedba
PREDSJEDNIK AKTIVA
Primjedba
PREDSJEDNIK AKTIVA
Zvanje nastavnika
Primjedba
Profesor geografije
Profesor istorije
Prof. filozofije i sociologije
Diplomirani konzervator
Profesor sociologije
Dipl. Pedagog
Profesor istorije
Profesor psihologije
PREDSJEDNIK AKTIVA
Stručni aktiv nastavnika fizičkog vaspitanja:
Redni
Ime i prezime nastavnika
Zvanje nastavnika
broj
1.
Ivo Lekid
Prof. fizičkog vaspitanja
2.
Vuk Krgovid
Prof. fizičkog vaspitanja
3.
Dejan Sekulid
Prof. fizičkog vaspitanja
Primjedba
PREDSJEDNIK AKTIVA
1.4.13. Organizacija teorijske nastave i vježbi
Terijska nastava i vježbe iz obaveznih i obaveznih izbornih predmeta izvodi se u školskom prostoru .
Nastava se izvodi sa čitavim odjeljenjem.
Izuzetno od ovoga nastava se izvodi u grupama kako je prikazano u tabeli:
Odjeljenja
Ig1 , Ig2, IIg1, IIg2, IIIg1, IIIg2, IVg1, IVg2
Ig2, Ivg2
Ie5, IIe5, IIIe5, IVe2
Imt, IImt, IIImt,IVmt
Iam, IIam, IIIam, IVam
IIIam, IVam
Nastavni predmet
Obavezni izborni predmet
Drugi strani jezik
Stručno teorijski predmeti i praktična nastava
Praktična nastava
Praktična nastava
Automehatroničarski sistemi
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 26 / 101 )
1.4.14. Organizacija praktičnog obrazovanja
1.4.14.1. Praktična nastava
Praktična nastava se realizuje u školskim radionicama, preduzedima i samostalnim radnjama. Škola
posjeduje tri mašinske, jednu elektro-radionicu i kabinet za realizaciju praktične nastave za obrazovni
program Tehničar marketinga i trgovine
Praktična nastava se realizuje u okviru tri područja rada, i to:
 mašinstvo i obrada metala (IV stepen stručnosti),
 elektrotehnika (IV stepen stručnosti) i
 ekonomija (IV stepen stručnosti)
U školskim radionicama praktičnu nastavu izvode odjeljenja:
Imt, IImt, IIImt,IVmt, Iam, IIam, IIIam, IVam, Ie5, IIe5, IIIe5, IVe5.
U preduzedima, servisima i samostalnim radnjama praktičnu nastavu obavljaju učenici odjeljenja:
IIam, IIIam i IVam.
Prije upudivanja učenika na realizaciju praktične nastave sa preduzedem i samostalnom radnjom
Škola sklapa ugovor o preuzimanju učenika, kao i obavezu realizacije nastavnog porograma koji se dostavlja
uz ugovor. Svakako ovom prethodi utvrđivanje tehničkih, kadrovskih i drugih uslova da se praktična nastava
u okviru programa za odgovarajude zanimanje može kvalitetno realizovati.
Pradenje i uvid u realizaciju praktične nastave vrši nastavnik, koji obilazi učenike u saradnji sa licima,
koji svakodnevno stručno rade sa učenicima, evidentira sva ponašanja učenika počev od prisutnosti na
nastavi do kvaliteta stečenih praktičnih znanja.
Praktična nastava za redovne učenike obavlja se u preduzedima i samostalnim radnjama uz pradenje i
kontrolu nastavnika koji izvodi praktičnu nastavu u školskoj radionici za to odjeljenje. Ove aktivnosti
nastavnici izvode volonterski.
Ove školske godine Praktična nastava van škole izvodide se kod sljededih poslodavaca:
Poslodavac
Auto servis “Ivanovid”
AS „Bane“
AS „JIS“ Kankaraš
AS „Ankora“ – Gudelj
VIP Travel
AS „ZIKS COMPANY“
AS „Gaga“ Brdišta
Autoelektrika „Mikan“
AS „Grand Prix“
AS „Reli“
D.O.O. „Brada Magud“
AC „Pits stop“
AC „Boško – Grbalj“
AC „Brano“
AC „Alfa“
AC „Jug“
D.O.O. „Panto market“ – AC „Tehnoservis“
AC „Tošid“
AC „Lalovid“
Automehanika“Đuka“
AC „Autosport“
Mjesto
Broj učenika u jednoj grupi
Tivat
Tivat
Tivat
Tivat
Tivat
Tivat
Tivat
Tivat
2
2
2
2
2
1
1
1
Tivat
1
Radanovidi
Radanovidi
Budva
Kotor
Kotor
Kotor
Kotor
Zelenika
Zelenika
Zelenika
Herceg Novi
Igalo
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 27 / 101 )
1.4.14.2. Profesionalna praksa
Profesionalnu praksu učenici stručne škole obavljaju na kraju nastavne godine u preduzedima i
samostalnim radnjama. U toku maja mjeseca 2015. godine, napravide se ugovori za svakog učenika ili grupu
učenika sa preduzedem ili samostalnom radnjom koja je dala saglasnost učeniku da obavi profesionalnu
praksu kod njih, a za koju je ispostavljeno da zadovoljava sve uslove za uspješno obavljanje praktične
nastave i profesionalne prakse.
Sve aktivnosti organizacije profesionalne prakse urađene su procedurom Profesionalna Praksa.
Procedura: PROFESINALNA PRAKSA UČENIKA
1. Učesnici u procesu:
Direktor škole
Učenici
Roditelj
Nastavnici praktične nastave
Odjeljenski starješina
Poslodavac
DŠ
U
R
PN
OS
P
1.
2.
3.
Nastavnik Praktične nastave upoznaje učenika sa
obevezom profesionalne prakse, načinom
realizacije, koristima...
Obavještava ih o profilu poslodavca kod kojega
može obavljati profesionalnu praksu (po
mogudnosti daje učeniku spisak poslodavaca) i
upuduje ih da sami potraže poslodavce.
Odjeljenski starješina dijeli učenicima obrasce
PP01* i PP02**. Upuduje ih da pođu do
poslodavca kod koga žele da obave profesionalnu
praksu i predaju im obrasce
Učenici predaju odjeljenskom starješini obrazac
PP02 prethodno popunjen i ovjeren kod
poslodavca
Dokument
i
PN
PN; U;
OS
Spisak
poslodava
ca
Do 01.
aprila
OS
OS; U
PP01;
PP02
Do
01.maja
OS
OS; U
PP02
Do
20.maja
Podaci o
poslodavci
ma i
uslovima
za
izvođenje
nastave
Do kraja
maja
4.
Nastavnici Praktične nastave obilaze odabrane
poslodavce i kontrolišu da li uslovi zadovoljavaju
tražene standard
PN
PN
4a.
Ako uslovi ispunjavaju standard, dogovaraju se o
načinu izvođenja nastave, pradenja, kontrole i
PN
PN; P
Vrijeme
Krajnji rok
Opis radnje
Učesnici
Zapažanje
R.b.
Odgovornost
2. Opis procedure- redosljed radnji- PROFESIONALNA PRAKSA UČENIKA
Do kraja
maja
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
4b.
4v.
5.
6.
7.
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
drugog...
Ako učenik nije donio ovjeren i popunjen obrazac
PP02, ili ako uslovi ne ispunjavaju standarde,
nastavnik Praktične nastave određuje poslodavca
kod kog de učenik obaviti profesionalnu praksu
Odjeljenski starješina popunjava obrasce PP03***
i PP04****
Odjeljenski starješina daje upute učenicima o
početku profesionalne prakse, o dnevnicima
profesionalne prakse, o vremenu predavanja
dnevnika, i daje im obrasce PP03 i PP04 koje
trebaju predati poslodavcu
Nakon obavljene profesionalne prakse učenici
predaju dnevnik profesionalne prakse i potvrde o
obavljenoj profesionalnoj praksi (ovjeren obrazac
PP04) odjeljenskom starješini
Odjeljenski starješina predaje dnevnike
profesionalne prakse nastavniku Praktične nastave
koji de utvrditi da li su dnevnici dobro urađeni
( 28 / 101 )
PN
PN; OS;
U; P
OS
OS; PN;
DŠ
PP03;
PP04
OS
OS; PN;
U
PP03;
PP04
OS
OS; PN;
U
OS
OS; PN
7a.
Ukoliko jesu nastavnik Praktične nastave to
saopštava odjeljenskom starješini, koji daje
odobrenje da se učenik upiše u naredni razred
OS
OS; PN
7b.
Ukoliko dnevnik nije dobro urađen vrada ga
učeniku na doradu i uslovljava upis u naredni
razred
OS
OS; PN
Do kraja
maja
PP04
Dnevnici
profesiona
lne prakse
Spisak
učenika
koji su sa
uspjehom
obavili
profesiona
lnu praksu
Spisak
učenika
koji nisu sa
uspjehom
obavili
profesiona
lnu praksu
*) Obrazac PP01 sadrži podatke:
 Podatke o školi: adresa, telefon…
 Ime i prezime učenika, razred I odjeljenje,
 Obrazovni profil učenika,
 Kratak sadržaj programa Profesionalne prakse,
 Broj radnih dana i
 Potpis i pečat škole.
**) Obrazac PP02 sadrži podatke:
 Podatke o poslodavcu: naziv, ime, adresa, telefon…
 Ime i prezime učenika,
 Iskaz poslodavca da je voljan da učenik kod njega obavi profesionalnu praksu,
 Druge primjedbe i zahtjevi poslodavca,
 Potpis i pečat poslodavca.
***) Obrazac PP03 sadrži podatke:
 Podatke o školi i učeniku
 Skradenu formu Ugovora,
Do kraja
maja
Oko
10.juna
Poslednja
sedmica
nastavne
godine
Kraj juna,
početak
jula
Krajem
avgusta
Krajem
avgusta
Krajem
avgusta
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;

Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 29 / 101 )
Potpis i pečat škole.
****) Obrazac PP04 sadrži podatke:
 Podatke o poslodavcu,
 Iskaz poslodavca da je (nije) učenik obavio profesionalnu praksu,
 Potpis i pečat poslodavca.
1.5. Dežurstva u školi
1.5.1 Dežurstvo nastavnika
Broj i mjesto
dežurstva
1. Zbornica
2.
Hol
Slavovid Neda
112- Mitrid
116
3.
Ponedjeljak
Slobodan
Hol
101-
104
4. Hol 80-89
Ime dežurnog nastavnika
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Lakovid
Pehar
Lukid Svetlana
Žaklina
Gordana
Škanata
Sonja
Božinovid
Krivokapid
Tamara
Milica
Koprivica
Danilovid
Branka
Gordana
Barovid Nada
Dragovid
5. Hol 41-50
Terzid Marinko
Radinovid
Vesna
6. Hol 59-65
7. Hol 52-55
8. Hol 7-14
Cerovid Milica
Tripovid Maša
Sekulid Dejan
Golubovid
Ranko
–
Vuksanovid
Petak
Čalovid Ljiljana
Ostojid Žarko
Aleksandra
Perovid Tanja
Pean Ivo
Adamovid
Lazarevid
Kneževid
Jordan
Ružica
Dragoljub
Meštrovid
Božanovid
Zoran
Andrej
Čučkovid
Krstovid
Brajkovid
Sandra
Milanka
Lekid Ivo
Krgovid Vuk
Krstovid Ina
Simid Čedo
Kažid Dejan
Vujnovid
Perčin Danijela
–
Erid Miljan
Marija
Marovid Marija
1.5.2 Dežurstvo učenika
Na prijavnici škole dežuraju učenici drugog razreda. Raspored dežurstva učenika pravi pedagogica u
saradnji sa odjeljenjskim starješinama.
Učenici vode računa o glavnom i dvorišnom ulazu u školi kao i o prostoru ispred glavnog ulaza.
Dežuraju dva učenika.
Dežurni učenici vode knjigu dežurstva i bilježe sve posjete školi.
Pravilnik o dežurstvu istaknut je u portirnici škole i na oglasnoj tabli škole.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 30 / 101 )
1.6 Struktura radnog vremena
1.6.1 Struktura radnog vremena nastavnika
U okviru četrdesetočasovne radne nedelje nastavnici izvode teorijsku kao i praktičnu nastavu u okviru
nastavne norme koja je utvrđena zakonom.
U nastavnom dijelu koji se odnosi na nastavni čas u trajanju od 45 minuta obaveze nastavnika su sljedede:
 kvalitet obrazovno- vaspitnog rada sa učenicima,
 studiozno ocjenjivanje učenika i usklađivanje sa ocjenjivanjem nastavnika u okviru Nastavničkog
vijeda,
 stimulisanje učenika na rad i na pristojno ponašanje,
 korišdenje nastavnih sredstava i ostalih pomagala u teorijskoj i praktičnoj nastavi i
 takmičenje učenika.
Preostalo radno vrijeme nastavnika raspoređuje se na:
 pripremanje za nastavu, koja obuhvata istovremeno sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu
pomagala i programiranje rada,
 saradnja sa roditeljima,
 rad u stručnim organima,
 saradnja sa stručnim organima i komisijama škole,
 obavljanje poslova odjeljenjskog starješine,
 organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje,
 mentorstvo pripravnicima,
 uređenje kabineta, zbirki, školskih radionica, vježbaonica,
 organizovanje kulturnih, sportskih i drugih korisnih i humanih akcija u kojima sarađuju učenici i
pripremu i vođenje ekskurzija, izleta, takmičenja, koje organizuje škola,
 priprema i vođenje ekskurzija, izleta i takmičenja,
 vođenje pedagoške dokumentacije,
 dežurstvo u Školi,
 časovi dopunske odnosno dodatne nastave,
 časovi i drugi oblici individualne i grupne pomodi učenicima, i
 obavljanje drugih zadataka određenih godišnjim planom rada.
1.6.2 Struktura radnog vremena nastavnika praktičnog obrazovanja
Nastavnici praktičnog obrazovanja, odnosno instruktori praktičnog obrazovanja u Stručnoj školi su
dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedelje ostvare 24 časa neposrednog praktičnog obrazovanja
učenika.
Raspored preostalog radnog vremena nastavnika, odnosno instruktora praktičnog obrazovanja
raspoređuje se na:
 pripremanje za praktičnu nastavu,
 organizovano stručno usavršavanje,
 priprema nastavnih sredstava i opreme za praktičnu nastavu (mašina, alata, laboratorija, kabineta i
slično),
 mentorstvo pripravnicima,
 saradnju sa poslodavcem, odnosno udruženjem poslodavaca, lokalnom zajednicom i drugim,
 rad u stručnim organima i
 obavljanje i drugih poslova određenih godišnjim planom rada.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 31 / 101 )
1.6.3. Struktura radnog vremena ICT koordinatora
U okviru sadržaja sa obuke koju organizuje Ministarstvo prosvjete ili Škola, poslovi i zadaci ICT koordinatora
su sljededi:
održavanje računarske opreme,
održavanje sistemskog softvera,
održavanje aplikativnog softvera,
održavanje komunikacijske opreme,
održavanje komunikacijske instalacije u školi,
održavanje elektronskog dnevnika,
obuka zaposlenih za rad na računarima i
obavljanje drugih poslova po nalogu sekretara škole i direktorice škole.
Radno vrijeme na održavanju opreme je četiri časa dnevno (po šezdeset minuta svaki čas) u skladu sa
rasporedom časova.
1.6.4. Struktura radnog vremena nastavnik-pripravnik
Struktura radnog vremena nastavnika-pripravnika data je planom rada za svakog pripravnika posebno i
nalazi se: kod mentora i u fascikli, posebnoj za svakog pripravnika.
Plan rada
Vrijeme realizacije od _______ do ________
 
Mentor
Mentorstvo u radu odjeljenjske
zajednice

Rješavanje problema koji se
odnose na prava i obaveze učenika


avgust
   
jular
Mentor
jun
    ½
maj
   
April
Mentor
mart
    ½
februar
   
Januar
Upoznavanje sa planiranjem i
izvođenjem obrazovnog programa
Upoznavanje sa oblicima i
metodama vaspitnoobrazovnog
rada i nastavnim sredstvima
Priprema nastavnog časa i njegovo
izvođenje
Priprema pismenih zadataka /
kontrolnih zadataka
Sticanje iskustva za uspostavljanje
uspješene komunikacije sa
učenicima
Priširivanje znanja o obliku, načinu
i postupku provjeravanja znanja i
ocjenjivanja učenika
Priprema za sjednicu odjeljenjskog
vijeda
Priprema za roditeljski sastanak i
druge oblike saradnje sa
roditeljima
Novemba
rdecembar
Sadržaj rada
Septemba
roktobarr
Realizaciju
prati i
pomaže


Mentor
   
 
Mentor
   
    ½
Direktor,
mentor
½
½
½
Mentor
½
½
½
Mentor

Mentor i
drugi
nastavnici
 
 ½
Direktor
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 32 / 101 )
Samostalno obavljanje
   
 
vapitnoobrazovnog rada po
Mentor
rukovodstvom mentora
Upoznavanje sa zadacima koje ima
Predsjednik
nastavnik u okviru pripreme za
½
stručnog
sastanke stručnih aktiva
aktiva
Upoznavanje sa preventivnim
radom koji je vezan za ustanovu i
Prema dogovoru sa direktorom
Direktor
sjednic e
Upoznavanje sa planiranjem i
Prema dogovoru sa
 
½
Mentor
realizacijom vannastavnih sadržaja
direktorom
Upoznavanje sa propisima na
Direktor i
Prema dogovoru sa direktorom
području obrazovanja i vaspitanja
sekretar
I drugo od značaja za
Mentor,
  
    ½
osposobljavanje nastavnika
direktor
početnika
 
 
Izrada stručnog rada
Mentor:
Direktorica:
........................................................
----------------------------------------------------------------------- .............................................
------------------Jovanka Vujačid, prof.crnogorskog jezika
Napomena: Oznaka ½ ukazuje na aktivnost u trajanju
pola mjeseca
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 33 / 101 )
2. INTERNO OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA
2.1. Akcioni plan tima za kvalitet, za školsku 2014/2015. godinu
Tim za kvalitet i internu evaluaciju:
Svrha rada tima za kvalitet je kontinuirano i sistematsko pradenje i samoevaluacija kvaliteta rada u
školi i unapređenje istog. Tim radi na sastancima, u početku jednom sedmično. Direktorica škole imenovala
je članove tima. Tim čine sljededi članovi:
Jovanka Vujačid
Neđeljko Kišid
Marinko Terzid
Snežana Kršikapa
Žarko Ostojid
Dejan Kažid
Tamara Božinovid
Milanka Brajkovid
Branka Koprivica
Tim za kvalitet je imao sljedede uloge:
 Da izvrši detaljnu samoevaluaciju, koristedi odgovarajude izvore, u skladu sa ciljevima, kriterijumima
i indikatorima pomodu posebno urađenih upitnika koje popunjavaju direktorica, nastavnici, učenici,
roditelji i socijalni partneri.
 Da odredi vlastite prioritete i ciljeve.
 Da vrednuje i prati realizaciju planiranog.
 Da sve aktivnosti učine transparentim.
Članovi tima su obavljali zaduženja data u tabeli.
Ime i prezime
Jovanka Vujačid
Neđeljko Kišid
Marinko Terzid
Snežana Kršikapa
Zaduženja
Direktorica
 Stvara uslove za realizaciju ovog modela;
 Obezbjeđuje potrebne tehničke uslove i obuku članova grupe;
 Upoznaje nastavnike, đake, roditelje, stručne saradnike, socijalne
partnere sa planom rada tima za kvalitet;
 Direktorica je u početku vođa grupe, a kasnije njene dužnosti
preuzima koordinator tima.
Koordinator tima:
 Definiše ulogu i zadatke tima za kvalitet u školi;
 Priprema obrasce za izvođenje pojedinačnih aktivnosti;
 Dogovara pripremanje uslova za upotrebu modela;
 Redovno informiše direktora o aktivnostima;
 Priprema akcioni plan;
 Upotrebljava podatke i informacije;
 Poziva članove, zakazuje, organizuje sastanke tima za kvalitet.
Informatičar:
 Priprema potreban softver i uputstva za korišdenje;
 Obučava članove tima;
 Kontroliše proces anketiranja;
 Vrši elektronsku pripremu materijala.
Pedagogica
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Ime i prezime
Žarko Ostojid i
Dejan Kažid
Milanka Brajkovid
Tamara Božinovid
Branka Koprivica
Predstavnik Savjeta
roditelja
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 34 / 101 )
Zaduženja
 Vodi zapisnik sa sastanaka;
 Motiviše učenike i zaposlene;
 Učestvuje u izradi izvještaja o izvođenju anketiranja.
 Motiviše učenike i zaposlene;
 Učestvuje u procesu anketiranja;
 Ostale aktivnosti po potrebi.
Prijatelj kritičar:
 Prisustvuje anketiranju;
 Daje uputstva za pravilno popunjavanje upitnika.
Prethodne školske godine, od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, evaluiran je
kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u našoj školi.
Ocjena kvaliteta rada je slededa:
Ključna oblast: Kvalitet upravljanja o rukovođenja ustanovom- VEOMA USPJEŠNO
Ključna oblast: Kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjednosnih uslova rada ustanove: USPJEŠNO
Ključna oblast: Etos ustanove: USPJEŠNO
Ključna oblast: Podrška koju škola pruža djeci-učenicima: USPJEŠNO
Ključna oblast: Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom: USPJEŠNO
Ključna oblast: Nastava i učenje: USPJEŠNO
Za svaku ključnu oblast rada škole nadzornici su dali preporuke, na osnovu kojih je sačinjen Plan za
unapređenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u JU SMŠ „Mladost“ za naredni četvorogodišnji period.
Tim za kvalitet, na osnovu utvrđenog plana radide na:
- pradenju primjene planiranih aktivnosti i realizacije utvrđenih ciljeva,
- evaluaciji rezultata primjene utvrđenih mjera za poboljšanje kvaliteta,
- izradi Akcionog plana za unapređenje kvaliteta za naredni period.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan i program rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 35 / 101 )
Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada
1. Kvalitet upravljanja i rukovođenja
Preporuka
1.1. Svi aktivi treba da rade planove sa
jasnom i preglednom strukturom,
ramatraju pitanja otvorenog dijela
programa, da utvrđuju kriterijume
ocjenjivanja usklađene sa standardima
znanja, da daju vedi doprinos PRNŠ i
donose jasne i operativne zaključke
Aktivnosti
1.1.1. Uraditi godišnji plan rada
SA. Razraditi ga po mjesecima sa
jasno utvrđenim aktivnostima
1.1.2. Uraditi mjesečne planove
rada SA. Odrediti teme, aktivnosti i
nosioce tih aktivnosti za naredni
period do kraja školske 2013/14
godine.
1.1.3. Kroz saradnju Školskog
tima sa predstavnicima lokalne
zajednice utvrditi teme koje treba
obraditi kroz otvoreni dio
programa.
1.1.4. Neraspoređene časove
otvorenog programa rasporediti na
konkretne aktivnosti obaveznog
programa.
1.1.5. Utvrditi kriterijume
ocjenjivanja u skladu sa
standardima znanja za sve
nastavne predmete. Odrediti
deskriptore za sve nivoe znanja.
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Godišnji planovi SA
Stručni aktivi
(SA)
Stručni aktivi
(SA)
Tim
Nastavnici (N)
Nastavnici (N),
Stručni aktivi
(SA)
Početak 2014/15
 Urađeni mjesečni
planovi SA
Do 28.03.2014.
Do početka
školske 2014/15
Do 28.03.2014.
 Utvrđena lista tema
značajnih za lokalnu
zajednicu koje treba
obraditi kroz otvoreni dio
programa
 Raspoređeni svi časovi
predviđeni predmetnim
programom
 Utvrđeni kriterijumi i
usvojeni na SA
Do početka
školske 2014/15
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
1.1.6. Utvrditi kriterijume
ocjenjivanja u skladu sa
standardima znanja i deskriptora
za prelaznu ocjenu – dovoljan (2).
1.1.7. Uraditi plan oglednih
časova nakon kojih de se vršiti
analiza na nivou SA uz prisustvo
pedagoškog aktiva
1.1.8. Aktivi se moraju baviti svim
pitanjima bitnim za život i rad
škole. Zaključci moraju biti jasni sa
utvrđenim aktivnostima,
nosiocima, načinu realizacije i
terminima realizacije.
1.2. Školski odbor treba da razmatra i 1.2.1. Razmotriti i usvojiti konačnu
usvaja Program razvoja škole i na verziju Plana razvoja Škole.
sjednicama donosi jasne i operativne 1.2.2. Na sjednici Školskog odbora
zaključke
formulisati jasne zaključke i navesti
ih u zapisniku sa sjednice
1.3. Konačnu verziju Programa razvoja 1.3.1. Postupiti po preporuci
škole dostaviti Školskom odboru na
razmatranje
( 36 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Nastavnici (N),
Stručni aktivi
(SA)
Nastavnici (N),
Stručni aktivi
(SA)
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Utvrđeni kriterijumi i
usvojeni na SA
Do 28.03.2014.
Početak 2014/15
 Urađen plan oglednih
časova kod svih SA
 Zaključci sa sjednica SA
Stručni aktivi
(SA)
Školski odbor
Školski odbor
Direktorica
Kontionuirano od
prve sjednice
Do 01.03.2014.
Od prve naredne
sjednice
 Usvojen program
razvoja škole
 Zapisnici sa sjednica
Školskog odbora
 Zapisnici ŠO
Do kraja februara
 Usvojen program
2014.
razvoja škole
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 37 / 101 )
2. Kadrovski, prostorno-tehnički i higijenski uslovi rada škole
Preporuka
2.1. Poboljšati higijenu u učeničkim
toaletima
Aktivnosti
2.1.1. Ukloniti i popraviti oštedene
djelove u učeničkim toaletima i
dovesti ih u uredno i funkcionalno
stanje
2.1.2. Redovno i svakodnevno
održavati higijenu svih učeničkih
toaleta
Nosioci
aktivnosti
Školski domar
Spremačice
Vrijeme
realziacije
Do septembra
2014.
kontinuirano
Izvori evaluacije
 Svi toaleti za učenike su
uredni i u funkcionalnom
stanju
 Higijena učeničkih
toaleta se svakodnevno
održava
3. Etos škole
Preporuka
3.1. Mišljenja nastavnika i učenika
razlikuju se u vezi konstatacije upitnika o
poštovanju pravila Kudnog reda, što
ukazuje na potrebu preispitivanja
organizacije dežurstva
Aktivnosti
3.1.1. Izvršiti reorganizaciju
dežurstva nastavnika i učenika i
kontinuirano pratiti ažurnost
obavljanja dežurstva
3.1.2. Upoznati učenike sa
obavezama dežurnog učenika koje
proizilaze iz Statuta škole, kao i
vaspitnim mjerama koje de se
preduzeti ukoliko učenik ne
Nosioci
aktivnosti
Uprava škole,
nastavnici
Odjeljenske
starješine
Vrijeme
realziacije
Januar 2014.
Kontinuirano
kontinuirano
Izvori evaluacije
 Napravljen novi plan i
dorađen raspored
dežurstva
 Učenici upoznati sa
obavezama dežurnih
učenika
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
( 38 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Pedagogica,
nastavnici
Mart/april 2014.
Pedagogica,
nastavnici,
učenički
parlament
Mart/april 2014.,
kontinuirano, po
potrebi
Izvori evaluacije
izvršava te obaveze
3.2. Na osnovu rezultata sprovedene
ankete preduzimati mjere za
unapređenje odnosa učenika i
nastavnika
3.2.1. Sprovesti istraživanje na
temu komunikacije nastavnika i
učenika
3.2.2. Organizovati debate sa
učenicima i nastavnicima na temu
komunikacije nastavnik – učenik
3.2.3. Analizirati rezultate
istraživanja i sprovoditi mjere za
unapređenje komunikacije
nastavnika i učenika
3.3. Postavke likovnih radova učenika
češde mijenjati i grupisati ih po
aktuelnim temama, naziv teme istadi, a
na učionicama-kabinetima istadi tablu sa
nazivom
Pedagogica,
nastavnici
April/maj 2014.,
kontinuirano
3.3.1. Organizovati radove
učenika po temama i istadi naziv
teme
3.3.2. Urediti hol Škole (postavka
fontana, cvijeda)
Tim za uređenje
škole
Kontinuirano
3.3.3. Postaviti table sa nazivom i
brojem kabineta na učionicamakabinetima
Tim za uređenje
škole, domar
Tim za uređenje
škole
Do
avgusta/septembra
2014. godine
Do
avgusta/septembra
2014. godine
 Urađene ankete i
istraživanje
 Organizovane debate i
izvedeni zaključci
 Analizirani rezultati
izvedeni zaključcima
planirane aktivnosti
 Radovi učenika
organizovani po temama
 Hol škole uređen
prema utvrđenom planu
 Postavljene table i
brojeva na svim
kabinetima
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 39 / 101 )
4. Podrška koju škola pruža učenicima
Preporuka
4.1. Dopunsku nastavu realizovati po
preporukama predmetnih nadzornika
Aktivnosti
4.1.1. Na početku školske godine
sprovesti inicijalno testiranje
učenika
4.1.2. Na početku školske godine
napraviti plan dopunske nastave
4.1.3. Na posebnim, za to
predviđenim evidencionim listama
voditi evidenciju o prisustvu
učenika časovima dopunske
nastave
4.1.4. Kontinuirano obavještavati
odjeljenske starješine i roditelje o
prisustvu učenika časovima
dopunske nastave
4.1.5. Ispitati efekte prisustva
časovima dopunske nastave
4.1.6. Nakon analize ispitivanja
napraviti plan za unapređenje
dopunske nastave i realizovati isti
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Uprava škole,
nastavnici
Septembar 2014.
Kontinuirano
Predmetni
nastavnici
Septembar 2014.
Stručni aktivi,
predmetni
nastavnici,
Pedagoški aktiv
Kontinuirano
Izvori evaluacije
 Sprovedeno inicijalno
testiranje učenika
 Napravljeni planovi
dopunske nastave iz svih
predmeta
 Evidencija o dopunskoj
nastavi
 Analiza efekata
dopunske nastave (SA)
Stručni aktivi,
predmetni
nastavnici,
Pedagoški aktiv
Stručni aktivi,
predmetni
nastavnici,
Pedagoški aktiv
Kontinuirano
Kontinuirano
 Plan za unapređene
dopunske nastave (SA)
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
4.2. Istražiti razloge zbog čega
nastavnici, učenici i roditelji imaju
različita mišljenja o procjenjivanju
vannastavnih aktivnosti u Školi
4.3. Poboljšati informisanost učenika o
njihovima pravima i obavezama
4.4. Istražiti razloge nezadovoljstva
učenika brigom Škole o zaštiti učenika od
nuđenja ili upotrebe droge, alkohola i
drugih opojnih sredstava
Aktivnosti
4.2.1. Sprovesti istraživanje kojim
de se istražiti razlozi i ispitati
mišljenja učenika o OIS i na
osnovu rezultata ažurirati i
modernizovati planove za OIS za
narednu godinu
4.2.2. Voditi evidenciju o
sprovođenju OIS i prisustvu
učenika
4.2.3. Redovno obavještavati
odjeljenske starješine i roditelje o
prisustvu učenika časovima OIS
4.3.1. Informisati učenike o
aktivnostima koje se sprovode u
školi kroz različite vidove
komunikacije (oglasna tabla, web
sajt škole, Učenički parlament,
školski list, radio emisija...)
4.3.2. Uključivati vedi broj učenika
u aktivnosti koje se sprovode u
školi
4.4.1. Anketirati roditelje i
učenike o dovoljnoj informisanosti
o aktivnostima koje škola sprovodi
na zaštiti učenika od nuđenja ili
upotrebe droge, alkohola i drugih
opojnih sredstava
4.4.2. Na osnovu rezultata i
predloga aktivnosti dobijenih
( 40 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Izvještaj o
sprovedenom istraživanju
Pedagogica
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici,
odjeljenske
starješine
nastavnici,
odjeljenske
starješine,
pedagogica
Pedagogica,
nastavnici,
učenici, roditelji
(na roditeljskim
sastancima)
April 2014.
 Evidencioni listovi OIS
Kontinuirano
 Evidencioni listovi OIS
Kontinuirano
 Informacije istadi na
Oglasnoj tabli, Sajtu,
Školskom listu, Radio
emisiji
Kontinuirano
maj/jun 2014.
kontinuirano
 Sprovedeno
anketiranje
 Osmišljene mjere za
informisanje roditelja i
učenika
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
( 41 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
istraživanjem osmisliti mjere i
realizovati ih
4.5. Uskladiti dnevni red na sjednicama 4.5.1. Ažurnije voditi evidenciju sa
sa planiranima aktivnostima u Godišnjem sjednica Učeničkog parlamenta i
usklađivati dnevni red sa Godišnjim
planu rada Parlamenta
planom rada, a eventualne izmjene
evidentirati kroz napomene
Učenički
parlament,
pedagogica
Kontinuirano
 Usklađen godišnji plan i
realizacija plana
učeničkog parlamenta
5. Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i školskom zajednicom
Preporuka
Aktivnosti
5.1. Različitim oblicima komunikacije i
štampanim materijalima poboljšati
informisanost roditelja o radu Savjeta i
cjelokupnim aktivnostima Škole
5.1.1. Na redovnim roditeljskim
sastancima roditeljima prenijeti
informaciju o zaključcima sa
Savjeta roditelja i ostalim
aktivnostima u školi. Upudivati ih
na sajt škole.
5.1.2. Prilikom dolaska roditelja u
školu radi informacija, upudivati ih
da se informišu o zaključcima
Savjeta roditelja na oglasnoj tabli i
sajtu škole
5.1.3. O odlukama Savjeta
roditelja i drugih organa škole, koji
se tiču samo određene grupe
učenika (ekskurzija...) roditelje
upoznati putem štampanog
materijala. Eventualno tražiti i
povratnu informaciju.
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Zapisnici sa roditeljskih
sastanaka
Odjeljenske
starješine
Odjeljenske
starješine
Kontinuirano
tokom šk. godine
Kontinuirano
tokom šk. godine
 Oglasna tabla
 Sajt škole
 Dopisi roditeljima
Direktorica,
pomoćnik
direktora,
odjeljenske
starješine
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
5.2. Proširiti vidove saradnje sa
lokalnom zajednicom i uključiti vedi broj
učenika u realizaciju projekta. Potrebno je
detaljnije planirati i evidentirati oblike
saradnje sa lokalnom zajednicom
5.2.1. Školski Tim za saradnju sa
lokalnom zajednicom u saradnji sa
predstavnicima lokalne uprave i
drugih subjekata lokalne zajednice
treba da utvrde sve mogudnosti i
oblike saradnje
5.3. Više uključiti roditelje u podršku
rada škole i voditi sadržajniju evidenciju o
tom radu
5.2.2. Na osnovu prethodne
aktivnosti za svaki prepoznat oblik
saradnje odrediti nosioce koji de
napraviti plan o realizaciji saradnje
5.2.3. Nosioci aktivnosti de voditi
evidenciju o realizaciji i podnositi
izvještaje Nastavničkom vijedu
najmanje dva puta godišnje i
redovno na sajtu škole
5.3.1. Škola ima tim za saradnju sa
roditeljima kao i plan saradnje koji
obuhvata oblike i načine saradnje.
Potrebno je da tim napravi
projekte za svaki prepoznat oblik
saradnje.
Projektom moraju biti definisani
ciljevi, aktivnosti, nosioci
aktivnosti, učesnici, potrebna
sredstva, spoljna pomod, vrijeme
realizacije i mjerljivi pokazatelji
ostvarenja.
Evidenciju i prezentaciju vršiti kao
kod prethodne 5.2.3. aktivnosti
( 42 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Tim za saradnju
sa lokalnom
zajednicom
Do 01.05.2014.
godine
Tim za saradnju
sa lokalnom
zajednicom
Do početka
školske 2014/15
godine
Nosioci
aktivnosti za
pojedine oblike
saradnje
Izvori evaluacije
 Zapisnici o aktivnostima
Tima za saradnju sa
lokalnom zajednicom
 Planovi aktivnosti
 Evidencija o realizaciji
plana Tima
Kontinuirano
 Zapisnici o aktivnostima
Tima za saradnju sa
roditeljima
 Urađeni projekti
Tim za saradnju
sa roditeljima
Do 01.12.2014.
godine
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 43 / 101 )
6. Nastava i učenje
6.1.1.
Obavezni nastavni predmeti
6.1.1.1. Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Preporuka
Aktivnosti
6.1.1 Nakon svakog časa davati
napomene i kratke zaključke o realizaciji
planiranog
6.1.1.1 U pripremama za časove
predvidjeti rubriku „osvrt na
realizaciju“ u koju de se unositi
kratak zaključak o realizaciji
planiranog
6.1.2 U testovima kombinovati pitanja
otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog
tipa i izdiferencirati osnovni, srednji i
napredni nivo dostignuda
6.1.2.1 Za svaki nastavni program
napraviti vedi broj pitanja
otvorenog, poluotvorenog i
zatvorenog tipa, a zatim od njih
praviti kombinaciju (test) u
zavisnosti od očekivanih ishoda i
mogučnosti učenika.
Test mora imati bodovnu skalu
koja se predočava učenicima
6.1.3.1 Na početku školske godine
napraviti plan dopunske nastave za
sve predmetne programe. Planirati
realizacije oblika dopunske nastave
kao pomod učenicima koji teže
savladavaju gradivo
6.1.3 Nakon inicijalne provjere znanja
planirati i organizovati dopunsku nastavu
i voditi sistematsku evidenciju o njenoj
realizaciji
Nosioci
aktivnosti
Predmetni
nastavnici
Vrijeme
realziacije
Kontinuirano
tokom šk. godine
Izvori evaluacije
 Pisana priprema za
nastavu
 Testovi i bodovne liste
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnik, Aktiv
Crnogorskog –
srpskog,
bosanskog,
hrvatskog jezika
Kontinuirano
Početkom
2014/15 šk.
godine
 Plan dopunske nastave
 Listovi evidencije
dopunske nastave
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
6.1.3.2 Formirati evidencione
listove dopunske nastave za sve
predmetne programe koji de
sadržati podatke o odjeljenju, cilju
časa, prisutnosti učenika.
6.1.4 Planirati dodatnu nastavu u kojoj
de ciljevi iz predmetnog programa biti
usmjereni na napredni nivo postignuda
6.1.4.1 Početkom školske godine
napraviti plan dodatne nastave
prema preporuci
( 44 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
i književnosti
Predmetni
nastavnici
Početkom
2014/15 šk.
godine
 Napravljen plan
dodatne nastave
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 45 / 101 )
6.1.1.2. Engleski jezik
Preporuka
Aktivnosti
6.2.1 Inovirati godišnji plan rada Aktiva
dodavanjem novih sadržaja koji su od
značaja za uspješniji rad Aktiva, a u cilju
poboljšanja postignuda učenika
6.2.1.1 Godišnjim planom rada
predvidjeti: Analizu uspjeha
učenika, analizu razloga lošeg
uspjeha, mjere za unapređenje
uspjeha, rezultati preduzetih
mjera,... i druge aktivnosti koje de
rezultirati boljim postignudima
učenika.
Prilikom planiranja koristiti
iskustva iz prethodnih godina i
unapređivati ih
6.2.2.1 Na početku školske godine
napraviti plan dopunske nastave za
sve predmetne programe. Planirati
realizacije oblika dopunske nastave
kao pomod učenicima koji teže
savladavaju gradivo
6.2.2.2 Formirati evidencione
listove dopunske nastave za sve
predmetne programe koji de
sadržati podatke o odjeljenju, cilju
časa, prisutnosti učenika.
6.2.2 Nakon inicijalne provjere znanja
planirati i organizovati dopunsku nastavu
i voditi sistematsku evidenciju o njenoj
realizaciji
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Urađen godišnji plan
rada
Aktiv stranih
jezika
Početkom
2014/15 šk.
godine
 Urađen plan dopunske
nastave
 Evidencioni listovi
dopunske nastave
Predmetni
nastavnik, Aktiv
stranih jezika i
književnosti
Početkom
2014/15 šk.
godine
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
6.2.3 Planirati dodatnu nastavu u kojoj
de ciljevi iz predmetnog programa biti
usmjereni na napredni nivo postignuda
Aktivnosti
6.2.3.1 Početkom školske godine
napraviti plan dodatne nastave
prema preporuci
( 46 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Predmetni
nastavnici
Početkom
2014/15 šk.
godine
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Urađen plan dodatne
nastave
6.1.1.3. Fizika
Preporuka
Aktivnosti
6.3.1 Organizovati nastavu tako da bude
više usmjerena na realizaciju ciljeva i
ishoda obrazovanja i da bude naglasak na
učeniku i procesu učenja na času
6.3.1.1 Pripremom za čas planirati
aktivnosti učeinka tako da ih
motiviše za rad i učenje i na
ostvarivanje ciljeva časa i ishoda
obrazovanja
6.3.1.2 Pripremati, redovno
zadavati i pregledati domade
zadatke
6.3.2.1 Godišnje planove rada
uraditi po obrascu koji je
predviđen i prihvaden kao dio
pedagoška dokumentacija Škole
6.3.2 Korigovati godišnje planove u
skladu sa primjedbama datim u
obrazloženju
6.3.2.2 Operativne planove rada
uraditi po mjesecima ili temama na
predviđenom obrascu. Uraditi
jasnu podjelu po sedmicama.
6.3.2.3 Operativne ciljeve iz
otvorenog dijela programa jasno
naglasiti u planovima rada
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
tokom godine
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
tokom godine
Predmetni
nastavnik
Predmetni
nastavnik
Predmetni
nastavnik
Od početka
2014/15 šk.
godine
Od početka
2014/15 šk.
godine,
kontinuirano
Od početka
2014/15 šk.
godine
Izvori evaluacije
 Urađene pisane
pripreme za čas
 Sveske za domadi
zadatak
 Urađeni godišnji
planovi rada
 Urađeni operativni
planovi rada
 Godišnji plan rada
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
6.3.2.4 Nakon svakog mjeseca ili
teme predvidjeti i evidentirati
osvrt na realizaciju.
6.3.3 Pri izradi pisanih priprema
nastavnik treba da, polazedi od cilja časa,
planira aktivnosti učenja (učenika) koje
obezbjeđuju ostvarivanje predviđenog
cilja
Potrebna je veda podrška i uključivanje
pedagoga, kao i rukovodstva Škole
(prilikom hospitacije) kako bi se
unaprijedio kvalitet planiranja i
pripremanja za nastavu
6.3.3.1 Pripreme za čas raditi
prema obrascima koje je usvojila
škola, a podrazumjeva planirane
oblike, metode nastave i učenja,
primjenu nastavnih sredstava,
ciljeve časa, a naročito aktivnosti
učenika i osvrt na realizaciju
6.3.3.2 Pripreme za nekoliko
časova uraditi uz pomod pedagoga
škole
6.3.4 Demonstracioni ogledi treba da
budu suštinski dio nastave u koji učenici
treba da budu uključeni
6.3.3.3 Planirati hospitaciju
pedagoškog aktiva časovima fizike
nakon čega de se analizirati čas i
utvrditi predlozi za unapređenje
planiranja
6.3.4.1 U skladu sa opremom koju
škola raspolaže napraviti liste
mogudih demonstracionih ogleda
za svaku nastavnu temu.
Pripremama za čas planirati i
pripremiti odgovarajudi
demonstracioni ogled i uz učešde
učenika izvesti (realizovati)
( 47 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Operativni plan rada
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
 Pisane pripreme za
časove
Predmetni
nastavnik
Pedagog,
predmetni
nastavnik
Pedagoški aktiv
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
tokom godine
Do 01.03.2014.
godine
Sredinom marta
2014.
Od IV
tromjesečja
2013/14, naročito
od početka
2014/15 šk.
Godine
 Urađene pripreme za
čas
 Plan hospitacije
časovima
 Realizacija hospitacije i
zapažanja sa časova
 Liste demonstracinoh
ogleda
 Pisane pripreme za čas
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
6.3.5 Učenički prostor urediti i opremiti
didaktičkim materijalom koji nastavnik
izrađuje sam ili u saradnji sa učenicima i
koji odgovara zahtjevima nastavnog
procesa usmjerenog na učenika
6.3.5.1 U saradnji sa učenicima
izraditi šeme, tablice, grafikone,
dijagrame, modele i sličan
didaktički materijal i izlagati ga u
učeničkom prostoru (učionici) u
skladu sa temom koja se obrađuje
6.3.6.1 U rad aktiva prirodnih
nauka mora da se u što vedoj mjeri
uključe članovi Pedagoškog aktiva
škole, jer Aktiv čine po jedan
profesor fizike, hemije i biologije.
Predvidjeti aktivnosti koje su
planirane nakon preporuke 1.1
6.3.6 Stručni aktiv treba da se detaljnije
bavi analizom obrazovno – vaspitnog
rada, razmatranjem stručnih pitanja,
stručnim usavršavanjem, poboljšanjem
kvaliteta nastave i učenja,
međupredmetnom korelacijom i
usaglašavanjem kriterijuma ocjenjivanja
sa standardima znanja
6.3.7 Uraditi plan rada dopunske
nastave u skladu sa specificnostima ovog
oblika nastave, iste realizovati odmah
nakon inicijalne provjere znanja i voditi
evidenciju o njenoj realizaciji
6.3.8 Planirati dodatnu nastavu u kojoj
de ciljevi iz predmetnog programa biti
usmjereni na napredni nivo postignuda
6.3.7.1 Na početku školske godine
napraviti plan dopunske nastave za
sve predmetne programe. Planirati
realizacije oblika dopunske nastave
kao pomod učenicima koji teže
savladavaju gradivo
6.3.7.2 Formirati evidencione
listove dopunske nastave za sve
predmetne programe koji de
sadržati podatke o odjeljenju, cilju
časa, prisutnosti učenika.
6.3.8.1 Početkom školske godine
napraviti plan dodatne nastave
prema preporuci
( 48 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Predmetni
nastavnik
Vrijeme
realziacije
Od početka
2014/15 šk.
Godine
Izvori evaluacije
 Urađene šeme, tablice,
modeli
 Godišnji planovi SA
Presjednik
aktiva,
predmetni
nastavnik,
pedagog
Od početka
2014/15 šk.
godine,
kontinuirano
Predmetni
nastavnik, Aktiv
prirodne grupe
predmeta
Početkom
2014/15 šk.
godine
Predmetni
nastavnik
Početkom
2014/15 šk.
godine
Predmetni
nastavnik
Početkom
2014/15 šk.
godine
 Urađen plan dopunske
nastave
 Evidencioni listovi
dopunske nastave
 Urađen plan dodatne
nastave
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 49 / 101 )
6.1.1.4. Francuski jezik
Preporuka
6.4.1 Godišnjim planom rada Aktiva
uvrstiti sadržaje koji de se odnositi na
stručno usavršavanje, razmatranje
stručnih pitanja i tema kroz diskusiju i
rasprave, na anlizu oglednih i uglednih
časova, kao i detaljnijom i
sveobuhvatnijom analizom obrazovno '
vaspitnog procesa u cilju poboljšanja
učeničkih postignuda
Aktivnosti
6.4.1.1 Planom stručnog aktiva
predvidjeti izvještaje kolega sa
seminara i analize tih izvještaja.
Uočiti inovacije u nastavi, njihovu
prednost i način primjene
6.4.1.2 Planirati ogledne/ugledne
časove i analizirati ih
6.4.1.3 Godišnjim planom rada
predvidjeti: Analizu uspjeha
učenika, analizu razloga lošeg
uspjeha, mjere za unapređenje
uspjeha, rezultati preduzetih
mjera,... i druge aktivnosti koje de
rezultirati boljim postignudima
učenika.
Prilikom planiranja koristiti
iskustva iz prethodnih godina i
unapređivati ih
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Zapisnici SA
 Plan oglednih časova
 Urađena analiza
uspjeha i mjere za
poboljšanje
Aktiv stranih
jezika
Predmetni
nastavnik
Početkom
2014/15 šk.
Godine
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 50 / 101 )
6.1.1.5. Geografija
Preporuka
Aktivnosti
6.5.1
- Proces nastave usmjeriti na učenike,
ponudom različitih oblika rada i
interaktivnih metoda učenja
- Planirati i organizovati aktivnosti učenika
u skladu sa operativnim ciljevima, i
stvarati nastavne situacije u kojima de svi
učenici biti, što je mogude više, aktivni
6.5.2
- Uskladiti plan rada za srednju stručnu
školu u skladu sa aktuelnim nastavnim
planom i programom
- Godišnje planove rada kao i operativne
planove rada potrebno je korigovati i
doraditi u skladu sa preporukama
nadzornika
6.5.1.1 U nastavi koristiti i grupne i
pojedinačne oblike rada sa
interaktivnim metodama učenja. U
skladu sa operativnim ciljevima
detaljno planirati i organizovati
aktivnosti učenika
6.5.3 Raditi pripreme koje de se bazirati
na aktivnostima učenika
6.5.3.1 Pripreme za čas raditi
prema obrascu koji je usvojila
Škola gdje dominiraju aktivnosti
učenika i nastavnika. Nakon svakog
časa napraviti osvrt na realizaciju
planiranog
6.5.2.1 Plan rada za srednju
stručnu školu uskladiti sa
nastavnim planom i programom
6.5.2.2 U godišnjim i operativnim
planovima rada nakon svake teme
unositi osvrt na realizaciju sa svim
dopunama, uočenim nedostacima,
korekcijama i poboljšanom
korelacijom sa srodnim sadržajima
navesti konkretno ( predmet i
sadržaj)
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Pisane pripreme za čas
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
 Planovi rada
Predmetni
nastavnik
Tokom februara
2014. godine
 Godišnji operativni
planovi rada
Predmetni
nastavnik
Predmetni
nastavnici
Početkom
2014/15 šk.
godine,
kontinuirano
Početkom
2014/15 šk.
godine
 Pisane pripreme za
nastavu
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
6.5.4
- Koristiti više didaktičkog materijala i
učenike upudivati na dodatnu literaturu i
internet
- Primjenjivati računar i multimedijalne
tehnologije u nastavi
6.5.4.1 Radi boljeg razumjevanja
sadržaja, vede motivacije učenika,
dinamičnosti nastave, a u cilju
sticanja novih i operativnih znanja
koristiti svu dostupnu opremu:
računar, projektor, internet i
dodatnu literaturu
6.5.5.1 Stručni aktiv treba da
nakon analize uspjeha učenika
analiziraju i uzroke takovog
(ne)uspjeha i predlože mjere za
poboljšanje. Neophodne je
razmatrati efekte ovih mjera.
6.5.5.2 Stručni aktiv de planirati
ogledne/ugledne časove (cilj,
vrijeme, nosilac aktivnosti) i nakon
toga izvršiti analizu
6.5.5.3 Stručni aktiv de utvrditi
kriterijume za ocjenjivanje za sve
nastavne programe
6.5.6.1 Predmetni nastavnici de
nakon inicijalnih provjera znanja, a
naročito nakon prvih ocjena
napraviti plan dopunske nastave,
na nivou aktiva utvrditi oblike te
nastave i realizovati je sa
učenicima koji teže savladavaju
gradivo. Evidenciju voditi u
evidencionim listovima za
dopunsku nastavu
6.5.5 Stručni aktivi treba da se detaljnije
bave analizom obrazovno – vaspitnog
rada, razmatranjem stručnih pitanja,
stručnim usavršavanjem, poboljšanjem
nastave i učenja, međupredmetnom
korelacijom i usaglašavanjem kriterijuma
ocjenjivanja
6.5.6 Odjeljenska vijeda da identifikuju
učenike koji postižu slabije rezultate, a
predmetni nastavnici urade programe
rada za dopunsku nastavu i vode
evidenciju o tome
( 51 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Pisane pripreme za čas
Predmetni
nastavnik
kontinuirano
Stručni aktiv
Nakon trećeg
klasifikacionog
perioda 2013/14
Aktiv društvene
grupe predmeta
Početkom
2014/15 šk.
godine
Aktiv društvene
grupe predmeta
Početkom
2014/15 šk.
Godine
Predmetni
nastavnik
Aktiv društvene
grupe predmeta
Početkom
2014/15 šk.
godine
 Urađena analiza
uspjeha učenika i
planirane mjere
poboljšanja
 Zapisnici SA
 Utvrđeni kriterijumi
ocjenjivanja
 Uraden plan i program
dopunske nastave
 Evidencioni listovi
dopunske nastave
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 52 / 101 )
Matematika
Preporuka
Aktivnosti
6.6.1 U organizovanju časa treba
kombinovati različite oblike i metode rada
uz primjenu nastavnih sredstava i
didaktičkog materijala, a individualne
razlike u saznajnom potencijalu učenika i
motivaciji prevazilaziti individualizacijom i
diferencijacijom u nastavnom procesu
6.6.1.1 U pripremama za čas
planirati češde grupni i individualni
oblik rada. Gdje je god mogude
povezati sa primjerima iz prakse i
demonstrirati to. Planirati i koristiti
didaktički materijal. Učenike koji
teže usvajaju znanja i napredne
učenike motivisati za rad
pripremom posebnih zadataka na
času i za domadi zadatak
6.6.2 Godišnje planove rada za gimnaziju i 6.6.2.1 Godišnje planove na nivou
stručnu školu uraditi prema istoj
Aktiva uraditi prema istoj
metodologiji, planirati ciljeve značajne za metodologiji i usvojiti ih na sjednici
lokalnu zajednicu, a neraspoređene
Aktiva
časove rasporediti na teme/oblasti.
6.6.2.2 U saradnji sa Timom za
Međupredmetnu korelaciju
saradnju sa lokalnom zajednicom
konkretizovati, planirati osvrt na
planirati teme značajne za lokalnu
realizaciju (nakon realizovane teme ili na
zajednicu. Časove koji nijesu
kraju mjeseca) i redovno ga evidentirati.
obuhvadeni ovim planom
rasporediti po temama za
obavezno gradivo
6.6.2.3 U rubrici korelacija navesti
predmet i konkretno temu sa
kojom je u korelaciji
6.6.2.4 Osvrt na realizaciju plana u
operativnim planovima evidentirati
nakon svake teme, a u pripremama za
čas nakon svakog časa
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Pisane pripreme za
nastavu
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
Predmetni
nastavnici, Aktiv
matematike
Početkom
2014/15 šk.
godine
Predmetni
nastavnici, Aktiv
matematike
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici
 Godišnji planovi rada
Stručne škole i Gimnazije
Tokom trećeg
klasifikacionog
perioda 2013/14
šk. godine
 Planirane teme
otvorenog dijela programa
 Raspoređeni svi časovi
predviđeni predmetnim
programom
Kontinuirano
 Planovi rada i pripreme
za nastavu
Kontinuirano
 Planovi rada i pripreme
za nastavu
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
6.6.3 Pisanom pripremom za svaki čas
treba planirati i korelaciju
(međupredmetnu i unutar predmeta),
povratnu informaciju (evaluaciju
realizovanog cilja i obrazovno – vaspitni
ishod časa)
6.6.4 Treba tražiti od učenika da imaju
zbirke ili udžbenike na času i napraviti
plan primjene računara i multimedijalne
tehnike za realizaciju programa po
razredima. U saradnji sa učenicima treba
izraditi i didaktički materijal potreban za
realizaciju planiranih ciljeva
Aktivnosti
6.6.3.1 Pisane pripreme za čas
moraju da sadrže sve elemente
predviđene obrascem za pripremu,
a mogu se prilagođavati (po formi)
potrebama predmeta i konkretnog
časa.
Pisanom pripremom je obavezno
planirati avaluaciju realizacije cilja
časa kroz završni dio časa.
Planirati i evaluirati
6.6.4.1 Insistirati na tome da
učenici moraju imati preporučeni
udžbenik ili zbirku zadataka na
času
6.6.4.2 Izvjestan broj časova
realizovati uz primjenu računara.
Te časove planirati, po
mogudnosti, kao ogledne da bi se
uočila svrha takve realizacije.
Nakon časa izvršiti analizu časa i
evaluaciju
6.6.4.3 Didaktički materijal u vidu
grafikona, tablica, modela
geometrijskih tijela,... raditi u
saradnji sa učenicima i isticati ih u
svim učionicama u kojima se drži
nastava matematike
( 53 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Urađene pisane
pripreme za čas
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
 Hospitacija časova
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
 Plan primjene računara
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici, Aktiv
matematike
Tokom nastavne
godine
 Urađeni grafikoni,
tabele, modeli
Tokom godine
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
6.6.5 Primjenjivati krade provjere znanja
nakon svake podteme i redovno zadavati i
analizirati domade zadatke. Sveske za
domadi kao i rad na času redovno
pregledati uz instruktivni i informativni
komentar
6.6.6 U saradnji sa učenicima uređivati
učionice, periodično, u kojima izvode
nastavu matematike, panoima sa
aktuelnim izučavanim matematičkim
sadržajem i drugim didaktičkim
materijalom
6.6.7 Plan oglednih/uglednih časova
konkretizovati (cilj, vrijeme i nosilac
realizacije) uraditi kvantitativno –
kvalitativnu analizu postignuda učenika na
školskim pisanim zadacima (u dnevniku
rada i bodovnu listu), utvrditi uzroke
slabih postignuda, predložiti mjere za
njihovo poboljšanje, a zatim dati osvrt na
efekat preduzetih mjera
Aktivnosti
( 54 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
6.6.5.1 Evaluaciju usvojenog znanja
i obrazovnih ishoda praktikovati
nakon svake podteme i obavezno
nakon svake teme
Predmetni
nastavnici
Provjere vršiti kratkim pisanim
provjerama znanja a u zavisnosti
od kvaliteta pokazanog znanja
planirati dalje aktivnosti
6.6.5.2 Sveske za rad na času, a
naročito za domade zadatke
Predmetni
pregledati redovno i uz potreban
nastavnici
komentar vrednovati prilikom
formiranja ocjene
6.6.6.1 Didaktički materijal u vidu
grafikona, tablica, modela
Predmetni
geometrijskih tijela,... raditi u
nastavnici, Aktiv
saradnji sa učenicima i isticati ih u
matematike
svim učionicama u kojima se drži
nastava matematike
6.6.7.1 Godišnjim planom aktiva
predvidjeti raspored
oglednih/uglednih časova sa
definisanim ciljevima, nosiocima
Predmetni
aktivnosti i terminima
nastavnici, Aktiv
Nakon svakog oglednog/uglednog
matematike
časa na nivou Aktiva izvršiti analizu
i izvesti zaključke
Vrijeme
realziacije
Kontinuirano
Izvori evaluacije
 Planovi rada
 Urađene provjere
znanja
 Plan aktivnosti
 Pregledane domade i
školske sveske
Kontinuirano
 Urađeni grafikoni,
tabele, modeli
Tokom godine
Na početku
školske godine
 Urađen plan
oglednih/uglednih časova
 Analiza
oglednih/uglednih časova
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
6.6.8 Planove rada dopunske nastave
uraditi ciljno, po razredima, u skladu sa
minimalnim zahtjevima kataloga znanja
za standardni nivo predmetnog
programa, a njegovom realizacijom početi
od početka školske godine nakon
dijagnostičkog testa znanja
6.6.9 Uraditi planove dodatne nastave za
sve razrede u skladu sa predmetnim
programom – višeg nivoa i naprednim
zahtjevima Ispitnog kataloga,
prezentovati ga učenicima na početku
školske godine, organizovati njegovu
realizaciju, i evidentirati rad dodatne
nastave. Organizovati školska takmičenja
učenika iz matematike u svim razredima u
cilju animiranja učenika za rad dodatne
nastave
6.6.7.2 Izvršiti analizu postignuda
učenika (pisanih zadataka i opšte
ocjene) i ustanoviti da li su
prethodne mjere za unapređenje
postignuda dale očekivani efekat,
planirati mjere za naredni period i
utvrditi plan za njihovu realizaciju
6.6.8.1 Na početku školske godine
sprovesti inicijalne testove u svim
razredima (odjeljenjima), napraviti
plan dopunske nastave tako što če
se planirati ciljevi po minimalnim
zahtjevima kataloga znanja i
oblicima dopunske nastave
6.6.9.1 Napraviti plan dodatne
nastave prema preporuci i
organizovati realizaciju. Evidenciju
voditi u evidencionim listovima
dodatne nastave
6.6.9.2 Organizovati i omasoviti
školska takmičenja iz matematike
u svim razredima sa ciljem da se
stvori takmičarska atmosfera i želja
za proširenjem znanja, odnosno
potreba za dodatnom nastavom
( 55 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Aktiv
matematike
Vrijeme
realziacije
 Analiza postignuda
učenika
 Mjere za poboljšanje
Kontinuirano
 Uraženi planovi
dopunske nastave
Aktiv
matematike,
predmetni
nastavnici
Početkom
školske godine
Aktiv
matematike,
predmetni
nastavnici
Od početka
2014/15 šk.
godine,
kontinuirano
Aktiv
matematike,
predmetni
nastavnici
Izvori evaluacije
Od početka
2014/15 šk.
godine,
kontinuirano
 Urađen plan dodatne
nastave
 Realizovana školska
takmičenja iz matematike
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 56 / 101 )
7. Postignuda znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima
Preporuka
Aktivnosti
7.1. Na kraju klasifikacionih perioda
analizirati slaba obrazovna postignuda iz
pojedinih predmeta i preduzeti mjere i
aktivnosti za poboljšanje
7.1.1. Na kraju klasifikacionih
perioda utvrditi postignuda
učenika i uporediti ih sa
postignudima iz prethodnog
perioda i prethodne godine.
Dati ocjenu postignuda i utvrditi da
li su prethodno preduzete mjere za
unapređenje kvaliteta dale
očekivane efekte.
Planirati mjere i aktivnosti za
poboljšanje za naredni period
Nosioci
aktivnosti
Nastavničko
vijeće
Vrijeme
realziacije
Od trećeg
klasifikacionog
perioda,
kontinuirano
Izvori evaluacije
 Urađena analiza
postignuda po
klasifikacionim periodima
 Utvrđene mjere
poboljšanja postignuda
učenika
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 57 / 101 )
Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada stručnog obrazovanja i praktične nastave
1. Opšte preporuke
Preporuka
1.1. U skladu sa Opštim zakonom o
obrazovanju i vaspitanju, kao i Statutom
škole, formirati dva Nastavnička vijedastručne škole i gimnazije
1.2. Na sjednicama Nastavničkog vijeda
stručne škole više pažnje posvetiti analizi
uspjeha i vladanja učenika, kao i mjerama
za njihovo poboljšanje
Aktivnosti
Nosioci
aktivnosti
1.1.1. Postupiti po preporuci
Direktorica
1.2.1. Naročito na kraju
klasifikacionog perioda analizirati
uspjeh i vladanje učenika. Dati
ocjenu uspjeha i mjera koje su
primjenjivane u cilju njegovog
unapređenja. Pratiti promjenu
uspjeha tokom godine i donositi
adekvatne mjere za unapređenje
1.3. Unaprijediti vođenje zapisnika 1.3.1. Zapisnici roditeljskih
(roditeljski sastanci, odjeljenska vijeda), a sastanaka, a naročito odjeljenskog
kod zapisnika stručnih aktiva raditi na vijeda moraju odražavati tok
ujednačavanju kvaliteta
sastanka sa jasno definisanim
zaključcima i planom realizacije
1.3.2. Operativni planovi rada
moraju biti predmet rada SA kako
bi se kroz planiranje nastavnih
metoda, oblika rada i nastavnih
sredstava došlo do ujednačavanja
kvaliteta rada na nivou Stručnih
aktiva
NV Stručne
škole
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Godišnji plan rada škole
Početak 2014/15.  Zapisnici NV
Školske godine
 Zapisnici NV Stručne
škole
Od početka
2014/15.školske
godine,
kontinuirano
Odjeljenske
starješine
Kontinuirano
 Zapisnici roditeljskih
sastanaka i odjeljenskog
vijeda
 Zapisnici SA
 Operativni planovi rada
Stručni aktivi
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
1.4. Stručni organi škole treba više 1.4.1. Stručni aktivi, odjeljenska
vremena da posvete analizu uspjeha, kao vijeda i Nastavničko vijede trebaju
i mjerama za poboljšanje istog
kontinuirano da prate obrazovna
postignuda na svom nivou. Dati
ocjenu u odnosu na prethodni
period. Utvrditi mjere za
unapređenje kvaliteta I pratiti
učinak tih mjera
1.5. Ujednačavanje
kriterijuma 1.5.1. Svi SA treba da nasamom
ocjenjivanja mora biti u planu rada svih početku školske godine utvrde
aktiva (nije prisutan kod elektro aktiva)
kriterijume ocjenjivanja za svaki
nastavni predmet I svaki nivo
postignuda što bi doprinijelo
ujednačavanju kriterijuma
vrednovanja
1.6. Analizirati
efekte
dopunske 1.6.1. Analizirati uspjeh nakon
nastave iz predmeta iz kojih ima veliki dopunske nastave i utvrditi
broj negativnih ocjena
postignute efekte
1.6.2. U slučaju slabog efekta
napraviti plan i primijeniti druge
oblike dopunske nastave
( 58 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
SA
Odjeljenska
vijeća
NV
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Zapisnici SA,
odjeljenskih vijeda i NV
Kontinuirano
 Zapisnici SA
SA
SA
Predmetni
nastavnici
Odjeljenska
vijeća
SA
Predmetni
nastavnici
Odjeljenska
vijeća
Početak školske
2014/15.godine
 Analiza uspjeha
Kontinuirano
 Analiza uspjeha
Kontinuirano
 Zapisnici SA i
odjeljenskih vijeda
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
1.7. Kod ocjenjivanja učenika, više 1.7.1. Ocjenjivanje mora biti
uvažavati argumentovane primjedbe kontinuirano i javno uz
učenika i redovno ih informisati o obrazloženje. Nastavnik je dužan
njihovim postignudima i napredovanju
da uvažava argumentovane
primjedbe učenika i dodatno
provjeri nivo njegovih postignuda
1.8. Unaprijediti
rad
odjeljenskih 1.8.1. Časove odjeljenskih
starješina kroz rad odjeljenskih zajednica zajednica sa dnevnim redomna temu odsustvovanje sa nastave i neopravdano izostajanje sa
nediscipline na časovima
nastave i (ne)disciplina na
časovima držati češde, a najmanje
jednom mjesečno
1.8.2. Na odjeljenskoj zajednici
inicirati i utvrditi dogovor o načinu
ponašanja u školi sa ciljem
BUDUDE NAJBOLJE ODJELJENJE U
ŠKOLI. Pored obaveze poštovanja
Kudnog reda škole, dogovor mora
da obuhvati načine rešavanja
konflikata, pravdanja izostanaka,
zloupotrebe društvenih mreža I
slično
( 59 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Razgovori sa učenicima
Predmetni
nastavnici
 Ankete
Kontinuirano
 Dnevnici rada (ČOZ)
Odjeljenske
starješine
 Razgovor
Kontinuirano
 Taksativni dogovor
potpisom svih članova
odjeljenske zajednice
Odjeljenske
starješine
Početak školske
godine (tokom I
klasifikacionog
perioda)
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
1.8.3. Na roditeljskim sastancima
upoznati roditelje sa dogovorom I
predočiti im šta od njih očekujemo
Odjeljenske
starješine
Početak školske
godine (tokom I
klasifikacionog
perioda)
1.8.4. Na nivou škole (NV)
ustanoviti nagradu za odjeljenje sa
najboljim vladanjem. Utvrditi
kriterijume za ocjenu vladanja
odjeljenja
1.9. Odjeljenska vijeda treba da 1.9.1. Napraviti detaljan plan rada
usklade svoj rad sa Statutom i da planiraju Odjeljenskih vijeda kao dio GPRŠ,
program rada sa nadarenim učenicima
koji de obuhvatiti sve aktivnosti
predviđene Statutom škole
1.9.2. Napraviti uopšten plan rada
sa nadarenim učenicima koji de
Odjeljenska vijeda konkretizovati
kroz program rada sa nadarenim
učenicima iz svog odjeljenja
1.10. Unaprijediti komunikaciju
relaciji nastavnik-učenik
( 60 / 101 )
na 1.10.1. Nastaviti sa aktivnostima o
uzrocima konflikata, načinu
izbjegavanja i rešavanja konflikata I
sveukupnog unapređenja
komunikacije na relaciji nastavnikučenik
Izvori evaluacije
 Zapisnici sa roditeljskih
sastanaka
 Zapisnik NV
NV
Direktorica
Tokom I
klasifikacionog
perioda
 GPRŠ
Direktorica
Pomoćnik
direktora
Pedagog
Odjeljenska
vijeća
SA
Septembar 2014.
 Zapisnici odjeljenskih
vijeda i SA
I klasifikacioni
period
 Prezentacija
Pedagog
 Razgovor
Kontinuirano
 Ankete
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
1.11. U dnevnike rada upisti standard 1.11.1. Postupiti po preporuci
zanimanja
1.12. Unaprijediti mehanizme za vede i 1.12.1. Analizirati realizaciju
češde učestvovanje učenika stručne škole programa slobodnih aktivnosti sa
u slobodnim aktivnostima
ciljem utvrđivanja razloga
nevelikog učešda učenika u ovim
aktivnostima
1.12.2. Napraviti plan unapređenja
rada slobodnih aktivnosti I načina
evaluacije tih aktivnosti
1.13. Kod godišnjeg planiranja rada 1.13.1. U GPRŠ i ostaloj školskoj
škole ne miješati gimnazijsku sa evidenciji i administraciji koristiti
terminologijom stručnog obrazovanja
terminologiju stručnog
obrazovanja gdje je tema stručno
obrazovanje
1.14. Pokušati
utvrditi
kvalitet 1.14.1. Pored obrasca PP01/3, koji
obavljanja
profesionalne
prakse govori o ocjeni profesionalne
(anketiranje učenika o poslodavaca, prakse učenika, ustanoviti obrasce
intervjui…)
za poslodavce i učenike koji de dati
odgovore na kvalitet programa i
( 61 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Dnevnici rada
Odjeljenske
starješine
Početak školske
2014/15.godine
 Rezultati analize
Direktorica
Pomoćnik
direktora
Pedagog
NV
Pedagoški aktiv
Tokom I
polugodišta
 Zapisnik NV
 Plan unapređenja
Tokom I
polugodišta
 GPRŠ
NV
Direktorica
Kontinuirano
Pomoćnik
direktora
SA
Tokom III
klasifikacionog
perioda
 Školska evidencija i
administracija
 Obrazac za ocjenjivanje
kvaliteta
 Zapisnici SA
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
načina realizacije profesionalne
prakse
( 62 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 63 / 101 )
2. NASTAVA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA I PRAKTIČNE NASTAVE
2.1.Elektrotehnička grupa predmeta
Preporuka
Aktivnosti
2.1. Uraditi plan podrške učenicima koji
imaju poteškode u učenju
2.1.1. Napraviti plan dopunske
nastave za svaki nastavni predmet.
Planom obuhvatiti oblike
dopunske nastave i načine
realizacije
2.2.1. Osmisliti mogude načine
vršnjačke pomodi uz konsultovanje
pedagoške prakse. Pokušati sa
formiranjem grupa koje de
funkcionisati u školi za vrijeme
nastave i kudi
2.3.1. Vrednovati sve smislene
aktivnosti učenika na času pa i one
u pokušaju. Ohrabrivati ih
pohvalom i stimulativnom
ocjenom
2.4.1. Uvesti praksu da vođenje
bilježaka u svesku bude uslov za
čas i bitan element ocjene. Nadi
načina da se redovno pregleda
sveska. Sveska mora da bude
važan podsjetnik, uputa i izvor
znanja
2.2. Razviti programe vršnjačke pomodi I
edukovati učenike
2.3. Podsticati učenike da se više
uključuju u tok časa, da budu aktivniji i
sigurniji u sebe
2.4. Obratiti više pažnje na sveske
učenika
Nosioci
aktivnosti
Predmetni
nastavnici
SA
Odjeljenska
vijeća
Pedagoški aktiv
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Planovi dopunske
nastave
Septembar 2014.
 Razgovori
 Bilješke
Kontinuirano
 Razgovor
 Ankete
Kontinuirano
 Sveske učenika
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
2.5. Potruditi se da ocjenjivanje bude
aktiivnost koja treba da obuhvati čitav
raspon učeničkih postignuda
2.6. Intenzivirati rad Stručnog aktiva
2.7. Na sastancima SA analizirati efekte
dopunske nastave
2.8. Nastaviti stručno usavršavanje
nastavnika
2.9. Inicirati proces samoevaluacije sa
ciljem poboljšanja kvaliteta nastave
Aktivnosti
2.5.1. Prilikom utvrđivanja
kriterijuma za ocjenjivanje iz
pojedinačnih nastavnih predmeta,
pored kvaliteta i nivoa znanja,
obuhvatiti sve opšte i aktivnosti
specifične za predmet i način
njihovog uticaja na ocjenu
2.6.1. Planom SA obuhvatiti sve
aktivnosti predviđene Statutom
škole. Truditi se da se plan SA u
najvedoj mjeri realizuje. Voditi
zapisnik o svim aktivnostima SA
2.7.1. Kontinuirano, a najmanje
nakon klasifikacionih perioda,
analizirati efekte dopunske
nastave. Dati ocjenu i planirati
nove mjere za unapređenje
kvaliteta postignuča učenika
2.8.1. U skladu sa planom PRNŠ za
naredni period nastavide se
stručno usavršavanje nastavnika
2.9.1. U skladu sa GPRŠ vršide se
samoevaluacija kvaliteta rada
škole po svim ključnim oblastima
( 64 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
SA
Predmetni
nastavnici
Početak školske
2014/15.godine
Kontinuirano
SA
Početak školske
2014/15.godine
Kontinuirano
Izvori evaluacije
 Zapisnici SA
 Razgovor
 Ankete
 Zapisnici SA
 Zapisnici SA
SA
Pedagoški aktiv
Odjeljenska
vijeća
Pedagog
SA
Direktorica
NV
Kontinuirano
Tokom školske
godine
Tokom školske
godine
 Izvještaj PRNŠ
 Zapisnici SA
 Izvještaj o ibnternom
utvrđivanju kvaliteta rada
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
2.10. Obezbijediti obuku u cilju
unapređivanja ocjenjivanja
2.10.1. U skladu sa aktivnostima uz
preporuku 2.9. jedna od tema
treba da bude ocjenjivanje i
procjenjivanje
2.11. Uvažavanje mišljenja pojedinih
kolega i zajedničko dogovaranje o
aktivnostima
2.11.1. SA nastavnika mora da
funkcioniše kao tima u kome de svi
članovi imati svoje mjesto i ulogu
uz puno međusobno uvažavanje
( 65 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Izvještaj PRNŠ
Pedagog
Predmetni
nastavnici
Tokom školske
godine
 Razgovor, anketa
SA
Kontinuirano
2.2. Elektrotehnička grupa predmeta – praktična nastava
Preporuka
2.2.1. Ohrabriti učenike da pomažu jedni
drugima pri rješavanju zadataka
2.2.2. Uz pomod Uprave škole omoguditi
učenicima da posjete firme koje se bave
elektronikonm i automehatronikom
2.2.3. Raditi na opremanju svih kabineta
za praktičnu nastavu, po mogudnosti
povedati broj računara i drugu potrebnu
opremu
2.2.4. Obratiti više pažnje na sveske
učenika
Aktivnosti
2.2.1.1. Sprovesti aktivnosti date
uz preporuku 2.2.
2.2.2.1. Planirati posjete
Termoelektrani Pljevlja, Pivari
Nikšid, Pošti i sličnim preduzedima
2.2.3.1. Nakon analize SA o
potrebama opreme za naredni
period, napraviti plan i dinamiku
nabavke opreme
2.2.4.1. Sprovesti aktivnosti kao uz
preporuku 2.4.
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Razgovor, anketa
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
SA
NV
Tokom školske
godine
 Izvedene posjete
 Nabavljena oprema
SA
Direktorica
Početak školske
godine
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
 Sveske učenika
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
2.2.5. Unaprijediti rad SA
2.2.6. Nastaviti stručno usavršavanje
nastavnika
2.2.7. Inicirati proces samoevaluacije sa
ciljem poboljšanja kvaliteta nastave
2.2.8. Intenzivirati saradnju sa
nastavnicima početnicima- motivisati ih
da shvate specifičnosti nastavničkog
poziva
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 66 / 101 )
Aktivnosti
Nosioci
aktivnosti
2.2.5.1. Sprovesti aktivnosti kao uz
preporuku 2.6.
SA
2.2.6.1. Sprovesti aktivnosti kao uz
preporuku 2.8.
2.2.7.1. Sprovesti aktivnosti kao uz
preporuku 2.9.
Trenutno u školi nemamo
nastavnika početnika, nastavnik
koji je bio u vrijeme trajanja
nadzora bio je na zamjeni
Vrijeme
realziacije
Pedagog
SA
Direktorica
NV
Početak školske
godine
Kontinuirano
Tokom školske
godine
Tokom školske
godine
/
/
Izvori evaluacije
 Zapisnici SA
 Izvještaj PRNŠ
 Izvještaj o
samoevaluaciji
/
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 67 / 101 )
2.3. Ekonomska grupa predmeta
Preporuka
2.3.1.Neophodno se namede potreba
pristupiti izradi udžbenika za sve srednje
mješovite i stručne škole u CG (ved se
koriste CSO, Podgorica “Osnovi
ekonomije” i “Preduzetništvo”, što daje
prepoznatljive rezultate), ili u saradnji sa
sličnim institucijama iz okruženja izvršiti
odabir iste, bilo elektronski ili klasično.
Time bi postigli edukacionu
ravnopravnost u svakonm smislu učenika
i profesora, omogudili im racionalnuje
korišdenje vremena nastave i olakšali
pedagozima u pretragama za literaturom
2.3.2.Kako se radi o edukaciji iz čisto
stručnih ekonomskih predmeta, gdje se
pojašnjavaju neke pojave, pokazatelji,
procesi, radnje i slično, u pojašnjenjima
pedagoga kroz praktične primjere, skoro
posve izostaje ukazivanje na neke
negativne posljedice ili deformacije koje
su prisutne, koje su ved znane, a često
puta su bile i neminovne
Aktivnosti
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
 Zapisnici SA
2.3.1.1.Inicirati, kod CSO, izradu
udžbenika iz ekonomske grupe
predmeta. Do tada koristiti
literaturu preporučenu uz
obrazovni program
SA
2.3.2.1.Nastavnici iz stručnih
predmeta treba da povezuju
teoriju sa praksom i navode
praktične primjere i ekonomske
pojave sa pozitivnim i negativnim
efektima
Izvori evaluacije
Početak školske
godine
 Razgovor, anketa
Predmetni
nastavnici
SA
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
Aktivnosti
2.3.3.Imajudi u vidu činjenicu da je
bududnost edukacije u neminovnosti
korišdenja informatičkih tehnologija s
pravom se namede potreba sve vedeg
korišdenja računarske opreme, posebno
u praktičnom dijelu primjene znanja i
vještina, što je djelimično dostupno
2.3.3.1.Pored kabineta 84 i 89 koji
su opremljeni računarskom
opremom, još jedan kabinet – 55
opremide se računarom i
projektorom. Inicirati nabavku
programa iz oblasti knjigovodstva i
računovodstva
2.3.4.Iako je značajno prisutan naglašen
nivo učešda i ostvarenih zavidnih
rezultata na tim promotivnim
aktivnostima (sajmovi, regionalna
takmičenja i sl.) namede se potreba
sagledati opravdanost uvođenja
obavezne bar dvonedeljne prakse, bez
obzira na upražnjavanje vježbi u toku
same nastave
2.3.4.1.Razmotriti mogudnost i
inicirati neki od oblika praktične
nastave kod poslodavca
( 68 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Oprema i programi
Direktorica
SA
Tokom školske
godine
 Zapisnici SA
SA
U toku prvog
polugodišta
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 69 / 101 )
2.4. Mašinska grupa predmeta
Preporuka
Aktivnosti
2.4.1.Unaprijediti organizaciju i realizaciju
nastave kroz ivođenje novih metoda i
oblika rada i motivisanje učenika
2.4.1.1.SA nastavnika u saradni sa
timom za PRNŠ inicirade seminar u
skladu sa temom “Aktivne metode
i oblici rada u nastavi stručnih
predmeta”
2.4.2.Unaprijediti godišnje i operativno
planiranje
2.4.2.1.Operativne planove rada
raditi na nivou SA. Posebnu pažnju
obratiti na rubriku zapažanja
(napomena) koja predstavlja
proctor za osvrt na realizaciju.
Ozbiljnim pristupom osvrtu na
realizaciju de se kontinuirano
unapređivati kvalitet nastave
2.4.3.1.Primjeniti aktivnosti iz
prethodne preporuke, naročito
kod planiranja nastavnih
sredstava. Nastavu usmjeriti na
aktivnosti učenika
2.4.4.1.SA mora planirati svoj rad
tako da bude usmjeren na
unapređenje obrazovno vaspitnog
rada. Prije svega mora raditi na
unapređivanju uslova rada i
kvaliteta realizacije nastave. Nivo
postignuda učenika mora biti mjera
kvaliteta nastave i učenja
2.4.3.Planirati korišdenje opreme, uređaja
i alata i realizovati nastavu I obuku sa
punom upotrebom raspoloživih resursa
2.4.4.Unaprijediti planiranje i rad aktiva u
cilju unapređivanja uslova i realizacije
nastave i postignuda učenika
Nosioci
aktivnosti
SA
Pedagog
Nastavnici
Vrijeme
realziacije
Kontinuirano
tokom šk. godine
Izvori evaluacije
 Održan seminar
 Pripreme za čas
 Hospitacije
 Planovi rada
Predmetni
nastavnici
SA
Pedagog
Predmetni
nastavnici
SA
Na početku
školske godine
kontinuirano
 Planovi rada
 Hospitacije
Kontinuirano
 Zapisnici SA
 Planovi rada
SA
Tokom školske
godine,
kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
2.2.4.5.Planirati I realizovati školska
takmičenja iz oblasti mašinske grupe
predmeta
2.4.6.Planirati, realizovati i voditi
evidenciju o dodatnoj i dopunskoj nastavi
Aktivnosti
2.2.4.5.1.Godišnjim planom rada
SA i GPRŠ planirati školska
takmičenja iz oblasti mašinske
grupe predmeta. Takmičenje
osmisliti i realizovati tako da bude
stimulativno i podsticajno za
unapređenje postignuda učenika iz
ove oblasti
2.4.6.1.Na početku školske godine
napraviti plan dopunske nastave iz
svih nastavnih predmeta. Planirati
više oblika dopunske nastave
2.4.6.2.Dodatnu nastavu planirati
u sklopu priprema za takmičenje i
ostalih ponuđenih programa
slobodnih aktivnosti, ali I tako što
de ciljevi iz programa biti
usmjereni na napredni nivo.
Osmisliti dnevnike rada za
evidenciju dopunske i dodatne
nastave
( 70 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
SA
Predmetni
nastavnici
Direktorica
Vrijeme
realziacije
Početak školske
godine
Tokom III
klasifikacionog
perioda
SA
Predmetni
nastavnici
Početak školske
godine
Kontinuirano
SA
Predmetni
nastavnici
Pedagoški aktiv
Početak školske
godine
Kontinuirano
Izvori evaluacije
 Planovi SA
 GPRŠ
 Školska takmičenja
 Evidencija dopunske I
dodatne nastave
 Planovi rada
 Anketa
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 71 / 101 )
2.5. Pravna grupa predmeta
Preporuka
Aktivnosti
2.5.1.Korišdenje drugih oblika rada i
nastavnih metoda kao podsticaj za
ostvarivanje boljih obrazovno-vaspitnih
ciljeva, zainteresovanost učenika i njihove
misaone aktivnosti
2.5.1.1.Planirati i koristiti pri
realizaciji nastave različite oblike
rada i nastavne metode u skladu sa
ciljevima časa kako bi se učenici
zainteresovali za postizanje boljih i
kvalitetnijih znanja
2.5.2.1.Pri izvođenju nastave,
naročito novog gradiva, pisati
naslov i osnovne teze na tablu.
Upudivati učenike da vode bilješke.
Insistirati da sveske budu uredne i
pregledne jer su nezaobilazni izvor
učenja
2.5.3.1.Nastavu usmjeravati na
aktivno učenje učenika. Podsticati i
vrednovati svaku smislenu i
svrsishodnu aktivnost učenika.
Voditi računa da se učenik pravilno
izražava i koristi stručnu
terminologiju
2.5.2.Valjana upotreba školskog pribora
(tzv. “hvatanje bilješki”)
2.5.3.Podsticati kritičko mišljenje kod
učenika i razvijati pravilno usmeno
izražavanje
Nosioci
aktivnosti
Predmetni
nastavnici
Vrijeme
realziacije
Kontinuirano
Izvori evaluacije
 Pisana priprema
 Hospitacija
 Anaketa, razgovori
 Hospitacije
 Sveske učenika
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
 Hospitacije
 Anketa
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Preporuka
2.5.4.Vođenje evidencije o aktivnosti
đaka tokom nastave na svakom času
2.5.5.Izbjegavanje odgovora “uglas” i
uključivanje što je mogude više učenika u
aktivnosti tokom nastave
2.5.6.Otpočinjanje aktivnosti na stručnom
usavršavanju i profesionalnom razvoju (za
početak, izrada planova za PRNŠ)
2.5.7.Bududi rad SA treba da obuhvati
razmatranje mjera na unapređenju
kvaliteta nastave (prijedlozi za
unapređenje kvaliteta nastave, evidencija
slobodnih ativnosti, vršenja oglednih
časova I dr.)
Aktivnosti
2.5.4.1.Uz aktivnosti iz prethodne
preporuke obavezno vrednovati i
prokomentarisati znanje i
aktivnosti učenika na času i to
zabilježiti.
2.5.5.1.Tokom časa na postavljeno
pitanje treba da odgovori prozvani
učenik čime se u potpunosti
vrednuje njegovo postignude i
aktivnost, a i njeguje pravilno
usmeno izražavanje.
Na postavljeno pitanje dodi do
odgovora uz učešde više učenika
čime se aktivira vedina učenika
odjeljenja
2.5.6.1.U sklopu planova za PRNŠ i
LPPR nastavnika planirati
usavršavanje nastavnika pravne
grupe predmeta
2.5.7.1.SA planovima treba da
obuhvati analizu uspjeha učenika,
kvalitet nastave i mjera za
unapređenje kvaliteta. Na
narednoj sjednici analizirati efekte
mrimjenjenih mjera u prethodnom
period i donijeti nove mjere,
napraviti plan oglednih časova
( 72 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Predmetni
nastavnici
Vrijeme
realziacije
Kontinurano
Izvori evaluacije
 Hospitacija
 Bilješke nastavnika
 Razgovor
 Hospitacije
 Razgovor, anketa
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
 Planovi PRNŠ-a i LPPR-a
Pedagog
Predmetni
nastavnici
Kontinuirano
 Zapisnici SA
SA
Tokom školske
godine
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 73 / 101 )
2.6. Poslovni engleski jezik
Preporuka
Aktivnosti
2.6.1.U svakoj mogudoj prilici nastojati da
se koristi terminologija specifična a
upotrebu jezika u poslovnom svijetu. Čak I
kada je cilj uvježbavanje nekih
gramatičkih kategorija (što ne bi trebalo
biti primarni cilje izučavanja ovog
predmeta, jer za te potrebe učenici
izučavaju Prvi strani jezik u sva četiri
razreda sa po dva časa sedmično),
poželjno je koristiti vježbanje i situacije
koje sadrže vokabular poslovnog
engleskog jezika. Na internet je mogude
nadi obilje takvih materijala
2.6.2.Stvoriti uslove za neometano
izvođenje nastave u smislu discipline.
Insistirati na tome das vi učenici imaju
udžbenike/kopije, kao i da pišu u svojim
sveskama aktivnosti sa časa. Na časovima
učenici treba da koriste dominantno
engleski jezik, a maternji samo u
slučajevima nemogudnosti razumijevanja
riječi ili provjere razumijevanja kada se
traži prevod sa jednog jezika na drugi
2.6.1.1.Koristiti poslovnu
terminologiju na časovima kkao bi
učenici što bolje usvojili novu
terminologiju uz upotrebu različitih
oblika i metoda rada i različitih
nastavnih materijala i sredstava
2.6.2.1. Pri izvođenju nastave,
naročito novog gradiva, pisati
naslov i osnovne teze na tablu.
Upudivati učenike da vode bilješke.
Insistirati da sveske budu uredne i
pregledne jer su nezaobilazni izvor
učenja
Nosioci
aktivnosti
Vrijeme
realziacije
Izvori evaluacije
 Priprema za čas
 Hospitacija
 Razgovor
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
 Priprema za čas
 Hospitacija
 Razgovor
Predmetni
nastavnik
Kontinuirano
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Preporuka
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Aktivnosti
2.6.3.Prilokom godišnjeg planiranja
gradiva više koristiti autonomiju
nastavnika i, u okviru predloženih tema,
slobodnije planirati aktivnosti učenika
2.6.3.1.Prilikom godišnjeg
planiranja potrebno je koristiti
iskustva iz prethodnih godina I
slobodnije planirati aktivnosti
učenika
2.6.4.Ukoliko to prostorne mogudnosti
2.6.4.1.Planirati da se nastava
dozvoljavaju, opredjeliti posebnu učionicu Poslovnog engleskog jezika izvodi u
za Poslovni/stručni engleski, i tu učionicu učionicama za strane jezike
opremiti neophodnim sadržajima
2.6.5.Planirati i realizovati dodatnu
nastavu
2.6.5.1.Početkom školske godine
napraviti plan dodatne nastave
prema preporuci
( 74 / 101 )
Nosioci
aktivnosti
Predmetni
nastavnici
Vrijeme
realziacije
Kontinuirano
Izvori evaluacije
 Priprema za čas
 Hospitacija
 Razgovor
 Raspored časova
SA
Pedagoški aktiv
Predmetni
nastavnici
SA
Septembar 2014.
Kontinuirano
Početak školske
2014/15.godine
 Urađen plan dodatne
nastave
 Evidencija realizacije
dodatne nastave
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan i program rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 75 / 101 )
3.OBLICI, SADRŽAJ I RASPORED IZVRŠAVANJA ZADATAKA
3.1. Plan rada Školskog odbora
Sadržaj rada
- Razmatranje izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku
2013/14 godinu
- Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2014/15.
- Razmatranje plana vannastavnih aktivnosti
- Razmatranje programa slobodnih aktivnosti i slobodnih izbornih sadržaja
- Razmatranje izvještaja o raelizaciji maturske ekskurzije
- Usvajanje izmjena i dopuna Statuta
- Donošenje odluke o iznajmljivanju školskih resursa
- Razmatranje uspjeha učenika
- Razmatanje saradnje sa socijalnim partnerima i lokalnom sredinom
- Razmatranje aktuelnih problema Škole
- Usvajanje plana prihoda i rashoda za narednu kalendarsku godinu
- Konstituisanje novog Školskog odbora
- Upoznavanje sa procesom realizacije praktične nastave
- Razmatranja programa razvoja Škola
- Izvještaj o realizaciji saradnje sa roditeljima i Plan saradnje za školsku
2014/15. Godinu
- Plan upisa za školsku
2015.- 2016.
- Usvajanje finansijskog izvještaja za fiskalnu 2015. godinu
- Razmatranje izvještaja o saradnji sa socijalnim partnerima i lokalnom
zajednicom
- Razmatra uspjeh učenika
- Rzmatranje izvještaja o uspjehu učenika završnih razreda
- Razmatranje realizacije vannastavnih aktivnosti
- Realizacija eksterne mature
Dinamika
Septembar –
oktobar 2014.
Novembar
decembar 2014.
Godine
Februar Mart
2015. godine
Maj 2015.
godine
3.2. PROGRAM RADA DIREKTORICE ŠKOLE
Direktoričin rad je permanentan i kontinuiran te ga je zbog toga teško planirati po mjesecima kao obavezu
koja treba da se izvršava u roku, jer u svom radu mora da ima uvijek aktivne, ako ne sve a ono bar vedinu,
poslova iz programa rada. Neki poslovi kao važniji u datom trenutku treba da su i prioriteniji te se zbog toga
i planiraju kao obaveze, što ne znači da izvršavanje drugih poslova treba da bude u zaostatku.
Septembar
Oktobar
Novembar
1. Analiza izvršenih priprema za početak školske godine i početka školske godine;
2. Analiza kvaliteta rasporeda časova i pradenje njegove primjene;
3. Završni poslovi na izradi Godišnjeg programa rada Srednje škole, godišnjih programa
rada Nastavničkog vijeda, direktorice, odjeljenjskih vijeda, stručnih aktiva ;
Izbor stalnih komisija Nastavničkog vijeda;
Organizovanje rada Učeničkog parlamenta Srednje škole;
Analiza upisa učenika ;
Organizovanje predavanja o ocjenjivanju i o sistematičnosti ocjenjivanja;
Izostajanje učenika;
Pripreme oko Dana škole;
1. Analiza 1. klasifikacionog perioda sa posebnim osvrtom na disciplinu u školi;
2. Organizovanje odjeljenjskih roditeljskih sastanaka
3. Kvalifikacioni ispiti za upis vanrednih učenika
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Decembar
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Avgust
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 76 / 101 )
1. Hospitovanje časova;
2. Pradenje i ažuriranje rada odjeljenjskih starješina na poslovima vođenja odjeljenjske
administracije;
3. Pradenje i analiza vannastavnih aktivnosti;
4. Sastanak sa predsjednicima stručnih aktiva i odjeljenjskim starješinama u vezi sa
utvrđivanjem politike zaključivanja ocjena na kraju 2. klasifikacionog perioda
5. Održavanje sjednica odjeljenskih vijeda i nastavničkog vijeda.
1. Analiza realizacije nastavnih planova i programa u toku 2. klasifikacionog perioda ;
2. Organizacija i sprovođenje vanrednih ispita i maturskog i stručnog ispita;
3. Imenovanje ispitnog odbora i ispitnih komisija za sprovođenje maturskih i stručnih
ispita
1. Analiza rada stručnih aktiva i Pedagoškog aktiva u 2. klasifikacionom periodu;
2. Prijedlog mjera Nastavničkog vijeda za unapređivanje nastave;
3. Saradnja Srednje škole sa društvenim okruženjem škole;
4. Izrada izvještaja o rezultatima vaspitno–obrazovnog rada u toku 2. klasifikacionog
perioda;
1. Analiza kvaliteta vođenja pedagoške dokumentacije;
2. Saradnja Srednje škole sa osnovnim školama iz kojih dolazi vedina učenika u 1.
razred i u vezi sa tim organizovanje pripreme učenika za upis u 1. razred;
1. Analiza uspjeha i discipline na kraju 3. klasifikacioniog perioda;
2. Realizacija nastavnih planova i programa nastavnika;
3. Disciplina učenika;
4. Analiza rada učeničkog parlamenta i vannastavnih aktivnosti;
5. Organizovanja odjeljenjskih roditeljskih sastanaka;
6. Pripremne radnje za maturske i stručne ispite;
1. Hospitovanje časova;
2. Kraj nastavne godine za učenike 4. razreda;
3. Proslava Maturske večeri za učenike 4. razreda;
1. Kraj nastavne godine za učenike 1.,2. i 3. razreda;
2. Sjednice Odjeljenjskih vijeda i Nastavničkog vijeda;
3. Organizacija maturskih, stručnih ispita, ispita za vanredne kandidate i formiranje
komisija.
4. Upis učenika u prvi razred
1. Određivanje razrednih starješinstava, raspodjela časova na predmetne
nastavnike, formiranje stručnih aktiva, kontrola pripremljenosti škole za početak
školske godine ( inventar, dnevnici, krede ...);
2. Organizovanje izrade rasporeda časova;
3. Analiza stanja očiglednih sredstava u kabinetima, laboratorijama, fiskulturnoj sali, ...
4. Pripreme za početak školske godine.
3.3. Plan rada pomodnika direktorice
Shodno Zakonu o obrazovanju, Statutu i godišnjem planu rada JU Srednja mješovita škola „Mladost” u Tivtu
a koje se odnose na poslove i zadatke pomodnika direktorice donosi se godišnji plan rada pomodnika
direktorice:
SEPTEMBAR
1.
2.
3.
4.
Pradenje realizacije nastave prema rasporedu časova (izmjene rasporeda),
Pradenje poštovanja kudnog reda škole,
Izrada operativnih planova za internu evaluaciju kvaliteta rada škole,
Sprovođenje procedure praktične nastave kod poslodavca,
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
5.
6.
7.
OKTOBAR
1.
2.
3.
4.
NOVEMBAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DECEMBAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 77 / 101 )
Aktivnosti na izradi Godišnjeg programa rada škole,
Pradenje realizacije nastavnog procesa,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
Aktivnosti na poboljšanju kvaliteta praktične nastave u školi i kod poslodavca,
Pradenje realizacije obaveznih izbornih sadržaja,
Analiza izostajanja sa nastave i disciplina učenika,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
Učestvovanje u izradi analize uspjeha i vladanja učenika na kraju prvog klasifikacionog
perioda,
Pradenje realizacije dopunske nastave,
Aktivnosti vezane za internu evaluaciju,
Pradenje nastavnog procesa,
Izrada rasporeda konsultativne nastave za vanredne učenike,
Aktivnosti vezane za maturski i stručni ispit,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
Hospitacija časova,
Aktivnosti vezane za Maturski i Stručni ispit prema procedurama,
Pradenje realizacije nastavnih planova i programa,
Učestvovanje u pripremi sjednica Odjeljenskih i Nastavničkog vijeda za kraj prvog
polugodišta,
Izrada rasporeda za ispite vanrednih učenika za januarski ispitni rok,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
JANUAR
1.
2.
3.
4.
Učestvovanje u izradi analize uspjeha i vladanja učenika na kraju prvog polugodišta,
Pregled vođenja dnevnika rada,
Organizacija vanrednih ispita,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
FEBRUAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Realizacija praktične nastave kod poslodavca,
Učestvovanje u planiranju upisa učenika u I razred za narednu školsku godinu,
Pradenje nastavnog procesa,
Aktivnosti vezane za internu evaluaciju,
Pomod u organizovanju školskog Maskenbala,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
MART
1.
2.
3.
4.
5.
APRIL
Organizovanje školskih sportskih aktivnosti,
Aktivnosti vezane za procedure Maturskog i Stručnog ispita,
Aktivnosti vezane za Matursku eskurziju,
Posjeta časovima,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
1.
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 78 / 101 )
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Učestvovanje u izradi analize uspjeha i vladanja učenika na kraju tredeg klasifikacionog
perioda,
Aktivnosti vezane za obavezne izborne predmete,
Aktivnosti vezane za obavezne izborne sadržaje,
Aktivnosti vezane za profesionalnu praksu učenika,
Učestvovanje u izradi izvještaja interne evaluacije rada škole,
Učestvovanje u pripremi informativnog materijala za upis učenika u I razred,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
1.
2.
3.
4.
5.
Učestvovanje u izradi analize uspjeha i vladanja učenika na kraju nastavne godine,
Aktivnosti vezane za Maturski, Stručni i Završni ispit,
Aktivnosti vezane za proceduru profesionalne prakse,
Aktivnosti vezane za proceduru Maturske ekskurzije,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
1.
2.
3.
4.
5.
AVGUST
1.
2.
3.
4.
Učestvovanje u izradi analize uspjeha i vladanja učenika na kraju nastavne godine,
Aktivnosti vezane za Maturski, Stručni i Završni ispit,
Izrada rasporeda za junski ispitni rok za vanredne učenike,
Pradenje relizacije profesionalne prakse učenika,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
MAJ
JUN
Učestvovanje u izradi analize uspjeha i vladanja učenika na kraju školske godine,
Izrada rasporeda za avgustovski ispitni rok za popravne ispite i za vanredne učenike,
Učestvovnje u aktivnostima i pripremama za narednu školsku godinu,
Ostali poslovi po nalogu direktorice.
3.4. Plan rada Savjeta roditelja
SEPTEMBAR - OKTOBAR:
- Konstituisanje Savjeta roditelja
- Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole
- Upoznavanje Savjeta sa organizacijom rada Škole
- Stvaranje kvalitetnijih uslova za rad u nastavi
- Ekskurzija učenika
DECEMBAR:
- Saradnja porodice i skole (predlozi i sugestije)
- lnformacija o radu vannastavnih aktivnosti
FEBRUAR:
- Uspjeh u skoli na kraju I polugodista
- Predlozi za preduzimanje odgovarajucih mjera za poboljsanje uspjeha
- Saradnja skole i drustvene sredine (pomod roditelja u realizcieiji kulturne i javne djelatnosti skole)
APRIL:
- Jednodnevni izlet
- Akcija obezbjedenja sponzora najboljim učenicima
- Upoznavanje roditelja s projektima koji su rcalizovani u Školi
JUN:
- Uspjeh na kraju školske godine
- Predlozi i sugestije za poboljšanje uslova rada u skoli za narednu školsku godinu
3.5.Program rada Nastavničkog vijeda
Nastavničko vijede je stručni organ koji organizuje, razvija i rukovodi obrazovno-vaspitnim radom u
toku školske godine.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 79 / 101 )
Nastavničko vijede Škole čine: svi nastavnici, stručni saradnici, saradnici u nastavi, bibliotekar,
pedagog, pomodnik direktorice i direktorica Škole.
U radu Nastavničkog vijeda de biti stalno prisutno upozorenje nastavnika na saradnju u okviru
obrazovnog i vaspitnog dijela rada, u cilju jednobraznosti po pitanju ocjenjivanja, discipline učenika i
saradnje sa roditeljima.
Nastavničko vijede kao najviši stručni organ upravljanja, kontinuirano i sistematski prati kvalitet
realizacije nastave (teorijske i praktične), a formalno radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a
najmanje dva puta u klasifikacionom periodu.
Raspored sjednica Nastavničkog vijeda i plan rada
SEPTEMBAR:
 analiza upisa učenika, formiranje odjeljenja, podjela predmeta i
odjeljenjskog starješinstva, formiranje stručnih aktiva,
 usvajanje utvrđenog rasporeda časova,
 organizacija praktične nastave,
 nabavka udžbenika,
 formiranje odjeljenjskih zajednica,
 organizacija i izvođenje maturske ekskurzije,
 upoznavanje i razmatranje godišnjeg programa Škole,
 usvajanje plana razrednih starješina i razrednih zajednica i
 zaduživanje nastavnika sa kabinetima.
OKTOBAR:
 analiza snabdjevenosti udžbenicima i drugim priborom,
 analiza toka realizacije nastave (posebno praktične u preduzedima i
samostalnim radnjama),
 analiza uspjeha na kraju prvog tromjesečja i
 analiza planova rada nastavnika za prvo tromjesečje.
NOVEMBAR:
 analiza saradnje sa roditeljima i
 analiza rada odjeljenjskih zajednica i razrednih starješina.
DECEMBAR:
 analiza vođenja školske dokumentacije (razrednih knjiga, upisnica),
 analiza odnosa učenik – nastavnik (u nastavi i van nastave), posebno odnos
učenika i dežurnog profesora,
 analiza realizacije nastavnih planova i programa predviđenih za prvo
polugodište,
 analiza uspjeha učenika i
 analiza realizacije polugodišnjeg programa Škole.
JANUAR:
 analiza obavljenih diferencijalnih, dopunskih i razrednih ispita i
 dogovor i utvrđivanje poslova koje treba uraditi na početku drugog
polugodišta.
FEBRUAR:
 analiza posebno lošeg uspjeha učenika u toku prvog polugodišza, kao i
utvrđivanje mjera za njegovo poboljšanje u drugom polugodištu
 analiza rada stručnih aktiva.
MART:
 analiza toka praktične nastave i
 analiza uspjeha učenika na kraju tredeg tromjesečja.
APRIL:
 izvlačenje ispitnih tema za maturski, odnosno završni ispit i
 analiza ocjenjivanja učenika za prethodni period.
MAJ:
 analiza ocjenjivanja učenika, posebno učenika završnih razreda i
 pregled uspjeha završnih razreda.
JUNI:
 analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine,
 organizacija rada komisija za polaganje popravnih ispita učenika završnih
razreda,
 imenovanje Ispitnog odbora i ispitnih komisija za polaganje završnog,
odnosno maturskog ispita,
 analiza uspjeha učenika koji su polagali završni, odnosno maturski ispit,
 analiza uspjeha učenika koji su polagali vanredne ispite,
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;



Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 80 / 101 )
izvještaj direktora o pregledu školske dokumentacije (razredne knjige,
upisnice i zapisnici razrednih ispita),
zaključivanje nastavne godine i upoznavanje nastavnika sa vremenom
početka i kraja godišnjeg odmora i
izvještaj direktora o rezultatima raspisanog konkursa za prijem učenika u
prvi razred.
Nosioci aktivnosti su direktorica, pomodnik direktorice, pedagog, predsjednici aktiva, odjeljenjske starješine
i nastavnici.
3.6. Program rada Odjeljenjskog vijeda
Osnovna obaveza u radu odjeljenjskih vijeda je obrazovno-vaspitni rad sa učenicima pri čemu je
prevashodno potrebno razvijati pravilan odnos prema radu, to jest, razvijati kod učenika radne navike, koje
de se kasnije primjenjivati u životnoj djelatnosti i životu uopšte.
Neposredni zadaci u radu Odjeljenjskog vijeda jesu sljededi:
1. Razmatra obrazovno-vaspitni rad u odjeljenju;
2. Utvrđuje program rada sa nadarenim učenicima;
3. Odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti;
4. Utvrđuje zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta na predlog predmetnog nastavnika;
5. Usklađuje rad nastavnika i odjeljenja;
6. Organizuje saradnju sa roditeljima učenika;
7. Razmatra uspjeh učenika i preuzima odgovarajude mjere za poboljšanje uspjeha učenika;
8. Utvrđuje raspored pismenih zadataka;
9. Predlaže i izriče pohvale i nagrade prema učenicima, iz svoje nadležnosti;
10. Predlaže planove ekskurzija i izleta;
11. Utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta stručne škole koju izvode dva ili više nastavnika kada se
nastavnici ne mogu usaglasiti;
12. Utvrđuje ocjenu iz vladanja na predlog odjeljenjskog starješine i
13. Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Odjeljenjsko vijede radi u sjednicama, koje saziva i kojima rukovodi odjeljenjski starješina.
Sjednice odjeljenjskih vijeda se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u toku dva mjeseca.
Nosioci aktivnosti su direktorica, pomodnik direktorice, pedagog, predsjednici aktiva, odjeljenjske starješine
i nastavnici.
Godišnji plan rada Odjeljenskih vijeda:
SEPTEMBAR
1. Formiranje odjeljenja,
2. Raspored predmeta po nastavnicima,
3. Izrada godišnjeg plana rada Odjeljenskog vijeda,
4. Organizovanje roditeljskog sastanka,
5. Utvrđuje raspored pismenih zadataka.
OKTOBAR - NOVEMBAR
1. Izvještaj o uspjehu i vladanju na kraju I klasifikacionog perioda
2. Razmatra predloge za vaspitne mjere učenika
3. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika
4. Saradnja sa roditeljima
DECEMBAR
1. Izvještaj o uspjehu i vladanju na kraju I polugodišta,
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 81 / 101 )
2. Razmatra predloge za vaspitne mjere učenika,
3. Razmatra uspjeh učenika i preuzima odgovarajude mjere za poboljšanje uspjeha učenika.
FEBRUAR – MART
1. Izvještaj o uspjehu i vladanju na kraju III klasifikacionog perioda
2. Razmatra predloge za vaspitne mjere učenika
3. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika
4. Saradnja sa roditeljima
APRIL
1.
Predlog plana Maturske ekskurzije
2.
Predlog plana jednodnevnog izleta učenika
MAJ
1. Izvještaj o uspjehu i vladanju završnih razreda na kraju nastavne godine
2. Predlog pohvala i nagrada za učenike
3. Aktivnosti vezane za realizaciju Maturskog, Stručnog i Završnog ispita
4. Saradnja sa roditeljima
JUN
1. Izvještaj o uspjehu i vladanju učenika na kraju nastavne godine
2. Izricanje vaspitnih mjera učenicima
3. Predlog pohvala i nagrada za učenike
4. Aktivnosti vezane za realizaciju Maturskog, Stručnog i Završnog ispita
5. Saradnja sa roditeljima
3.7. Plan rada stručnih aktiva nastavnika
Rad stručnih aktiva se realizuje na sjednicama kojima rukovodi nastavnik, koga je odredilo Nastavničko
vijede, a na predlog direktorice Škole.
S obzirom na značaj stručnih aktiva njihov rad se odvija sistematski u toku školske godine, a drži se po
pravilu jednom mjesečno.
Neposredni zadaci stručnog aktiva nastavnika su sljededi:
1.
Razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima;
2.
Daje predloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada;
3.
Razmatra primjedbe roditelja;
4.
Radi na ujednačavanju kriterijuma ocjenjivanja;
5.
Predlaže nove oblike i sredstva nastavnog rada i
6.
Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i Godišnjim planom rada.
Godišnji plan rada po mjesecima
SEPTEMBAR
1. Formiranje aktiva
2. Usvajanje godišnjeg plana rada
3. Utvrđivanje potrebne opremljenosti kabineta nastavnim sredstvima
4. Analiza snabdjevenosti učenika sa udžbenicima i priborom
5. Predlog programa za obavezne izborne sadržaje i slobodne aktivnosti
OKTOBAR - NOVEMBAR
1. Ujednačavanje kriterijuma ocjenjivanja
2. Analiza uspjeha učenika na kraju I klasifikacionog perioda
3. Osvrt na realizaciju nastavnih planova i programa
4. Definisanje potrebnog minimuma znanja
5. Mjere za poboljšanje usjeha
6. Organizacija dopunske i dodatne nastave
DECEMBAR
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 82 / 101 )
1. Hospitacija u okviru aktiva
2. Korišdenje očiglednih nastavnih sredstava u nastavi
3. Razmjena iskustava sa seminara i obuka
JANUAR
1. Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju drugog klasifikacionog perioda
2. Osvrt na realizaciju nastavnih planova i programa
3. Predlozi za poboljšanje uspjeha učenka u drugom polugodištu
FEBRUAR – MART
1. Kriterijum ocjenjivanja
2. Predlog plana upisa za sljededu školsku godinu
3. Ogledni časovi u okviru aktiva
4. Aktivnosti usmjerene na pripremama za Maturski, Stručni i Završni ispit
APRIL
1. Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju tredeg klasifikacionog perioda
2. Pripreme za Maturski ispit
3. Pripreme za realizaciju profesionalne prakse
4. Mjere za poboljšanje uspjeha
MAJ
1. Analiza uspjeha i vladanja učenika završnih razreda na kraju IV klasifikacionog perioda
2. Procedure za realizaciju profesionalne prakse
3. Osvrt na hospitaciju u okviru aktiva
JUN
1. Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju nastavne godine
2. Predlog nabavke nastavnih sredstava za sljededu školsku godinu
AVGUST
1. Analiza uspjeha i vladanja učenika nakon popravnih ispita u avgustovskom roku
2. Analiza rada aktiva u školskoj godini
3. Predlog rasporeda nastavnih predmeta, časova i normi po nastavnicima za školsku 2014/2015.
3.7. Plan rada odjeljenjskog starješine
Osnovna aktivnost odjeljenjskog starješine je obrazovno-vaspitni rad u odjeljenju, zbog čega mora
pratiti i registrovati probleme u nastavi svih predmetnih nastavnika. Ovo se odnosi prije svega na metode
prenošenja znanja na učenike i ocjenjivanje učenika.
U neposrednim razgovorima i razmjeni mišljenja sa predmetnim nastavnicima, odjeljenjski starješina
treba da uvijek insistira na usaglašavanju načina prenošenja znanja na učenike, a posebno na usaglašavanje
kontinuiteta i kriterijuma ocjenjivanja.
Odjeljenjski starješina treba obavezno hospitovati na časovima svojih kolega, jer to je prava prilika
kako bi se nakon toga najneposrednije raspravljalo o času, učenicima i nastavi koju realizuje predmetni
nastavnik.
Saradnja sa roditeljima je jedan od osnovnih uslova za kvalitetni obrazovni rad razrednog starješine.
Osim redovnih roditeljskih sastanaka svaki razredni starješina je dužan, po utvrđenom rasporedu, da vrši
prijem roditelja u trajanju od dva časa sedmično. U ovom dijelu posla veoma je važno poznavati
materijalnu, socijalnu i zdravstvenu situaciju svakog učenika, jer sve ovo neposredno utiče na vladanje, ličnu
higijenu, način odijevanja, urednost i način ophođenja.
Odjeljenjski starješina treba da prati rad odjeljenjske zajednice i pruži joj svestranu pomod. U ovome
treba težiti da učenici shvate obavezu rješavanja problema koje oni stvaraju, a isto tako da se slobodno
ponašaju u traženju svojih prava.
U upudivanju učenika na samostalno rukovođenje odjeljenjem treba kod njih razvijati smisao
poštovanja čovjeka, to jest pravilan odnos prema ostalim učenicima i prema nastavnicima.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 83 / 101 )
Disciplina je uslov za svaki rad zbog čega odjeljenjski starješina treba da posveti punu pažnju i na
njenom stvaranju treba raditi u konkretnim situacijama vezanim za pojedinca-učenika, ili odjeljenje kao
cjelinu.
Posebnu pažnju treba posvetiti redovnom pohađanju nastave, kao prvoj obavezi redovnog učenika.
Izgrađivanje pravilnog odnosa prema društvenoj i ličnoj svojini, prema školskoj imovini treba da bude tema
čestih razgovora sa učenicima, kako bi se kod učenika formirao osjedaj kulturnog ponašanja. Ophođenje
prema kolegama, nastavnicima i građanima treba stalno dorađivati kroz konkretne momente i ponašanje
učenika, tako da se formiraju ispravne navike. Uslov kvalitetnog rada odjeljenjskog starješine je ispitivanje i
utvrđivanje uzroka svih negativnih ponašanja učenika, a onda korišdenje svih efikasnih pedagoških metoda
u njihovom otklanjanju.
Osnovni cilj škole i nastave u njoj je formiranje i razvijanje znanja i pozitivnih navika učenika, zbog
čega to treba da bude osnovna tema svim razgovorima odjeljenjskog starješine i odjeljenja. Od prvog dana
treba učenika upudivati na obavezu rada, metode pravilnog rada, kao i na formiranje pozitivnih radnih
navika.
U ovome treba naglašavati racionalno korišdenje vremena i sistematičnost u radu, kao i sistematsko
ponavljanje stečenog znanja kako bi se ono trajno zadržalo.
U analizi uspjeha učenika rad odjeljenjskog starješine se odvija pojedinačno sa svakim učenikom, ili sa
odjeljenjem kao cjelinom.
Odjeljenjski starješina vodi administraciju odjeljenja, koja uvijek mora biti tačna i uredna. Ovo se prije
svega odnosi na ispravno vođenje odjeljenjske knjige, posebno sedmično pradenje i zaključivanje broja
održanih časova i broja izostanaka učenika.
Detaljno razrađen plan rada odjeljenjskog starješine nalazi se u odjeljenskoj knjizi.
SEPTEMBAR
1. Upoznavanje učenika sa kudnim redom škole, sa nastavnim predmetima, rasporedom
2. Izbor predsjednika odjeljenske zajednice
3. Nabavka udžbenika
4. Analiza početka nastavne godine
OKTOBAR
1. Ponašanje i disciplina učenika
2. Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj
3. Međusobna saradnja i druženje
NOVEMBAR
1. Analiza uspjeha nakon prvog tromesečja
2. Kako poboljšati uspjeh u učenju?
3. Problem droge u našem društvu
4. Dan dječijih prava – Dan škole
5. Odnos djece i roditelja
DECEMBAR
1. Aktuelni problemi u odjeljenju
2. Organizacija prikupljanja poklona za štidenike dječijeg doma ’Mladost’ – Bijela
3. Izostajanje sa nastave
4. Sumiranje rezultata rada odjeljenske zajednice pred kraj prvog polugodišta
FEBRUAR
1. Analiza uspjeha nakon prvog polugodišta
2. Odnos učenika i nastavnika
3. Disciplina i izostanci
4. Dogovor i pripreme za školski maskenbal
MART
1. Čime smo zadovoljni a šta bi promijenili kod sebe
2. Ponašanje i disciplina na časovima
3. Očuvanje životne sredine
APRIL
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
1. Analiza uspjeha nakon tredeg tromesečja
2. Nasilje, mentalno i fizičko
3. Da li smo zadovoljni sa onim što postižemo
MAJ
1. Aktuelni problemi u odjeljenju
2. Značaj sporta u životu svakog pojedinca
3. Drugarstvo u odjeljenju
JUN
1. Sumiranje rezultata rada odjeljenske zajednice tokom nastavne godine
( 84 / 101 )
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan i program rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 85 / 101 )
3.8. Plan rada pedagogice
Rad pedagogice obuhvata poslove koji se odnose na: planiranje i programiranje, pradenje, unapređivanje, osavremenjivanje i racionalizaciju vaspitnoobrazovnog rada u Školi, rad sa učenicima, saradnja sa nastavnicima i roditeljima, saradnju sa institucijama značajnim za vaspitno-obrazovni rad, profesinalni
razvoj nastavnika, etos škole, pedagoško-instruktivni i istraživački rad i ostale poslove.
VRIJEME REALIZACIJE
PODRUČJE RADA
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V VI
VIII
1.Izrada godišnjeg plana rada pedagoga i učešde u izradi godišnjeg plana i
programa rada škole
2. Učešde u planiranju nastavnog rada, vannastavnih aktivnosti, dopunske i
dodatne nastave i saradnje škole sa okruženjem
3.Izrada strukture odjeljenja u skladu sa pedagoškim i psihološkim normama
4.Učešde u izradi godišnjeg izvještaja o radu škole i izradi periodičnih analiza i
informacija o uspjehu I ponašanju učenika
5.Učešde u profesionalnom razvoju nastavnika
6.Rad na unapređenju kvaliteta odnosa između svih subjekata obrazovanja
(učenik, nastavnik, roditelj)
7.Pradenje realizacije vaspitno-obrazovnog rada( saradnja sa profesorima) i
hospitovanje časova sa ciljem uvida u realizaciju nastavnog plana I programa
8.Pružanje pomodi nastavnicima pri realizaciji nastavnih sadržaja u skladu sa
važedim kurikulumima, izboru savremenih metoda i oblika rada, korelacije,
pripreme za nastavu
9. Učešde u radu stručnih organa
10. Pružanje pedagoške pomodi pri izradi rasporeda časova, raspodjele
odjeljenskih starješinstava, organizovanju vannastavnog rada
11. Uvid u izradu mjesečnih i godišnjih planova rada profesora, davanje
sugestija i preporuka, pregled odjeljenskih knjiga tokom godine
12.Identifikacija učenika sa posebnim potrebama, rad sa darovitim učenicima
kroz razlicite aktivnosti, rad sa učenicima koji imaju smetnje u učenju, rad sa
učenicima koji imaju problem u ponašanju
13.Savjetodavno davanje podrške i pomodi učenicima u različitim segmentima
(pomod u učenju,planiranju radnog i slobodnog vremena, vaspitna pomod)
14.Pružanje pomodi i podrške u procesu usmjeravanja i profesionalnog
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 86 / 101 )
VRIJEME REALIZACIJE
PODRUČJE RADA
razvoja učenika
15. Doprinos stvaranju uslova za kvalitetno učeničko organizovanje i
učestvovanje u svim segmentima školskog života(odjeljenska zajednica,
Učenički parlament,,učešde učenika u organima škole i sl)
16.Učešde u realizaciji edukativnih programa u kojima škola nudi raznovrsne
razvojne, preventivne i dopunske programe i aktivnosti namijenjene
učenicima.(program prevencije narkomanije, prevencija alkoholizma, nasilje
nad djecom, problemi u učenju,program profesionalne orjentacije i sl.)
17.Prikupljanje podataka značajnih za pradenje razvoja i uspjeha učenika i
informisanje roditelja o problemima njihove djece i traženje optimalnih
rješenja
18.Savjetodavni rad sa roditeljima-upudivanje i pomod u rješavanju problema
djece, obavještavanje roditelja o negativnim posledicama mogudeg
izostajanja sa nastave te zajedničko pronalaženje rješenja
19.Stvaranje uslova za učešde roditelja u različitim segmentima školskog
života i vanškolskih aktivnosti i učešde u radu Savjeta roditelja kroz različite
forme
20.Istraživanje i analiza školske prakse i prezentacija rezultata
21.Učešde u radu Tima za kvalitet, učešde u analizi eksterne i interne
evaluacije sa ciljem da se eventualni nedostaci otklone
22.Realizacija istraživanja pokrenutih od strane institucija koje se bave
obrazovno- vaspitnim procesom
23.Saradnja sa: Zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalni rad, Upravom
policije, zdravstvenim ustanovama, Dječjim domom, Kancelarijom za
prevenciju narkomanije, Opštinom, nevladinim organizacijama, ostalim
subjektima značajnim za rad Škole
24.Saradnja sa osnovnim školama u cilju davanja relevantnih podataka za
djecu koja se upisuju u školu i adaptiranosti učenika na školsku sredinu
25.Saradnja sa visokoškolskim ustanovama/fakultetima u cilju dobijanja
relevantnih podataka o mogudnostima daljeg školovanja učenika završnih
razreda
26.Saradnja sa srednjim školama iz okruženja
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
VIII
*
*
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 87 / 101 )
VRIJEME REALIZACIJE
PODRUČJE RADA
27.Vođenje dokumentacije i evidencije o radu
28.Učestvovanje u pripremi i organizaciji sjednica stručnih organa (Aktiva,
Odjeljenskih vijeda, Nastavničkog vijeda)
29.Saradnja sa direktorom, pomodnikom direktora, sekretarom,
računovođom, bibliotekarom radi:
-unapređivanja timskog pristupa u svakodnevnom radu
-saradnje u organizaciji početka školske godine
- saradnje u organizaciji različitih događaja i aktivnosti
- obilježavanja važnih datuma
30. Permanentna priprema za sve oblike rada
31.Aktivnosti na unapređenju profesionalne kompetencije i napredovanja u
struci i učešde u organizovanim oblicima razmjene iskustava i saradnje
školskih pedagoga
32.Promocija ideje profesionalnog razvoja i pružanje podrške nastavnicima u
izradi individualnih planova, kao i pružanje pomodi nastavnicima u izradi
ličnog portfolia
IX
*
*
X
*
*
XI
*
*
XII
*
*
I
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
II
*
*
III
*
*
IV
*
*
V
*
*
VI
*
*
VIII
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan i program rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 88 / 101 )
3.9. Plan rada administrativnog i pomodnog osoblja
a.) Plan rada administrativnog osoblja
Administrativno osoblje u Školi čine sekretar i računovodstveno-finansijski radnik.
Vrsta poslova
Planirani
administrativni
poslovi:
Aktivnosti







Rad na dokumentaciji:
Daktilografski poslovi:
Administrativni rad u
organima upravljanja:
Rad sa strankama:













Administrativni
poslovi:
Računovodstevnofinansijski poslovi:













administrativno i upravno–pravni poslovi,
administrativno-korespodentni poslovi iz svog
djelokruga rada,
rukovanje školskom dokumentacijom i
odgovarajudom arhivom,
izrada rješenja iz oblasti radnih odnosa,
evidentiranje rada i radnih odnosa,
prijavljivanje i odjavljivanje radnika kod socijalnog
osiguranja,
po potrebi zastupanje škole u upravno-pravnim
poslovima i
pripremanje i izrada normativnih akata.
čuvanje matične knjige,
vođenje evidencije redovnih i vanrednih učenika,
čuvanje dosijea radnika i rad na njima,
vođenje i čuvanje drugih dokumenata Škole i
prijem i protokol pošte i ostalih dokumenata.
obavljanje svih daktilografskih poslova iz djelokruga
svoga rada do 20 stranica teksta i
umnožavanje obrazaca i drugog materijala.
izrada zaključaka i drugih akata koje donosi Školski
odbor.
davanje obavještenja i uputstava strankama
(učenicima, roditeljima i ostalim građanima).
Pradenje rada pomodnog osoblja:
organizacija rada i vršenje nadzora nad radom
pomodnog i tehničkog osoblja
preduzimanje mjera racionalizacije rada ovog osoblja
i evidentiranje rada.
rad na arhivi, administrativni i korespondentni
poslovi,
čuvanje i arhiviranje dokumentacije,
osiguravanje učenika,
izdavanje odgovarajudih potvrda i
prijem, zavođenje, pradenje i slanje pošte.
blagajnički poslovi,
uplata i podizanje novca sa banke,
vođenje knjiga blagajne,
isplata plata i ostalih primanja,
prijem i knjiženje računa,
isplata računa,
izrada računa-fakture,
izrada računovodstvenih i statističkih izvješataja,
Dinamika
realizacije
Tokom
školske
godine
Tokom
školske
godine
Tokom
školske
godine
Tokom
školske
godine
Tokom
školske
godine
Tokom
školske
godine
Tokom
školske
godine
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;








Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 89 / 101 )
izrada i obračun platnih listova,
izrada periodičnih i završnih računa,
izrada i pradenje finansijskog plana,
pradenje računovodstvenih propisa,
vođenje evidencije osnovnih sredstava, učila i sitnog
inventara,
referisanje Školskom odboru o finansijskom stanju
ustanove,
vođenje odgovarajudih knjiga i kartoteka i
davanje obavještenja i uputstava.
b.) Plan rada pomodnog osoblja
Poslovi pomodnog osoblja su:
 sistematsko dnevno čišdenje prostorija i inventara, sanitarnih uređaja, hodnika i holova, sale i
dvorišta, prozora i vrata,
 čišdenje i održavanje biljaka,
 generalno čišdenje prostorija, glancanje i podmazivanje parketa, glancanje svih površina, pranje
prozora i vrata, pranje sanitarija i
 generalno čišdenje i poliranje inventara, zaprašivanje, pranje tkanina, čišdenje sitnog inventara i učila.
Dežurstvo uz održavanje čistode:
 odnosi i podiže poštu,
 dežurstvo od početka do kraja radnog vremena na ulazu i u holu i
 dežurstvo za vrijeme malih i velikog odmora u hodniku.
v.) Plan rada tehničkog osoblja
Tehničko osoblje u Školi čini kudni majstor-rukov. grijanja.
Poslovi i zadaci kudnog majstora-rukov. grijanja su:
 poslovi popravke električne instalacije i održavanje protivpožarnih instalacija,
 stolarski i staklarski poslovi,
 vodoinstalaterski poslovi,
 molersko-farbarski poslovi,
 poslovi na opsluživanju i održavanju centralnog grijanja i
 rukovođenje protiv-požarnom zaštitom i ostali poslovi.
3.10. Plan rada nastavnika
Nastavnici palniraju, organizuju i realizuju obrazovno-vaspitni rad. Pored neposrednog rada u učionici
nastavnici učestvuju u radu stručnih aktiva, odjeljenjskih vijeda, Nastavničkog vijeda i organa upravljanja.
Osnovna dužnost nastavnika je izvođenje nastave prema predviđenom planu i programu, koji su obavezni
uraditi za svaki čas. Za kvalitet svoga rada nastavnici su odgovorni Nastavničkom vijedu, direktoru Škole i
prosvjetno-pedagoškoj inspekciji.
Na početku školske godine svaki nastavnik je obavezan proučiti nastavni program, a zatim ga razraditi
po metodoligiji utvrđenoj u našoj školi, u odnosu na školsku godinu. Svaku temu razraditi po pojedinačnim
operativnim ciljevima navodedi aktivnosti učenika, nove pojmove, nastavna sredstva i korelaciju sa drugim
nastavnim predmetima.
Nastavnim planom treba planirati pismene zadatke, testove i sve druge elemente pojedinih časova.
Svaki nastavnik je obavezan da se sistematski priprema za časove, sarađuje sa ostalim nastavnicima
(posebno u okviru stručnog aktiva) i da stalno radi na svom metodskom izgrađivanju i usavršavanju.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 90 / 101 )
Svaki nastavnik je obavezan da stalno prati razvoj i napredovanje učenika, stimulišudi formiranje radnih
navika i navika dobrog vladanja.
Nastavni planovi i programi nastavnika nalaze se kod pedagogice škole.
3.11. Plan rada ICT koordinatora
Sve planirane aktivnosti podrazumijevaju, u slučaju potrebe, angažovanje stručnih saradnika izvan škole.
Na početku školske
godine
Sedmično
Mjesečno
Aktivnost po zahtjevu
Aktivnosti po potrebi
Ostale aktivnosti
Ažuriranje parametara računarskih mreža
Redovna (planirana) kontrola i podešavanje parametara rada jednog
računara
Po potrebi rad na pokušaju osposobljavanja funkcija jednog havarisanog
računara.
- Poslovi održavanja hardvera, softvera i komunikacija.
- Savjetodavne aktivnosti.
- Edukacija zaposlenih.
Angažovanje stručnih saradnika izvan škole
Edukacija, samoedukacija, vođenje dnevnika događanja, izvještavanje
direktorice (sekretara) i izvršavanje zadataka po nalogu sekretara i
direktorice.
3.12. Program rada školske biblioteke
Školska biblioteka omogudava učenicima da što lakše i brže dođu do potrebne literature neophodne
za savladavanje nastavnog programa, kao i da kod učenika razvija i produbljuje ljubav prema knjizi i pisanoj
riječi.
Istovremeno, uz podršku svojih članova, biblioteka radi na popuni književnog fonda, prikupljanju
starih publikacija, kao i na popularizaciji knjige uopšte. Osim toga u saradnji sa profesorima crnogorskog
jezika aktivnosti se usmjeravaju na bilježenju usmenog predanja karakterističnog za ovaj kraj.
Biblioteka je zadužena vedim brojem udžbenika koje je Ministarstvo prosvjete poslalo kao pomod
školama. Učenici se putem ugovora zadužuju za knjige, koriste ih tokom godine, a na kraju školske godine
vradaju ih biblioteci kako bi ih naredne godine pod istim uslovima koristili. Vedina ovih udžbenika koristi se
kao dopunska literatura jer nijesu preporučeni kao osnovni udžbenici novim obrazovnim programima.
Pošto biblioteka ima čitaonicu ona, takođe, ima zadatak da učenicima omogudi upoznavanje sa
stručnim časopisima, štampom i drugim u slobodno vrijeme.
U okviru programa biblioteke i čitaonice radi i klub čitalaca.
Biblioteka je za učenike otvorena svakog nastavnog dana od 8:00 do 12:00.
Svoje osnovne aktivnosti biblioteka zasniva na bibliotečkom fondu od: 6907
naslova, sabranih
u ukupno 8300 bibliotečkih primjeraka.
SEPTEMBAR:



OKTOBAR:





NOVEMBAR:
rad na sređivanju biblioteke za početak njenog rada,
obrada nabavljenih publikacija i
posjeta odjeljenjima prvih razreda i upoznavanje učenika sa radom
biblioteke i knjižnim fondom.
dopuna knjižnog fonda potrebnom literaturom – lektirom,
stvaranje stručnog kataloga i
popularizacija knjige kroz izložbu unutar biblioteke.
aktivnost u okviru „Mjesec dana knjige“ i
rad sa učenicima na korišdenju knjižnog fonda – izložba „Nove knjige u
našoj biblioteci“.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
DECEMBAR:
FEBRUAR:
MART:
APRIL:
MAJ:
JUN:


















Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 91 / 101 )
rad na obradi knjiga i stvaranje stručnog kataloga,
literarni sastanak u zajednici sa opštinskom bibliotekom,
analiza i izvještaj o broju čitalaca i broju pročitanih knjiga i
pregled rezultata u vezi sa sakupljanjem starih knjiga.
rad na oštedenim knjigama,
saradnja sa stručnim aktivima u školi i
informisanje o literaturi za dodatnu nastavu.
rad na izradi stručnog kataloga i
saradnja sa radnicima biblioteke u opštini.
saradnja sa razrednim starješinama radi obavještenja o čitanju i
blagovremenom vradanju knjiga,
izložba knjiga unutar biblioteke i
pružanje pomodi učenicima u pripremi za takmičenja.
sređivanje poslovne dokumentacije,
rad na oštedenim knjigama i
poslovi nabavke knjiga za nagrade učenicima.
poslovi oko prikupljanja knjiga od čitalaca,
analiza i izvještaj o radu bibilioteke i
poslovi oko sređivanja biblioteke i priprema za rad u sljededoj školskoj
godini.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 92 / 101 )
4. PLAN UPISA UČENIKA
Škola planira upis u prvi razred na osnovu analize potreba tržišta rada, kadrovskih mogudnosti, materijalnih,
tehničkih i prostornih ulova, interesovanja učenika i roditelja, mišljenja socijalnih partnera. U februaru
mjesecu stručni aktivi predlažu zanimanja direktorici škole, a na sjednici Nastavničkog vijeda direktorica
daje predlog plana upisa, a po pribavljenim mišljenjima lokalne uprave i socijalnih partnera. Pri tome se
vodi računa da su to zanimanja koja su potrebna tržištu rada, kako bi učenici po završetku školovanja mogli
da zasnuju radni odnos. Škola vodi evidenciju o broju prijavljenih učenika, a upis učenika se vrši na osnovu
propisanih kriterijuma.
Konkurse i rokove za upis utvrđuje Ministarstvo prosvjete.
4.1. ROKOVI POLAGANJA ISPITA - Ispiti redovnih učenika
Učenici polažu:
1. dopunske i diferencijalne ispite, i to učenici koji su promijenili obrazovni profil, ili su došli iz druge
škole. Ispite de polagati do kraja septembra oni učenici koji polažu 1 ili 2 ispita, odnosno do kraja
oktobra učenici koji polažu više od dva ispita;
2. Završne i maturske ispite polažu učenici završnih razreda III, odnosno IV stepena stručnosti, i to u
junskom, avgustovskom i januarskom ispitnom roku, i
3. Popravne ispite polažu učenici koji imaju jednu, dvije, ili tri nedovoljne ocjene na kraju nastavne
godine. Ispiti se polažu u junu za završne, a u avgustu za ostale razrede.
4.2. Ispiti vanrednih učenika
Vanredni učenici de polagati ispite u ispitnim rokovima, i to: januarskom, junskom i avgustovskom.
Upisne rokove određuje Ministarstvo prosvjete. Vanredni učenik stiče obrazovanje pohađanjem pripremne
nastave 50%, odnosno 30% nastavnog sadržaja (instruktivno-konsultativne nastave) i polaganjem ispita, u
skladu sa Zakonom.
Završne i maturske ispite polagade po proceduri i rasporedu za redovne učenike, a sve prema dogovoru sa
Ispitnim Centrom.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 93 / 101 )
5. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA
NAZIV USTANOVE
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „MLADOST“-TIVAT
VREMENSKI PERIOD
Cilj 1
septembar 2014. – septembar 2016.
Podizanje nivoa znanja i kompetencija nastavnika stručno-teorijskih predmeta i praktične
nastave iz oblasti organizacije nastave
Aktivnosti
Ciljna grupa
Vrijeme
Odgovorna osoba
Indikatori
Seminar „Organizacija
nastave“
Nastavnici
stručno-teorijskih
predmeta i
praktične nastave
Nastavnici
stručno-teorijskih
predmeta i
praktične nastave
Nastavnici
stručno-teorijskih
predmeta i
praktične nastave
Septembar 2014.
Direktorica,
koordinatorka za PRNŠ
Septembar 2014.
Direktorica,
koordinatorka za PRNŠ
Septembar 2014.
Direktorica,
koordinatorka za PRNŠ
Broj nastavnika
koji su
prirsustvovali
seminaru
Broj nastavnika
koji su
prirsustvovali
seminaru
Broj nastavnika
koji su
prisustvovali
seminaru
Svi nastavnici
Oktobar 2014.septembar 2015.
Nastavnici koji su
prisustvovali seminaru
Broj nastavnika
koji su
prirsustvovali
prezentaciji
Seminar „Nastava i učenje“
Seminar „Podrška razvoju
učenika“
Prezentacija znanja i vještina
stečenih na seminarima
kolegama iz Stručnih aktiva
Napomena o realizaciji
Cilj 2
Unapređivanje informatičkih znanja
Aktivnosti
Ciljna grupa
Vrijeme
Odgovorna osoba
Indikatori
Obuka za ECDL
Nastavnici koji
nijesu ranije
prošli obuku
Kontinuirano
Direktorica, ICT
koordinator
Broj učesnika koji
su prošli obuku
Unapređivanje znanja i
vještina potrebnih za
vođenje elektronskog
dnevnika
Odjeljenske
starješine
Oktobar 2014.kontinuirano
ICT koordinator
Broj obučenih
nastavnika
Napomena o realizaciji
Cilj 3
Aktivnosti
Osposobljavanje nastavnika za samoevaluaciju
Ciljna grupa
Vrijeme
Odgovorna osoba
Indikatori
Samoevaluacija nastavnika
putem upitnika na kraju
šk.god. /po želji i češće/
svi nastavnici
Jun 2015.
Jun 2016.
svako za sebe
Upitnik
Analiza uspjeha učenika po
odjeljenjima
Analiza vaspitnoobrazovnog rada
Nastavničko
vijeće
kraj klas.perioda
šk. 2014/2015. i
2015/2016.
Direktorica, pomoćnik
direktora, pedagogica
Zapisnici
Nastavničkog
vijeća
Analiza uspjeha učenika na
nacionalnom testiranju i
državnom takmičenju
Nastavničko
vijeće
Avgust 2014.;
Avgust 2015.;
Avgust 2016.
Direktorica , pomoćnik
direktora
Izvještaj Ispitnog
centra
Napomena o realizaciji
Cilj 4
Unapređenje kvaliteta nastave i učenja
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 94 / 101 )
Aktivnosti
Ciljna grupa
Vrijeme
Odgovorna osoba
Indikatori
Hospitacija časova
Svi nastavnici
Oktobar 2014.septembar 2016.
Direktorica, pomoćnik
direktora, pedagogica
Broj hospitovanih
časova
Pripremanje, izvođenje i
analiza oglednih i uglednih
časova
Stručni aktivi
mart- maj 2012.
Školska
2014/2015.;
2015/2016.
Koordinatorka,
predsjednici Aktiva
Broj učesnika
aktivnosti i broj
održanih časova
Izrada zajedničkih testova
znanja
Stručni aktivi
Školska 2014/2015.
2015/2016.
Koordinatorka,
predsjednici Aktiva
Broj učesnika
aktivnosti i broj
pripremljenih
testova
Napomena o realizaciji
Cilj 5
Sticanje novih znanja, vještina i kompetencija u oblasti struke
Aktivnosti
Ciljna grupa
Vrijeme
Odgovorna osoba
Indikatori
Kontinuirano pohađanje
seminara u organizaciji
Zavoda za školstvo, Centra
za stručno obrazovanje i
ostalih institucija licenciranih
za pružanje usluga
obrazovanja
Svi nastavnici
Od novembra
2014.kontinuirano
Direktorica,
koordinatorka za PRNŠ
Broj nastavnika
koji su prošli
obuku
Napomena o realizaciji
Cilj 6
Sumiranje rezultata rada na realizaciji PRNŠ
Aktivnosti
Ciljna grupa
Vrijeme
Odgovorna osoba
Indikatori
Upoznavanje kolektiva sa
rezultatima jednogodišnjeg
sprovođenja PRNŠ
Nastavničko
vijeće
Okt.2014.avg.2016.
Koordinatorka
Izvještaj o radu,
zapisnik NV
Napomena o realizaciji
Napomena: Ove školske godine stavide se akcenat na razmjenu dosadašnjih iskustava među kolegama. U
okviru Stručnih aktiva organizovade se radionice na kojima de kolege jedni drugima prezentovati svoja
dosadašnja iskustva i znanja iz prakse.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 95 / 101 )
6. SLOBODNE AKTIVNOSTI
6.1. Obavezni izborni sadržaji i slobodne aktivnosti
Za učenike koji uče po novim obrazovnim programima predviđeni su obavezni izborni sadržaji (u gimnaziji),
odnosno slobodne aktivnosti (u stručnoj školi) u fondu od 1+1 čas sedmično.Svi aktivi koji su uključeni u
nastavu kod ovih odjeljenja napravili su programe obaveznih izbornih sadražaja, koji de biti ponuđeni
učenicima, a zatim de se formirati grupe.
Ponuđeni su sljededi programi:
Redni br.
NAZIV PROGRAMA
Broj časova
NOSILAC PROGRAMA
1.
Novinarska grupa
35+35
2.
Literarna sekcija
35+35
3.
4.
5.
6.
Dramsko – scenska grupa
Radio emisija “Teen – Code”
Debatni klub
Zabavna lingvistika
35+35
35+35
35+35
70
Gordana Pehar
AktivCrnogorskog – srpskog,
bosanskog, hrvatskog jezika i
književnosti
Ružica Lazarevid
Ružica Lazarevid
Gordana Danilovid
Svetlana Lukid
7.
Priča o geometriji od Euklida do Anštajna
24
Jordan Adamovid
8.
Priprema za eksternu maturu i prijemne ispite
70
Sandra Krstovid
9.
10.
11.
12.
Brojni sistemi
Algoritmi i programiranje
Ekološka radionica
Hemijaokonas
72
70
35+35
35+35
13.
Školski kros
7
14.
Školski turnir u fudbalu
10
15.
Školski turnir u odbojci
10
16.
Školski turnir u košarci
10
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Engleski jezik i video material
Prevodilačka radionica
Engleski jezik i civilizacija
Italijanski jezik i civilizacija
Francuski jezik i civilizacija
Istorija Crne Gore 1878-2006
35+35
35
35
35
35
35+35
23.
Astronomska sekcija
41
24.
25.
Znaci, simboli i teorije značenja
Kaliografija
70
35
26.
Tržište kapitala i Wall street
36
27.
Biznis
36
28.
Energetskaefikasnost
36
29.
Satelitske komunikacije
35
30.
Kompozicija fotografije
36
Ina Krstovid
Neda Slavovid
Ljiljana Čalovid
Danijela Perčin
Vuk Krgovid, Ivo Lekid,
Dejan Sekulid
Vuk Krgovid, Ivo Lekid,
Dejan Sekulid
Vuk Krgovid, Ivo Lekid,
Dejan Sekulid
Vuk Krgovid, Ivo Lekid,
Dejan Sekulid
Milica Cerovid
Nada Barovid
Sonja Škanata
Tamara Božinovid
Helena Živid
Žarko Ostojid
Aleksandra Vuksanovid, Zoran
Meštrovid
Slobodan Mitrid
Milica Krivokapid
Branka Koprivica
Dragoljub Kneževid
Branka Koprivica
Marija Marovid
ŽaklinaLakovid
Marija Čučkovid - Vujnovid
Marinko Terzid
Andrej Božanovid
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
31.
Praktična elektronika
35+35
32.
Posjeta sajmu automobile u Budvi
7+3
33.
Priprema za takmičenje iz automehatronike
14
34.
Reciklaža djelova i fluida kod automobila
20
( 96 / 101 )
Milanka Brajkovid
Mitar Lutovac
Dejan Kažid
Ranko Golubovid
Dejan Kažid
Ranko Golubovid
Vesna Dragovid
Čedo Simid
*) Programi obaveznih izbornih sadržaja nalaze se u posebnoj fascikli i u knjigama svake od grupa
Slobodne aktivnosti učenika organizovade se ove školske godine u cilju postizanja i njegovanja individualnih
sklonosti, radoznalosti i istraživačkog duha i bogadenja društvenog života – razonode učenika. Postižudi
slobodno izražavanje učenika stvaramo uslove za društvenu afirmaciju učenikove ličnosti.
Aktivnosti de se obavljati po grupama u kojima de biti učenici iz raznih odjeljenja, a predmetni profesori de u
saradnji sa razrednim starješinama voditi evidencione listove učenika.
7. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
U školi su planirane sljedede vannastavne aktivnosti:
 U saradnji sa Opštinom Tivat, a povodom obilježavanja svjetskog dana bez automobila de biti
organizovane aktivnosti za naše učenike pod nazivom Zeleni maraton
 Posjeta sajma automobila u Budvi, Infofest u Budvi
 U saradnji sa Zelenim timom, opština Tivat, članovi ekološke sekcije de raditi na uređenju dvorišta,
zelenih površina grada, a povodom obilježavanja Dana planete Zemlje...
 Maskenbal u februaru mjesecu
 Radionice u saradnji sa Opštinskom kancelarijom za prevenciju narkomanije, alkoholizma i
pušenjakonzumiranje duvanskih proizvoda. Planirane su radionice tokom decembra, a Lokalnim
planom Tivta predviđeno je takmičenje učenika u novembru mjesecu kroz razne sportske vještine
pod sloganom Mladi za mlade.
 U saradnji sa nevladinim organizacijama Pravi put, Juventas i Kompas organizovade se tribine i
radionice edukativnog sadržaja.
 Organizovade se regionalni sportski turniri u malom fudbalu, kosarci, odbojci sa srednjim školama iz
Kotora i Herceg Novog
 Maturanti de u maju plesati Kvadrilu zajedno sa svim vršnjacima iz Evrope.
7.1. Izleti i ekskurzije
Jednodnevni izleti planirani su za sve učenike prvih i drugih razreda. Plan i program jednodnevnih
izleta donose stručni aktivi i Savjet roditelja, a usvajaju odjeljenjska vijeda i odobrava direktorica.
Izleti se planiraju tokom drugog polugodišta školske 2014/2015. godine.
Dvodnevne i trodnevne stručne ekskurzije planiraju se za učenike tredih razreda i to:
 Tredi razred elektrotehničar elektronike – posjeta RTVCG – prva polovina aprila mjeseca 2015.
godine.
 Tredi razred gimnazije – dvodnevni izlet
 Drugi i tredi razred – posjeta termoelektrani Pljevlja, stručna posjeta školi (dvodnevni izlet) u
zavisnosti od interesovanja učenika
 Posjeta sajmu knjiga u Podgorici u maju mjesecu
 Posjeta kulturnim spomenicima Crne Gore: u okviru obaveznih izbornih sadržaja posjetide se
znamenitosti Crne Gore
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 97 / 101 )
7.2. Maturska ekskurzija
Maturska ekskurzija za učenike završnih razreda, se planira izvan granica Crne Gore. Destinaciju bira
vedina učenika. Ekskurzija je realizovana od 06. septembra do 14. septembra 2014. godine u Budimpešta –
Beš – Prag - salzburg. Cilj maturske ekskurzije je:
 Upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti posjedenih zemalja;
 Obogadivanje znanja istorije, kulture;
 Razvoj moralnih, estetskih i drugih kvaliteta ličnosti;
 Doprinos boljem međusobnom upoznavanju učenika i nastavnika;
 Pomaže razvijanju inicijative, samostalnosti, odgovornsti za ispunjavanje postavljenih zadataka i
drugarstva.
Nakon sprovedene procedure ekskurzija se organizuje sa agencijom koja posjeduje odgovarajudu
licencu.
Po završenoj ekskurziji Nastavničko vijede de analizirati uspješnost ekskurzije i ocijeniti vladanje
učenika.
Za sve izlete i ekskurzije mogu se angažovati samo ona prevozna preduzeda koja imaju propisane
licence za prevoz putnika.
8.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
8.1. Dopunska nastava
Dopunska nastava bide organizovana iz svih nastavnih predmeta za učenike koji tede savladavaju gradivo.
Nakon inicijalnih provjera znanja nastavnici de u okviru stručnih aktiva utvrditi oblike i program dopunske
nastave. Evidenciju o realizaciji vodide predmetni nastavnici.
8.2. Dodatna nastava
Dodatna nastava ove školske godine organizovade se iz predmeta iz kojih su učenici sami iskazali
interesovanje. To su: matematika, strani jezici, fizika, biologija, hemija, istorija, geografija, informatika. Plan
dodatne nastave napravide predmetni nastavnici i stručni aktivi nastavnika u skladu sa potrebama i
interesovanjem učenika.
Planovi dopunske i dodatne nastave nalaze se uz planove obavezne nastave ili u sveskama u kojima se
evidentira rad grupe.
Dodatna nastava de se organizovati i za pripremanje učenika za Državno takmidenje, Olimpijadu znanja,
Sajam mladih pronalazača, Preduzeda za vježbe, Državno takmičenje iz elektronike, Državno takmičenje iz
automehatronike, kao i za učenike koji de se takmičiti u projektima za koje su iskazali interesovanje.
9. Bezbjednost učenika i zaposlenih
Bezbjednost i sigurnost učenika u školskom prostoru (koji podrazumijeva školsku zgradu i dvorište) je
na zavidnom nivou zahvaljujudi organizovanim dežurstvima učenika i nastavnika u školi. Dodatno,
bezbjednosti i sigurnosti svih zaposlenih i učenika škole značajno doprinosi školski kontakt policajac.
Rizik da učenik dođe u vezu sa drogom, alkoholom i stranim licima je veoma mali s obzirom da u školi
radi video nadzor. Planirano je da se ove mjere bezbjednosti učenika primjenjuju i ove školske godine.
Tokom školske godine bide održane radionice na temu bezbjednosti u školi, a u saradnji sa
odjeljenjem bezbjednosti MUP-a iz Tivta.
Školskim pravilnicima dodatno je regulisana bezbjednost učenika i zaposlenih.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 98 / 101 )
9.1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAPOSLENIH U ŠKOLI
U planu je da se odradi sistematski pregled zaposlenih, ukoliko se obezbjede sredstva od strane
Opštine ili Ministarstva prosvjete.
Sistematski pregled zaposlenih de se obaviti u Domu zdravlja – Tivat, a po uplati sredstava za ovu
namjenu od strane Opštine ili Ministarstva prosvjete.
10. SARADNJA SA RODITELJIMA
Saradnja odjeljenjskog starješine sa roditeljima je jedan od osnovnih uslova za ispravno ponašanje i
rad učenika. Ova saradnja se realizuje kroz sadržaje roditeljskih sastanaka, kao i kroz pojedinačne kontakte
sa roditeljima.
Svaki odjeljenjski starješina vodi knjigu evidencije za svakog učenika u koju unosi: socijalnozdravstveno stanje učenika i porodice, ponašanje učenika u Školi i van nje, zapažanja predmetnih
nastavnika kao i sve druge podatke važne za komunikaciju sa roditeljima i članovima odjeljenjskog vijeda.
Učenici su upoznati sa rasporedom vremena za pojedinačne razgovore sa roditeljima. To vrijeme, od
dva časa svake sedmice, je u vidu obavještenja istaknuto na oglasnoj tabli Škole.
U cilju boljeg napredovanja u učenju i ponašanju učenika u školi potrebna je saradnja sa roditeljima,
odnosno starateljima učenika. Saradnja se odvija kroz individualne razgovore i kroz roditeljske sastanke koji
su najčešde odjeljenjski, a i opšti, onda, kad direktorica škole smatra da postoji potreba za njegovim
sazivanjem.
Problemi i poteškode učenika, kao i roditelja su raznoliki počev od psiho-fizičkog do socijalnog karaktera,
tako da de se kroz individualne razgovore i razmjenu mišljenja lakše pomodi učenicima, a i roditeljima u
prevazilaženju problema. U ovoj saradnji posebno de biti naglašeno otklanjanje poteškoda u ponašanju
učenika, koji postižu slabe rezultate u učenju kao i onih koji destruktivno djeluju svojim ponašanjem u
odjeljenju i u školi uopšte.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 99 / 101 )
11. UČENIČKI PARLAMENT
Učenici svih odjeljenja obrazuju Učenički parlament. Osim ovlašdenja u skladu sa Zakonom i članom 49.
Statuta Škole Učenički parlament treba da se prije svega bavi razvijanjem inicijative, samostalnosti,
discipline i odgovornosti učenika za uspjeh, da razvija kod učenika osjedaj pripadnosti kolektivu i poštovanja
pravila koja nalaže kudni red.
Rad učeničkog parlamenta određen je članom 48. Statuta škole.
Učenički parlament donosi operativni plan rada za tekudu školsku godinu.
Učenički parlament je vanstranački i u njemu se nede tretirati nikakva pitanja iz programa pojedinih
stranaka, partija i udruženja.
Program rada učeničkog parlamenta za školsku 2014/15.godinu
Sadržaj aktivnosti
Vrijeme
- Upoznavanje sa Poslovnikom o radu
- Usvajanje plana i programa rada
- Izbor rukovodstva
- Formiranje i postavka đačkog sandučeta za
pohvale, sugestijei kritike
- Izrada pano postera o pravilima ponašanja u
OKTOBAR
školi
- Izrada pano postera o pravima i dužnostima
učenika u školi
- Tekuda pitanja
-
-
-
-
-
Posjeta Kancelariji za prevenciju bolesti
zavisnosti i pitanja mladih Tivat i
Omladinskom klubu
Izrada panoa sa rezultatima takmičenja
odjeljenskih zajednica u uspjehu i disciplini na
kraju I klasifikacionog perioda
Dan škole (učešde u organizaciji obilježavanja)
Tekuda pitanja
Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv
SIDE
Organizacija humanitarne akcije za dječji dom
„Mladost“ u Bijeloj
Uređenje panoa „Učenički parlament“
Školske karaoke
Tekuda pitanja
Izrada panoa sa rezultatima takmičenja
odjeljenskih zajednica u uspjehu i disciplini na
kraju II klasifikacionog perioda
Školski maskenbal
Pjesničko veče-Valentinovo
Mjere za suzbijanje negativnog ponašanja u
školi-razmjena ideja sa nastavnicima
Vršnjačko nasilje-predavanje za sve
zainteresovane učenike i nastavnike škole
(predavači-članovi Učeničkog parlamenta)
Reproduktivno zdravlje mladih- gost ginekolog
Tekuda pitanja
Izrada panoa sa rezultatima takmičenja
NOVEMBAR
DECEMBAR
Nosioci aktivnosti
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
-Koordinatorka Kancelarije
za prevenciju bolesti
zavisnosti i pitanja mladih
Tivat
-Omladinski klub
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
-Direktorica i članovi NV
-Koordinatorka Kancelarije
za prevenciju bolesti
zavisnosti i pitanja mladih
Tivat
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
-Odjeljenske starješine
-Zainteresovani nastavnici
FEBRUAR
MART
APRIL
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
-Zainteresovani učenici
-Zainteresovani nastavnici
-Gost ginekolog
-Članovi parlamenta
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
-
-
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
Sadržaj aktivnosti
odjeljenskih zajednica u uspjehu i disciplini na
kraju III klasifikacionog perioda
Upoznavanje učenika članova Učeničkog
parlamenta osnovne škole sa srednjom
školom, pomod pri izboru zanimanja- „Dan
otvorenih vrata“
Tekuda pitanja
Otvaranje učeničkog sandučeta-analiza i
komentari
Izostajanje učenika sa nastave
Matursko veče
Tekuda pitanja
Sumiranje svih aktivnosti u toku školske
godine
Jednodnevni izlet za članove Učeničkog
parlamenta
Tekuda pitanja
Vrijeme
( 100 / 101 )
Nosioci aktivnosti
-Pedagogica
-Gosti iz osnovne škole
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
MAJ
JUN
-Članovi parlamenta
-Pedagogica
-Direktorica
12. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
Saradnja Škole sa sredinom u kojoj djeluje ogledade se podsticanjem zajedničkih aktivnosti sa:
 Osnovnom školom „Drago Milovid“ i Osnovnom školom „Branko Brinid “,
 Centrom za kulturu,
 Dječijim domom „Mladost“ u Bijeloj,
 Preduzedima i samostalnim radnjama u Tivtu, Kotoru i Herceg Novom,
 Sportskim i drugim društvima u Tivtu,
 Organizacijom „Crveni krst“,
 Odgovarajudim organima Opštine Tivat,
U okviru saradnje sa drugim školama nastavide se saradnja sa srednjom školom iz Budve, Kotora i
Herceg Novog. Cilj saradnje je pružanje uzajamne pomodi, razmjena iskustava, poboljšanje rada škole u
svim vidovima rada.
Škola de kroz rad sekcija i Učeničkog parlamenta, a u saradnji sa lokalnom zajednicom, nastojati da
zadovolji kulturne, zabavne i uopšte vaspitne potrebe kako učenika tako i zainteresovanih iz društvene
sredine. Time se želi postidi što masovnije uključivanje učenika u sve vidove vannastavnih aktivnosti i
što neposrednije povezivanje lokalnom zajednicom i škole.
Škola planira unapređivanje saradnje sa kulturnim i sportskim društvima u Tivtu.
Škola de nastaviti učestvovanje u akcije, priredbe, čišdenje, uređivanje prostora u organizaciji lokalne
sredine, kao i drugo.
13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
U okviru aktivnosti Škole posebna pažnja de biti posvedena aktivnostima zaštite životne i radne
sredine.
Higijensko-tehnički uslovi u školi i dvorištu treba da budu prvi uslov koji de upudiivati učenike na rad i
pozitivan odnos prema školskoj imovini, sadnicama u školskom dvorištu, kao i poštovanje svih ostalih
ekoloških standarda na koje de ih upudivati odjeljenjske starješine i ostali nastavnici Škole.
Posebna pažnja de biti usmjerena na zdravlje učenika kako u okviru teorijske, tako i praktične
nastave, koja se dijelom izvodi u Školi, a najvedim dijelom u preduzedima i samostalnim radnjama.
Srednja mješovita škola „Mladost“ – Tivat;
Godišnji plan rada za školsku 2014/2015. godinu;
( 101 / 101 )
U toku školske godine, u okviru ekološke sekcije, održade se vedi broj radionica sa temama iz oblasti
zaštite životne sredine i posebno iz oblasti selektovanja otpada, kao jednom od centralnih aktivnosti
zacrtanih lokalnim planom akcija. Ove aktivnosti realizovade se uz pomod i saradnju Opštine Tivat.
U septembru mjesecu de učenici naše škole učestvovati na maratonu povodom obilježavanja
Međunarodnog dana bez automobila.
U oktobru ili novembru, u zavisnosti od vremenskih uslova, bide organizovano generalno čišdenje
dvorišta u kojem de učešde uzeti učenici i zaposleni.
U martu i aprilu de biti organizovana akcija ’Za ljepše dvorište’ kojom prilikom de biti zasađene mlade
sadnice, isto uz podršku sponzora.
14. EVALUACIJA GODIŠNJEG PLANA ŠKOLE
Ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada pratide komisija koju čine predsjednici stručnih aktiva,
a kojom de koordinirati direktorica.
Komisiju čine:
1. Danijela Perčin
predsjednik Aktiva prirodnih nauka,
2. Brajkovid Milanka,
predsjednik Aktiva za elektrotehniku,
3. Aleksandra Vuksanovid
predsjednik Aktiva za društvenu grupu predmeta,
4. Barovid Nada,
predsjednik Aktiva za strane jezike,
5. Lukid Svetlana,
predsjednik Aktiva za crnogorskog jezika,
6. Dejan Kažid,
predsjednik Aktiva mašinstva i obrade metala,
7. Sandra Krstovid,
predsjednik Aktiva matematike i informatike,
8. Branka Koprivica,
predsjednik Aktiva ekonomske grupe predmeta,
9. Ivo Lekid
predjsednik Aktiva fizičkog vaspitanja
Komisija de sačiniti izvještaj koji de predati direktorici, koja de sa istim upoznati Nastavničko vijede i
Školski odbor.
Komisija de održati najmanje tri sjednice u toku školske godine i to:
- Na kraju Prvog polugođa,
- Na kraju Školske godine.
Po potrebi Komisija de održati više sjednica.
Izvori evaluacije:
- Nastavni planovi,
- Zapisnici odjeljenjskih vijeda,
- Zapisnici nastavničkih vijeda,
- Dnevnici rada,
- Zapisnici stručnih aktiva nastavnika i
- Ankete.
Tivat, septembar, 2014. godine
Predsjednik Školskog odbora
Srednje mješovite škole „Mladost“ u Tivtu
Žarko Ostojid
____________________
Download

Godišnji plan i program rada