MKS PREDSTAVLJA PRAVI IZBOR ZBOG:
• Fokusiranja na kompanije i razumijevanja poslovnih potreba klijenata,
• Duboke posvećenosti svojim odnosima sa kupcima,
• Vrhunske tehnologije, bogatstva aplikacija i snage usluga,
• Entuzijazma i motivacije uposlenika.
MKS Vam nudi:
Komunikacijska rješenja za male, srednje i velike korisnike bazirana na
savremenim IP i tradicionalnim ISDN tehnologijama,
IP Office - “All In One” komunikacijski sistem za govorne i podatkovne
komunikacije, slanje i prijem različitih poruka, umrežavanje, mobilne
komunikacije, konferencijske sisteme,
Komunikacijske sisteme INTEGRAL sa ISDN periferijskom opremom, DECT
mobilnost, konferencijski sistemi,
Opremu za prenos podataka (aktivne mrežne komponente, oprema za
integraciju govora i podataka, VoIP, VPN, WAN,...),
Opremu za nadzor i upravljanje kompleksnim komunikacijskim mrežama,
Opremu i aplikacije za BIS (Building Integration System),
Opremu za tehničku zaštitu objekata (dojava požara, provale, video nadzor,
kontrola pristupa),
Sisteme opšteg ozvučenja i EVAC sisteme,
Konferencijske i prevodilačke sisteme,
Satne sisteme i sisteme za prikazivanje vremena, datuma, temperature,
pokretnog teksta i grafike – informacione displeje,
Sportske semafore, opremu za mjerenja i prikazivanje rezultata na sportskim
takmičenjima,
Opremu za savremene strukturirane instalacije,
Kablove sa bakarnim provodnicima i svjetlovodnim vlaknima, svih kapaciteta
i uslova ugradnje.
MKS DANAS
MKS moderni komunikacioni sistemi, Društvo za inženjering i promet d.o.o.
sa sjedištem u Sarajevu, osnovano je 1994. godine sa ciljem da djeluje u
oblastima poslovnih komunikacija, sistema tehničke zaštite, informacionih
sistema, saobraćajne signalizacije, kao i u prometu opreme za različite vrste
instalacija slabe struje.
Poslovni objekat MKS d.o.o. u ulici Derviša Numića u Sarajevu
Društvo je neposredno povezano sa vodećim svjetskim proizvođačima opreme:
AVAYA, vodećim partnerom u razvoju i proizvodnji poslovnih komunikacijskih
sistema, BELDEN sa programom proizvodnje komunikacijskih kablova,
BOSCH sa programom opreme tehničke zaštite, CONTEG sa programom
komunikacijskih ormara, DIALOGIC kao svjetski lider u proizvodnji opreme za
izgradnju sigurnosnih pristupa VPN i WAN, NIS sa programom proizvodnje
satnih i informacionih sistema, te PANDUIT sa programom opreme za
savremene strukturirane instalacije i mreže. Tu je i neposredna saradnja sa
proizvođačima informacionih sistema LEA Slovenija i DMV Srbija.
MKS sarađuje sa velikim brojem projektnih i izvođačkih organizacija u Bosni
i Hercegovini. Saradnja u ovoj oblasti često podrazumjeva i pomoć u izradi
idejnih rješenja za različite objekte, od najmanjih do najvećih.
Iskusni menadžeri i specijalisti ostvarili su brojne reference u oblastima
djelovanja MKS. Realiziran je veliki broj internih telefonskih sistema sa
zaštićenim imenom INTEGRAL, u državnim institucijama, bankama,
ambasadama i brojnim privrednim društvima i zdravstvenim i obrazovnim
institucijama u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje (Kosovo itd.).
U oblasti tehničke zaštite Društvo je projektiralo i učestvovalo u izgradnji
velikog broja objekata i kompleksnih sigurnosnih sistema (Fabrika duhana
Sarajevo, USAID, Sud BiH, Vlada Kosova itd.)
Prisutne su i inicijative da se i u susjednim zemljama, pa i šire, djeluje na
plasmanu ovog programa. Činjenica da je BOSCH, vodeći svjetski proizvođač
u ovoj oblasti, znatno proširio svoj proizvodni program i svoje djelovanje
na svjetskom tržištu, čini da i MKS u oblasti tehničke zaštite postane vrlo
značajan faktor sa svojim partnerima u Banjoj Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici.
Djelujući na području modernizacije telefonskih i računarskih mreža u raznim
objektima, koji su se u posljednje vrijeme obnavljali i gradili, te povezujući
programe proizvodnje velikih svjetskih proizvođača Belden, Panduit i
Conteg, MKS je postao lider u ovoj oblasti i poznato i uvaženo ime u Bosni i
Hercegovini.
Sve to ostvarilo je, sada već 16 zaposlenih specijalista, mladih inženjera i
ekonomista, sa prometom od 3,6 miliona KM u 2006. godini. Dinamika našeg
rasta osigurava nam povoljne pozicije i u budućnosti.
BAI - Balkanske atletske igre ZENICA 2006 - najve}e sportsko takmi~enje u poslijeratnoj BiH.
MKS je dao zna~ajan doprinos uspje{noj realizaciji sportskih takmi~enja na ovim igrama.
Nadzorni centar kompleksnog sigurnosnog sistema u jednom objektu u BiH
BOSCH SECURITY – SVJETSKI POJAM KVALITETA
Ime BOSCH je usko povezano sa tehnologijama automatizacije. Ali BOSCH
nije poznat samo po tome. Ova kompanija također nudi i mnoge druge
proizvode i usluge, uključujući industrijsku tehnologiju, energetske sisteme,
sigurnosna rješenja i kućne aparate.
Ljudi koji kupuju proizvode BOSCH s pravom očekuju kvalitet.
BOSCH sigurnosni sistemi su inovativni, globalni, visokokvalitetni i pouzdani
proizvodi za sigurnost i komunikacije za standardne i/ili posebne primjene,
projekte i objekte, kao što su:
- Rezidencije: kuće, apartmani,
- Poslovnice: uredi, maloprodaja, tržni centri,
- Industrija: fabrike, skladišta,
- Institucije: bolnice, državna uprava,
- Obrazovne ustanove: škole, univerziteti
- Javne ustanove: muzeji, biblioteke, kongresni centri
- Prevoz: aerodromi, željezničke i autobuske stanice, itd.
BOSCH nudi širok asortiman sigurnosne alarmne opreme za:
- dojavu požara,
- dojavu provale,
- video nadzor (CCTV)
- nadzor i upravljanje,
- evakuaciju u slučaju nezgoda i kriznih situacija,
- integraciju sigurnosnih sistema.
MKS kao jedini BOSCH-ov autorizirani poslovni partner za BiH već dugi niz
godina uspješno primjenjuje BOSCH-ova rješenja na tržištu BiH.
Prvi smo ovom tržištu ponudili najsavremenije sigurnosne tehnologije!
Rukovodeći se izrekom “Vaše povjerenje – naš kvalitet”, uspjeli smo do
sada realizirati cijeli niz sigurnosnih sistema, od najmanjih do najvećih i
najkompleksnijih.
REFERENCE:
1. sistem dojave požara
- objekat VODOPRIVREDA BiH (sada USAID) itd.
- 23 objekta u BH Telecom i BH Pošta,
- Svi objekti DRŽAVNOG SUDA BiH,
- Objekat TERME Ilidža (ČATEŽ),
- SFOR Rajlovac,
- Fabrika duhana Sarajevo,
- Benzinske pumpe OMV na više lokacija,
2. sistem opšteg ozvučenja – EVAC sistem
-
-
-
-
-
-
-
svi objekti DRŽAVNOG SUDA BiH,
bolnica SFOR Rajlovac,
ASA PVA Sarajevo,
Objekat TERME Ilidža (Čatež),
Tržnica Banja Luka,
Hoteli “Slatina” i “Kaldera”,
Sportska dvorana MUP Kantona Sarajevo,
3. sistem video nadzora
- EKSA ELEKTROKONTAKT,
- POSLOVNA ŠKOLA Ekonomskog fakulteta Skenderija,
- AVAZ – GIK OKO Sarajevo,
- Fabrika duhana Sarajevo,
4. sistem kontrole pristupa
- svi objekti DRŽAVNOG SUDA Bosne i Hercegovine u Sarajevu,
- bolnica SFOR Rajlovac,
- Fabrika duhana Sarajevo.
RADIJE GUBIMO NOVAC NEGO POVJERENJE!
AVAYA Inc. SVJETSKI LIDER U POSLOVNIM KOMUNIKACIJAMA
AVAYA je svjetski lider u
poslovnim komunikacijama
i uslugama za preduzeća i
ustanove bilo kojeg profila
usluga. Ovo je kompanija
koja duže od stoljeća pomaže
preduzećima da komuniciraju
i postižu vrhunske poslovne
rezultate.
Fokusirana na male i
velike kompanije, AVAYA je
Moderni komunikacijski centar izgra|en u objektu vodeća u svijetu u sigurnoj i
Direkcije cesta FBiH, sa opremom proizvo|a~a pouzdanoj VoIP (Voice Over
AVAYA - komunikacijski server Intergral 55 sa Internet Protocol) telefoniji,
ostalom komunikacijskom opremom
softverskim
aplikacijama,
poslovnim sistemima i uslugama. Na taj način AVAYA pomaže svojim kupcima
da ojačaju postojeće i izgrade nove mreže da bi postigli vrhunske poslovne
rezultate.
AVAYA omogućava kupcima da efikasno, neprimjetno i sigurno vode svoja
preduzeća na pozicije na kojima trebaju biti. Njena komunikacijska rješenja
pružaju „IZBOR“ kupcima: omogućavaju im da uvedu i počnu primjenjivati nove
tehnologije. AVAYA-ina rješenja su dizajnirana za široku interoperabilnost,
baziranu na otvorenim platformama i industrijskim standardima.
AVAYA zauzima vodeće mjesto u novoj generaciji komunikacija. Sa
aplikacijama, sistemima i uslugama postigla je širom svijeta poziciju No. 1
za IP telefoniju, multimedijske-kontakt centre, govorne poruke, objedinjene
komunikacije, i sl.
REFERENCE:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Centralna banka BiH,
Vrhovni sud BiH,
Ministarstvo vanjske trgovine BiH,
Ustavni sud Federacije BiH,
SFOR Rajlovac,
Porodilište i Pedijatrija Sarajevo,
Upravna zgrada DGS Sarajevo,
Upravna zgrada ASA HOLDING Sarajevo,
Direkcija cesta Federacije BiH,
Direkcija Telecom Mostar,
Zgrada VLADE KOSOVA Priština,
TERMOELEKTRANA Kakanj,
Fakulteti: FILOZOFSKI FAKULTET Sarajevo, EKONOMSKI
FAKULTET Sarajevo,
Hoteli: GRAND Sarajevo, MARŠAL Bjelašnica, BRISTOL Mostar, i
drugi
INSTALACIJE RAČUNARSKE I TELEFONSKE MREŽE
MKS je lider u kompletiranju opreme za instalacije računarske i telefonske
mreže. U ovom programu nudimo proizvode svjetski poznatih proizvođača:
BELDEN NL, PANDUIT EMEA, CONTEG CZ, i td.
Moderni komunikacijski centar sa opremom proizvo|a~a BELDEN - svi instalacioni kablovi
ra~unarske i telefonske mre`e, sa opremom proizvo|a~a PANDUIT - oprema za prihvat svih
instalacijskih kablova, te komunikacijski ormari povezani u blok ormara iz programa proizvo|a~a
CONTEG
MKS ima stalno u ponudi sve proizvode ovih proizvođača.
REFERENCE:
- Direkcija cesta FBIH,
- Svi poslovni objekti ELEKTROPRIVREDE Bosne i Hercegovine – upravne
- Zgrade generalne direkcije, direkcija regionalnih distribucija, proizvodni objekti – sve elektrane itd.
- Većina objekata BH Telecom i BH Pošta,
- OHR Sarajevo,
- Ambasade: USA, Kraljevine Španije, Njemačke itd.
- Banke: RAIFFEISEN – svi objekti u BiH, UNIkredit ZABA itd.
- Objekat VODOPRIVREDA BiH (sada USAID),
- Palata Vlade BiH,
- SUD BiH, itd.
INFORMACIONI I SATNI SISTEMI
SATNI SISTEMI
Obnova javnih ustanova u poslijeratnom periodu nametnula je potrebu
zamjene uništenih satnih sistema. MKS je započeo saradnju sa proizvođačem
ISKRA SLO, ali nakon obustave dijela proizvodnje, izabrali smo vodećeg
njemačkog proizvođača NIS Informations-Systeme GmbH, sa kojim uspješno
sarađujemo.
Javni satni sistemi u objektima MIS-MERKUR Otoka i na trgu u Zenici po narud`bi Raiffaisen
banke Sarajevo
REFERENCE:
- Javni satovi u Sarajevu, Vogošći, Goraždu itd.
- Satni sistemi u više školskih objekata, škole u Ahatovićima, Zabrđu itd.
- Novi Centar urgentne medicine Sarajevo,
- ASA HOLDING,
- Direkcija TELECOM Mostar,
- BBI banka Sarajevo,
- Željeznička stanica Čapljina,
- Granični prijelazi IZAČIĆ, ORAŠJE, KARAKAJ itd.
INFORMACIONI SISTEMI
MKS je u nekoliko objekata u Bosni i Hercegovini isporučio i montirao
informacione displeje, uglavnom za sportske dvorane i hale. Na ovim
poslovima sarađujemo sa firmama LEA SLO i DMV Niš. O izboru definitivnih
rješenja odlučivali su uglavnom investitori.
Tako su u objektima sportskih dvorana u Srebreniku i Živinicama, u Domu
kulture Lukavica u Istočnom Sarajevu, te u Katoličkom školskom centru u
Zenici isporučeni sportski semafori proizvođača LEA.
Jedan od vodećih evropskih proizvođača sportskih semafora, firma DMV
Niš, isporučila je semafore za veliku dvoranu “Mirza Delibašić” u objektu
Skenderija, za dvoranu obrazovnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, zatim
komplet opreme za atletska takmičenja u okviru Balkanskih igara u Zenici,
gdje je pored DMV-a, opremu isporučila i austrijska firma ALGE-TIMING.
Posebno se naglašava mogućnost opremanja plivačkih bazena, čija je
izgradnja u Bosni i Hercegovini, u posljednje vrijeme, aktualizirana. Sa
svojim partnerima, firmama DMV i ALGE-TIMING, koji su to učinili i za
sportske plivačke objekte za Olimpijske igre u Atini 2006, nudimo odgovor
svim zahtjevima za savremeno, pouzdano i kvalitetno praćenje sportskih
takmičenja, koja se organiziraju na profesionalnom nivou.
Semafor nekad…..
... i semafor danas!
Dvorana
“MIRZA
D E L I B A Š I Ć ” Skenderija, Sarajevo
Umjesto
starog
semafora
izvršena
je zamjena sa novim
modernim semaforom u
kojem se upis podataka
o broju igrača upisuje
prema stvarnom broju
igrača, gdje je prisutan
prikaz statistike učinka
svakog igrača, a upisuje
se i naziv ekipe. Pored
glavnog isporučen je i
pomoćni semafor, koji
je smješten na drugom
kraju dvorane. Semafor
je pripremljen i za druge
sportove: za rukomet,
mali nogomet, odbojku
i hokej.
MKS Društvo za inženjering i promet D.O.O.
BH - Sarajevo, D. Numića 7-11,
Telefon (+387) 33 275 825, 202 797,
Telefaks (+387) 33 275 835, 275 834,
GSM (+387) (0)61 485 743, 485 732
http://www.mks.ba, e-mail: [email protected]
Download

Untitled